26.07.2013 Views

AarhusUniversitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj ...

AarhusUniversitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj ...

AarhusUniversitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>AarhusUniversitet</strong><br />

<strong>Marianne</strong> <strong>Kjær</strong><br />

<strong>Sendt</strong> <strong>pr</strong>. e-<strong>mail</strong>:<br />

<strong>au@au</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>mj</strong>@adm.au.<strong>dk</strong><br />

Akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi<br />

Masteruddannelsen i positiv psykologi (herefter uddannelsen) go<strong>dk</strong>endes hermed<br />

i henhold til bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser<br />

ved universiteterne, herunder § 4.<br />

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 1. oktober 2010 behandlet Aarhus Universitets<br />

(herefter universitet) anmodning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af<br />

herefter uddannelsen.<br />

Uddannelsens formål er ifølge universitetet at give <strong>pr</strong>ofessionelle inden for bl.a.<br />

HR, ledelse, sundhed, pleje og undervisning en videregående uddannelse i positiv<br />

psykologi, baseret på en integration af forskningsresultater og <strong>pr</strong>aksiserfaring.<br />

Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 9 i Lov nr. 294<br />

af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport,<br />

udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat.<br />

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved<br />

go<strong>dk</strong>endelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

Vejledning til ansøgning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af nye universitetsuddannelser<br />

, 1. udgave, 1. marts 2010.<br />

Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Akkrediteringsrådet har den 7. oktober 2010 indsendt indstilling til Universitets-<br />

og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen<br />

sendte ved brev af den 13. oktober 2010 en revideret indstilling i sagen.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. uddannelsens normerede studietid,<br />

3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 19. oktober 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark<br />

med kopi til universitetet.<br />

Akkrediteringsrådet<br />

27. oktober 2010<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post acedenmark@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Netsted www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekrog<br />

Telefon 3392 6908<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Sagsnr. 10-087870<br />

Dok nr. 1565473<br />

Side 1/4


Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte<br />

brev:<br />

Titel<br />

Dansk: Master i positiv psykologi<br />

Engelsk: Master of Positive Psychology<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Masteruddannelsen indplaceres til deltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 5925.<br />

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode:<br />

Danmarks Statistik: UDD 8927 AUDD 8927<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme<br />

for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne<br />

om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens<br />

§ 10. Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme<br />

på 80 studerende.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for masteruddannelserne ved Danmarks<br />

Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet.<br />

Akkrediteringsrådets go<strong>dk</strong>endelse<br />

På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og<br />

Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter go<strong>dk</strong>endes<br />

uddannelsen, jf. akkrediteringslovens § 10, med opstart i september 2011.<br />

Akkrediteringen er gældende til og med den 31. december 2015, jf. akkrediteringslovens<br />

§ 9, stk. 3.<br />

Efter det oplyste forudsætter o<strong>pr</strong>ettelsen af uddannelsen et minimumsoptag per<br />

optag på 20 studerende.<br />

Adgangskrav<br />

Følgende uddannelser er adgangsgivende til masteruddannelsen:<br />

- En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora<br />

eller samfundsvidenskab (f. eks. psykologi, pædagogik<br />

eller antropologi), men også inden for sundhedsvidenskab<br />

som f. eks. folkesundhedsvidenskab.<br />

- En relevant mellemlang videregående uddannelse, f. eks. som<br />

folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.<br />

- En relevant <strong>pr</strong>ofessionsbacheloruddanelse, f. eks. som folkeskolelærer,<br />

pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.<br />

- En relevant diplomuddannelse, <strong>pr</strong>imært inden for det pædagogiske<br />

(f. eks. almen pædagogik, pædagogik med psykologi<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 2/4


som speciale, voksenlæring) eller det samfundsfaglige område<br />

(f. eks. den sociale ledelse, børne- og ungeområdet) men også<br />

inden for det sundhedsfaglige område (f. eks. sundhedsfremme<br />

og forebyggelse).<br />

Desuden stilles krav om minimum 2 års relevant erhverserfaring efter gennemført<br />

adgangsgivende uddannelse.<br />

Erhvervserfaringen skal være erhvervet i jobs, hvor indholdet hovedsageligt består<br />

i at udvikle menneskelige potentialer både individuelt, i læringsmiljøer, organisationer<br />

og ledelse.<br />

Styrelsen bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden for<br />

rammerne af masterbekendtgørelsens § 9. Styrelsen bemærker hertil, at det af<br />

hensyn til de studerende retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der anses som<br />

relevant erhvervserfaring.<br />

Styrelsen bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og faglige<br />

forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. masterbekendtgørelsens<br />

§ 13.<br />

Udvælgelseskriterier<br />

Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr.<br />

1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne:<br />

- Karaktergennemsnit<br />

- Antal års erhvervserfaring<br />

- Ledererfaring med personaleansvar.<br />

Styrelsen har ikke bemærkninger til disse kriterier, da de er i overensstemmelse<br />

med deltidsbekendtgørelsens § 9, stk. 2.<br />

Styrelsen bemærker dog, at kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed<br />

skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor universitetet annoncerer<br />

uddannelsesaktiviteten.<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Emdrup og Aarhus.<br />

Forudsætning for go<strong>dk</strong>endelsen<br />

Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om visse masteruddannelser<br />

ved universiteterne.<br />

Uddannelsen er dansks<strong>pr</strong>oget, og udbydes ikke på andre universiteter.<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 3/4


Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e<strong>mail</strong>:<br />

andj@acedenmark.<strong>dk</strong> eller telefon: 25 18 66 08, såfremt der er spørgsmål<br />

eller behov for yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Anette Dørge Jessen<br />

Formand Direktør<br />

Akkrediteringsrådet ACE Denmark<br />

Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet<br />

Danmarks Statistik samt<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

ACE Denmark -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 4/4


Masteruddannelse i positiv psykologi<br />

Aarhus Universitet<br />

Ny uddannelse, 2010


Ny uddannelse, 2010<br />

Publikationen er udgivet elektronisk på<br />

www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

2


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning .......................................................................................................................................................... 4<br />

Sagsbehandling .................................................................................................................................................. 5<br />

Indstilling........................................................................................................................................................... 6<br />

Resumé af kriterievurderingerne........................................................................................................................ 7<br />

Grundoplysninger .............................................................................................................................................. 8<br />

Universitetets beskrivelse af uddannelsen ......................................................................................................... 8<br />

Uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil........................................................................................................................ 9<br />

Uddannelsens struktur...................................................................................................................................... 10<br />

Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet............................................................................ 11<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen............................................................................................................ 11<br />

Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse................................................................................................ 17<br />

Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet<br />

...................................................................................................................................................................... 17<br />

Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil og niveau samt intern kvalitetssikring .................................... 21<br />

Kriterium 3: Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil og mål for læringsudbytte .......................................................... 21<br />

Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse............................................................................... 24<br />

Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen ................................................................................ 29<br />

Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen............................................................................................ 34<br />

Uddannelsens formål.................................................................................................................................... 34<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?................................................................................... 34<br />

Hovedområde ............................................................................................................................................... 34<br />

Titel/betegnelse ............................................................................................................................................ 34<br />

Uddannelsens normerede studietid............................................................................................................... 35<br />

Takstindplacering......................................................................................................................................... 35<br />

Øvrige legalitetsforhold ................................................................................................................................... 35<br />

Adgangskrav ................................................................................................................................................ 35<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.......................................................................... 36<br />

Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen............................................................................ 36<br />

Censorkorps.................................................................................................................................................. 36<br />

S<strong>pr</strong>og ............................................................................................................................................................ 36<br />

Andre forhold............................................................................................................................................... 36<br />

3


Indledning<br />

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse<br />

af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget på<br />

baggrund af en ansøgning, udarbejdet af universitetet.<br />

Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten<br />

under de relevante kriterier.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen)<br />

samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af nye universitetsuddannelser.<br />

Akkrediteringsrapporten består af fem dele:<br />

- ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet<br />

- Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil og struktur<br />

- Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen<br />

- Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

- Legalitetskontrol<br />

Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets<br />

indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige<br />

indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede<br />

studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold).<br />

4


Sagsbehandling<br />

Ansøgning modtaget<br />

1. juni 2010<br />

Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet<br />

26. august 2010<br />

Høringssvar modtaget<br />

10. september 2010<br />

Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 2 og kriterium 3 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret<br />

fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende.<br />

Det bemærkes, at indstillingen for masteruddannelsen i positiv psykologi på baggrund af universitetets høringssvar<br />

er ændret fra afslag på akkreditering til positiv akkreditering.<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

16. september 2010<br />

Bemærkninger<br />

Universitetet har fremsendt:<br />

Supplerende oplysninger af 18. juni 2010 vedrørende:<br />

- Adgangskrav, herunder erhvervserfaring samt udvælgelseskriterier<br />

- Uddannelsens tilrettelæggelse i forhold til adgangskravene<br />

- Anvendelse af tilbagemeldinger fra aftagere<br />

- Uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil i forhold til beslægtede uddannelser<br />

- Afvikling af undervisning i forhold til udbudssted<br />

- Uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer, i den forbindelse er der fremsendt tilrettet studieordning<br />

- Korrektion af VIP undervisere tilknyttet modul 3.<br />

Supplerende oplysninger af 1. juli 2010 vedrørende:<br />

- Adgangskrav, herunder erhvervserfaring<br />

- Uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer<br />

- Uddannelsens tilrettelæggelse i forhold til adgangskravene.<br />

Supplerende oplysninger af 5. august 2010 vedrørende:<br />

- Universitetets kvalitetssikringssystem.<br />

Supplerende oplysninger af 19. august 2010 vedrørende:<br />

- Uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer<br />

- Forventet optag.<br />

Bilag a: Uddrag af DAMVAD-rapporten<br />

Bilag b: Uddrag af bilagsrapport til DAMVAD-rapporten<br />

5


Indstilling<br />

ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i positiv psykologi til<br />

Positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Masteruddannelsen i positiv psykologi på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering.<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om<br />

- Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2)<br />

- Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil og mål for læringsudbytte (kriterium 3)<br />

- Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5).<br />

Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om:<br />

- Behov for uddannelsen (kriterium 1), fordi det vurderes, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort<br />

et behov for uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil på arbejdsmarkedet, og fordi aftagere samt<br />

Advisory Board ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser.<br />

- Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi det set i lyset af uddannelsens brede<br />

adgangsgrundlag samt det forhold at modulernes rækkefølge alene er anbefalet ikke vurderes i tilstrækkelig<br />

grad at være sandsynliggjort, at uddannelsen sikrer den enkelte studerende den tilstrækkelige<br />

faglige sammenhæng og <strong>pr</strong>ogression.<br />

6


Resumé af kriterievurderingerne<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

1 2 3 4 5<br />

7


Grundoplysninger<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen ønskes udbudt i København og Aarhus<br />

S<strong>pr</strong>og<br />

Uddannelsen ønskes udbudt på dansk<br />

Hovedområde<br />

Det samfundsvidenskabelige hovedområde<br />

Antal forventede studerende<br />

80<br />

Uddannelsen ønskes udbudt første gang<br />

Sommeren 2011<br />

Universitetets beskrivelse af uddannelsen<br />

(u<strong>dk</strong>ast til studieordning, s.1).<br />

8


Uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil<br />

(u<strong>dk</strong>ast til studieordning s.1).<br />

9


Uddannelsens struktur<br />

Modul 1. Individuelle styrker og trivsel (15 ECTS-point)<br />

- Introduktion til positiv psykologis historie, teorier samt metoder anvendt til forskning og evaluering<br />

- Personlige talenter: Intelligens<strong>pr</strong>ofiler og genvurdering af det biologiske bidrag til menneskers trivsel<br />

og opblomstring<br />

- Personlige stile: Kritisk af<strong>pr</strong>øvning og anvendelse af kognitive stile, læringsstile og arbejdsstile<br />

- Karakter- og signaturstyrker: Interventioner baseret på styrker frem for dysfunktioner<br />

- Trivsel: Sundhed, engagement og mening<br />

- Fortagsomhed som kompetence: Lysten til at gøre<br />

- Videnskabsteoretisk perspektivering, samt videnskabelig kritik af positiv psykologi<br />

Modul 2. Optimale læringsmiljøer (15 ECTS-point)<br />

- Lærerige og kreative arbejds- og læringsmiljøer<br />

- Ledelse af læringsmiljøer: Hvordan man sikrer udbytte, resultater og energi<br />

