Forårspakke 2.0 - Theill Andersen

theillandersen.dk

Forårspakke 2.0 - Theill Andersen

2

Indhold

Beskatning af personer ................... 4

Lavere skat ............................................................. 4

Grøn check ............................................................. 6

Befordringsfradrag .................................................. 7

Dagplejemødres fradrag ......................................... 7

Fradrag efter rejsereglerne ....................................... 7

Personalegoder ............................... 10

Multimediebeskatning .......................................... 10

Medarbejderobligationer og medarbejderaktier .... 11

Beskatning af firmabil .......................................... 11

Pensionsordninger ......................... 13

Ratepensioner og ophørende livrenter .................. 13

Kapitalpensioner og ratepensioner ........................ 15

Arbejdsmarkedsbidrag, restskat

og årsopgørelse ............................. 17

Arbejdsmarkedsbidrag .......................................... 17

Restskat og ændring af rentesatser ......................... 17

Årsopgørelse ......................................................... 18

Særlig pensionsopsparing ............ 19

Udbetaling af SP-opsparing .................................. 19

Erhvervsbeskatning ....................... 21

Skattefri omstrukturering ..................................... 21

Afdrag på koncerninterne fordringer .................... 22

Salg af driftsmidler og skibe ................................. 23

Udgifter til etablering og udvidelse af

virksomhed .......................................................... 23

© REVITAX

Renter ved køb af udenlandske aktier ................... 23

Tonnageskattesatser .............................................. 23

Kapitalfondspartnere ............................................ 23

Omkostninger i skattesager for selskaber .............. 24

Beskatning af fast ejendom ......... 25

Genanbringelsesreglerne for fortjeneste ved salg

af fast ejendom ..................................................... 25

Genvundne afskrivninger på bygninger

og installationer .................................................... 25

Parcelhusreglen og udstykning ............................. 26

Beskatning af aktieavancer og

aktieudbytter i selskaber .............. 27

Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ...... 27

Porteføljeaktier ..................................................... 28

Egne aktier ........................................................... 30

Udloddende investeringsforeninger ...................... 30

Akkumulerende investeringsforeninger ................. 30

Investeringsselskaber ............................................ 30

Andelsbeviser ....................................................... 31

Oversigt over selskabers beskatning af aktier,

investeringsforeningsbeviser og udbytte ................ 32

Fonde ................................................................... 33

Kursgevinst på fordringer ..................................... 33

Beskatning af aktieavancer

for personer ................................... 35

Skat af aktieinvesteringer ...................................... 35

Oversigt over personers beskatning af aktier,

investeringsforeningsbeviser og udbytte ................ 36

More magazines by this user
Similar magazines