26.07.2013 Views

Shortguide - Sennheiser

Shortguide - Sennheiser

Shortguide - Sennheiser

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

G3

Shortguide


evolution G3 shortguide

Tillykke med dit nye evolution wireless G3 mikrofonsæt.

Formålet med denne quick-guide er at hjælpe især den ikke kyndige bruger hurtigt i gang. Guiden dækker derfor

langtfra alle detaljer af G3 systemets mange muligheder, men hvis du er interesseret i mere information, findes en

detaljeret gennemgang i den medfølgende flersprogede manual samt på nettet www.sennheiser.com, som f.eks.

indeholder små instruktive tegnefilm om, hvordan udstyret benyttes.

I det følgende vil vi kort gennemgå de vigtigste begreber og indstillinger. G3 systemet gør tingene lettere end

nogen sinde. Du kan på kort tid få selv relativt store systemer til at virke.

Lidt om G3 serien

Kort fortalt består Sennheiser’s evolution wireless G3 af tre serier: hhv. 100, 300 og 500. Serierne er forskellige,

men principperne omkring betjening er meget ens.

Serierne kan også supplere hinanden og blandes, så forskellige serier indgår i samme setup. Betjeningen er dog

lettere, når man holder sig til én serie i et setup. 100 serien kan nemlig ikke helt så meget som 300, som igen ikke

kan helt så meget som 500.

100 og 300 serierne leveres altid i komplette sæt (f.eks. EW 112 G3, EW 365 G3 osv. og er inkl. både sender og

modtager), mens 500 serien leveres i separate enheder, der sammenstykkes efter den enkelte brugers specielle

behov.

Når man åbner et nyt sæt (100 eller 300 serien), indeholder det en modtager, en sender og forskelligt tilbehør

i form af: en flersproget manual (gem den sammen med udstyret), strømforsyning (NT2 hedder den), et beslag

til montage af modtagere, to antenner til modtageren, batterier (AA) til senderen (både til hånd- og BodyPacksender).

Endelig leveres sammen med BodyPack-sæt også enten en clip-mikrofon med en clip til at fastgøre på

tøjet, eller en headset mikrofon eller et kabel beregnet til at bruge sammen med en guitar. I sæt med håndmikrofon

følger en mikrofonholder, som kan skrues på et stativ.

2 evolution G3 shortguide • 2009


evolution G3 shortguide

Kom hurtigt i gang med dit trådløse sæt

I det følgende gennemgås brug af 100 seriens BodyPack- og håndmikrofonsæt med rack-modtager. Sæt dig med

sættet og brug 10 minutter på at læse denne vejledning. Grundideen i måden at betjene udstyret på er principielt

den samme for alle sættene, og derfor kan denne vejledning anvendes, også hvis du har købt udstyr i 300 eller 500

serien.

Gør modtageren – EM 100 G3 – klar til brug

Et trådløst system består grundlæggende af to dele hhv. en modtager og en sender. Vi gennemgår først

modtageren, som er en meget vigtig del i G3 systemet. Når modtageren er indstillet korrekt, er resten meget

simpelt.

1) Start med at montere de 2 antenner i de blanke BNC stik* bag på modtageren hhv. ANT I og ANT II, står

der på modtageren.

Det er en bajonetfatning, som skal drejes ind til stop. Det kan godt være lidt stramt og kræve fingerkræfter.

Antennen har et lille led, hvor du ”knækker” antennerne 90º, og drejer selve den sorte del rundt, så de

peger lodret opad (spred dem evt. lidt, så de danner en V-form i forhold til hinanden).

2) Tilslut modtageren til stikkontakten via strømforsyningen (NT2 - den i den lille hvide papkasse). Det lille

runde stik i sættes i bag på i DC IN.

3) Tilslut modtageren til dit lydanlæg via XLR (den med 3 ben) eller Jack stikket. Hvis du har begge

muligheder, anbefaler vi, at du bruger XLR stikket.