- Emotioner og deres pædagogiske anvendelse i læringsmiljøer<br />

- Person- og klientcentrerede metoder<br />

- Virtuelle læringsmiljøer: Flow versus multi-tasking<br />

- Facilitering af vidensdeling og lære<strong>pr</strong>ocesser på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner<br />

Modul 3. Ledelse og selvledelse i arbejdslivet (15 ECTS-point)<br />

- Positiv psykologi som ledelsesredskab<br />

- Flow: Fordybelse, begejstring, belastning og stress.<br />

- Mindfulness: Teknikker til personlig og <strong>pr</strong>ofessionel fokus og målrettethed<br />

- Meningsledelse: Redskaber til at fremme sammenhæng, målrettethed og mening i arbejdslivet<br />

- Coaching i teori og <strong>pr</strong>aksis<br />

- Ledelse<br />

Modul 4. Master<strong>pr</strong>ojekt (15 ECTS-point)<br />

(ansøgningen, s. 13f, u<strong>dk</strong>ast til studieordning, supplerende oplysninger af 18. juni 2010).<br />

10


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Uddannelsens erhvervssigte<br />

Det fremgår af ansøgningen, at emneområdet for masteruddannelsen i positiv psykologi (MoPP) er psykologiske<br />

aspekter af arbejde og læring. Uddannelsen sigter på at: bringe den enkeltes talenter såvel som<br />

fællesskabets ressourcer i fokus, sådan at dimittender fra uddannelsen kan bidrage konstruktivt til udviklingen<br />

af læringsmiljøer, institutioner og organisationer. (ansøgningen, s. 4).<br />

Uddannelsen henvender sig, jf. ansøgningen s. 4, til <strong>pr</strong>ofessionelle, der arbejder med mennesker. Universitetet<br />

anfører, at uddannelsen er rettet mod at kvalificere en <strong>pr</strong>aksis, hvor <strong>pr</strong>aktikere særligt gennem de sidste 5<br />

år er blevet inspireret og påvirket af positiv psykologi. Således anføres det, at uddannelsen kombinerer forskningsbaseret<br />

viden, kritisk refleksion og <strong>pr</strong>aktiske værktøjer med et direkte anvendelsessigte, således at eksempelvis:<br />

HR-konsulenter støttes i at finde nye løsninger på udfordringer indenfor stress, arbejdsmiljø, lederudvikling<br />

og uddannelse m.m.<br />

Sundheds<strong>pr</strong>ofessionelle klædes på akademisk og <strong>pr</strong>aktisk til at bidrage med en sundhedsfremmende tilgang<br />

til patienter og borgeres psykiske og fysiske helbred<br />

Undervisere og pædagoger bibringes metoder og tilgange direkte mod at skabe bedre læringsmiljøer for<br />

både børn og voksne<br />

Ledere med og uden personaleansvar understøttes i at rette både deres strategiske overblik og deres daglige<br />

opmærksomhed mod de udviklingsmuligheder og ressourcer, som deres medarbejdere allerede besidder<br />

og ofte længes efter at bringe i spil<br />

Ligeledes anfører universitetet, at uddannelsen kan kvalificere offentlige og <strong>pr</strong>ivate konsulenter.<br />

Typiske arbejdsgivere identificerer universitetet til at være:<br />

Virksomheders HR-afdelinger<br />

Konsulentvirksomheder<br />

Professionshøjskoler<br />

Forvaltninger i kommuner<br />

Rådgivnings- og videnscentre<br />

Erhvervsorganisationer og fagforeninger<br />

Sundhedssektoren<br />

(ansøgningen, s. 3f).<br />

(ansøgningen, s. 4).<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsen har et klart erhvervssigte. Det vurderes<br />

samtidig, at erhvervssigtet i overvejende grad er afspejlet i uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil, idet den blandt<br />

andet også omhandler evnen til at reflektere over egne og fællesskabets ressourcer og igangsætte komplekse<br />

udviklings<strong>pr</strong>ocesser, som fremmer gode lærings- og arbejdsmiljøer.<br />

11


Inddragelse af aftagere og aftagerpanel i udviklingen af uddannelsen<br />

Det fremgår af ansøgningen, at universitetet i perioden 12. a<strong>pr</strong>il 2010 - 6. maj 2010 har indhentet 19 tilbagemeldinger<br />

fra uddannelsens mulige aftagere indenfor nedenstående grupper:<br />

Større virksomheders HR-afdelinger (Novo Nordisk; DSB; Nykredit, Alfa Laval)<br />

Relevante konsulenthuse (Resonans; Cubion; Ankerhus; Attractor; NIRAS)<br />

Kommunale forvaltninger (Gentofte kommune)<br />

Uddannelsesinstitutioner, herunder <strong>pr</strong>ofessionshøjskoler og skoler (UCC; Køge Handelshøjskole; VIA<br />

University College; Skole i Hillerød; COK; University College Lillebælt)<br />

Sundhedssektoren (Region Hovedstaden Psykiatri; Falck).<br />

I tillæg til ovenstående har universitetet ligeledes modtaget en tilbagemelding fra Danmarks Magisterforening.<br />

Aftagernes tilbagemeldinger er indhentet ved fremsendelse af <strong>mail</strong> vedlagt et notat, der beskriver uddannelsens<br />

erhvervs- og arbejdsmarkedssigte. Uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil opdelt i viden, færdigheder og kompetencer<br />

fremgår ligeledes af notatet sammen med overskriften for fagelementerne på de enkelte moduler<br />

(bilag 1.4). På den baggrund er aftagerne blevet bedt om at besvare følgende 3 spørgsmål:<br />

1) Vil uddannelsen, som den er beskrevet i det vedlagte, være relevant for den virksomhed/organisation/institution<br />

du er ansat i, eller de(n) aftagergruppe(r) du re<strong>pr</strong>æsenterer?<br />

2) Er der kompetencer, som du mener, at Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet<br />

(DPU/AU) bør <strong>pr</strong>ioritere endnu mere i kompetence<strong>pr</strong>ofilen?<br />

3) Øvrige kommentarer<br />

(ansøgningen, s. 5; bilag 1.4).<br />

Det fremgår af ansøgningen samt supplerende materiale, at universitetet på baggrund af aftagernes tilbagemeldinger<br />

blandt andet har indarbejdet uddannelsens videnskabsteoretiske basering som selvstændigt element<br />

i modul 1. Universitetet anfører endvidere, at uddannelsens <strong>pr</strong>aksisrelaterede eksamensformer er bibeholdt,<br />

da <strong>pr</strong>aksisrelationen er vurderet væsentlig af aftagerne. Flere aftagere har ud fra et forretningsforståelsesperspektiv<br />

kommenteret på uddannelsens potentiale for at fremme effektivitet og resultatskabelse i organisationer.<br />

Universitet anfører i den forbindelse, at: dette indtænker vi nu endnu mere ind i specielt modul<br />

3. (ansøgningen, s. 5; supplerende oplysninger af 18. juni 2010).<br />

I universitetets høringssvar af 10.september 2010 fremgår det, at forretningsforståelse, effektivitet og resultatskabelse<br />

i organisationer blandt andet er indarbejdet i læringsmålene for 3. modul hvoraf det fremgår, at<br />

de studerende skal opnå viden om ledelsesmæssige og organisatoriske emner i det moderne arbejdsliv og<br />

samfund herunder betydningen af positivt lederskab for værdi- og resultatskabelse på offentlige arbejdspladser<br />

samt forretningsudvikling i <strong>pr</strong>ivate virksomheder. Ligeledes fremgår det af høringssvaret, hvordan styrkelse<br />

af et fokus på organisatoriske rammer samt styrkelse af et relationelt fokus er indarbejdet i modulernes<br />

læringsmål (høringssvar af 10. september 2010, s. 2f)<br />

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at Advisory Board for masteruddannelser på DPU/AU har haft to<br />

kortfattede drøftelser af uddannelsen. Første gang på et møde den 8. marts 2010, hvor det af ansøgningen<br />

fremgår, at der forelå en meget overordnet beskrivelse af uddannelsen. Anden gang på et møde den 6. maj<br />

2010, hvor en færdig studieordning forelå (ansøgningen, s. 6).<br />

Uddannelsens Advisory Board har generelt udtrykt sig positivt om uddannelsen. Derudover er titlen blevet<br />

kommenteret i forhold til hensigtsmæssigheden i at lægge sig fast på en bestemt tilgang til psykologi. Et<br />

enkelt medlem finder, at positiv psykologi er et modefænomen. Re<strong>pr</strong>æsentanten fra Danmarks Lærerforening<br />

har udtrykt tvivl om uddannelsens bredde i forhold til læreres og pædagogers kernefunktioner. Ligeledes er<br />

12


der udtrykt ønske om større <strong>pr</strong>æcisering af formål (bilag 1.5; 1.6). Det fremgår ikke, om uddannelsens Advisory<br />

Board er blevet forelagt de indhentede tilbagemeldinger fra aftagerne.<br />

Af ansøgningen fremgår det, at uddannelsens titel ligeledes er blevet drøftet af gruppen bag uddannelsen, der<br />

har valgt at bibeholde den blandt andet med henvisning til, at hele udannelsen er sammensat med positiv<br />

psykologi som omdrejningspunkt (ansøgningen, s. 8).<br />

Det vurderes samlet set, at universitetet i udviklingen af uddannelsen har involveret aftagere og aftagerpanel.<br />

Universitetet har indhentet tilbagemeldinger fra relevante aftagere, og uddannelsen er ligeledes kortfattet<br />

blevet drøftet af Advisory Boarded. Det vurderes endvidere, at universitetet har forholdt sig til aftagernes<br />

samt aftagerpanelets kommentarer. Det bemærkes, at universitetet for eksempel har indarbejdet en forelæsning<br />

over uddannelsens videnskabsteoretiske basering og bevaret <strong>pr</strong>aksisrelaterede eksamensformer. Det<br />

bemærkes, at aftagere samt aftagerpanel har været involveret sent i udviklingen af uddannelsen.<br />

Universitetet anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: Aftagerpanelet (Advisory Board, DPU/AU)<br />

blev inddraget i udviklingen af uddannelsen på Advisory Board-mødet d. 8. marts 2010. Dette var det tidligst<br />

mulige tidspunkt at inddrage aftagere, da Aarhus Universitets bestyrelse go<strong>dk</strong>endte, at uddannelsen skulle<br />

udvikles <strong>pr</strong>imo marts 2010. Det ville være <strong>pr</strong>oblematisk at inddrage aftagere før bestyrelsen havde behandlet<br />

uddannelsen. Ved Advisory Board-mødet d. 8. marts forelå en overordnet beskrivelse af uddannelsen, og<br />

aftagerpanelet har således haft reel mulighed til at forholde sig til uddannelsen i udviklings<strong>pr</strong>ocessens indledende<br />

fase. Høringsbrevet til relevante aftagere blev sendt d. 12. a<strong>pr</strong>il med frist d.19. a<strong>pr</strong>il. Aftagernes<br />

svar blev herefter indarbejdet i det færdige u<strong>dk</strong>ast til studie-ordningen, som blev drøftet på aftagerpanelmødet<br />

d. 6. maj (høringssvar af 10. september 2010, s. 4).<br />

ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som fremgår af høringssvaret, men fastholder bemærkningen<br />

om, at aftagere samt aftagerpanel har været involveret sent i udviklingen af uddannelsen.<br />

Behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Det vurderes, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort relevante aftageres behov for uddannelsens<br />

kompetence<strong>pr</strong>ofil.<br />

Universitetet lægger blandt andet de 19 aftageres kommentarer til grund for sandsynliggørelsen af et aftagerbehov<br />

for MoPP s kompetence<strong>pr</strong>ofil og anfører, at samtlige besvarelser fra aftagerhøringen bekræfter uddannelsens<br />

relevans for aftagernes organisation (ansøgningen, s. 8).<br />

Følgende eksempler fremgår af ansøgningen:<br />

Gentofte kommune: Vi har mange medarbejdergrupper i Gentofte Kommune, som arbejder med mennesker<br />

i én eller anden forstand. Bl.a. har vi ca. 400 ledere og vel omkring 50 konsulenter, som alle i<br />

større eller mindre omfang har udvikling af de menneskelige ressourcer som fokusområde [ ]. den<br />

beskrevne uddannelse kan give værdifulde bidrag til <strong>pr</strong>ofessionaliseringen af arbejdet med trivsel, organisationsudvikling,<br />

teamudvikling, kompetenceudvikling m.m. .<br />

NIRAS: Ja, vi vil helt klart kunne have glæde af det på en række områder og i stigende omfang fremover<br />

