Den gule beretning 2012 - SdU

sdu.de

Den gule beretning 2012 - SdU

Den gule beretning 2012

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger


SdU´s

Hovedsendemandsmøde

2012

side 3


side 4

Indholdsfortegnelse ”Den gule 2012

Formandens beretning.......................................................................................................................................................

Nystadens Børne- og Ungdomshus...........................................................................................................................

Lyksborggades Fritidshjem.............................................................................................................................................

Engelsby Fritidshjem...........................................................................................................................................................

Harreslev Fritidshjem.........................................................................................................................................................

Slesvig Fritidshjem................................................................................................................................................................

Kappel Fritidshjem................................................................................................................................................................

Egernførde Fritidshjem......................................................................................................................................................

Rendsborg/Bydelsdorf Fritidshjem...........................................................................................................................

Husum Fritidshjem................................................................................................................................................................

Vesterland Fritidshjem.......................................................................................................................................................

Aktivitetshuset..........................................................................................................................................................................

Christianslyst.............................................................................................................................................................................

Dansk Spejderkorps Sydslesvig (DSS)....................................................................................................................

FDF Sydslesvig..........................................................................................................................................................................

Menighedernes børne- og ungdomsarbejde (MBU).....................................................................................

Badmintonudvalget...............................................................................................................................................................

Bordtennisudvalget...............................................................................................................................................................

Dans- og musikudvalget....................................................................................................................................................

Fodboldudvalget......................................................................................................................................................................

Gymnastik- og fitnessudvalget.....................................................................................................................................

Håndboldudvalget..................................................................................................................................................................

Petanqueudvalget...................................................................................................................................................................

Foreningskulturudvalget..................................................................................................................................................

- Sommerlejr.............................................................................................................................................................

Internationalt Udvalg...........................................................................................................................................................

- Påskeseminar........................................................................................................................................................

- Voices of Europe..................................................................................................................................................

- Kultur og fodbold...............................................................................................................................................

Nordisk Udvalg.........................................................................................................................................................................

- Efterårslejr Island..............................................................................................................................................

- Nordisk Ungdomsuge i Grønland.............................................................................................................

Koncertudvalget......................................................................................................................................................................

50 + Udvalget..............................................................................................................................................................................

Søsportsudvalget....................................................................................................................................................................

Ungeudvalget.............................................................................................................................................................................

Kunstudvalget...........................................................................................................................................................................

Kulturprisudvalget................................................................................................................................................................

Statistik..........................................................................................................................................................................................

Regnskab og Revisionsberetninger

3

8

12

14

17

20

24

27

29

32

35

37

42

45

49

52

55

58

60

62

65

66

68

69

72

74

75

76

77

78

79

81

83

85

87

89

91

93

94


Der er igen gået et år, og vi mødes snart til dette

års Hovedsendemandsmøde på Christianslyst.

Lige nu sidder du med Den Gule Beretning i

hånden og er måske nysgerrig efter at se, hvad

der denne gang er sat fokus på i de mange

beretninger fra udvalg og vore institutioner. Det

er spændende læsning, som giver et godt indblik

i det mangfoldige arbejde, der foregår i SdU.

Sidste års Hovedsendemandsmøde blev afholdt

på en lidt anden måde, end vi er vant til, men

da vi fik mange positive tilbagemeldinger, har vi

besluttet at gentage succesen i år.

Fremtidsværksteder

Cafédrøftelserne forud for sidste års Hovedsendemandsmøde

gav rigtig mange input til

styrelsen om, hvordan I tænker, at SdU kan /

skal udvikle sig frem mod 2020.

Efterfølgende har styrelsen på et klausurmøde

bearbejdet de forskellige tilskyndelser, og fundet

frem til 6 punkter, som de mener, der først

skal sættes fokus på.

De 6 punkter er:

- Samspillet. Frivillige kontra professionelle /

deling af SdU?

- Mindretal: Et fælles anliggende

- Medlemsskab: Mulighed for fælles medlemsskab?

- Demografisk udvikling / kan vi tilgodese alle?

- Medejerskab til de unge

- Udvikling af bestyrelses- og foreningsarbejde

Styrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal

se på samspillet mellem frivillige og professionelle,

og hvilke konsekvenser en deling indebærer.

Derudover besluttedes det, at tage

SdU’s vedtægter op til revision. Derfor kommer

styrelsen med et ændringsforslag til vedtægterne

her til Hovedsendemandsmødet.

At styrelsen prioriterer disse punkter er ikke

ensbetydende med, at de andre input er smidt

ud. De er blot blevet gemt til senere.

Styrelsesarbejdet

Der er rigtig meget at tage sig af for det enkelte

styrelsesmedlem, og med de mange bolde i

luften er det naturligt, at der ikke altid er enighed

om, hvordan opgaverne løses bedst. I de år

jeg har siddet i SdU’s styrelse, har vi dog altid

kunnet diskutere og også nå til enighed om en

Formandens beretning

sag.

På styrelsesmødet i juni blev diskussionen på et

plan, der bestemt ikke klæder SdU. Det havde

desværre den konsekvens, at Birthe Marxen-

Düring valgte at gå af som 2. næstformand

kort før sommerferien. Det må jeg selvfølgelig

beklage, men accepterer hendes beslutning.

Styrelsen har konstitueret Anders Kring som 2.

næstformand frem til Hovedsendemandsmødet.

Styrelsen har herefter haft nogle arbejdsmøder,

hvor vi har fået afklaret vores forventninger til

hinanden, og det har også medført, at vi har revideret

vores forretningsorden.

Fritidshjem

Sidste år vedtog styrelsen nye regler for samarbejdsråd

på vore fritidshjem, og her efter sommerferien

blev de nye samarbejdsråd valgt efter

de nye regler. Jeg håber, alle er kommet godt i

gang med arbejdet.

I år har vi fået udarbejdet og vedtaget en overordnet

målsætning for fritidshjemmene. Dette

skal medvirke til, at alle SdU’s fritidshjem arbejder

ud fra den samme målsætning, selv om de

bevarer deres lokale særpræg.

For at højne og dokumentere det pædagogiske

arbejde i vore institutioner, arbejder man med

at udarbejde og implementere lære- og handleplaner

på alle fritidshjem.

Særlige arrangementer og tiltag

SdU har også i år haft nogle særlige arrangementer

og tiltag, som fortjener en speciel omtale.

Europeada

Fra den 16. - 24. Juni arrangerede organisationen

af europæiske mindretal (FUEV) for 2.

gang et europamesterskab i fodbold for nationale

mindretal. SdU’s fodboldlandshold deltog

i stævnet, der blev afholdt i Bautzen i Lausitzområdet

med det sorbiske mindretal som værter.

Vores hold nåede desværre ikke i semifinalen,

men de gjorde alligevel en god figur og spillede

nogle gode og fair kampe.

“Kultur og Fodbold”

I forbindelse med Europeada havde Foreningskulturudvalget

sammen med Internationalt

udvalg arrangeret en tur til Bautzen, hvor

deltagerne ikke bare stillede op som fanklub

med opbakning til fodboldlandsholdet, men

også var ambassadører og formidlere af viden

side 5


Formandens beretning

om det danske mindretal til de kulturelle arrangementer,

som ugen også bød på.

SdU i fokus.

SdU’s styrelse har i mange år arbejdet på at

knytte tættere bånd til foreningerne, landsdelsorganisationerne

og deres grupper. Vi

har gennemført forskellige tiltag i løbet af

de sidste år. Vi har her igennem fået mange

værdifulde oplysninger om det sydslesvigske

ungdomsarbejde.

Som et nyt tiltag har vi i år valgt at invitere til

regionale møder med navnet “SdU i fokus”.

Formålet med møderne er, at foreninger, grupper

i landsdelsorganisationerne, forældre og

styrelsen får gensidig oplysning om hinandens

arbejde, og at styrelsen får input til udviklingen

af organisationen.

Det første møde blev afholdt i Læk i maj måned

og inden Hovedsendemandsmødet er der afholdt

yderligere 3 møder i hhv. Flensborg, Rendsborg

og Slesvig. Herefter samles resultaterne fra

disse regionsmøder, og styrelsen vil beskæftige

sig med de udfordringer, der er blevet synlige

via møderne.

Ny hjemmeside

Den 1. juni gik SdU’s nye hjemmeside i luften.

Den gamle side bar præg af at være stillet

online i 1997, derfor har fokus med den nye

hjemme-side været at give den et nyt og mere

moderne udseende. Samtidig blev indholdet

nystruktureret, så man hurtigere og nemmere

kan finde rundt på siden.

Sammen med SdU’s nye hjemmeside lanceres

der også et tilbud til alle SdU’s foreninger om, at

de kan få en egen hjemmeside, som byder på de

samme funktioner, som SdU’s nye hjemmeside

gør. Foreningens hjemmeside får foreningens

logo og eget særpræg, men den samme opbygning

som SdU’s, og SdU’s logo skal også være

indeholdt. Skulle man være interesseret, så

henvend jer til sekretariatet.

Sprogkurser

SdU fik i 2009 fremstillet et fint materiale, som

kan bruges til danskkurser i foreningerne. Det

er specielt relateret til et foreningsarbejde.

Det er gået lidt trægt med at få gang i disse

sprogkurser, men der er for tiden godt gang i

et kursus i Karlum Sogns UF med 10 kursister.

Vi håber at kunne tilbyde yderligere 3 kurser

side 6

næste år. Dermed opfylder vi også målene i

Resultataftalen, men er der interesse for flere

kurser, så er det også muligt.

DGI

SdU har meget gavn af medlemsskabet af DGI.

Det er her, vore udvalg og foreninger kan hente

inspiration til arbejdet. Det kan ske via kurser

eller ved at deltage i stævner.

Der er i DGI sat meget fokus på Strategi 2015,

og her er SdU som landsdelsforening jo også

forpligtet til at leve op til de beslutninger, der

træffes i DGI. På nogle områder har vi dog en

særstatus, da ikke alle målsætninger er realiserbare

her i Sydslesvig.

En af satsningerne i DGI er indførelsen af Mimer

4, som har givet os i SdU en rigtig stor udfordring.

Onlinetilmelding

Det er noget af det, der er fulgt med indførelsen

af Mimer 4. Det har den konsekvens, at al

tilmelding nu skal foregå online til alle SdUarrangementer

via DGI’s hjemmeside. Man kan

altså ikke længere ringe eller maile til kontoret

og tilmelde sig der. Det skaber et andet problem

for vore medlemmer, da man ved tilmeldingen

straks skal betale med Dankort eller Masterkort.

Da vi i SdU er klar over, at ikke alle vore medlemmer

har et af disse kort, er det noget, der

er blevet arbejdet med at løse, dog uden at

man endnu er nået frem til et tilfredsstillende

resultat.

Regnskab 2011

Driftsregnskabet for 2011 udviser indtægter på

9.168.991,72 € og udgifter på 8.796.987,50 €.

Dermed afsluttede vi regnskabsåret med et

årsresultat på 372.004.22 €. Fra dette beløb har

vi disponeret i alt 371.500,00 € til igangværende

og nye planlagte projekter. Regnskabet blev

således afsluttet med et overskud på 504,22 €.

Fra Undervisningsministeriet modtog vi

4.243.404,00 € til vores drift. Til aktiviteterne

i vore foreninger og udvalg modtog vi fra

Kulturministeriet 142.019,96 € og fra DGI et

tilskud på 161.554,91 €.

Fra offentlig side har vi modtaget 2.714.228,73 €,

heri er inkluderet vores andel på 44.640,00 € af

en globalbevilling fra landet Slesvig-Holsten til

arbejdet i mindretalsorganisationerne.

Regnskabet er blevet revideret af revisionsfir-


maerne H. P. O. Wirtschaftspartner og Sønderjyllands

Revision.

Regnskabet er godkendt af styrelsen på et møde

den 29. februar 2012.

Budgetforhandlinger for 2013

Til grundlag for dette års budgetforhandlinger

med Sydslesvigudvalget foreligger SdU’s resultataftale

for 2012/2013. For at kunne realisere

denne ligger SdU’s budgetansøgning for 2013 på

4.479.967,00 € hvilket svarer til en fremskrivning

på 2,5 % i forhold til bevillingen for 2012.

Budgetforhandlingerne finder først sted her i

slutningen af september, så i skrivende stund

ved jeg ikke, om vi får det ønskede beløb.

Anlægssituationen

På dette område er der heldigvis sket noget i

løbet af det sidste år, men vi har, som I vil kunne

læse, stadig nogle projekter at arbejde videre

med.

Slesvig Fritidshjem

Byggeriet af det nye fritidshjem forløb helt efter

planen, og fritidshjemmet kunne tage de nye

lokaler ved Hiort-Lorenzen-Skolen i brug her

efter sommerferien. Den officielle indvielse

fandt sted den 29. september.

Spejdergården Tydal

Nybygningen af lederbolig og sengeafdelingen

blev påbegyndt her i foråret, og byggeriet skrider

planmæssig frem med en forventet færdiggørelse

sidst på året. Byggeriet blev økonomisk

muligt efter, at A. P. Møller Fonden

velvilligt havde bevilliget et stort tilskud, som vi

takker for.

Slesvig Roklub

Her er situationen den, at der er sendt en ansøgning

til A. P. Møller-fonden, som vi stadig venter

et forhåbentligt positivt svar på.

Træningshallen og Slesvig IF’s klubhus.

Også her arbejdes der på sagen. Byggeudvalget

bestående af repræsentanter fra Slesvig IF

og fra SdU er ved at lægge sidste hånd på

byggeplanerne, og der skal udarbejdes et

koncept, som kan bruges målrettet til at søge

økonomisk støtte til projektet.

Flensborg Roklub

Formandens beretning

Behovet for en totalrenovering / nybygning af

klubhuset er der stadig og er fortsat et stort

ønske hos foreningen. Sammen med foreningens

bestyrelse arbejder vi på at få udarbejdet et koncept,

som målrettet kan bruges til at søge om

økonomisk støtte til opførelsen af et nyt klubhus.

Legatmidler

Det var igen i år en stor glæde for SdU, at vi

havde mulighed for at formidle økonomisk hjælp

til vore foreninger, landsdelsorganisationernes

grupper og institutioner ved hjælp af gaver fra

fonde og legater.

På den måde kan SdU være med til at hjælpe

foreningen med projekter, som de ved egen

hjælp ikke kan finansiere.

Mølgaards legat

Løjtnant Olav Mølgaard og hustru, Anna Sophie

Mølgaards mindelegat til fordel for Sydslesvig

er netop et af de legater, der er mulighed for at

søge.

Mølgaards legat støtter særlige kulturelle tiltag

i vore foreninger og grupper. De har mulighed

for at søge hos SdU om midler til disse.

Legatportionen, som i år var på 2.150 € blev

af legatsbestyrelsen, der består af repræsentanter

fra Grænseforeningen og SdU’s forretningsudvalg,

fordelt på følgende måde.

SdU’s koncertudvalg, - New Stars: 1.400 €

FDF Flensborg - til indkøb af GPS-udstyr: 600 €

Valsbøl og Omegns Folkedansere: 150 €

Ungdomslederprisen.

18. April-fonden under Grænseforeningen uddeler

hvert år den 18. April Ungdomslederprisen

til en person, som har ydet en særlig indsats

indenfor SdU’s ungdomsarbejde.

Ungdomslederprisen er ikke en pris, man selv

kan søge, den skal man indstilles til. Forretningsudvalget

modtager hvert år forslag til

kandidater fra SdU’ s foreninger. Det er vi glade

for, det er jo jer, der bedst kender de personer,

der er egnede til denne pris.

I år ønskede forretningsudvalget at pege på

Marie og Sten Andersen, som modtagere af

dette års Ungdomslederpris.

De modtog prisen som en anerkendelse for det

side 7


Formandens beretning

store arbejde, de begge to yder for børn og unge i

FDF. Sten som distriktsleder for hele Sydslesvig

og Marie som kredsleder i Flensborg. Som

distriktsleder formår Sten at samle trådene og

knytte bånd til de andre kredse og dermed skabe

en enhed i Sydslesvig.

Tilskud til højskoleophold

SdU har siden 2001 ydet tilskud til unges

højskoleophold, og denne mulighed findes

stadig, Vi vil gerne give de unge mulighed for

at søge tilskud til både idrætslige og andre

højskolekurser af mindst 16 ugers varighed.

SdU vil gerne støtte de unges videreudvikling

gennem et højskoleophold og har i år kunnet

hjælpe 2 unge med et økonomisk tilskud.

Kriterierne for at modtage tilskud kan man læse

SdU’s hjemmeside. Vi modtager gerne ansøgninger

fra unge, der ønsker at benytte sig af

denne mulighed.

Afslutning

Nu er jeg kommet til den sidste del af denne

beretning. Her vil jeg gerne sende en tak til de

mange frivillige, der er aktive og engagerede i

SdU’s mangfoldige arbejde. Mange er de tilbud

og arrangementer, der igen i år blev til gode

oplevelser for mange børn, unge og voksne. Det

kan kun lade sig gøre ved hjælp af de mange

ildsjæle, der heldigvis findes i vore rækker.

De og alle ledere og instruktører ude i vore

foreninger yder en stor indsats. Den indsats

kan vi ikke undvære i det danske børne- og

ungdomsarbejde, som SdU står for.

SdU har mange kontakter både nord og syd for

grænsen, både til organisationer og enkeltpersoner.

Til dem skal der lyde en tak for deres

støtte og interesse for vores arbejde.

side 8

Jeg vil gerne sige tak til Sydslesvigudvalget for

deres velvillighed overfor SdU. Samarbejdet er

præget af den store indsigt og interesse, som de

viser overfor vores arbejde.

Jeg vil gerne takke alle i Grænseforeningens

ledelse og i lokalforeningerne for deres store

indsats for at udbrede kendskabet til vores mindretal

og for deres støtte og interesse for SdU’s

arbejde.

Jeg siger tak for samarbejdet med de andre

sydslesvigske organisationer. Det har stor betydning

og værdi for SdU’s arbejde.

Også en stor tak til alle SSW-politikere, som

er mindretallets talerør på kommunal- kreds-

og landsplan. Vi er afhængige af de offentlige

tilskud, som i høj grad er afhængige af vore

SSW-politikeres engagement.

Der skal også lyde en tak til alle vore ansatte.

I yder alle et stort og godt stykke arbejde både

ude i vore institutioner og på sekretariatet.

Nogle medarbejdere har i løbet af året valgt at

forlade os, andre er kommet til. Til de første

siger jeg tak for jeres indsats, og til de nye skal

der lyde et: Velkommen til.

Jeg vil slutte med en tak for godt samarbejde

i forretningsudvalget og i styrelsen. Vi har haft

uoverensstemmelser, men alligevel gode og

givtige diskussioner.

Styrelsen ser frem til en god og konstruktiv debat

på Hovedsendemandsmødet - en debat om,

hvor SdU skal bevæge sig hen i fremtiden.

Vi ses på Hovedsendemandsmødet den 24.

november.

Inger Marie Christensen


Aktivitetsberetninger

2011/2012

www.sdu.de

side 9


Nystadens Børne- og Ungdomshus

Der er igen sket meget indenfor det sidste år, og

vores arbejde har derudover også været præget

af en del nye tiltag og udfordringer. Dog ser vi

positivt og konstruktivt på de udfordringer, vi

møder, og prøver i fællesskab med brugerne at

leve op til de forventninger vi bliver konfronteret

med.

Overordnet målsætning

Det forgangne arbejdsår i SdU har for os som

pædagogisk institution haft markante ændringer

til følge. For første gang i SdU´s historie har styrelsen

vedtaget en overordnet pædagogisk målsætning,

som så at sige skal danne rammen for

vores pædagogiske virksomhed på institutionen.

I målformuleringen, som institutionerne har

været involveret i, har man taget afsæt i den

samfundsmæssige og politiske virkelighed, vi er

en del af, og de krav der stilles til os i forbindelse

med omsætningen i praktisk og pædagogisk

øjemed.

Nu er det vores opgave at indfri de krav, der

stilles til os, og implementere det i vores daglige

pædagogiske virke.

Vi, den pædagogiske profession, har nu det

længe efterlyste ideologiske og pædagogiske

grundlag, der eksplicit skal være bærende for

vores ageren. Således skaber det den sikkerhed,

vi har brug for i en kompleks, heterogen hverdag,

hvor vi med afsæt i målformuleringerne har det

argumentationsredskab, der er nødvendigt for

at kunne interagere med vores brugere.

Vi i Nystadens børne- og ungdomshus har allerede

indarbejdet disse overordnede overvejelser

i vores målformulering, samtidig med at de

i løbet af året bliver en integreret del af vores

virksomhedsplan.

side 10

Lære- og handleplaner

I kølvandet på målsætningen har vi i SdU ligeledes

udarbejdet og vedtaget læreplaner, som

skal danne grundlag for den dannelsesopgave,

institutionerne skal løse. Den danske læreplansmodel

har dannet udgangspunkt for formuleringen,

og der har fundet flere kurser

sted omkring emnet, så personalet kunne lære

at anvende det nye redskab. I forbindelse med

resultatsaftalen med de danske bevilligende

myndigheder har SdU for årene 2012 -2013 netop

sat lære- og handleplaner på dagsordenen.

Således er også vi for øjeblikket optaget af at

implementere dette styringsredskab i vores

pædagogiske overvejelser og skabe de forudsætninger,

der er nødvendige, så vi kan anvende

det både i et teoretisk og praktisk pædagogisk

perspektiv.

Samarbejdsråd

Også i henhold til forældrerådsarbejdet er der

sket markante ændringer. SdU har fra skoleåret

2012-2013 besluttet at lade de hidtidige forældreråd

erstatte af samarbejdsråd. Der er samtidig

udarbejdet vedtægter, der bedre skal tage

højde for forældrenes medbestemmelse og medindflydelse.

Således har man styrket deres

kompetencer og givet dem mere reel indflydelse

på deres børns dagligdag på institutionen. Vi på

Nystadens er meget spændte på, hvordan dette

vil fungere i praksis, og hvordan forældrene

tager imod tilbuddet omkring mere involvering

og synlighed.

Projektmidler

I løbet af foråret 2012 søgte vi Flensborgs bys

ungdomsforvaltning om projektmidler til et forløb,

som står under overskriften alternativer til

digitale medier. Projektet går ud på at integrere

og lancere aktiviteter og tilbud til børnene og de

unge, der kan skabe et alternativ til børnenes

nuværende måde at agere og interagere på.

Mange af børnene og unge er i dag optaget af

computeren, mobiltelefoner, spillekonsoler og

tilbringer mange timer foran disse medier, samtidig

med at også fjernsyn, dvd osv. indtager en

vigtig plads i deres bevidsthed og dagligdag. For

os som pædagogisk institution er det på den ene

side vigtigt at integrere disse medier pædagogisk

i vores dagligdag, samtidig må vi dog også skabe

tilbud der kan være med til at udvikle børnene

og de unge på de øvrige områder. Således er det


Erikas sidste dag

Nystadens Børne- og Ungdomshus

Hyggelig forældresammenkomst

side 11


Nystadens Børne- og Ungdomshus

projektets hensigt at etablere et læserum, der

skal motivere børnene/de unge til at beskæftige

sig med litteratur. Udover bøger fra biblioteket

har vi anskaffet os E-books, der skal være med

til at fange børnenes interesse for dette medium

og således skabe mulighed for digital læsning. Vi

håber, at vores brugere vil tage imod tilbuddet,

samtidig med at vi vil priorterere højtlæsning

blandt de yngste i vores hus.

Et andet alternativ, vi i fremtiden vil tilbyde

interesserede, er rollespil via den fysiske udgave.

En del børn og unge er i dag optaget af

at beskæftige sig intenst med fantasihistorier

og rollespil, som de via computerens internet

spiller med andre ligesindede. Ofte bruger de

en stor del af deres fritid for i fællesskab med

andre at løse opgaver i den virtuelle verden.

Konsekvenserne er, at denne ungdomsgruppe

udvikler en passivitet, der ofte har negative

konsekvenser for deres fysik. Derfor er det

vores intention at tilbyde disse rollespil, ikke

på et virtuelt plan, men i den virkelige verden,

hvor man har brug for sine sanser og krop for at

kunne løse de opgaver, man bliver konfronteret

med.

Personale

Efter 32 års ansættelse på Nystadens Børne-

og Ungdomshus har Erika Ebsen valgt gå på

pension og få sit velfortjente otium. Vi har meget

at takke Erika for! Hun har været en institution

her på stedet, og vi vil sikkert komme til at savne

hende. I stedet for Erika har vi ansat Jesper Hoeg

i pædagogmedhjælperstillingen. Ligeledes har

vi måttet sige farvel til vores FSJ’ler, Jaqueline

Frenzel, der efter et år hos os er påbegyndt et

pædagogstudie i Danmark. Samtidig har vi også

måttet sige farvel til Johanna Müller, der har

været medarbejder i nogle timer hos os og nu er

gået i gang med et studie i Århus. Hendes timer

har Kim Mühlhausen overtaget. Derudover

var vi så heldige at have to unge mennesker i

jobtræning det sidste halve år, som med deres

engagement bidrog til huset pædagogiske virke.

Vi siger tak til Anne Lemo og Florian Rodak for

deres indsats og ønsker dem held og lykke med

deres uddannelser.

