Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte

samples.pubhub.dk

Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte

JAKOB SCHIØLER

Straffuldbyrdelseslovens

bestemmelser om indgreb

over for indsatte

JURIST- OG ØKONOMFORBU N DETS FORLAG


Straffuldbyrdelseslovens

bestemmelser om indgreb

over for indsatte

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Jakob Schiøler

Straffuldbyrdelseslovens

bestemmelser om indgreb

over for indsatte

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2012

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Jakob Schiøler

Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte

1. udgave, 1. oplag

© 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf

er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk og indbinding: Toptryk Grafisk, Gråsten

Printed in Denmark 2012

ISBN 978-87-574-2773-8

Udgivet med støttte fra det Finneske Legat

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forord ....................................................................................................... 13

Kapitel 1. Indledning

1.1. Emne og afgrænsning ..................................................................... 15

1.2. Metode, retskilder mv. og plan for afhandlingen ........................... 24

Kapitel 2. Udviklingen frem mod en straffuldbyrdelseslov

2.1. Indledning ........................................................................................ 33

2.2. Anordningerne udstedt i medfør af Straffeloven af 1930 .............. 34

2.3. Anordning af 10. Maj 1947 angaaende Fuldbyrdelse af

Fængselsstraf i Statsfængsel ........................................................... 40

2.4. Bekendtgørelse nr. 423 af 21. juni 1973 om fuldbyrdelse

af frihedsstraf ................................................................................... 43

2.5. Beslutningsforslag nr. B 74 af 5. februar 1985 om en

straffuldbyrdelseslov ....................................................................... 50

2.6. Betænkning nr. 1181/1989 om en lov om fuldbyrdelse

af straf mv. ....................................................................................... 51

2.7. Straffelovrådets betænkning nr. 1355/1998 om en lov

om fuldbyrdelse af straf m.v. .......................................................... 54

2.8. Forslag til lov om fuldbyrdelse af straf mv. (L 145/1999-2000) ... 55

Kapitel 3. Principper og formålsangivelser i de indledende

bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven

3.1. Indledning ........................................................................................ 59

3.2. Den overordnede målsætning for straffuldbyrdelsen og den

manglende lovfæstelse heraf ........................................................... 61

3.3. Straffuldbyrdelseslovens § 3 ........................................................... 64

3.3.1. Generelt om straffuldbyrdelsesopgaven .............................. 64

3.3.2. Den sikkerhedsmæssige delopgave i § 3’s forstand ........... 66

3.3.3. Den resocialiserende delopgave .......................................... 71

3.4. Straffuldbyrdelseslovens § 4 ........................................................... 76

3.4.1. Indledning ............................................................................ 76

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

5


Indholdsfortegnelse

3.4.2. Begrænsninger, der er »fastsat ved lov« ............................. 78

3.4.2.1. Hensyn, der er anført i lovbestemmelser som

begrundelse for begrænsninger ........................... 85

3.4.2.1.1. Ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn .............. 86