.<br />

Resonans: Uddannelsen se SUPER ud og der er ingen tvivl om, at der er/vil være efterspørgsel efter<br />

den .<br />

(ansøgningen, s. 8; bilag 1.3).<br />

Det vurderes, at aftagernes tilbagemeldinger overvejende afspejler, at de finder uddannelsen relevant og interessant<br />

for målgruppen, herunder deres egen organisation, men at karakteren af de stillede spørgsmål gør, at<br />

det kun i mindre grad kan siges, at besvarelserne udgør et tilstrækkeligt konkret grundlag for at afdække et<br />

reelt behov. I den forbindelse bemærkes det, at aftagerne ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser<br />

eller uddannelsens niveau.<br />

13


Universitetet anfører i høringssvar af 10.september 2010: At universitetet ikke har benyttet <strong>pr</strong>æcis de ord,<br />

der fremgår af akkrediteringsvejledningen i spørgsmål til aftagerne, er ikke ensbetydende med, at dialogen<br />

med aftagerne ikke har givet et kvalificeret grundlag at vurdere behovet for uddannelsen på. (høringssvar af<br />

10. september 2010, s. 4).<br />

I høringssvaret anfører universitetet videre, at i et aftagerperspektiv er relevans og behov det samme, og at<br />

aftagernes tilbagemeldinger sandsynliggør et behov. Det skal dog medgives, aftagerne ikke er blevet spurgt<br />

direkte til beslægtede uddannelser og uddannelsens type. Dette er et nyt krav, som er kommet ind med den<br />

nye akkrediteringsvejledning, som universitetet ikke har været opmærksom på. Det beklager vi (høringssvar<br />

af 10. september 2010, s. 2 og 5).<br />

ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som de fremgår af høringssvaret, men vurderer, at det<br />

ikke giver grundlag for at ændre vurderingen.<br />

Udover ovennævnte aftagerhøring inddrager universitetet en arbejdsmarkedsanalyse gennemført af DAM-<br />

VAD for DPU/ AU i 2009 for at sandsynliggøre behovet for MoPP s kompetence<strong>pr</strong>ofil.<br />

Arbejdsmarkedsanalysen består af tre overordnede delanalyser: 1) DPU-dimittenders arbejdsmarkedssituation<br />

2) DPU-uddannelsers arbejdsmarkedspotentiale 3) udfordringer og muligheder, der har betydning for<br />

DPU-dimittenders beskæftigelsesmuligheder (bilag a, s. 6).<br />

Det fremgår af DAMVAD rapportens hovedresultater, at der er indikationer på et potentiale for at styrke<br />

udbredelsen af DPU-dimittender samlet set i den offentlige sektor, men også i den <strong>pr</strong>ivate sektor inden for<br />

organisationer, der i særlig grad satser på innovation, videndeling og fornyelse (bilag a, s. 11; bilag b, s. 165<br />

og 168). Således anfører universitetet på baggrund af arbejdsmarkedsanalysen, at: der er et behov for en<br />

uddannelse som nærværende, idet undersøgelsen blandt andet fastslår: Der er potentiale for beskæftigelse i<br />

det <strong>pr</strong>ivate for DPU/AU kandidater med kompetencer indenfor læring, nye læringsformer, nye organisationsformer,<br />

videndeling og etisk ledelse. (ansøgningen, s. 7). Endvidere fremgår det, at: Der er behov for<br />

uddannelser, som giver følgende relationelle og personlige kompetencer: kommunikationskompetencer,<br />

samarbejdskompetencer; sociale kompetencer, adaptive kompetencer, personlige egenskaber, læringskompetencer,<br />

selvledelseskompetencer og ledelseskompetencer. (ansøgningen, s. 7).<br />

Det anføres, at MoPP s kompetence<strong>pr</strong>ofil i vid udstrækning afspejler de kompetencer, som det fremgår af<br />

rapporten, at der er en potentiel efterspørgsel på (ansøgningen, s. 7).<br />

Det vurderes, at de kompetencer, som arbejdsmarkedsanalysen indikerer, der er en efterspørgsel på, i nogen<br />

grad afspejles i uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil. Det vurderes dog, at de kompetencer, der fremhæves i arbejdsmarkedsrapporten,<br />

er brede og overordnede kompetencer, og at arbejdsmarkedsanalysen ikke forholder<br />

sig til kompetence<strong>pr</strong>ofilen for MoPP, beslægtede uddannelser eller uddannelsens niveau.<br />

Universitetet anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: [Damvad] rapporten er fra december 2009,<br />

den er således helt up tp date , men man kan ikke forvente, at den forholder sig eksplicit til kompetence<strong>pr</strong>ofilen<br />

for MoPP, da denneblev formuleret i foråret 2010 altså efter færdiggørelsen af Damvadrapporten. Til<br />

gengæld er datagrundlaget så nuanceret, at det fyldestgørende har kunnet danne grundlag for vurderingen<br />

af, at MoPP s kompetence<strong>pr</strong>ofil var efterspurgt på arbejdsmarkedet (høringssvar af 10.september 2010, s.<br />

6).<br />

Videre anføres det af universitetet at: Selvom DAMVAD arbejdsmarkedsanalyse af gode (kronologiske)<br />

grunde ikke har kunnet forholde sig til MoPPs kompetence<strong>pr</strong>ofil, er analysen relevant derved, at den faktisk<br />

efterlyser en række kompetencer, som spiller en betydelig rolle i MoPP. Det er bl.a. de relationelle kompetencer<br />

(defineret som kommunikations-, samarbejds-, sociale og adaptive kompetencer), som iflg. analysen<br />

gennemsnitligt 39 % af <strong>pr</strong>ivate og offentlige arbejdsgivere vurderer der i høj grad har betydning for deres<br />

organisation (s. 65). Bl.a. derfor har man på MoPP lagt vægt på kompetencer af denne type (ibid).<br />

14


MoPP forventes således i vid udstrækning at honorere de krav til relationelle kompetencer, som arbejdsmarkedsanalysen<br />

beskriver, at arbejdsgivere stiller. Det samme argument kan påvises for DAVMVAD fjerde<br />

kategori: personlige kompetencer. At DAMVAD-analysen ikke direkte kan henvise til MoPP-ansøgningen<br />

har i denne sammenhæng mindre betydning, da de i analysen efterspurgte relationelle (og personlige) kompetencer<br />

planlægges så rigeligt dækket af MoPP (høringssvar af 10. september 2010, s. 7).<br />

ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som de fremgår af høringssvaret, men vurderer, at det<br />

ikke giver grundlag for at ændre vurderingen.<br />

Samlet set vurderes det, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort, at relevante aftagere har et<br />

konkret behov for den ansøgte uddannelses kompetence<strong>pr</strong>ofil set i forhold til, at aftagere ikke har forholdt<br />

sig til beslægtede uddannelser, da dette ikke er inddraget i aftagernes tilbagemeldinger, og da arbejdsmarkedsanalysen<br />

ikke er relateret til uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil.<br />

Beslægtede uddannelser<br />

Universitetet fremhæver særligt to uddannelser som værende beslægtede med MoPP. Det er master i organisationspsykologi<br />

på Roskilde Universitet samt master i organisatorisk coaching ved Aalborg Universitet<br />

(ansøgningen, s. 10).<br />

Om master i organisationspsykologi (MPO) anfører universitetet, at der er lighedspunkter i forhold til målgruppen,<br />

idet begge uddannelser henvender sig til ledere og konsulenter. Det påpeges dog, at MoPP med<br />

inddragelse af undervisere og sundheds<strong>pr</strong>ofessionelle henvender sig til en bredere målgruppe. I forhold til<br />

uddannelsernes indhold fremgår det, at begge uddannelser indeholder perspektiver på ledelse og læring. I<br />

den forbindelse påpeger universitetet, at MOP fokuserer på ledelse i højere grad end MoPP, der vægter læring.<br />

Derudover påpeges det, at MoPP har tilegnet et helt modul til fokus på individuelle styrker samt et til<br />

læringsmiljøer, og disse elementer er fraværende i MPO en. Endelig anføres det, at de to uddannelser har<br />

udgangspunkt i to forskellige teoretiske traditioner (ansøgningen, s. 9f).<br />

Om master i organisatorisk coaching (MOC) fremgår det, at der ligeledes her er overlap i forhold til målgruppen,<br />

da begge uddannelser henvender sig til organisatoriske forandringsagenter (ansøgningen, s. 10).<br />

Universitetet karakteriserer MOC som en bredt funderet coachinguddannelse, der <strong>pr</strong>imært fokuserer på dialogiske<br />

<strong>pr</strong>ocesser og beskæftiger sig med læring og coaching i henholdsvis interpersonel og social kontekst<br />

samt læring og coaching som redskab i organisationsudvikling. Universitetet anfører, at MoPP adskiller sig<br />

herfra ved at være en uddannelse i en styrkebaseret tilgang inden for psykologi, der ikke har specifikt fokus<br />

på det dialogiske. Coaching med udgangspunkt i denne tilgang indgår som et fagelement på uddannelsen, der<br />

ifølge universitetet vil udgøre en undervisningsdag eller to (ansøgningen, s. 10).<br />

Det bemærkes, at MOC er en ud af seks specialiseringen inden for masteruddannelsen i lære<strong>pr</strong>ocesser ved<br />

Aalborg Universitet. Der findes ligeledes en specialisering i ledelse og organisations psykologi (LOOP).<br />

Universitetet har ikke forholdt sig til denne. Målgruppen vurderes at have et overlap til MoPP, idet uddannelsen<br />

henvender sig til ledere og konsulenter. Der vurderes ligeledes at være et fagligt overlap, idet uddannelsens<br />

hovedtemaer er læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau, ledelsespsykologi og organisationsudvikling<br />

i <strong>pr</strong>aksis samt trivsel og kreativitet i organisationer, herunder temaer som anerkendende ledelse<br />

og ledelse af vilkår for arbejdsglæde og trivsel. Ligeledes findes en specialisering i forandringsledelse og<br />

arbejdsmiljø. Målgruppen for master i lærer<strong>pr</strong>ocesser uden specialisering er ifølge Aalborg Universitet: personer<br />

der varetager formidlings-, ledelses-, undervisnings- og vejledningsopgaver inden for forskellige uddannelsesinstitutioner.<br />

Den henvender sig ligeledes til personer, som står for organisations- og medarbejderudvikling,<br />

personaleledelse og personaleuddannelse inden for offentlig og <strong>pr</strong>ivat virksomhed.<br />

(http://evu.aau.<strong>dk</strong>/master/loop samt http://evu.aau.<strong>dk</strong>/master/mlp den 18. juni 2010).<br />

Universitetet anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: LOOP udgør en del af den pågældende masteruddannelses<br />

3. semester, svarende til i alt 10 ECTS ud af 60 ECTS på hele uddannelsen, og der skrives<br />

15


speciale i 4. semester om et emne herfra. Rapporten vurderer LOOP til at have et overlap til MoPP, idet<br />

uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter (s. 14). Korrekt, men er det en indvending? En mængde<br />

masteruddannelser henvender sig til ledere og konsulenter. Dertil kommer, at ledere og konsulenter er<br />

kun en del af uddannelsens målgruppe, måske en tredjedel (fx var 22 ud af 63 deltagere på DPUs Sommeruniversitet<br />

i positiv psykologi i august 2010 ledere eller konsulenter)(høringssvar af 10. september 2010, s.<br />

7).<br />

Det anføres videre at: På to af de syv emner overlapper LOOP med emner fra MoPP, der omfatter ca. 3-4<br />

af de ca. 30 undervisningsdage på MoPP, af omfang ca. 1-2 dage på modul 2 om læringsmiljøer og 1-2 dage<br />

på modul 3 om ledelse. Altså måske et 10 % overlap (høringssvar af 10. september 2010, s. 8).<br />

Af andre uddannelser forholder universitetet sig kortfattet til MBA i ledelse og forandring på Handelshøjskolen,<br />

Aarhus Universitet; Master of Public Health på Københavns Universitet samt Master i IKT og læring på<br />

Aalborg Universitet. Universitetet anfører for disse uddannelser, at: Sammenfattende overlapper disse tre<br />

uddannelser så lidt med MoPP, at vi ikke vurderer dem som værende konkurrenter (ansøgningen, s.10).<br />