Kolonier

Også i år har forskellige kolonier og ture ud af

side 12

huset været med til at præge årets gang. Således

har vi været på koloni i Åbækhytten i

Åbenrå, i Treenehytten i Tarp og har været på

koloniophold i Berlin med ungdomsklubben.

Turen til fodboldturneringen i Lemvig har hørt

med til årets højdepunkter, ligesom turene til

Heidepark, Legoland og Sommerland Syd.

Forældrearrangementer

For at skabe de nødvendige relationer til vores

forældre, er det vigtigt at tilbyde forskellige

arrangementer. For os er det vigtigt at skabe

et miljø og situationer, hvor de føler sig trygge,

og hvor der åbnes op for et gensidigt tillidsfuldt

samarbejde. Således mener vi at kunne konstatere,

at vi har nogle utroligt engagerede

forældre, der bakker op omkring institutionen

og giver en hjælpende hånd, der hvor det er nødvendigt.

Når institutionen eksempelvis kalder

til affaldsaktion, hvor vi går rundt i kvarterets

gader for at samle affald, når vi inviterer til

arbejdsdag eller når vi har brug for en salat

eller kage til et forældrearrangement, møder

vi altid stor velvilje og stor imødekommenhed.

Vores arrangementer, om det er grillaften,

adventshygge, forældremøder eller som i

år ved Erikas afsked, er altid velbesøgte og

præget af en hyggelig selskabelig stemning.

Forældrenes engagement genspejler sig også i

forældrerådsarbejdet/samarbejdsrådsarbejdet,

hvor nogle utroligt velvillige, positivt kritiske

og inspirerende forældre sætter deres præg på

møderne. Vi er glade for den opbakning, vi får

fra forældre og det tillidsfulde samarbejde, der

præger vores dialoger omkring institutionens

og børnenes ve og vel.

Samarbejde

I det seneste år har vi intensiveret samarbejdet

med Sortevejs fritidshjem, for bedre at kunne

udnytte hinandens ressourcer. Da institutionerne

geografisk ikke ligger langt fra hinanden,

har det været oplagt at forøge samarbejdet.

På forskellige områder som aktiviteter,

forældresamarbejde, ferieåbning er vi således

gået sammen, for i fællesskab at løse opgaverne.

Denne synenergi har sparet ressourcer og har

gjort det muligt at gennemføre arrangementer,

tilbud og aktiviteter, som vi ellers nok ikke på

samme måde kunne have gennemført.


Vi er glade for samarbejdet, og det har beriget

institutionen både i et internt og eksternt perspektiv,

som vi også i fremtiden vil værne

om og prioritere, for at kunne løse den store

mangfoldighed af opgaver der ligger.

Nystadens Børne- og Ungdomshus

Vi håber, at ovenstående har givet et indblik i

Nystadens dagligdag og de pædagogiske overvejelser,

der danner grobund for vores omsætning

af ovennævnte.

Vi takker alle for et godt samarbejde, og vi ses

på hovedsendemandsmødet.

KNUS Nystadens

Madholdet Fastelavn

Vandrutschen på legepladsen Sommerland Syd

side 13


Lyksborggades Fritidshjem

Fritidshjemmet

I løbet af det sidste år har der atter været en

del at se til på fritidshjemmet. Selvom vi stadig

var ramt af sygdom i personalegruppen, har

vi formået at give børnene en på ”opleveren”.

I efterårsferien 2011 tog vi en tur til ”Blanker

Hans” i Büsum med 35 børn og syv voksne i strålende

solskin. Det var en oplevelsesrig tur med

en sjov historisk baggrund omkring stormfloder

og pirater ved Vesterhavet. Børnene blev kørt

rundt i en gammel redningskapsel, der gyngede

op og ned. ”Det var som at køre i Achterbahn”,

sagde de fleste efterfølgende.

I september inviterede vi fritidshjemmets forældre

til en arbejdslørdag, hvilket viste sig at blive

en stor succes, idet forældrene mødte talrigt op.

Resultatet kan lade sig se, idet vi nu er kommet

af med vores abebur og endelig kan nyde solen

på vores klubterrasse, efter at træerne er blevet

skåret ned, og hækken er blevet klippet. Det var

en rigtig hyggelig dag, og vi har planer om at

gentage det i år.

I november og december havde vi atter vores

store juleværksted, hvor børnene havde mulighed

for at lave julegaver m.m. Som sædvanlig

hyggede både børn og voksne og var i julestemning,

da de gik på ferie.

Traditionen tro holdt vi vores årlige fastelavnsovernatning

i februar, som selvfølgelig blev lige

så succesfuld som årene forinden.

Vi startede vores sommerferie med en uges koloni

i Rendbjerg med 22 børn og 3 voksne.

Medens en del af børnene og personalet hygge-

side 14

de sig i Rendbjerg, begyndte diverse byggefirmaer

at invadere fritidshjemmet. Efter sommerferien

skulle vores nye køkken og en del

sikkerhedsmæssige ombygninger være på

plads. Dette viste sig dog at være vanskeligere

end planlagt. Sådan er det i en gammel bygning;

der venter mange overraskelser, når først man

går i gang.

Men pt. er det hele næsten færdigt. Køkkenet

er taget i brug, og elektrikerne ordner de sidste

ting.

Klubben

I klubben har vi i løbet af året fokuseret på

ombygning og renovering af klubafdelingen.

Medlemmerne er kommet med ideer til, hvordan

klubafdelingen skulle komme til at se ud, og

hvilke møbler m.m. der skulle anskaffes. Vi har

i denne forbindelse bl.a. været på tur til Ikea og i

andre møbelhuse, hvilket igen, igen var en dejlig

oplevelse.

Sideløbende med renoveringen har vi haft vores

faste aktiviteter som sport i gymnastiksalen,

madlavning og svømning, men også de spontane

som bålaftener, minigolf, poolparty m.m. Som i

de forgangne år har vi haft en del overnatninger

med forskellige emner som f.eks. Geocaching. I

den første uge af sommerferien har vi været på

heldagsture i Hochseilgarten, Barfusspark og

på fisketur til Rendbjerg.

Af forskellige grunde ”uddøde” vores ungdomsklub

for nogle år siden, og for tiden arbejder vi

på at få etableret en ny U-klub.


Vi har nu en del medlemmer, der er fyldt 12 år

og opefter, der har et ønske om at være sammen

med jævnaldrende. I denne forbindelse har

vi i august fået nye åbningstider i klubben.

Fritidsklubben må nu komme lidt før, og u-klubben

må blive længere. Derigennem kan vi

tilgodese de enkelte medlemmers behov i forhold

til aldersgruppen. Derudover holder vi

åbent for klubben til kl. 20,00 én fredag om måneden.

Personale og normering

Efter et års sygdom gik Harald på pension i

april 2012, og forhenværende souschef Lars

Greffrath blev ny leder i huset fra den 01.5.2012.

Sabine Praschl, som har været ansat i klubafdelingen,

blev ny souschef pr. 01.06. En stor tak

for en positiv indsats skal der rettes til Peter

Martens, der har været vikar for Harald. Peter

har nu fået stilling ved Skoleforeningen som

skolesocialarbejder.

Fra august har vi ansat Bjørn Klingsporn som

medhjælper i klubben og Svea Kohnagel som

Lyksborggades Fritidshjem

FSJ`ler. Desværre er det hidtil ikke lykkedes, at

få ansat en ny pædagog til klubben.

P.t. har Lyksborggade 80 fritidshjemsbørn, 22

fritidsklubbørn og 23 medlemmer i u-klubben.

Fremtidsvisioner

I forbindelse med ombygningen af vores køkken

arbejder vi nu på at få en kostpolitik, der både

tilgodeser forældrenes og børnenes ønsker og

behov.

I personalegruppen er vi gået i gang med at

arbejde på en fælles konflikthåndtering, som vi

regner med at kunne bruge i dagligdagen efter

efterårsferien. Derudover ønsker vi at gennemføre

en børnemiljøvurdering snarest muligt

samt at uddybe samarbejdet med skolen og børnehaverne.

Ud over det er der mange andre ting vi skal og

vil tage fat på, men ting ta’r tid, og der skal jo

også være noget at skrive om næste år J

På personalets vegne

Sabine Praschl og Lars Greffrath

Sejltur på fjorden Fastelavnstønden bliver dekoreret

side 15


Engelsby Fritidshjem

Aktuelle tal pr. 1.9.2012:

Fritidshjem 69 børn

Fritidsklub 41 børn

Aftenklub 94 unge

Vi ligger konstant omkring de 200 medlemmer,

når vi starter sæsonen i september måned, men

antallet af de mere ressourcekrævende fritidshjemsbørn

har igen været voldsomt stigende.

For at tilgodese børnenes og de ansattes behov,

har vi i starten af 2011 søgt forretningsudvalget

om inddragelsen af pedelboligen til fritidshjemsarbejdet.

En nødvendig tilbygning, som

forbinder begge huse skulle bruges til garderobepladser.

Det tog sin tid inden vi fik lov til

at starte byggeriet, men i starten af dette år

kunne vi sammen med arkitekten Henning Prey

finde håndværksfirmaer, der skulle gå i gang.

Heldigvis blev byggeriet færdigt i sommerferien,

så vi havde plads til 23 nye børn. Med to nye

medhjælpere, masser af nye børn og nye lokaler

har det været vanskeligt at finde rytmen i starten

af skoleåret, og vi er stadigvæk i gang med at

udarbejde en bedre struktur, der tilgodeser de

ansattes og børnenes behov.

Ny pædagog:

Efter den nye normeringsberegning for 2012

kunne vi ansætte en ny pædagog med 22,5 timer

i foråret 2012. Da de 4 pædagoger, der er

der i forvejen sammenlagt har 112 år på denne

arbejdsplads, var det nærliggende at ansætte

en ung og nyuddannet pædagog.

side 16

Det blev Jana Hoeg, som vi kendte fra en halvårs

praktikperiode hos os i foråret 2011.

Julefest med Rockmusik:

Til SSF´s julefest gav vores børn fra FRIT-

Rock projektet en koncert. I et par måneder

inden jul havde 6 børn fået både enkelt- og

fælles undervisning af vores medhjælpere Nils

Glöe og Bosse Hill, som begge selv spiller i et

rockorkester. Det var højt, men godt, da de fik lov

til at slippe musikken løs til julefesten. Børnene

var instrueret godt og klarede alt selv. Den

næste koncert fra FRIT -Rock blev spillet til den

østlige bydels årsmøde på Jørgensbyskolen.

Heldigvis har vi fået ansat en musikterapeut som

ny medhjælper, så vores børnerockprojekter kan

udvikles og udvides. Et nyt og spændende projekt

er en ny pigerockgruppe, der har dannet sig.

Afsked med vores pedel:

Torsdag den 10. maj var Engelsby-centret pyntet

med flag, da Jürgen Kirmis, som var vores pedel

i huset og på sportspladsen i næsten 20 år, havde

sin sidste arbejdsdag før pensioneringen. Han

blev hentet hjemmefra på en lænestol, der var

sat fast på en trailer bag den traktor han brugte

som plæneklipper. Efterfølgende var der sange,

taler og hilsener fra ledelsen, håndværkere, venner

og kollegaer. Med et tag selv bord i hans forhenværende

stue markerede vi denne dag. Som

ny pedel har vi ansat Sven Schröder, som har

været vores forældrerådsformand i mange år og

som har været med til hovedsendemandsmøder

i lige så mange år.

To gange 30 års jubilæum

Fredag den 17. 8. 2012 var forældre, kollegaer

og forhenværende ungdomsklubmedlemmer inviteret

til en grillfest i anledningen af Bent og

Edels 30 års jubilæum på deres arbejdsplads her

i fritidshjemmet. Forældrene fra Samarbejdsrådet

havde forinden samlet penge sammen og

de overrakte pæne gaver, som anerkendelse

af deres indsats i dagligdagen. En hel flok

forhenværende medlemmer kiggede forbi og fik

en hyggesnak med dem senere på aftenen.

Indvielse af de nye lokaler:

Fredag, den 31.08.2012 var der inviteret til

indvielsesfest for de nye lokaler. Der var

kaffe og kager til forældrene og saftevand og

friskbagte vafler til børnene. Den nye byg-


Frit-Rock

Sommerland Syd

Engelsby Fritidshjem

Altenholz - træklatreparken

side 17


Engelsby Fritidshjem

ning, som rummer garderobepladser og de

andre lokaler i den tidligere pedelbolig blev

præsenteret. Her råder vi nu over et lektierum

til de større børn, et personalerum til samtaler,

forældrekonsultationer og vejledning af studerende,

et lille glas- og syværksted, et lille køkken

og et kontor til pedellen.

Nye medier:

Et emne som vi har diskuteret en del på vore

personalemøder og i samarbejdsrådet er mobiltelefoner.

Efterhånden er der mange børn i fritidshjemsgruppen

og i fritidsklubben, der ejer

en mobiltelefon. Antallet af børn der ejer en

mobiltelefon allerede i det første skoleår er

stigende. Før i tiden har vi forbudt børnene at

tage elektroniske spil med til fritidshjemmet,

men i dag er mange spil installeret på de nye

mobiltelefoner eller I-phones. Er det os der så

skal regulere børnenes brug af deres mobiltelefon

inklusive brug af spil? Hvem tager

ansvaret, når den bliver væk, hvis børnene

lægger den et eller andet sted for at spille

rundbold eller hoppe på trampolinen? Det er

blandt andet et emne vi i samarbejdsrådet har

side 18

Kanotur på Gudenåen

besluttet at diskutere med forældrene til det

kommende forældremøde midt i september.

Foredragsaften for forældrene

Sidste år arrangerede vi med succes en foredragsaften

med emnet børnenes seksualitet.

Det var spændende diskussioner og vi vil fremover

prøve at invitere forældrene til andre specielle

emner. I det næste vinterhalvår vil vi tage

emnet ”børn i sorg” op til diskussion.

I vores beretning kommer vi ikke ind på husets

daglige rytme, aktiviteter og arrangementer,

men koncentrerer os om nye tiltag og det vi er

i gang med udover den daglige rutine. Alle er

velkommen til at kigge på vores hjemmeside:

engelsby-fritdshjem.de eller kontakte os personligt

på sendemandsmødet.

Vi ses den 24. 11. 2012

På personalets vegne

Søren Brix


Vores aktuelle tal i huset er:

120 fritidshjemsbørn

40 klubbørn

90 medlemmer i mini og ungdomsklubben

Vi har haft et meget fint år uden om - og tilbygninger.

Det gav dejlig ro i huset. Vi har stadigvæk

gennemført enkelte justeringer som f.eks. at

pynte/male væggene, bygge garderober til 120

børn m.m. Men det var småting i forhold til de

opgaver, vi havde årene forinden.

Det, vi i samarbejde med forældrene, har brugt

energi på, var vores legeplads. Den trængte til

en meget kærlig hånd. Vi har haft en forældrearbejdsweekend

her til foråret, hvor vi nåede

meget. Vi blev ikke helt færdige og må fortsætte

på et senere tidspunkt.

Vi har, sammen med Horst Schneider, forældrerådet

og SSW, haft en del møder med ”Jugend

und Kulturausschuss”, hvor vi kæmpede for at

få overbevist udvalget/kommunen om, at vi præsterer

et godt arbejde, og at det kommunale

tilskud til husets drift trænger til at blive

forhøjet.

Puh, det har været en anstrengende proces, men

den endte dog i, at SdU fik en rimelig forhøjelse

til fritidshjemsarbejdet, der blev knyttet til en

”pro Kopf Pauschale” til vores tilskud. Da tilskuddet

stadigvæk ligger langt under det beløb,

der bliver ydet til husene i Flensborg, vil vi

fremover arbejde på at nærme os denne sats.

Vi har hidtil spist med tre til fire grupper i

huset, men har ændret dette, da det viser sig,

Harreslev Fritidshjem

at det tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre at

spise i ro færdig med 120 børn. Vi fastholder

at spise med 1. klasse som fast madgruppe, da

vi af pædagogiske overvejelser vægter at lære

dem madskik m.m. Ligeledes anser vi det

som meget vigtigt at et barn, der er startet i 1.

klasse skal have klare strukturer i spise- og

lektiehjælpssituationen.

Derudover har der været ændringer i forhold

til lektielæsningen. Vi bliver nødt til at fordele

børnene på flere rum i huset, for at kunne nå

rundt om alle børn og for at kunne blive færdig

til ca. kl. 16.00 hver dag.

Tilbuddet i huset kører udmærket. Vi har stadigvæk

en månedsplan med faste tilbud som børnecafé,

svømning, guitarspil, sportshallen, teater

og faste projekter som olympiade m.m. Vores

værksteder er altid åbne.

Vores faste aktiviteter året rundt har været:

Indvielsesfest med børnene - pigegruppen har

været til et informationsbesøg hos en kvindelæge

– Sexualisterne – streetmekka – fotografen

- afsked med Sabrina – Lemvig – Luciaoptog

- julefest med juleværksted - fastelavn -

kursus - biograftur - 100% demonstrationen

- arbejdsweekend legeplads -årsmøde – lære

hinanden at kende- fest.

Vi har et fint forældresamarbejde. Vi har en god

daglig kontakt til forældrene. De sidder tit lidt i

huset, får en snak med andre forældre og nyder

at være her, når de henter deres børn.

Et eksempel på hvordan en spontan idé fra

børnene bliver udført i praksis hos os i huset:

Børnene blev spurgt, hvem der vil med til

”Theater des Monats”. I spisestuen sidder der

en stor gruppe drenge. ”Nå kunne i tænke jeg

at komme med”? ”Åh nej det gider vi ikke”!

-tænkepause- ”Hvorfor ikke”? ”Det er vi for

gamle til og så er det kun noget for pigerne”.

”Nå, hvad synes i så der ville passe til jer - en tur

i biografen måske”? ”Åh ja, hvor fedt, hvor sejt”.

”Star Wars måske”? ”Jaaaaaa, alle tiders, men

KUN FOR DRENGENE”! Ok, så fik vi lige fat i et

emne, der havde interesseret dem i længere tid.

Hvis jeg er ærlig, har de ikke bestilt andet end at

lege ”Star Wars” fra de kom til de gik hjem i en

lang periode. Ideen var født og nu gjaldt det om

at udføre den.

Vi tilbød børnene et tegneprojekt med ”Star

Wars” som emne. I værkstedet fik de lov til at

side 19


Harreslev Fritidshjem

side 20

100%-dagen i Flensborg


fremstille lyssværd og rumskib m.m. ALLE

TIDERS TILTAG. Men stop! Hvad med pigerne?

Dem behøver vi faktisk ikke at være bekymret

for. De fik nemlig hurtigt brugt deres energi på

at forklare os, at der findes et fænomen, der

hedder ligestilling og de syntes aldeles ikke, at

det var en god ide, at drengene tog i biografen og

de stakkels piger ikke. ÆV!

Vi foreslog så, at vi kunne lave en Wellness -

eftermiddag med pigerne denne dag. Ideen var

jo god nok, men det koster jo kun en brøkdel af

det, drengene får. Uha, sikke en chance at få - nu

kunne vi jo fint tage den op og få en holdnings/

værdi diskussion på børneniveau. Skal ting man

laver eller er glad for, altid koste noget? Kan

man godt lære sig selv op til at blive storhjertet

og sige ok; denne gang er det jer der får. Åh ja,

man (d.v.s pigerne) kan. Der var ca. 60 store og

små ”mænd”, der tog i biografen med 3-D briller

på og alt, hvad der ellers hører til, når ”mænd”

er undervejs.

Vi piger havde en alle tiders eftermiddag derhjemme

med musik, massage, smoothies og et

dejligt fællesskab. Det har været en vidunderlig

eftermiddag. Det vi voksne blev mest betaget af,

var den erkendelse, at det godt kan være meget

frugtbart lige at tage sig tid til at få en snak med

børnene. En snak om værdier i livet og hvad der

Et børnetårn

egentligt skal til, for at man kan få nogle gode

oplevelser i gruppen, der kan være med til at

skabe venskaber, måske, hvis man er heldig,

for resten af livet eller bare for en eftermiddag

uafhængigt af, hvad det så koster.

Personale:

Ole Wegener, der har været ”Soziales Jahr” -

praktikant, er nu stoppet og startet på en skole

i Danmark. Snøft for os, fint for ham. Vi har

været utrolig glade for samarbejdet med ham

og ønsker ham det bedste.

Ligeledes kan jeg med glæde præsentere vores

nye kollega Jenny Jensen - Fangel, der lige er

startet hos os den 1. august. Det er vi utrolig

glade for. Hun passer meget fint ind i vores team.

Studerende:

Danyel Kraemer har været på praktikvejleder

kursus, som han kunne afslutte i maj. Fremover

er det så ham, der står for at vejlede vores studerende.

Sara Reiske er startet i august og det

er hende, vi skal have glæde af det næste halve

år.

På personalets vegne

Kirsten Kröber

Harreslev Fritidshjem

Forældrearbejdsdag

side 21


Slesvig Fritidshjem

Det sidste år har været et helt utroligt spændende

for os i Slesvig. Vi har været igennem en byggeperiode,

der takket være vejret, under hele byggeriet

har båret præg af, at tidsplanen blev overholdt.

Arkitekt Andrea Baldischwiler -Borg og

Jürgen Naeve har fra starten af givet os lov til

at tilse tegninger, så vi på den måde har haft

medbestemmelse og indflydelse på bl.a., husets

fordeling af rum. Sabrina og jeg har ugentligt

deltaget i byggemøderne, og fortalt det øvrige

personale om udviklingen på byggepladsen.

Vi har været fælles om gulvfarve, flisevalg og

bl.a. bestemmelsessted for vort skur. Og vi har

været rundt omkring i andre fritidshjem for at

finde frem til den garderobe, der ville passe

bedst til os, siddet på forskellige stole og set på

legepladser.

Fritidshjemmet har også i år tilbudt en koloni,

som vi havde flyttet fra sommerferieugen til

påskeferien, da vi godt vidste, at vi ville skulle

i gang med flytningen i den første sommerferieuge.

Rendbjerg er et hyggeligt sted at være

og både børn og voksne havde nogle gode dage.

Dog vil vi klart til næste år igen tage af sted i den

første sommerferieuge, da chancen for at vejret

er mere lunt bare er større.

side 22

I den første sommerferieuge holdt vi flytteuge. Vi

havde udstationeret en lille fritidshjemsgruppe

oppe i spejderhytten ved SIF, hvor de holdt til

og derfra tog på ture i skoven eller af sted med

bussen. Resten af personalet har arbejdet for

fuld udblæsning for at få alt tømt i det gamle

hus. På et tidspunkt var der kasser over det hele.

Men god planlægning og en ekstra stor indsats

fra hele personalegruppen gjorde det muligt at

alt blev tømt og flyttet op i det nye fritidshjem.

Da vi sagde god ferie til hinanden fredag, var

vi ret godt forberedt på, at få de sidste ting på

plads i den sidste skoleferie uge. At så diverse

firmaer, som havde lovet at komme i netop den

sidste uge, inden skolen startede, ikke kunne

overholde deres tidsplan, er nok ret typisk. Men

alt faldt i hak til sidst.

Til skoleåret 2012/13 fik vi, i sidste øjeblik, lov til

at opnormere fritidshjemsgruppen til 70 børn.

Alle forældre var taknemlige og på nuværende

tidspunkt, har vi blot fem børn stående tilbage

på ventelisten til dette skoleår. Med opnormeringen

har vi kunnet sige velkommen til 28

førsteklasses børn, som er en ret stor flok. Af

de 28 er der fire børn fra Gottorp skolen, de

andre 24 er fra Hiort Lorenzen Skolen. Børnene

fra Gottorp Skolen bliver kørt over til os med

taxa efter 4. og 5. time. De ældre elever, der

har 6 timer, kører med bybussen over til fritidshjemmet.

Vi har igen i år et par ”ungmedhjælpere”, som

kommer og er her et par timer i løbet af ugen.

De kommer med frisk luft og energi, og børnene

glæder sig over at have dem her. Desuden var

vi så heldige at få en FSJ, det er Morlin Marxen,

som ønskede et break efter overstået 10. klasse.

Hun er utrolig sød og har fundet sig fint tilrette

hos os.

Nu ca. fem uger inde i det nye skoleår, må vi

sige, at alle børn og voksne befinder sig utrolig

godt i vores nye hus. Vi er meget glade for de

nye rammer, vi har fået og finder hele tiden

ud af nye tiltag og ideer. Vi oplever, at børnene

har rigtig stor glæde ved at være ude. Vi kan

bruge skolens sportsplads, og vi kan efter

skoletid også bruge skolegården til at køre med

cykler og inliner på. Desuden er børnene rigtig

glade for vores nye store gynge og legeplads.

Børnegruppen befinder sig fint. Selv alle de små


Det nye fritidshjem fra alle sider

Slesvig Fritidshjem

side 23


Slesvig Fritidshjem

Den nye gynge bliver indviet

Kreative aktiviteter

side 24

”Dichtfest”

Fastelavnsfesten


er kommet godt ind i rytmen på fritidshjemmet.

Vi, i personalegruppen, skal lige først definere

os og bl.a. Sylvia skal lære det store nye køkken

at kende, som kræver en del nytænkning og omorganisering.

Hun har været af sted til kurser i

håndtering af redskaberne flere gange og lærer

noget mere og nyt hver gang.

Vi ligger nu tæt op af børnehave og skole, som

vi ser frem til, at få et givtigt og fint samarbejde

op at stå sammen med. Der er endnu ingen

afklaring om tiderne til lån af skolens hal, men

vi håber på at kunne låne den et par gange om

ugen.

