Betjeningsvejledning Tobii PCEye - Tobii Technology

tobii.com

Betjeningsvejledning Tobii PCEye - Tobii Technology

Tobii PCEye Betjeningsvejledning

ManualVersion 2.0.1

03/2013

Allrightsreserved.

©Tobii Technology AB

OplysningerneidettedokumenttilhørerTobii Technology.

Gengivelseaf heleellerdeleafindholdeterforbudtuden

forudgåendeskriftligtilladelsefra Tobii Technology.

Produkter, derhenvisestilidettedokument,kanentenvære

varemærkerog/ellerregistreredevaremærkertilhørende

deresrespektiveejere.Forlaget ogforfatterengørikkekravpå

dissevaremærker.

Selvomalleforhåndsreglerertruffet iudarbejdelsenafdette

dokument,påtagerforlagetogforfatterensigintetansvarfor

fejlogmanglerogejhellerfor skader,dermåtteopståsom

følgeafanvendelsenaf oplysningerneidettedokumenteller

brugenafeventueltmedfølgendeprogrammerogkildekode.

Forlagetogforfatterenkanunderingenomstændigheder

gøresansvarligefortabaf fortjenesteelleranden

erhvervsmæssigskade,derdirekteellerindirekteeropstået

somfølgeaf,ellersompåståsat væreopståetsomfølgeaf,

indholdetidettedokument.

Rettilændringafindholdetudenforudgåendevarsel

forbeholdes.

Tjek venligstTobiis hjemmesidewww.tobii.comfor

opdateredeversionerafdennemanual.

Defølgendeprodukterer beskyttetaf Amerikanskpatentnummer7,572,008:

PCEyeGo

PCEyePro

Dukanse,hvilkentypedinPCEyeerpåmærkatenpåbagsiden.

More magazines by this user
Similar magazines