I forbindelse med beslægtede uddannelser på kandidatniveau anfører universitetet i supplerende oplysninger<br />

af 18. juni 2010 i forhold til psykologiske bachelor- og kandidatuddannelser at: der indledningsvist påpeges,<br />

at alene det forhold, at der her er tale om en masteruddannelse medfører, at der er tale om en anden og<br />

mere <strong>pr</strong>aksisrettet faglighed samt en hel anden målgruppe. Vigtigere er imidlertid, at positiv psykologi har et<br />

fundamentalt andet fagligt fokus end disse uddannelsers patologiske tilgang til psykologi .<br />

På baggrund af ansøgningen og høringssvar vurderes det, at masteruddannelsen i positiv psykologi har et<br />

overlap til beslægtede uddannelsers målgrupper og faglige genstandsfelt. Det vurderes dog, at masteruddannelsen<br />

i positiv psykologi adskiller sig fra beslægtede uddannelser ved at basere sig på positiv psykologi<br />

tilgangen i alle og ikke kun i enkelte af uddannelsens fagelementer.<br />

Samlet set vurderes det, at universitetet i tilstrækkelig grad har forholdt sig til beslægtede uddannelser.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Det vurderes, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det vurderes, at universitetet kun i<br />

nogen grad har sandsynliggjort et behov for uddannelsen kompetence<strong>pr</strong>ofil på arbejdsmarkedet og at aftagere<br />

og Advisory Board ikke har forholdt sig til beslægtede uddannelser.<br />

Det vurderes, at uddannelsen har et klart erhvervssigte og at aftagere og Advisory Board har været involveret<br />

i udviklingen af uddannelsen. Ligeledes vurderes det, at universitetet i tilstrækkelig grad har forholdt sig til<br />

beslægtede uddannelser.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 3-8<br />

Bilag 1.1.: Spørgsmål til aftagere<br />

Bilag 1.2.: Sammendrag af bidrag fra relevante aftagere<br />

Bilag 1.3.: Svar på aftagerhøring<br />

Bilag 1.4.: Notat til aftagerre<strong>pr</strong>æsentanterne<br />

Bilag 1.5.: Referat af møde i Advisory Board d. 8. marts 2010<br />

Bilag 1.6.: Referat af møde I Advisory Board d. 6. maj 2010<br />

Bilag a: Uddrag af DAMVAD-rapporten<br />

Bilag b: Uddrag af bilagsrapport til DAMVAD-rapporten<br />

Supplerende oplysninger af 18. juni 2010<br />

Supplerende oplysninger af 1. juli 2010<br />

Høringssvar af 10. september 2010<br />

16


Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse<br />

Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø<br />

af høj kvalitet<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem de forskningsområder, der<br />

vil blive knyttet til uddannelsen, og fagelementerne i uddannelsens moduler således, at uddannelsens centrale<br />

fagelementer er dækket af forskere og forskningsområder.<br />

Vurderingen bygger på tabel 1, hvoraf sammenhængen mellem de enkelte fagelementer, det bagvedliggende<br />

forskningsområde samt tilknyttet VIP, der forsker i området, fremgår. Tabellen er ligeledes sammenholdt<br />

med moduloversigten med tilknyttede undervisere (ansøgningen, s. 9 samt s. 11f).<br />

Af tabel 1 fremgår 8 VIP og 2 TAP. De 8 VIP er tilknyttet henholdsvis Institut for Læring (3), Center for<br />

Grundskoleforskning (2), Institut for Didaktik (1), Psykologisk Institut (1) samt Institut for Ledelse (1). Den<br />

ene af de to TAP er ligeledes ansat ved Institut for Læring som specialkonsulent, mens den anden er ansat<br />

ved Aarhus Entre<strong>pr</strong>eneurship Center, AU, som <strong>pr</strong>ojektleder (bilag 2.1-2.15).<br />

Det konstateres, at det af ansøgningen fremgår, at forskningsfelterne bag uddannelsen påtænkes sammenknyttet<br />

i et forskningsfællesskab, der skal understøtte uddannelsen og selv styrkes i årene fremover, men at<br />

der endnu ikke foreligger konkrete planer herfor (ansøgningen, s. 13).<br />

17


(ansøgningen, s. 9).<br />

Forskningsområdets samvirke med <strong>pr</strong>aksis<br />

I følge universitetet er masteruddannelsen i positiv psykologi en <strong>pr</strong>aksisrettet uddannelse (ansøgningen, s.<br />

10). Bag uddannelsen ligger en række forsknings<strong>pr</strong>ojekter som alle samvirker med <strong>pr</strong>aksisfeltet. Projekterne<br />

er både rene forsknings<strong>pr</strong>ojekter og forsknings- og udviklings<strong>pr</strong>ojekter, hvor en lang række aktører kvalificeres<br />

og trænes i metoder og <strong>pr</strong>aksisser, der bredt befinder sig inden for feltet positiv psykologi:<br />

(ansøgningen, s. 10).<br />

Samarbejdet med <strong>pr</strong>aksisfeltet eksemplificeres ved en kort beskrivelse af 10 forsknings<strong>pr</strong>ojekter, hvor en<br />

række VIP fra forskningsområdet bag masteruddannelsen i positiv psykologi er tilknyttet. For eksempel:<br />

Mange måder at lære på , et udviklings<strong>pr</strong>ojekt på 35 skoler med 12.000 elever, 1800 <strong>pr</strong>ofessionelle og 135<br />

ledere. På baggrund af forskningsbaserede surveys og systematiske, lokale fortolkninger gennemfører en<br />

forskergruppe en række forsknings<strong>pr</strong>ojekter vedrørende altruisme, kreativitet, fortagsomhed, relationskompetence<br />

og undervisningsmetoder.<br />

Møder der skaber værdi og mening , beskrives som et forsknings- og udviklings<strong>pr</strong>ojekt med <strong>pr</strong>æ- og postmålinger<br />

af mødekultur, samt intervention. 150 ledere fra tre større organisationer blev trænet i faciliterende<br />

ledelse og videndelingsteknikker.<br />

LUDVI , beskrives som et forsknings- og udviklings<strong>pr</strong>ojekt hvor ledere og medarbejdere på daginstitutionerne<br />

i Køge Kommune arbejder med udvikling af institutionernes læringsmiljøer. Teoretisk arbejdes der<br />

blandt andet med flowteori. Der udarbejdes oplæg for personalet og følgeforskning med observationer og<br />

interview i institutionerne (ansøgningen, s. 10f).<br />

18


Det vurderes på den baggrund, at universitetet har sandsynliggjort, at forskningsområderne bag uddannelsen<br />

samvirker med <strong>pr</strong>aksis.<br />

Uddannelsens tilrettelæggere<br />

Det fremgår af ansøgningen, at uddannelsen tilrettelægges og udvikles af en arbejdsgruppe på 5 personer fra<br />

DPU/AU. Arbejdsgruppen udgøres af:<br />

- Hans Henrik Knoop, lektor Institut for Læring, DPU/AU<br />

- Ib Ravn, lektor, Ph.d. , Institut for læring, DPU/AU<br />

- Frans Ørsted Andersen, adjunkt, Center for grundskoleforskning DPU/AU<br />

- Anne Kirketerp Linstad, ph.d., <strong>pr</strong>ojektleder, Aarhus Entre<strong>pr</strong>eneurship Centre, AU<br />

- Nina Tange, cand.scient.soc, specialkonsulent, Institut for Læring, DPU/AU<br />

Medlemmerne af arbejdsgruppen, Anne Kirketerp undtaget, skal ligeledes være fagkoordinatorer på hvert et<br />

modul (ansøgningen, s. 11).<br />

Det overordnede ansvar for uddannelsen er placeret hos studieleder Monica Carlsson, der er lektor ved Institut<br />

for didaktik på DPU/AU (ansøgningen, s. 11).<br />

Det vurderes på baggrund af vedlagte CV er sammenholdt med ovenstående redegørelse, at universitetet har<br />

sandsynliggjort, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der er aktive forskere<br />

indenfor de fagområder, der ligger bag uddannelsen.<br />

Uddannelsens VIP er<br />

Universitetet har på skematisk vis anskueliggjort sammenhængen mellem de enkelte modulers fagelementer<br />

og de dertil knyttede undervisere (ansøgningen s. 11f). Det fremgår, at uddannelsens tilrettelæggere, studieleder<br />

undtaget, ligeledes indgår i gruppen af undervisere. Hertil kommer yderligere 3 <strong>pr</strong>ofessorer, 1 adjunkt<br />

samt 1 lektor. Professor Steen Hildebrandt underviser i fagelementet ledelse på modul 3 (supplerende oplysninger<br />

af 18. juni 2010).<br />

Det bemærkes, at det fremgår af den skematiske fremstilling s. 11f, at undervisningen i to fagelementer varetages<br />

af undervisere ansat i stillinger uden forskningsforpligtigelse. Det drejer sig om fagelementet foretagsomhed<br />

som kompetence: Lysten til at gøre i modul 1 samt coaching i teori og <strong>pr</strong>aksis i modul 3, der<br />

varetages af henholdsvis Anne Kirketerp, cand.pæd.psyk, ph.d., <strong>pr</strong>ojektleder ved Aarhus Entere<strong>pr</strong>eneurship<br />

Centre, AU og Nina Tange, cand.scient.soc, specialkonsulent ved Institut for Læring, DPU/AU.<br />

Universitetet har endvidere oplyst et forventet optag på 80 (supplerende oplysninger af 19. august 2010).<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at de studerende i vid udstrækning undervises af VIP er.<br />

Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskningsmiljø<br />

Uddannelsen påtænkes o<strong>pr</strong>ettet i Århus og København. Det fremgår af ansøgningen, at: af de fem personer i<br />

uddannelsens kernegruppe har to kontorer i København (Ib Ravn og Nina Tange), en har kontor i Århus<br />

(Anne Kirketerp Linstad) og to har kontorer begge steder (Hans Henrik Knoop og Frans Ørsted Andersen).<br />

Af uddannelsens øvrige undervisere er Bobby Zachariae og Steen Hildebrandt placeret i Århus, mens resten<br />

er i København. Der er således aktive forskere begge steder (ansøgningen, s. 12).<br />

Universitetet anfører videre, at de studerende mellem undervisning har mulighed for at samarbejde på elæringsplatformen<br />

blackboard (ansøgningen, s. 12). Det fremgår af universitetets høringssvar, at blackboard<br />

er en integreret del af undervisningen ved DPU. E-læringsplatformen tillader: koordinering af undervisning,<br />

kommunikation mellem undervisere og studerende, diskussionsfora til studiegrupper og undervisningshold,<br />

udveksling mellem studerende i selvo<strong>pr</strong>ettede opgavegrupper, individuel såvel som gruppevis vejled-<br />

19


ning af studerende, feedback på opgaver m.m. Disse faciliteter vil MoPP naturligvis trække på (høringssvar<br />

af 10. september 2010, s. 10).<br />

Det fremgår af supplerende oplysninger af 18. juni 2010 at: det er endnu ikke planlagt, hvor ofte der udbydes<br />

undervisning. Da der bliver tale om undervisning suppleret med forskellige former for tilbud er det svært<br />

at redegøre entydigt. Dertil kommer, at timenormeringen for masteruddannelser på DPU er til forhandling i<br />

efteråret, hvilket medfører endnu en usikkerhed .<br />

I universitetets høringssvar af 10. september 2010 fremgår det at: Undervisningen og vejledningen bliver<br />

tilrettelagt og gennemført af aktive forskere således, at studerende sikres adgang til centrale forskningsmiljøer<br />

uanset undervisningen tidspunktet. Uddannelsen udbydes både på Campus København og Campus Århus<br />

og hele uddannelsen kan gennemføres begge steder. Undervisningen finder sted 5 x 2 dage <strong>pr</strong>. modul,<br />

typisk torsdag-fredag, både i København og Århus. I hvert modul er der 60 lektioner og derudover har hver<br />

studerende 8,5 timer til vejledning og eksamen. Uanset om den studerende gennemfører uddannelsen i København<br />

eller Århus, vil der på begge campi være nær kontakt til forskningsmiljøet, da undervisningen varetages<br />

af aktive forskere og forskningsenheden er re<strong>pr</strong>æsenteret med kontorer i Århus og København.<br />

(høringssvar af 10. september 2010, s. 11).<br />

På den baggrund vurderes det, at de studerende sikres adgang til centrale forskningsmiljøer bag uddannelsen.<br />

