OK - 2008 - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

OK - 2008 - Arkitektforbundet

Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne

for staten, kommuner og regioner for perioden

1. april 2008 til 31. marts 2011.

AC's bestyrelse træffer – efter indstilling fra forhandlingsudvalget for den offentlige sektor

(FHO) – beslutning om, hvorvidt et opnået forhandlingsresultat skal tiltrædes eller forkastes.

Et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat sendes til vedtagelse eller forkastelse i de deltagende

medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer. AC's bestyrelse udarbejder til medlemsorganisationernes

brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat

en redegørelse for dette.

AC's bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 6. marts 2008 nedennævnte forhandlingsresultater:

- CFU-resultatet af 18. februar 2008

- Resultatet på AC's statslige overenskomstområde af 20. februar 2008

- Resultatet af AC’s kommunale overenskomstområde af 25. februar 2008

- KTO-resultatet af 1. marts 2008 med KL

- KTO-resultatet af 2. marts 2008 med RLTN

- Resultatet af AC’s regionale overenskomstområde af 5. marts 2008

København den 6. marts 2008

AC's bestyrelse

OK - 2008

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40


CFU-resultatet af 18. februar 2008

OVERENSKOMSTPERIODE

Overenskomster og aftaler fornys for en periode

af 3 år fra 1. april 2008.

DEN SAMLEDE ØKONOMISKE RAMME

Rammen for forhandlingsresultatet kan opgøres

til i alt 12,8 pct. Rammen er sammensat

således:

Generelle reguleringer: 8,17 %

Puljer: 2,20 %

Reguleringsordning (skøn)/

Lokal løndannelse (skøn): 2,23 %

Personalegoder – kompensation: 0,20 %

I alt 12,80 %

I forhandlingsresultat er medregnet et skøn

over reguleringsordningens udmøntning i

perioden samt et skøn over forventningerne

til den lokale løndannelse i perioden.

Beregningerne er baseret på Finansministeriets

forventninger til den private lønudvikling.

Lægger man i stedet Det Økonomiske

Råds forventninger til grund, vil reguleringsordningen

udmønte 0,82% mere og

den samlede lønudvikling vil blive 13,63%

i overenskomstperioden.

Omkostningerne til seniorrettigheder og

kompetenceudvikling er afholdt af de midler,

der blev afsat ved trepartsaftalen og ligger

derfor udover det samlede resultat.

Omkostningerne (engangsbeløb for perioden)

udgør på AC-området ca. 0,18% pr. år.

Den centralt aftalte økonomiske del af rammen

for overenskomstperioden fordeles på

perioden som følger:

Generelle løn- Puljer

reguleringer

01.04.08 3,30 % 0,06 %

01.10.08 1,50 %

01.04.09 1,82 % 0,58 %

01.04.09*) 0,20 %

01.10.09 0,65 %

01.04.10 2,40 % 0,06 %

I alt 8,37 % 2,20 %

*) De 0,20 % pr. 1. april 2009 ydes som

kompensation for personalegoder/fryns i

forhold til den private sektor i den foregå-

2

ende periode. Dette beløb neutraliseres i

reguleringsordningen.

For så vidt angår de generelle lønstigninger

rummer resultatet en aftale om procentuelle

lønforbedringer på 8,37 pct. I lyset af en

forventet prisudvikling på 7,1 % over

overenskomstperioden er der således tale

om forventet forbedring af reallønnen.

PULJE TIL SÆRLIGE FORMÅL

Foruden de aftalte generelle lønstigninger

er der afsat en pulje på 2,20 pct. af den

samlede lønsum til særlige formål, herunder

til lokal- og chefløn.

REGULERINGSORDNINGEN

Reguleringsordningen videreføres. Der er

enighed om at arbejde for, at opgørelsen af

udviklingen i personalegoder i den offentlige

og den private sektor prioriteres i Danmarks

Statistiks arbejdsgruppe under lønstatistikudvalget

med henblik på hurtigst

muligt at indgå i opgørelsen af lønudviklingen.

Parterne gør status på dette arbejde

1. april 2009. Desuden er der enighed om i

samarbejde med Danmarks Statistik at finde

en fremadrettet løsning på sektorafgrænsningen,

om muligt allerede med virkning

fra 1. april 2008.

Der er endvidere enighed om i

overenskomstperioden at se nærmere på

metoden bag beregningen af reguleringsordningen.

Endelig skal virkninger på reguleringsordningen

som følge af seniorordninger og

voksenelevaftalen aftalt ved trepartsdrøftelserne

neutraliseres.

Udmøntningerne fra reguleringsordningen

kan beregnes at være på 0,44 pct. pr. 1.

april 2008 og 0,25 pct. pr. 1. april 2009,

mens udmøntningen pr. 1. april 2010 beregningsmæssigt

forudsættes at blive på

0,04 pct.

LØNSTATISTIK

For at give et bedre statistisk grundlag for

lokale lønforhandlinger er der enighed om

at etablere en fælles arbejdsgruppe for at

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

udvikle nye og lettilgængelige statistikværktøjer,

der kan anvendes af både tillidsrepræsentanter

og den lokale ledelse. Målet

er en enkel og let anvendelig lønstatistik,

herunder kønsopdelt og på institutionsniveau.

Arbejdsgruppen skal fremkomme

med forslag til forbedring senest oktober

2009. Arbejdsgruppen skal herudover løbende

drøfte behov for udvikling og forbedring

af statistikgrundlag og informationsmuligheder

som udgangspunkt i forbindelse

med de lokale lønforhandlinger.

NYE LØNSYSTEMER

Parterne har udarbejdet en fælleserklæring

om nye lønsystemer. Det fastslås i fælleserklæringen

bl.a., at det er afgørende vigtigt

at den lokale løndannelse fungerer i praksis,

og der er derfor enighed om, at parterne

har et fælles ansvar for at de nye lønsystemer

anvendes i overensstemmelse med

de indgåede aftaler, og at intentionerne bag

de nye lønsystemer efterleves i praksis.

Bl.a. i forhold til de nye lønsystemers mål

og forudsætningen om, at den lokale løndannelse

fastlægges og forhandles lokalt.

Den lokale løndannelse sker inden for rammerne

af institutionernes økonomi, og det

er ledelsens ansvar gennem prioritering at

sikre, at der er midler til rådighed for lokal

løndannelse. Den lokale løndannelse normeres

således ikke af en af parterne centralt

aftalt minimums- eller maksimumspulje.

Fælleserklæringen vedlægges som bilag til

rammeaftalen om nye lønsystemer.

I rammeaftalen foretages følgende ændringer:

- det kan aftales lokalt, at der indbetales

pensionsbidrag af engangsvederlag

og resultatløn – for såvel

overenskomstansatte som tjenestemænd.

For tjenestemænd beregnes

pensionsbidraget med den bidragssats,

der i øvrigt er fastsat på det

pågældende overenskomst-/aftaleområde

- for ansatte, der ikke er omfattet af

rammeaftalen om nyt lønsystem, tilvejebringes

tilsvarende hjemmel til

at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag

og resultatløn i lokallønsaftalen,

cheflønsaftalen og aftalen om

kontraktansættelse af chefer.

LOKAL- OG CHEFLØN

Aftalerne om lokalløn og chefløn videreføres.

Lokallønspuljerne er aftalt opskrevet med

0,22 pct. af den lønsum, men pr. 1. april

2008, med 0,23 pct. pr. 1. april 2009 og

med 0,22 pct. pr. 1. april 2010.

For så vidt angår cheflønsordningen er det

aftalt, at cheflønspuljerne opskrives med

24,8 mio. kr. pr. 1. april 2008, 24,2 mio.kr.

1. april 2009 og 23,6 mio.kr. 1. april 2010.

Ved afsættelse af midler til cheflønspuljerne

er der taget højde for, at professorer fra 1.

april 2008 ikke længere er omfattet af cheflønspuljerne.

Der er endvidere taget højde

for, at en række administrative chefstillinger

i departementer, styrelser og direktorater

vil blive omfattet af aftalen om kontraktansættelse

– jfr. Nedenfor - og dermed ikke

længere vil være omfattet af cheflønspuljen.

Reduktionen af cheflønspuljen, som følge

af de nye kontraktansættelser, udgør 11

pct. pr. 1. april 2009 og 11 pct. pr. 1. april

2010.

Det er aftalt, at muligheden for konvertering

af fast tillæg for regelmæssigt forekommende

merarbejde i aftalen om chefløn

ophæves.

Ved oprettelse af nye stillinger opskrives

cheflønspuljen med 50.000 kr. ved stillinger

i lønramme 35 og 36, 70.000 kr. ved stillinger

i lønramme 37 og 90.000 kr. ved stillinger

i lønramme 38 og derover. (alle beløb

i grundbeløb niveau 1. oktober 1997). Ved

nedlæggelse af stillinger nedskrives cheflønspuljen

med et tilsvarende beløb for den

pågældende lønramme. For områder omfattet

af aftalen om kontraktansættelse af

chefer gælder, at ved stillingsledighed og

ved en ansats overgang til kontraktansættelse

nedskrives cheflønspuljen med det tillæg,

der hidtil har været ydet den ansatte.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 3


I cheflønsaftalens bilag 1 ophæves pkt. A)

vedrørende ansatte i stillinger i lønramme

35 inden for AC’s forhandlingsområde, bortset

fra institutionschefer. Overenskomstansatte,

der hidtil har været omfattet af merarbejdsbestemmelserne

i AC-overenskomstens

§ 14, stk. 2-6 og § 15, følger fortsat

disse bestemmelser som en personlig ordning,

og kan på hidtidige vilkår overgå til

bestemmelserne om fastsættelse af merarbejdsgodtgørelse

i form af betaling eller frihed

efter drøftelse mellem ansættelsesmyndigheden

og den ansatte.

