Læs hele dommen. - Domstol.dk

domstol.dk

Læs hele dommen. - Domstol.dk

Sag 197/2008

(2. afdeling)

HØJESTERETS DOM

afsagt tirsdag den 6. september 2011

Breeders of Denmark A/S

(advokat Joan Vollertsen)

mod

Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion

(tidligere Dansk Svineproduktion)

(advokat Søren Tyge Sørensen)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 21. maj 2008.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Poul Dahl

Jensen, Henrik Waaben og Michael Rekling.

Påstande

Appellanten, Breeders of Denmark A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Breeders har anført, at selskabet ikke er forpligtet til at betale genafgifter til Videncenter for

Svineproduktion ved omsætning af avlsdyr i henhold til aftaler indgået før den 1. oktober

2006. Videncenter for Svineproduktion kunne og kan stadig med et passende varsel indføre


- 2 -

genafgift på aftaler indgået før den 1. oktober 2006, men dette er ikke sket endnu, heller ikke

ved indgåelsen af omsætteraftalen i februar 2007.

Pligten til at betale genafgifter er ikke reguleret i aftalen om omsætning af avlssvin fra juli

2002, men beror på brevet af 19. september 2006 fra Dansk Svineproduktion, hvor genafgifter

blev indført fra den 1. oktober 2006. Breeders er ifølge brevet forpligtet til at betale genafgifter

for så vidt angår omsætning af avlsdyr i henhold til leveringsaftaler indgået efter den 1.

oktober 2006. Ifølge brevets ordlyd skal der ikke betales genafgift ved levering efter den 1.

oktober 2006 til opfyldelse af aftaler indgået før denne dato. Denne fortolkning støttes af for-

løbet op til brevet af 19. september 2006, herunder orienteringsskrivelsen fra juni 2006 og

beslutningen om genafgifter truffet af bestyrelsen i Dansk Svineproduktion den 11. september

2006. Fortolkningen støttes endvidere af forløbet i 2005 omkring indførelsen af kernestyringsafgifter.

Hvis det må lægges til grund, at brevet af 19. september 2006 er uklart på dette

punkt, må denne uklarhed komme Videncenter for Svineproduktion til skade. Det ville ikke

være rimeligt at pålægge Breeders at betale genafgifter til Videncenter for Svineproduktion,

som Breeders ikke kan opkræve hos sine kunder. Breeders har fra den 1. oktober til den 31.

december 2006 alene leveret avlsdyr i henhold til aftaler indgået inden den 1. oktober 2006.

Breeders har frafaldet sit anbringende om, at genafgiften strider mod konkurrencelovgivningen.

Videncenter for Svineproduktion har anført, at Breeders som følge af brevet af 19. september

2006 fik pligt til at betale genafgift for alle leverancer gennemført efter den 1. oktober 2006,

idet der dog var mulighed for afgiftsfritagelse for tiden frem til den 31. december 2006 for så

vidt angik de tilfælde, hvor Breeders havde forpligtet sig over for køberen før den 14. september

2006 ved aftale eller ved et skriftligt tilbud. Denne afgiftsfritagelse var betinget af, at

Breeders senest den 1. oktober 2006 sendte en liste over de pågældende købere til Videncenter

for Svineproduktion. Breeders opfyldte ikke denne betingelse og er dermed ikke berettiget

til afgiftsfritagelse for tiden fra den 1. oktober til den 31. december 2006. Under alle omstændigheder

er det usandsynligt, at Breeders fra den 1. oktober til den 31. december 2006 alene

leverede i henhold til aftaler eller tilbud fra før 14. september 2006. Hvis Breeders rettidigt

havde anmodet om afgiftsfritagelse, ville Videncenter for Svineproduktion have krævet kopi


- 3 -

af hver enkelt kontrakt med henblik på at kontrollere, at betingelserne for afgiftsfritagelse var

opfyldt.

Der fandtes ikke noget ”overgangskoncept” for indførelsen af afgifter, og det tidligere forløb

vedrørende indførelsen af kernestyringsafgifter er derfor uden betydning. Genafgiften er –

som avlsafgiften – en omsætningsafgift, som omsætterne skal opkræve og betale, og genafgiftens

indførelse betød reelt ikke en mærkbar øgning af de samlede omsætningsafgifter, da

avlsafgiften var blevet lempet tidligere på året.