4) Tænd modtageren på den store sorte knap på forsiden (esc), der kommer lys i displayet, og modtageren

er klar til brug.

Displayet indeholder en masse oplysninger, og det er en fordel for dig, hvis du nogenlunde forstår dem. Til

orientering viser displayet følgende:

Den frekvens (radiokanal), der modtages på (hvis du tænder din modtager første gang, står der 782.100 MHz).

Du kan også se hvilken Bank* og hvilket Kanalnummer, der bruges (i dette tilfælde Bank 1 Kanal 1 lige over

frekvensen - herom senere).

Desuden betyder P, at en facilitet, der kaldes Pilottone* er slået til.

Nederst til højre er et batteri-ikon. Det viser hvordan senderens batteri har det. Jo flere små firkanter, der er

inde i batteriet, jo mere strøm (= sendetid) tilbage. Når ikonet blinker er det kritisk og tid at skifte batterierne

… NU! (Drifttid ca. 8 timer på f.eks. et nyt Alkaline batteri). Bemærk, at en del informationer bl.a. batteri-ikonet

først vises, når en sender er tændt.

evolution G3 shortguide • 2009 3


evolution G3 shortguide

Det lille lås-ikon betyder, at indstillingerne på modtageren ikke kan ændres. Lås er ikke aktiveret fra start, du

vil derfor ikke se det, hvis det er første gang, du tænder modtageren.

To grafer i displayets venstre side, viser RF* og AF*. De viser hhv. hvor meget radiosignal, der modtages, og er

hvor meget lyd, der er i signalet. Har du ikke tændt din sender endnu, vises MUTE, og der skal hverken være

udslag på RF eller AF (dvs. tallene står orange på sort baggrund).

Endelig kan displayet vise enten I eller II (øverst til venstre) afhængigt af, hvilken antenne

modtageren anvender lige nu. G3 rackmodtagerne anvender alle diversity-princippet*.

Modtagerens forside rummer desuden en SET knap, 2 piltaster og en SYNC knap. Når SET trykkes, skifter

displayet fra forsiden ind i modtagerens menu. Ved at trykke på piltasterne kan man skifte mellem de

forskellige menupunkter og vælge et ved at trykke SET igen. Nu er det muligt at foretage ændringer i

indstillingerne f.eks. skifte kanel (se senere). For at gemme ændringen afsluttes ved at trykke SET en

sidste gang og displayet viser STORED.

(Modtagerne i 300 og 500 serierne har en knap, man kan trykke ind - det svarer til 100 seriens SETknap

- og man kan dreje på knappen med eller mod uret - svarende til 100 seriens piltaster OP og NED).

Husk, at hvis du farer vild i menuerne, kan du altid komme tilbage til forsiden og starte forfra ved at

trykke kort på esc-knappen.

Men nu er modtageren tændt, og det er tid at tænde en sender.

Senderen

Den anden del af sættet er senderen, og det er enten en BodyPack eller en håndmikrofon.

Senderen - BodyPack

For at bruge BodyPack’en gør følgende:

1) Sæt batterier i:

Åben den sorte klap ved at presse de to låseknapper på siderne ind og

klap lågen ned.

Isæt batterierne. Bemærk, at de skal vende samme vej.

Når klappen er åben, har du adgang til alle senderens

betjeningsknapper.

2) Tilslut clip-mikrofonen:

Tag mikrofonen og sæt minijack-stikket i det lille hul oven på

senderen og spænd stikket ved at skrue gevind-ringen fast. Den

skal sidde stramt, men lad være at bruge alle dine kræfter her,

bare så den sidder fast).

3) Tænd senderen:

Hold på ON/OFF knappen nede et par sek., til der kommer lys i

displayet. (Hver gang du rører ved en af knapperne vil displayet

lyse op i ca. 20 sek., hvorefter det slukkes igen). Den røde ON lampe

til højre for displayet lyser nu. (Her står også LOW BATT over den

røde lampe, og når lampen begynder at blinke, er det tid at skifte

batterierne.)