Forskningsmiljøets kvalitet<br />

Om forskningsmiljøet bag masteruddannelsen i positiv psykologi skriver universitetet: Internationalt er<br />

positiv psykologi både et nyt forskningsområde og rekategorisering af veletablerede forskningsemner. Den<br />

forskning, der på DPU/AU har fundet sted i en årrække inden for flow og tilrettelæggelsen af gode undervisningsmiljøer<br />

( ) og facilitering af møder og videndeling på arbejdspladser ( ) har haft den fokus på forløsning<br />

af potentialer og udnyttelse af individuelle sociale styrker, der karakteriserer positiv psykologi (ansøgningen,<br />

s. 13).<br />

Af ansøgningen fremgår publikationsdata på 8 af de 10 VIP/TAP, det er planlagt skal forestå undervisning.<br />

Heraf fremgår det, at der i 2007 samlet blev publiceret 11 peer- reviewed artikler, i 2008 var det 9 og i 2009<br />

blev der publiceret 19 i alt. Hertil kommer ikke peer-reviewed artikler, bidrag til bøger samt en række formidlingsbidrag<br />

med videre (ansøgningen, s. 13).<br />

Det vurderes på baggrund af publikationsopgørelsen, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Det vurderes, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 2 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist<br />

tilfredsstillende til tilfredsstillende.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 9-14<br />

Supplerende oplysninger af 18. juni 2010<br />

Supplerende oplysninger af 19. august 2010<br />

Bilag 2.1.1-2.15.: CV er for VIP er samt TAP der fremgår af tabel 1: sammenhæng mellem fagelement, VIP<br />

og forskningsområde<br />

Høringssvar af 10. september 2010<br />

20


Kriteriesøjle III:<br />

Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil og niveau samt intern kvalitetssikring<br />

Kriterium 3: Uddannelsens faglige <strong>pr</strong>ofil og mål for læringsudbytte<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Titel<br />

Det vurderes, at uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil svarer til uddannelsens titel og navn.<br />

Uddannelsen fører til titlen master i positiv psykologi og ønskes go<strong>dk</strong>endt i henhold til bekendtgørelse nr.<br />

1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen). Universitetet<br />

anfører, at: kompetence<strong>pr</strong>ofilen indeholder en lang række kompetencer, færdigheder og videnselementer,<br />

som dækkes af det engelske begreb Positive Psychology (da. :positiv psykologi), bl.a. viden om personers<br />

styrker, interesser og talenter samt redskaber og kompetencer til at bringe dem i spil individuelt, i læringsmiljøer<br />

og under ledelse og samarbejde (ansøgningen, s. 15).<br />

Niveau<br />

Universitetet har i ansøgningen redegjort for sammenhængen mellem den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen<br />

og uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil i en tabel:<br />

21


Af universitetets høringssvar af 10. september 2010 fremgår det at: Dette kriterium vurderes af ACE Denmark<br />

at være delvist tilfredsstillende opfyldt, da det vurderes at uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil kun i nogen<br />

grad lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, da de teoretiske elementer af færdighedsniveauet<br />

ikke fremgår af kompetence<strong>pr</strong>ofilen (høringssvar af 10. september 2010, s. 11).<br />

22


Universitetet anfører at færdigheder i at vurdere teoretiske <strong>pr</strong>oblemstillinger underforstået spiller en central<br />

rolle i uddannelsens øvrige læringsmål. Det anføres videre at: Det er måske rigtigt, at i dette afsnits sammenfatning<br />

af kompetence<strong>pr</strong>ofilen er vurdering af teoretiske <strong>pr</strong>oblemstillinger stedmoderligt behandlet,<br />

men hvis man jævnfører med de læringsmål, der nævnes andre steder i ansøgningen, er det svært at hævde,<br />

at færdigheden i at vurdere teoretiske <strong>pr</strong>oblemstillinger ikke tilgodeses. Jf. fx Viden om de videnskabsteoretiske<br />

og videnskabshistoriske rammer og forudsætninger for positiv psykologi, herunder fagets relation til<br />

andre psykologiske traditioner, de epistemologiske grænser for emnefeltet, samt videnskabeligt fremsat kritik<br />

af feltet (s. 19), Viden om centrale psykologiske emner i ledelses- og organisationsteori (s. 19), Viden<br />

om betingelser for og væsentlige aspekter af kreative læringsmiljøer og innovative arbejdsmiljøer (s. 19),<br />

Færdigheder i at analysere udfordringer i komplekse kontekster, der angår menneskers sundhed, engagement,<br />

foretagsomhed og sociale relationer (s. 20) og Kompetence i at beskrive, begrunde og igangsætte<br />

komplekse interventioner og udviklings<strong>pr</strong>ocesser som fremmer effektive lærings- og arbejdsmiljøer (s. 20)<br />

(høringssvar af 10. september 2010, s. 12).<br />

Det vurderes på baggrund af ansøgningen samt universitetets høringssvar, at uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil<br />

lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Dog bemærkes det kritisk, at færdighedsniveauet<br />

med henblik på at opnå evnen til at vurderer teoretiske <strong>pr</strong>oblemstillinger ikke fremgår eksplicit af<br />

kompetence<strong>pr</strong>ofilen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Det vurderes, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 3 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist<br />

tilfredsstillende til tilfredsstillende.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 15-16<br />

Høringssvar af 10. september 2010<br />

23


Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau<br />

Adgangskravene for MoPP er følgende:<br />

- en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, inden for humaniora eller samfundsvidenskab<br />

(f.eks. psykologi, pædagogik og antropologi) men også inden for sundhedsvidenskab som f.eks. folkesundhedsvidenskab.<br />

- en relevant mellemlang videregående uddannelse, f.eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver<br />

eller sygeplejerske<br />

- en relevant <strong>pr</strong>ofessionsbacheloruddannelse, f.eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller<br />

sygeplejerske<br />

- en relevant diplomuddannelse, <strong>pr</strong>imært inden for det pædagogiske (f.eks. almen pædagogik, pædagogik<br />

med psykologi som speciale, voksenlæring) eller samfundsfaglige område (f.eks. den sociale,<br />

ledelse, børne- og ungeområdet) men også inden for det sundhedsfaglige område (f.eks. sundhedsfremme<br />

og forebyggelse) .<br />

Dertil kommer mindst to års relevant erhvervserfaring erhvervet i jobs, hvor indholdet hovedsageligt består i<br />

at udvikle menneskelige potentialer - både individuelt, i læringsmiljøer, organisationer og ledelse (ansøgningen<br />

s. 17; u<strong>dk</strong>ast til studieordning; supplerende oplysninger af 18. juni samt 1. juli 2010).<br />

Af ansøgningen fremgår det, at en grundlæggende basisviden inden for samfundsvidenskab, psykologi og<br />

pædagogik er adgangsgrundlaget for uddannelsen, og at uddannelsen bygger videre på deltagernes <strong>pr</strong>aksis og<br />

deres teoretiske viden (ansøgningen, s. 17).<br />

Universitetet anfører videre, at: Da feltet positiv psykologi er et nyt og et i en videnskabelig kontekst spirende<br />

felt, er der ikke nogen klar uddannelsesmæssig fødekæde (supplerende oplysninger af 18. juni 2010).<br />

Undervisningen bygger videre på en teoretisk indsigt i <strong>pr</strong>oblemstillinger vedrørende individ/samfund, aktør/struktur<br />

samt identitetsskabelse i komplekse samfund, som tilsammen udgør det fælles indhold af de typiske<br />

adgangsgivende uddannelser (supplerende oplysninger af 1. juli 2010).<br />

Det vurderes, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget og til uddannelsens faglige niveau, som det<br />

kommer til udtryk i modulernes målbeskrivelser om at give en bred indføring i positiv psykologi omhandlende<br />

individet, en indføring i organisatoriske forudsætninger for individuel og kollektiv trivsel og en indføring<br />

i positiv psykologis teorier og metoder indenfor det gode arbejdsliv (u<strong>dk</strong>ast til studieordning, s. 3ff).<br />

Det bemærkes, at uddannelsens adgangskrav muliggør en meget heterogen gruppe af studerende.<br />

Uddannelsens struktur, faglige <strong>pr</strong>ogression og kompetence<strong>pr</strong>ofil<br />

Uddannelsens er struktureret omkring 4 moduler, der hver udgør 15 ECTS. Overskriften for de enkelte moduler<br />

og deres formålsbeskrivelser er:<br />

1. modul: individuelle styrker og trivsel. Modulet giver en bred indføring i positiv psykologi omhandlende<br />

individet. På modulet <strong>pr</strong>æsenteres og bearbejdes forskningsbaserede teorier og begreber, der vedrører<br />

individuelle styrker og trivsel. Herunder signaturstyrker, værdier, træk, talenter, strategier, stile samt faktorer,<br />

der fremmer fysisk og psykisk sundhed.<br />

24


2. modul: optimale læringsmiljøer. Modulet giver en indføring i organisatoriske forudsætninger for individuel<br />

og kollektiv trivsel og vækst i form af læring og kreativitet. Positiv psykologiske teorier, forståelser<br />

og metoder anvendes så den studerende efterfølgende kan organisere og lede gode læringsmiljøer i<br />

uddannelse og arbejdsliv.<br />

3. modul: ledelse og selvledelse i arbejdslivet. Modulet giver en indføring i positiv psykologis teorier og<br />

metoder indenfor det gode arbejdsliv - herunder træk af velfungerende organisationer, stresshåndtering<br />

og et meningsfuldt arbejdsliv. Modulet giver et overblik over og indsigt i centrale begreber,<br />

teorier og forskning vedrørende optimale psykiske tilstande som flow og mindfullness- og disses anvendelse<br />

indenfor ledelse, selvledelse og fortagsomhed.<br />

4. modul: master<strong>pr</strong>ojektet. På dette modul arbejder den studerende med positiv psykologiske teorier,<br />

analyser og metoder samt med den formidlingsstrategiske dimension i et bredere samfundsmæssigt perspektiv<br />

med henblik på at behandle og formidle en selvvalgt <strong>pr</strong>oblemstilling i et anvendelses og <strong>pr</strong>aksisrettet<br />

perspektiv.<br />

(u<strong>dk</strong>ast til studieordning, s. 3ff).<br />

De enkelte elementer under hvert modul fremgår af ansøgningen s. 18. Af u<strong>dk</strong>ast til studieordning fremgår<br />

en beskrivelse af hvert modul, hvor læringsmål indenfor viden, færdigheder og kompetencer er beskrevet.<br />

Om <strong>pr</strong>ogression anfører universitetet, at: Uddannelsen gennemgår en <strong>pr</strong>ogression fra studiet af personlighedsegenskaber<br />

hos den enkelte i modul 1 til interpersonelle og sociale aspekter i modul 2 og 3. Modul 2<br />

bygger videre på viden fra modul 1 om emner som trivsel, personlige stile og karakter-styrker i forhold til at<br />

skabe gode læringsmiljøer til at adressere det organisatoriske mere komplekse arbejdsliv, herunder ledelse og<br />

selvledelse. Den styrkebaserede tilgang er forskningsmæssigt mest udviklet i de psykologiske emneområder,<br />

der behandles først i uddannelsen, mens den positiv-psykologiske tilgang er nyere inden for det organisatoriske<br />

og ledelsesmæssige område, der behandles sidst i uddannelsen (ansøgningen, s. 18). I master<strong>pr</strong>ojektet<br />

skal den studerende med udgangspunkt i den tillærte viden adressere et konkret <strong>pr</strong>aksis<strong>pr</strong>oblem i egen eller<br />

medstuderendes hjemorganisation (ibid).<br />

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at universitetet påtænker at fremme indholdsmæssig <strong>pr</strong>ogression og<br />

læring ved at nedsætte facliterede læringsgrupper bestående af 6 studerende. I grupperne skal de studerende<br />

blandt andet relatere pensum til egne <strong>pr</strong>aksisudfordringer og skiftes til at facilitere gruppens arbejde gennem<br />

refleksionsøvelser og samtale<strong>pr</strong>ocesser (ansøgningen, s. 23).<br />

Uddannelsens adgangskrav muliggør en meget heterogen gruppe af studerende, jf. ovenstående. Det bemærkes<br />

i den forbindelse kritisk, at ansøgningen ikke forholder sig til, hvordan læring og <strong>pr</strong>ogression på enkeltmoduler<br />

og i løbet af hele uddannelsen sikres for den enkelte studerende uanset adgangsgrundlag.<br />