Videncenter for Svineproduktion er i henhold til konkurrencelovgivningen forpligtet til at

behandle alle omsættere ens og har derfor ikke over for Breeders kunnet dispensere fra reg-

lerne om genafgift, som de øvrige omsættere har fulgt.

For så vidt angår leveringer gennemført efter den 31. december 2006 er der ingen mulighed

for afgiftsfritagelse. Breeders har efter at være afkrævet betaling for genafgifter for 4. kvartal

2006 underskrevet omsætteraftalen af 19. februar 2007. Derved har Breeders under alle omstændigheder

accepteret at skulle betale genafgifter på alle leverancer af avlssvin fra den 1.

januar 2007.

Supplerende sagsfremstilling

Af orienteringsskrivelsen fra Dansk Svineproduktion om genafgifter fra juni 2006, der efter

det oplyste blev fremsendt til Breeders sammen med nedennævnte brev af 4. juli 2006, frem-

går bl.a. følgende:

” Genafgifter på omsætning af avlsdyr og sæd

Baggrund

Tanken bag genafgifterne er, at brugerne af DanAvl-gener skal betale en afgift for brug

af genmaterialet til Dansk Svineproduktion (DSP), som er indehaver af DanAvl-konceptet.

Afgiften skal også opkræves på de avlsdyr og den sæd, der går til eksport, og på

den måde sikres det, at både danske og udenlandske svineproducenter bidrager til DSP’s

udviklingsarbejde.

Indførelsen skal også ses som et led i den generelle strategi om en øget brugerbetaling,

og genafgiften kan erstatte kontingentmidler og produktionsafgifter. Derudover har EU

fremsat forslag om, at stambogsføring og afprøvning mv. pr. 1. juli 2007 ikke mere må

betales af offentlige midler – herunder produktionsafgifter.


- 4 -

Genafgifter skal opkræves ved siden af avlsafgifterne, der fortsat skal dække avlernes

meromkostninger ved avlsarbejdet.

På mødet i DSP’s bestyrelse den 14. juni 2006 blev oplægget til opkrævning af genafgift

til DSP’s faglige arbejde godkendt. DSP’s basisorganisationer blev anmodet om

skriftligt at bekræfte, at man er enig i, at der fra 1. oktober 2006 kan introduceres genafgifter.

Denne bekræftelse foreligger nu.

Oplægget har været diskuteret med Dansk Svineavl og Danavl Opformering samt med

omsætterne. Modellen for opkrævning er konfirmeret af advokat Søren Tyge Sørensen,

og det er juridisk holdbart at anvende midlerne til alle områder af DSP’s aktiviteter. Den

endelige fastsættelse af genafgifterne sker på DSP’s bestyrelsesmøde den 11. september

2006.

Model og administration


Genafgifterne skal pålægges som en omsætningsafgift på alle gentyper. Omsætterne af

DanAvl-gener, dvs. avlerne, opformeringsejerne, KS-stationerne og de godkendte omsættere

skal ved nye aftaler pålægges pligt til at opkræve og indbetale genafgifterne til

DSP startende fra 1. oktober 2006. Der skal dog ikke opkræves genafgifter ved handel

med eller handel mellem Danavl-besætninger.

Opkrævningen vil ske ved salg til slutbrugeren, og indbetalingen til DSP skal ske kvartalsvis

fra omsættere. Derudover skal de 35 avlsbesætninger og de ca. 120 opformeringsbesætninger

som hidtil skriftligt indberette, om de selv har omsat dyr og i givet

fald hvor mange. På den baggrund forventes det, at der vil blive tale om direkte fakturering

til ca. 20 avls- og opformeringsbesætninger pr. kvartal.

Kontrollen af indberetning og indbetaling i forhold til omsætningen gennemføres af

DSP.”

Ved brev af 4. juli 2006 sendte Dansk Svineproduktion hovedprincipper for nye omsætnings-

regler til Breeders. Det fremgik af brevet, at der var igangværende forhandlinger mellem

Dansk Svineproduktion og Konkurrencestyrelsen om ændring af omsætningsreglerne. Dansk

Svineproduktion havde imidlertid besluttet, at hovedprincipperne for de nye omsætningsregler

skulle træde i kraft straks og gælde frem til det tidspunkt, hvor de endelige aftaler var færdige.