4 evolution G3 shortguide • 2009


evolution G3 shortguide

Til orientering viser displayet, hvilken indstilling senderen har lige nu. Frekvensen er sikkert 782.100 MHz, hvis det

er første gang, du tænder den. Du kan også se batteristatus (det lille batteri-ikon til højre har 3 små firkanter og er

fyldt) og ”P” betyder, at pilottone er slået til.

Senderen er nu tændt og har forbindelse med modtageren hvis begge viser 782.100 MHz. Check det ved at se

på modtageren, som nu har udslag i de to AF og RF grafer. RF grafen skal helst have fuldt udslag (hele grafen er

hvid/orange med sorte tal helt op til 40). Hvis du siger ”HEJ” i mikrofonen, vil du se, at AF grafen giver udslag, og

hvis du samtidig ser på senderen, har også den en AF graf helt til venstre, som opfører sig fuldstændig mage til

modtagerens AF graf. Det lille batteri-ikon vises også på modtagerens display. Man kan altså se på modtageren,

hvor meget batteri senderen har tilbage.

Hvis modtageren er tilsluttet et tændt lydanlæg, kan du også høre mikrofonen.

Mikrofonen indgangens følsomhed

Egentlig er sættet nu klar til brug. Dog er der mindst 2 ting, du med fordel bør indstille. Vi anbefaler, at du sender

og medtager på en anden frekvens (herom senere), og at du indstiller senderens sensitivity. Først sensitivity:

Vi anbefaler, at senderens mikrofonindgang indstilles, så den passer til, hvor højt der tales/synges/spilles i

mikrofonen. Fabrikken har foretaget en generel indstilling, som er god til de mest almindelige ting, men hvis du vil

være sikker, eller vil du ændre på indstillingen, kan du teste og indstille mikrofonens følsomhed (Sensitivity) på

følgende måde:

1) Sæt mikrofonen fast på tøjet.

Den sidder bedst midt på, og så tæt på munden som muligt (max. 20 cm fra munden). Lav evt. en prøve, hvor

du står eller bevæger dig og taler i mikrofonen på samme måde, som du vil gøre, når du har publikum på (tænk

specielt på, hvordan du holder dit hoved).

2) Hold BodyPack’en, så du kan se og betjene den, (uden at skulle dreje hovedet nedad, for så kommer munden

tættere på mikrofonen, end når du taler til dit publikum).

3) Tryk SET.

Du er nu inde i senderens menu. Måske står der allerede ”Sensitivity” under ”Menu”, men hvis ikke, skal du

trykke gentagne gange på en af piltasterne, til displayet viser ”Sensitivity”(følsomhed). Går det galt så tryk

ON/OFF og start forfra.

4) Tryk SET igen, for at gå ind i Sensitivity-menuen.

Er det første gang, vil senderen være indstillet til ”-30dB”, som er bredt anvendelig. Med piltasterne kan du

ændre indstillingen. Hver gang du trykker ændres følsomheden i 3dB spring, jo højere minustal jo mindre

følsomhed (jo mere ”døv” er indgangen). – 30 er standard og anvendes typisk til sang, -20/-15 kan anvendes

ved tale. Indstillingen 0 bør undgås ved normal brug. Den anvendes kun, hvis kilden er meget svag.

5) Tryk på op-tasten (den lille vippe kontakt under displayet) og tal med normal stemmeføring og sig f.eks.

”en - to” (eller bare ”to” … t- eller p-lyde er gode at teste med).

Du gør senderen mere følsom overfor mikrofonen, hver gang du trykker op. Læg mærke til, når den lille gule

lampe AF PEAK lyser op. Nu er den blevet lige lidt for følsom.

evolution G3 shortguide • 2009 5


evolution G3 shortguide

6) Tryk én eller to gange på ned-piltasten og trykker SET. Displayet viser Stored, og indstillingen er gemt.