Klubben har for første gang i Slesvig Fritidshjems

historie fået et eget klubrum. Vi har udstyret det

med sofa, tv, pc osv. Så må de unge selv i gang

Udflugt i det grønne

Sandkasseleg

Slesvig Fritidshjem

med at bestemme, hvordan det skal males,

pyntes m.m. Med hensyn til klubmedlemmer, så

kan vi allerede nu positivt mærke, at vi nu ligger

i et boligområde, hvor de unge selv kan komme

til og fra klubben.

Indvielsen af vort hus vil være overstået, når I

kan læse denne beretning, og vi håber at så

mange som muligt vil have udnyttet dagen til at

komme forbi.

Tak til de der fulgte os i dette begivenhedsrige

år og endnu engang en særlig tak til personalet,

der altid er med på at fylde vores hus med

nytænkning og sjæl.

På personalets vegne Lene Thomsen-Bradtke

Påskekoloni

side 25


Kappel Fritidshjem

Generelle informationer

Aktuelle tal:

40 fritidshjemsbørn

22 fritidsklubbørn

14 miniklubbørn

29 ungdomsklubbørn

Start for 12 nye børn:

Skoleåret 2012 / 2013 er startet og der er kommet

nye børn her på fritidshjemmet. Der er

startet 15 børn i den nye 1.klasse, og ud af de

15 børn er der startet 12 her på fritidshjemmet.

I forhold til de seneste år, hvor der plejede at

starte omkring de 5-7 børn efter sommerferien

er det næsten hele klassen, der er begyndt som

fritids-hjemsbørn. Med denne nystart er der

kommet godt med liv ind i huset igen.

Feriekoloni:

Som i de seneste 20 år vil vi også tage på

kolonitur i år. På grund af en lidt forkortet

påskeferie, tager vi af sted i efterårsferien. Til

gengæld er vi så 5 dage på koloni i Løjt Kirkeby

i stedet for 4 dage, som vi plejer. Vi håber på en

god kolonitur med godt vejr, masser af sjov og

mange spændende oplevelser.

Ungdomsklubben og dets udflugter:

Ungdomsklubben laver mange forskellige aktiviteter

og udflugter. Dette bliver planlagt fra ferie

til ferie, idet klubbørnene får udleveret en aktivitetsplan.

På programmet står der udflugter til

Flensborgs Phänomenta og skøjtehal, en tur til

Steinberghaff i majslabyrintet, DVD-Maratoner

på fritidshjemmet med overnatning og natmad.

På programmet står næsten alt lige fra syning til

klippe og klistre. Et highlight er altid den årlige

udflugt til enten Hansa- eller Heidepark. I år gik

turen til Heidepark Soltau, hvor både børnene

og pædagogerne havde en rigtig dejlig tur med

masser af sjov og dejligt solskinsvejr.

Forskellige projekter:

Model-helikopter

Ét af vores projekter går ud på modelhelikopter-flyvning.

Et projekt, som ikke kun er

sjov, men samtidig ét, der udfordrer børnenes

koncentration og finmotorik. Vi startede med

nogle små model-helikoptere indtil vi fik anskaffet

nogen, der var lidt større. Med hjælp fra en af

side 26

forældrene, som er specialiseret på helikoptere,

kommer børnene godt i gang med projektet. Ikke

kun drengene er begejstret for denne aktivitet,

men også pigerne står med begejstring i kø for

at afprøve model-helikopter-flyvning.

Gyngedyr:

Fritidshjemmet har i år fået foræret tre gamle

gyngedyr, som skal restaureres. Denne opgave

tog vi imod i klubben og lavede et projekt ud af

det. Vi startede med at skrue de enkelte dele fra

hinanden, så vi kunne komme i gang med at slibe,

male og lakere dem. Når vi er færdige med det,

skal delene skrues sammen igen. Når så alle

de praktiske ting er afsluttet, vil vi så finde en

plads ved legepladsen eller i kolonihaven, hvor

de skal graves ned og fastgøres, så børnene kan

komme til at bruge dem.

Tschernobyl-projektet:

Som allerede i sidste år har vi deltaget i et

projekt, der hedder ”Kinder von Tschernobyl”,

hvor nogle af vores fritidshjemsbørn syede

puder/stofdyr til 16 gæstebørn fra Tschernobyl,

som har været i gæstefamilier her i Kappel. Som

afslutning på denne rejse og tak for de fine puder

og dyr havde projektlederen foreslået, at lave en

fælles diskotek-eftermiddag på fritidshjemmet

med alle gæstebørn, fritidshjemsbørn, projektledere

og fritidshjemspersonalet. Alle børn fra

Hviderusland og fritidshjemsbørnene dansede

på livet løs i 2 timer til den musik, som DJ

John Doe, som ekstra blev engageret til denne

eftermiddag, sørgede for. Det var den lokale

afdeling af ”Kinder von Tschernobyl”, der i

samarbejde med DJ´en og fritidshjemmet havde

arrangeret diskoteket. Kontakten mellem

”Kinder von Tschernobyl” og fritidshjemmet er

blev skabt gennem en af forældrene i fritidshjemmet,

som er aktiv i foreningen. Vi glæder

os over et vellykket arrangement og ser frem

til næste år, hvor der igen kommer besøg fra

Hviderusland.

”Versuch macht klug”

”Versuch macht klug” er et projekt, som styrker

børnenes koncentration og evnen til at lære,

vækker lysten til at finde svar på åbne spørgsmål.

Børnene lærer på en legende måde at

forske lidt i den eksperimentelle verden. Med

forskellige eksperimenter og forsøg finder de

selv ud af resultatet på den stillede opgave.


Sommerland Syd

Tschernobyl - projektet

Kappel Fritidshjem

”Versuch macht klug”

side 27


Kappel Fritidshjem

Børnene går meget op i projektet og står tit i kø

for at komme til.

En hilsen til Helga Bade:

Den 5. september 2012 havde skoleinspektøren,

Helga Bade, fra Kaj-Munk-Skolen i Kappel 25års

jubilæum ved Dansk Skoleforeningen.

side 28

Der bygges model-helikoptere

Kappel Fritidshjem ønsker stort tillykke med

jubilæet!!!

På personalets vegne

Manfred Bauch


Kære læsere,

traditionen tro her igen en lille beretning til

SdU’s gule beretning. Skoleåret 2011/2012

startede vi med to 1. klasser her i Egernførde,

hvilket igen betød at vores kapaciteter i fritidshjemsafdelingen

var fuldt udnyttet. Videnskabelige

undersøgelser er kommet til det resultat,

at vi især her i amtet Rendsborg-Egernførde

i den nære fremtid ikke vil have særlig mange

børn og unge mere. Utrolig mange tyske skoler

er enten blevet lukket eller var nødt at fusionere.

Vi venter endnu på konsekvenserne af den

såkaldte demografiske faktor, men for tiden ser

det ud til at de danske institutioner på stedet

ikke bliver udsat for en nedgang i antallet af

børn og unge i de næste 5 til 6 år. Stabile tal i

børnehaverne og i skolerne betyder ligeledes et

stabilt antal af børn og unge i vores fritidshjems-

og klubafdelinger. I skrivende stund har vi allerede

modtaget nye 1. klasses elever for skoleåret 2012

/ 2013. Behovet af antallet af fritidshjemspladser

kan vi i år kun dække pga. en særtilladelse fra

amtet Rendsborg-Egernførde, som giver os lov

til at køre med større grupper.

Egernførde Fritidshjem

Fritidshjemmets år er altid præget af et højt

aktivitetsniveau på alle områder.

Vi vægter ordet ”fritid” i betegnelsen fritidshjem

meget højt. Selvom vi tilgodeser mange praktiske

behov, idet vi tilbyder en madordning og en

lektieordning på stedet, fokuserer vi dog på en

hverdag for børn og unge med et meningsfyldt

og aldersvarende tilbud på fritidsområdet. De

forskellige tilbud skal være præget af børnenes

og de unges behov og interesser. Alt i alt skal

vores aktiviteter og arrangementer være med

til at give børnene og de unge en tryg og udfordrende

hverdag, der er præget af dansk

kultur med skiftende indhold, som er tilpasset

det aktuelle udviklingstrin. En hverdag, hvor

børnene og de unge oplever nødvendigheden af

ansvar overfor sig selv og andre. Samtidig skal

der være nok frirum til, at børnene og de unge

kan udfolde sig på egne præmisser.

De forskellige daglige aktiviteter finder sted

i og ude af huset. Her er der tale om faste og

spontane aktiviteter. Nogle gange skal brugerne

tilmelde sig til en aktivitet, forårsaget i selve

aktivitetens ejendommelighed. Ud over det er

nogle aktiviteter og arrangementer præget af

en hvis tradition på grund af, at de vender tilbage

år efter år som f.eks. årstiderne, fastelavn, Skt.

Hans, jul mm. Dette betyder, at disse aktiviteter

pga. af deres tradition hører med til årets gang.

Også overnatninger, kolonier, fester og andre

større arrangementer er en del af vores pædagogiske

arbejde.

En spændende udfordring vil også være

etableringen af en heldagsskole på Jes Kruse

Kanotur Fastelavn

side 29


Egernførde Fritidshjem

Skolen i Egernførde, hvilket med stor sikkerhed

vil have indflydelse på vores struktur(er) og

dagligdagen. Gode og fremtidsvisende samtaler

har vi allerede ført med skolens ledelse og samarbejdsråd.

Som en del af SdU’s resultataftale bestod vores

opgave i at gennemføre og sætte fokus på 4

projekter med børn og unge i det sidste år. Et af

disse projekter var at opbygge en professionel

internetside, en anden var at gennemføre et

projekt, hvilket skulle intensivere samarbejdet

med forældrene. Derudover at gennemføre

et projekt, der skulle give de unge en større

bevidsthed og forståelse omkring deres krop og

deres seksualitet, det sidste var at gennemføre

et projekt, der skulle reducere mobning blandt

børn og de unge.

Projekternes forløb var meget positivt og er

allerede afsluttet og også vores internetside er

færdig.

Dyrepark

side 30

På vores hjemmeside www.egernfoerdefrit.eu

giver vi brugerne et overblik over, hvad der sker

på institutionen indenfor en måned. Her kan

man også finde vores virksomhedsplan og andre

informationer rundt om huset.

På baggrund af resultataftalen for 2012 / 2013

med det danske undervisningsministerium er vi

for tiden meget optaget af at udvikle handle- og

læreplaner for vores institution. En spændende

opgave som vi betragter som et ”nyt” redskab i

vores daglige arbejde, og som vi pt. bruger rigtig

megen tid. I skrivende stund ser vi frem til en

spændende kursusdag i starten af september.

Vi ønsker jer alle sammen et rigtig godt

hovedsendemandsmøde 2012.

På personalets vegne

Wolfgang Lausten

Klatrepark


Mandag:

Efter en mere eller mindre afslappende, men

for kort weekend !!!

Om et par minutter kommer de -børnene- skrålende,

skrigende, larmende, grædende, grinende

og åhhhhh, hvor er det dejligt. Og ja, vi

kender det nok alle, alle der arbejder med børn

: Efter en weekend skal børnene lige falde på

plads igen. Lige komme ind i institutionen og lige

huske hvilke regler og normer der er gældende

her. Efter vi har hilst på hinanden, finder børnene

deres garderobeplads, får hjemmesko på

og vasker deres hænder, inden de går op for at

spise middagsmad. Efter meget kort tid kører

alt som det plejer. DEJLIGT !!

Imens vi spiser middagsmad sammen, sidder

vi med ungerne og snakker om, hvordan deres

weekend har været. I dag fortæller mange

børn om Rendsburger Herbst (byfest), som de

har været til enten med mor og far eller med

deres bedsteforældre. Nogle fortæller om

aktiviteterne, de har deltaget i, og andre om

is, slik og andre gode ting de har fået. Enkelte

vil hellere fortælle om emneugen, der lige er

startet i skolen. Ingen lektier hele ugen, ihhh

hvor fedt. Også vi er glade for, at der ikke er

lektier i denne uge. På denne måde har vi mere

tid til de aktiviteter, vi har planlagt denne uge.

Vi kan tidligere komme afsted på udflugterne,

og børnene har mulighed for at gå i vores

værksteder direkte efter maden.

For øjeblikket har vi 60 børn i fritidshjemsafdelingen

(vi er normalt normeret til 45, har

dog en særtilladelse til 60 allerede i et par

år). Til sæsonen 2012 – 2013 havde vi 24 børn

på venteliste, og det har været noget af en udfordring

at finde plads til dem alle. Til sæsonen

2013 – 2014 står 37 børn på venteliste, og

udfordringen, med at sikre alle børn en plads,

vil blive endnu større.

I fritidsklubben for 9–12-årige er 53 unge

Rendsborg/Bydelsdorf Fritidshjem

tilmeldt, og i ungdomsklubben for de 12–

18-årige har vi 28 medlemmer. Derudover har vi

en velfungerende forældreklub (uden medlemskab)

hvor der ofte er et fremmøde på 10 til 18

forældre.

Året der gik ….

Planlægning:

Vi/personalet startede med at holde et todages

planlægnings- og forberedelsesmøde i

januar måned. Vi bruger et par timer på at

planlægge arrangementer, udflugter, fester,

faste aktiviteter, nye tiltag, forældremøder og

arbejdsdage, ferie, projektuger osv. Her har vi

også mulighed for at diskutere virksomhedsplan,

handleplaner iht. læreplaner, pædagogik mm.

Ud over det holder vi løbende personalemøder,

men da disse er begrænset til to timer ad gangen

og ofte er fyldt med hverdagsting, er det vigtigt

at have én til to dage til at snakke tingene

grundigt i gennem.

Fester:

Som alle andre institutioner har vi også holdt

en del fester for vore brugere. Julefest, ”kom

sammen fest ”, sommerfest, årsmødefest osv.

Vi er meget glade for, at vores arrangementer

bliver godt modtaget og er velbesøgte.

Udflugter:

Fritidshjemmet har to egne busser, som hovedsageligt

er finansieret af pengegaver og reklamer

på busserne. Disse bruger vi til at køre

børnene og de unge på udflugter og kolonier. Vi

har besøgt politiet, brandvæsenet, bagerier og

en slikfabrik. Derudover kører vi til svømning,

til museer og meget meget mere. Udflugterne

er blevet en vigtig del i vores arbejde. Børnene

lærer meget af at se, hvordan virksomheder

arbejder, hvad lægernes opgaver f.eks. er, og

hvad fiskeren går og laver. Det aflaster institutionen,

når 16 børn er ude af huset, og hjælper

os med at give børnene en god og oplevelsesrig

dag i fritidshjemmet.

Frit- og klub-sport:

Én gang om ugen kan vi låne skolens gymnastiksal,

og det gør vi flittigt brug af . Her har

fritidshjemmet og klubben mulighed for at dyrke

sport. Der tilbydes en masse sjove aktiviteter

som f.eks. fodbold, håndbold, gymnastik, badminton

eller dødbold.

side 31


Rendsborg/Bydelsdorf Fritidshjem

Fodboldgolf Besøg hos politiet

side 32

Gettorf

Vesterled


Vesterled:

Over 40 børn har været med på vores årlige

sommerkoloni. Vejrguderne var for andet år

i træk ikke med os, selvom vi havde bestilt

godt vejr, men det blev nu til et sjovt lejrophold

alligevel. Også her fik børnene tilbudt en masse

sjov og ballade, udflugter, aktiviteter og en

hel del regn …. desværre kunne vi ikke tilbyde

sol og strand, men en badetur i Hvide Sande’s

svømmehal fik ungerne da i det mindste.

Efterhånden er det blevet til en tradition,

at vi holder sommerlejr i Vesterled, og vi er

overbeviste om, at vejret vil være med os næste

år.

Sommerhus:

Med klubben har vi været i et stort sommerhus

i nærheden af Søndervig . Det var i oktober

2011, og naturligvis havde vi heller ikke det

bedste vejr på det tidspunkt. Da huset både

havde svømmebassin, billard og internet, gik

det gnidningsløst med vore klubmedlemmer.

Selvfølgelig har vi også her tilbudt forskellige

ture og aktiviteter.

Projektuger:

I løbet af året har vi holdt tre projektuger. Emnerne

har været hekse og trylleri, kreativ /

gammeldags leg og musik. Alle tre projektuger

var en succes, men vi lagde mærke til, at det

er svært at få alle børn inddraget på grund af

de mange terminer, de har i hverdagen. Så vi

arbejder på at finde en ny, henholdsvis en anden

model for projektugerne i fremtiden.

Forældreklub:

Én gang pr kvartal tilbyder forældrerådet en

forældreklubaften, hvor de kan hoppe ind i

den unges rolle og nyde en hyggelig aften på

fritidshjemmet. Her kan forældrene sidde sammen

om et spil, lege Play Station, lege ”sing

star” (som de er ellevilde med !) eller bare få

en sludder og en snak sammen med os. Det

Rendsborg/Bydelsdorf Fritidshjem

er blevet taget rigtig godt imod, og forældrene

nyder at være sammen med os, uden at have

børnene med hver gang.

En bowlingaften og en grillaften har forældrene

også allerede organiseret. Det er for øvrigt

forældrerådet/samarbejdsrådet der er ansvarlig

for forældreklubben. Personalet møder op på

frivillig basis, hvis og såfremt personalet har tid

og lyst til at være med.

Fritids- og ungsdomsklubben:

81 medlemmer med stigende tendens er et flot

antal og viser, at vi er gode til at fange de unges

interesser. Efterhånden er det blevet svært at

byde de unge noget, de ikke har i forvejen, eller at

finde på noget de har lyst til at være med til. Sjove

aktiviteter og udflugter til f.eks. klatreparken i

Egernførde, Heide Park, Arriba badeland eller

til fodboldgolf er aktiviteter, de unge har lyst

til. Det at være sammen med kammeraterne,

samt at føle at personalet tager dem alvorligt

og er tæt på dem, er nogle af grundene til, at

medlemmerne kommer i klubben.

Afsluttende:

Sikkert ville der være endnu flere tiltag, vi kunne

fortælle om, men nu må vi hellere komme i gang

med det, vi er ansat til: At være sammen med

børnene og de unge og sørge for, at de sammen

med os, får en god dag hhv. uge. Og nu kan

ungerne, sammen med os, glæde sig til, at det

endelig bliver mandag igen ….. OH NEJJJJJJ

……. Hihi.

Mange varme hilsner og et godt hovedsendemandsmøde

ønsker børnene, de unge, deres

familier og personalet på

Rendsborg Bydelsdorf Fritidshjem

Jörg Bremer Hansen

side 33


Husum Fritidshjem

Børnetal:

Fritidshjem: 60

Fritidsklub: 43

Aftenklub: 29

Fritidshjemsgruppen:

I år skulle der integreres 19 nye børn, og de

skulle vænne sig til personalet, større børn og

til rytmen i fritidshjemmet. Børnene startede

allerede 3 uger før indskolingen, så de på en

afslappet måde kunne opbygge tillid til os og

finde deres plads i vores hus. Udviklingen i

Husum viser, at børneantallet ikke bliver mindre

i løbet af de næste år. Der er nu allerede

side 34

en venteliste på 18 børn til sommeren 2013, så

vi sandsynligvis vil blive nødt til at diskutere

en omstrukturering og en evt. opnormering i

Husums fritidshjemsafdeling fra 3 til 4 grupper

for at kunne klare efterspørgslen.

Personale:

Vi sagde i år 2012 velkommen til to nye kollegaer:

Nicole er medhjælper med 17 timer, og

Kim er pædagog med 20 timer. Med vores to

nye medarbejdere får vi nu endelig mulighed for

at bruge skolens sløjd- og formningslokaler til

projekter med børn og unge i klubberne.

100%

Året 2012 har været præget af bekymringer

omkring nedskæringerne for mindretallet af

landsregeringen. Men det har ligeledes vist

sammenholdet i mindretallet, der udmøntede

sig i, at over 12.000 mennesker deltog i den

store demonstration i Flensborg. Selvfølgelig

var vi også med til at arrangere og gennemføre

aktionsdagen. Børnene havde ordentlig gang i

pap, lim, saks og papir i ugerne inden demonstrationen.

Vi havde i samarbejde med skolen

organiseret fælleskørsel, og forældrene brugte

også tid og energi på at få demonstrationen til

at gå op i en højere enhed.


”Land und Leute” i Wesselburen

Årsmøde

Husum Fritidshjem

side 35


Husum Fritidshjem

atgå op i en højere enhed.

ADHD-kursus

Et stort emne i skolen og institutioner for tiden

er diagnosen ADHD. Det er et kontroverst emne,

specielt hvad medicinering af børnene angår.

For at gøre os kloge på emnet arrangerede vi et

tre-dages-kursus i Husum med Michael Brauckmann,

som er systemisk terapeut og supervisor.

Han har stor erfaring i arbejdet med børn, der

har fået diagnosen ”ADHD”. Vi lærte en masse

spændende ting om diagnosen og pædagogiske

muligheder.

Da vores SdU-kollegaer ikke skulle snydes for

denne nye viden, sendte vi invitationer ud til alle

institutioner. Vi var 16 i alt, der nød godt af de tre

formiddage fordelt over 10 uger.

Årsmøde

Vi var igen i år ansvarlig for en del af underholdningen

ved årsmødet i Husum. Forskellige

dansegrupper viste deres trin og høstede velfortjente

klapsalver. Som noget nyt fik børn fra

anden og tredje klasse chancen for at vise, hvor

gode de er til at holde takten og svinge arme

og ben. Det gik forrygende, og de glæder sig

allesammen til en ny sæson i dansegruppen.

Ture

Traditionen tro har vores nye børn været på

tur til ”Land und Leute” i Wesselburen med

efterfølgende overnatning på fritidshjemmet.

Vi vægter overnatninger højt i vores aktivitetskalender,

da de i høj grad stimulerer børnenes

udvikling af selvstændighed samt oplevelsen

af at være en del af et forpligtende fællesskab.

Ved at være væk hjemmefra i en alderssvarende

periode, lærer børnene at tage hensyn til

hinanden og øver sig i selv at løse indbyrdes

konflikter.

Projekter

Vi har i løbet af året haft projekter i gang omkring

forældresamarbejde, mobning og seksualitet.

side 36

Forinden beskæftigede vi os med den teoretiske

side af pædagogikken og satte bl.a. fokus på. :

Hvad ligger der bag begrebet ”mobning”? Hvad

kendetegner et godt forældresamarbejde?

I samarbejde med forældrene udviklede vi et

nyt logo til fritidshjemmet, som vi vil bruge i

fremtiden. Forældrene havde mange gode bud

på, hvilke værdier fritidshjemmet repræsenterer

og prøvede på at få dem alle med ind i logoet.

For at logoet ikke skulle flyde med alle mulige

forskellige billeder, valgte vi at bruge farver, der

står for de forskellige værdier.

Vi valgte at bruge farverne i form af en sol med

vores hus i centrum, som udstråler varme,

tryghed, energi og robusthed.

2013?

Hvis Mayakalenderen tager fejl (som jo forudser

verdens undergang d. 21. december i år), skal vi i

det kommende år til at beskæftige os meget med

at udarbejde lære- og handleplaner i henhold til

SdU´s overordnede pædagogiske målsætning,

for både fritidshjemsgruppen, fritidsklubben og

ungdomsklubben.

· Fokus vil ligge på følgende 6 hovedområder:

· Barnets alsidige personlige udvikling

· Sociale kompetencer

· Sprog og kommunikation

· Krop og bevægelse – børns sansemotoriske

udvikling

· Naturen og naturvidenskab

· Kulturelle udtryksformer og værdier

Selvom det vil betyde meget administrativt arbejde

og mange kontortimer, ser vi det også som

en mulighed for læring og en positiv udvikling af

vores institution. Hvis Mayaernes teori derimod

holder stik, siger vi tak for denne gang.

Mange hilsener fra

Husum Fritidshjems personale.

Günther Wiese


100%-dagen

Nail-painting

Vesterland Fritidshjem

Der bygges Cajons

side 37


Vesterland Fritidshjem

Efter en opnormering fra én fritidshjemsgruppe

til to grupper á 15 børn har vi aktuelt 31 børn i

fritidshjemmet og 25 klubbørn.

Selvom vejen til opnormeringen var lang, nåede

vi målet i sidste øjeblik.

Det forudsatte en omstrukturering af vores dagligstue

fra et grupperum til to rum.

Så nu kalder vi det hele for et multifunktionsrum,

hvori vi spiser vores middagsmad og

kan foretage forskellige aktiviteter om eftermiddagen.

Samtidig har vi fået et nyt køkken, som opfylder

de nyeste hygiejniske bestemmelser.

Gerd, vores medhjælper i køkkenet, siger selv,

at hun lige må vænne sig til at bruge den nye

”kombidämpfer”, men de skal nok blive rigtige

gode venner med tiden.

I hvert fald tryller hun fantastisk god mad frem

til os hver dag – tusind tak for det.

Efter 17 års ansættelse ved SdU er vores leder

Barbro Hjortsberg gået på pension.

Hun kom til øen i 1995, hvor hun startede som

pædagog og sluttede som leder på stedet.

Vi holdt en rigtig hyggelig afskedsfest for hende,

med nogle morsomme, hjertelige og ærlige taler.