Et af hovedprincipperne var, at omsætterne og omsætternes kunder skulle betale ikke-diskriminerende

afgifter mv. Det blev endvidere omtalt, at hele aftalesættet skulle omskrives, og

der blev vedlagt udkast til nye aftaler, herunder aftale om omsætning. Dansk Svineproduktion

anmodede Breeders om at underskrive de nye hovedprincipper og oplyste, at der ville blive

indkaldt til møde i august måned med alle omsættere til orientering om de nye vilkår.


- 5 -

Af et udkast til referat fra Dansk Svineproduktions møde med omsætterne den 25. august

2006 fremgår det, at man drøftede udkastet til omsætteraftale. Referatet gengiver i den forbindelse

otte nye krav til omsætterne, herunder om pligt til at opkræve en genafgift.

Ved brev af 1. september 2006 returnerede Breeders brevet af 4. juli 2006 i underskrevet

stand, idet selskabet tog forbehold for to punkter, som ikke er af betydning for nærværende

sag. Samtidig fremsatte selskabet indsigelser mod størrelsen af avlsafgifterne og genafgifterne

som angivet i Sø- og Handelsrettens dom.

Af et udateret referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2006 i Dansk Svineproduktion

fremgår, at bestyrelsen skulle træffe beslutning om indførelse af genafgifterne. Orienterings-

skrivelsen fra juni 2006 var bilag til dagsordenspunktet.

I en orientering af 13. september 2006 meddelte Dansk Svineproduktion bl.a. følgende:

”Dansk svineproduktion har efter konsultationer med Dansk Svineavl, Danavl, Opformering

og Omsætterne vedtaget at indføre genafgifter fra den 1. oktober 2006.


Afgifterne, som nu er besluttet, opkræves sædvanligvis af omsætter, men hvor der er

tale om direkte handel mellem en Danavl besætning og en producent, vil sælger skulle

indbetale genafgifterne direkte til Dansk Svineproduktion. ”

Orienteringen angav størrelsen af de enkelte genafgifter.

Brevet af 19. september 2006 fra Dansk Svineproduktion til Breeders lød som følger:

”Aftale om Omsætning – Overgangsordning

Konkurrencestyrelsen har endnu ikke færdigbehandlet klagerne fra Breeders of Denmark

A/S og Porc-Ex A/S, og der vil gå endnu nogen tid, før sagen forelægges Konkurrencerådet,

og før de diskuterede Tilsagn kan gøres bindende.

Vi skrev 4/7 2006 til Omsætterne og skitserede vilkårene for en overgangsordning frem

til det tidspunkt, hvor Konkurrencerådet har gjort de diskuterede Tilsagn bindende.

I forhold til de hovedprincipper for de nye vilkår, der blev oplistet i brevet af 4/7 2006,

og som vi bad Omsætterne bekræfte, kan der gøres følgende ændringer:


- 6 -

Pkt. 3 c) om ”Omsætterens indeståelse for sin købers overholdelse af videresalgsforbudet”

udgår, indtil Konkurrencerådet har truffet afgørelse.

Pkt. 3 d) om ”Omsætteres selvskyldnerkaution for sin købers betaling af bod” udgår,

indtil Konkurrencerådet har truffet afgørelse.

For så vidt angår de genafgifter, der indføres pr. 1/10 2006, vil Omsætterne kun kræve

fritagelse for opkrævning på salg, der sker frem til 31/12 2006, forudsat skriftligt salgstilbud

er afgivet før 14/9 2006 og forudsat, at Omsætteren senest 1/10 2006 sender

Dansk Svineproduktion en liste over de købere, der har modtaget et sådant skriftligt tilbud.

For så vidt angår de nye aftaler, henviser vi i øvrigt til diskussionerne på mødet på

Axelborg 25/8 2006.

Det skal endelig bemærkes, at det fortsat ikke vil være muligt at opstalde renracet Duroc

på KS-stationer i udlandet.”

Som anført af Sø- og Handelsretten underskrev Jan Lembke brevet for Breeders med følgende

forbehold:

”Forbehold: Afgørelse af Konkurrence Styrelsen vedr. Duroc orner til KS.”

