Markedsinformationer om danske ... - Nasdaq OMX

nasdaqomx.com

Markedsinformationer om danske ... - Nasdaq OMX

Vejledning vedrørende

Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

December 2011


Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Indledning

Markedsinformationer om danske realkreditobligationer offentliggøres i henhold til

værdipapirhandelslovens regler om offentliggørelse af intern viden.

I henhold til aftale mellem Nasdaq OMX København og udstedere af

realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq OMX København stiller udstederne

markedsinformationerne til rådighed for Nasdaq OMX København. Oplysningerne

stilles til rådighed via offentliggørelse på GlobeNewswire eller alternativt ved

indsendelse til Nasdaq OMX København.

Markedsinformationerne offentliggøres i almindelig XML-format.

Formater, beregningsgrundlag og opgørelsesmetode fremgår af bilag 1.

Markedsinformationerne omfatter følgende:

Meddelelser om debitormassens sammensætning samt opsigelser

pr. termin for konverterbare obligationer

Udstedere af realkreditobligationer oplyser om debitormassens sammensætning samt

opsigelser pr. termin for konverterbare obligationer.

Oplysningerne opgøres en gang om måneden fire børsdage inden den 4. torsdag i

måneden. Oplysningerne offentliggøres, når de foreligger, dog senest den 4. torsdag i

måneden kl. 12.00. Hvis den 4. torsdag i måneden ikke er en børsdag, skal

offentliggørelse/indsendelse senest ske den nærmest efterfølgende børsdag.

Meddelelser om debitormassens sammensætning og opsigelser pr. termin indeholder

følgende oplysninger:

Obligationsrestgæld for obligationslån

Angiver obligationsrestgælden i den valuta obligationerne er denomineret i.

Antal obligationslån

Angiver antallet af obligationslån i stk.

Obligationsrestgæld for kontantlån

Angiver obligationsrestgælden i den valuta obligationerne er denomineret i.

2(16)


Kontantlånsrestgæld

Angiver kontantlånsrestgælden i den valuta lånene er denomineret i.

Saldo for fradragskonti

Angiver den samlede saldo for fradragsberettigede kurstab i DKK.

Antal fradragskonti

Angiver det samlede antal fradragskonti i stk.

Antal kontantlån

Angiver antallet af kontantlån i stk.

Kontantlånsrente

Angiver den gennemsnitlige, årlige kontantlånsrente for kontantlån. Gennemsnittet

beregnes som et vægtet gennemsnit, hvor vægten er det enkelte obligationslåns

obligationsrestgæld. I de obligationsserier, hvor der er udstedt både obligationslån og

kontantlån, indgår alene kontantlånene i beregningen.

Samlet antal opsagte lån

Angiver det samlede antal opsagte lån i stk., der er opsagt til termin til enhver fremtidig

termin.

Samlet opsagt lånebeløb

Angiver den samlede obligationsrestgæld af opsagte lån, der er opsagt pr. termin til

enhver fremtidig termin angivet i den valuta, obligationerne er denomineret i.

Ekstraordinære indfrielser

Udstedere af realkreditobligationer oplyser om ekstraordinære indfrielser for alle

konverterbare obligationsserier.

Oplysningerne opgøres ugentligt pr. fredag. Oplysningerne offentliggøres/indsendes

når de foreligger, dog senest den anden børsdag efter opgørelsesdagen kl. 12.00. Hvis

fredagen ikke er en børsdag, skal opgørelse ske pr. nærmest foregående børsdag.

Meddelelser om ekstraordinære indfrielser for konverterbare obligationsserier

indeholder følgende oplysninger:

ISIN

Oplysninger om ekstraordinære indfrielser leveres på instrumentniveau (ISIN).

3(16)


Terminsdato

Angiver den terminsdato, hvor beløbet ”ekstraordinære indfrielser” bliver indfriet

ekstraordinært.

Ekstraordinært indfrielsesbeløb

Angiver størrelsen af ekstraordinære indfrielser i den valuta obligationerne er

denomineret i.

Udtrækningsmeddelelser

Udstedere af realkreditobligationer oplyser i forbindelse med hver udtrækning

størrelsen af de samlede udtrækninger, herunder hvor stor en del af disse der skyldes

ekstraordinære indfrielser.

Beregningen af udtrækningsprocenten sker i Værdipapircentralen efter kl. 10.30 og

leveres til Nasdaq OMX København kl. 11.30, hvorefter selve udtrækningsprocenten

udsendes som information i AfeedNotificationDrawing-Percent

Efterfølgende og senest kl. 13.00 på udtrækningsdagen offentliggør/indsender

obligationsudstederne udtrækningsresultatet.

