Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

18

Bilag 11 og Bilag 12- OML-beregninger

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 9 af 34

19. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentligt forøget forurening

i forhold til normal drift.

19.1 Produktion - oliemølle:

Ingen særlige ricisi

19.2 Produktion - biodiesel:

Ved nedbrud i produktionsanlæg/beholdere vil væskerne blive opsamlet i beholdere under

gulvniveau. Sådanne nedbrud vurderes ikke at kunne medføre forøget forurening.

19.3 Produktion - glycerin:

Ingen særlige ricisi

19.4 Produktion – generelt:

Der opbevares i produktionsafsnittene palletanke ol. med baser og syre. Hvis sådanne

væsker spilles i større mængder, kan væskerne eventuelt løbe til olieudskilleren og derfra

til kommunalt renseanlæg. I så tilfælde er der risiko for udledning til renseanlæg, der

overstiger de daglig fastsatte grænser.

19.5 Tankgårde:

Tankgårdene er opdelt således, at der ikke sker problematisk sammenblandinger af kemikalier.

19.6 Specifikke uhelds scenarier:

• Evt. nedbrud i tørreriet medfører at methanol emissionen ledes midlertidigt til skorsten.

Den forøgede methanol emission vil ikke medføre at B-værdien overskrides.

Der er foretaget OML-beregninger som viser et makismalt immissionsbidrag på

0,152 mg/m 3 som med god margin overholder B-værdien for methanol på 0,3 mg/m 3

18

• Et evt. udfald af forbrændingsanlæg medfører at methanol emissionen ledes midlertidigt

til skorsten. Det vil ligeledes medføre nedsat produktions kapacitet pga. manglende

forvarmning. Der er foretaget OML-beregninger som viser et makismalt immissionsbidrag

på 0,152 mg/m 3 som med god margin overholder B-værdien for

methanol på 0,3 mg/m 3

.

18

.

• I tilfælde af uheld med udslip af syre i forbindelse med aflæsning o. lign. vil der ske

opsamling og neutralisering i tankgården. Efterfølgende transporteres den neutraliserede

væske til den centrale olieudskiller vha. slamsuger og herfra videre til Otterup

renseanlæg.

• Ved tankbrud og spild vil der ske opsamling i tankgårdene. Spildevand opsamles i

tankgården og kan efterfølgende pumpes til opsamlingsbassin.

• Uheld i forbindelse med pumpning og håndtering af vegetabilsk olie og øvrige flydende

stoffer, sikres ved hjælp af aflæssepladser med afløb til opsamlingskar. Spildevand

opsamles i tankgården og kan efterfølgende pumpes til opsamlingsbassin.

• Ved overpumpning anvendes faste rørforbindelser.

• I tilfælde af nedbrud af tørreri eller tørrerikedel vil der være en forøget lugtemission.

Lugtemissionerne i tilfælde af nedbrud vurderes på baggrund af tidligere målinger at

forøges fra ca. 11.000 lugtenheder/m 3 til 25 – 50.000 lugtenheder/m 3 . Dette vil svare

til en forøgelse lugtimmissionen ved nabobeboelser fra 6 - 8 lugtenheder/m 3 til ca.

14 - 36 lugtenheder/m 3 (der er proportionalitet mellem emission og immission). For

at minimere risikoen for nedbrud foretages der 1 gang pr. måned kontrol af tørreri og

cyklofaner for urenheder, der er etableret ekstra alarmsystem som giver alarm ved

overvågning og tørreriet overvåges af driftspersonalet. For at begrænse skader ved

evt. brand er der etableret skumslukningsanlæg ved tørreriet. I tilfælde af mindre

uheld vil tørreriet være ude af drift i ganske få timer, ved større uheld kan tørreriet

More magazines by this user
Similar magazines