Den liste over Breeders’ udenlandske kunder, som er omtalt i Sø- og Handelsrettens dom,

bærer overskriften ”uge 41-52 2006”. I oversigten er angivet 127 kunder, hvoraf 20 havde

indgået aftale i 2003, 24 i 2004, 40 i 2005 og 43 i perioden januar til september 2006. Én af

disse aftaler er fremlagt for Højesteret. Den fremlagte aftale er indgået i maj 2005 og vedrører

levering af et fast antal dyr hver 9. uge fra uge 30 i 2005 til uge 41 i 2006, i alt 8 leveringer.

Prisen er ikke angivet som et fast beløb, men som den aktuelle noteringspris, som ganges med

en fast faktor og tillægges et vist beløb. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel, og an-

tallet af dyr til levering kan ændres 2 uger før hver levering.

Forklaringer

Der er til brug for Højesteret afgivet supplerende forklaringer af E. Steen Petersen og Jan

Lembke samt forklaring af Lindhart Nielsen.

E. Steen Petersen har forklaret, at det er udvalgets beslutning, der gengives i brevet af 19.

september 2006, og at direktøren godkendte brevet. Der skulle betales genafgift ved alle salg,

men der kunne ske afgiftsfriholdelse ved allerede indgåede aftaler. Man valgte skæringsdagen


- 7 -

14. september 2006, da omsætterne fik meddelelse om ordningen den 13. september 2006.

Kunne en omsætter dokumentere, at der var afgivet et salgstilbud inden den 14. september

2006, kunne kun den levering, der skete i 4. kvartal 2006 til opfyldelse af det accepterede

salgstilbud fritages for afgift. Det fremgik klart, at overgangsordningen alene gjaldt for oktober-kvartal,

og at der efterfølgende skulle betales afgift i alle tilfælde. Der var ét firma, der

søgte afgiftsfritagelse. Firmaet oplyste, hvilke aftaler der var indgået, og oplysningerne blev

efterprøvet. Firmaet fik afgiftsfritagelse svarende til en tredjedel af omsætningen i oktober-

kvartal.

Der blev fremsendt en faktura på genafgift til Breeders i februar 2007, og under retssagen har

virksomheden sendt en oplistning af de kunder, man har leveret til i oktober-kvartalet. Virk-

somheden ville ikke have kunnet få dispensation alene på dette grundlag, men man ville have

indledt en sagsbehandling, hvis fristen havde været overholdt.

I forhold til meddelelsen af 13. september 2006 anså han det for vigtigt, at omsætterne hur-

tigst muligt fik at vide, at der fremover skulle betales genafgift. I brevet af 19. september

2006 blev beslutningen endeligt udmøntet.

På bestyrelsesmødet tog man udgangspunkt i den holdning, der var givet udtryk for på omsættermødet

om, at man ikke ville have administrativt besvær for 9 kr. pr. dyr. Omsætterne

ville dog gerne have afgiftsfritagelse i oktober-kvartalet.

På mødet den 25. august 2006 deltog han selv og Orla Grøn Pedersen. Orla Grøn Pedersen er

direktør og deltager i alle møder. Selv deltager han kun i møder, hvor der drøftes emner, som

han har med at gøre. Mødet varede 2-3 timer, og deraf tog drøftelsen af genafgiften 15-20

minutter, da der var enighed, og da der alene var tale om en orientering. Han husker ikke andet

end de bemærkninger, der udmøntede sig i brevet af 19. september 2006. Jan Lembke var

ikke til stede på mødet, men fik referatet tilsendt.

I forhold til kernestyringsafgiften tilsigtede man, at den udenlandske køber betalte det samme

som den danske køber. Man kunne ikke opkræve afgift pr. sæddosis. Kernestyringsafgiften

var en avlsafgift. I 2005 friholdt man eksisterende, udenlandske kernestyringsaftaler, hvilket

han ikke kender baggrunden for. Ordningen løber til og med 2010 og er derefter til genfor-


- 8 -

handling. Det kan godt være, at den ordning har dannet grundlag for genafgifterne, men han

husker det ikke nærmere.