AFTALE OM KONTRAKTSANSÆTTELSE

AF CHEFER

Der er enighed om at etablere et nyt lønsystem

for administrative chefer i stillinger,

der p.t. er klassificeret i lønramme 37-40 i

departementer, styrelser og direktorater.

Der er aftalt en række elementer som skal

indgå i en aftale, der træder i kraft 1. januar

2009.

Kontraktansættelse er fremover den eneste

ansættelsesform for nyansatte chefer –

undtaget stillinger, der er klassificeret i lønramme

37 og derover i udenrigstjenesten,

ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden,

Kriminalforsorgen, forsvaret, hjemmeværnet

og Beredskabskorpset samt stillinger

som biskop og provst.

Kontraktansættelse kan være tidsubegrænset

eller på åremål. For de tidsubegrænsede

stillinger gælder, at opsigelsesvarslet fra

ansættelsesmyndighedens side kan være

længere end 6 måneder, dog maksimalt 12

måneder. Fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt

afsked, der ikke skyldes chefens væsentlige

misligholdelse, udgør efter 1 års

ansættelse 4 måneders løn. Herefter forhøjes

godtgørelsen med 2 måneders løn for

hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt

12 måneder. For stillinger besat på åremål

fastlægges vilkårene efter bestemmelserne

i åremålsaftalen.

Grundlønnen aftales mellem ansættelsesmyndigheden

og chefen inden for en

skala med følgende 4 trin/intervaller

(grundbeløb niveau 1. oktober 1997):

4

Trin 1: 484.219 kr. – 535.000 kr.

Trin 2: 550.955 kr. – 655.000 kr.

Trin 3: 740.845 kr.

Trin 4: 828.860 kr.

Der kan herudover aftales tillæg, og der

kan ydes engangsvederlag.

Der er herudover aftalt bestemmelser vedrørende

pension, øvrige vilkår og retningslinjer

for overgang for nuværende ansatte.

I tilknytning til aftalen om kontraktansættelse

af chefer er der afsat en pulje på 5,28

mio. kr. til gennemførelse af et topchefprojekt

med virkning fra 1. oktober 2009. Projektets

nærmere rammer drøftes mellem

parterne.

AFTALEN OM BARSEL, ADOPTION OG

OMSORGSDAGE

Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage

ændres på følgende punkter:

De nuværende regler om lønnet forældreorlov

erstattes af en 6+6+6model:

Moderen og faderen får hver

ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov

efter barselslovens § 9.

Retten til løn bortfalder, hvis den reserverede

lønret ikke anvendes eller

udskydes. Herudover får den ansatte

ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov.

Hvis begge forældre er omfattet

af aftalen om barsel, adoption

og omsorgsdage, kan der dog højst

udbetales løn i 6 uger til forældrene

tilsammen. Forældrene kan vælge at

dele de 6 uger mellem sig. For så

vidt angår adoptanter erstattes de

nuværende regler om lønnet forældreorlov

tilsvarende af en 6+6+6model.

Der indføres en ret for en registreret

partner til at holde 2 ugers orlov

med løn inden for de første 14 uger

efter barnets fødsel under forudsætning

af, at partnerne forud for fødslen

har samlevet i mindst 2½ år. Efter

aftale med arbejdsgiveren kan de

2 uger placeres på et andet tidspunkt

inden for de første 14 uger efter

fødslen.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

Ændringerne gælder for fødsler/modtagelser,

der sker eller forventes at ske den 1.

april 2008 eller senere.

BARNS 1. OG 2. SYGEDAG

Bestemmelserne om barns 1. sygedag i det

fælles regelsæt samt i cirkulæret om tjenestefrihed

af familiemæssige årsager ændres

således at den ansatte kan gives hel eller

delvis tjenestefrihed med løn til pasning af

et sygt barn på både barnets 1. og 2. sygedag,

når

1. hensynet til barnets forhold gør dette

nødvendigt

2. forholdene på tjenestestedet tillader

det

3. barnet er under 18 år og

4. barnet er hjemmeværende.

Ved barnets 2. sygedag forstås den kalenderdag,

der ligger i umiddelbar forlængelse

af 1. sygedag. 1. og 2. sygedag kan holdes

uafhængigt af hinanden – dvs. at en ansat

kan holde fri på barnets 2. sygedag, uanset

om vedkommende har holdt fri på barnets

1. sygedag eller ej. Hvor begge forældre er

ansat i staten, kan dagene således deles

imellem dem, sådan at den ene af forældrene

holder 1. dag, og den anden holder 2.

dag.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Der er enighed om, at aftalen vedrørende

tillidsrepræsentanter i staten ændres på følgende

punkter:

- Der skal anvises tillidsrepræsentanten

et passende (fælles)lokale med

adgang til telefon og it-udstyr, der

kan anvendes til tillidsrepræsentantopgaverne.

Hvis det på grund af

særlige forhold ikke kan lade sig

gøre, skal der lokalt optages drøftelse

for at finde en anden løsning.

- Ved afskedigelse af en tillidsrepræsentant

forlænges varslet, så afskedigelse

kan ske med den pågældendes

individuelle opsigelsesvarsel tillagt

3 måneder. Hvis opsigelsen er

begrundet i arbejdsmangel ændres

opsigelsesvarslet ikke. Varslet æn-

dres heller ikke i forbindelse med

forflyttelse af en tillidsrepræsentant.

- Det indføjes i cirkulærebemærkningerne,

at der kan være særlig grund

til at de ansatte og ledelsen overvejer

muligheden for valg af mere end

1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe

eller genovervejer tillidsrepræsentantens

vilkår i situationer,

hvor institutioner lægges sammen,

men hvor institutionen fortsat

er placeret på forskellige geografiske

lokaliteter

- Tillidsrepræsentantbeskyttelsen kan

tidligst indtræde 1 måned før hvervet

tiltrædes

- Efter tillidsrepræsentanthvervets ophør

skal spørgsmålet om den pågældendes

eventuelle behov for efteruddannelse

efter anmodning fra den

ansatte drøftes med ledelsen. Tilsvarende

gælder sikkerhedsrepræsentanter.

SENIORORDNING

Det er aftalt, at alle ansatte på AC's forhandlingsområde

har ret til en seniorbonus,

når de fylder 64 år og for hvert ekstra år,

den ansatte fortsætter i arbejde. En ansat

vil dog maksimalt kunne få seniorbonus 3

gange. Seniorbonussen er på 3 % af den

samlede faste løn. Den ansatte har ret til at

veksle hele eller del af seniorbonussen til et

ekstraordinært pensionsbidrag og/eller til at

veksle seniorbonussen til et antal seniordage

(fridage). Ansatte på 64 år kan veksle

seniorbonussen til op til 4 seniordage,

mens ansatte på 65 år og derover kan

veksle seniorbonussen til op til 6 seniordage.

Et resterende bonusbeløb udbetales

kontant eller indbetales som pensionsbidrag.

Seniordage skal som udgangspunkt

afvikles som hele fridage. Afviklingstidspunktet

fastsættes af ansættelsesmyndigheden

efter drøftelse med den ansatte, idet

arbejdsgiveren - under hensyn til arbejdets

udførelse og forholdene på tjenestestedet i

øvrigt - så vidt muligt skal imødekomme

den ansattes ønsker. Denne del af aftalen er

en udmøntning af trepartsaftalen fra juni

2007. Ordningen om ret til seniorbonus

gælder i konsekvens heraf fra 1. januar

2009 til 31. december 2011.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 5


ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

Det er aftalt, at SCKK (Statens Center for

Kompetence- og Kvalitetsudvikling) videreføres

med det hovedformål at understøtte

anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.

Udviklings- og omstillingsfonden

nedlægges, og i stedet oprettes en ny fond

til udvikling af statens arbejdspladser. Formålet

er at finansiere initiativer, der medvirker

til at udvikle statens arbejdspladser,

herunder indsatser rettet mod de respektive

målgrupper. Det er aftalt, at der bl.a.

skal gennemføres projekter om kompetenceudvikling

via jobbytteordninger. En del af

aftalen er en udmøntning af trepartsaftalen

fra juni 2007.

SAMARBEJDSAFTALEN

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen

fra juni 2007 vil samarbejdsaftalen blive

ændret, således at det f.eks. fremgår, at SU

årligt skal evaluere arbejdspladsens indsats

for kompetenceudvikling, herunder brugen

af medarbejderudviklingssamtaler, at SU

skal fastlægge retningslinier for målinger af

medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder

det psykiske arbejdsmiljø, og at SU

årligt skal drøfte institutionens sygefravær.

Endvidere er det aftalt, at der skal udvikles

og udbydes overbygningskurser til SUgrundkurset.

AFSKED/GODTGØRELSE

Det er aftalt, at skriftlig meddelelse om afskedigelse

eller bortvisning kan ske til såvel

en lokalafdeling som til hovedkontoret. Det

er ikke tilstrækkeligt alene at orientere den

lokale tillidsrepræsentant. Endvidere er det

aftalt, at såfremt en afskediget har været

beskæftiget i mere end 5 måneder, kan organisationen

kræve sagen forhandlet med

den lokale ansættelsesmyndighed. Endelig

er det aftalt, at fratrædelsesgodtgørelse efter

funktionærlovens § 2a også ydes i tilfælde,

hvor den ansatte på afskedigelsestidspunktet

vil oppebære alderspension fra

arbejdsgiveren.