3.4.2.1.2. Hensynet til retsfølelsen og retshåndhævelsen ... 94

3.4.3. Begrænsninger som »en følge af selve straffen« ................ 101

Kapitel 4. Generelt om bestemmelserne om indgreb over for

indsatte

4.1. Indledning ........................................................................................ 105

4.2. Gennemgående elementer i bestemmelserne ................................. 108

4.2.1. Afgrænsningen af det enkelte indgreb ................................ 108

4.2.2. Indikationskravene ............................................................... 109

4.2.3. Samlebegrebet »proportionalitets-

/skånsomhedsbestemmelser« ............................................... 110

4.2.4. Kompetencebestemmelser ................................................... 115

Kapitel 5. Undersøgelse

5.1. De forskellige typer af undersøgelser ............................................. 117

5.2. Undersøgelse af den indsattes opholdsrum .................................... 118

5.2.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 118

5.2.2. Legislative overvejelser ....................................................... 119

5.2.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 119

5.2.2.1.1. Celleeftersyn ....................................................... 120

5.2.2.1.2. Undersøgelse af indsattes effekter, som

befinder sig uden for opholdsrummet ................ 125

5.2.2.1.3. Undersøgelsesapparatur mv. ............................... 131

5.2.2.2. Indikationskravene .............................................. 132

5.2.2.2.1. Mistankekrav ved undersøgelse af indsattes

opholdsrum? ........................................................ 133

5.2.2.2.2. Særligt om effekter og breve fundet ved

undersøgelse af indsattes opholdsrum ................ 136

5.2.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 139

5.2.2.3.1. Rutinemæssige undersøgelser og

nødvendighedskravet .......................................... 139

5.2.2.4. Kompetencebestemmelsen ................................. 141

5.2.2.4.1. Kravet i grundlovens § 72 om indhentelse af

retskendelse ......................................................... 142

5.2.3. Sammenfatning .................................................................... 147

6

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse

5.3. Undersøgelse af »hvilke effekter en indsat har ... på sin person« .. 150

5.3.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 150

5.3.2. Legislative overvejelser ....................................................... 153

5.3.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 153

5.3.2.1.1. Sondring mellem undersøgelse »af indsattes

person« og »på indsattes person« ....................... 154

5.3.2.1.2. Undersøgelse af det tøj, som den indsatte er

iført ...................................................................... 157

5.3.2.1.3. Undersøgelse, der kræver egentlig afklædning .. 158

5.3.2.1.4. Undersøgelsesapparatur mv. ............................... 163

5.3.2.2. Indikationskravene .............................................. 166

5.3.2.2.1. Rutinemæssige undersøgelser som ikke er

nævnt i sfbl. § 60, stk. 1 ...................................... 168

5.3.2.2.2. Undersøgelse af grupper af indsatte ................... 171

5.3.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 174

5.3.2.4. Kompetencebestemmelsen ................................. 175

5.3.3. Sammenfatning .................................................................... 176

5.4. Nærmere undersøgelse af den indsattes person .............................. 180

5.4.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 180

5.4.2. Legislative overvejelser ....................................................... 181

5.4.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 181

5.4.2.1.1. Udtagelse af blodprøve ....................................... 182

5.4.2.1.2. Undersøgelse af mundhulen ............................... 184

5.4.2.2. Indikationskravet ................................................. 186

5.4.2.2.1. »Bestemte grunde til at antage« og »særligt

bestyrket mistanke« ............................................ 186

5.4.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 190

5.4.2.4. Kompetencebestemmelsen ................................. 191

5.4.2.4.1. Krav om indsattes samtykke ved recto-vaginalundersøgelse?

...................................................... 191

5.4.3. Sammenfatning .................................................................... 197

5.5. Undersøgelse for eventuel indtagelse af euforiserende stoffer

mv. (urinprøvetest) .......................................................................... 201

5.5.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 201

5.5.2. Legislative overvejelser ....................................................... 203

5.5.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 203

5.5.2.1.1. Afdækning af indtagelse af alkohol .................... 204

5.5.2.1.2. Testmetoder ......................................................... 206

5.5.2.2. Indikationskravet ................................................. 209

5.5.2.2.1. Antallet af urinprøvetest ..................................... 210

7


Indholdsfortegnelse

5.5.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 214

5.5.3. Kompetencebestemmelsen .................................................. 216

5.6. Sammenfatning ............................................................................... 217

Kapitel 6. Magtanvendelse

6.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. .............................. 221

6.2. Legislative overvejelser .................................................................. 223

6.2.1. Afgrænsning af indgrebet .................................................... 223

6.2.1.1. De forskellige typer magtmidler ......................... 224

6.2.1.2. Magtanvendelse over for udefrakommende

personer ............................................................... 227

6.2.2. Indikationskravene ............................................................... 230

6.2.2.1. Graduering af indikationskravene efter de

forskellige typer magtmidler ............................... 232

6.2.2.2. Gennemtvingelse af »påbudte foranstaltninger« 234

6.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser .................... 237