Det er ham, der har lavet 1. udkast til brev af 19. september 2006, derefter har brevet været

omkring advokaten og er siden godkendt af direktøren, hvilket er den almindelige procedure.

Han husker ikke, hvem der har valgt udtrykket ”salgstilbud”. De købere, der havde modtaget

et skriftligt salgstilbud, kunne friholdes for genafgift. Beskrivelsen i brevets tredjesidste afsnit

svarer til proceduren ved kernestyringskontrakterne og overgangsreglerne i den forbindelse.

Man administrerede opkrævningen af genafgiften således, at Dansk Svineproduktion havde

oplysninger om omsætningstallene, der blev sendt ud til omsætterne til godkendelse og eventuelle

tilføjelser, derefter havde man en opgørelse pr. omsætter og lavede en faktura. Hvis

tallene så mærkelige ud, kontaktede man omsætteren. Fremsendelsen af opgørelsen af kunder,

der var leveret til i 4. kvartal 2006 fra Breeders, medførte ikke, at han udbad sig yderligere

oplysninger, da opgørelsen blev modtaget lang tid efter, at fakturaen var sendt. Han undrede

sig over, at selskabet ikke havde fået en eneste ny kunde i det pågældende kvartal.

Jan Lembke har forklaret, at 85 % af selskabets salg er årskontrakter (en fast leveringsaftale).

En fast leveringsaftale løber 12 måneder med en 3-måneders opsigelsesperiode. Hvis aftalen

ikke opsiges, fortsætter den det efterfølgende år. Der er derfor kontrakter, der er løbet siden

2003. Hvis afgiften forhøjes, kan Breeders regulere prisen efter forudgående varsel på 3 måneder.

Han læste den orientering om indførelsen af genafgiften, der blev udsendt i juni 2006, samt

referatet fra mødet den 25. august 2006, uden at han blev meget klogere.

Pr. 1. oktober 2006 havde Breeders ca. 5 salgstilbud ude, hvoraf det ene var til levering i november,

og de andre var til levering i februar. Leveringen i november var af uvæsentlig stør-

relse, og da de øvrige leveringer var uden for kvartalet, gjorde han ikke videre. Efter hans opfattelse

skulle gamle aftaler behandles efter de gamle regler, mens alle aftaler i det nye år

skulle behandles efter de nye regler.


- 9 -

Breeders indgår rimeligt identiske, skriftlige aftaler, hvor prisen beregnes ved at gange med

en faktor. Hvis afgiften ændres, varsles kunderne. Når avlsafgiften reguleres hvert år til april,

besluttes det, om man skal hæve prisen, og det reguleres på faktoren. Hvis aftalen indgås i

august, og afgiften sættes op i september, løber aftalen uændret i 12 måneder uanset afgift.

Hvis afgiften nedsættes fra 90 kr. til 82 kr. den 1. april, laver Breeders ikke en prisregulering

som følge deraf, men beholder afgiftsdifferencen. Breeders har fremlagt en oversigt over

samtlige kunder, der har fået leveret dyr i 4. kvartal 2006. Der var ingen nye kunder i perio-

den. Listen er udfærdiget af administrationen. Avlsafgiften bliver trukket ved den danske

stalddør, mens genafgiften bliver tillagt ude ved slutbrugeren. Afgifterne indbetales af Bree-

ders.

Lindhart Nielsen har forklaret, at han har været formand for Dansk Svineproduktion siden

1996. Han har som formand deltaget i de forudgående drøftelser vedrørende indførelsen af

genafgiften.

Størrelsen af avlsafgiften forhandles mellem parterne i slutningen af året, når omsætternes

salg og omkostninger kendes. Hvis parterne ikke kan blive enige om afgiften for det kom-

mende år, træffer formanden afgørelse. Den nye afgift træder i kraft pr. 1. april, uanset om der

er tale om en større eller mindre afgiftsændring. Hvis et dyr eksporteres 2. april, pålægges den

nye afgift, det vil sige, at afgiften rammer leveringen.

Baggrunden for indførelsen af genafgiften var, at man ønskede, at udlandet skulle være med

til at betale omkostningerne til genetikken. Indførelsen af genafgiften blev først drøftet i bestyrelsen

og derefter i Dansk Svineproduktion. Siden blev der holdt et fællesmøde med om-

sætterne. Herefter blev detaljerne omkring genafgiften besluttet, herunder afgiftens størrelse.