6

AFTALEN OM ANSÆTTELSESOMRÅDER

Afgrænsningen af begrebet ”hovedstadsområdet”

i § 1, stk. 4 i aftalen om ansættelsesområder

for varigt ansatte tjenestemænd

og tjenestemænd ansat på prøve i

staten, folkeskolen og folkekirken ændres

til, at hovedstadsområdet anses som omfattende

Region Hovedstaden, bortset fra

Bornholms Regionskommune. Ændringen

skal ses i sammenhæng med strukturreformen.

Ændringen har virkning for ansættelser og

udnævnelser, der sker med virkning fra den

1. oktober 2008 eller senere.

AFTALEN OM ARBEJDSTID FOR TJENE-

STEMÆND I STATEN

Der gennemføres følgende ændringer i aftalen

om arbejdstid for tjenestemænd i staten:

I aftalens § 11 om ulempegodtgørelse

for arbejde i tidsrummet fra kl.

17 til kl. 06 mv. gives der tillige mulighed

for, at ulempegodtgørelsen efter

aftale mellem ledelsen og den

ansatte kan konverteres til afspadsering.

I aftalens § 12 om godtgørelse for

arbejde i weekender eller på søgnehelligdage

indsættes en ny bestemmelse,

hvorefter den ansatte ikke

har pligt til at påbegynde afspadsering,

hvis den ansatte er syg, når

den planlagte afspadsering begynder.

Herudover indføres i henhold til bl.a. nedenstående

principper bestemmelser om

”plustid” i tjenestemændenes arbejdstidsaftale,

hvorefter den enkelte ansatte og arbejdsgiveren

kan aftale en individuel arbejdstid

for den ansatte, der er højere end

fuldtidsansættelse:

Det er en forudsætning for at kunne

anvende bestemmelserne om plustid

på den enkelte arbejdsplads, at der

er indgået aftale mellem arbejdsgiveren

og tillidsrepræsentanten (eller

i mangel heraf: den forhandlingsbe-

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

rettigede organisation) om ordningens

iværksættelse.

Den individuelt aftalte gennemsnitlige

ugentlige arbejdstid kan maksimalt

udgøre 42 timer.

Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på

grundlag af det aftalte timetal.

Der indbetales et pensionsbidrag på

18 pct. til en supplerende, bidragsdefineret

pensionsordning af

den del af lønnen, der overstiger

lønnen for fuldtidsbeskæftigelse.

Den forhøjede løn udbetales under

fravær, hvor der er ret til løn – fx

under sygdom, barselsorlov, ferie og

omsorgsdage.

Undtaget fra bestemmelserne om plustid er

ansatte i lønramme 37 og derover samt andre,

der er ansat i egentlige chefstillinger –

dvs. ansatte, der har et direkte personaleansvar.

AFTALEN OM ARBEJDSTID M.V. I FOR-

BINDELSE MED KURSUSDELTAGELSE

Aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid mv.

i forbindelse med kursusdeltagelse ophæves.

AFTALEN OM SUSPENION MV. OG

ULOVLIG UDEBLIVELSE

I aftalen om suspension mv. og ulovlig udeblivelse

indsættes bl.a. en bestemmelse

om, at en suspenderet tjenestemand, der

er anholdt eller varetægtsfængslet, ikke har

krav på løn. Den indeholdte løn efterbetales,

hvis påtale opgives eller den pågældende

frifindes.

AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNIN-

GER

Der indgås en aftale om kontrolforanstaltninger

med henblik på at skabe størst mulig

tryghed for de ansatte i forbindelse med

anvendelsen af kontrolforanstaltninger.

Aftalen omfatter direkte kontrolforanstaltninger

som fx alkoholtest eller urinprøver

samt kontrolforanstaltninger i form af overvågning

af ansatte, hvor overvågningen

sker via den ansattes anvendelse af digitale

arbejdsredskaber eller via sikkerhedsudstyr

hos ansættelsesmyndigheden, fx logning af

internet ved brug af pc, videoovervågning,

nøglekort m.v.

Ansættelsesmyndigheden skal senest 6

uger forud for iværksættelse af nye kontrolforanstaltninger

informere de ansatte. Informationen

skal som minimum indeholde

oplysninger om ansættelsesmyndighedens

overvejelser om de driftsmæssige begrundelser,

hvilke oplysninger, der tilvejebringes

og håndteringen af disse oplysninger. Hvis

formålet med kontrolforanstaltningen forspildes

ved forudgående information eller

tvingende driftsmæssige grunde er til hinder

herfor, skal ansættelsesmyndigheden

informere de ansatte snarest muligt efter

iværksættelsen af kontrolforanstaltningen

samt redegøre for årsagen til, at der ikke

kunne ske forudgående information. Den

enkelte medarbejder kan ikke meddele

samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger

– hverken i forbindelse med ansættelsen

eller senere.

FERIEAFTALEN – FERIEREGLER FOR

UDENRIGSTJENESTEN

Der optages forhandlinger mellem Udenrigsministeriet

og de berørte (central)organisationer

med henblik på at erstatte de

særlige feriebestemmelser for udsendte i

udenrigstjenesten med regler om tjenestefrihed.

Ved de nye reglers ikrafttræden ophæves

ferieaftalens § 26, stk. 4.

OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅ-

DE

Det er aftalt, at alle overenskomster fremover

også gælder for ansatte, der er fyldt

70 år. Pensionsbidraget udbetales som løn,

medmindre den ansatte ønsker bidraget

indbetalt på en pensionsordning eller ønsker

bidraget anvendt til køb af frihed.

INDGÅELSE AF LOKALE AFTALER

I aftaleperioden nedsættes en arbejdsgruppe,

der skal udarbejde en fælles vejledning

om indgåelse af lokale aftaler. Vejledningen

skal bl.a. beskrive rammerne for lokale forhandlinger

og de lokale parters ansvar og

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 7


opgaver. Arbejdsgruppen skal desuden

overveje mulighederne for at udarbejde retningslinjer

for udformningen af bestemmelser

i centrale aftaler, der indeholder hjemmel

til hhv. indgåelse og opsigelse af lokale

aftaler. Arbejdsgruppens overvejelser skal

søges afsluttet inden 1. juli 2008.

TJENESTEREJSEAFTALEN

I overenskomstperioden optages der bl.a.

drøftelser om ændringer i tjenesterejsens

regler om godtgørelsesmønstret for måltids

udgifter o.l. Det er i den forbindelse understreget,

at eventuelle ændringer i aftalen

ikke ændrer på forudsætningen om, at ansatte

på tjenesterejser har krav på at få

dækket rimelige merudgifter.

HONORERING VED UDSENDELSE TIL

INTERNATIONALE MISSIONER

Der er blevet afsat en pulje til finansiering

af honoreringen til civilt og militært personel

i tilknytning til udsendelse til internationale

missioner, herunder forbedring af FNtillægget,

der ydes under international

fredsbevarende tjeneste.

STYRKET ANVENDELSE AF DE NYE LØN-

SYSTEMER PÅ ERHVERVSSKOLEOMRÅ-

DET

Parterne er blevet enige om at nedsætte en

følgegruppe, der har til formål at styrke

anvendelsen af nye lønsystemer på

erhvervsskoleområdet. Følgegruppen skal

gennemføre lønstatistiske analyser og indsamle

lønstatistikker med henblik på at

iværksætte initiativer, der er målrettet

eventuelle særlige forhold og faktorer, der

påvirker løndannelsen for de omhandlende

grupper.

i bilag M fra CFU-forhandlingsproto-kollatet

fra 2002 er implementeret med § 6 i aftale

af 19. december 2003 om pensionsforhold

for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse

med nye lønsystemer og dermed omfattet

af aftalens almindelige opsigelsesbestemmelser.

ÆNDRING AF ATP-SATSER

8

Pr. 1. januar 2010 forhøjes ATP-satsen med

388 kr. til 2.464 kr. årligt for ansatte inden

for AC’s forhandlingsområder, der er på sats

C. Forhøjelsen er betinget af tiltrædelse fra

ATP’s kompetente organer og gennemførelse

af eventuelt nødvendig lovgivning.

Det er hensigten, at forhøjelsen skal følges

op af tilsvarende forhøjelser ved de to følgende

overenskomstfornyelser, således at

de ansatte når op på ATP-sats A.

GENEREL ATP-FORHØJELSE

Den generelle forhøjelse af ATP-satsen, som

på det private arbejdsmarked er aftalt pr.

1. januar 2009, gennemføres for alle ansatte.

Der er i tilknytning hertil mellem parterne

aftalt principper for beregning af omkostninger

i forbindelse med ATP-forhøjelser.

OMKLASSIFICERINGER

Der er aftalt en række omklassificeringer på

AC-tjenestemandsområdet i form af omklassificeringer,

tillægsforhøjelser og afsættelse

af puljer til løn- og pensionsforbedringer

og til finansiering af eventuel indgåelse

af aftaler i perioden om afgrænsede gruppers

overgang til ny løn. Der henvises til bilag

N til forliget.

UDEN FOR AFTALEOMRÅDET

ANSATTES OPLYSNINGSPLIGT

Finansministeriet har oplyst, at der i forbindelse

med redigering af Personaleadministrativ

Vejledning (PAV) vil blive indarbejdet

en beskrivelse af de ansattes pligt til at give

oplysninger til deres overordnede, herunder

i forbindelse med advokatundersøgelser.

Der vil endvidere blive indarbejdet henvisninger

til vejledningen ”God adfærd i det

offentlige”.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

Resultatet på AC's statslige

overenskomstområde af 20. februar

2008

Der blev den 20. februar 2008 opnået enighed

mellem Finansministeriet og AC om en

aftale om fornyelse af overenskomst for

akademikere i staten pr. 1. april 2008. Fornyelsen

sker på de vilkår, der er aftalt i

CFU-forliget, idet hovedparten af CFU-forligets

elementer er overført til AC’s

overenskomstområde. Overenskomstforliget

indeholder herudover følgende elementer:

OVERENSKOMSTENS OMRÅDE

Med virkning fra 1. april 2008 omfattes

cand.scient.pharm og cand.scient.med i industriel

specialisering af overenskomsten.