Det konstateres i forlængelse heraf, at ansøgningen ikke forholder sig til, at modulrækkefølgen alene er anbefalet.<br />

De studerende på et givent modul kan have fulgt et varierende antal moduler, og ikke nødvendigvis de<br />

samme. Således vil undervisningen på det enkelte modul skulle tilrettelægges både efter studerende, der lige<br />

har påbegyndt uddannelsen og studerende, der nærmer sig en færdiggørelse heraf. Det bemærkes kritisk, at<br />

det er uklart hvordan mastermodulets mål om færdighed i at udvælge og kombinere teoretiske tilgange i<br />

tilstrækkeligt omfang understøttes af de forudgående moduler.<br />

Sammenhængen mellem læringsmålene for modulerne og uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil har universitetet<br />

illustreret i tabel 4. Heraf fremgår det, at størstedelen af kompetence<strong>pr</strong>ofilens mål understøttes af minimum<br />

ét læringsmål. Det fremgår af tabellen, at kompetencen til at indgå konstruktivt i teamsamarbejde i forbindelse<br />

med kompetence-, leder- og organisationsudvikling ikke direkte understøttes af et læringsmål. Det anføres<br />

af universitetet, at kompetencen understøttes ved anvendelsen af de faciliterede læringsgrupper , som næv-<br />

25


nes ovenfor. I u<strong>dk</strong>ast til studieordning fremgår det for alle modulers undervisningsform, mastermodulet undtaget,<br />

at der faciliteres en række refleksions- og tilegnelses<strong>pr</strong>ocesser individuelt, parvist og gruppevist (u<strong>dk</strong>ast<br />

til studieordning s. 3ff).<br />

Modulernes læringsmål afspejler en bred indføring i positiv psykologi indenfor de emneområder, det enkelte<br />

modul omhandler og herunder særligt de anvendelsesorienterede færdigheder. For eksempel fremgår det af<br />

målbeskrivelsen for modul 2, at de studerende opnår færdigheder i at: facilitere videndeling og sociale lære<strong>pr</strong>ocesser<br />

i uddannelsessammenhænge og på arbejdspladser - på en måde, så deltagerne involveres aktivt<br />

og resultater skabes effektivt samt færdighed i at anvende et udvalg af person- og klientcentrerede metoder<br />

til udvikling af lærings- og arbejdssituationer, fx anerkendende samtaleformer, aktiv lytning, virtuelle værktøjer<br />

og styrkebaserede interventionsformer. (u<strong>dk</strong>ast til studieordning, s. 4). På den baggrund vurderes det,<br />

at der er sammenhæng mellem uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil og fagelementernes læringsmål. Dog bemærkes<br />

det kritisk, at færdigheder med henblik på at opnå evnen til at vurdere teoretiske <strong>pr</strong>oblemstillinger, mastermodulet<br />

undtaget, ikke fremgår eksplicit af hverken modulernes læringsmål eller kompetence<strong>pr</strong>ofilen, jf.<br />

også den kritiske bemærkning i kriterium 3.<br />

Det vurderes i tilstrækkeligt grad sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem adgangsgrundlaget og uddannelsens<br />

faglige niveau, samt mellem modulernes læringsmål og kompetence<strong>pr</strong>ofilen. Set i lyset af uddannelsens<br />

brede adgangsgrundlag samt det forhold at modulernes rækkefølge alene er anbefalet vurderes det<br />

imidlertid, at ansøgningen ikke i tilstrækkeligt grad sandsynliggør, at der sikres sammenhæng og faglig <strong>pr</strong>ogression<br />

for den enkelte studerende uanset adgangsgrundlag.<br />

Universitetets anfører i høringssvar af 10. september 2010 at: ... det er almindelig <strong>pr</strong>aksis at masteruddannelsernes<br />

modulrækkefølge alene er anbefalet. Man råder således studerende til at gennemføre uddannelsens<br />

moduler i en bestemt rækkefølge, men samtidig er man åben for, at uddannelsen gennemføres med en anden<br />

modulrækkefølge. Denne fleksibilitet er absolut nødvendig, da de studerende ofte er fuldtidsansatte ved siden<br />

af. Det er samtidig fagligt forsvarligt, da universitetet har en reflekteret tilgang til studerende, der ikke følger<br />

den anbefalede rækkefølge (høringssvar af 10. september 2010, s. 13).<br />

Videre anføres det at: Det forhold, at vi anbefaler en bestemt modulrækkefølge, er ikke ensbetydende med,<br />

at man ikke kan tage moduler i en anden rækkefølge uanset hvilket adgangsgrundlag, man har. Det betyder<br />

blot, at den studerende skal være særlig opmærksom på, evt. under vejledning fra en underviser, at samle op<br />

på de vidensområder, der har været dækket i et foregående modul (høringssvar af 10. september 2010, s.14).<br />

Det fremgår af universitetets høringssvar, at det på MoPP er det første modul, der er introducerende og derfor<br />

ligger et fundament for de to følgende. Den nødvendige viden om disse emner kan man som studerende<br />

imidlertid godt gøre sig bekendt med på anden vis, fx ved læsning af et par væsentlige bøger på området,<br />

således at man er i stand til at følge undervisningen på modul 2 og 3, ligesom man i mødet med stof, som ens<br />

medstuderende har dækket på et foregående modul, må bruge ekstra tid på at komme på omgangshøjde<br />

(ibid).<br />

Det fremgår endvidere, at rækkefølgen mellem de sidste to moduler i mindre grad er tvingende men at undervisningen<br />

heller ikke her: sekventieres [ ] mere end at end at man godt kan følge med, skulle omstændighederne<br />

for den enkelte studerende nødvendiggøre en anden modulrækkefølge. Disse udfordringer for<br />

dén studerende, der vælger andre modulrækkefølger end den anbefalede, kendes fra andre masteruddannelser<br />

og håndteres som regel med udramatisk konduite når situationen opstår . (ibid).<br />

ACE Denmark er opmærksom på de oplyste forhold, som fremgår af høringssvaret, men vurderer at der ikke<br />

er grundlag for at ændre vurderingen. Således vurderes det på baggrund af ansøgningen samt høringssvar af<br />

10. september 2010, at det set i lyset af uddannelsens brede adgangsgrundlag samt det forhold at modulernes<br />

rækkefølge alene er anbefalet ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at der sikres sammenhæng og faglig<br />

<strong>pr</strong>ogression for den enkelte studerende uanset adgangsgrundlag.<br />

26


Prøveformer<br />

Det vurderes, at der er variation i uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer, og at <strong>pr</strong>øveformerne samlet set ud<strong>pr</strong>øver væsentlige<br />

elementer i uddannelsens kompetence<strong>pr</strong>ofil, som for eksempel færdighed i at: analysere udfordringer<br />

i komplekse kontekster, der angår menneskers sundhed, engagement, fortagsomhed og sociale relationer,<br />

med henblik på at opstille løsningsmodeller og træffe beslutning om anvendelse heraf. (u<strong>dk</strong>ast til studieordning,<br />

s. 3).<br />

Det bemærkes dog, at det er uklart, hvordan <strong>pr</strong>øveformen for modul 1 (multiple choice test) i tilstrækkeligt<br />

omfang kan ud<strong>pr</strong>øve modulets læringsmål, for eksempel målet: analysere udfordringer i komplekse kontekster,<br />

der angår menneskers sundhed, engagement, fortagsomhed og sociale relationer, med henblik på at opstille<br />

løsningsmodeller og træffe beslutning om anvendelse heraf. (u<strong>dk</strong>ast til studieordning, s. 3).<br />

Universitetet har oplyst, at følgende eksamensformer påtænkes anvendt:<br />

- Modul 1: Multiple choice test<br />

- Modul 2: Selvvalgt skriftlig case med beskrivelse og analyse af <strong>pr</strong>oblemstilling. Udarbejdes i individuelt<br />

eller i grupper<br />

- Modul 3: Udviklings<strong>pr</strong>ojekt med handlingsplan over intervention med positiv psykologi - med udgangspunkt<br />

i en reel <strong>pr</strong>aktisk <strong>pr</strong>oblemstilling. Udarbejdes individuelt eller i grupper med efterfølgende<br />

mundtligt eksamen<br />

I modul 4 udarbejdes master<strong>pr</strong>ojekt, der afsluttes med en mundtlig eksamen.<br />

(supplerende oplysninger af 19. august 2010).<br />

Pædagogisk afvikling af undervisningen<br />

Det fremgår af ansøgningen, at videnskabeligt ansatte ved fastansættelse via undervisningsportefolio skal<br />

dokumentere, at de er pædagogisk og didaktisk kvalificeret til at varetage universitetsundervisning indenfor<br />

området.<br />

Universitetet anfører endvidere en række områder, hvor en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen<br />

understøttes.<br />

Således fremgår det af ansøgningen, at der på DPU/AU findes et fastlagt pædagogisk forløb for adjunkter,<br />

der blandt andet har til formål at sikre, at adjunkter skal kunne vurderes på deres evne til at fastsætte og forfølge<br />

faglig-pædagogiske mål i forbindelse med udvikling af undervisningen (ansøgningen, s. 22). Det fremgår<br />

videre, at der på universitetet forefindes et medarbejderudviklingskoncept, der anvendes ved medarbejdersamtaler.<br />

Som baggrund for samtalerne indgår blandt andet evalueringer af den enkeltes undervisning, og<br />

der foretages en drøftelse af ønsker om faglig videreudvikling, med henblik på konkret handling (ibid).<br />

Universitetet henviser til, at det er planen indenfor rammerne af AU s kvalitetspolitik for uddannelsesområdet<br />

at fastsætte en fælles norm for pædagogisk kompetenceudvikling af fastansatte. Konkret anføres det, at<br />

det af universitetets udviklingskontrakt fremgår, at antallet af kursustimer afsat til pædagogisk efteruddannelse<br />

for DPU skal stige fra 1125 timer i 2008 til 1360 timer i 2010. Antallet af årsværk til at styrke universitetspædagogik<br />

og fagdidaktik er fastsat til at stige fra 2,5 årsværk i 2008 til 3 årsværk i 2010 (ansøgningen, s.<br />

23).<br />

Sikringen af kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen vil blive understøttet af undervisningsevalueringer.<br />

Den nuværende <strong>pr</strong>aksis på universitetets masteruddannelser er, at der gennemføres en midtvejsevaluering<br />

samt en afsluttende evaluering efter hvert undervisningsforløb, hvor undervisningens organisering<br />

og formidling, fagligt indhold og niveau samt læringsudbytte evalueres. Det fremgår, at opfølgning på<br />

evalueringerne foretages af studienævnet for masteruddannelser samt studielederen, der udarbejder et opfølgningsnotat<br />

og drøfter opfølgning med relevante medarbejder tilknyttet uddannelsen (ansøgningen, s. 23).<br />

27


Jf. ovenstående bemærkes det, at uddannelsens fleksible struktur medfører en særlig pædagogisk udfordring i<br />

forhold til sikring af sammenhæng og <strong>pr</strong>ogression for den enkelte studerende.<br />

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at universitetet i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, hvordan<br />

der sikres en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen.<br />

Fysiske forhold<br />

Uddannelsen ønskes udbudt i Århus og København. Det fremgår af ansøgningen, at undervisningen vil foregå<br />

i lokaler, hvor almindelige audio-visuelle hjælpemidler vil være til rådighed for både undervisere og studerende<br />

herunder nævnes tavle, flip over og <strong>pr</strong>ojektor til computertilslutning. Ligeledes fremgår det, at de<br />

studerende har adgang til Danmarks Pædagogiske Bibliotek og adgang til akademisk skrivecenter ved<br />

DPU/AU (ansøgningen, s. 24).<br />

Det vurderes, at uddannelsen på begge campusser kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens<br />

kompetence<strong>pr</strong>ofil, men det bemærkes, at de studerende på campus i Århus ikke vil have samme umiddelbare<br />

adgang til Danmarks Pædagogiske Bibliotek som de studerende på campus i København.<br />

Studieophold i udlandet<br />

Det vurderes, at universitetet i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at de studerende har mulighed for at<br />

tage et studieophold i udlandet.<br />

Således fremgår det af dokumentationsrapporten, at der som en del af uddannelsen, vil være mulighed for at<br />

deltage i en international konference om positiv psykologi - enten i Europa eller U.S.A (ansøgningen, s. 24).<br />

