Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

7. Risiko for større uheld med farlige stoffer

Den ansøgte driftsmæssige ændring giver ikke anledning til ændring af virksomhedens

status i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større

uheld med farlige stoffer. Nuværende status er at virksomheden ikke er omfattet.

Blandingen af natriummethanolat og methanol vil blive oplagret i tankgård 2.

Volumen Methanol

Oplag af blanding af natriummethanolat og methanol m 3

tons

3 tanke med blanding af natriummethanol og methanol 171 95

Estimeret mængde i produktion 4 3

Total 98

Indretning af tankgård 2 til oplag af methanol og blandingen af natriummethanolat og

methanol er vist på tegning nr. 06013.110E.

Tankgården er forsynet med et skumslukningsanlæg, hvor kapaciteten er tilstrækkelig til

30 minutters forbrug.

Skumslukningsanlægget er etableret og udformet efter aftale med brandmyndigheden.

.

8. Midlertidig drift

Oplaget er af permanent karakter.

C. OPLYSNINGER OM ETABLERING

9. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

Ingen bygningsmæssige udvidelser/ændringer er nødvendige.

.

10. Tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder

Ikke relevant.

D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED

11. Oversigtsplan

Situationsplan 1:3.000 i bilag viser virksomhedens placering i forhold til omgivelserne.

More magazines by this user
Similar magazines