Det er korrekt, at genafgiften skulle ramme aftaler indgået efter 1. oktober 2006. Man beslut-

tede en længere overgangsordning end normalt. På mødet den 11. september 2006 var der stor

opbakning til indførelsen af genafgiften. Man besluttede, at skæringsdatoen var 1. oktober, og

at afgiften faldt ved levering af produktet. Overgangsordningen skulle tilgodese dem, der allerede

havde indgået en egentlig handel. Ordningen skulle kun gælde til 1. januar 2007. Der var

tale om det samme princip som ved indførelsen af avlsafgiften. Når en omsætter søgte afgiftsfritagelse,

blev der taget stilling til det i direktionen.


- 10 -

Han blev ikke involveret i beslutninger i relation til den af Breeders fremlagte liste vedrø-

rende salg i oktober-kvartal, idet beslutninger af denne art blev taget af administrationen. Be-

styrelsen tog alene stilling til principperne omkring indførelsen af genafgiften, mens admini-

strationen tog stilling til detaljerne og formuleringen af reglerne.

Han er ikke sikker på, at bestyrelsen drøftede, hvordan man forholdt sig til gamle aftaler. Det

er almindeligt, at afgifterne træder hurtigt i kraft, så det var naturligt at indføre genafgiften

hurtigt. Formentligt var der tale om, at administrationen efterfølgende gjorde opmærksom på

behovet for en overgangsordning.

Han har ikke været med til at formulere brevet af 19. september 2006 til omsætterne, da han

ikke har skrevet under på brevet.

Overgangsordningen bevirkede, at pålæggelsen af genafgiften blev mindre skrap end besluttet

af bestyrelsen. Bestyrelsen accepterer generelt, at administrationen finder nogle praktiske løs-

ninger ved beslutninger af den foreliggende art, hvilket ofte udmønter sig i overgangsordninger.

Han mener ikke, at bestyrelsen har taget stilling til overgangsordningen. Beslutningen om

indførelse af en overgangsordning kan eventuelt meddeles i en ugeudsendelse, men beslutningen

bliver ikke taget op efterfølgende, hvis den ikke er principiel.

Efter hans opfattelse må referatet af mødet den 11. september 2006 forstås således, at i forhold

til aftaler, som man handler efter fremadrettet, hvilket vil sige ved omsætning af dyr efter

1. oktober 2006, skal der betales genafgift. Bestyrelsen havde den opfattelse, at ordningen

skulle udformes på samme måde som ved avlsafgiften.

Han mener ikke, at indførelsen af genafgiften krævede en aftale med omsætterne. Omsætterne

har heller ikke stillet spørgsmål ved dette.

Administrationen har generelt vide rammer til at træffe konkrete beslutninger og kan fuldt ud

vurdere, hvornår karakteren af en beslutning kræver, at den bliver forelagt bestyrelsen.


- 11 -

Hvis spørgsmålet om pålæggelse af kernestyringsafgiften i forhold til udlandet er blevet

drøftet i bestyrelsen, har det alene været på et principielt plan. Bestyrelsen har ikke taget stilling

til, om afgiften skulle pålægges allerede eksisterende aftaler.

Højesterets begrundelse og resultat

Der er mellem parterne enighed om, at Breeders of Denmark A/S er forpligtet til at betale

genafgifter i overensstemmelse med de vilkår, som fremgår af brevet af 19. september 2006

fra Dansk Svineproduktion til selskabet.

Dansk Svineproduktion havde den 13. september 2006 udsendt meddelelse om, at det var

vedtaget at indføre genafgifter fra den 1. oktober 2006. Det fremgik af denne meddelelse og af

orienteringsskrivelsen fra juni 2006, som efter det oplyste blev udsendt med Dansk Svineproduktions

brev af 4. juli 2006, at genafgifterne skulle pålægges som afgift på omsætningen og

opkræves af omsætterne hos deres kunder. Dette svarede til avlsafgifterne, hvor omsætternes

pligt til at opkræve og indbetale afgifter og til at registrere og indberette alle salg var fastsat i

Dansk Svineproduktions aftale med omsætterne. Højesteret finder, at udtrykket ”opkrævning

på salg, der sker” i brevet af 19. september 2006 på denne baggrund mest naturligt må forstås

således, at genafgifter skulle opkræves af salg, der blev gennemført ved leverancer efter den

1. oktober 2006.

