Læs beretningen her - Oplysningscenter om den 3. verden

o3v.dk

Læs beretningen her - Oplysningscenter om den 3. verden

Årsberetning 2011


Samarbejder på tværs

Side 2

Undervisningsmateriale til

Under Samme Himmel

Oplysningscenter om den 3. verden

I oktober 2011 blæste der nye vinde over landet, da den gamle regering blev

udskiftet med en socialdemokratisk. SF og radikale gik også ind i regeringen.

Enhedslisten fik et kæmpevalg, og ville være regeringens støtteparti. Vi blev

meget optimistiske i forhold til fremtiden for både udviklingsministeriet og

undervisningsministeriet. Nu kunne det kun gå fremad.

O3V indgår i mange typer samarbejder med andre organisationer og institutioner.

Vi modtager og giver inspiration i denne proces.

U-landskalenderprojektet – Under Samme Himmel

Vi arbejder nu med Under Samme Himmel for 3. år i træk sammen med Vedvarende

Energi, Umande Trust og VIAUC.

Udvekslingen mellem skolerne er kun tøvende kommet i gang. Der har

været flere forsinkelser og forhalinger som altid i ethvert udviklingsprojekt.

De 10 danske skoler er desværre blevet til 7 deltagere. Ulfborg Skole faldt

fra, fordi en lærer fejlagtigt troede, at projektet var kristeligt. Dreslette Skole

blev nedlagt i forbindelse med budgetnedskæringer og måtte derfor aflyse

sin deltagelse i projektet. Rosenvangskolen aflyste fordi de ikke kunne finde

interesserede lærere til at løfte projektet. Det var ledelsen, som havde tilmeldt

skolen, og de meldte fra efter et halvt års tid.

Der er nu tre skoler i Kenya med i projektet. Bygningen af en biodome er i

gang på Mashimoni Primary School. Vi har afholdt et Skypemøde mellem

Kenya og Danmark, men desværre blev det uden deltagelse af lærere fra de

danske skoler. Fra Kenya deltog alle involverede lærere plus en gruppe elever.

En af vore gæstelærere Kennedy Owino har været involveret i at skabe Skypeforbindelse

mellem Kenya og Danmark.

På websiden er alle elever blevet inddelt i grupper, som hver især er blevet

opkaldt efter kenyanske og danske helte og rollemodeller. Flere skoler har

sporadisk anvendt websiden til at kommunikere inspireret af det undervisningsmateriale,

som er blevet udgivet i samarbejde med en gruppe studerende

fra VIAUC Århus Læreruddannelse. Geografiholdet har endvidere indlagt

USH som en del af pensum.

Besøg af lærerne fra Kenya er blevet udskudt i alt tre gange. I øjeblikket arbejder

vi på, at besøget skal foregå over 12 dage i maj måned i år. Det er planen,

at lærerne skal ud på skolebesøg samt inspireres af besøg på genbrugsstationer

samt have it-undervisning.

Verdens bedste nyheder

Den landsdækkende kampagne løb af stabelen fra august til september.

Kampagnedagen foregik den 11. september med uddeling af æbler over hele

landet. Vi deltog i flere forberedende møder både i regi af Projektrådgivningen

og ngo-forum. Vi var med til at lave flashmob på Store Torv, Clemens Torv og

på Banegårdspladsen. På kampagnedagen afholdt Claus og Sonja oplæg på

Århus Købmandsskole for 300 elever, som alle efterfølgende var på gaden og

dele frugt og verdens bedte nyheder ud.


Oplysningsprojekter

O3Vs årsberetning 2011

Samarbejde med VIAUC

Arbejdet med at formalisere samarbejdet mellem O3V og VIAUC Århus

Læreruddannelse gik desværre i stå på grund af nedskæringer og fyringer på

studiet. Alligevel fortsætter vi samarbejdet, idet geografilektor Søren Witzel

Clausen har taget initiativ til at opgaveskrivning til projektet Under Samme

Himmel bliver en del af eksamenspensum. Erik Junge fra VE og Sonja har

deltaget i et indledende møde, hvor projektet blev præsenteret for de studerende.