Der blev digtet, danset og sunget af venner,

kolleger og ”gamle fritidshjemsbørn” ....

Barbro tak for, at du er den, du er...

Kolonituren til Middelfart var i år en stor succes.

I år var det sådan, at vi fik foræret fribilletter til

Legoland fra Bjergbanken i Middelfart.

side 38

Afskedsfest

med Barbro

Og det, syntes børnene, var alle tiders. Vi tog

afsted med 16 fritidshjemsbørn og to voksne

(Barbro og Gerd).

I løbet af året der gik, havde vi en del forskellige

aktiviteter, som børnene kunne deltage i.

Vi byggede ”Cajon’s” i træværkstedet, det var

spændende at opleve, hvordan et par træplader

og lidt lim kan blive til et musikinstrument.

Male ”negle” ville nok være det forkerte ord, så

vi må sige ”professionel finger nail painting” i

stedet for. Pigerne var glade for, at der kom to

forældre, som gerne ville vise, hvordan man kan

bruge de forskellige farver osv. – Det var sjovt!

Andre aktiviteter som børnene havde gang i:

- Sy i filt og puder

- Male i forskellige variationer med alle slags

farver

- Brug af værkstedet til egen fantasi .... osv.

En ikke helt ny aktivitet i huset er blevet til en

fast del af ugens forløb – slagtøj – vi vil på denne

vej sige mange tak til Kai B. , at han altid er frisk

og motiverer børnene til en lidt anden form for

musik (man må gerne bare spille som man har

”lyd” til).

I samarbejde med skolen, VUI og børnehaven

har fritidshjemmet deltaget i 100 % Demodagen

i Flensborg den 21.04. … kort sagt; det har givet

pote.

Venlig hilsen

børnene og personalet

på Vesterland Fritidshjem


Aktivitetshuset – et kulturhus

Som ny leder af Aktivitetshuset er det her mit

første bidrag til SdU’s gule beretning. Selvom

I sandsynligvis allerede har læst mange af

disse beretninger, er det for mig stadigvæk

nyt at skrive den. Og alt det, der har med

Aktivitetshuset at gøre, er også nyt endnu. Og

er derfor også utrolig spændende. Ofte ved jeg

nemlig ikke, hvor nye tiltag, projekter og idéer

fører hen. Men lad os sammen se på, hvor

Aktivitetshuset står lige nu.

I januar 2012 er Aktivitetshuset for første gang

efter fem år udkommet med et kursusprogram

01/2012 på papir. Det har været meget arbejde og

krævet en stor indsats af alle medarbejdere at få

skrevet og layoutet programmet i så kort tid. I alt

blev 7.000 eksemplarer fordelt med Flensborg

Avis og foreningsposten, og vi ventede her i huset

spændt på, hvordan mindretallet ville tage imod

tilbuddet. Med i alt 35 kurser var programmet

stort og tilbuddet meget omfangsrigt. Der var

en del nye tiltag som f.eks. madlavning for 50+

eller farve strømpegarn, men også klassikerne

som pileflet eller malekurser blev tilbudt. 23

kurser blev gennemført med 285 deltagere

og tilbagemeldingerne på vores program

var meget positive. Selvom læseligheden og

overskueligheden kunne blive bedre.

Dette har vi taget op i kursusprogrammet

02/2012, der udkom i begyndelsen af august

med 9.000 eksemplarer. Programmet er blevet

mere læsevenligt og ved hjælp af farver og

billeder er den også mere overskuelig.

At udvikle kursusprogrammet hvert halvår

er en langsom proces, der kræver en stor

portion tålmodighed. Det gælder om at udnytte

medarbejdernes kompetencer og husets

muligheder. Men også efterspørgslen af kurser

og behovet inden for mindretallet skal tages op.

Det er en stor udfordring at skaffe en balance

mellem behov og tilbud, nyt og gammelt,

eksperimenterende og fungerende. Som det

Aktivitetshuset

siges i voksenpædagogikken, skal man være en

seismograf i selskabet for at finde ud af, hvor

der er bevægelse og dermed lyst til at lære. Og

den bevægelse vil vi prøve på at tage op til næste

års kursusprogram igen.

Ved siden af kurserne i Aktivitetshuset kunne

der i år besøges forskellige udstillinger

i huset. I januar indledte tre kvinder fra

Sønderborg (Annette Møller, Lone Kanne-

Hansen og Henriette Andresen) udstillingssæsonen.

”Kvinder kommer med kunst” hed

udstillingen og billederne var meget forskellige

og afvekslende. Derefter overtog Lones mand,

Morten Kanne-Hansen, med fotografier. Motiver,

der ved første blik ikke virker særlig spændende,

bliver fotograferet og bearbejdet, til tider så

meget, at der kan komme noget helt andet ud

af det end først ventet. Dermed formår Morten

at transportere det unikke og fascinerende ind i

fotografierne.

Irene Heese udstillede i sommerperioden med

”Intuitive malerier – i abstrakt og konkret,

farvet og sort/hvidt”. Billederne er intuitive

i et bredt spektrum og Irene kan godt lide at

eksperimentere og forbinde akryl, spartel,

spartelmasse og pensler til billeder med meget

dybde og kreativitet. Mens jeg skriver denne

beretning, udstiller Nora Münstermann med

smykker og billeder her i huset med titlen

”Mange farver i havet og haven”. Det er både

blomsterbilleder og havbilleder, hun har malet.

Derudover kan to flotte billeder lavet i glas ses i

huset. I slutningen af året forbereder vi en ”Aktiudstilling”,

hvor alle kursister og kursusledere

bliver inviteret til at udstille det, de har lavet her

i huset i løbet af året. Dermed vil vi gerne give et

overblik over de kreative processer her i huset,

der inspirerer og leder folk til at skaffe kunst og

kultur.

I det første halvår 2012 (01.01. – 30.06.) har

Aktivitetshuset haft 7.796 brugere. Sammenlignet

med 14.187 brugere i 2011, er det et

pænt tal efter det første halvår. Tallet sættes

sammen af værkstedsbrugere, hvoraf vores

Atelier, Trykkeriet og IT-lokalet bliver brugt

mest. Dertil kommer så musikerne, der bruger

musikøvelokalet og brugerne, der kommer til

møder, foredrag, rundvisninger eller i Caféen.

Statistikken giver i dette tilfælde et imponerende

indtryk af, hvor mange personer der inden for det

danske mindretal bruger Aktivitetshuset som et

side 39


Aktivitetshuset

Filtning af pulsvarmere

side 40

Vinderbandet ”What the Funk”

New Stars Contest

Julehygge


hus, hvor de gerne vil være. Ingen tvinges til at

komme her. Så for os medarbejdere gælder det

om at lave stedet så attraktivt som muligt, for at

folk gerne vil være her.

Sammen med det hænger selvfølgelig vedligeholdelsen

af Aktivitetshuset. Det kræver

meget konsekvent opmærksomhed at finde

ud af hvilke ting, der skal ordnes, repareres

og forandres. Vores største udfordring er p.t.

en fornuftig lydisolering af musikøvelokalet.

Musikøvelokalet bliver brugt på hverdagene

indtil kl. 22, og vores naboer har været meget

tålmodige med at lytte til den musik, grupperne

spiller. I længden er situationen dog ikke

holdbar. I år bliver taget på musikøvelokalet

derfor renoveret og lydisoleret. I 2013 følger

så væggene. Ved siden af musikøvelokalet har

vi ombygget videolokalet. Båsene er blevet

fjernet og til to arbejdspladser kommer der

et sofa-hygge-hjørne i lokalet, så grupper

og enkelpersoner både kan arbejde ved

computere, men også sidde, hygge og diskutere.

Almindelige vedligeholdelsesopgaver som

istandsættelse af vinduer, maling af fassaden

eller elektricitetschecken er så opgaver, der

ordnes, men som brugerne nok sjældent lægger

mærke til. Men alligevel kræver et så gammelt

hus som Aktivitetshuset en kærlig hånd, for at

den dejlige atmosfære og den gode tilstand,

huset befinder sig i, opretholdes i længden.

For at opretholde det gode tilbud, har vi i år

med succes søgt om tilskud til køb af en ny

kopimaskine. Derved bliver kvaliteten på vores

plakater og print tydeligt forbedret, og vi er

meget glade for den nye teknik, der er kommet.

Derudover er vi i gang med at forberede købet

af en interaktiv tavle. P.t. ved vi dog ikke, om

vi får pengene samlet. For at kende brugernes

ønsker med hensyn til udstyr af værkstederne

og huset, har vi i begyndelsen af august inviteret

til et brugermøde. Der kom mange konstruktive

forslag fra både brugerne og medarbejderne

til en videreudvikling af huset. Bl.a. blev der

nævnt, at der skal flere udstillinger med unge

kunstnere til, at værkstederne skal køre flere

fælles projekter, at der skal en bredere vinkel

på kurserne, og at vi skal holde fredags-åbnearrangementer.

En række nye forslag til kurser

blev desuden nævnt, som f.eks. tegnekursus på

touchpad, trommeundervisning for børn, kurser

Aktivitetshuset

i lyd og t-shirt-tryk til drenge. Vi vil gerne, i de

næste måneder, arbejde videre på disse forslag

til kurser og projekter og prøve på at realisere

en del af dem.

Men ikke alt her i huset kører altid sådan,

som vi ønsker os det. Desværre var vi i år

nødt til at sige farvel til Studenterklubbens

Fredagsbar. Det, der engang startede som

et relativt lille arrangement, er vokset så

stort, at Aktivitetshusets Café med hensyn til

plads og indretning ikke længere kan huse

arrangementet. I flere måneder er det nu

Volksbad, der har lagt hus til Torsdagsbaren og

det ser ud til at etablere sig til en fed aften,med

både dansk og tysk musik og både danske og

tyske gæster.

Også blandt medarbejderne har der været

forandringer. Sven Mikolajewicz er ikke længere

værkstedsleder til Lydstudiet, og jeg vil

gerne benytte lejligheden og sige en stor tak for

det flotte arbejde, han har lavet med at opbygge

værkstedet! Der er Jens, der nu er blevet

værkstedsleder for musik og lyd. Desuden

er Mario blevet værkstedsleder for foto, så

alle dem, der skal have et kørekort til digital

fotografi mødes med ham. Han tilbyder også at

være behjælpelig med fotoprojekter.

Angående kulturprojekter har Aktivitetshusets

medarbejdere haft meget travlt, og har det nok

også de sidste måneder af 2012 endnu. Der er

mange kulturprojekter i Flensborg by, men også

grænseoverskridende, som Aktivitetshuset

kører eller er en partner af. Huset har etableret

sig som en vigtig kooperationspartner til

kulturprojekter og eksempler på dette findes

der mange af.

Sammen med tyske kulturinstitutioner har vi

været med til at præsentere Aktivitetshuset

til 72,5 hours Schlachthof og organisere

festivalen Dockyard. Det blev til en perfekt aften

i slutningen af maj med både tyske bands som

Tequila and the Sunrisegang, danske bands

som The Malpractice og grænselands bands

som Crashkurs. Medarbejderne var flittige til

at bygge op og om og af og lavede et flot stykke

arbejde den pinseweekend til sent om natten.

Til samarbejdet med tyske partnere hører

også, at Aktivitetshuset igen har lagt hus til

folkBALTICA. Festivalkontoret fandt plads i

side 41


Aktivitetshuset

huset og spisestedet til musikerne lå igen i

Mødestedet. Med både spontane musiksessions

og et åbent hus i weekenden var der mange nye

personer, der lærte huset at kende og nød den

centrale beliggenhed mellem spillestederne.

Med Universitet Flensborg arbejder vi sammen

i Interreg-projektet NEXUS, der prøver på

at oprette et stabilt netværk mellem uddannelsesinstitutioner

og kunst- og kulturinstitutioner

for at skaffe kunst og kultur. Vi

overvejer p.t. at lægge Børneværkstedet med

ind under projektet og tilbyde infrastruktur til

udvikling af kunst.

Sammen med SdU’s koncertudvalg har vi i år

kørt en flot New Stars Contest. Det blev bandet

Crashkurs, der vandt publikumsprisen og bandet

What the Funk, der løb med førstepladsen.

Begge bands kommer fra Flensborg, så det

er dejlige resultater juryen og publikummet

kom frem til. Og også vinderbandet fra 2010,

Kaskelot fra Haderslev, optrådte som Special

Guest og fik publikummet til at danse og synge.

Næste New Stars Contest finder i modsætning

til den nuværende tradition allerede sted den

07.06.2013 for at undgå at skulle hamle op imod

de år, der er spækketmed VM og EM i fodbold.

Inviteret af SdU’s foreningskulturudvalg har

Aktivitetshuset desuden tilbudt T-Shirt-tryk til

Familieaktivitetsdagen i Idrætshallen og rigtig

side 42

mange børn fik forberedt og printet deres små

T-Shirts med aber, bamser og giraffer på.

Som sidste eksempel på husets kulturpro-jekter

har vi som noget helt nyt samarbejdet med

Flensborg Bibliotek om projektet Sommerunger.

Sammen tilbød vi en uge i begyndelse af

sommerferien til børn i alderen 8-10 år, der ikke

havde fået en værtsfamilie eller råd til at tage

på ferie, til en uge med aktiviteter, hygge, lege

og vild kreativitet på biblioteket og her i huset.

Finansielt støttet af både SdU og SSH kunne

ugen realiseres. Det blev til en så fed oplevelse

både for børn og medarbejdere, som til sidst

lykkeligt kunne præsentere ugens projekter

og resultater frem fredag eftermiddag til både

familie og venner. P.t. diskuterer vi at lægge op

til projektet engang til i 2013, så der er 20 børn,

der allerede kan glæde sig til det.

Her står Aktivitetshuset altså lige nu. Jeg selv

er meget spændt på, hvilke udviklinger jeg

kommer til at berette om i 2013, når jeg har

været her i lidt længere tid. Lige nu er der ingen

rutine i at skrive beretninger og opgaverne

kommer væltende ind over mig. Det er dejligt

at tage denne udfordring og jeg håber, at huset

er et sted, I alle sammen kan lide og har lyst at

besøge og bruge.

Sarah Keppler

T-Shirt-tryk på Aktivitetsdagen


Foredrag i mødestedet

Dockyard-Festivallen

Aktivitetshuset

De ældre brugere kommer også gerne i huset

side 43


Christianslyst

Har I været forbi Christianslyst siden årsskiftet,

vil I sikkert ha´ bemærket, vi for enden af

værelsesfløjen ud mod vejen, har fået lavet en

fin blyantsskulptur, et bundt farvestrålende

blyanter, der spreder sig som skulle man lige

til at lade en håndfuld mikadopinde falde. Ikke

en skulptur af den dyre slags, ikke en skulptur

som vi har måttet søge fonde for at få råd til at

få lavet, ikke afsløret ved en storslået reception,

men fejret med en kop kaffe og Dannebrogsflag

sammen med kunstneren og pedellerne, da

værket var færdigopstillet. Og vi er glade for

vores skulptur. Den lyser op i den mørke tid med

Christianslysts mørke mure som baggrund,

den gør sig bemærket om sommeren med sine

stærke farver som kontrast til skovens ensartede

grønne farvetone, den overrasker blikket, den

gør øjet glad, den bryder forventningerne,

den signalerer optimisme, glæde, kreativitet,

bevægelse, læring, den har bevist at kunne stå

fast i stiv kuling, - og den drager de yngste til

at klatre!! Skulpturen signalerer på bedste vis

overskrifterne på de mange aktiviteter som

foregår på Christianslyst i årets løb.

SdU er naturlig fast bruger af Christianslyst,

og udgør i gennemsnit årligt ca. 10 % af

belægningen på stedet. Siden sidst har SdU igen

været her med super gode og velorganiserede

arrangementer - altid med et spækket program,

hvor der intetsteds bliver gået på kompromis med

indholdet. Det gælder f.eks. Sommerlejren, Dans

og Musikweekenden, Bedsteforældrelejren, og

ikke mindst Wellness- weekenden for piger.

Først var der ikke rigtig tilslutning til Wellnessweekenden

- og på Christianslyst blev vi varslet

om dét, som vi ikke er glade for som en del af

vores virksomhed - nemlig et varsel om afbud.

Men ved massiv indsats mødte i sidste ende

alligevel en stor flok unge piger op, og vi var

side 44

vidner til en weekend med usædvanlig god

atmosfære og ren pigehygge, skabt omkring

sjove workshops og wellnesstilbud. Vi glæder

os til den næste lejr, og mon ikke også de unge

mænd kunne lokkes til et wellnessophold?

Hovedsendemandsmødet imødeses fra vores

side altid med spænding. Hvad ønsker styrelsen

at afprøve af nye ideer omkring afvikling af

mødet med indretning af salen, tema omkring

drikkevarer og det kulinariske, workshop før

og under mødet, afvikling af aftenfesten?? Det

meste kan lade sig gøre, med stor kreativitet

og fleksibilitet fra især køkken og pedelside.

Naturligvis er det en stor tilfredsstillelse for

alle parter, når et så stort arrangement er lagt

godt bag os. Det oplevede vi f.eks. ved sidste

Hovedsendemandsmøde med salen som engelsk

parlament, vinterhaven som engelsk pub og

alle dagens måltider lavet med udgangspunkt i

engelsk tradition.

”Lejrskolegrupperne ER stadig hovedgæstegruppen

på Christianslyst, men vi kæmper

hårdt for at opretholde besøgstallene for

denne gruppe, og det er usikkert, om vi fortsat

kan finde alternativer til de, som bliver sparet

væk. Vi har heldigvis gode, trofaste kunder

også fra folkeskoler og de frie skoler. Flere

gymnasieklasser finder efterhånden også

vej til Christianslyst. Når vi prøver at kigge

fremad, består usikkerheden i, OM det er et

overgangsfænomen, at nogle kommuner sparer

lejrskoleturene væk, OM endnu flere kommuner

følger efter med besparelser ELLER om det hele

finder et leje, så skoleturen igen bliver en mere

selvfølgelig del af et skoleår.”.

Foranstående citat er hentet direkte fra sidste

års Gule Beretning!! Vi kom i det forgangne år

belægningsmæssigt ud med det bedste resultat

i set over en lang årrække, nemlig med 12516

overnatninger. Det gode resultat skyldtes

overvejende to ekstraordinære udlejninger og

desværre ikke, at vores ”lejrskolesøjle” havde

fået ekstra tyngde. I indeværende år har vi

også kunnet mærke uafklaretheden på mange

danske folkeskoler på grund af skolelukninger,

sammenlægninger og etableringen af nye

skoler. Dels har vi i ”gode” lejrskoleuger haft

ledig kapacitet, dels har vi fået bestillinger med

helt usædvanligt kort varsel. Det er vanskeligt

at vurdere, i hvilken retning tendensen går,


Den nye blyant-skulptur

Christianslyst

side 45


Christianslyst

men vi tror på, at LEJRSKOLE fortsat vil være et

begreb i en stor del af det danske skolevæsen,

når alle de ”nye” skoler finder sammen om

fælles værdier og kultur.

Christianslyst har en stor gruppe af trofaste

kunder som med tætte intervaller vender

tilbage, og en stor tak skal lyde til dem. Dels

fordi de er så trofaste; dels fordi de reklamerer

for os til nye målgrupper. F.eks. har et medlem

af Christianslysts Venner været rundt på

skolerne i Helsigør/Hillerødområdet, hvilket i

hvert fald har foranlediget to nye grupper til at

komme på Christianslyst. Grænseforeningens

konsulent Claus Jørn Jensen og et par andre

medlemmer af Vennekredsen har igen været i

Herning på ”Ferie for alle” rejsemessen, som

har 70.000 besøgende. Også dette har givet

direkte bestillinger på Christianslyst. For at

blive endnu mere synlig på denne og andre

messer får vi nu fremstillet et par Christianslystrullegardinbannere.

Det er en stadig udfordring at gøre Christianslyst

synlig og kendt. Tidligere var mund-til-mundmetoden

næsten tilstrækkeligt, men det er

langtfra nok i den teknologiske verden. Vi

figurerer på flere internetportaler, annoncerer

stadig i relevante tidsskrifter og faghæfter,

sender breve til målrettede grupper. Det er

dyrt og det er vanskeligt at vide, om pengene

er relevant placeret. Desuden har vi fået vores

hjemmeside oversat til tysk, og også vores

brochurer foreligger nu på tysk.

Som noget nyt har vi lavet et informationshæfte

til vores voksne gæstegrupper, hvor vi f.eks.

også beder dem udfylde et evalueringsskema

over opholdet på Christianslyst. Èt af punkterne

her er forslag til nye annonceringssteder/nye

målgrupper.

Vi kan glæde os over at evalueringsskemaerne

er udfyldt med meget positive vurderinger af

faciliteter, forplejning og service i forbindelse

med opholdet på Christianslyst. Stedets

svaghed/udfordring er jo det, som vi rigtig

godt ved, nemlig at være et hus som både

opfylder børn/unges forventninger til et

lejrophold OG forventningerne fra voksne på

kursus eller besøgstur. Selvfølgeligt mener

nogle af de voksne, som indkvarteres på

side 46

4-mandsværelserne, at standarden kunne være

anderledes, især fordi andre af Christianslysts

værelser ER i en anden kategori.

Når året er omme vil vi lave en samlet vurdering

af de kommentarer/forslag gæsterne har

bidraget med. Vi regner med at kunne høste

mange ideer fra brugerne og vil i det kommende

år målrette evalueringsskemaer til børn/unge.

Som andre institutioner under SdU er vi i gang

med at få alle vore elektriske installationer TÜV

godkendt. Et ret omfattende og også ret kostbart

projekt i det store hus, som Christianslyst er. I

indeværende år har vi også fået nye ”Flucht- und

Rettungspläne” opsat. Af større nyanskaffelser

har vi måttet investere i en ny opvaskemaskine,

som heldigvis larmer meget mindre end den

gamle!!

Meget tiltrængt var/er renoveringen af vores

bruserum i forbindelse med brugen af poolen.

I første omgang fremstår vores drengeomklædningsrum

nu indbydende og flot. Pigernes

venter i det nye år. OG så har vi netop fået

tilsluttet kraftvarmeværk og skulle nu endeligt

kunne udnytte solaranlægget fuldt ud. Vi glæder

os til at se besparelserne i regnskabet.

Et tiltagende problem for os er den langsomme

internetforbindelse. Amt Süderbrarup har lovet,

der skulle ske forbedringer i indeværende år.

Det kan vi kun håbe holder stik. Den nuværende

situation er uholdbar for os som udlejningssted.

På personalesiden er der sket forandringer i

administrationen, da Jytte Møller efter mange års

helhjertet indsats på Christianslyst, er gået på

pension. Mange tak til Jytte for stort engagement

i alle facetter af arbejdet på Christianslyst.

Fabian Schulz er ny stedfortræder på stedet, og

han er allerede meget fortrolig med arbejdet

og de mange forskellige gæstegrupper. På de

øvrige poster har vi samme trofaste team.

På egne og personalets vegne tak til gæster

og andre som engagerer sig i og bakker op om

Christianslyst.

Elly Andersen


I spejderverdenen er sommerlejren tit den

største og mest intense oplevelse man får i et

spejderår. I år blev det en gigantisk stor oplevelse,

idet vi var sammen med 37.000 andre

spejdere i Holstebro og afholdt en fælles sommerlejr

- Danmarks største nogensinde. Alle

fem danske korps var sammen om at arrangere

denne lejr: Det Danske Spejderkorps,

KFUM-Spejderne, De grønne Pigespejdere,

Danske Baptisters Spejderkorps og... Dansk

Spejderkorps Sydslesvig. Både for spejderne

og for lederne har det været noget helt specielt

ikke kun at være med som deltager, men også

som arrangør. Og de, der har været med som

ledere af denne lejr, har tit haft en mærkelig

fornemmelse ved at være med i planlægningen

og gennemførelsen af en sådan gigantisk lejr, da

dimensionerne og udfordringerne er helt andre

end dem, vi er vant til hjemmefra.

Heldigvis var det ikke os, der skulle beregne

madmængderne eller koordinere de mange

bus og særtog, der ankom i løbet af få timer. Vi

var med i den overordnede ledelse og havde en

del forpligtelser, da vi jo var et af de fem korps,

der arrangerede denne lejr. Der var foredrag

og debatmøder, hvor vi havde mulighed for at

komme med vores synspunkter. Vi fik også rig

lejlighed til at fortælle om Sydslesvig og vores

spejderarbejde syd for grænsen på en udstilling

i et stort telt i lejrens centrum. Vi fik fine artikler,

radio- og TV-indslag i medierne, så vores spejdere

er nu lidt verdensberømte i Danmark.

Vi tilbød to aktiviteter på lejren. Den ene aktivitet

blev skamrost fra selve aktivitetslederen: vi

bortførte nemlig hans kone under natløbet i

Holstebro by. Men jeg tror ikke det er grunden

til, at vi fik ros. Aktivitetslederen sad nemlig

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

i Holstebro i en restaurant (ved nærmere

eftertanke ved jeg ikke rigtigt, hvorfor han gjorde

det, vores lejr havde egne restauranter) og han

så udenfor spejdere udklædte som gangstere

fra Chicago fra 1930´verne. Spejdere er dygtige

til at involvere andre, så han og konen blev straks

en involveret i den del, hvor flere mafia-familier

dystede om at blive den nye ledende familie i

Chicago. Teamet havde lagt mange kræfter i at

få lavet den rigtige atmosfære, kulisserne og

udklædningen var blevet valgt med omhu. Et

pizzeria i Holstebro leverede pizzaer og den

skumle gangster-bar var en rigtig bar, som man

havde lånt til dette formål, ja endda Chicagos

rådhus var et autentisk rådhus.