Udtrækningsmeddelelser indeholder følgende oplysninger:

ISIN

Oplysninger om udtrækninger pr. termin leveres på ISIN-niveau.

Terminsdato

Angiver den terminsdato, som udtrækningen vedrører.

Udtrukket beløb

Angiver det samlede beløb i den valuta obligationerne er denomineret i, som

udtrækkes ordinært og ekstraordinært til en termin.

Nominel cirkulerende mængde

Angiver den samlede cirkulerende mængde for den pågældende obligation før

udtrækning i nominel værdi angivet i den valuta obligationerne er denomineret i.

Udtrækningsprocent

Angiver det udtrukne beløb i procent af den nominelle cirkulerende mængde.

Udtrækningsprocent for ekstraordinære udtrækninger

Angiver det ekstraordinære udtrækningsbeløb i procent. Procenten er en delmængde

af udtrækningsprocenten.

4(16)


Meddelelser om ydelsesrækker

Udstedere af realkreditobligationer oplyser om ydelsesrækker for alle åbne og lukkede

annuitets-, indeks- og serielån.

Ydelsesrækker opgøres den 1. børsdag efter den 31. marts, den 30. juni, den 30.

september og den 31. december og offentliggøres/indsendes, når de foreligger, dog

senest den 12. børsdag efter de nævnte terminsdatoer kl. 12.00.

Meddelelser om ydelsesrækker indeholder følgende oplysninger:

ISIN

Meddelelse om ydelsesrækker leveres på ISIN-niveau.

Terminsdato

Angiver terminsdato for afdrags- og rentebeløb.

Afdragsbeløb

Angiver summen af afdragsbeløb i valuta, obligationerne er denomineret i pr.

pågældende terminsdato.

Rentebeløb

Angiver summen af rentebeløb i den valuta, obligationerne er denomineret i pr.

pågældende terminsdato.

5(16)


Vejledning vedrørende

Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Bilag 1

December 2011

6(16)


Debitormassens sammensætning samt opsigelser pr. termin for konverterbare

obligationer

Baggrund

Oplysningerne om sammensætningen af debitormassen bag obligationerne kan danne

grundlag for et skøn over låntagernes konverteringstilbøjelighed.

En væsentlig del af realkreditinstitutternes obligationer er udstedt på baggrund af

konverterbare lån. Gør låntagerne brug af konverteringsretten, får ejerne af

konverterbare obligationer udtrukket disse førtidigt.

Mange professionelle agenter på markedet har udviklet modeller med henblik på at

prisfastsætte konverteringsadgangen. Et vigtigt led heri er informationer om lånene,

der ligger bag obligationerne.

Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode

Debitormassen er på opgørelsesdagen inklusive lån opsagt til kommende terminer og

eksklusive straksindfriede og obligationsindfriede lån.

Debitorfordelingerne opgøres i fem intervaller (i kroner) efter størrelse af

obligationsrestgæld - under 200.000, mellem 200.000 og 499.999, mellem 500.000 og

999.999 mellem 1 mio. og 2.999.999 og endelig over 3 mio. - og leveres på de enkelte

obligationsserier.

./. I bilag 1.1 er oplysninger om debitorfordelingerne skematiseret, og der er anført

definitioner for de enkelte oplysninger.

./. Debitormassen opgøres for henholdsvis ”private” og ”andet”, hvor afgrænsningen tager

udgangspunkt i oversigten i bilag 1.2.

Oplysningerne suppleres med oplysninger om antallet og obligationsrestgælden for

lån, der er opsagt til enhver fremtidig termin, uanset om udtrækningerne er

offentliggjort. Straksopsigelser og obligationsindfrielser fragår i debitormassen og er

derfor ikke medtaget, og "opsigelser" omfatter alene opsigelser til enhver fremtidig

termin, og indgår med samme beløb som debitormassen.

Debitorfordelingen leveres på alle konverterbare obligationsserier med undtagelse af

indeksobligationer, rentetilpasningsobligationer, obligationer ikke optaget til notering og

gamle serier i sektion 3. (jf. Nasdaq OMX Københavns Officielle Kursliste)

7(16)


Begrænsninger og forbehold

For serier med en samlet restgæld på mindre end 10 mio. kr. oplyses antal lån ikke.

For serier med restgæld lig med eller mere end 10 mio. kr. indgår antallet af lån,

såfremt der er mere end 9 lån i det pågældende interval. Hvis antallet er angivet med 9

betyder det, at antallet er fra 1-9.

