GENERELLE BETINGELSER – Flybilletter via Ticket2Travel A/S

ticket2travel.dk

GENERELLE BETINGELSER – Flybilletter via Ticket2Travel A/S

GENERELLE BETINGELSER Flybilletter via Ticket2Travel A/S

Flyrejsen

www.ticket2travel.dk (Ticket2Travel A/S) agerer som formidler af flybilletter og kan ikke holdes ansvarlig for

eventuelle ændringer i afgangs- eller ankomsttider samt annulleringer og mistet bagage forårsaget af flyselskabet

eller dennes underleverandører. Eventuelle krav i forbindelse med forsinkelse, annullering eller mistet bagage og

lignende skal fremføres direkte til respektive flyselskab og/eller dennes leverandører af bagage håndtering.

Alle afgangs- og ankomsttider er angivet i lokal tid.

Betaling og kontrol af personlige oplysninger

For at kunne foretage en booking skal du være fyldt 18 år. Visse lande tillader ikke indrejse for personer under 18

år uden værge eller en bekræftelse fra værgen. Venligst kontakt besøgslandets ambassade(r) for yderligere

information. Du kan også besøge www.visumforumlar.dk for at se gældende visumregler.

Navne oplyst i bookingprocessen skal være i overensstemmelse med navnet i det gyldige pas, som medbringes på

rejsen. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse

mellem navnene i pas og billetter, kan du risikere at blive afvist ved boarding. Eftersom det er dit eget ansvar at

sørge for at have korrekte rejsedokumenter kan du som udgangspunkt ikke holde flyselskab og/eller Ticket2Travel

A/S ansvarlig. Læs mere om ansvar og fordeling i afsnittet ”Kundens ansvar”.

Når betalingen er gennemført fremsendes en bekræftelse til den e-mail adresse du har oplyst i booking processen.

Ved modtagelse af bekræftelsen, skal denne gennemlæses grundigt, findes der fejl eller mangler bedes du

kontakte os hurtigst muligt på: booking@ticket2travel.dk

Efter betalingen er gennemført vil billetten blive udstedt indenfor 24 timer. På grund af flyselskabernes

restriktioner kan flybilletten ikke ændres eller refunderes. Billetten/billetterne vil blive leveret i elektronisk form og

sendes til den mail adresse kunden har oplyst i forbindelse med booking. Hvis billetten/billetterne ikke modtages

indenfor 24 timer bedes du rette henvendelse til os snarest herefter.

Ticket2Travel A/S tager forbehold for tekniske problemer og prisfejl, som ligger udenfor vores kontrol. Vi

forbeholder os retten til at kontakte dig indenfor 24 timer på hverdage, hvis eventuelle ændringer skal foretages

på denne baggrund. Er bookingen foretaget i weekend eller på helligdage vil vi tage kontakt til dig på

førstkommende hverdag.

Ændringer af flytider foretaget af flyselskabet

Afgang- og ankomsttidspunkter er angivet i lokal tid. Tidspunkterne er planlagt, men kan, uden varsel ændres af

flyselskabet, og er således uden for vores kontrol. Flyselskaberne kan også annullere afgange. Du er derfor selv

ansvarlig for at kontrollere at tiderne på din billet ikke er ændret inden afrejse.

Modtager vi information om ændringer og ombookninger foretaget af flyselskabet vil vi hurtigst muligt sende dem

videre til den e-mail adresse du har oplyst under bookingprocessen.

Du kan evt. læse mere om dine rettigheder, som flypassager på; www.slv.dk

Kundens ansvar

· Du skal sørge for at have gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder efter hjemkomst) og de for rejsens

gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.

· Når du rejser indenrigs eller i norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne) er pas ikke

nødvendigt da de Nordiske lande har indgået en pas-union.

· Du skal altid holde dig underrettet om eventuelle ændrede rejsetider. Dette kan gøres direkte hos

flyselskabet eller på lufthavnens hjemmeside.

· Du skal møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og

hjemrejse. Du skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre

til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

· Har du ikke modtaget din kvittering via e-mail få minutter efter bookingen er gennemført skal du kontakte

Ticket2Travel A/S hurtigst muligt.

· For rejser til USA gælder særlige regler for rapportering af pas og person oplysninger, Rejser du til eller

via USA skal du senest 72 timer inden rejsen påbegyndes have ansøgt om og fået godkendt en

indrejsetilladelse.

Benyt dette link til at søge indrejse elektronisk; https://esta.cbp.dhs.gov/

Ticket2Travel A/S * København V * Rejsegarantifond nr. 650 |

1


Afbestilling og Ændringer

Flybilletterne udstedes senest 24 timer efter betalingen er gennemført og grundet flyselskabernes restriktive

regler for billetterne er det oftest ikke muligt at ændre eller refundere billetten, det er derfor meget vigtigt at du

under booking processen dobbelt tjekker at alt er i overensstemmelse med det du ønsker at bestille.

Tillader flyselskabet undtagelsesvis at en ændring eller refundering foretages skal der påregnes et gebyr til

flyselskabet (dette varierer afhængig af billettype), samt et gebyr på kr. 300,- til Ticket2Travel A/S.

Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger,

naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog

være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte

fraråder rejser til det pågældende område. Din ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens

indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Refundering af ubenyttede ydelser

Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser eller skatter kan finde sted.

Rejseforsikring

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler at der tegnes en forsikring, som dækker omkostningerne

i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med

mere. Oplysninger herom fås ved at kontakte dit forsikrings selskab for rejseforsikringen. I visse lande er det en

betingelse for indrejse at du kan fremvise gyldig rejseforsikring som gælder under hele opholdet. Se mere på

Udenrigsministeriets website om pas og visum

Pas, visum, vaccinationer

Kontakt det pågældende lands ambassade for oplysning angående visum. Udenlandske statsborgere bør søge

oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Kontakt venligst egen læge eller Statens Seruminstitut

(www.ssi.dk) for oplysninger om vaccinationer.

Ticket2Travel A/S’s ansvar

Ticket2Travel A/S optræder som formidler af flybilletterne. Ansvaret for mangler samt person- og tingskade er

begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner Flytrafik:

Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For

personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Også erstatning for ødelagt bagage er meget

begrænset. Ved flytransport for eksempel ca. kr. 120 pr. kg. indskrevet bagage.

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Ticket2Travel A/S eller dets stedlige repræsentant så

snart manglen konstateres, således vi straks kan forsøge at afhjælpe forholdet.

Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Ticket2Travel A/S i hænde indenfor

rimelig tid efter rejsens afslutning. Opstår der uenighed mellem Ticket2Travel A/S og den rejsende vedrørende

mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Forbrugerklagenævnet (http://www.kfst.dk/forbrugerforhold/ eller

www.forbrug.dk ).

Ticket2Travel A/S er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er dermed forpligtiget til at følge de af

nævnet afsagte kendelser. Ticket2Travel A/S er endvidere medlem af Rejsegarantifonden nr. 650.

Værneting og lovvalg

Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Ticket2Travel A/S skal afgøres efter dansk

ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Ticket2Travel A/S * København V * Rejsegarantifond nr. 650 |

2

Similar magazines