Det var en dejlig fornemmelse at blive nævnt

sammen med de andre fire store korps til

f.eks. det store åbningsshow, der direkte blev

transmitteret i fjernsynet. Vi kom med små 200

spejdere til lejren, så de sydslesvigske spejdere

var ikke altid nemme at spotte mellem de

mange titusinder andre. Nogle gange opdagede

man andre pege på os: Se, det må være nogle

fra Sydslesvig! (Og så evt. høre dem fortsætte

snakken: Sydslesvig, det ligger syd for grænsen,

de snakker både tysk og dansk derhjemme.)

Men min fornemmelse var, at desto længere vi

kom frem i lejren, desto mere blev ”grænserne”

flydende, en eller anden gang var vi alle sammen

bare spejdere, også dem, der var FDFere.

Lige en bemærkning til dem, der ikke er spejdere

(eller FDFere) må det nævnes, at spejdere

i dagligdagen gerne skelner mellem spejdere:

Man er grøn spejder eller blå spejder

eller endda gul spejder, alt efter hvilken uniformsfarve

man nu har på, og hvilket korps

man nu er medlem af. Det er nok lidt som hos

fodboldklubberne - skønt de har forskellige

farver og traditioner, spiller de alle fodbold og

set på det med nøgterne betragtninger, er der

så heller ikke megen forskel mellem klubberne.

”Spejdernes Lejr” i Holstebro er næppe gået

nogen dansker ubemærket forbi med den

stærke medieopdækning, den fik (mere end 1000

indslag!). Med stor glæde kunne man læse, høre

og se, hvordan de mange medier lagde mere

vægt på at fortælle om de værdier spejderne har,

frem for at fortælle om snobrød og gamle damer,

der blev hjulpet hen over vejen. Holstebro havde

også kun gode historier at fortælle, og de er klar

til at være vært næste gang igen. Det har været

et fortræffeligt samarbejde mellem de frivillige

side 47


Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Grundstenen til Tydals nye hovedbygning blev

lagt af Greveparret.

Foto: Martin Ziemer

Anke Spoorendonk besøger Karsten Thomsen

gruppe. Foto: Finn Standby

side 48

Rundetårnet af rafter

Foto: Frederik A. Jørgensen

Statsministeren besøger Spejdernes lejr.

Foto: Tim Riediger

Reception med HKH Prinsesse Benedikte

Foto: Jon Kristensen


og Holstebro. Overalt i byen var der sat plakater

op med program, spejderdukker pyntede butiksvinduerne

og solen skinnede endda! Selv den

lokale lodsejer Bo Verge, der pludselig fik den

landlige idyl afløst af 37.000 naboer, havde kun

ros tilovers:

”Da kommunen kontaktede os, var det lidt svært

at forholde sig til, hvad det ville betyde, at vi

skulle være naboer til så mange mennesker i en

uge, og at en del af dem skulle bo på vores jord.

I dag kan vi konstatere, at de er jordens rareste

mennesker. Vi kommer til at savne dem. Der har

ikke været nogen problemer overhovedet.”

Borgmestre og kommunalpolitikere fra 50 kommuner

besøgte Spejdernes Lejr, hvor de foruden

at deltage i en konference om frivillig engagement,

besøgte deres lokale grupper og

oplevede spejderarbejdet på nær hånd. Også

folketingspolitikere, Prinsesse Benedikte og

statsminister Helle Thorning Schmidt kom på

besøg og fik hilst på mange spejdere.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen

kvitterede sit besøg med et læserbrev, hvor

han skrev: ”(...) Spejderlivet handler om meget

mere end primitiv madlavning over bålet og

overnatning i sovepose. Det handler også om

fælles værdier på tværs af forskellige kulturer

og traditionelle samfundsskel samt lysten til at

skabe en bedre verden ved at være en aktiv del af

samfundet. Det er ikke uden grund, at man ofte

ser gamle spejdere blandt virksomhedsledere

og særligt betroede medarbejdere i offentlige

og private virksomheder. Eller som ledere i

det helt uundværlige frivillige foreningsliv

landet over. Eller som aktive medborgere i

forældrebestyrelser og lokalråd. (....)

Og så en konkret observation: I forbindelse med

mit store ”tog-togt” i hele landet for få uger

siden gjorde jeg et kort stop ved festivalen i

Roskilde. Forskellen til spejderlejren i Holstebro

er slående. I Roskilde kylede folk om sig med

enorme mængder af affald i en egoistisk

forventning om, at andre mennesker rydder op

efter dem. I Holstebro så jeg ikke et eneste stykke

affald ligge og flyde i lejren. Det siger meget

om de værdier og det sunde fællesskab, som

spejderne er en del af. Man tager selv et ansvar i

stedet for blot at vælte opgaverne over på andre.

Tak til for en rigtig god dag i Spejdernes Lejr 2012.

I spejdere og jeres ledere fortjener dyb respekt

og anerkendelse fra resten af samfundet. I har

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

nemlig vist, at viljen til at ville også giver evnen

til at kunne.”

Der er selvfølgelig sket mere i korpset i

løbet af året, så meget igen, at det næppe

alt sammen kan remses op. Vi har haft vores

årlige arrangementer til de mindste og største

spejdere, som f.eks. Ulvedagen på Tydal,

Korpsturneringen i området omkring Rendsborg,

og Løvebrølet i og omkring Flensborg, inklusive

besøg af den majestætiske store løve i

Flensborg. Vi har atter gennemført vores egne

kurser og deltaget i forskellige nordpå. I år

tilbød vi to nye kurser: et motorsavskursus på

Tydal og et jurakursus til korpsets nye ledere.

Til et motorsavskursus er det ikke så svært at

få nok deltagere til, men til et jurakursus, hvor

man drøfter vedtægter, love, forsikringer og

andet tørt stof, var jeg dog mere end usikker på

nok deltagere. Desto gladere bliver man, når

ledere møder op til et sådant kursus oven i de

mange andre weekendarrangementer de er på

i spejderuniform.

I spejderkalenderen stod også et par enkelte

spejderdatoer, hvor man skulle have haft gallauniform

på, hvis vi havde haft sådan en! I hvert

fald var det arrangementer, hvor det var på

højeste tid at få vasket uniformen til. I juni fik

spejderchefen den ære at møde (næsten) hele

kongefamilien i Fredensborg Slotshave, hvor

Regentparret havde inviteret til Haveselvskabet

- et flot initativ fra Kongehuset for at sige tak til

engagerede frivillige. Det tog ikke lang tid inden

bordet var fyldt op med mange andre spejdere

fra Danmark, hvor vi stod sammen ved fin mad

og selvfølgelig snakkede om spejder. Tak til

dette skulderklap, det blev en dejlig, spændende

og atter spejderlig dag.

Iført i samme fint tøj mødte man næste dag op

på Tydal, da Sydslesvigudvalget var kommet

på besøg. Det var en fornøjelse, at opleve den

interesse udvalget havde for spejderarbejdet

og for Spejdergården på trods af, at det sikkert

havde været en lang dag for dem med de mange

informationer, de havde fået med på rejsen.

Dagen efter kunne der endelig afholdes rejsegilde

af den nye hovedbygning på Tydal. Nu vil det

ikke tage lang tid mere, inden vi igen kan benytte

os af hovedbygningen og bestyrerfamilien atter

får et rigtigt hjem at bo i.

side 49


Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Der har været en del udfordringer under forløbet,

men når hele byggeprojektet er afsluttet,

vil det være en enorm ansigtsløftning for hele

gården. Det er ikke kun en ny hovedbygning

spejdergården får, men også en ny infrastruktur

i forbindelse med varme, vand og internet. For at

få økonomien til at hænge sammen, blev vi nødt

til at bortforpagte 50 af de 75 hektar jord, som

vi havde, tilbage til naturen - for altid. Naturen

vil blive genoprettet: grantræer skal skiftes ud

med løvtræer, kreaturer vil afgræsse engene,

den skarpe grænse mellem eng og skaf skal

blive mere flydende.

Det vil være dejligt for naturen, men hvad med

os, der er brugere af Spejdergården Tydal?

Der er stadigvæk 25 hektar til frit brug, resten

er vi stadigvæk medbruger af. Men vi kan nok

ikke benytte området i samme omfang som før:

Der må tages hensyn til dyrenes yngletider,

og vi skal blive bedre til at færdes på veje og

stier. Naturfredningsmyndighederne har meldt

ud til os, at mennesket er en del af naturen

og også skal have sin plads i den. Vi skal bare

Spejdernes lejr 2012 i Holstebro

Foto: Jens Thybo

side 50

være mere bevidste om, hvordan vi færdes i

naturområderne, så vi gør mindst mulig skade.

Vi spejdere er de rigtige slags mennesker til at

kunne spille en aktiv rolle i denne naturverden.

Jeg er sikker på, at vi også vil kunne klare denne

udfordring.

I spejderdagligdagen har vi gavn af få, men utrolig

engagerede og dygtige ledere, både i korpsets

ledelse og i de lokale grupper.

Der er så mange spændende projekter og nye

udfordringer vores lille korps har på tilbud, så

man tit har en dårlig samvittighed ved atter at

skulle vinde en overbebyrdet frivillig til projektet.

Der er så mange spændende projekter, men

hvem skal overtage, når man allerede har fået

sat alle i fuld sving?

Så hvis der endnu skulle sidde én og mangle en

spændende udfordring, så er du velkommen til

at kontakte os.

På korpsets vegne

Tim Riediger

Åbningslejrbål til spejdernes lejr

Foto: Jakob Vibe


FDF kredsene har i årets løb afholdt FDF-møder

på deres egne måder, alt efter antallet af ledere

og antallet af børn og unge.

Der har løbende været forskellige tilbud organiseret

af FDF Sydslesvig Distrikt eller FDF

Landsdel 5, der foruden Sydslesvig også dækker

Syd- og Sønderjylland.

Ændringer i navn og mødested

FDF kredsen i Flensborg havde anmodet Landsforbundet

om at få slettet 1. kreds i navnet,

så FDF kredsen fra 1. juli 2011 hedder FDF

Flensborg. Ligeledes har FDF Flensborg fået et

nyt mødested, da Christian Paulsen Skolen blev

nedlagt som skole. Fra efter sommerferien 2011

holder FDF Flensborg til på Cornelius Hansen

Skolen, når de mødes i Flensborg.

FDF´s landslejr 7.-15. juli 2011

Der var igen den store landslejr på Sletten ved

Himmelbjerget, 40 FDF´ere fra Sydslesvig havde

taget imod tilbuddet og lå i en fælleskreds.

Desforuden var der et forældrepar blandt

lejrens madforsyning, samt der var én senior,

der var med på scenen til lejrbålene. Der var i

alt 12.000 deltagere på landslejren. Det var et

godt fælles lederteam med ansvarlige ledere

på tværs af kredsene, piltene og væbnerne blev

inddraget i arbejdet og det gode samarbejde

blandt lederne på tværs af FDF kredsene gjorde,

at lejren styrkede sammenholdet imellem

piltene og væbnerne. Det eneste negative var

placeringen på lejrområdet; de sydslesvigske

FDF´ere boede lige ved siden af wc´erne. Nogle

gange kom kloakbilen forbi for at få tankene

tømt, mens der blev lavet mad over bålet!

FDF´s landslejr varede 9 dage, hvor der var

opfindelser og oplevelser på dagsprogrammet.

Historien / plottet bag denne landslejr var, at

tre FDF´ere havde fået til opgave at skabe en ny

og anderledes landslejr i 2011. Desværre løb de

rigtig sur i opgaven. Tilfældigvis kom de i kontakt

med en genial professor Pascal, der drev et idélaboratorium,

hvor der hele tiden kom nye og

spændende eksperimenter fra og nogle gange

også skumle eksperimenter. Heldigvis ville

professor Pascal gerne hjælpe FDF´erne. Men

midt i alt det positive og optimistiske lå der en

fare og ventede; et mysterium med en gammel

støvet bog, en lang sort frakke med små sedler

syet ind i samt en hemmelig maskine, der kunne

skabe et supermenneske. Alt dette var pludselig

FDF Sydslesvig

ikke længere en hemmelighed, og så kunne

landslejren begynde. I løbet af lejren var der 3

fælleslejrbål, hvor de 3 FDF´ere og professor

Pascal hver gang optrådte. Til det sidste lejrbål

torsdag den 14. juli lykkedes det heldigvis at

få ødelagt den hemmelige maskine, der kunne

skabe et supermenneske. Sædvanen tro kom

FDF´s protektor Dronning Margrethe på besøg.

Denne gang var det torsdag den 7. juli, hvor hun

foruden at være til lejrbålet også afslørede 10

mindesten for de forudgående 10 landslejre, der

alle er blevet afholdt på Sletten. Til seniorerne

og medarbejderne var der aftenen før lejren

startede, en koncert med bl.a. Carpark North.

Der er ingen tvivl om, at der vil være mange

gengangere til den næste FDF landslejr i 2016

- de sydslesvigske FDF´ere kom trætte hjem

om eftermiddagen lørdag den 15. juli, men også

glade og meget bevidste om, at det havde været

en oplevelse ud over det sædvanlige.

FDF´s aktivitetsdag lørdag den 10. september

2011

Målet var denne gang ”Hochseilgarten”

(klatreparken) ved Egernførde, her mødtes 76

FDF´ere, som alle fik muligheden for at komme

op i træerne og så gå ud på stramme wirer

imellem træerne. Det var ikke alle, der kom lige

højt op, men alle havde prøvet det og var lidt

videre end de var før.

55 o nords besøg mandag den 7. november 2011

I år var det så meget tidligt på sæsonen, da

55 o nords bus kom til Flensborg til Cornelius

Hansen Skolen, både de sydslesvigske FDF´ere

og spejdere kunne finde vejen til det nye

mødested for bussen. Som noget nyt kom der

også KFUM spejdere fra en KFUM trop i Smedeby

ved Kruså.

Væbner weekenden på Kongeådalens Efterskole

den 27.-29. januar 2012

Hvert år afholder FDF Landsdel 5 en weekend

for væbnere på Kongeådalens Efterskole. I år tog

3 væbnerpiger og FDF leder, Sten Andersen, fra

Flensborg imod tilbuddet. Det var kun halvdelen

af, hvad der kom med i 2011, det skyldes at SdU

havde et lederkursus for den samme gruppe

unge, hvor der også deltog FDF´ere. Deltagerne

kom fredag aften. Igen var det efterskolens

elever, der var instruktører på de forskellige

kreative værksteder i løbet af weekenden.

side 51


FDF Sydslesvig

side 52

Landslejr på Sletten

Klatreparken


Pinselejren 25. – 28. maj 2012

Som noget andet/noget nyt tog de sydslesvigske

FDF kredse ikke på lejr i løbet af Kristi Himmelfartsferien,

men derimod en uge senere i pinseweekenden,

hvor vejret også viste sig fra den

allerbedste side; solskin og varme. Mødestedet

var en campingplads ved Hünning, hvor alle

deltagerne skulle sove i telt. Fredag aften var

der etablering af teltlejren, lørdag var der for de

store FDF´ere pilte og væbnere den første dag

i kano på Trenen, hvor de sejlede til Hünning

for at sove i teltene på den fælles teltplads. Om

søndagen skulle de så videre for at blive samlet

op og blive kørt tilbage til Hünning. For de

mindste FDF ´ere var der mulighed for at sejle

med de store FDF´ere om lørdagen i den første

etape, men ellers kunne de også blive hjemme på

lejren, hvor de udforskede området for at kunne

bygge de fineste ting i naturmaterialer. Hver aften

kunne alle deltagerne sidde rundt omkring

et tændt lejrbål og nyde underholdningen, som

distriktets seniorer stod for. Mandag middag

kl. 12.00 kunne alle FDF ´erne tage hjem, ikke

blot med rygsæk og tasker fulde af gode oplevelser

og gode venskaber, men også med fornemmelsen

af, at det var en af sommerens få

varme og tørre dage.

FDF Sydslesvig

Kongenshus

Ude i marsken lænet op ad det gamle Rehmstacker

dige ligger FDF-hytten Kongenshus.

Adressen er Rehmstackerdeich 13, D-25882

Tetenbüll. Der har i det forgangne år igen været

mange både store og små, der har lagt vejen forbi

og nydt marsken og den storslåede himmel. Til

stedets faste brugere hører Tønnings FDFere.

Hyttebestyrelsen, en håndfuld voksne, har igen

taget sig af kalenderen, regnskabet, slået græs

og ikke mindst gjort rent.

Hytten består af stue med åbent køkken, 3

soverum med 6+6+2 sengepladser og 2 toiletter

med brusebad.

Skulle læserne være interesserede i at leje

Kongenshus eller kende nogen, der er det, så

henvend jer til Kirsten Schlickert, Osterstr. 24,

D-25832 Tønning, tlf. 0(049)4861 5442,(Mobil

0170 21 35 826) eller mail til kongenshus@web.

de eller til kongenshus@FDF.dk

Med venlig hilsen

distriktsleder Sten Andersen

o

Bussen 55 Nord Væbnerweekend på Kongeådalens efterskole

side 53


MBU (Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde)

Kirke og Unge

Natkirke for unge i Flensborg.

Andre byer har det allerede, der er åbent til

langt ud på aftenen og tilbyder ro og rum for

folk, der befinder sig i byen.

Helligåndskirken inviterede for første gang

fredag aften den 23. september og den 17. november,

alle der havde lyst til en times eftertænksomhed

og ro i mørket. Man kunne komme

og gå, som det passede bedst, finde roen eller

blot nyde stemningen i kirken.

Koncert i Helligåndskirken. Den 27. oktober i

forbindelse med Spil Dansk Dagen med unge

fra Aabenraa / København og Ten Sing´s gruppe

Elephant Doubt fra Flensborg.

Sansegudstjeneste med konfirmander i

Harreslev danske Kirke.

140 konfirmander havde en kreativ weekend

med unge fra Sydslesvig den 6.-9. oktober i

Brønderslev.

17 unge fra Ten Sing og Believers fra Sydslesvig

arbejdede med konfirmanderne i forskellige

workshop (drama, kunst og musik) med en

afsluttende ungdomsgudstjeneste.

”Det er fedt, at vi kan samle vores konfirmander

og lave et fælles projekt. De skal arbejde med

en konkret opbygning af en gudstjeneste.

Det er første gang vi skal prøve at samle konfirmanderne

og vi glæder os meget” fortalte

sognemedhjælper Inge Bech Hansen til Nordjydske.

Kirkepilot

7 unge fra Sydslesvig deltog i kirkepilotuddannelsen

i København i weekenden 28.-30. oktober

2011

Julekoncert i Ansgar kirken, Flensborg med

unge fra Ten Sing og Believers.

Temadag den 4. februar ”det uperfekte menneske”

med 150 konfirmander nord og syd

for grænsen med en afsluttende ungdomsgudstjeneste

i Kegnæs kirke.

Workshop med konfirmander fra Rendsborg

den 14.-15. april med en afsluttende ungdomsgudstjeneste.

De unge krydrede dette års kirkedag på A.P.

side 54

Møller Skolen med sang og musik i pausen.

Julevandring 2011.

De var der alle sammen, alle de personer vi hver

eneste jul hører om i juleevangeliet. ”Må jeg

komme ned til jer nu”, lød det fra ærkeenglen i

en sky af røg. Okay, lød det nede fra kirken.

Årets julevandring begyndte med vandring i

Ansgar kirke i Flensborg den 28. november

og sluttede i Ansgar kirken den 19. december.

I alt deltog der 775 børn i 24 julevandringer

forskellige steder i Sydslesvig.

Konfirmandlejre på Kegnæs, i Rendbjerg og

Abild (DK) med konfirmander fra Helligåndskirken,

Valsbøl, Læk, Egernførde og Rendsborg.

Fælleskonfirmandlejr på Christianslyst den

16.-17. marts med 140 konfirmander herunder

3 konfirmander fra den danske sømands kirke

i Hamburg. Der blev arbejdet i forskellige

workshop med dans, band, kunst, kor,

journalistik, powerpoint, show/film, drama

blandet med natkirke, disko og ungdomsgudstjeneste.

Kirkens ungegrupe (32 i alt), Ten Sing

og Believers, som alle har prøvet at være med

på lejren som konfirmander, var med som

hjælpere/instruktører og uden disse frivillige vil

MBU få det svært med at afholde denne lejr på

nuværende niveau. Stor tak til alle de unge og

præsterne, som deltog i lejren.

Bibelhistorie i Børnehøjde

Bibelen er fuld af drama og spænding, og når den

bliver fortalt for alle sanserne, kan fortællingen

sagtens holde ro i en kirke fyldt med børn. To

gange var Helligåndskirken stuvende fuld, da

der blev fortalt bibelhistorie for 3.-4. klasserne

i de danske skoler i Flensborg samt alle elever

fra Jørgensby Skolen deltog, da Michael

Børresen, fra Bibelhistoriernes Hus, stod for

fortællingen sammen med to elever fra 3. og 4.

kl. i Kobbermølle Danske, krydret med orgel- og

klarinetspil.

Kirkehistorie i børnehøjde.

Fødselsdagsfest i Flensborg. Kutteklædte munke,

soldater med blodige bind om hovedet og en duft

af røgelse helt ud i gågaden.

Helligåndskirken rundede 625 år, og det blev

fejret sammen med skoleelever fra 3. og 4.

klasse.


MBU (Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde)

Bibelhistorie i børnehøjde

Påskevandring i Store Vi Konfirmandkor

side 55


MBU (Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde)

Helligåndskirken var til lejligheden opdelt i

forskellige rum med hver sin historie. Y´s Mens

Club fra Flensborg, unge fra Ten Sing og Believers

samt præster fra de andre danske kirker

i Flensborg hjalp til og gjorde denne dag til en

stor succes. Udenfor stod byens rigmand Sønke

Kulle og tog imod eleverne, og takket være hans

formue blev Helligåndskirken bygget. Første

station efter modtagelsen var våbenhuset, eller

rettere lazarettet, hvor Jacob Plaetner passede

og plejede en flok sårede soldater fra slaget ved

Sankelmark.

Længere inde fortalte en gruppe munke om

pilgrimsrejsen til Jerusalem, næste station var

en katolsk messe med Sten Hårløv, som katolsk

præst. Hoc est corpus meum – dette er Jesus

krop, messede præsten til stor forundring for

eleverne.

Efter Reformationen blev det noget mere

gemytligt på de sidste stationer gennem kirkens

historie. Fortællingen om bruddet med Paven i

Rom og de nye tanker om frihed, havde pastor

Ea Dal fået tildelt. Allerede i 1527 kom Luthers

tanker til Flensborg og så var det slut med alt

det uforståelige. Som afslutning fortalte Jacob

Ørsted om den seneste kirkehistorie, der fik

betydning for de dansksindede i byen.

Påskevandringer

I år blev det til to påskevandringer med elever

fra Store Vi danske skole i Store Vi kirke og i

kirken i Rendsborg.

Klar til ny tradition i Rendsborg! 300 børn fra

den danske skole i Rendsborg og forældre

deltog i dette års påskevandring i Rendsborg. St.

side 56

Marienkirche i Rendsborg lagde rammerne til

historien om Jesus korsfæstelse og opstandelse.

Historien blev fortalt af elever fra 3.-6. klasse

fra Ejderskolen.

Minikonfirmander fra Rendsborg og Frederiksstad

opførte David i løvekulen.

Dansk Kirke i Sydslesvigs årsmødetelt var igen

rammen om MBU´s udstilling og kirkens quiz.

180 børn og unge besøgte kirkens telt.

MBU har 22 klubber, hvoraf de 3 er hvilende,

med i alt 270 medlemmer.

Kirkens bogsamling på Flensborg Bibliotek, som

har været pakket ned, på grund af ombygning har

alligevel haft et udlån på 240 materialer fordelt

på bøger, bånd, CD og videoer. Bogsamlingen

genåbnes 25. oktober, hvor MBU får besøg af

Religionspædagogisk Forlag, der har bøger

med fra forskellige forlag i DK.

Der vil også være indbudte forfattere med, der

vil læse højt og fortælle lidt om deres bøger.

MBU´s bestyrelse:

Formand Pastor Anita Esbjørn, pastor Susanne

Böll, pastor Mattias Skærved, teologistuderende

Alena Strelow og lærer Helene Happich.

Omkring 2000 børn og unge har været i berøring

med MBU og Dansk kirke i Sydslesvig de sidste

år.

På MBU´s vegne

Thomas Hougesen

Kirkehistorie i børnehøjde Konfirmandlejr


Igen er der gået et succesrigt år der har været

rig på oplevelser . Betragter man det forgange

år, så ser man mange aktiviteter og tilbud, som

strækker sig fra de yngste (miniton til børn fra

2 år) til ungdoms- og voksenspillerne samt til

pensionisterne på over 70 år, der stadig dyrker

badminton . Det har kun været muligt at tilbyde

så mange aktiviteter, fordi der var mange frivillige

hjælpere, trænere og forældre, der hjalp

med bl.a. kørsel.

Til alle skal der lyde en stor og hjertelig TAK!