Aflønning sker efter det generelle basislønforløb.

SKALAÆNDRINGER

Pr. 1. oktober 2008 ændres trinforløbet på

basislønskalaen i det nye lønsystem, blandt

andet således at trin 3 udgår og trin 4 bliver

2-årig. Herudover forhøjes basislønningerne

på alle trin. Basislønforløbet og basislønningerne

er herefter (i årlige grundbeløb

pr. 1.10.1997, henholdsvis i niveau pr.

1. oktober 2007):

Basis- Basisløn Basisløn

Løntrin 1.10.1997 1.10.2007

1 187.233 228.034

2 191.597 233.348

4 (2-årigt) 217.631 265.056

5 234.551 285.663

6 249.983 304.458

7 253.180 308.351

8 265.188 322.976

I tilknytning til disse ændringer er der aftalt

adgang til ekstraordinært at vælge overgang

fra gammelt lønsystem til nyt lønsystem

pr. 1. august 2008.

For bibliotekarer med afgangseksamen fra

Danmarks Biblioteksskole og bibliotekarer

DB forhøjes basissluttrinnet pr. 1. oktober

2008, idet basislønforløbet ændres fra 1-6

til 1-5,7.

For cand.negot’er og handelsjurister på nyt

lønsystem forhøjes basissluttrinnet pr. 1.

oktober 2008, idet basislønforløbet ændres

fra 1-7 til 1-6,8.

SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER

De hidtidige basislønninger for special- og

chefkonsulenter erstattes pr. 1. april 2009

af centralt fastlagte lønintervaller (grundbeløb

1. oktober 1997, henholdsvis i niveau

pr. 1. oktober 2007):

Specialkonsulenter:

344.032 – 360.453 / (419.000 – 439.000)

Chefkonsulenter:

370.306 – 390.012 / (451.000 – 475.000)

Indplaceringen i lønintervallerne forhandles

og aftales efter reglerne om fleksible forhandlingsregler

- på samme måde som varige

og midlertidige tillæg til konsulentgruppen.

Special- og chefkonsulenter kan indgå individuel

aftale om plustid efter de herom aftalte

bestemmelser (jf. omtalen heraf i omtalen

af CFU-forliget), uafhængigt af om der

er indgået aftale mellem arbejdsgiveren og

tillidsrepræsentanten om iværksættelse af

plustid på den pågældende arbejdsplads.

Med henblik på at styrke special- og chefkonsulenternes

kompetence- og karriereudvikling

er parterne enige om at anbefale,

at konsulenterne som et supplement til den

almindelige MUS-samtale tilbydes en karriereudviklingssamtale

3 år efter ansættelsen

og derefter efter behov. Som led i et periodeprojekt

er der i tilknytning hertil enighed

om at udarbejde et inspirationsmateriale til

brug for forberedelse og afvikling af karriereudviklingssamtalen.

Der er tillige enighed

om i perioden at udvikle et inspirationsmateriale

med beskrivelse af forskellige karriereveje

og ideer til kompetenceudviklingsforløb

for konsulenter – samt om, at mindst et

af de i CFU-forliget aftalte projekter vedrørende

jobbytte målrettes konsulentgruppen.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 9


RÅDIGHEDSTILLÆG

Skala-/anciennitetsforløbet for rådighedstillæg

på nyt lønsystem til fuldmægtige,

ekspeditionssekretærer, politi- og dommerfuldmægtige,

politi- og retsassessorer, landinspektører

samt forstfuldmægtige afkortes

med virkning fra 1. april 2009:

Anciennitet

1.-3. år 28.000 kr.

4.-6. år 32.000 kr.

– mod tidligere 4.-7. år

7.-8. år 37.000 kr.

- mod tidligere 8.-10. år

9. og flg. år 43.500 kr.

– mod tidligere 11. og flg. år

Pensionsbidraget af rådighedstillægget til

ansatte på nyt lønsystem forhøjes fra samme

dato fra 4,5 pct. til 9,0 pct. Den ansatte

kan som hidtil vælge, at pensionsbidraget

udbetales som løn.

LØNANCIENNITET

Overenskomstens bestemmelse (§ 8, stk.

3) om lønanciennitet ændres og affattes

som følger: ”Ansættelsesmyndigheden kan

forhøje lønancienniteten selvom den hidtidige

beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten

efter stk. 2. Det forudsættes, at

en konkret vurdering af den ansattes arbejdsmæssige

erfaringer og kvalifikationer

m.v. set i relation til stillingen giver anledning

hertil.”

Efter den hidtidige bestemmelse kunne der

alene ske forhøjelse af lønancienniteten ” i

ganske særlige tilfælde … ved nyansættelse”.

ARBEJDSTID – PLUSTID

Den i CFU-forliget indeholdte aftale om

plustid – hvorefter der åbnes mulighed for

på de enkelte arbejdspladser at give adgang

til individuelt at aftale en ugentlig arbejdstid

højere end 37 timer mod en tilsvarende,

forholdsmæssig forhøjelse af lønnen

- er overført til AC’s overenskomstområder.

På overenskomstområdet indbetales der

10

sædvanligt pensionsbidrag af hele den forhøjede

løn.

ÆNDRING AF REGLERNE OM DELTIDS-

BESKÆFTIGELSE

Det er aftalt, at overenskomstens bestemmelse

(§ 16) om deltidsbeskæftigelse ændres

og affattes som følger:

§ 16, Stk. 1

”Ved ansættelse på deltid med mindre end

15 timer (løntimer) pr. uge indgås forud aftale

mellem ansættelsesmyndigheden og

organisationen.

Stk.2

Stk. 1 finder ikke anvendelse for lærere og

videnskabelige medarbejdere ved universiteter,

forskningsinstitutioner og højere læreranstalter.

Stk. 3

Deltidsansatte ydes forholdsmæssig løn”

Efter den hidtidige bestemmelse kunne der

for lærere og videnskabelige medarbejdere

ved universiteter m.v. ikke ske nyansættelse

på under 21 arbejdstimer pr. uge uden

forudgående aftale med organisationen.

Fremover vil der på dette område kunne

ske deltidsansættelse med lave timetal

uden forudgående aftale med organisationen,

idet overenskomstansættelsen med

forholdsmæssige rettigheder vil være et alternativ

til ansættelse efter finansministeriets

timelønscirkulære.

FORSØG MED LOKALE FORHANDLINGS-

REGLER

Det er aftalt, at adgangen i overenskomstens

bilag 8, pkt. I, c til lokalt at gennemføre

forsøg med fleksible forhandlingsregler

- hvorefter de konkrete lønforhandlinger

føres direkte mellem ledelsen og den enkelte

medarbejder – videreføres som en forsøgsordning

i perioden 2008 – 2011.

FORSØG MED AT FRAVIGE

OVERENSKOMSTENS BESTEMMELSER

Det er aftalt at forsøgsordningen i

overenskomstens § 29 om adgang til lokalt

at aftale fravigelse af overenskomstens be-

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

stemmelser videreføres uændret i perioden

2008-2011.

KOMPETENCEUDVIKLING M.V.

Bilaget til overenskomsten om kompetenceudvikling

og kvalifikationstillæg er ændret i

forlængelse af kompetencepakken i CFUforliget.

UNIVERSITETER, FORSKNINGS-

INSTITUTIONER M.V.:

Lektorer

Med virkning fra 1. april 2009 forhøjes det

centralt aftalte tillæg til lektorer, seniorforskere

og seniorrådgivere ved universiteter,

arkitektskoler og forskningsinstitutioner fra

kr. 62.000 til kr. 67.100 (i årligt grundbeløb

1. oktober 1997).

Lektorer med særlige kvalifikationer

Med henblik på at understøtte den lokale

løndannelse på universiteterne indgås der

aftale mellem VTU-ministeriet og AC om tillæg

til lektorer med særlige kvalifikationer

(lektor msk). Tillægget til lektorer msk aftales

lokalt. Opnås der ikke enighed om andet,

ydes et tillæg på kr. 87.100 (årligt

grundbeløb 1. oktober 1997). Tillægget

træder i stedet for det centralt aftalte tillæg

til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere.

”Lektor msk-tillægget” ydes til lektorer på

højt niveau. For at komme i betragtning til

tillægget skal lektoren opfylde (alle) nedenstående

kriterier, idet den nærmere udmøntning

af kriterierne fastsættes ved lokal

aftale på institutionen:

- 8 års anciennitet på lektorniveau

(ansættelse som lektor og/eller seniorforsker)

- Både forskningsresultater og undervisningskompetencer

skal ligge i top

(for seniorforskere, der ikke underviser,

ses alene på forskningsresultater)

- Skal have udmærket sig ved i udpræget

grad at have medvirket til videndeling

eller ved i betydeligt om-

fang at have tiltrukket ekstern finansiering.

Det er vurderingen, at ca. 75 pct. af lektorerne

har 8 års anciennitet, og at ca. 20

pct. af disse lektorer kan komme i betragtning

til ”lektormsk-tillægget”. De centrale

parter vil følge op på projektet og herunder

vurdere om aftalen understøtter den lokale

løndannelse på universiteterne samt sikre

at ”lektor msk-tillægget” udmøntes lokalt.

Ph.d.-stipendiater

Ph.d.-projektet videreføres med udbygning

af pension af basislønnen. Pensionsprocenten

forhøjes pr. 1. april 2009 fra 80 til 85

pct.

