Views
5 years ago

"Virksomhedsplan 2013/14". - Vejle Spildevand

"Virksomhedsplan 2013/14". - Vejle Spildevand

〉 handlingEr •

〉 handlingEr • Opstille plan • Implementere plan og gennemføre tilstandsvurderinger 〉 1.5/ Mål: Systematisk vedligeholdelsesplan lægges ind i Sertica og gennemførelse af tilstandsvurdering af overfaldsbygværker for at kvalitetssikre driften og reducere miljøpåvirkningen handlingEr • Projektering • Udbud forberedes • Igangsættelse af anlægsarbejde (pumpeledning) • Udførelse af anlæg i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014 〉 milEpælE • 1. halvår af 2013 • Resultatet af gennemførte tilstandsvurderinger foreligger 2013 1.6/ Mål: Nedlæggelse af Ådal Renseanlæg og derved skabe forbedret rensning og større driftssikkerhed handlingEr • Projektering • Tillæg til Spildevandsplan om nedlæggelse af Jelling Renseanlæg udarbejdes • Udbud forberedes • Udførelse af anlæg igangsættes i 2. halvår af 2014 〉 milEpælE • Færdigt projekt foreligger i 1. halvår af 2013 • Færdigt projekt til udbud i 1. halvår af 2013 • Anlæg igangsat i 2. halvår af 2013 • Ny pumpestation idriftsat i 2. halvår af 2013 • Gammelt renseanlæg nedbrudt og område ”ryddet op” i 1. halvår af 2014 • Bassin etableres 1. halvår af 2014 1.7/ Mål: Nedlæggelse af jelling Renseanlæg og derved skabe forbedret rensning og større driftssikkerhed 1.8/ Mål: Montering af sandafvander på Brejning Renseanlæg for at reducere restproduktmængden og forbedre arbejdsmiljøet handlingEr • Projekt udformet og materialer bestilt i 1. halvår af 2013 • Montering og idriftsættelse i 2. halvår af 2013 • Færdigt projekt foreligger i 1. halvår af 2013 • Kommunen sender tillæg ud i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014 • Færdigt projekt til udbud i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014 • Ny pumpestation idriftsat i 2. halvår af 2014/1. halvår af 2015 milEpælE • Valgt produkt og installation i 1. halvår af 2013 • Idriftsat i 2. halvår af 2013

〉 handlingEr • Anskaffelse af udstyr • Gennemgang af renseanlæg 〉 1.9/ Mål: Screening af støj og lugt fra renseanlæg for at identificere eventuelle udfordringer med henblik på reduktion handlingEr • Identificering af problem • Forsøg igangsættes • Nødvendige installationer færdiggøres 〉 milEpælE • Udstyr klar til screening i 1. halvår af 2013 • Udført screening i 2. halvår af 2013 • Færdig notat med indsats og prioritering i 1. halvår af 2014 1.10/ Mål: Bekæmpelse af H2S-gas-problem i indløb på Haraldskær Renseanlæg for at sikre anlæggets drift og sikre arbejdsmiljøet handlingEr • Gennemgang af behov • Projekt udarbejdes • Anlæg udføres 〉 milEpælE • Afklaring af problemer foreligger 1. halvår af 2013 • Idriftsat bekæmpelse af H2S i 1. halvår af 2013 • Eftervisning/opfølgning i 2. halvår af 2013 1.11/ Mål: Renovering af bassin og Pumpestation jerlev og Vingsted for at sikre fremtidig drift handlingEr • Undersøge markedet for modtage anlæg • Vurdering af muligheder milEpælE • Behov opgjort i 1. halvår af 2013 • Projekt foreligger i 2. halvår af 2013 • Renovering udført i 2. halvår af 2014 1.12/ Mål: Finde teknisk og økonomisk optimal løsning på modtagelse af septisk slam – særligt Brejning og Give Renseanlæg milEpælE • Oversigt over muligheder foreligger i 1. halvår af 2013 • Ud fra vurdering træffes afgørelse om projekt skal igangsættes 2. halvår af 2013 side 12/13 VEjLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

"Virksomhedsplan 2011". - Vejle Spildevand
VIRKSOMHEDSPLAN 2013 - Aarhus.dk
Virksomhedsplan 2013 - Region Hovedstadens Psykiatri
Se uddrag af Virksomhedsplan 2013 - Sønderjysk Landboforening
Måling og analyse af grønne tages Vejle Spildevands grønne tag
MILJØREDEGØRELSE 2007-2008 FOR VEJLE ... - Vejle Spildevand
Arbejdet inde på grunden - Vejle Spildevand
Retningslinier for etablering af spare - Vejle Spildevand
Paradigme for etablering af regnvandsbassiner - Vejle Spildevand
Lovgrundlag for udarbejdelse af ild d l ... - Vejle Spildevand
DanDas xml-filer for levering af landinspektør ... - Vejle Spildevand
Tidsplan og økonomi - Vejle Spildevand
Almindelige Arbejds Beskrivelser for ... - Vejle Spildevand
Virksomhedsplan 2012- 2013 - Hjem
VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk
Virksomhedsplan 2013 - Vesthimmerlands Kommune
Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 - Vejle Spildevand
Virksomhedsplan 2010 - Aarhus Vand
Referat fra informationsmøde den 23. januar - Vejle Spildevand
Pjecen kan også ses ved at følge dette link - Vejle Spildevand