Den gule lampe betyder, at senderen overstyrer eller forvrænger lyden, og det skal den helst ikke. Den må

godt lyse en gang imellem, men ikke hver gang, du siger noget. Bliver den ved med at lyse, når du taler, så tryk

SET igen 2 gange og tryk på ned pilen et par gange til lampen ikke lyser, når du siger noget. Tryk SET igen og

displayet viser Stored. Fidusen er at indstille mikrofonindgangen så følsomt som muligt, uden at den gule AF

PEAK lampe lyser. Det giver den bedste lyd.

7) Tryk til slut på ON/OFF knappen, så du kommer tilbage til startdisplayet.

Ved at tale lidt igen kan du til venstre i displayet se AF BAR grafen bevæge sig op og ned, og den skal slå ud

oppe i øverste halvdel - eller tredjedel - når du siger noget.

8) Hvis du ønsker at slukke for senderen, holder du ON/OFF knappen nede et par sekunder, til displayet viser

”OFF”, og den røde ON lampe slukkes.

Senderen - Håndmikrofon

For at bruge håndsenderen, gør følgende:

1) Sæt batterier i:

Mikrofonkroppens nederste 1/3 med vindue for display og antenne skrues af. Det er nu muligt forsigtigt

at trække kroppen fra hinanden, indtil batteribeholderen kan åbnes. Klappen åbnes. Isæt batterierne.

Bemærk, at de skal vende samme vej. Klappen slås ned igen, mikrofonen skubbes og skrues sammen igen,

så den ser ud, som da du startede. Du har adgang til alle senderens betjeningsknapper fra mikrofonens

bund.

2) Tænd senderen:

Hold den røde knap nede et par sek. til der kommer lys i displayet på siden. (Hver gang du rører ved en af

knapperne vil displayet lyse op i ca. 20 sek. hvorefter det slukkes igen). Den røde ON lampe, placeret på den

anden side af antennen lyser nu. Når den røde lampe – efter ca. 8 timer - begynder at blinke, er det tid at

skifte batterierne.

Senderen er nu tændt og har forbindelse med modtageren, hvis begge står på 782.100 MHz. Check det

ved at se på modtageren, som nu har udslag i de to AF og RF grafer. RF grafen skal helst have fuldt udslag

(hele grafen er hvid med sorte tal helt op til 40). Hvis du siger ”BANG” i mikrofonen vil du se, at AF grafen

giver udslag, og hvis du samtidig ser på senderen, har også den en AF graf helt til venstre, som opfører sig

fuldstændig mage til modtagerens AF graf. Ligesom det var tilfældet med modtageren, viser displayet,

hvilken indstilling senderen har lige nu. Frekvensen står sikkert på 782.100 MHz, hvis det er første gang,

du tænder den. Du kan også se batteristatus (det lille batteri-ikon til højre har 3 små

firkanter og er fyldt) og ”P” betyder at pilottone er slået til. Det lille batteri-ikon

vises også på modtagerens display. Man kan altså se på modtageren,

hvor meget batteri senderen har tilbage.

Hvis modtageren er

tilsluttet et tændt

lydanlæg, kan

du også høre

mikrofonen.

6 evolution G3 shortguide • 2009


evolution G3 shortguide

Ved siden af displayet lige over senderantennen sidder et lille hjul. Dette hjul anvendes, når man vil ændre

mikrofonens indstillinger. Vær opmærksom på, at mikrofonen er forsynet med et ”skjold” i form af en ring,

der kan drejes, så den dækker hjulet og beskytter det mod ikke-tilsigtet berøring. Drej evt. ringen, så hjulet

er frit, så du kan ændre indstillinger.

Mikrofonen følsomhed - (Sensitivity)

Vi anbefaler, at håndmikrofonen indstilles, så den passer til, hvor højt der tales/synges/spilles i mikrofonen. Denne

indstilling er meget vigtig for at få den bedst mulige lyd ud af G3 systemet. Fabrikken har foretaget en generel

indstilling, som er god til de mest almindelige ting, men hvis du vil være sikker, eller vil du ændre på indstillingen,

gør du følgende for at indstille mikrofonens følsomhed (Sensitivity):

Helt til venstre i senderens display er AF BAR grafen. Den indikerer, hvor meget lyd, vi taler/synger ind i

mikrofonen.