Ligeledes er der en større gruppe studerende og færdiguddannede

lærere, der har forfattet det andet undervisningsmateriale og som vil medvirke

til at skrive det tredje og sidste. Det samlede antal af opgaver forventes at

blive så stort, at vi kan overveje en eventuel samlet udgivelse.

I løbet af året har vi dog indledt et projekt, hvor det globale i professionsuddannelserne

kunne skærpes. Dette samarbejde er indledt i samarbejde

mellem lektorerne Gordon Vincenti og Louise Austeen Leth fra Socialrådgiveruddannelsen.

Dette arbejde gik desværre også i stå i forbindelse med omlægninger

på uddannelserne. Vi har planer om at genoptage projektet i 2012.

Mad og kultur for børn

I samarbejde med Sine Sandberg Jørgensen fra Ernæring og sundhed, Aarhus

Universitet arbejder vi på at lave en interkulturel kogebog for børn – Mad og

Kultur for Børn. Bogen indeholder opskrifter og små fortællinger om kulturerne

i Mellemøsten og Nordafrika. O3Vs rolle er at medvirke til kvalificering og

spredning af bogen.

Salaam Film + Dialog

Igen i 2011 har vi samarbejdet med Salaam Film + Dialogs skoleprogram om

at booke gæstelærere til oplæg i biografer og skoler. Samarbejdet har ikke

været helt uden knaster, da Salaam anvender praktikanter i stort omfang til

opgaven. Vi har derfor efterlyst helt faste retningslinjer for udfærdigelse af

kontrakter.

Sådan bor jeg

Den opdaterede version af det velkendte websted inddrager web 2.0

teknologi og engagerer eleverne i sammenligning af egne levevilkår med børn

i udviklingslandene. Webstedet går i luften i august 2012 med foreløbig de

første 12 lande: Burkina Faso, Mali, Kenya, Uganda, Thailand, Mocambique,

Vietnam, Tanzania, Mexico, Etiopien, Nepal og Honduras er i hus.

Vi søger lige nu rejsestipendium for Sofie til Palæstina og for Jeanette til Zambia.

Som webpartner har vi valgt firmaet Nörd, som har mange erfaringer med

websteder, der ligner saadan-bor-jeg.dk. Jonas, Sonja og Jeanette har haft

møde med dem 5 gange, og i marts har vi fået præsenteret design og arkitektur.

De er meget interesserede og engagerede i projektet.

Gæstebud – uretfærdig middag

Vi har i 2010 ansøgt om bevilling fra Danida til at arrangere Uretfærdige mid-

dage i fagforeninger. Vi har igen afholdt et seminar for middagsværter i for-

Side 3


Side 4

bindelse med Uretfærdig middag. I løbet af 2011 og 2012 har vi afholdt i alt 7

middage i foreninger og på institutioner. De første 18 middage blev afholdt i

2010.

For at skabe større interesse og for at rekruttere kunder besluttede vi at

afholde en offentlig middag den 29.september i Århus i Folkeoplysningens

Hus på Vester Allé. Vi modtog 37 tilmeldinger, men desværre modtog vi en del

afbud på grund af sygdom fra både gæster og værter på selve dagen. Middagen

blev gennemført men med store vanskeligheder og meget få gæster.

2015-orienteringsløb, gæstelærerforløb og udstilling

Bevillingen fra Danidas Oplysningsbevilling til undervisningsforløb om

2015-målene blev strakt til at omfatte 2011. Derfor blev der afholdt aktiviteter

i Århus i løbet af maj og juni og i Randers hen over efteråret. I Århus deltog 13

klasser fra 4 skoler og i Randers 14 klasser fordelt på 5 skoler.

Aktiviteterne i Randers blev afsluttet med kunstnerbesøg og en flot udstilling

på Randers Bibliotek.