Universitetet anfører videre, at det forventes: at efterspørgslen for udlandsophold vil være begrænset, da<br />

de studerende typisk har fuldtidsarbejde ved siden af studiet (ansøgningen, s. 24).<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Det vurderes, at kriterium 4 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Set i lyset af uddannelsens brede<br />

adgangsgrundlag samt det forhold at modulernes rækkefølge alene er anbefalet, vurderes det ikke i tilstrækkelig<br />

grad sandsynliggjort, at uddannelsen sikrer den enkelte studerende den tilstrækkelige faglige sammenhæng<br />

og <strong>pr</strong>ogression.<br />

Der vurderes at være sammenhæng mellem adgangsgrundlaget og uddannelsens faglige niveau, samt mellem<br />

modulernes læringsmål og kompetence<strong>pr</strong>ofil. Uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer vurderes overordnet set at ud<strong>pr</strong>øve<br />

centrale elementer i kompetence<strong>pr</strong>ofilen. En kvalificeret pædagogisk afvikling af undervisningen vurderes i<br />

tilstrækkelig grad sandsynliggjort, og de nødvendige fysiske rammer vurderes sikret. Det vurderes endvidere,<br />

at de studerende vil have mulighed for udlandsophold.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 17-24<br />

Supplerende oplysninger af 18. juni 2010<br />

Supplerende oplysninger af 1. juli 2010<br />

Supplerende oplysninger af 19. august 2010<br />

Høringssvar af 10. september 2010<br />

28


Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Institutionens politik for kvalitetssikring<br />

I dokumentationsrapporten gøres der rede for, at Aarhus Universitets bestyrelse i slutningen af 2008 vedtog<br />

en kvalitetspolitik med det formål at etablere en fælles ramme for kvalitetsarbejdet på universitetet (bilag<br />

5.1).<br />

Kvalitetspolitikken danner rammen for det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet, hvilket er<br />

illustreret i figuren nedenfor.<br />

Kvalitetssystemet er ifølge universitetet den <strong>pr</strong>aktiske udførelse af universitetets kvalitetspolitik, der beskriver<br />

indikatorer, <strong>pr</strong>ocedurer og ansvarsfordeling gældende for hvert af politikkens delområder (supplerende<br />

oplysninger af 5. august 2010). Implementeringen af kvalitetssystemet sker i løbet af 2010-11.<br />

Delområder i kvalitetspolitikken indgår i <strong>pr</strong>ocedurerne for de enkelte europæiske standarder for universiteternes<br />

interne kvalitetssikring (ESG erne), som er beskrevet nedenfor, dog ligger delområderne Rekruttering<br />

og optagelse samt Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet ud over ESG erne.<br />

I forhold til delområdet Rekruttering og optagelse er det universitetets centrale studieadministration, der<br />

har ansvaret for at initiere og koordinere en række vejledningsarrangementer og tiltag rettet mod potentielle<br />

studerende. Arbejdet er organiseret i en styregruppe, hvori alle hovedområder er re<strong>pr</strong>æsenteret. Eksempler på<br />

arrangementer er Åbent hus, studie<strong>pr</strong>aktik og deltagelse på uddannelsesmesser. For at markedsføre universitet<br />

udgives desuden bachelor- og kandidatbøger (ansøgningen, s. 26).<br />

Delområdet Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet sikres ved årlige beskæftigelsesundersøgelser på<br />

uddannelsesniveau. Et webbaseret spørgeskema sendes til dimittender, der blev færdige for henholdsvis ½-<br />

1½ år siden og 4½-5½ år siden. Universitetets Studieudvalg har ansvaret for driften af beskæftigelsesundersøgelsen<br />

(ansøgningen, s. 28, bilag 5.4).<br />

Procedurerne for kvalitetsarbejdet er baseret på et kvalitetshjul, der beskriver, hvordan en aktivitet kontinuerligt<br />

gennemløber en <strong>pr</strong>oces, som omfatter 1) formulering af mål for aktiviteten, herunder planlægning og<br />

ressourcetildeling, 2) udførelse af aktiviteten i <strong>pr</strong>aksis, 3) evaluering af aktiviteten samt 4) analyse og op-<br />

29


følgning eksempelvis i form af revision af målsætninger eller ændring af <strong>pr</strong>aksis (supplerende oplysninger<br />

af 5. august 2010).<br />

Det vurderes, at universitetet har en kvalitetssikringspolitik med definerede delområder og tilhørende målsætninger,<br />

herunder for delområderne Rekruttering og optagelse og Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet<br />

, der ligger ud over de europæiske standarder. Det bemærkes imidlertid kritisk, at kvalitetssystemet<br />

endnu ikke er færdigimplementeret, og at det derfor er uklart, hvordan kvalitetshjulet konkret skal integreres<br />

i arbejdet med de enkelte delpolitikker.<br />

Ansvarsfordeling<br />

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitetspolitikken, og det er det relevante ledelsesniveau, der<br />

skal tage hånd om, at der er de nødvendige ressourcer samt sikre en velegnet incitamentsstruktur i forhold til<br />

udførelse og opfølgning på kvalitetsarbejdet (supplerende oplysninger af 5. august 2010).<br />

Studienævnet for masteruddannelser ved DPU/AU er ifølge ansøgningen ansvarligt for kvalitetssikringsarbejdet<br />

herunder undervisningsevaluering, studieordningsrevisioner, dialog med censorkorps samt dialog<br />

med aftagere og alumner/dimittender mv. (ansøgningen, s. 28).<br />

Det vurderes, at der er en klar ansvarsfordeling mellem dekan, institutleder og studieleder/studienævn i forhold<br />

til varetagelsen af de konkrete opgaver i kvalitetssikringssystemet, jf. redegørelserne under de enkelte<br />

ESG er nedenfor.<br />

Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG<br />

Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger<br />

Aarhus Universitet blev i 2009 tildelt EU-Kommissionens ECTS-label. I forbindelse hermed er der indført en<br />

fælles elektronisk skabelon til udarbejdelse af studieordninger den såkaldte Studieordningsgenerator. Studieordningsgeneratoren<br />

er opbygget ud fra de krav, som gældende lovgivning stiller til studieordningers<br />

indhold, og den sikrer, at alle studieordninger, der o<strong>pr</strong>ettes, lever op til gældende love og bekendtgørelser.<br />

AU Studieadministration opdaterer løbende Studieordningsgeneratoren, så den er i tråd med lovgivningen.<br />

Studieordninger go<strong>dk</strong>endes af dekanen, og det endelige ansvar for kvaliteten af studieordningen er således<br />

dekanens ansvar. Studieordningers kvalitet sikres gennem en løbende dialog mellem dekan og studienævn.<br />

Grundlæggende sikres kvaliteten i forbindelse med revision af en given studieordning, hvor fakultetet spiller<br />

en central rolle (enten som konsulent eller tovholder) og altid skal go<strong>dk</strong>ende nye ordninger, inden den reviderede<br />

studieordning implementeres (supplerende oplysninger af 5. august 2010).<br />

Det fremgår af ansøgningen, at indhentet viden om DPU s uddannelser fra bl.a. studenterevalueringer, dialog<br />

med censorkorps, dialog med aftagerråd og dialog med advisorybordet for masteruddannelser vil blive omsat<br />

til ændringer i studieordningen. Desuden arbejder DPU/AU med et tilbagemeldingsskema fra censorer. De<br />

modtagne censortilbagemeldinger sendes til studienævn og censorformand. Censorformanden skal herefter<br />

udarbejde en årlig rapport, som studienævnene følger op på. Med det omtalte kvalitetssystem vil dialogen<br />

med censorerne blive styrket ved, at der opstilles fælles krav til indholdet i censorberetningerne (ansøgningen,<br />

s. 28).<br />

Det vurderes på den baggrund, at Danmarks Pædagogiske Universitetsskole på Aarhus Universitet har <strong>pr</strong>ocedurer<br />

for udarbejdelse og monitorering af studieordninger.<br />

Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og <strong>pr</strong>ocedurer<br />

Universitetets regler om eksamen beskriver de krav, regler og <strong>pr</strong>ocedurer, der er gældende i forbindelse med<br />

afholdelse af eksamen. Reglerne kan findes i universitetets online regelsamling. Specifikke regler vedrørende<br />

eksamensformer findes i den pågældende studieordning. For så vidt angår <strong>pr</strong>øvens indhold, er der i studieordningen<br />

udarbejdet en beskrivelse af, hvad der bliver lagt vægt på i bedømmelsen af <strong>pr</strong>øve<strong>pr</strong>æstationen; de<br />

30


faglige mål for faget. Universitetet er pt. ved at implementere automatisk tilmelding til eksamen. Afvikling<br />

af eksamen, herunder afmeldingsfrister og reeksamination, offentliggøres forud for hver eksamenstermin.<br />

Ansvaret for, at reglerne vedrørende eksamen følges, er placeret hos hhv. studienævnet/studieleder og rektor<br />

(disciplinære sager)(supplerende oplysninger af 5. august 2010).<br />

Det vurderes på den baggrund, at universitetet har krav, regler og <strong>pr</strong>ocedurer, der sikrer de studerendes eksamen.<br />

Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer<br />

Pr. 1. a<strong>pr</strong>il 2005 indførte universitetet krav om, at ansøgere til videnskabelige stillinger på alle niveauer ved<br />

siden af deres videnskabelige <strong>pr</strong>oduktion skal medsende en undervisningsportfolio som grundlag for bedømmelse<br />

af ansøgernes undervisningsmæssige kompetencer. På denne måde er der indført en fast <strong>pr</strong>ocedure<br />

for, at videnskabelige medarbejdere i forbindelse med både rekruttering og forfremmelse vurderes på grundlag<br />

af både deres forskningsmæssige og undervisningsmæssige meritter. Dekanen har ansvaret for, at de<br />

videnskabelige medarbejdere, som ansættes, har de fornødne pædagogiske og didaktiske kompetencer.<br />

På institutniveau er det institutlederens ansvar, at de videnskabelige medarbejdere til stadighed har opdaterede<br />

kompetencer i forhold til at varetage undervisningsopgaverne, og der er en løbende dialog med dekanen<br />

om behov og <strong>pr</strong>ioritering af ressourcer (supplerende oplysninger af 5. august 2010). Det bemærkes dog, at<br />

det er uklart, hvilke konkrete <strong>pr</strong>ocedurer institutlederen anvender i forhold til at sikre undervisernes kompetencer.<br />

Universitetspædagogisk netværk, der er et samarbejde mellem universitetets universitetspædagogiske enheder<br />

og medarbejdere, varetager større og mere tværgående undervisningsopgaver som f.eks. kurserne i universitetspædagogik<br />

for adjunkter og ph.d.-studerende.<br />

Som beskrevet under punkt 4.2.1 i ansøgningen evalueres hvert undervisningsforløb på DPU/AU midtvejs og<br />

ved sin afslutning. Opfølgningen på undervisningsevalueringer sker i overensstemmelse med de <strong>pr</strong>ocedurer,<br />

der aktuelt gælder for masteruddannelserne på DPU/AU, og vil endvidere følge de fælles retningslinjer for<br />

systematisk evaluering af uddannelser, som vil fremgå af det kommende kvalitetssystem. Nuværende <strong>pr</strong>aksis<br />

er, at der efter endt evaluering sker opfølgning gennem studienævnet. Studielederen udarbejder i samarbejde<br />

med relevante institutledere et samlet notat over opfølgningen, og om hvordan opfølgningen af evalueringen<br />

tilrettelægges i samarbejde med de relevante medarbejdere, som er involveret i uddannelsen.<br />

Det vurderes, at universitetet har dokumenteret <strong>pr</strong>ocedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer.<br />

Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter<br />

og tutorer/undervisningsassistenter<br />

Det vurderes, at der foregår en systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne på<br />

universitetet. Aarhus Universitet gennemførte i 2007/08 en omfattende undersøgelse af de studerendes vurdering<br />

af det psykiske studiemiljø, ud fra en model udviklet af faglige eksperter ved universitetet, som rækker<br />

betydeligt ud over den lovpligtige undersøgelse af undervisningsmiljøet (UMV). Dette fokus på studiemiljøet<br />

er et af universitetets <strong>pr</strong>ioriterede områder. Det er planlagt, at studiemiljøundersøgelsen fremover<br />

skal gentages hvert tredje år af hensyn til at skabe tid til at lade effekter af initiativer på baggrund af undersøgelsen<br />

slå igennem. Undersøgelsen, der gennemføres i foråret 2011, vil foruden det psykiske studiemiljø<br />

også dække det fysiske og æstetiske studiemiljø. Studerende har endvidere mulighed for at gøre opmærksom<br />

på, om de fysiske rammer, instrumenter og undervisningsassistenter er tilstrækkelige i forhold til undervisningen<br />

i forbindelse med evalueringen af de enkelte undervisningsforløb.<br />

Institut- og studieleder følger op på evalueringerne, og dekanen har det endelige ansvar for opfølgningen.<br />