1) Hold mikrofonen i venstre hånd, og hold den så du kan se displayet og røre ved det lille hjul med højre

hånds tommelfinger.

2) Tryk forsigtigt hjulet ind, som var det en knap (virker som SET jf. BodyPack senderen).

Du er nu inde i senderens menu. Måske står der allerede ”Sensitivity” under ”Menu”, men hvis ikke, skal du

dreje det lille hjul med eller mod uret gentagende gange, til displayet viser ”Sensitivity”(følsomhed).

3) Tryk hjulet ind igen, for at gå ind i sensitivity-indstillingen.

Er det første gang, vil senderen være indstillet til ”-18dB”, som er anvendeligt til de mest almindelige ting.

4) Drej hjulet for at ændre indstillingen.

Hver gang du drejer enten med eller mod uret, ændres følsomheden i 6dB spring, jo højere minustal jo

mindre følsomhed. Det er meget individuelt, hvor kraftigt man taler eller synger. Prøv – 30, hvis du synger

kraftigt, men måske skal du dæmpe endnu mere. Du kan gå helt ned til -48db, som dog mest er tænkt til

brug med meget kraftige lydkilder f.eks. instrumenter. -18 eller -12 er ofte god til tale.

Vær også opmærksom på, at det er meget afgørende, hvor tæt mikrofonen holdes til lydkilden (som regel

munden). Det er vigtigt, at mikrofonen bruges med en nogenlunde konstant afstand.

Måske er det lettest for dig, at indstille mikrofonens ”Sensitivity”, mens den har forbindelse med

modtageren, og du kan se på modtagerens display. Sig f.eks. ”en - to” (eller bare ”to”) og drej det lille hjul

med uret til AF grafen har næsten fuldt udslag.

Fidusen er at indstille mikrofonen så følsomt som muligt uden, at den overstyrer og forvrænger. Sig noget i

mikrofonen og kik hurtigt herefter på mikrofonens display. AF grafen har sat et lille spor (det hedder Peak

Hold) af grafens udslag. AF BAR grafen skal helst slå ud oppe i øverste 1/3, når du siger eller synger noget.

evolution G3 shortguide • 2009 7


evolution G3 shortguide

5) Tryk det lille hjul ind (SET) for at gemme indstillingen. Displayet viser Stored. Indstillingen er gemt.

6) Tryk herefter kort på den røde knap, så du kommer tilbage til startdisplayet..

7) Når du ønsker at slukke for senderen holder du den røde knap nede et par sekunder til displayet viser ”OFF”

og den røde ON lampe slukkes.

Bring ét sæt i drift - Indstilling af frekvens

Reglerne for hvor og hvordan, man må sende i de nordiske lande, er under forandring. P.t. og i en overskuelig

fremtid er det kun tilladt at sende inden for frekvensområdet 800-820 MHz (NB! I Sverige gælder særlige regler).

Det betyder, at de 782.100 MHz som sender og modtager står på når du tænder dem - ikke er helt lovlige. Vi

anbefaler derfor, at du ændrer indstillingen.

For at indstille udstyret til det lovlige område -eller vælge frekvens og bank i det hele taget - gøres følgende på

modtageren.

1) Tænd modtageren på esc-knappen

2) Tryk SET

3) Tryk på en af piltasterne – evt. flere gange - indtil displayet viser Frequency Preset

4) Tryk SET

Du er nu inde i undermenuen, hvor du kan ændre Bank og vælge frekvens

Først bank (det første tal):

5) Tryk på piltasterne indtil displayet viser 2 eller 3

Disse banker indeholder frekvenser mellem 800 - 820 MHz – altså lovligt i Norden (bemærk særlige regler

for Sverige).

6) Tryk SET for at vælge en frekvens

7) Vælg frekvens 1

8) Tryk SET og displayet viser Stored

9) Tryk kort på esc, og du vender tilbage til display forsiden, som nu viser, at du modtager på 800.100 MHz.