Stævner:

I starten af sæsonen blev man i badmintonudvalget

enige om, at man ville tilbyde 3 ungdomsstævner

og 3 voksenstævner, og at sæsonen igen

skulle afsluttes med at afholde SdU-mesterskaberne

for både børn og voksne.

Ungdomsstævnerne for U9-U15 blev spillet på

følgende dage:

· 12. nov. 2011 med 49 deltagere fra 6 foreninger

og 80 spillede kampe,

· 04.feb. 2012 med 68 deltagere fra 8 foreninger

og 126 spillede kampe,

· 17. marts 2012 med 55 deltagere fra 7 foreninger

og 91 spillede kampe .

Stævnerne kunne gennemføres som planlagt,

men kigger man på deltagerantallet kan man se,

at der er sket en mindre tilbagegang i forhold til

sidste år. På grund af de færre tilmeldinger og

optimeringen af spilleplanen, var det i år muligt

at afvikle hvert stævne på én dag, og uden at det

kom til lange ventetider for spillerne mellem

deres kampe.

Også for U17/U19 og de voksne spillere var der

blevet planlagt 3 stævner, hvoraf der dog kun

blev gennemført to. Stævnet i januar måned

havde for få tilmeldinger og måtte aflyses

De to stævner, som vi med succes kunne gennemføre,

var:

November 2011 på Sild med 44 deltagere fra 6

foreninger og 80 spillede kampe

Marts 2012 med 37 deltagere fra 6 foreninger og

61 spillede kampe

Det viser sig, at badmintonsporten står i stærk

konkurrence til andre fritidsaktiviteter, og at

belastningen i arbejdslivet gennem en periode

har været stigende. Derfor har der været spillere,

som ikke har været i stand til at deltage i

sportslige aktiviteter i weekenderne.

Mesterskaberne, som markerer sæsonafslut-

Badmintonudvalget

ningen, blev afholdt 12. og 13 maj. På grund af

et håndboldstævne var der i år ikke plads til at

afholde mesterskaberne i Holmberghallerne

i Harrislev, så de blev for første gang afholdt i

Grænsehallerne i Kruså.

Opbakningen til stævnet var stor. Således deltog

der 85 spillere fra 10 foreninger i rækkerne U9-

U15. Der blev spillet 162 kampe.

Hos de voksne og U17-spillerne var der 57

deltagere fra 7 foreninger. som spillede 106

kampe. Hjertelig tillykke til SdU badmintonmestrene

2012!!

Inden mesterskaberne gik i gang den 13.

maj 2012, blev der traditionen tro afholdt

aktivitetsmøde for badminton. Mødet havde 30

deltagere, hvoraf der var 16 stemmeberettigede.

Under møder bekræftede Sven Wamser, at

han. som tidligere meddelt, ikke ønskede at

genopstille til valg. Edgar Lork fra Slesvig IF

blev valgt som ny formand.

Kære Sven!

Mange tak for alle de mange år du med rolig hånd

har styret badmintonudvalget. Med din rolige

stil og dit engagement, er det altid lykkedes

for dig at tackle de problemer, der opstod. Nu

har du en anden stor opgave, som kræver din

fulde koncentration og opmærksomhed. Dertil

ønsker vi dig alt godt !

Mange hilsner SdU’s badmintonuddvalg

Motionsstævne:

Igen i denne sæson blev der afholdt to vellykkede

40+ motionsstævner i Husum. Den 5. november

2011 deltog 20 spillere fra 7 forskellige foreninger.

Efter at kampene var spillet, tog man til

Hatsted Forsamlingshus, hvor der blev spist og

hygget.

Det andet motionsstævne blev gennemført d. 17.

marts 2012 med 28 deltagere fra 8 foreninger.

21. januar 2012 deltog 8 SdU-spillere i et motionsstævne

arrangeret af Ullerslev BK.

Familieaktivitetsdagen:

Ingo og Birte var repræsenteret med MINITON,

da SdU havde ”Familieaktivitesdagen” i Idrætshallen

d. 18. februar 2012.

Badminton i skolen:

De flotte besøgstal fra sidste sæson kunne ikke

gentages. På trods af en ihærdig indsats blev

det kun til 1 skole (Rendsborg) og 2 børnehaver.

side 57


Badmintonudvalget

side 58

Badmintoncamp

Flotte medaljer vankede der til vinderne

Seniorstævne på Sild


Men det lover godt for indeværende sæson, da

der pt. allerede er 14 skoler, som ønsker at få

undervisning i badminton.

Kursus:

Efter flere år forgæves at have forsøgt at få nok

deltagere til et K1 kursus lykkedes det i denne

sæson. Badmintonudvalget har udarbejdet et

nyt koncept, hvor kurset er opdelt i 8 moduler i

stedet for at blive afholdt i løbet af én weekend.

Derudover kan kursusdeltageren medbringe

unge spillere, som får gavn af den ekstra træning

(talenttræning).

Samarbejde med DGI:

Tønderstævnet er det helt store samarbejdsprojekt

med DGI Sønderjylland. Stævnet har

igen i 2012 sat ny rekord mht antal spillere og

antal haller i brug i Tønder og Løgumkloster.

Partnerskabsaftalen med RSL:

Aftalen med RSL er blevet fornyet således, at

vi også i de kommende år kan bestille billigere

bolde mm hos RSL.

Badminton i SdU:

Vi har i dag 886 badmintonspillere fra 19 foreninger,

hvilket er en forening mindre end i sidste

sæson, idet Risby UF desværre har måttet

stoppe med badminton.

Kursusrækken:

DGI badminton arbejder i øjeblikket på at lave

K1 og K2 kurserne om. Fremover vil indholdet

af disse to kurser sandsynligvis deles op på 4-5

kurser af forskellig varighed.

På udvalgets vegne

Edgar Lork

Badmintonudvalget

Mesterskaber Ungdomsstævne

side 59


Bordtennisudvalget

Ved det sidste aktivitetsmøde måtte vi desværre

sige farvel til vores formand Bjørn Klingsporn.

Bjørn har i høj grad præget bordtennissporten i

SdU, især indenfor børne- og ungdomsarbejdet.

Manglende ressourcer, grundet hans uddannelse

i Danmark, medførte, at Bjørn trak sig i utide.

Vi ved, at det har været en hård beslutning og

ønsker ham alt godt for fremtiden.

Til gengæld har vi med Linda Skrydstrup

(Rendsborg-Bydelsdorf UF) og Claudia Ettinger

(KFUM’s IF) fået to nye udvalgsmedlemmer.

En af de første beslutninger vi skulle træffe i

udvalget var, om vi skulle forsætte rating af spillere.

DGI-Bordtennis og DBTU har indgået en

aftale omkring fælles ratingtal. Dette betyder,

at man skal ”købe” licens for at være med.

Licensgebyret er dog så højt, at vi besluttede

ikke at være med i rating af hensyn til vores

arrangementer. Foreningerne har fortsat mulighed

for at vælge frit.

Holdturneringen 2011-12 startede efter efterårsferien

med 9 hold i A-rækken og 9 hold i

B-rækken. Desværre kunne turneringen ikke

vises online, fordi foreningerne havde svært ved

at indtaste og registrere spillerne. Den sidste

spilledag blev spillet i Idrætshallen. Dog var flere

kampe forud blevet flyttet, idet enkelte hold ikke

kunne spille den dag. Også fællesspisningen

blev aflyst på grund af for få deltagere.

Holdturneringen endte med et dobbelt-mesterskab

til Trene UF I (A-rækken) og Trene UF III

(B-rækken). Styrkelistevinder i A-rækken blev

Frank Ketelsen fra Bredsted UIF, og Benjamin

Hackbart fra Rendsborg-Bydelsdorf UF vandt

B-rækkens ranking.

Igen stor tak til Rainer Hugger fra Sporskifte

UF, som atter har lagt megen energi i gennemførelsen

af turneringen.

side 60

SdU-mesterskaberne i januar har desværre

igen haft færre deltagere end året før. Dette

skyldes især det dalende deltagerantal i ungdomsrækkerne.

Alligevel blev der spillet en

masse spændende kampe. For første gang tilbød

vi børne- og ungdomstræning i judokælderen

for at gøre ventetiden kortere mellem

kampene. Dagen blev afsluttet med en fælles

præmieoverrækkelse.

Landsmesterskaberne 2012 i Vejen blev en

kæmpe-succes. For første gang havde DGI-

Bordtennis samlet spillere i alle aldersklasser

ét sted. 14 børn og unge og 22 voksne tog fælles

afsted fra Flensborg i bus. I Vejen dystede disse

så på 90 borde om medaljerne. Alle var enige

om, at det var et velorganiseret arrangement. 27

guldmedaljer, 9 gange sølv og 2 gange bronze fik

mange smil frem på SdU-spillernes læber. Og

jeg vil gerne fremhæve ungdomslederne Riklef

Merz, Walter Johannsen og Meves Petersen,

som lavede et fantastisk arbejde.

Sæsonen 2011-12 blev afsluttet med en pokalturnering

for to-mands-hold. 6 hold var tilmeldt,

dvs at fem af holdene jagtede de forsvarende

pokalmestre fra KFUM. Det lykkedes dog ikke,

og holdet med Jonas Bo Mansen og Bjørn

Klingsporn vandt pokalen for tredje gang i træk.

En fælles spisning på en restaurant afrundede

dagens dyster og hele sæsonen.

Jeg vil slutte med at takke alle foreninger, der

har været med til at støtte arangementerne.

Carsten Mühlmann

Formand

Mesterskaber i Idrætshallen


Mesterskaber i Idrætshallen

Bordtennisudvalget

side 61


Dans- og musikudvalget

side 62

Kursus for pædagoger i forbindelse med dansens dag

Forårsopvisning i Ladelund

Familieweekend på Christianslyst


Nu skal der igen skrives beretning for et år, som

tiden dog løber!

Aktivitetsmødet fandt sted den 20. september

2011.

Workshoppen i Bugg, som var planlagt til den

12. november i Nibøl måtte desværre aflyses.

Derimod blev familiedansen i Vesterland Danske

Skole den 21. januar 2012 en stor succes. Vi tog

af sted fra Klanxbüll med en større gruppe fra

Sydslesvigske Folkedansere, to spillemænd

og instruktører. Vi blev modtaget med kaffe

og kager på skolen. Der var mødt mange,

både børn, forældre og lidt ældre deltagere. Vi

dansede meget i flere timer. Vi har fået indtryk

af, at alle var glade for arrangementet og at de

gerne vil se os på Sild igen.

Så skulle vi i gang med at forberede ”Dansens

Dag”, der skulle løbe af stablen den 27.

april. Vi ville tilbyde kursus for lærere og

børnehavepædagoger, da der skulle danses

både i børnehaver og skoler. Der var afsat tre

steder: Læk, Flensborg og Egernførde. Hvert

sted skulle der være en time til lærerne og en

time til børnehavepædagogerne.

I Flensborg deltog der overvejende børnehavefolk,

så derfor gennemgik vi dansene til de små

lidt mere grundigt end til skolebørnene.

I Læk var der også mødt flest børnehavepædagoger,

men også en del lærere, så der dansede

vi flittigt alle de forskellige danse.

I Egernførde deltog mange lærere, og der havde

vi også et rigtig godt kursus. Så vi glædede os til

at se, hvad der ville ske på ”Dansens Dag”.

Forårsopvisningen i Idrætshallen blev desværre

aflyst. I stedet for var vi til en ”lille” opvisning

på Ladelund Ungdomsskole den 24. marts. Her

viste vi en anderledes opvisning med dansere

fra Valsbøl og Omegns Folkedansere og Sydslesvigske

Folkedansere.

Til Sønderjysk stævne i Løgumkloster den 21.

april deltog vi med de samme dansere til den

Dans- og musikudvalget

samme opvisning. Vi har senere hørt, at folk

syntes, det var en spændende opvisning.

På ”Dansens Dag” den 27. april blev der danset

mange steder i Sydslesvig.

Her kan blandt andet nævnes Nibøl Danske

Skole, hvor alle børn fra 1. – 6. klasse skulle

danse en times tid. På Jes Kruse Skolen i

Egernførde blev der også danset på livet løs. På

Jernved Danske Skole dansedes der med 1. – 4.

klasse i to timer.

Katrin og Elke fra udvalget var også ude på

Treneskolen en formiddag for at danse med

børnene. Helge Friedrichsen og Kai Schröter

var med som spillemænd, og vi havde nogle

rigtig gode timer på stedet.

Der blev også danset i flere børnehaver, blandt

andet i Husby, hvor der var blevet danset hele

vinteren.

Familieweekenden fandt i år sted fra den 11.

– 13. maj. Der var mødt en del forældre med

børn allerede fredag aften, hvor de virkelig

hyggede sig. Lørdag morgen kom så de øvrige

deltagere, og vi kunne komme i gang

med sang og dans. Inden vi skulle i skoven til

bingoløb efter frokostpausen, havde vi en lille

holdkonkurrence, som folk syntes var sjov.

Dansen Bugg vakte igen begejstring, Alice og

Tom var dygtige instruktører. Wiebke Hofmann

dansede med børnene i kælderen imens. Da de

var færdige, kom de op i salen og viste, hvad de

havde lært. Dejligt!!

Ellers gik det hele som det plejer med rare børn

og flinke voksne.

Den 26. august var vi igen på Ejer Bavnehøj,

denne gang med 14 dansere, så der kom 10

dansere med fra Skanderborg. Efter at være

kørt derop i øsende regnvejr var vi nervøse for

opvisningen. Men solen kom frem og vi kunne

gennemføre opvisningen. Det blev en god eftermiddag.

Udvalget har holdt mange møder i løbet af året

og deltaget i Idrætskonferencen i Vingsted.

Jeg vil gerne slutte med en tak til alle udvalget

medlemmer, til kontoret og Tinne for hjælp og

understøttelse.

Elke Christesen

side 63


Fodboldudvalget

Jeg tror, at der ændrer sig meget i vore

foreninger i disse år. Trænere og ledere med

mange års erfaring stopper, men heldigvis har

foreningerne fået tilgang af mange nye højt

motiverede trænere og ledere.

Der har i det forløbne år været et endnu

højere aktivitetsniveau end hidtil. Dog må

fodboldudvalget konstatere, at det er svært at

få gang i turneringer for piger og damer, og at

nogle af vore klubber kun delvist bakker op om

turneringerne for old boys og veteraner.

Stævner og turneringer

Alle vore turneringer har været præget af

mange kampe til alle deltagende hold. Der

er blevet gennemført 5-mands, 7-mands og

11-mandsstævner i Kejtum, Egernførde, Slesvig

og i Idrætsparken i Flensborg. Indefodboldturneringerne

er blevet afviklet i Idrætshallen

samt i Træningshallen i Slesvig. Fremover

overvejes det også at arrangere stævner og

turneringer i Husum og i A.P. Møller-Skolen i

Slesvig.

Desværre måtte vore traditionelle mini-turneringer

for de mindste i år aflyses på grund af

terminvanskeligheder.

Alle kampe og turneringer er på glimrende vis

blevet dømt af vore egne dommere fra SdU’s

Fodbolddommerklub.

Landsmesterskaber

Igen i år har en lang række af vore dygtigste hold

– med tilskud fra fodboldudvalget – deltaget i

DGI’s Landsmesterskaber. Sædvanen tro havde

vi størst succes ved LM i 7-mandsfodbold, idet

Egernførde UF’s lilleputter for 3. år i træk

vandt medaljer, denne gang sølv. Derudover

hjembragte DGF i senior old boys-rækken

bronzemedaljer. Et stort tillykke til Egernførde

og DGF med de fornemme resultater ! Alle

vore deltagende hold har i det hele taget

repræsenteret SdU Fodbold på bedste vis !

Europeada

Året har naturligvis også været stærkt præget

af, at det har været Europeada-år ! Allerede

den 7. januar startede forberedelserne med en

stor indefodboldturnering med mere end 700

tilskuere i Förde-Halle. I slutningen af januar

gennemførtes en træningslejr i Løgumkloster,

derefter fulgte i løbet af foråret forskellige

testkampe i Danmark og i Sydslesvig, inden

side 64

holdet den 16. juni var klar til afrejsen til

Europeada hos sorberne i Lausitz. Igen blev

hele Europeada-ugen en stor oplevelse for

samtlige spillere og ledere. Trænerteamet med

Holger Bruhn som cheftræner, Lasse Hadsund

Andersen som co-træner, Rudolf Ehlerts som

holdleder, Kai Hensen som fysioterapeut og

Kaj Andersen som manager, havde gjort et

godt forarbejde, og resultaterne udeblev da

heller ikke. Efter nogle særdeles velspillede

og intense kampe sluttede holdet på 5. pladsen

ud af 20 deltagende hold. Ekstra glædeligt var

det, at SdU’s Forenings- og Kulturudvalg, med

konsulent Tinne Virgils som primus motor,

havde arrangeret en fan-tur til Europeada med

17 deltagere. Udover en fantastisk opbakning

under kampene til vore drenge på banen, stod

de også for SdU’s indslag på Kulturdagen. SdU’s

næstformand, Flemming Birkemose, deltog

også på turen. Efter holdets sidste kamp takkede

han på SdU’s vegne hele holdet og træner- og

lederteamet for en flot præstation. Samtidig gav

han tilsagn om, at SdU også i fremtiden såvel

moralsk som økonomisk vil bakke op om holdet.

U 18-holdet

Indefodboldstævnet i Förde-Halle den 7. januar

indledtes med en U18-turnering, der udover

en lang række stærke klubhold, naturligvis

også havde deltagelse af vores U 18-landshold.

Derudover blev der i maj måned spillet en

træningskamp mod FC Sønderborg. Denne kamp

markerede afslutningen for U18-holdet, der nu

opløses. Men arbejdet med holdet har virkelig

båret frugt. Udover at holdet sportsligt og socialt

har fået en række store oplevelser sammen, er

flere af holdets største talenter allerede blevet

rykket op på ”det rigtige landshold” og deltog i

Europeada i Lausitz.

Samtidig må vi desværre konstatere, at holdets

træner, Kristian Arentsen, har valgt at tage en

pause. Der skal derfor nu opbygges et nyt U

16-landshold fra bunden. Til denne opgave håber

vi i nærmeste fremtid at kunne præsentere

holdets nye trænere.

Støtteforeningen

Støtteforeningen for de sydslesvigske landshold

afholdt den 27. marts sin første generalforsamling

i Idrætscaféen. Som ny formand valgtes

enstemmigt Jens A. Christiansen. Det glæder

mig, at vi med Jens har fundet den helt rette


Det sydslesvigske Landshold

Fodboldudvalget

Europeada i Bautzen

side 65


Fodboldudvalget

person til denne vigtige post. Støtteforeningen

har i dag 27 medlemmer samt 4 sponsorer.

Dermed har vi skabt en god basis for at støtte

vore landshold. Men arbejdet fortsætter

naturligvis med at hverve nye medlemmer og

sponsorer !

Fodboldskoler

Da Fodboldskolen de sidste år har været ved

at sprænge alle rammer, besluttede vi i år at

arrangere 2 skoler. De 8-11-årige mødtes den

første weekend i sommerferien og de 12-14-årige

den sidste weekend i sommerferien. Begge

skoler foregik i Slesvig og var så vellykkede, at

det allerede nu er besluttet, at vi også i 2013

tilbyder 2 skoler.

En stor tak skal der rettes til hele teamet bag

skolerne: Kim Brenzel, Daniel Frost Larsen,

Rune Düring, Michael Lomholt, Hjalte Düring og

Timo Bernsee.

side 66

Kommende års arbejde

Der er allerede mange planer for 2013 og 2014:

Udover vore sædvanlige inde- og udeturneringer,

Fodboldskolerne samt træner-og dommerkurser,

ligger det fast, at vi i august 2013

skal være arrangører af et Jysk-Fynsk-stævne

for de yngste årgange i Slesvig. Dertil kommer,

at vi eventuelt tildeles Inde-LM for old boys i

februar 2014.

Afslutning

Som afslutning vil jeg gerne takke trænerne og

lederne fra vore klubber samt SdU’s personale

m. fl. for en storartet indsats for SdU Fodbold i

det forløbne år. Derudover skal der lyde en tak til

DGI og DGI Sønderjylland for godt samarbejde.

Reinhard Jacobsen

Fodboldskole

for de 12 - 14 årige


Gymnastik- og fitnessudvalget

Opvisning ved Ollerup Gymnastikhøjskole på A.P. Møller-Skolen

side 67


Håndboldudvalget

Mikrostævner

Ved et julestævne i Flensborg og et påskestævne

i Slesvig fik fremtidens håndboldstjerner mulighed

for at afprøve deres tilegnede drible-, kaste-

og gribefærdigheder. Kampene blev spillet på

tværs af den almindelige håndboldbane, og

holdene dystede mod hinanden med stor iver

og kampgejst, samtidig med at forældre og

bedsteforældre højlydt heppede på deres små

poder. Sædvanen tro blev der ikke kåret en

vinder, men til gengæld blev alle hold honoreret

med klapsalver samt chokolade-julemænd hhv.

påskeharer.

Landsmesterskaber

Januar måned stod i kvalifikationsstævnernes

tegn, hvor Idrætshallen i Flensborg blev omdrejningspunkt

for ikke færre end 41 håndbolddyster.

28 hold lige fra U12 til seniorrækkerne havde

tilmeldt sig turneringerne og gav hinanden

kamp til stregen i håb om at kunne kvalificere sig

til DGI’s landsmesterskaber i Lystrup, Herning

og Nr. Aaby.

Følgende hold kunne kvalificere sig:

Piger/damer

U10 SIF

U12 SIF

U14 IF Stjernen

U16 IF Stjernen

U18 SIF (LM: 1. plads))

A-række IF Stjernen (LM: 3. plads)

B-række HKUF (LM: 3. plads)

Mix SIF (LM: 3. plads)

Drenge/herrer

U 12 DHK

U 14 HKUF

U 16 DHK

U 18 DHK (LM: 3. plads)

A-række HKUF (LM: 2. plads)

B-række IF Stjernen (LM: 2. plads)

Mix DGF

På dommerfronten havde der op til stævnerne

været en del afbud, hvilket resulterede i, at de

tilstedeværende dommere måtte dømme flere

kampe end planlagt; nogle endda i forlængelse

af hinanden, hvilket hverken var til gavn for

dommerne eller de spillende hold. Også

dommere trænger til en pause. Derfor skal

der til de kommende kvalistævner rekvireres

flere dommere. Endvidere blev der besluttet at

påsætte to dommere i U18-kampene.

side 68

Håndboldskoler

Foråret bød sædvanen tro på to håndboldskoler,

hvor Træningshallen i Slesvig dannede rammen

om tre dages intensiv håndboldtræning for

U10/U12-spillere og U14/U16-spillere. Under

kyndig ledelse af to erfarne instruktører (og

divisionsspillere) fra Danmark kunne aktørerne

i en vekselvirkning mellem teori og praksis

tilegne sig nye færdigheder eller videreudvikle

deres kunnen indenfor tacklinger, finter og

skud. Der blev mulighed for at danne nye

venskaber eller styrke venskaber fra tidligere

håndboldskoler, idet mange af spillerne havde

været med før – nogle endda fra første startfløjt.

Disse spillere af ”fremskreden” alder, gav da

også til udtryk, at de var lidt triste, eftersom

det måtte være deres sidste håndboldskole.

Det bevirkede, at udvalget besluttede sig for

yderligere en håndboldskole i 2013.

Landsledelsesmøde/landsdelsbesøg

Efter en beslutning fra DGI Håndbold om, at

lade de to årlige landsledelsesmøder (tidligere

formandsmøder) gå på skift mellem landsdelene,

blev det i foråret 2012 SdU’s tur. Ikke nok med at

landsdelsformændenes antal kørte kilometre,

i forbindelse med disse møder, fordeles mere

jævnt, så giver denne rotationsordning også

mulighed for at kunne danne sig et indtryk af

landsdelenes arbejde og vilkår. I forlængelse af

”formandsmødet” blev der holdt landsdelsbesøg

for håndboldudvalgene i SdU, DGI Sønderjylland

og DGI Sydvest.

Foreningsbesøg

Der er indtil dags dato blevet afviklet foreningsbesøg

i to af de håndboldspillende klubber med

god opbakning fra klubbernes bestyrelse og

trænere. Besøgene havde til formål at styrke

samarbejdet mellem udvalget og klubberne,

at præsentere klubberne for DGI’s og SdU’s

tilbud samt være åben for nye ideer og tiltag.

Der vil fortsat arbejdes på at få arrangeret

foreningsbesøg i de øvrige håndboldspillende

foreninger.

Afsluttende en stor TAK til alle spillere, trænere

og dommere for et godt og aktivt år.

Tak til klubberne for et godt samarbejde, tak til

kontoret for papirarbejdet og tak til Kaj for alt

det andet arbejde, vi andre ikke tager os af.

Bettina Andresen


Håndboldskolen

LM i håndbold U 18. SIF 1. pladsen

Mikrohåndbold i Træningshallen

Håndboldudvalget

side 69


Petanqueudvalget

Igen et år med mange aktiviteter. Blader man

kalenderen igennem, ser man, hvor mange

gange vi har været i gang i vores

afdeling.