EMU www.emu.dk/3verden

Sonjas samarbejde med UNI-C om at redigere temaet udviklingslande på undervisningsportalen

EMU er fortsat i 2011 og 2012. EMU er en elektronisk undervisningsportal,

som er finansieret af Undervisningsministeriet. På portalen

publiceres blandt andet projekter, der kan anvendes i undervisningen, og som

er produceret med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. En gang om året

deltager Sonja i et seminar over to dage sammen med alle fagredaktørerne fra

gymnasieuniverset på EMU. Her gennemgås nyheder, tekniske ændringer og

undervisningsmæssige tiltag.

Siden 2007 har Sonja været redaktør på portalens 3 indgange til udviklingslandene:

grundskolen, gymnasieskolen og erhvervsuddannelserne på www.

emu/3verden. Her ligger der undervisningsmateriale med tilhørende undervisningsforslag

målrettet alle niveauer.

Derudover har sekretariatet fået flere nye opgaver, nemlig at producere indslag

om årets julekalender 2011, nye og tidligere film fra Verdensbilledlegatet

og en event for udskolingen om demokrati (detaljerede oplysninger, cases og

quiz), der skal løbe af stabelen inden sommerferien.

Lige omkring nytår blev Sonja bedt om at lave 5-10 oplæg for folkeskoler og

gymnasier om EMU Udviklingslandene og Danidas Verdensbilledlegat. Foreløbig

er det blevet til et enkelt oplæg i Frederikssund for 25 skolebibliotekarer.

e-læringsmoduler på EMU

I foråret 2011 fik vi mulighed for at byde ind på en opgave, som handlede

om at producere e-læringsmoduler til undervisere. Sonja deltog i et seminar i

Fredericia, som skulle ruste deltagerne til at producere modulerne. Opgaven

har resulteret i tre moduler om Mali, børnesoldater og om venskabsklasser.

De er alle tilgængelige fra vores webside www.o3v.dk/materialer/elaeringsmoduler/

og på EMU http://e-laeringsmoduler.emu.dk/.


Øvrige aktiviteter

2010 2011

Mali 3 1

Fillipinerne 2 6

Bolivia 5 4

Peru 5 1

Vietnam 3 2

Kenya 16 4

Tanzania 7 1

Etiopien 1 3

Indien Kushi 6 5

Indien Kaste 4 1

Indien Moderne 3 0

Indien Religion 6 1

Forgæves henvendelser 16 4

I ALT 77 33

O3Vs årsberetning 2011

Gæstelærere

I alt har O3V formidlet cirka 220 formidlingsforløb i hele 2011. Ud af disse har

de 2 været fortællerforløb. De resterende har været gæstelærerforløb, formidling

i forbindelse med Salaam Skole, generalforsamling i FDB, kulturarrangement

i Skanderborg kulturhus, VUC centre, EU-topmøde og generelle, når

skoler har ringet ind og skulle have et undervisningsforløb eller temadag om

børn og unge i udviklingslandene. Ud af det samlede antal gæstelærerforløb

har:

• 2 fortællere fra hele verden

• 5 om Asien og Mellemøsten

• 13 om Latinamerika

• 41 om Afrika

• 9 i tilknytning til Under samme himmel

• 120 i forhold til orienteringsløb om 2015-målene

• 28 værter i dialog med efterskoleelever og fagforeningsmedlemmer i

forbindelse med 7 Uretfærdig Middagsforløb

Et forløb definerer vi som hver gang vi har en formidler ude at holde oplæg

enten i skole, i institution, ved møder eller anden formidlingssituation. Et forløb

kan således strække sig fra 1½ lektion til to hele dage.

Udlån af genstandskufferter

Der er et faldende udlån af vore genstandskufferter. Vi har fået flere afbud på

kufferterne på grund af fragtprisen. Skolerne er helt klart blevet fattigere. De

har ikke råd til at investere 1000 kroner i at låne en genstandskuffert.

To gange i løbet af 2011 har vi parkeret en kuffert som langtidslån på en skole

efter forespørgsel.

Laila og Susanne arbejder hver onsdag på at udarbejde de nye Kenyakufferter.

Vi har haft flere udlån fra vort bibliotek. Blandt andet har vi haft besøg af

studerende fra Århus Læreruddannelse, som har benyttet sig af biblioteket

i større stil. Ligeledes har vi udlånt materialer bl.a. stoffer til forskellige kulturevents

og aktionsdag om Tobinskat.