10) Tænd en sender (BodyPack eller håndsender)

11) Tryk på modtagerens ”sync knap”, og displayet viser ”sync”

12) Hold senderen 5-10 cm foran modtageren, så de to displays kan ”se” hinanden.

BodyPack’ens låg skal være åbent, og modtageren fortæller nu senderen f.eks. BodyPac’en, hvilken

frekvens, den skal sende på. Efter et par sekunder viser modtagerens display et checkmark (flueben), og

BodyPack’en er programmeret, så sender og modtager har samme frekvens. Der er nu udslag i RF grafen.

Der kan ske det, at senderen ikke får fat i det hele. Så vises et kryds på modtagerens display, og du må

prøve igen ved at gentage punkt 11 - 12.

8 evolution G3 shortguide • 2009


evolution G3 shortguide

Bring flere sæt i drift

Først et par ord om intermodulation.

Ét sæt kører næsten altid helt uden problemer. Kommer du aldrig til at bruge mere end ét sæt, behøver du ikke

læse længere.

Skal man imidlertid have gang i flere sæt samtidig, skal man være opmærksom på et fænomen, der kaldes

intermodulation. To eller flere radiosignaler genererer en masse andre radiosignaler, som kan genere og forstyrre i

form af støj, når vi bruger trådløst udstyr. Jo flere sendere du tænder, jo mere intermodulation, og jo værre er det.

evolution wireless G3 er heldigvis fremragende god til at håndtere intermodulation, og for at lette brugen

og udelukke problemer, har Sennheiser på forhånd udregnet 20 forskellige trådløse setups (dvs. lister med

frekvenser), som ligger forprogrammeret i udstyret klar til brug. Hvert setup ligger samlet i en bank. En bank

rummer en gruppe af frekvenser, der virker godt sammen uden at blive generet af intermodulation. Har du således

flere sæt tændt samtidigt, er det meget vigtigt, at du kun bruger frekvenser fra en og samme bank. Vi anbefaler

bank 2 eller 3 (800-820 MHz).

Sammen med den flersprogede manual, der ligger med i sættene, findes en lille folder: ”Additional information for

Sennheiser evolution wireless G3 systems”. Folderen indeholder en oversigt, der viser banker og frekvenser for alle

serierne.

Alle mikrofonsæt, uanset om det er 100, 300 og 500, er forprogrammeret med 20 banker, hver med mange faste

valgbare frekvenser. Du kan frit vælge én af de frekvenser, der er i en bank. En af forskellene på serierne er, at

bankerne ikke indeholder lige mange kanaler. 100 seriens banker indeholder ”kun” de øverste 12 kanaler i hver bank.

Ved meget store setups f.eks. musicals o.l. med rigtig mange sendere/modtagere tændt samtidig, kan man komme

ud for at skulle anvende tune funktionen. Man kan på den måde skabe sit helt eget setup, som gemmes i en

USERBANK. Denne indstilling falder uden for denne quick-manuals område. Se nærmere i den flersprogede manual

eller på www.sennheiser.com.

Et setup med 4 kanaler

I dette eksempel anvendes de 4 frekvenser i bank 3 ved at bruge faciliteten Easy Setup.

Easy Setup er især god, hvis man ikke ved, om man er den eneste, der sender i nærheden. Står man f.eks. i et

center, festival, øvelokale etc., hvor der foregår mange ting, kan man ikke vide om andre anvender trådløst udstyr i

nærheden, og om man i så fald vil forstyrre hinanden.

Easy setup har en praktisk scan-facilitet, som kan afsløre andre trådløse brugere.

Gør følgende:

1) Tænd alle modtagere på esc-knappen. I dette eksempel anvendes 4, men det kunne være mange flere.