6.2.3.1. Lægetilsyn ........................................................... 238

6.2.3.1.1. Hovedregel om lægetilsyn .................................. 238

6.2.3.1.2. Lægetilkald eller lægetilsyn? .............................. 241

6.2.4. Kompetencespørgsmål ......................................................... 242

6.2.4.1. Afgørelseskompetencen ...................................... 243

6.2.4.2. Kompetencen til at anvende magtmidler ............ 244

6.2.4.3. Adgangen til at bære magtmidler ....................... 245

6.3. Sammenfatning ............................................................................... 248

Kapitel 7. Udelukkelse fra fællesskab

7.1. De forskellige former for begrænsning i retten til fællesskab ....... 255

7.1.1. Bestemmelser om udelukkelse fra fællesskab af den

enkelte indsatte ..................................................................... 255

7.1.2. Bestemmelser om generelle undtagelser til retten til

fællesskab ............................................................................. 257

7.2. Udelukkelse fra fællesskab efter sfbl. § 63, stk. 1 .......................... 258

7.2.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 258

7.2.2. Legislative overvejelser ....................................................... 263

7.2.2.1. Afgrænsning af indgrebet over for

cellefællesskab efter sfbl. § 33 ............................ 263

7.2.2.2. Indikationskravene .............................................. 266

7.2.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 274

7.2.2.4. Kompetencespørgsmål ........................................ 278

7.2.3. Sammenfatning .................................................................... 279

8

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse

7.3. Kortvarigt ophold i eget opholdsrum .............................................. 282

7.3.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 282

7.3.2. Legislative overvejelser ....................................................... 283

7.3.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 283

7.3.2.2. Indikationskravene .............................................. 284

7.3.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 284

7.3.2.4. Kompetencespørgsmål ........................................ 285

7.3.3. Sammenfatning .................................................................... 285

7.4. Observationscelleanbringelse ......................................................... 286

7.4.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 286

7.4.2. Legislative overvejelser ....................................................... 287

7.4.2.1. Bevæggrunde for den manglende lovregulering 287

7.4.2.1.1. Sjælden anvendelse af observationscelle? .......... 289

7.4.2.1.2. En ny type indgreb? ............................................ 291

7.4.2.2. Afgrænsning af indgrebet ................................... 293

7.4.2.2.1. Observationscelleanbringelse og lovens afsnit

om sikringsmidler ............................................... 294

7.4.2.2.2. »Kortvarigt« ophold som forudsætning for

placering i observationscelle? ............................. 297

7.4.2.3. Indikationskravene .............................................. 299

7.4.2.3.1. »Afgørende hensyn til opretholdelse af ro og

sikkerhed« – for bredt et indikationskrav efter

grønlandsk ret ...................................................... 301

7.4.2.3.2. Koordinering med indikationskravene for

sikringscelleanbringelse ...................................... 305

7.4.2.4. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 309

7.4.2.5. Kompetencespørgsmål ........................................ 309

7.4.2.6. Særligt om »pottevagt« ....................................... 310

7.4.3. Sammenfatning .................................................................... 316

7.5. Placering af arbejdsvægrende ......................................................... 319

7.5.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 319

7.5.2. Legislative overvejelser ....................................................... 320

7.5.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 320

7.5.2.2. Indikationskravene .............................................. 320

7.5.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 322

7.5.2.4. Kompetencespørgsmål ........................................ 323

7.5.3. Sammenfatning .................................................................... 323

7.6. Isolation på skift i lukkede fængsler ............................................... 324

7.6.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 324

9


Indholdsfortegnelse

7.6.2. Legislative overvejelser ....................................................... 326

7.6.2.1. Indgrebets afgrænsning og dets evt. manglende

relevans ................................................................ 326

7.6.2.2. Indikationskravene .............................................. 331

7.6.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 331

7.6.2.4. Kompetencespørgsmål ........................................ 331

7.6.3. Sammenfatning .................................................................... 332

Kapitel 8. Anvendelse af håndjern

8.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. .............................. 335

8.2. Legislative overvejelser .................................................................. 338

8.2.1. Afgrænsning af indgrebet .................................................... 338

8.2.2. Indikationskravene ............................................................... 339

8.2.2.1. Anvendelse af håndjern i tilknytning til

undersøgelse af en indsat .................................... 340

8.2.2.2. Anvendelse af håndjern, når

sikringscelleanbringelse ikke er nødvendig ....... 342

8.2.2.3. Særligt om »at hindre undvigelse« ..................... 344

8.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser .................... 348