Året 2012 så således ud:

Februar: Indoorstævne - 36 deltagere

Februar: Indvielsen af boulehallen i Tarup

Marts: Vinterstævne i Hamborg - 46 deltagere

Marts: Lodtrækning sommerturnering

Marts: Landsdelsstævne - 44 deltagere

Marts: Landsstævnemøde

Maj: Kvalistævne i single - 42 deltagere

Maj: Regionsstævne 4 mands - 8 deltagere

Maj: Landspetanquemøde - 19 deltagere

Maj: Hyggestævne i Slesvig - 65 År SIF

Juni: Kvalistævne for 4-mandshold

- 48 deltagere

Juni: Kvalistævne for triplehold

- 36 deltagere

Juni: Regionsstævne i Odense

August: Landspetanquestævne Bornholm

- 19 deltagere

side 70

August: Kvalistævne for 6-mandshold

- 36 deltagere

August: Natpetanque i Kær Herred

- 30 deltagere

August/Sep: LM for SDT i København

- 12 deltagere

September: Finalestævne sommerturnering

Sepember: LM 6 mands i Mejdal/Holstebro

- 8 deltagere

Oktober: LM 4 mands i Aale/Give - 6 deltagere

November: Sæsonafslutning

Derudover et par udvalgsmøder samt møderne

i SdU og DGI.

Konklusion: Stor aktivitet i vores afdeling

Petanque kan alle spille. Så det er bare med at

komme i gang. Ring og hør nærmere.

Tak til udvalget og Christel der altid er parat til

at tage fat.

SdU’s petanqueudvalg

Bruno, Christian, Gunnar, Herbert,

Gerhard, Inge og Irmi

Kvalistævne i single Regionsstævne

Indoorstævne


Sidste års arbejde i vores meget lille udvalg på

tværs af alle andre SdU udvalg var som altid

præget af mange gode aktiviteter.

Den 27. – 28. januar inviterede SdU de unge

i alderen 14 – 17 år til et Wild Card kursus, et

unglederkursus. 20 deltagere fik ny viden og

inputs, fik flere kompetencer og blev personlig

udviklet. Kurset fandt på skolen og fritidshjemmet

i Vesterland på Sild., da flere af de

unge kom fra Sild. Hensigten er selvfølgelig at

gøre vores unge til dygtige ledere og udvalgs/

foreningsfolk på længere sigt. 13 ud af 17

deltagere fra SdU’s Efterårslejr i Island 2011 var

med på kurset. Dejligt at se, at fælles aktiviteter

bærer frugt i form af netværksdannelse blandt

unge i SdU.

Kursets anden del forsætter den 14. – 16.

september på Christianslyst med samme store

interesse og engagement fra de unges side.

Mange af de unge er oven i købet med til at

arrangere og gennemføre SdU’s Efterårslejr på

Christianslyst – super!

Familieaktivitetsdagen den 18. februar var atter

en stor succes. Flere hundrede børn, unge og

forældre var med til mange sjove familievenlige

aktiviteter. I år stod der desuden familierekorder

på programmet, som rigtig mange familier med

stort smil på læberne afprøvede. Dagen blev

rundet af med en fælleskoncert med ”Ann og

Aberne” i samarbejde med koncertudvalget.

Wild Card kursus

Foreningskulturudvalget

Den 20. marts var FKU-udvalget med til at gennemføre

et foredrag Zornig – ”vrede er mit mellemnavn”.

Der deltog 150 interesserede, heraf

rigtig mange fra vores fritidshjem.

Derudover var der et foredrag den 24.08 med

Torben Steno, længsel efter former, var titlen.

Også dette foredrag var i mod forventning meget

fint besøgt. Vi måtte bære ekstra stole ind, så

det var dejligt.

Den 20. – 24. juni arrangerede FKU i samarbejde

med Internationalt Udvalg en tur til det sorbiske

mindretal i Lausitz, hvor Europeada fandt sted

for de deltagende mindretals fodboldhold. SdU

stillede jo som bekendt også med et hold. Du

kan læse mere om turen ”Kultur og fodbold”

under internationalt udvalgs beretning.

En bragende succes var atter SdU’s Sommerlejr

på Christianslyst for de 11 – 13-årige i skolernes

første sommerferieuge. En megastor tak

til det aktive team bag lejren, som har givet

rigtig mange unge SdU’ere nogle supergode

oplevelser gennem de talrige sjove aktiviteter.

Som noget nyt gik vi i FKU-udvalget med ind

i arbejdet omkring Sommerunger-projektet

for 8 – 10-årige, specielt for de feriebørn, der

ikke kunne få en ferievært i Danmark. Det var

fem aktivitetsdage, hver dag i en anden farve

og et til farverne tilrettelagt program i og

omkring Aktivitetshuset og Flensborg Bibliotek.

De 18 deltagende børn var meget glade for

aktivitetsugen, som garanteret bliver gentaget.

FKU stillede også med to instruktører, som

brugte et par feriedage på projektet.

side 71


Foreningskulturudvalget

side 72

Familieaktivitetsdagen


I skrivende stund bliver vi nødt til at aflyse

Sydslesvigs Super Talentshow pga. for få

tilmeldinger. Det er sikkert ikke fordi, vi ikke

har supertalenter her i Sydslesvig, men nok

mere fordi trenden ikke mere er til denne slags

shows, hverken hos os eller hos de store TV

kanaler.

I FKU beskæftiger vi os også med at finde et

alternativ til Ungdomscampen. Hvad er det de

unge vil i dag? Vi har en klar en fornemmelse af,

at de unge meget gerne vil have flere personlige

kompetencer, som de kan bruge i forhold til

deres studier, jobs og foreningsarbejde. Så vi vil

nok satse mere på kurser i stedet for på fritidsaktiviteter

på campen i fremtiden. For os er det

vigtigt, at vi har fingeren på pulsen og er meget

omstillingsparate for at kunne byde på de rigtige

arrangementer.

Foreningskulturudvalget

Vi hører også flere stemmer, der stadigvæk

gerne vil have fællesarrangementer på tværs

af udvalgene og på tværs af aldersgrænser. Så

gode ideer er meget velkomne i det lille udvalg

og selvfølgelig også gerne flere medlemmer

til udvalget. Et så bredt favnende udvalg bliver

mest inspireret og motiveret, når vi er flere om

det. Ét kan vi garantere, det er spændende, det

er udfordrende og HYGGELIGT!

Atter engang igen skal der lyde en stor tak til

alle de frivillige i SdU, som har brugt masser af

tid og energi på at glæde alle børn og unge i SdU

på lejrene og på andre aktiviteter.

En stor tak også til kontorets personale for godt

samarbejde.

På FKU’s vegne

Morten Meng

Familiekoncerten med ANN OG ABERNE

side 73


Foreningskulturudvalget

Sommerlejr

Igen i år var der i den første uge af Sommerferien

arrangeret Sommerlejr for de 11 til 13-årige.

Fra den 25. 06. 2012 til den 29. 06. 2012

mødtes omkring 80 børn på Christianslyst

til nogle dage fyldt med aktiviteter og sjov.

Efter indkvarteringen var der T-shirt tryk og

gangdyst. Igennem gangdysten kunne børnene

lære hinanden at kende. Dysten var inspireret

af ”Schlag den Raab”, hvor alle gangene

skulle konkurrere mod hinanden i forskellige

discipliner for at se, hvem der var bedst.

Tirsdag, onsdag og torsdag var der hver dag

formiddagsaktiviteter. I år blev der tilbudt

basketball, fodbold, kajak, bordtennis, håndbold

og gymnastik og dans.

Hver eftermiddag var der mulighed for mange

frie aktiviteter. Blandt andet airtrack måtten,

pool, bogbus, venskabsbånd, bolsjekogning og

meget mere.

Tirsdag aften tog alle ind til ”Süderbrarup

Freibad”. Der var musik og lege til dem der ikke

ville svømme, mens resten boltrede sig i vandet.

Onsdag aften var der lejrbål med snobrød

side 74

og marshmellows. Der blev også spillet en

rundboldkamp mod lederne. Om natten blev

børnene vækket og sendt ud gennem skoven

på natteløb. Lederne var klædt ud som

Frankenstein, spøgelser, zombies, djævle,

engle og hekse og stod ved de forskellige poster.

Mange af børnene fik sig en god forskrækkelse,

men alle syntes at det havde været sjovt.

Torsdag aften var der disko med alkoholfrie

cocktails, knæklys og god musik ved DJ Fabz!

Der var mulighed for at blive sminket og få

sprayet hårfarve først. Stemningen var god og

mange ville have ønsket at diskoen havde varet

længere, men kl. 23 blev der så slukket for

musikken.

Fredag formiddag blev brugt på at gøre værelserne

rent og pakke og ved middagstid blev

børnene hentet. Mange udvekslede adresser og

telefonnumre med deres nyvundne venner.

Som hvert år har lejren været en stor succes og

de 17 ledere glæder sig til næste år.

Mange hilsner fra Sommerlejr - teamet

Vanessa og Marie


Sommerlejren

Foreningskulturudvalget

side 75


Internationalt Udvalg

Det har igen været et spændende og inspirerende

år for International Udvalg. Vi kan se

tilbage på mange flotte arrangementer, vi har

deltaget i. Det er dejligt, at vi kan hilse nogle

nye unge velkommen i udvalget, der brænder

for at erfare mere om mindretal i hele Europa og

med stort engagement deltager i især Jugend

Europäischer Volksgruppens (YEN) seminarer

og arbejdsmøder.

De følgende beretninger giver et fint indtryk

af mangfoldigheden i vores udvalgs arbejdsopgaver.

FUEV:

Vi er meget glade for, at der har udviklet sig en

lille tradition for at invitere nogle unge med til

FUEVs årlige kongres. I år var det Lukas Lausen

og Angelina Dürkop, der deltog i kongressen.

Det var en helt speciel oplevelse, da denne

fandt sted i Moskva, en kæmpe by, vi ikke

vidste særligt meget om. Det tyske mindretal i

side 76

Rusland, der organiserede kongressen, havde

således også valgt at tage emnet ”Russland,

der unbekannte Vielvölkerstaat” op. Vi blev en

del klogere, dog især på, at mindretalshistorie

og –politik i Rusland virkelig er noget man kan

tilbringe år med at studere.

I efterårsseminaret i Danzig i oktober deltager

der 4 af vores unge, så vi glæder os til at kunne

berette mere om deres tur i den næste gule.

Vi ser frem til et arbejdsgruppemøde (kommunikation,

politik og udvidelse i JEV) hos Nordslesvigerne

til foråret, påskeseminaret i Westfriesland,

Voices of Europe i Grækenland og selv

til at planlægge et ryste- sammen - arrangement

for unge i vores grænseland til sommer.

På International udvalgs vegne

Angelina Dürkop.

SdU´s bod ved Exchanget Market


Påskeseminaret i Bozen.

I dette års påskeferie deltog 4 unge fra

det Internationale Udvalg i YEN’s (Youth of

European Nationalities) påskeseminar. Efter et

succesrigt seminar i 2011 på Christianslyst, som

vi i SdU havde organiseret, var det denne gang

Sydtiroler Jugendring’s tur til at organisere

det obligatoriske seminar. Seminaret fandt

sted i Oberbozen. Sydtirolener bød på et fremragende

program med forskellige spændende

workshops, der omhandlede årets slogan

”Dare Identity» (tør at identificere dig). Udover

de forskellige workshops var der forskellige

interessante og spændende udflugter fx til

Bozen, Messner Mountain Musseum, Schloss

Runkelstein. Mindretallenes delegationer fik

lov til at binde deres egen palmekost, som så

blev brugt i forbindelse med en økumenisk

gudstjeneste. Ved alle måltiderne, fra morgen til

aften, blev deltagerne forkælet med sydtyrolske

specialiteter, hvor krydderiet, kommen, ikke

måtte mangle.

Internationalt Udvalg

Derudover fik deltagerne et grundigt indblik

i sydtyrolsk kultur, religiøse traditioner og

madkultur. I programmet indgik selvfølgelig

også YEN´s generalforsamling, hvor præsident

Sebastian Seehauser, som er medlem

af Sydtiroler Jugendring, blev enstemmigt

genvalgt. Derudover blev der valgt nye

medlemmer til arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne

skal tilarbejde og aflaste præsidiet

i deres arbejde. SdU kunne stille 1 delegeret

til hver arbejdsgruppe. Det blev Aline Neitzke

i kommunikationsgruppen, Svea Wulff i

gruppen, som arbejder med udvidelsen af YEN

og Christopher Warnke i politikgruppen. Til

sidst vil vi gerne sende en stor hilsen til Lea

Heuermann, som i mange år har arbejdet med

i SdU´s Internationale Udvalg, hun har deltaget

i utallige arrangementer og også arbejdet

med i en arbejdsgruppe under YEN. Dette års

påskeseminar var formodentlig hendes sidste

påskeseminar, da hun snart bliver mor.

Christopher Warnke

Påskeseminar i Bozen

side 77


Internationalt Udvalg

Voices of Europe 2012

Da Ole og jeg i år tog af sted til Eisenstadt i

Burgenland (Gradišće på kroatisk) i Østrig for

at deltage i Voices of Europe hos Burgenlandkroaterne,

var det min første Voices-oplevelse,

der ventede. Ole havde været med to gange før,

så han var forberedt på det, der skulle ske, men

jeg var vældig spændt.

Som ny deltager syntes jeg det lignede et umuligt

projekt de to første dage – at skulle synge

på: kroatisk, slovensk, sorbisk, kashubisk, engelsk,

tysk, retoromansk, dansk og engelsk, det

kan ikke være en nem opgave! Det lod i øvrigt til

at den overordnede holdning var, at dansk var

det sværeste sprog, men vi fik da hele to danske

sange på programmet, ”Den Danske Sang” og

”Sensommervise”. I sidstnævnte sang Ole dog

solo i verset, mens kashuberen Kazik spillede

harmonika – en meget smuk oplevelse.

Ole og flere andre havde også været spændte på

dirigenten, da det i år skulle være en ny. Der var

dog en bred tilfredshed blandt deltagerne med

Filip Tyran, en ung Burgenland-Kroat, og han

blev da også opfordret til at dirigere næste år

igen – så bekymringerne var ubegrundede. Det

lykkedes ham at få lært os sangene, og han var

medvirkende til den gode stemning, der herskede

trods seks timers korprøve hver dag.

Ugen mundede ud i to koncerter. Torsdag aften

var vi gæsteoptrædende til en traditionel ”Tam-

side 78

burica” – en koncert med en Burgenland-Kroatisk

folkemusikgruppe. Den anden koncert var

vores egen og foregik i ”KUGA”, et Burgenland-

Kroatisk kulturhus. Begge koncerter faldt i god

jord hos publikum, så det må siges at have været

en succes.

Hrvatski Akademski Klub, der stod for arrangementet,

havde også været gode til at arrangere

fritidsaktiviteter. Således fik vi blandt andet en

guidet tur rundt i Eisenstadt, en udflugt til Neusiedlersee

og aftensmad i en Heuriger samt en

vinsmagningsaften, idet vi boede på en ”Weinbauschule”.

Det gode fritidsprogram, de mange timers prøver

og de sene aftener medførte hæshed blandt

flere deltagere, mig selv inklusive, men det ødelagde

ikke det gode humør.

For mig var det mit første rigtige møde med

andre mindretal og det var en spændende oplevelse

– ikke mindst mødet med eksempelvis

kashuberne og sorberne, der jo ikke ligesom

os har et moderland, og måske netop derfor er

de så gode til at holde fast i deres traditioner og

folkedans, som vi andre også fik lov til at prøve.

Alt i alt var det en spændende uge med kulturudveksling

og sprogforvirring, masser af sang

og hygge og ikke mindst ørehængere, som vi

nok bliver ved med at tænke på, selvom vi ikke

helt forstår ordene.

Sigrid Skyt Jessen

”Voices of Europe” i Eisenstadt


” Kultur og Fodbold”

Da Internationalt udvalg og Foreningskulturudvalget

gik i gang med at planlægge denne tur

til Europeada i Bautzen, tvivlede de lidt på om

begge dele kunne forenes med hinanden.

Men al tvivl blev overflødig!

Turen blev en stor succes og en god støtte for

vores fodbolddrenge.

19 yngre og ældre mennesker havde en super tur,

hvor der ikke kun blev kigget på fodboldkampe,

men hvor der også var tid nok til besøge

Vores løve var selvfølgelig med som maskot

SdU´s udstilling ved Kulturdagen

Internationalt Udvalg

Dresden, Hoyersverda med det gigantisk store

og afskrækkende kulnedbrydningsområde,

høre på Krabatmøllerens historie fortælling,

fælles hygge på terrassen på stedet, hvor vi var

indkvarteret og meget mere.

Denne gruppe var selvfølgelig også med til at

præsentere SdU og det danske mindretal på den

store kulturelle dag, som lå på den dag, hvor

alle spillerne holdt en velfortjent fridag.

Det sorbiske mindretal skal have en stor ros for

det meget velorganiserede Europeada 2012.

Vi er alle enige om, at vi om 4 år er med igen,

måske i Sydfrankrig!

Slesvig-gutterne heppede på landsholdet

Udflugt til Dresden

side 79


Nordisk Udvalg

I år har vi i Nordisk Udvalg haft lidt mere at

se til end hidtil. Nye arrangementer i NSU,

hvor SdU har været tovholder for f.eks. NSU’s

formandsvalg har krævet mere af vores tid.

Den 4. – 6. november 2011 drog tre SdU’ere

til Sandefjord i Norge, hvor der fandt et NSU

Styremøde sted og samtidig havde Norsk

Frilynt inviteret til et Temaseminar med emnet

”Frivillighed i Norden”. Oplægsholdere fra Norge

og Danmark gav os gode og nyttige indspark

omkring dette emne, men også om emner som

rekruttering, inkludering og deltagelse.

Den 13. – 15. april 2012 havde UMFI i Island som

vært inviteret til NSU’s Årsmøde. I år var det noget

særligt, idet Anna Møller, NSU’s mangeårige

formand, ikke ønskede at genopstille. I den

forbindelse var SdU tovholder i en valgkomité,

hvilket betød et grundigt forarbejde op til valget.

To kandidater stillede op til kampvalg:

side 80

Kristin Fjellanger fra Norge

Morten Meng fra Sydslesvig

Valgets udgang var så, at SdU nu stiller NSU’s

formand ved Morten Meng.

I NSU’s forretningsudvalg satser man indenfor

de næste to år på kontaktskabende arbejde, så

det er et spændende arbejde med masser af

Afsked med Anna Müller

udfordringer. En del møder er det allerede blevet

til, idet NSU-kongressen, som led i det kontaktskabende

arbejde, rykker tæt på.

Nordisk Ungdomsuge fandt i år sted i Grønland

fra den 1. – 12. august. I år var der begrænsede

antal pladser, SdU fik tildelt fem og en rejseleder,

hvilket betød, at SdU’s foreninger skulle indstille

personer eller man selv velbegrundet skulle

søge om at komme med. Seks glade SdU’ere

drog afsted (mere herom efter denne beretning).

Ungdomsugens emne var: ”Arsarnerit” (Nordlys).

Målet for ugen var at tilknytte nordiske

unges hverdag med deres fælles traditionelle

kultur og moderne sammenhold gennem mange

kreative aktiviteter.

Nordic Youth Innovation Camp for de 18 –

30-årige og efterfølgende kongres for alle den

30. november – 04. december 2012 er et resultat

af NSU styrelsens arbejde omkring emnet

frivillighed, ungdomskultur og unges magt og

indflydelse. Vi håber gennem kongressen at

komme i kontakt med nogle ungdomsorganisationer

i Norden, som har lyst til at være med

i NSU’s arbejde og dermed være en del af

aktiviteterne, der bidrager til, at unge i norden

danner netværk gennem fælles oplevelser om

nordisk sprog og kultur.

Morten Meng

Deltagerne i Temaseminaret i Sandefjord


NSU – Island

Spøgelseshistorier, kampråb, røde smølfer,

busture med pjat, snak og masser af grin og

gåtur med bind for øjnene var ikke helt det vi

forventede, da vi den 08. oktober 2011 mødtes

ved Padborg Togstation for at starte rejsen mod

det kolde nord, nemlig Island.

Næste ingen af os kendte hinanden, men det blev

der hurtigt lavet om på, for allerede på busturen

til Kastrup Lufthavn blev der pjattet, grinet,

hygget, hørt musik og knyttet nye venskaber.

Den gode stemning fortsatte på den tre timers

flyvetur til Island, selvom vi sad ret spredt fra

hinanden (i hvert fald nogen af os).

Da vi landede i Keflavik, stod Jørgen (Laugars

leder) klar og tog imod os. Han havde en bus med,

som vi senere hen blev helt vilde med. Sammen

med Jørgen kørte vi ud til den Blå Lagune, hvor

vi kunne slappe af efter at have siddet i bus og fly

hele dagen. Også der blev der snakket og pjattet

rundt i det varme vand, og vi nød det i fulde drag.

Det var en hel skuffelse, at vi skulle afsted igen.

Den aften sov vi på hostel inde i Reykjavik. Den

næste dag var vi på sightseeing eller bedre sagt

det, de kalder Golden Cirkle tur. Vi kørte rundt

i bus og så en ikke længere aktiv vulkan og det

store vandfald Gulfoss, der fik os alle sammen

til at måbe. Ikke nok med at vi kiggede på det

langt væk fra, vi var helt nede og kunne stå

midt i sprøjtene af det enorme vandfald. Efter

Gulfoss gik turen ud til Geysirerne, hvor vi flere

gange så en af dem sprudle op. Det sidste på

vores tur var en vulkanspalte, hvor vi gik op

til en udsigtsplatform og så ud over det hele

(selvfølgelig skulle Morten også lige tage et

gruppebillede).

Efter at have været undervejs hele dagen, satte

vi nu kurs mod Laugar, hvor vi så, efter 4 timers

kørsel, fik forklaret reglerne på Laugar og så

bare gik i seng.

Dagen efter havde vi vores første ”time” på

Laugar. Vi skulle nemlig lave en forening, finde

ud af hvad vi skulle hedde, lave et kampråb,

stille regler op og sætte os nogle mål for vores

gruppe. Den dag ankom der to skoleklasser fra

Island, så for ikke at være i vejen, og for at få lidt

frisk luft, tog Morten og Eva os med ud for at se,

hvor nøjagtigt vi var i landet. Vi gik lidt rundt og

kiggede os omkring.

Men Laugar bød på flere muligheder end bare

Nordisk Udvalg

at kunne sige et kampråb, for de næste tre

dage samlede vi points i teams og vandrede i

bjergene med bind for øjnene, lavede temalege

i sportshallen, lærte hvordan man holder en

rigtig tale, gennemførte en forhindringsbane

med bind for øjnene og vi lærte også at jonglere

med tre bolde. Mange af tingene havde med

koncentration at gøre og andre med tillid, nogle

var også bare for sjov.

Ud over det normale program skulle vi også

lave en musikvideo, den skulle være sjov. Det

var lidt svært, fordi vi ikke kendte musikken. Vi

var også oppe i hot potten sammen med Morten

og Eva. Hot potten var varm og det var sjovt at

prøve, men luften var hundekold. Sammen med

børnene fra Island gik vi også en eftermiddag

op på et lille bjerg, der var opstået ved hjælp af

en gletsjer. Her fik vi fortalt den gamle legende

om bjerget og den lille skov ved siden af. Hvis

du ville vide, hvordan din fremtid så ud, kunne

du en eftermiddag også komme ind og få læst af

din kaffekop ;-)

Selvfølgelig har Island en masse spøgelseshistorier,

så en aften da det var helt mørkt, gik

vi alle sammen ud og tog en gåtur rundt om

Laugar. Tre steder lavede vi stop, og så fortalte

Jørgen os gyserhistorier om stedet, men det

skræmmer selvfølgelig kun dem, der tror på

det.

Som en slags afslutning torsdag aften og for at

samle de sidste points, var der Laugar lege, det

vil sige at de tre grupper dyster mod hinanden

i forskellige discipliner og forskellige lege. Det

gik ikke helt så godt for os, men det var alligevel

sjovt. Bagefter var der poolparty som en slags

afslutning på det hele den fantastiske uge.

Dagen efter gik turen hjem igen, vores fly havde

tre timers forsinkelse, men vi hyggede os i

bussen og havde det sjovt sammen lige indtil vi

blev hentet kl. 2.00 om natten i Padborg. Men

selvfølgelig kunne vi ikke gå uden lige at sige

vores kampråb en allersidste gang. Og sådan

sluttede en uforglemmelig tur med 17 unge og

2 rejseledere fra Sydslesvig.

Og så er der kun én ting tilbage at sige:

”Vi er røde, vi er blå, vi har smølfe underbukser

på!!!!”

Luna og Stine

side 81


Nordisk Udvalg

side 82

Efterårslejren på Laugar i Island


Grønlandstur

Fra Flensborg til København. Fra København til

Kangerlussuaq. Fra Kangerlussuaq til Nuuk. Vi,

6 unge fra SdU, er klar til 12 dages Grønland!

Vi var alle blevet udpeget af enten vores forening

eller udvalg til at måtte deltage i denne, som det

skulle vise sig, fantastiske uge. Det skulle være

et skulderklap for vores indsats i SdU´s arbejde.

Nordisk Ungdomsuge fandt i år sted i Nuuk og

samlede landene Danmark, Norge, Sverige,

Island, Færøerne, Sydslesvig og Grønland. I år

deltog for første gang også Tyskland og Estland.

Alt i alt var vi omkring 60 unge mennesker, som

var samlet på USK skolen på Prinsessevej 1 i

Nuuk.