Øvrige mindre aktiviteter

I foråret bød vi ind på en evalueringsopgave for Red Barnet. Opgaven bestod

i at evaluere deres undervisningswebside i samarbejde med et antal lærere

og elever. Claus og Sonja besøgte forskellige skoler og afleverede rapporten i

maj. Dette har givet anledning til en ny og større opgave for samme organisation.

I skrivende stund skal vi igen i gang med at evaluere for Red Barnet.

Vi har afholdt et seminar med cirka 40 socialrådgiverstuderende i samarbejde

med Gordon Vincenti og Louise Austeen Leth. Mødet indeholdt et oplæg

om U-huset, et oplæg om FN’s 2015-mål og om Verdens Bedste Nyheder,

et oplæg om saadan-bor-jeg.dk og til sidst et oplæg om Kibera og Under

Samme Himmel. Claus, Jonas og Sonja stod for dagen.

Side 5


Fra sekretariatet

Side 6

Besøg af to gange 15 lærerstuderende fra geografiholdet på VIAUC Århus

Læreruddannelse. Susanne, Claus og Sonja holdt oplæg om global undervisning

og O3Vs tilbud til lærere.

Vi har haft besøg af Rose fra SOS Børnebyerne i Rwanda.

Vi har haft besøg af Fatawu fra Ghana, som ville tale lidt om sit radioprojekt

for unge.

Fundraising

Vi har rettet en generel henvendelse til Undervisningsministeriet (nu: Ministeriet

for Børn og Undervisning) om global undervisning. Det var vor opfattelse

at den nye regering ville gøre det lettere at få noget nyt igennem og

finde eventuel driftsstøtte. Efter et tematisk bestyrelsesmøde besluttede vi

derfor at producere en film om O3V. Forinden afsendte vi et brev, hvori vi

udbad os et møde med Christine Antorini. Vi har fået et pænt afslag baseret

på de nye tanker om Ny Nordisk Skole http://www.nynordiskskole.dk/, hvor

ministeren har nedsat en dialoggruppe, som skal arbejde videre med ideerne.

Det handler om livslang læring baseret på fællesskab, deltagelse, kreativitet,

demokratisk dannelse og en fast forankring i praksis. Inspireret af Canadas

faglige løft og Finlands inklusion, fællesskab og højt fagligt niveau. Vi følger

op på vores henvendelse og giver ikke op. Vi vil blande os i debatten og gøre

opmærksom på tidligere løfter.

Vi har i år ansøgt om midler til følgende projekter:

• Danidas Oplysningsbevilling:

Du har ret! Et projekt om FN’s børnekonvention i samarbejde med FN-forbundet.

Vi har fået afslag.

Rummet. Et permanent sted til undervisning af klasser og børn i grupper i

samarbejde med U-husets organisationer. Vi har fået et mundtligt afslag.

Tæt ved høvdingen. Kologh Naba. 242.220 kroner.

Temadag: Fra 8 mål til Verdens Bedste Nyheder. 242.758 kroner.

Global praksis – kuffert, fortælling og informationsmøde. 200.065 kroner.

• Danidas rejsestipendier:

Vi har søgt om seks rejsestipendier til Burkina Faso, Vietnam, Mocambique,

Kenya, Mali og Uganda til Saadan-bor-jeg.dk. Alle blev imødekommet.

Vi har søgt om to rejsestipendier til Zambia og Palæstina til Saadan-bor-jeg.

dk. Venter på svar.

• Saadan-bor-jeg.dk:

Erik Thunes Legat. Afslag.

Ole Kirks Fond. Afslag.

Egmont-fonden. Afslag.

Lauritzenfonden. Afslag.


Brd. Hartmans Fond. Afslag.

Bikubenfonden. Venter på svar.