8.2.3.1. Lægetilkald eller lægetilsyn ................................ 349

8.2.4. Kompetencespørgsmål ......................................................... 351

8.2.4.1. Manglende kompetencebestemmelse i sfbl.

§ 65 ...................................................................... 352

8.2.4.2. Personalets adgang til rutinemæssigt at bære

håndjern ............................................................... 354

8.3. Sammenfatning ............................................................................... 356

Kapitel 9. Sikringscelleanbringelse

9.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. .............................. 361

9.2. Legislative overvejelser .................................................................. 363

9.2.1. Afgrænsning af indgrebet .................................................... 363

9.2.1.1. Cellens indretning ............................................... 363

9.2.1.2. Andre typer specialceller .................................... 364

9.2.2. Indikationskravene ............................................................... 365

9.2.2.1. Særligt om indikationen » truende vold« og

straffeloven af 1930 ............................................ 367

9.2.2.2. Tvangsfiksering og indikationskravene .............. 371

10

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse

9.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser .................... 377

9.2.3.1. Særligt om tvangsfikserede indsatte ................... 377

9.2.3.1.1. Anvendelse af andre fikseringsmidler end

mavebælte ........................................................... 378

9.2.3.1.2. Fast vagt .............................................................. 379

9.2.3.1.3. Lægetilsyn ........................................................... 381

9.2.4. Kompetencespørgsmål ......................................................... 383

9.3. Sammenfatning ............................................................................... 384

Kapitel 10. Afslutning

10.1. Perspektiveringer ............................................................................. 389

10.2. Oversigt over anbefalinger til legislative tiltag .............................. 402

Summary in English ................................................................................ 411

Litteraturliste mv. .................................................................................... 415

Afgørelser og udtalelser mv. ................................................................... 427

Stikordsregister ........................................................................................ 431

11


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Forord

Forord

Forord

Denne bog er min ph.d.-afhandling, som blev indleveret til bedømmelse den

31. august 2011 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og som

forsvaredes for ph.d.-graden den 5. december 2011.

Der er ikke medtaget materiale i afhandlingen efter den 15. juli 2011, og i

bogudgaven er der alene foretaget et mindre antal tilføjelser mv., herunder af

stilistisk karakter.

Under udarbejdelsen af afhandlingen har jeg fra en række personer og institutioner

modtaget vejledning og støtte.

Først og fremmest vil jeg takke min vejleder, professor Jørn Vestergaard,

for at have været en fast støtte og ydet inspirerende vejledning gennem hele

forløbet.

I forbindelse med mit projekt har jeg haft et studieophold på Institut for

Menneskerettigheder, og jeg vil gerne takke alle i instituttets forskningsafdeling

for at have gjort mit ophold særdeles givtigt.

Personalet i Juridisk Kontor, Direktoratet for Kriminalforsorgen, takkes

for god bistand i tilknytning til gennemførelsen af min aktindsigt i nogle af

kontorets sager.

Ligeledes takkes for den økonomiske støtte til projektet, som jeg har modtaget

fra Justitsministeriets Forskningspulje.

Tak til seniorforsker Eva Ersbøll, Institut for Menneskerettigheder, for at

have deltaget i mit evalueringsseminar, hvor hun fremkom med mange nyttige

kommentarer og værdifulde input.

Endvidere vil jeg takke medlemmerne af bedømmelsesudvalget: Professor,

dr.jur., Niels Fenger; lektor, lic.jur., Anette Storgaard og professor Ragnheidur

Bragadóttir.

Ligeledes tak til alle i Sankt Peders Stræde 19, 2. sal og 3. sal, for at have

taget godt imod mig under min ansættelse som ph.d.-stipendiat. En særlig tak

skal i den forbindelse rettes til adjunkt, ph.d., Linda Kjær Minke, som jeg i

tilgift har haft mange gode drøftelser med om fængselsforhold.

Endelig vil jeg takke min hustru, Birthe, og mine børn, Anna, Peter og Ida,

for på deres egen måde at have støttet mig undervejs.

København, januar 2012

Jakob Schiøler

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

13


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

More magazines by this user
Similar magazines