I de 12 dage har vi været igennem en overvældende

perlerække af uforglemmelige oplevelser.

Vi har været på hiking-tur på Lille Marlene, hvor

vi oplevede den grønlandske natur helt tæt på.

Vi har været på en bådtur, hvor vi fik vores store

ønske opfyldt: At se hvaler.

Men højdepunktet var selvfølgelig fællesskabet

mellem landene. Der blev hurtigt knyttet bånd

SdU´s deltagere

Nordisk Udvalg

imellem os, og disse var især vigtige i arbejdet

med at bygge det traditionelle grønlandske

vinterhus og i planlægningen af Børnefestivalen

til ære for de grønlandske børn.

Igennem arbejdet kom vi endda endnu tættere

på hinanden.

Sidst men ikke mindst lærte vi Inuit kulturen

at kende både igennem historier, men også

igennem smagsprøver af spændende grønlanske

delikatesser, som mattak (hvalspæk) og hvalkød.

Mhm, en godbid for grønlænderne, men en hård

mundfuld for os andre.

Herudover blev der fokuseret på bl.a. klimaforandringer,

økonomi og andre samfundsrelaterende

emner.

Alt i alt en uge jeg og alle de andre meget nødigt

ville være foruden.

Og så hjem igen.

Fra Nuuk til Kangerlussuaq. Fra Kangerlussuaq

til København. Fra København til Flensborg.

Ingegerd Sjøstrøm

side 83


Nordisk Udvalg

side 84

Lederskolen i Grønland


Endnu et år er gået med planlægning, koncerter

og musik. Udvalget har lyttet til meget spændende

og forskelligartet musik - noget kom der

koncerter ud af til glæde for landsdelens musikinteresserede.

Koncerter:

Flensborg

– Spil dansk dagen den 27. oktober 2011

– Pligten kalder den 28. oktober 2011

Vanderup

- Djurslands spillemænd den 03. november 2011

Ladelund

- Djurslands spillemænd den 04. november 2011

Askfelt

- Djurslands spillemænd den 05. november 2011

Flensborg

– Folkemusik og folkedans den 19. januar 2012

– Lukas Graham den 20. februar 2012

Sild

– Jesper Thilo den 22. marts 2012

Ladelund

– Basix den 22. marts 2012

Flensborg

– Basix den 23. marts 2012

– Dockyard Festival den 27. maj 2012

– Jordans Drive den 08. juni 2012

– New Stars Contest den 08. juni 2012

- Channe Nussbaum og Spielniks den 24. august

2012

Som nyt er Sydslesvig blevet en dansk kommune!

Spil Dansk Dagen er en årlig begivenhed, hvor

der bliver spillet dansk komponeret musik over

hele Danmark og i 2011 fik Sydslesvig invitation

til at deltage i arrangementet på lige fod

med danske kommuner. Dagen støttes af

rettighedsorganisationen KODA som normalt

varetager musikernes rettigheder. Skoler, kirke,

bibliotek og alderdomshjem blev alle involveret

i arrangementet og den 27. oktober oprandt

dagen. Med behørig tilladelse fra Flensborg by

samledes flere hundrede børn fra danske skoler

for at synge på dansk på Søndertorv i Flensborg.

Og under Eberhard von Oettingens og Ture Pejtersens

kyndige ledelse blev der sunget og

underholdt efter alle kunstens regler. Det hele

blev hjulpet godt på vej af DR, som udsendte

musikken til at synge efter via radioen. Desuden

var der koncerter på Flensborghus, i Volksbad,

Koncertudvalget

på Flensborg Bibliotek, A.P. Møller Skolen og

endelig lagde Helligåndskirken rammer til en

koncert med kirkerock. Alt under temaet ”Spil

Dansk”!.

I og med at vi er blevet en dansk kommune får

vi en stor mediebevågenhed i hele Danmark og

en bedre PR for os hernede kan man vist ikke

ønske sig!

I pinsen afholdtes den fjerde udgave af Dockyard

Festival. Scenen var sat ved skaterbanen i

Galwik Parken i Nystaden, Flensborg. Festivalen

er et dansk/tysk grænseoverskridende samarbejde

og 5 bands indtog efter tur scenen og

både vejret og de op i mod 2000 publikummer

tog godt i mod. Arrangørerne var en stribe

danske og tyske ungdomsorganisationer; SdU

og et par danske fritidshjem var med fra dansk

side og SSF støttede festivalen økonomisk. Den

grænseoverskridende karakter af festivalen

gjorde, at festivalen modtog støtte fra Interreg

programmet. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

støtter grænseoverskridende projekter

med danske og tyske partnere.

Det grænseoverskridende New Star Contest løb

af stabelen for 5. gang i juni måned som optakt

til årsmødeweekenden. Som sædvanlig blev

aftenen ledet med sikker hånd af Sascha Döstrup

og juryen med bl.a. dette udvalgs Ture Pejtersen

valgte blandt aftenens 9 optrædende bands

”What the Funk” som vinder. Arrangementet

blev støttet af SSF og Flensborg by´s Kulturbüro.

Der er blevet afholdt 6 skolekoncerter ude

omkring på skolerne til stor berigelse for mange

elever.

Men uden samarbejde ingen koncerter. Det

være sig vores udbredte samarbejde med SSF

omkring alle aspekter omkring forberedelser,

økonomi, PR, etc. omkring koncerterne - til

de enkelte spillesteder. Vi har også lavet en

aftale med Mittendrin GmbH om at være deres

mediepartner til flere store koncerter med

danske kunstnere fx Medina og Tina Dickow.

Ved samarbejdet bliver alle aktive arrangører til

fordel for musiklivet.

På koncertudvalgets vegne

Michael Juul Olsen

side 85


Koncertudvalget

side 86

Dockyard Festival

New Stars Contest

Skolekoncert på Flensborghus med Moussa Diallo


Man kan ikke ligefrem sige, at 2012 har været

et godt år for udvalget. Vores ellers så succesfulde

højskoledag måtte vi - grundet for få

tilmeldinger - desværre aflyse. Måske er en af

grundene, at vi kom alt for sent ud med indbydelsen.

En anden grund kan være, det store

udbud af arrangementer mindretallet tilbyder.

Også en tur til Folkemødet på Ejer Bavnehøj

i august måned skrinlagde vi. Vi havde søgt

samarbejde med det Humanitære Udvalg, men

en samtale med formanden viste, at man ikke

var særlig interesseret. Udvalget havde allerede

planlagt nogle busture, og man syntes ikke, at

der også var plads til en tur til Ejer Bavnehøj

også. En samtale med Dans- og Musikudvalget

kom der heller ikke meget ud af, da deres

folkedansere skulle være på Ejer Bavnehøj et

par timer i forvejen, da de jo danser sammen

med Skanderborg Folkedansere og skulle have

tid til at øve inden mødet.

Så er der kun vores Børnebørn – Bedsteforældrelejr

tilbage. Den finder sted på Christianslyst

i efterårsferien (i skrivende stund er der 69

tilmeldinger).

Vi har i år heller ikke været til møder i Danmark,

da DGI jo sidste år til årsmødet nedlagde senioridrætsudvalget

på landsplan og placerede senioridrætten

under de andre fagudvalg. Det har

jo bevirket, at vores livsnerve til Danmark er

blevet kappet. Vi mødes ikke mere to, tre gange

årligt med senioridrætsfolk, hvor vi kunne

gøre opmærksom på SdU og aftale møder og

rejser herned. Den eneste henvendelse der

var i år, mod ellers 4 til 5 stk. om året, var en

gammel aftale med DGI Fyn, som skulle besøge

os i august måned. Men også de måtte aflyse

turen på grund af for få tilmeldinger. Så den

eneste kontakt nordpå (som vi anser for en af

vores fornemste opgaver) der kom i stand i år,

var en busfuld menighedsrådsmedlemmer fra

Sjælland, som jeg så kunne vise rundt og fortælle

om Sydslesvig. De havde gennem en DGI

- kontakt fået min adresse.

Godt nok foreligger der en invitation fra DGI om

50+ Udvalget

et ”Dialogmøde om idræt for seniorer” sidst

i september måned, som nogle fra udvalget

vil deltage i, men jeg gør mig ikke de store

forhåbninger om kontakter, da invitationen er

meget bredt formuleret. Dagen slutter med

et foredrag ved aldringsforsker Henning Kirk

under overskriften ”Afskaf alderdommen – bliv i

de voksnes rækker”.

Når jeg ser mig om i det sydslesvigske landskab,

har jeg indtryk af, at det man vil etablere i DGI,

allerede er virkelighed i Sydslesvig. De fleste

af vores foreninger har ældre medlemmer,

som stadigvæk er aktive med deres idræt og

serviceres af foreningen eller af SSF med

det Humanitære Udvalg i spidsen. Efter at

vi har prøvet at komme på banen i nogle år,

kan jeg ikke se, at der er behov for et 50+/

Senioridrætsudvalg i SdU. Så mit forslag er, at

vi nedlægger udvalget, og at et andet udvalg

overtager B+B lejren, som tilsyneladende er

det eneste, der har nogenlunde interesse i SdUregi.

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg dog lige

komme med en kommentar. Den drejer sig om

fritidshjemmenes rolle i annonceringen af SdUarrangementer.

Jeg mener, at vi sidste år til

cafémøderne på Christianslyst blev enige om,

at fritidshjemmene i fremtiden i allerhøjeste

grad skulle være arnestederne for foreninger

og arrangementer. Kigger vi på besøg - og

medlemstal, så er det jo her vores børn og

unge har deres daglige gang. Tilfældigvis har

jeg i år været på 3 forskellige fritidshjem og

selvfølgelig kigget efter invitationerne til vores

arrangementer. Jeg må sige, at jeg alle steder

havde svært ved at finde dem. De var i alt fald

ikke placeret sådan, at forældre eller børn og

unge kunne blive animeret.

En stor tak til medlemmerne i udvalget for

deres engagement og til kontoret for den hjælp

og venlighed, man møder der.

Otto Putzer

side 87


50+ Udvalget

side 88

BB-lejren på Christianslyst


Søsportudvalget har i det forløbne år haft 4

arrangementer:

Kajak-sikkerhedsdagen den 24. februar

Der er tradition for, at man samles til sikkerhedskursus

i Campusbad i Flensborg, med materiel

og instruktører fra Flensborg Roklub. I år kom

der 21 deltagere fra Flensborg Roklub og 6

deltagere fra Ejder Viking, overvejende børn og

unge. Sikkerhedsøvelserne var de velkendte,

der denne gang dog blev udført med større

selvfølge og sikkerhed som følge af deltagernes

større rutine; et synligt bevis for arrangementets

berettigelse.

Der er ingen billeder fra arrangementet. Avisens

fotograf blev nemlig nægtet adgang til

hallen, da der ikke i forvejen var blevet søgt om

tilladelse og aftalt retningslinjer for processen.

Overraskende og ærgerligt; men under en

bestemt synsvinkel selvfølgelig forståeligt nok.

Optimist-sikkerhedsdagen den 17. marts

For anden gang gennemførtes optimisternes

sikkerhedsdag i Læk svømmehal. Med Torsten

Bruns som primus motor blev det igen et

vellykket arrangement for de 25 deltagere fra

Flensborg Yacht Club.

Førstehjælpskursus den 14.-15. april

For at opnå de krævede sikkerhedsmæssige

kompetencer til at instruere i deres idræt, har

medlemmer fra FR og FYC set sig nødsaget til at

aflægge omfattende DLRG-prøver, hvori også et

førstehjælpskursus indgår.

Søsportsforeningerne beklager meget, at det

søsportsrelaterede førstehjælpskursus ikke længere

kan aflægges under Dansk Sundhedstjeneste

for Sydslesvig. Og vi har været ret forundrede

over, hvor svært det overhovedet kan være at

arrangere et førstehjælpskursus, der afholdes

i fritiden/weekenden med en dansktalende instruktør.

Til slut fik vi fat i Marcus Hausen fra DLRG Husum.

Han klarede opgaven på anbefalelsesværdig og

fremragende vis ! Halvdelen af kursusdeltagerne

kom fra søsporten. De øvrige repræsenterede et

bredt snit af SdU, såvel fra foreninger som fra

fritidshjem.

Søsportsudvalget

Dette fører mig frem til konklusionen, at der

entydigt er behov for et førstehjælpskursus, der

placeres og arrangeres i alment SdU-regi, og

ikke som nu placeret under søsporten.

Åbent Hus-dag den 12. maj

Lørdag den 12. maj inviterede SdU’s 4 søsportsforeninger

til Åbent Hus for alle interesserede.

Forud var der blevet fremstillet plakater og

foldere, der via stor flid fra klubbernes side var

blevet distribueret til børnene i de lokale skoler

og fritidshjem.

Spændingen var naturligvis stor, hvor mange

der ville tage imod det gode tilbud ? Vejrguderne

spillede desværre ikke med, idet en ubarmhjertig

vind gjorde, at de planlagte prøveture på vandet

ikke kunne gennemføres og sikkert holdt mange

hjemme. Således måtte såvel FYC som Ejder

Viking begge konstatere 0 besøgende. Flensborg

Roklub og Slesvig Roklub havde til gengæld

begge besøg af en halv snes interesserede børn

og voksne, der på landjorden blev introduceret i

søsportens glæder. Efterfølgende har der været

yderligere henvendelser fra interesserede, der

den 12. maj på grund af vejret eller andet ikke

dukkede op.

Situationen i udvalget og udvalgets fremtid

Den 8. marts mødtes udvalget til det årlige

planlægningsmøde af sæsonens aktiviteter.

Desværre var mødet dårligt besøgt, idet der

udelukkende var repræsentanter tilstede fra

Flensborg Roklub og Slesvig Roklub.

På mødet skulle der også vælges en koordinator

for udvalget, da dette ikke var lykkedes på

Fællesmødet i november måned, hvor Thorkild

Tönnsen efter en lang årrække som udvalgets

tovholder ikke ønskede at modtage genvalg. Da

det heller ikke lykkedes på mødet i marts, har

denne post derfor været vakant hele sæsonen.

For udvalgets fremtid er det derfor af allerstørste

vigtighed, at der på Fællesmødet den

19. september er blevet valgt en koordinator for

den kommende sæson.

Kaj Andersen (børne- og ungdomskonsulent)

side 89


Søsportsudvalget

side 90

Optimist sikkerhedsdagen i Læk svømmehal

1. hjælpskursus

Åbent hus arrangementet


Mega-disko

Vi har i det sidste år afholdt to mega-diskoer i

Idrætshallen i Flensborg, der som altid var en

stor succes.

Den ene, som fandt sted den 28. 10. 2011 var

med mottoet Halloween, så DJ Cyberstorm

havde medbragt en stor Halloween kulisse. I alt

kom der 190 børn.

Den anden blev afholdt den 09. 03. 2012 og

var uden tema, men de 275 deltagere festede

alligevel til sidste sang.

Maraton-Nat

Natten fra den 18. til den 19. 11. 2012 arrangerede

vi en maraton-nat for de 11 til 13-årige

på Hiort-Lorenzen skolen i Slesvig. Altså et

arrangement fra kl. 19.00 - 07.00. Der kom

29 børn, som mente at de kunne klare en hel

nat fyldt med lege og aktiviteter. Efter nogle

icebreaker- lege, tog vi en tur i svømmehallen.

Da vi kom tilbage til skolen var der hotdogs. Så

begyndte udfordringerne for alvor!!!!! Der var

mulighed for at lave venskabsbånd, arbejde

med gips og badges. I hallen var der mulighed

for forskellige sportsaktiviteter, blandt andet

airtrackmåtten, som altid er meget populær.

Senere på natten blev der sat film i gang, og

Maratonnat

Ungeudvalget

værkstederne forblev åbne hele natten. Næste

morgen blev de trætte børn hentet og natten

havde været en stor succes.

Wellness Weekend for piger

Fra den 24. til den 25. 02. 2012 samledes 35

piger i alderen 15 - 19 år på Christianslyst til to

dages wellness. Først var der nogle icebreaker

lege, derefter var vi så klar til yoga med

efterfølgende drømmerejse. Om aftenen blev

der vist film og serveret sunde snacks. Næste

formiddag tog vi ind til hallen i Sønderbrarup.

Med en meget dygtig instruktør havde vi nogle

timers intensiv Zumba. Om eftermiddagen stod

den på afslapning med tre forskellige aktiviteter.

Der var professionel massage, manicure og

ansigtspleje. Alt i alt var det et meget vellykket

arrangement, som vi gerne vil gentage.

Desværre var vi nødt til at aflyse ungdomscampen

på grund af for få tilmeldinger. Vi har tænkt os

at lave det om til en ungdomsweekend næste år

og håber, at flere kan finde tid, da det normalt

altid har været et meget populært arrangement.

Mange Hilsner fra Ungeudvalget

Marie og Vanessa

side 91


Ungeudvalget

side 92

Wellness for piger på Christianslyst

Megadisko


Julekortskonkurrencen 2011

Traditionen tro udskrev vi også i 2011 en julekortskonkurrence

blandt børn i alderen 9 – 14

år.

Der deltog 83 børn og det tog lang tid og mange

diskussioner for juryen at finde frem til de

bedste.

Men det resulterede i, at vi måtte op på 4 vindere,

så vi måtte lave en særpris for en usædvanlig

præstation.

Torsdag den 8. december kl. 16.30 var fire unge

kunstnere inviteret til præmieoverrækkelse

sammen med deres familie til juleknas og sodavand,

et meget hyggeligt arrangement hos SdU

på Flensborghus.

1. prisen gik til: Malin Geerdes på 30 €

2. prisen gik til: Tom Potthoff på 20 €

3. prisen gik til: Frederik Hänsel på 10 €

Særprisen gik til: Emma Karlotta Hems.

Særprisen bestod af et lærred og forskellige

akrylfarver til fortsat inspiration.

Foruden præmier modtog alle 20 trykte julekort

med deres eget motiv på, som de så kunne sende

som en julehilsen til venner og familie.

Vinderens motiv bliver brugt til SdU’s officielle

julekort, som når langt ud på begge sider

af grænsen til alle SdU´s venner og samarbejdspartnere.

AMATØRUDSTILLINGEN 7. - 28. MARTS 2012

Der er igen gået 2 år og vi kunne byde velkommen

til SdU’s amatørudstilling nr. 21! Udstillingen lå,

som altid, i de velegnede lokaler på Flensborg

bibliotek.

Der var 47 glade udstillere med vidt forskellige

motiver, farvevalg og materialer og i år havde vi

endda tekstildesign og decoupage på æsker og

kufferter med, som noget helt nyt.

Vi vurderer og censurerer ikke det, der bliver

indleveret, det er ikke meningen med denne

udstilling! Det er rigtig dejligt at se med hvilken

fantasi, forskellighed og gå-på-mod vores udstillere

arbejder med. Niveauet har nok aldrig,

i de 21 år, været så højt som i år.

I år har vi nået rekorden med 147 udstillingsværker,

og vi har været 6 personer til at hænge

op og vurdere, for at få det hele skal hænge

Kunstudvalget

sammen som en helhed, og det har taget os

rigtig mange timer. Men med den ros, vi har

fået, lykkedes det godt for os.

Vore udstillere spænder aldersmæssigt vidt

fra de unge elever på Duborg Skolen og til vore

trofaste udstillere fra Sydslesvig og Sønderjylland.

Vi er holdt op med at være spændte på, om der

overhovedet kommer noget ind den mandag

aften, der er indlevering. Med denne rekord i år,

viser det sig jo bare, at det er en tradition, der

ligger fast, og at kunstnerne glæder sig til at

komme med deres værker.

Vi vil meget gerne takke de trofaste hjælpere

ved ophængningen: Antje, Kirsten, Peter og

Herbert, og vi kan love, at vi overvejer at sætte

begrænsning på materialerne til næste gang om

2 år.

ÅRSMØDEUDSTILLINGEN ”Fritid med Indhold”

Hvert år bliver alle fritidshjemmene inviteret til

at deltage i årets børneudstilling, som hænges

op på gangarealet på 2. sal hos SdU på Flensborghus.

Vi vælger som regel et tema. Vi har eksperimenteret

med forskellige former af lærreder,

aflange, runde og trekantede m.m. Det er altid

er blevet godt modtaget, og det er en glad, overraskende

og farverig oplevelse at se på, når de

forskellige kunstværker bliver indleveret og

hængt op. Vi er altid lidt vemodige, når vi skal

tage udstillingen ned og aflevere billederne til

fritidshjemmene og børnene igen.

I år ville vi forsøge noget nyt. Der skulle SdU´s

slogan ”Fritid med Indhold” være i centrum og

vores tema. Vi bad børnene og de voksne om at

lave en fotocollage, der skulle vise, hvad der for

dem er: Fritid med indhold.

Meget flotte og interessante collager pryder

stadigvæk gangen på 2. sal.

Ferniseringen fandt sted den 4. juni med mange

børn og voksne og klovnen Knut underholdt alle

på en sjov måde efter at der var blevet spist is

mm.

Mange tak til alle jer ude på fritidshjemmene for

jeres gode opbakning til alle vores ideer.

Jytte Møller, Angelina Dürkop og Edel Linke.

side 93


Kunstudvalget

side 94

Julekortskonkurrencen med de glade vindere

Amatørudstillingen på Flensborg Bibliotek

Udstillingen ”Fritid med indhold” med vores fritidshjem


Der var 2 kulturprismodtagere i 2011 og som

altid, forsøger vi at finde en særlig pris som passer

til personerne. Denne gang var det hos 2

lokale kunstnere fra Fleckeby, at vi fandt årets

kulturpriser.

Og vi var så heldige, at vi kunne få de 2 kunstnere

til at komme forbi og præsentere sig selv og

tankerne bag deres kunst.

Den ene var en akvarel, der forestillede et

efterårslandskab, malet af Paul Nennecke, der

driver et økologisk landbrug, men ved siden

af er aktiv kunstner. Ofte har akvarelblokken

og farverne været med, når han har været

undervejs. For ham er det nemmere at

bevare indtrykkene med en akvarel end ved

fotografering. I begge tilfælde gælder det jo om

at finde den rigtige blikvinkel og særpræget ved

motivet, forklarede han.

Den anden var en meget smuk samlemappe i

skind og kartonage af Heidemarie Utecht.

Hun har en meget imponerende udstilling i Carlstift

og arbejder også meget med birkebark i

sine værker.

De to kulturprismodtagere var Gesa Dalsgaard

og hendes søn Tor-Salve Dalsgaard fra Dansk

Spejder Korps Sydslesvig. De er ikke bare spejdere.

De er spejdere, der kan se muligheder,

hvor ikke mange andre kan og løsninger, hvor

ingen andre kan.

Det beviste de i forbindelse med korpsets store

sommerlejr ”Jamborette 2011”

De mente, at lejren med 600 deltagere så vidt

muligt skulle være selvforsynende med grøntsager

og æg. Gesa trådte i forgrunden som tov-

Kulturprisudvalget

holder.

På en 1,1 hektar stor mark plantede spejderne

i løbet af 3 arbejdsweekender, de spirer til alskens

grønsager, som Gesa havde forberedt

hjemmefra.

Tor-Salve tog sig af opskrifter og fik lavet en

kogebog. Der blev leaset høns, som kunne lægge

æg til lejrens 600 deltagere. Det blev oprettet en

” købmandsforretning”, hvor man kunne få alt

det, man ikke selv kunne dyrke.

Det blev et yderst vellykket og storartet projekt.

Gesa og Tor-Salve havde styr på projektet og

sørgede for den praktiske afvikling i hele processen.

Det mest imponerende var, at kun to

personer turde sige ja til sådan en stor opgave

– og kunne løse den på en så formidabel måde.

Et enestående projekt, som burde hædres på

en særlig måde, står der i det sydslesvigske

spejderkorps indstilling af Gesa og Tor-Salve til

SdU’s kulturpris.

Det mente kulturprisudvalget også.

Vi har aldrig haft så særpræget en indstilling. Vi

valgte Gesa og Tor-Salve, fordi det er så unikt,

det, der her er blevet lavet omkring en så stor

lejr. Hele projektet var i den grad gennemtænkt

ned i de mindste detaljer.

Så dette fantastiske projekt skulle belønnes direkte

i år.

Det glædede udvalget meget, at vi havde ramt

plet med hensyn til de 2 priser, og sjovt nok

kendte Gesa Paul Nennecke som kollega, men

vidste ikke, at han også var fritidskunstner.

På kulturprisudvalgets vegne Jytte Møller

Kulturprismodtagerne Gesa og Tor Salve Dalsgaard

side 95


Statistikside 96


Statistik


2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

25-59 år

30%

22-24 år

4%

under

7 år

over 60 år

12%

19-21 år

4%

under 7 år

6%

13-15 år

11%

16-18 år

6%

7-12 år

27%


7-12

år

13-15

år

16-18

år

19-21

år

22-24

år

25-59

år

over 60

år

K

under 7 år

7-12 år

13-15 år

16-18 år

19-21 år

22-24 år

25-59 år

over 60 år

K

M

side 97


side 98


side 99


side 100


side 101


side 102


side 103


side 104


side 105


side 106


side 107


side 108


side 109


side 110


Regnskab

side 111


side 112


side 113


side 114


side 115


side 116


side 117


side 118


side 119


De folkevalgtes revisionsberetning 2011

side 120


De folkevalgtes revisionsberetning 2011

side 121


De folkevalgtes revisionsberetning 2011

side 122

More magazines by this user
Similar magazines