En nærmere beskrivelse af XML-formater kan ses på følgende link:

http://xmldoc.cse.dk/obligationer/

8(16)


Bilag 1.1

Serienavn

Debitormassens sammensætning Opsigelser

Kr. Privat 1) Andet 2) Opsigelser pr.

termin


Bilag 1.2

Oversigt over ejendomskategorier fordelt på privat og andet

I Ejendomme til helårsbeboelse

a. Udlejningsejendomme

1. Almennyttigt byggeri

1.1. Alm. lejligheder

1.1.1 Aktuel belåning med støtte

1.1.2 Aktuel belåning uden støtte

1.2 Ungdomsboliger

1.3 Ældreboliger

2. Kommunalt byggeri

3. Privat byggeri

3.1 Andelsboliger

3.1.1. Aktuel belåning med støtte

3.1.2. Aktuel belåning uden støtte

3.2. Andre

b. Ejerboliger

1. Parcel- og rækkehuse

2. Ejerlejligheder

IV Fritidshuse

ll Ejendomme til sociale og kulturelle formål

1. Kommunalt byggeri

2. Andet byggeri

lll Ejendomme til undervisning mv.

1. Kommunalt byggeri

2. Andet byggeri

V Landbrugsejendomme

"Andet"

"Andet"

"Privat"

"Andet"

"Andet"

VIII Grundforbedringslån

VI Byerhvervsejendomme

"Andet"

a. Industri- og håndværksejendomme

c. El-, gas-, varme- og vandværker

1. Kommunale værker

2. Andre værker

d. Kollektive energiforsyningsanlæg

1. Kommunale anlæg

2. Andre anlæg

f. Maskiner

b. Kontor- og forretningsejendomme

"Andet"

e. Andre erhvervsejendomme

VII Grunde "Andet"

10(16)


Ekstraordinære indfrielser

Baggrund

Realkreditinstitutterne offentliggør oplysninger om forventede ekstraordinære

udtrækninger af obligationer. Der gives oplysninger om opsagte lån til pari frem til

kommende terminer pr fondskode opgjort i beløb.

Oplysningerne om de ekstraordinære udtrækninger kan indgå i prisfastsættelsen af de

konverterbare obligationer, og den summariske oversigt giver et billede af det

forventede konverteringsomfang for fremtidige terminer.

Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode

De oplyste beløb angiver summen af registrerede opsigelser (såvel straksindfrielser

som opsagte lån) til pari per angivne datoer for ikke publicerede udtrækninger.

Beløbene er restgælden efter den pågældende ordinære termin. Eventuelle

annulleringer af obligationer fra realkreditinstitutternes egne fondsbeholdninger er

fratrukket.

Begrænsninger og forbehold

Oplysningerne om opsagte lån til pari omfatter den information, som er bekendt og

registreret i realkreditinstituttet på opgørelsesdatoen. Oplysningerne kan imidlertid

udvise variationer i forhold til den endelige udtrækning, og det må derfor i vurderingen

af oplysningerne tages i betragtning,

- at opsigelsesretten frem til kommende termin ikke i alle tilfælde er udløbet, og i den

forbindelse at der erfaringsmæssigt indberettes mange opsigelser til

realkreditinstitutterne umiddelbart før opsigelsesvarslets udløb,

- at institutterne foretager en omfattende afstemningsprocedure i perioden fra udløbet

af opsigelsesfristen og frem til opgørelsen af udtrækningsgrundlaget op til

trækningstidspunktet,

- at beløbet til udtrækning som følge af realkreditinstitutternes eventuelle opkøb og

annullering af obligationer frem til udtrækningen kan være mindre i en efterfølgende

afgørelse, samt

- at modtagne opsigelser kan tilbagekaldes inden opsigelsesfristens udløb.

11(16)


Opsagte lån

Realkreditinstitutterne offentliggør månedligt oplysninger om lån opsagt til fremtidige

terminer. Disse oplysninger leveres i forbindelse med oplysningerne om

debitormassens sammensætning (jf. afsnittet herom).

12(16)


Udtrækningsmeddelelser

Baggrund

Realkreditinstitutterne offentliggør ordinære og ekstraordinære udtrækninger pr.

obligationsserie, afdeling, årgang og procent (ISIN) samt cirkulerende obligationer før

udtrækning.

Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode

Tallene for de ekstraordinære udtrækningsprocenter omfatter straksindfrielser og

opsagte lån.