Med virkning fra 1. oktober 2008 – samtidig

med ændring af basislønskalaen - nedjusteres

tillægget på kr. 22.500 til ph.d.-stipendiater

på basisløntrin 3 (tidligere trin 3) til

kr. 9.337, idet provenuet anvendes til en tillægsforhøjelse,

således at ph.d.stipendiater

på basisløntrin 4 (nye trin 4) og derover

ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr.

11.395 (grundbeløb pr. 1. oktober 1997).

Den nuværende bestemmelse i

overenskomstens bilag 5 om forlængelse af

ansættelsen som ph.d.-stipendiat som følge

af barsel og adoption ændres til ”Ved fravær

på grund af barsels- eller adoptionsorlov

er ansættelsesmyndigheden forpligtet til

efter ansøgning fra medarbejderen at forlænge

ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens

længde”.

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale

med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.

I perioden optages der drøftelser om justering

af stillingsstrukturen med henblik på at

skabe parallelitet til stillingsstrukturen for

videnskabeligt personale ved universiteterne.

Stillingsstruktur for videnskabeligt/kunstnerisk

personale ved arkitektskolerne

I perioden optages der drøftelser om justering

af stillingsstrukturen med henblik på

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 11


oprettelse af stillingskategorien professor

med særlige opgaver. Der er afsat en pulje

hertil og ændringen er forudsat at have

virkning fra 1. april 2009.

Ophævelse af protokollater

Der er enighed om at ophæve protokollaterne

til AC-overenskomsten om løn- og ansættelsesvilkår

for videnskabelige stillinger

ved Danmarks Transportforskning henholdsvis

om løn- og ansættelsesvilkår for

videnskabelige stillinger ved Kort- og Matrikelstyrelsen.

INSTITUTIONER FOR MELLEMLANGE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Overenskomstens dækningsområde præciseres

så den også omfatter professionshøjskoler.

Forhøjelse af lektortillæg mv.

Med virkning fra 1. april 2009 forhøjes lektortillægget

fra kr. 40.000 til kr. 44.000

(grundbeløb pr 1. oktober 1997), idet funktionstillægget

til lektorer samtidig nedsættes

fra kr. 18.900 til kr. 16.900.

Lektortillæg på kr. 58.900 forhøjes pr. 1.

april 2009 til kr. 60.900 (i grundbeløb). Det

drejer sig om lektortillæg ved Ingeniørhøjskoler,

Danmarks Erhvervspædagogiske

læreruddannelse, folkeskolelærerseminarier

og ernærings- og husholdningsøkonomseminarier.

INSTITUTIONER FOR ERHVERVS-

RETTET UDDANNELSE

Det er aftalt at følgende tillæg forhøjes med

virkning fra 1. april 2009:

12

- Det erhvervsgymnasiale undervisningstillæg

ved handelsskoler,

tekniske skoler og landbrugsskoler

forhøjes fra henholdsvis kr. 25.400

og kr. 32.100 til kr. 27.400 og kr.

35.100.

- Det særlige undervisningstillæg ved

erhvervsakademierne forhøjes fra kr.

7.400 til kr. 9.400.

- Undervisningstillægget for

overenskomstansatte lærere ved

landbrugsuddannelserne forhøjes fra

henholdsvis kr. 16.700 og kr. 20.400

til kr. 18.700 og kr. 22.400.

- Det særlige undervisningstillæg for

tjenestemandslignende ansatte lærere

ved landbrugsuddannelserne på

kr. 7.400, kr. 26.200, kr. 10.200 og

kr. 22.100 forhøjes med kr. 2000.

Forhøjelsen af det erhvervsgymnasiale undervisningstillæg

og det særlige undervisningstillæg

ved erhvervsakademikeren

gælder både overenskomstansatte lærere

og tjenestemandslignende ansatte lærere.

FORENKLING AF OVERENSKOMSTER OG

OVERENSKOMSTSTRUKTUR

Parterne er enige om at optage drøftelser i

perioden om overenskomstens lønstruktur.

Drøftelserne har til formål at kortlægge og

vurdere lønsystemets hovedelementer og

balancen mellem dem (basisløn, centrale

tillæg, decentrale tillæg og lokale tillæg),

idet parterne bl.a. vil overveje om lønstrukturen

kan gøres mere enkel og gennemskuelig.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

KTO-resultatet af 1. marts 2008

KL’s område

KTO-forhandlingerne er også ved denne

overenskomst- og aftalefornyelse ført efter

den såkaldte ”omvendte

forhandlingsmodel”, der indebærer, at de

enkelte organisationer selv har forhandlet

en lang række spørgsmål, der tidligere blev

forhandlet af KTO. KTO-forliget skal derfor

ses i sammenhæng med disse resultater.

ØKONOMIEN I KTO-FORLIGET

Generel Øvrige for- I alt

forhøjelse bedringer

01.04.08 4,09 0,01 4,10

01.10.08 1,62 0,04 1,66

01.01.09 0,08 0,08

01.04.09 0,20 0,22 0,42

01.10.09 0,55 0,55

01.04.10 0,90 0,02 0,92

01.10.10 0,57 0,57

I alt 7,93* 0,37** 8,30

*heraf udgør 2,06% et skønnet provenu fra

reguleringsordningen, baseret på Finansministeriets

skøn over lønudviklingen i den

private sektor i 2008, 2009 og 2010 på hhv.

4,4%, 4,4% og 4,1% (1. kvartal 2010),

0,2% som kompensation for personalegoder

på det private arbejdsmarked samt en

forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse,

der budgetmæssigt koster 0,4%.

Udmøntningen fra reguleringsordningen er

som nævnt baseret på Finansministeriets

forventninger til den private lønudvikling og

giver et samlet resultat på 12,8%. Hvis

man i stedet lægger Det Økonomiske Råds

skøn til grund for beregningen bliver det

samlede resultat 13,64%.

Omkostningerne til seniorrettigheder og

kompetenceudvikling er afholdt af de midler,

der blev afsat ved trepartsaftalen og ligger

derfor udover det samlede resultat.

Omkostningerne (engangsbeløb for perioden)

udgør på AC-området ca. 0,19% pr. år.

**Vedrører gennemsnitsløngarantien, forbedring

af barselorloven, barns 2. sygedag,

ATP-forhøjelse, ekstraordinær forhøjelse af

AKUT-bidrag, feriepenge i stedet for ferie

med løn og seniordage udover trepartsmidlerne.

OVERENSKOMSTPERIODE

Overenskomst og aftaler fornyes for en periode

af 3 år fra 1. april 2008.

PERSONALEGODER

Der er afsat 0,2% i overenskomstperioden

som kompensation for personalegoder på

det private arbejdsmarked, idet kommunalt

ansatte ikke har haft samme adgang til personalegoder

som privatansatte. Kompensationen

holdes uden for reguleringsordningen.

FORHØJELSE AF DEN SÆRLIGE FERIE-

GODTGØRELSE

Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med

0,45%, forhøjelsen udbetales første gang

med majlønnen i 2010.

Forhøjelsen indgår ikke i beregningsgrundlaget

for reguleringsordningen.

SENIORRETTIGHEDER

Af de midler, der ved trepartsaftalerne blev

afsat til seniorpolitiske initiativer i kommunerne

i perioden 2008 til og med 2011 – for

AC’s vedkommende i alt ca. 23,4 mio. kr. –

er det aftalt, at der etableres centralt aftalte

seniorrettigheder i form af dels seniordage,

dels en lokal kommunepulje til seniorpolitiskeinitiativer.

Ret til seniordage fra 1. januar 2009

Uanset, hvornår på året en ansat i en kommune

fylder 60, 61, 62 år eller derover, har

den pågældende i dette kalenderår ret til

hhv. 2, 3 eller 4 seniordage. Dagene kan

holdes som hele eller halve dage eller efter

aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren

i timer. Den ansatte kan vælge at

konvertere sine seniordage til enten ekstraordinær

pensionsindbetaling eller til en

bonus. Hvis den ansatte ønsker at benytte

sig af denne mulighed skal den pågældende

senest 1. oktober forud for det kalenderår,

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 13


hvor retten indtræder, meddele det til arbejdsgiveren.

Kommunepulje til seniorpolitiske initiativer

I hvert af årene 2009 til og med 2011 vil

der være 3,959 mio. kroner til rådighed på

AC-området til at fremme seniorpolitiske

initiativer i kommunerne. Der er tale om et

supplement til den indsats, som i øvrigt finder

sted i kommunerne.

I hver kommune etableres på hvert hovedorganisationsområde

et lokalt beslutningsforum,

som består af medarbejderrepræsentanter

og ledelsesrepræsentanter, der i

enighed træffer beslutning om midlernes

anvendelse.

Øvrige seniorinitiativer

Trepartsaftalernes elementer omkring seniorpolitik

og senioraftaler indskrives i rammeaftalen

om seniorpolitik.

BARSELSORLOV TIL MÆND OG FRIHED

VED BARNS 2. SYGEDAG

Der er aftalt en forbedring af retten til løn

under barsels- og adoptionsorlov, herunder

en øremærkning af barselsorlov med løn til

faderen. Efter barnets 14. uge har moderen

og faderen hver især ret til 6 ugers fravær

med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den

reserverede orlov ikke anvendes. Herudover

har faderen eller moderen yderligere ret til

6 ugers barsel med sædvanlig løn.

Det er endvidere aftalt, at friheden til forældre

ved barns sygdom udvides fra 1 til 2

dage med sædvanlig løn.