O3Vs årsberetning 2011

• Tipsmidlerne:

Vi har modtaget 55.000 kr. fra den landsdækkende pulje til almennyttige

landsdækkende organisationer efter tips- og lottoloven, midler som

bruges til drift. Endvidere har vi modtaget små 17.000 kr. fra tipspuljen til

konkrete almennyttige formål. Pengene er blevet brugt til indkøb af hævesænkeborde

og belysning. I 2011 har vi søgt om midler til indkøb af videokameraer,

teknik og udstillingsmateriale til to projekter.

• Projektrådgivningens Oplysningspulje:

Vi har fået 25.000 til en lancering af Sådan bor jeg på Hovedbiblioteket.

• Århus Ungdoms Fællesråds 50 % pulje: Vi har ansøgt om 16.100 til indkøb

af iPhones og iPad.

Møder og medlemskaber

Vi har deltaget i følgende aktiviteter og møder:

• U-husets bestyrelsesmøder og arbejdsdage.

• Redaktionsgruppen for Geografforbundets tidsskrift: GO Geografisk Orientering.

• Temadag for undervisere om Nanoteknologi på Århus Universitet.

• Workshop på Innovationlab for undervisere.

• Møde for udgivelse af Kathrin Rohdes bog på dansk: Mama Tenga med

oplæg af forfatteren i Hinnerup Kulturhus. Inviteret af AC Børnehjælp,

Dansk Burkinsk Venskabsforening, Red Børnene i Gorom-Gorom og AMPO

Danmark.

• DIB bestyrelsesmøder og generalforsamling.

• ÅUF generalforsamling.

• Red børnene i Gorom-Goroms generalforsamling.

• Projektrådgivningens Årsmøde samt kurserne: Homoseksualitet i Afrika,

Sociale medier, Tværgående læring samt møde om tematisk rejse til Kenya.

• Workshop i Stautrup om Vedvarende Energis Good governance festival i

Nairobi.

• Tre Kultursaloner på Moesgård og på Aarhus Kommunes Hovedbibliotek og

i Aarhus Kunstbygning.

• Møde med Concord Danmark i forbindelse med medlemsundersøgelse.

• Møde med Danidas Oplysningsudvalg, Innovisio samt forfattere om Verdensbilledlegatet

på UNI-C.

• Oplæg om global undervisning og EMU i Frederikssund Kommune.

• Åbningsreception på Bhutan-udstillingen.

• Oplæg om dagpengeprogrammet i Indien ved en CISCA workshop, samt

deltaget i en workshop om medier på Aarhus Universitet

• Mødevirksomhed omkring 2015-målskampagnen. Årets opstart i april

måned på UM og en række møder i Århus.

• Deltagelse i debatmøde: Aarhus hylder tolerancen med film i LO.

O3V har i 2012 udvekslet medlemskaber med Red børnene i Gorom-Gorom

og med AMPO Danmark.

Side 7


Side 8

Der er nu 30 medlemmer af Globale Skolepartnerskaber. O3V er nu indtrådt

som bestyrelsesmedlem efter at Mellemfolkeligt Samvirke trådte ud af

bestyrelsen.

Medlemmer af O3V O3V er medlem af

Dansk International Bosætningsservice (DIB) Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Geografforbundet Geografforbundet

Globale Skolepartnerskaber Globale Skolepartnerskaber

Red børnene i Gorom-Gorom Red børnene i Gorom-Gorom

AMPO Danmark AMPO Danmark

Vedvarende Energi Vedvarende Energi

Mellemamerika Komiteen Projektrådgivningen

AC International Børnehjælp NGO Forum

Folkekirkens Nødhjælp Århus Ungdommens Fællesråd

FIC Concorde Danmark

Utamaduni Udlændinges Retssikkerhed

IBIS 2015-mål kampagnen

Caribien Komiteen U-landsnyt

Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Århus Lærerforening (AB)

Merkur Andelskasse

Stairways Danmark

Arbejdernes Internationale Forum (AIF)

Århus Læreruddannelse

Ghana Venskabsgrupperne

Kursusvirksomhed

• Temadag om Konspirationsteorier på Egå Gymnasium. Meget af programmet

omhandlede radikalisering og racisme.

• 4-ugers onlinekursus: Global Education – The intercultural dimension udbudt

af North South Centre og The Network University.