Den anførte forståelse stemmer overens med den overgangsordning, som omtales i brevet af

19. september 2006, hvorefter omsætterne vil kunne kræve fritagelse for ”opkrævning på salg,

der sker frem til 31. december 2006” på nærmere angivne vilkår, herunder at skriftligt salgstilbud

er afgivet før den 14. september 2006. Denne mulighed for fritagelse i en overgangspe-

riode må antages at have baggrund i, at omsætternes aftaler med kunder, som det var tilfældet

for Breeders, ofte var flerårige eller løbende leveringsaftaler, hvor aftalen kunne opsiges eller

prisen reguleres med tre måneders varsel. Fritagelsesordningen ville således give omsætterne

mulighed for med dette varsel at vælte de nye afgifter over på kunderne, således som det var

hensigten med afgiften. Hertil kommer, at den af Breeders hævdede forståelse, hvorefter salg i

henhold til leveringsaftaler indgået før 1. oktober 2006 skulle være fritaget for genafgifter,

ville føre til et system, hvorefter der dels var afgiftsfrihed for omsætning i henhold til aftaler

indgået før 1. oktober 2006 (uden en tilknyttet kontrolordning), dels var mulighed for (med en

tilknyttet kontrolordning) at få afgiftsfritagelse for omsætning inden årets udgang i henhold til


- 12 -

aftaler indgået ved accept i perioden fra 1. oktober til 31. december 2006 af tilbud afgivet før

14. september 2006. Efter Højesterets opfattelse har det formodningen imod sig, at Dansk

Svineproduktion skulle have tilsigtet at indføre et sådant system, og der er ikke af Breeders

anført omstændigheder, som kan have givet selskabet føje til at antage dette.

I orienteringsskrivelsen fra juni 2006 er anført, at omsætterne ”ved nye aftaler pålægges pligt

til at opkræve og indbetale genafgifter … startende fra 1. oktober 2006”. Denne udtalelse må

forstås som en henvisning til aftaler mellem Dansk Svineproduktion og omsætterne og ikke til

aftaler mellem omsætterne og deres kunder. Udtalelsen kan derfor ikke tages til indtægt for

Breeders’ synspunkt om, at genafgiftsordningen ikke skulle omfatte ”gamle aftaler”.

I brevet af 1. september 2006 accepterede Breeders vilkårene i Dansk Svineproduktions brev

af 4. juli 2006 med enkelte forbehold og fremsatte indsigelser mod størrelsen af avlsafgifterne

og ”størrelsen af de nye gen-afgifter, som i øvrigt vil blive opkrævet i aftaler indgået efter 1.

oktober 2006.” Det forhold, at Dansk Svineproduktion ikke reagerede på bemærkningen i

bisætningen, kan ikke føre til, at parterne anses for at have aftalt, at der ikke skulle opkræves

genafgifter på salg, der skete efter 1. oktober 2006 på grundlag af leveringsaftaler indgået før

denne dato.

Herefter, og da det, som i øvrigt er anført af Breeders, ikke kan føre til et andet resultat, finder

Højesteret, at den indførte pligt til at betale genafgift omfatter salg gennemført efter den 1.

oktober 2006, også selv om de sker i henhold til leveringsaftaler indgået før denne dato, men

med mulighed for at opnå afgiftsfritagelse for salg i tiden indtil 31. december 2006 på de betingelser,

som er fastlagt i brevet af 19. september 2006. Da Breeders ikke rettidigt har opfyldt

disse betingelser, tiltræder Højesteret, at den betalingspåstand, som er nedlagt af Dansk Svineproduktion,

er taget til følge. Højesteret tiltræder endvidere, at Dansk Svineproduktion er

frifundet for den af Breeders nedlagte selvstændige påstand.

Herefter stadfæster Højesteret dommen.

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

Thi kendes for ret:


- 13 -

I sagsomkostninger for Højesteret skal Breeders of Denmark A/S betale 30.000 kr. til Landbrug

& Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

More magazines by this user
Similar magazines