Inden for de økonomiske rammer har dekanen ansvar for, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed for<br />

31


undervisningen, herunder undervisningsassistenter, instruktorer, tutorer og lignende. Konkret får institutterne<br />

en ramme, inden for hvilken institut- og studieleder kan <strong>pr</strong>ioritere ressourcerne, herunder undervisningens<br />

organisering og dermed brug af forskellige typer undervisere (supplerende oplysninger af 5. august 2010).<br />

Har institutionen systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne<br />

styre uddannelserne<br />

AU Studieadministration sikrer, at ledelsen på både centralt niveau og på de enkelte hovedområder har et<br />

godt beslutningsgrundlag at styre uddannelserne ud fra. Overordnet afspejles dette i kvalitetspolitikken, og<br />

mere konkret realiseres det gennem kvalitetssystemet. Hvert år i oktober udarbejder AU Studieadministration<br />

nøgletal til både internt og eksternt brug. Nøgletal er eksempelvis antal indskrevne, antal optagne, antal færdiguddannede<br />

og antal STÅ. Kvalitetssikringen af nøgletallene sker i Aarhus Universitets Statistiknetværk,<br />

hvor medarbejdere kan finde de fastlåste datatræk fra oktober samt definitionerne på nøgletallene. Som led i<br />

realiseringen af kvalitetssystemet har AU Studieadministration i 2010 igangsat nedenstående initiativer, der<br />

uddrager nøgletal på uddannelsesniveau for at styrke og udbygge analyse- og beslutningsgrundlaget for ledelsen:<br />

a. Ledelsesinformation om studerendes eksamensaktivitet består af en mængde aggregerede data, der<br />

viser eksamensaktiviteten og studie<strong>pr</strong>ogressionen på hovedområdeniveau, fordelt på den enkelte bachelor-<br />

og kandidatuddannelser. Data bliver distribueret 2 gange årligt til dekaner, <strong>pr</strong>odekaner for<br />

uddannelse samt studieledere. Projektet blev igangsat medio marts 2010.<br />

b. Studieledertal er et datagrundlag, der skal muliggøre forbedringen af de studerendes gennemførsel.<br />

Ud fra tallene kan studielederne identificere, hvilke studerende der har afmeldt en given eksamen,<br />

hvilke studerende der ikke har bestået en given eksamen, samt hvilke studerende der er bagud i forhold<br />

til den normerede studietid. Data bliver distribueret to gange årligt til studielederne. Projektet<br />

blev igangsat medio marts 2010.<br />

c. Studielederforum er et nyt forum for samtlige studieledere på universitetet. Formålet med forummet<br />

er erfaringsudveksling og diskussioner af alle spørgsmål af interesse i forhold til studieledelse og<br />

studieadministration på tværs af hovedområderne. Møderne i forummet er tematisk orienteret og skal<br />

således tjene som platform for udvikling af uddannelserne på tværs af hovedområderne.<br />

Det er, som nævnt ovenfor, hhv. dekaner, <strong>pr</strong>odekaner for uddannelse samt studieledere, der har ansvaret for,<br />

at informationerne bliver analyseret og brugt, så uddannelserne udvikles i den ønskede retning (supplerende<br />

oplysninger af 5. august 2010).<br />

Det vurderes, at universitetet indsamler information om frafald, gennemførselstid, studenterevalueringer og<br />

dimittendernes arbejdsmarkedssituation, samt at disse informationer tilgår studieledelsen.<br />

Det bemærkes kritisk, at det er uklart, i hvilket omfang universitetet har defineret og anvender klare standarder<br />

for kvalitet.<br />

Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer<br />

Aarhus Universitet har o<strong>pr</strong>ettet en samlet indgang til de oplysninger, som Lov om gennemsigtighed og åbenhed<br />

i uddannelserne foreskriver, at universitetet skal gøre tilgængelig. Siden indeholder såvel kvantitative<br />

som kvalitative informationer om universitetet og uddannelserne. Eksempelvis kan man på siden finde karaktergennemsnit<br />

for bachelor<strong>pr</strong>ojekter og kandidatspecialer samt oplysninger om gennemførelse og frafald.<br />

Det er AU Studieadministration, der er ansvarlig for, at informationerne offentliggøres og holdes opdateret.<br />

Dette sker som minimum en gang årligt i forlængelse af indberetningen af nøgletal i oktober måned (supplerende<br />

oplysninger af 5. august 2010).<br />

På den baggrund vurderes universitetet at have <strong>pr</strong>ocedurer ifht. regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative<br />

som kvalitative informationer.<br />

32


Institutionens system for kvalitetssikring<br />

Det vurderes samlet set, at Aarhus Universitets overordnede kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske<br />

standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder en kvalitetspolitik<br />

med definerede mål og tilhørende <strong>pr</strong>ocedurer og ansvarsfordeling, der omfatter ESG erne. Kvalitetspolitikken<br />

omfatter udover ESG erne også andre politikområder med tilhørende <strong>pr</strong>ocedurer og ansvarsfordeling<br />

defineret af universitetet (rekruttering og optagelse og uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet).<br />

Der foregår en systematisk indsamling af data om uddannelserne.<br />

Uddannelsens integration i institutionens kvalitetssikringssystem<br />

Universitetet anfører i ansøgningen, at: Uddannelsesledelse på alle niveauer vil løbende håndtere og forebygge<br />

<strong>pr</strong>oblemer på uddannelsen. Store dele af kvalitetssikringen er dog koncentreret i studienævnene, der i<br />

kraft af Universitetsloven har hjemmel til og ansvar for undervisningsevaluering, studieordningsrevisioner,<br />

dialog med censorkorps m.v. Uddannelsen vil komme til at ligge under Studienævnet for masteruddannelser<br />

ved DPU/AU. (ansøgningen, s. 28).<br />

Kvalitetssikringen eksemplificeres blandt andet ved, at den viden som indhentes om uddannelsen gennem<br />

studenterevalueringer, jf. ovenstående, skal anvendes ved justeringer af studieordning, undervisningsplaner<br />

m.v. (ansøgningen, s. 28). Tidligere har indhentet viden om universitetets uddannelser ført til o<strong>pr</strong>ettelsen af<br />

akademisk skrivecenter, der blandt andet udbyder master<strong>pr</strong>ojektseminarer (ibid).<br />

Det fremgår ligeledes, at dialogen med censorkorpset og Advisory Board for masteruddannelser vil blive<br />

styrket (ansøgningen, s. 28f).<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsesledelsen via kvalitetssikringsarbejdet løbende<br />

og systematisk vil kunne tage hånd om identificerede <strong>pr</strong>oblemer på uddannelsen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet<br />

Det vurderes, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation<br />

Ansøgning, s. 25-29<br />

Supplerende oplysninger af 5.august 2010<br />

Bilag 5.1.: Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde paa uddannelsesomraadet<br />

Bilag 5.4.: Beskaeftigelsesundersoegelse 2007<br />

33


Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Uddannelsens formål<br />

Uddannelsens formål er at give <strong>pr</strong>ofessionelle inden for bl.a. HR, ledelse, sundhed, pleje og undervisning en<br />

videregående uddannelse i positiv psykologi, baseret på en integration af forskningsresultater og <strong>pr</strong>aksiserfaring.<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?<br />

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)<br />

BEK nr. 1187 af 7. december 2009.<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Det bemærkes, at uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer ikke fremgår korrekt af den tilrettede studieordning fremsendt<br />

den 18. juni 2010. Det bemærkes ligeledes, at det ikke af studieordningen fremgår klart, at der sikres individuel<br />

ud<strong>pr</strong>øvning på alle moduler.<br />

Uddannelsens <strong>pr</strong>øveformer fremgår af supplerende oplysninger af 19. august 2010 og vil blive indført i studieordningen.<br />

Det fremgår af de supplerende oplysninger af 19. august 2010 samt af supplerende oplysninger<br />

af 1. juli 2010, at der sikres individuel ud<strong>pr</strong>øvning på alle uddannelsens moduler.<br />

Ingen yderligere bemærkninger.<br />

Hovedområde<br />

Universitetets indstilling<br />

Det samfundsvidenskabelige hovedområde.<br />

Universitetets begrundelse<br />

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde, idet kernefagligheden udgøres af psykologisk<br />

forskning hvilket også hører under samfundsvidenskab.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger<br />

Titel/betegnelse<br />

Dansk titel<br />

Master i positiv psykologi<br />

Engelsk titel<br />

Master of Positive Psychology<br />

Universitetets begrundelse<br />

Uddannelsens kernefaglighed består af teori, begreber og metoder fra det forskningsfællesskab som går<br />

under navnet Positive Psychology. Dette begreb er oversat til dansk med positiv psykologi.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

34


Uddannelsens normerede studietid<br />

Universitetets indstilling<br />

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudie over 2 år og er normeret til 60 ECTS.<br />

Universitetets begrundelse<br />

Der er ikke anført en begrundelse.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Takstindplacering<br />

Universitetets indstilling<br />

Deltidstakst 1.<br />

Universitetets begrundelse<br />

Der er ikke anført en begrundelse.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Øvrige legalitetsforhold<br />

Adgangskrav<br />

Hvilke uddannelser anses som relevante adgangsgivende uddannelser?<br />

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har en af de følgende uddannelser:<br />

- en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab (f.eks.<br />

psykologi, pædagogik og antropologi) men også inden for sundhedsvidenskab som f.eks. folkesundhedsvidenskab.<br />

- en relevant mellemlang videregående uddannelse, f.eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver<br />

eller sygeplejerske<br />

- en relevant <strong>pr</strong>ofessionsbacheloruddannelse, f.eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller<br />

sygeplejerske<br />

- en relevant diplomuddannelse, <strong>pr</strong>imært inden for det pædagogiske (f.eks. almen pædagogik, pædagogik<br />

med psykologi som speciale, voksenlæring) eller samfundsfaglige område (f.eks. den sociale,<br />

ledelse, børne- og ungeområdet) men også inden for det sundhedsfaglige område (f.eks. sundhedsfremme<br />

og forebyggelse)<br />

Hvilke krav stilles til ansøgers erhvervserfaring for, at den anses som relevant (minimum 2 år).<br />

Herudover kræves mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.<br />

Erhvervserfaringen skal være erhvervet i jobs, hvor indholdet hovedsageligt består i at udvikle menneskelige<br />

potentialer både individuelt, i læringsmiljøer, organisationer og ledelse (supplerende oplysninger af 18.<br />

juni samt 1. juli 2010).<br />

Relevante faggrupper kan være:<br />

- HR-konsulenter<br />

- ledere, mellemledere og <strong>pr</strong>ojektledere<br />

- pædagoger<br />

- undervisere (f.eks. ved pædagog- og lærerseminarier/CVU/<strong>pr</strong>ofessionshøjskoler)<br />

35


- folkeskolelærere<br />

- konsulenter, offentlige som <strong>pr</strong>ivate<br />

- sundheds<strong>pr</strong>ofessionelle<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Er der adgangsbegrænsning for uddannelsen?<br />

Ja.<br />

Maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

80.<br />

Udvælgelseskriterier<br />

I supplerende oplysninger af 18. juni 2010 anfører universitetet følgende udvælgelseskriterier:<br />

- Karaktergennemsnit<br />

- Antal års erhvervserfaring<br />

- Ledererfaring med personaleansvar.<br />

Universitetets redegørelse for, at udvælgelseskriterierne er fagligt relevante, klare og gennemskuelige<br />

Der er ikke anført yderligere redegørelse for udvælgelseskriterierne.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

ACE Denmark vurderer, at udvælgelseskriterierne er fagligt relevante, klare og gennemsigtige.<br />

Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Universitetet anfører, at uddannelsen kun o<strong>pr</strong>ettes ved et minimumsoptag på 20.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Censorkorps<br />

Censorkorpset for masteruddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

S<strong>pr</strong>og<br />

Uddannelsen udbydes på dansk.<br />

ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Andre forhold<br />

Finder universitetet at der er særlige forhold, der er relevante i forhold til legalitet?<br />

Nej<br />

36


ACE Denmarks vurdering<br />

Ingen bemærkninger.<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!