2) Tryk SET på første modtager

3) Find Easy Setup med piltasterne

4) Tryk SET

5) Find Scan New List med piltasterne

6) Tryk SET Der går nu ca. et minut, hvor modtageren arbejder med en scanning, som vil afsløre, om der trådløs

aktivitet i området. Når den er færdig, vil den vise dig hvor mange kanaler, der er fri i de enkelte banker. Den

viser sikkert Bank 1 og fortæller, at der er ”Free:12”.

Du vil gerne anvende det lovlige område 800 – 820 MHz. Derfor gør du følgende:

evolution G3 shortguide • 2009 9


evolution G3 shortguide

7) Find Bank 3 med piltasterne. Står der ”Free:” 12, er du sandsynligvis alene, men står der f.eks. ”Free: 7” er 5

kanaler af dit setup i Bank 3 optaget af andre. Vi vil i det følgende gå ud fra, at du er alene.

8) Tryk SET og vælg kanal 1

9) Tryk SET og displayet viser STORED – du har nu indstillet modtageren til at modtage på 800.400 MHz

10) Tryk esc og du er tilbage i standarddisplayet

11) Tænd en sender f.eks. en BodyPack (husk låget skal stå åbent)

12) Tryk på modtagerens sync knap og programmer senderen ved at holde den hen foran modtageren (5-10 cm),

så de to displays kan se hinanden (beskrevet ovenfor).

Du har nu et sæt kørende. Gør følgende med de resterende 3 sæt.

13) Tryk SET på næste modtager

14) Find Easy Setup med piltasterne

15) Tryk SET

16) Find Current List med piltasterne

17) Tryk SET

18) Find igen Bank 3 med piltasterne.

19) Tryk SET og i stedet for kanal 1 vælges kanal 2 (801.300 MHz)

20) Tryk SET og displayet viser STORED

21) Tryk esc og du er tilbage i startdisplayet

22) Tænd næste sender f.eks. en håndmikrofon.

Tryk på modtagerens sync knap og programmer senderen ved at holde den hen foran modtageren (5-10 cm),

så de to displays kan se hinanden (beskrevet ovenfor). Du har nu to sæt kørende.

23) Gentag og vælg hele tiden bank 3 og brug hhv. kanal 3 og 4. Du skulle nu have 4 sæt kørende på hhv.

800.400 - 801.300 - 801.800 - 803.100 MHz.

Supplerende udstyr

Du kan med fordel forbinde modtagerne med en antennesplitter og løse antenner på stativ.

I dette eksempel anvendes ekstraudstyr, der vil forbedre udstyrets driftsikkerhed:

1 x antennesplitter ASA 1 m/ strømforsyning NT 1-1AC

2 x løse antenner A 2003

2 x 3 m 50 Ω antennekabel med BNC stik

10 evolution G3 shortguide • 2009


evolution G3 shortguide

Ekstra udstyr

Der leveres en del ekstra udstyr til serierne ud over det allerede omtalt. Selv om disse ikke er absolut nødvendige,

vil de forøge driftssikkerhed eller lydkvaliteten.

En prof. mikrofon vil forbedre lydkvaliteten betragteligt. Clip-mikrofonen MKE 2-EW, og headset mikrofonerne

HSP 2-EW eller HSP 4-EW er eksempler på sådant udstyr. Ligeledes vil håndmikrofonerne kunne opgraderes med

kapsler fra high-end serie 900 f.eks. MMD 935.

Endelig leveres en mængde andet ekstraudstyr f.eks. genopladelige batterier og ladere, rackbeslag, AC adapterer

så en sender kan tilsluttes 230V via kabel for permanent montage osv. Henvend dig til vor salgssupport på tlf.: 70

26 66 33 eller besøg www.sennheisernordic.com for nærmere oplysninger.

evolution G3 shortguide • 2009 11


2009

Nordic

Sennheiser Nordic A/S Denmark • Skovlytoften 33 • DK-2840 Holte

Phone: +45 70 26 66 33 • Fax: +45 70 26 67 11

e-mail: sennheiser@sennheisernordic.com • www.sennheisernordic.com Sennheiser

Sennheiser Nordic 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!