KOMPETENCEUDVIKLING OG RET TIL

ÅRLIG MUS

Aftalen vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne

til kompetenceudvikling skal styrke

de kommunale arbejdspladsers mulighed

for kompetenceudvikling. Der er afsat 388

mio. kroner til formålet i overenskomstperioden.

Midlerne er et supplement til den

kompetenceudvikling af medarbejdere som

i øvrigt finder sted i kommunerne. Midlerne

er fordelt efter lønsum i hver kommune og

mellem hovedorganisationsområderne. AC’s

14

andel af det samlede beløb udgør 24 mio.

kroner. I hver kommune etableres for hvert

hovedorganisationsområde et lokalt beslutningsforum/bestyrelse,

som består af ledelsesrepræsentanter

og medarbejderrepræsentanter.

Disse træffer i enighed beslutning

om midlernes anvendelse i den enkelte

kommune. Midlerne skal fortrinsvis

anvendes til kompetencegivende kurser og

efter-/videreuddannelser hos anerkendte

udbydere.

Herudover indebærer aftalen, at alle medarbejdere

skal have en årlig MUS, som udgangspunkt

individuelt, men det kan aftales

lokalt at MUS holdes som gruppesamtaler

og team-samtaler.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Det er aftalt, at alle tillidsrepræsentanter

skal have et funktionstillæg. Størrelsen aftales

lokalt.

Det er endvidere aftalt at forbedre opsigelsesvarslerne

for tillidsrepræsentanterne.

De hidtidige medbestemmelser i MED-ramme-aftalen

og TR/SU-aftalen er ændret til

den enkeltes TR’s individuelle opsigelsesvarsel

+ 3 måneder. Det betyder, at en TR,

der har været ansat under 3 år (eller en

tjenestemandsansat TR) fremover får et opsigelsesvarsel

på 6 måneder, mod hidtil 5

måneder. En TR, der har været ansat i 9 år,

får således et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

Det er dog fortsat sådan, at såfremt en

afskedigelse er begrundet i arbejdsmangel,

kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant

– lige som for øvrige ansatte – ske med et

varsel, der følger af den overenskomst eller

aftale, vedkommende er omfattet af. For så

vidt angår uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant

indebærer ovennævnte

forhøjede opsigelsesvarsler, at maksimeringen

af en eventuel godtgørelse tilsvarende

forhøjes til det dobbelte af den sædvanlige

løn for den nye opsigelsesperiode.

Herudover er der aftalt en regulering af

AKUT-bidraget i overenskomstperioden

samt en forhøjelse af bidraget pr. 1. april

2008 med 1 øre. Endelig er det aftalt, at

der fremover vil være ret til valg af fællestillidsrepræsentant

blandt allerede valgte

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

TR’er, hvor der i dag kun er en aftalemulighed.

TRIVSEL OG SUNDHED

Parterne har indgået en aftale om trivsel og

sundhed, der omhandler bl.a. sundhedsfremme,

trivselsmålinger og sygefravær. Aftalen

indebærer i hovedtræk, at kommunes

øverste MED/SU skal aftale og efterfølgende

tilbyde de ansatte konkrete sundhedsfremmende

initiativer, f.eks. fysioterapi og massage.

Herudover skal kommunen mindst

hvert tredje år gennemføre en måling af

medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder

af det psykiske arbejdsmiljø. MED/SU

aftaler retningslinjer for indehold og opfølgning

på målingerne.

Det er endvidere aftalt, at medarbejdere

med længerevarende sygefravær har ret til

en sygefraværssamtale med nærmeste leder.

Formålet med samtalen er fastholdelse.

Endelig er det aftalt, at MED/SU skal aftale

retningslinjer mod vold, mobning og chikane.

Retningslinjerne omfatter også vold fra

tredje person, dvs. fra klienter, borgere, patienter

og elever m.v. Kommunen skal tilbyde

støtte til den skadelidte og tage passende

skridt overfor den forulempende part.

Med denne aftale implementerer parterne

den europæiske aftale om vold og chikane

samt en række elementer i trepartsaftalerne.

FERIE

I forhold til afvikling af den 6. ferieuge er

det bl.a. aftalt, at en medarbejder, der ønsker

sin ferie udbetalt, skal give arbejdsgiveren

besked inden den 1. oktober i ferieåret.

Det gælder dog kun, hvis kommunen

inden ferieårets begyndelse har oplyst, at

man ønsker at anvende denne regel.

Det er endvidere i forhold til de første fem

ugers ferie aftalt, at den ansatte har ret til

feriegodtgørelse med 12% i stedet for efterfølgende

ferie med løn for disse uger.

Ønsket herom skal fremføres inden optjeningsårets

begyndelse.

ATP

Det er aftalt, at ATP-satserne pr. 1. januar

2009 forhøjes med 315,60 kr. årligt.

KONTROLFORANSTALTNINGER

Med henblik på at skabe størst mulig tryghed

for de ansatte, er der indgået en aftale

om kontrolforanstaltninger. Aftalen indebærer,

at kommunen forud for iværksættelsen

af nye kontrolforanstaltninger skal informere

de ansatte.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 15


Resultatet på AC’s kommunale

overenskomstområde af 25. februar

2008

Der blev den 25. februar 2008 indgået forlig

om fornyelse af overenskomsten for

akademikere ansat i kommuner pr. 1. april

2008. Med forliget blev aftalt en række forbedringer

inden for en samlet ramme på

4,5% af lønsummen herunder pulje til lokal

løndannelse.

Herudover har AC tiltrådt KTO-resultatet,

der således også finder anvendelse på AC’s

overenskomstområde.

OVERENSKOMSTENS OMRÅDE

Med virkning fra 1. april 2008 omfattes

cand.scient.med og cand.scient.pharm af

overenskomsten. Aflønningen sker efter basislønforløbet

3 – 6, 8.

AC har tilkendegivet, at man konkret vurderer

om AC-medarbejdere i de virksomheder

KL indgår serviceaftaler med, kan omfattes

af overenskomsten.

LOKAL LØNDANNELSE

Der er enighed om, at overenskomstens bestemmelser

om lokal løndannelse videreføres,

idet der i overenskomsten optages en

bestemmelse om resultatløn, der ydes udover

basisløn og tillæg. Resultatløn baseres

på opfyldelse af fastsatte mål af enten

kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn

aftales lokalt og kan anvendes til

grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere.

Resultatløn kan ydes som engangsbeløb

eller som midlertidigt tillæg og

det kan aftales, at resultatløn er pensionsgivende.

SKALAÆNDRINGER

Pr. 1. april 2009 forhøjes basislønforløbet

på det nye lønsystem med 1,5% på trin 1,

2, 4, 5, 6 og 7. Trin 3 forhøjes med 9,735%

og endelig forhøjes trin 8 med 2,3%. Trin 3

udgår og trin 4 bliver herefter 2-årigt.

16

Basislønforløbet i det nye lønsystem udgør

herefter pr. 1. april 2009 følgende (aktuelt

niveau):

Trin kr.

1 233.322

2 238.759

4 (2) 274.059

5 291.886

6 306.634

7 312.712

8 333.928

RÅDIGHEDSTILLÆG

Det er aftalt, at akademikere, som efter

overenskomstens udsendelse nyansættes i

stillinger, hvor der ydes rådighedstillæg til

DJØF’ere i administrative stillinger (generaliststillinger),

omfattes af protokollat 2 og

dermed oppebærer rådighedstillæg. Allerede

ansatte kan anmode om en drøftelse af,

om forudsætninger for at være omfattet af

rådighedsforpligtigelsen og dermed rådighedstillæg

er til stede.

Rådighedstillægget ændres i øvrigt med

virkning fra 1. april 2009 til:

Trin kr.

(31/3 2000-niveau)

1. år 26.300 kr.

2.-3. år 30.200 kr.

4.-5. år 34.600 kr.

6.-7. år 39.500 kr.

8. år og flg. 49.500 kr.

KONSULENTORDNING

Med virkning fra overenskomstens udsendelse

indføres mulighed for oprettelse af

stillinger som specialkonsulent eller chefkonsulent

med følgende aflønning:

Basisløn Årlig grundløn kr.

(31/3 2000-niveau)

Specialkonsulent 360.000

Chefkonsulent 387.000

Special- og chefkonsulenter er ikke omfattet

af centralt aftalte tillæg i protokollaterne

til overenskomsten. Allerede eksisterende

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

special- og chefkonsulentordninger fortsætter

uændrede, medmindre andet aftales.

Specialkonsulenter har som udgangspunkt

ikke personaleledelse.

Det præciseres i merarbejdsaftalens §2,

stk. 4, at godtgørelse for overarbejde mv.

til (også) special- og chefkonsulenter kun

kan ydes, hvis det samlede medarbejde

væsentligt overstiger det overarbejde, der

anses som godtgjort gennem aflønningen.

Der er endvidere enighed om, at den enkelte

ansatte og arbejdsgiver kan aftale plustid,

jf. nedenfor., selvom der ikke er indgået

en aftale mellem kommunen og tillidsrepræsentanten

om iværksættelse af plustid

på den pågældende arbejdsplads.

Det er endvidere aftalt, som en forsøgsordning,

at der er mulighed for, lokalt med tillidsrepræsentanten

at indgå aftale om andre

forhandlingsregler end nævnt i

overenskomstens §8, stk. 1. Hensigten er

at styrke den lokale dialog om løndannelsen

i ny løn og i særdeleshed dialogen mellem

leder og den enkelte ansatte i de medarbejdergrupper,

der omfattes af en aftale om

forsøg med lokale forhandlingsregler. Der er

aftalt særlige procedureregler for forsøgsordningen,

ligesom det er aftalt, at den ansatte

ved forhandlingerne med ledelsen kan

blive bistået eller repræsenteret af tillidsrepræsentanten.