U-huset

Vi befinder os godt i U-huset. Susanne er medlem af bestyrelsen samt laver

regnskabet for U-huset. Vi deltager med stor entusiasme i fælles morgenmad

den første fredag i hver måned. Ligeledes afholder vi både sommerfest og

julefrokost på fælles basis. I år har 4. salen arrangeret en udflugt med sejltur til

Helgenæs.

O3V er som sædvanlig aktiv i forbindelse med afholdelse af kulturnatten i

oktober. Vi havde igen dans som tema: dans fra 4 verdenshjørner. Vi havde

et omfattende program fra kl.19.00 til midnat. Der blev danset og smagt på

specialiteter fra hele verden. Arrangementet var rigtigt godt besøgt, folk stod i

kø for at få lov til at deltage. Så det gentages ved næste Kulturnat.

Over sommeren var der tale om udvidelse af U-huset og en virksomhedspraktikant

fik til opgave at forhandle med Olav de Linde, som overtog ejerskabet


PR og markedsføring

O3Vs årsberetning 2011

efter Teenella. Vi opgav dog tanken inden vi rigtigt var kommet i gang. Omkring

årsskiftet flyttede Vedvarende Energi ind i Klosterport 4E i O3Vs og DIBs

gamle lokaler. Vi deltog i åbningsreceptionen og indlemmer dem i U-huset.

Ansatte

I årets løb mærker vi en stigende interesse for at blive ansat eller frivillig i

O3V. Naturligvis er der en stor ledighed, som også betyder et stigende antal

ansøgere. Vi modtager en del ansøgninger både på mail og ved personligt

fremmøde.

Sekretariatet har i årets løb været bemandet med Susanne Pascal og Sonja

Salminen som de faste. Derudover har Claus Kold Sørensen og Jeanette

Westh været ansat med løntilskud. Claus var endvidere ansat i tre måneder

efter endt jobpraktik. Claus stoppede til november. Jeanette stoppede sin

løntilskudsperiode i april 2012. Jeanette fortsætter som frivillig tilknyttet.

Praktikanter

Jonas Unmack Larsen har været praktikant fra februar 2011. Jonas er frivillig

projektleder for saadan-bor-jeg.dk. I juni foretog han en rejse til Nepal i forbindelse

med Danidas Verdensbilledlegat. Han fik også lejlighed til at filme for

saadan-bor-jeg.dk. Kennedy Owino har været i en kortere sprogpraktik, hvor

han har arbejdet dels med Under Samme Himmel og dels med eget projekt

om NafsiAcrobats fra Nairobi.

Frivillige

Laila Storm er fortsat frivillig en gang om ugen, hvor hun gør sig uundværlig

som den, der opdaterer og rydder op i vore emnekufferter og meget andet.

Vi har haft frivillig arbejdskraft i forbindelse med afviklingen af 2015-mål

aktiviteter i Århus og i Randers. Louise Austeen Leth er fortsat som frivillig

på sekretariatet. Hun har især været beskæftiget med biblioteket, samt med

oplægning af fotos på Wikimedia Commons.

Vi har fået en artikel i Randers Amtsavis om de afviklede orienteringsløb og

2015-forløb i Randers. CFU har også udtrykt interesse i en mere uddybende

artikel om O3V til deres tidsskrift.

Vi har udgivet to artikler i DE Times, som er et nyhedsbrev, der når rundt til

europæiske søsterorganisationer med mere.

På trods af at kontoret har været underbemandet i 4 måneder på grund af

langtidssygemelding (fejl i diagnose og operation), er det lykkes os at få hold

på de mange opgaver ikke mindst i kraft af gode medarbejdere. Heldigvis har

der været stor interesse for vores arbejde, så derfor har vi både skabt nye projekter

samt fået konsolideret de eksisterende.

Århus, den 18. april 2011

Side 9


Oplysningscenter om den 3. verden

Klosterport 4C, 4.

8000 Aarhus C.

86 12 20 78

o3v@o3v.dk

www.o3v.dk

More magazines by this user
Similar magazines