Udtrækningsresultatet offentliggøres/indsendes i 10 decimaler i følgende format:

ISIN 12 tegn

Terminsdato AAAAMMDD

Udtrukket beløb Max 15 cifre

Cirkulerende mængde nominelt Max 15 cifre

Opgørelsesdag AAAAMMDD

Udtrækningsprocent 9(3) V9(10)

Udtrækningsprocent - ekstra 9(3) V9(10)

13(16)


Ydelsesrækker på åbne og lukkede serier

Baggrund

Realkreditinstitutterne leverer oplysninger om ydelsesrækker på de fleste lukkede

serier til Nasdaq OMX København. Oplysningerne om ydelsesrækker indgår i

beregningen af realkreditobligationernes effektive rente, der beregnes dagligt for hvert

enkelt papir og distribueres via Nasdaq OMX Københavns officielle kursliste.

Ydelsesrækkerne viser forløbet af amortisationen.

Beregningsgrundlag og opgørelsesmetode

Ydelsesrækkerne omfatter debitormassen på opgørelsestidspunktet inklusive lån

opsagt til kommende terminer og eksklusive straksindfriede og obligationsindfriede lån.

Følgende metode ligger til grund for opgørelsen af ydelsesrækkerne:

- Ydelsesrækkerne, der er opdelt på renter og afdrag, beregnes på grundlag af

debitorsiden (ekskl. administrationsbidrag). Data leveres inkl. førstkommende

termins (dvs. første termin efter indberetningstidspunktet) renter og afdrag, uanset

om publiceringsdatoen er passeret. Den cirkulerende obligations-masse,

der fremgår af summen af rækkens afdrag, er inkl. eventuelle udtrukne,

men ej forfaldne obligationer.

- Tilbagestår en større restgæld end til en normal termin ved en series udløb, forøges

afdraget således, at serien beregningsteknisk færdigamortiseres med

udgangen af den oprindeligt stipulerede sidste termin.

- For serier med særlige udtrækningsvilkår samt serier med hel eller delvis opkøb

leveres normale ydelsesrækker opdelt på renter og afdrag, dvs. som om der var 100

pct. udtrækning.

Begrænsning

Ydelsesrækker leveres på alle serier med undtagelse af uamortisable og stående lån.

14(16)


Ordliste

Annullerede obligationer Annullering (obligationer) er inddragelse

af obligationer fra den cirkulerende

mængde. Annullering anvendes ved

obligationsindfrielse og kan anvendes af

realkreditinstitutterne ved opkøb i stedet

for udtrækning af obligationer bag

opsagte og straksindfriede frem til

publiceringsdatoen.

Debitormassen Lånene bag obligationsserierne

Ekstraordinære indfrielser Førtidige indfrielser af konverterbare lån

enten ved opsigelse til fremtidig termin,

obligationsindfrielse, eller straksindfrielse

(jf. definitionerne nedenfor).

Obligationsindfrielse For debitor:

Lån indfriet ved aflevering af obligationer

i samme fondskode som er anvendt til

lånets finansiering. Realkreditinstitutterne

kan tilbyde at opkøbe obligationer til

indfrielse for debitor mod kontant

betaling af en af instituttet fastsat

markedsværdi for obligationerne.

For kreditor:

Det påvirker ikke udtrækningen, da

obligationerne annulleres.

Opsagte lån For debitor:

Lån opsagt til fremtidig termin, hvorefter

debitor er berettiget og forpligtet til at

indfri obligationsrestgælden til den

pågældende obligationstermin til pari

(kurs 100) eller en anden forud fastsat

indfrielseskurs.

For Kreditor:

Obligationerne udtrækkes til den opsagte

termin.

Ordinære indfrielser For debitor:

Ordinære afdrag på lånet.

15(16)


For Kreditor:

Udtrækning af obligationer efter debitors

normale amortisering.

Straksindfrielse (pari-straks indfrielse) For debitor:

Lånet indfries straks til kurs 100 eller en

anden forud fastsat indfrielseskurs tillagt

forrentning frem til den næste

kreditorterminsdato, dog fratrukket en

rentegodtgørelse.

For kreditor:

Obligationerne udtrækkes den termin,

hvor der er betalt differencerente til.

Udtrækningsmeddelelser Meddelelser om ordinære og

ekstraordinære udtrækninger pr.

obligationsserie.

Ydelsesrække Renter og afdrag i en obligationsserie

frem til udløb. Dannes på baggrund af

lånenes amortisering.

16(16)

More magazines by this user
Similar magazines