LØNUDVIKLING OG LØNFORHAND-

LINGER

Det er aftalt, at der umiddelbart inden en

medarbejders tilbagevenden fra barsel, kan

afholdes en lønforhandling for vedkommende,

hvis (den lokale repræsentant for) ACorganisationen

anmoder herom.

PENSION

Pensionsbidraget forhøjes med virkning fra

1. april 2009 fra 16,9 til 17,5%. Pensionsbidragsforhøjelsen

kan efter den ansattes ønske

i stedet for indbetaling til pensionskassen

udbetales som løn.

ATP

Det er aftalt, at C-bidraget forhøjes pr. 1.

januar 2010 med 388 kr.

KVALIFIKATIONSTILLÆG OG KOMPE-

TENCEUDVIKLING

Der er foretaget enkelte præciseringer og

justeringer i overenskomstens bilag 2 om

kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling.

FLEKSIBEL ARBEJDSTID/PLUSTID

Der er aftalt, at der indføres bestemmelser

om fleksibel arbejdstid/plustid på en række

nærmere angivne vilkår. Fleksibel arbejdstid/plustid

kan således kun bringes i anvendelse

på den enkelte arbejdsplads, når der

mellem kommunen og den (lokale) repræsentant

for den forhandlingsberettigede organisation

er indgået aftale herom. Der indgås

herefter aftale mellem den enkelte

medarbejder og ansættelsesmyndigheden

om forøgelse af arbejdstiden udover (gennemsnitlig)

37 timer om ugen optil maksimalt

(gennemsnitligt) 42 timer om ugen.

Ordningen er frivillig. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt

på grundlag af det aftalte timetal

og der indbetales pensionsbidrag af

den forhøjede løn efter de sædvanlige principper

for indbetaling af pensionsbidrag.

Den forhøjede løn udbetales under fravær,

hvor der er ret til løn f.eks. på grund af

sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage.

Eventuelle rådighedsforpligtigelser og/rådighedstillæg

fortsætter uændret med mindre

andet aftales. Den individuelle aftale

kan såvel som medarbejder som arbejdsgiver

opsiges med 3 måneders varsel.

ØVRIGE FORHOLD

Det er aftalt, at en række protokollater

om bl.a. arkitekter og ingeniører i Københavns

og Frederiksberg kommuner

udgår af overenskomsten og erstattes

med lokale aftaler.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 17


KTO-resultatet af 2. marts 2008

RLTN’s område

KTO-forhandlingerne er også på det regionale

område ved denne overenskomst- og

aftalefornyelse ført efter den såkaldte ”omvendte

forhandlingsmodel”, der indebærer,

at de enkelte organisationer selv har forhandlet

en lang række spørgsmål, der tidligere

blev forhandlet af KTO. KTO-forliget

skal derfor også her ses i sammenhæng

med disse resultater.

ØKONOMIEN I KTO-FORLIGET

Generel Øvrige for- I alt

forhøjelse bedringer

01.04.08 4,09 4,09

01.10.08 1,62 0,05 1,67

01.01.09 0,02 0,02

01.04.09 0,20 0,19 0,39

01.10.09 0,73 0,73

01.04.10 0,72 0,03 0,75

01.04.10 0,57 0,57

I alt 7,93* 0,29** 8,22

*heraf udgør 2,06% et skønnet provenu fra

reguleringsordningen, baseret på Finansministeriets

skøn over lønudviklingen i den

private sektor i 2008, 2009 og 2010 på hhv.

4,4%, 4,4% og 4,1% (1. kvartal 2010),

0,2% som kompensation for personalegoder

på det private arbejdsmarked samt en

forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse,

der budgetmæssigt koster 0,4%.

Udmøntningen fra reguleringsordningen er

som nævnt baseret på Finansministeriets

forventninger til den private lønudvikling og

giver et samlet resultat på 12,8%. Hvis

man i stedet lægger Det Økonomiske Råds

skøn til grund for beregningen bliver det

samlede resultat 13,67%.

Omkostningerne til seniorrettigheder og

kompetenceudvikling er afholdt af de midler,

der blev afsat ved trepartsaftalen og ligger

derfor udover det samlede resultat.

Omkostningerne (engangsbeløb for perioden)

udgør på AC-området ca. 0,17% pr. år.

18

**Vedrører gennemsnitsløngaranti,, forbedring

af barselorloven, barns 2. sygedag,

ATP-forhøjelse, ekstraordinær forhøjelse af

AKUT-bidrag og feriepenge i stedet for ferie

med løn.

OVERENSKOMSTPERIODE

Overenskomst og aftaler fornyes for en periode

af 3 år fra 1. april 2008.

PERSONALEGODER

Der er afsat 0,2% i overenskomstperioden

som kompensation for personalegoder på

det private arbejdsmarked, idet regionalt

ansatte ikke har haft samme adgang til personalegoder

som privatansatte. Kompensationen

holdes uden for reguleringsordningen.

FORHØJELSE AF DEN SÆRLIGE FERIE-

GODTGØRELSE

Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med

0,45%, forhøjelsen udbetales første gang

med majlønnen i 2010.

Forhøjelsen indgår ikke i beregningsgrundlaget

for reguleringsordningen.

LØNSTATISTIK

Til brug for de lokale forhandlinger er parterne

enige om en række ændringer i Aftalen

om statistikgrundlag. Ændringerne har

virkning fra det tidspunkt, hvor der første

gang afsættes nye midler til lokal løndannelse

i overenskomstperioden.

SENIORRETTIGHEDER

Af de midler, der ved trepartsaftalerne blev

afsat til seniorpolitiske initiativer i regionerne

i perioden 2008 til og med 2011 – for

AC’s vedkommende i alt ca. 23,4 mio. kr. –

etableres der centralt aftalte seniorrettigheder

i form af en seniorbonus, der kan veksles

til bl.a. seniordage.

Uanset, hvornår på året en ansat i en region

fylder 60, 61, 62 år eller derover, har

den pågældende i januar måned i det næstfølgende

år ret til en seniorbonus på 0,8%,

1,2% eller 1,6% af sædvanlig løn. For bl.a.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

lægegruppen er det dog aftalt, at seniorrettighederne

først indtræder året efter det

år, de fylder 62 år. Den ansatte kan vælge

at konvertere sin seniorbonus til seniordage

og/eller selvvalgte kompetenceudviklingsforløb

eller ekstraordinær pensionsindbetaling.

Øvrige seniorinitiativer

Trepartsaftalernes elementer omkring seniorpolitik

og senioraftaler indskrives i rammeaftalen

om seniorpolitik.

BARSELSORLOV TIL MÆND OG FRIHED

VED BARNS 2. SYGEDAG

Der er aftalt en forbedring af retten til løn

under barsels- og adoptionsorlov, herunder

en øremærkning af barselsorlov med løn til

faderen. Efter barnets 14. uge har moderen

og faderen hver især ret til 6 ugers fravær

med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den

reserverede orlov ikke anvendes. Herudover

har faderen eller moderen yderligere ret til

6 ugers barsel med sædvanlig løn.

Det er endvidere aftalt, at friheden til forældre

ved barns sygdom udvides fra 1 til 2

dage med sædvanlig løn.

KOMPETENCEUDVIKLING OG RET TIL

ÅRLIG MUS

Aftalen vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne

til kompetenceudvikling skal styrke

de regionale arbejdspladsers mulighed

for kompetenceudvikling. Der er afsat 118

mio. kroner til formålet i overenskomstperioden.

Midlerne er et supplement til den

kompetenceudvikling af medarbejdere som

i øvrigt finder sted i regionerne. Midlerne er

fordelt efter lønsum i hver region og mellem

hovedorganisationsområderne. AC’s andel

af det samlede beløb udgør 32 mio. kroner.

I hver region etableres for hvert hovedorganisationsområde

et lokalt

beslutningsforum/bestyrelse, som består af

ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Disse træffer i enighed beslutning

om midlernes anvendelse i den enkelte

kommune. Midlerne skal fortrinsvis

anvendes til kompetencegivende kurser og

efter-/videreuddannelser hos anerkendte

udbydere.

Herudover indebærer aftalen, at alle medarbejdere

skal have en årlig MUS, som udgangspunkt

individuelt, men det kan aftales

lokalt at MUS holdes som gruppesamtaler

og team-samtaler.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Det er aftalt, at alle tillidsrepræsentanter

skal have et funktionstillæg. Størrelsen aftales

lokalt.

Det er endvidere aftalt at forbedre opsigelsesvarslerne

for tillidsrepræsentanterne.

De hidtidige medbestemmelser i MED-ramme-aftalen

og TR/SU-aftalen er ændret til

den enkeltes TR’s individuelle opsigelsesvarsel

+ 3 måneder. Det betyder, at en TR,

der har været ansat under 3 år (eller en

tjenestemandsansat TR) fremover får et opsigelsesvarsel

på 6 måneder, mod hidtil 5

måneder. En TR, der har været ansat i 9 år,

får således et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

Det er dog fortsat sådan, at såfremt en

afskedigelse er begrundet i arbejdsmangel,

kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant

– lige som for øvrige ansatte – ske med et

varsel, der følger af den overenskomst eller

aftale, vedkommende er omfattet af. For så

vidt angår uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant

indebærer ovennævnte

forhøjede opsigelsesvarsler, at maksimeringen

af en eventuel godtgørelse tilsvarende

forhøjes til det dobbelte af den sædvanlige

løn for den nye opsigelsesperiode.

Herudover er der aftalt en regulering af

AKUT-bidraget i overenskomstperioden

samt en forhøjelse af bidraget pr. 1. april

2008 med 1 øre. Endelig er det aftalt, at

der fremover vil være ret til valg af fællestillidsrepræsentant

blandt allerede valgte

TR’er, hvor der i dag kun er en aftalemulighed.

TRIVSEL OG SUNDHED

Parterne har indgået en aftale om trivsel og

sundhed, der omhandler bl.a. sundhedsfremme,

trivselsmålinger og sygefravær. Aftalen

indebærer i hovedtræk, at regionens

øverste MED/SU skal aftale og efterfølgende

tilbyde de ansatte konkrete sundhedsfremmende

initiativer, f.eks. fysioterapi og mas-

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 19


sage. Herudover skal regionen mindst hvert

tredje år gennemføre en måling af medarbejdernes

tilfredshed og trivsel, herunder af

det psykiske arbejdsmiljø. MED/SU aftaler

retningslinjer for indehold og opfølgning på

målingerne.

Det er endvidere aftalt, at medarbejdere

med længerevarende sygefravær har ret til

en sygefraværssamtale med nærmeste leder.

Formålet med samtalen er fastholdelse.

Endelig er det aftalt, at MED/SU skal aftale

retningslinjer mod vold, mobning og chikane.

Retningslinjerne omfatter også vold fra

tredje person, dvs. fra klienter, borgere, patienter

og elever m.v. Regionen skal tilbyde

støtte til den skadelidte og tage passende

skridt overfor den forulempende part. Med

denne aftale implementerer parterne den

europæiske aftale om vold og chikane samt

en række elementer i trepartsaftalerne.

FERIE

I forhold til afvikling af den 6. ferieuge er

det bl.a. aftalt, at en medarbejder, der ønsker

sin ferie udbetalt, skal give arbejdsgiveren

besked inden den 1. oktober i ferieåret.

Det gælder dog kun, hvis regionen inden

ferieårets begyndelse har oplyst, at

man ønsker at anvende denne regel.

Det er endvidere i forhold til de første fem

ugers ferie aftalt, at den ansatte har ret til

feriegodtgørelse med 12% i stedet for efterfølgende

ferie med løn for disse uger.

Ønsket herom skal fremføres inden optjeningsårets

begyendelse.

ATP

Det er aftalt, at ATP-satserne pr. 1. januar

2009 forhøjes med 315,60 kr. årligt.

KONTROLFORANSTALTNINGER

Med henblik på at skabe størst mulig tryghed

for de ansatte, er der indgået en aftale

om kontrolforanstaltninger. Aftalen indebærer,

at kommunen forud for iværksættelsen

af nye kontrolforanstaltninger skal informere

de ansatte.

20

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

Resultatet på AC’s regionale

overenskomstområde af 5. marts

2008

Der blev den 5. marts 2008 indgået forlig

om fornyelse af overenskomsten for akademikere

ansat i regioner pr. 1. april 2008.

Med forliget blev aftalt en række forbedringer

inden for en samlet ramme på 4,5% af

lønsummen.

Herudover har AC tiltrådt KTO-resultatet,

der således også finder anvendelse på AC’s

overenskomstområde.

OVERENSKOMSTENS OMRÅDE

Med virkning fra 1. april 2008 omfattes

cand.scient.med og cand.scient.pharm af

overenskomsten. Aflønningen sker efter basislønforløbet

3 – 6, 8.

Overenskomstens dækningsområde tilrettes

i øvrigt, så den er i overensstemmelse med

Finansministeriets bekendtgørelse om Regionernes

Lønnings- og Takstnævn.

LOKAL LØNDANNELSE

Der er enighed om, at overenskomstens bestemmelser

om lokal løndannelse videreføres,

idet der i overenskomsten optages en

bestemmelse om resultatløn, der ydes udover

basisløn og tillæg. Resultatløn baseres

på opfyldelse af fastsatte mål af enten

kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn

aftales lokalt og kan anvendes til

grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere.

Resultatløn kan ydes som engangsbeløb

eller som midlertidigt tillæg og

det kan aftales, at resultatløn er pensionsgivende.

SKALAÆNDRINGER

Pr. 1. april 2009 forhøjes basislønforløbet

på det nye lønsystem med 1,5% på trin 1,

2, 4, 5, 6 og 7. Trin 3 forhøjes med 9,735%

og endelig forhøjes trin 8 med 2,3%. Trin 3

udgår og trin 4 bliver herefter 2-årigt.

Basislønforløbet i det nye lønsystem udgør

herefter pr. 1. april 2009 følgende (aktuelt

niveau):

Trin kr.

1 233.322

2 238.759

4 (2) 274.059

5 291.886

6 306.634

7 312.712

8 333.928

RÅDIGHEDSTILLÆG

Det er aftalt, at akademikere, som efter

overenskomstens udsendelse nyansættes i

stillinger, hvor der ydes rådighedstillæg til

DJØF’ere i administrative stillinger (generaliststillinger),

omfattes af protokollat 2 og

sidestilles med fuldmægtige og dermed oppebærer

rådighedstillæg. Allerede ansatte

kan anmode om en drøftelse af, om forudsætninger

for at være omfattet af rådighedsforpligtigelsen

og dermed rådighedstillæg

er til stede.

Rådighedstillægget ændres i øvrigt med

virkning fra 1. april 2009 til:

Trin kr.

(31/3 2000-niveau)

1. år 26.300 kr.

2.-3. år 30.200 kr.

4.-5. år 34.600 kr.

6.-7. år 39.500 kr.

8. år og flg. 49.500 kr.

KONSULENTORDNING

Med virkning fra overenskomstens udsendelse

indføres mulighed for oprettelse af

stillinger som specialkonsulent eller chefkonsulent

med følgende aflønning:

Basisløn Årlig grundløn kr.

(31/3 2000-niveau)

Specialkonsulent 360.000

Chefkonsulent 387.000

Special- og chefkonsulenter er ikke omfattet

af centralt aftalte tillæg i protokollaterne

til overenskomsten. Allerede eksisterende

special- og chefkonsulentordninger fortsætter

uændrede, medmindre andet aftales.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40 21


Regionale konsulentordninger kan videreføres

i deres nuværende udformning, ligesom

der fortsat lokalt kan oprettes konsulentordninger,

der adskiller sig fra

overenskomstens model.

Vælger en region at tilbyde nuværende special-

og chefkonsulenter overgang til en

ordning efter overenskomstens model, indgår

eksisterende lønelementer i forbindelse

med forhandling og aftale af de samlede

lønvilkår i de nye stillinger.

Det præciseres i merarbejdsaftalens §2,

stk. 4, at godtgørelse for overarbejde mv.

til (også) special- og chefkonsulenter kun

kan ydes, hvis det samlede medarbejde

væsentligt overstiger det overarbejde, der

anses som godtgjort gennem aflønningen.

Det er endvidere aftalt, som en forsøgsordning,

at der er mulighed for, lokalt med tillidsrepræsentanten

at indgå aftale om andre

forhandlingsregler end nævnt i

overenskomstens §8, stk. 1. Hensigten er

at styrke den lokale dialog om løndannelsen

i ny løn og i særdeleshed dialogen mellem

leder og den enkelte ansatte i de medarbejdergrupper,

der omfattes af en aftale om

forsøg med lokale forhandlingsregler. Der er

aftalt særlige procedureregler for forsøgsordningen,

ligesom det er aftalt, at den ansatte

ved forhandlingerne med ledelsen kan

blive bistået eller repræsenteret af tillidsrepræsentanten.

LØNUDVIKLING OG LØNFORHAND-

LINGER

Det er aftalt, at der umiddelbart inden en

medarbejders tilbagevenden fra barsel, kan

afholdes en lønforhandling for vedkommende,

hvis (den lokale repræsentant for) ACorganisationen

anmoder herom.

PENSION

Pensionsbidraget forhøjes med virkning fra

1. april 2009 fra 16,9 til 17,5%. Pensionsbidragsforhøjelsen

kan efter den ansattes ønske

i stedet for indbetaling til pensionskassen

udbetales som løn.

22

ATP

Det er aftalt, at C-bidraget forhøjes pr. 1.

januar 2010 med 388 kr.

KVALIFIKATIONSTILLÆG OG KOMPE-

TENCEUDVIKLING

Der er foretaget enkelte præciseringer og

justeringer i overenskomstens bilag 2 om

kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling.

FLEKSIBEL ARBEJDSTID/PLUSTID

Der er aftalt, at der indføres bestemmelser

om fleksibel arbejdstid/plustid på en række

nærmere angivne vilkår. Fleksibel arbejdstid/plustid

kan således kun bringes i anvendelse

på den enkelte arbejdsplads, når der

mellem ledelsen og den (lokale) repræsentant

for den forhandlingsberettigede organisation

er indgået aftale herom. Der indgås

herefter aftale mellem den enkelte medarbejder

og ansættelsesmyndigheden om forøgelse

af arbejdstiden udover (gennemsnitlig)

37 timer om ugen optil maksimalt (gennemsnitligt)

42 timer om ugen. Ordningen

er frivillig. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt

på grundlag af det aftalte timetal og der

indbetales pensionsbidrag af den forhøjede

løn efter de sædvanlige principper for indbetaling

af pensionsbidrag.

Den forhøjede løn udbetales under fravær,

hvor der er ret til løn f.eks. på grund af

sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage.

Eventuelle rådighedsforpligtigelser og/rådighedstillæg

fortsætter uændret med mindre

andet aftales. Den individuelle aftale

kan såvel som medarbejder som arbejdsgiver

opsiges i henhold til funktionærlovens

bestemmelser.

Akademikernes Centralorganisation, Postboks 2192, Nørre Voldgade 29, 1017 København K, Tlf. 33 69 40 40

More magazines by this user
Similar magazines