Invitation til Inklusionskonferencen 2012 - Bland dig i byen

blanddigibyen.dk

Invitation til Inklusionskonferencen 2012 - Bland dig i byen

NYTÆNKNING

I BORGER

INDDRAGELSE

INKLUSIONS 2012

KONFERENCE

INVITA

TION

Fredag d. 22. juni 2012 bliver den dag, hvor 150- 200 ansatte i Københavns Kommune samt relevante foreninger

og aktører mødes og nytænker bor gerinddragelse på StreetMekka, Enghavevej 82, 2450 København SV.

Konferencen tager afsæt i præsentationen af Eksperttænketanken for In tegrations (ETI) anbefalin ger for borgerinddragelse

af underrepræsenterede målgrupper. Dermed sætter konferencen fokus på nytænkning af metoder

til borgerind dragelse i kommunens udvikling af lokale indsat ser. Dagen vil være præget af et interaktivt fokus i

samspil med oplæg til inspiration for det konk rete arbejde.

Din viden er essentiel for at anbefalingerne kan få maksimal effekt på borgerinddragelse fremadrettet. Vi inviterer

dig til at gøre dig selv og København dygtigere til borgerinddragelse.


PROGRAM

08.30

Ankomst og registrering

09.00

Velkomst v. Konferencier Nadja Pass

09.10

Velkomst v. Borgmester Anna Mee Allerslev

09.25

Tænkepause v. Nadja Pass

09.35

“Hvad skal der til?” Præsentation af Eksperttæn

ketanken for Integrations anbefalinger

v. Agi Csonka

10.05

Mini-samtalesalon om handlekraft i hverdagen

v.Nadja Pass

10.30

“Hvorfor Borgerind dragelse?” v. Annika Agger.

11.15

Pause

11:30

”Rummelige byrum – en minoritetsvinkel”

v. Ayfer Baykal

11.45

Fordeling i workshop-grupper

12.00

Frokost i workshops

12.30

Workshops i 5 spor

13.30

Pause

13.45

Stor-workshop: Anbefalingerne i praksis

14.30

Postkort til fremtiden: Det vi tager med os

15.00

Tak for i dag og god weekend!

Nadia Pass

Nadja Pass er dagens konferencier

og står bag samfundslaboratoriet

Borgerlyst,

der skaber mere handlekraft

i hverdagen.

Anna Mee Allerslev

Anna Mee Allerslev(R) er

borgmester for Beskæftigelses-

og Integrationsforvaltningen

i København. Anna Mee

har ansvaret for inklusionspolitikken.

Agi Csonka

Agi Csonka er forkvinde

for Københavns Kom munes

Eksperttænke-tank for

integration. I det daglige er

Agi direktør for Danmarks

Evalueringsinstitut.

Annika Agger

Annika Agger er forsker

ved Institut for Samfund og

Globalisering på RUC.

Ayfer Baykal

Ayfer Baykal(F) er borgmester

for Teknik og Miljøforvaltningen.

Ayfer har ansvaret for de

områdebaserede indsat ser i

København.

Creature

Konferencens workshops

designes og faciliteres af

Creature I/S. Creature er

et innovationsbureau, som

består af tre erfarne procesledere

med speciale i

samarbejdsprocesser og

innovation.


WORKSHOPSPOR

Vælg de to workshops du helst vil deltage i og fortæl det til os på workshop.inklusion@gmail.com inden fredag d. 8. juni.

Du vil kunne deltage i én af dine to valg.

SPOR 1 - BORGERINDDRAGELSESSTRATEGI

Hvordan sikrer Københavns Kommune højere inddragelse af etniske minoriteter i borgerinddragelsesinitiativer?

Visionsworkshop med fokus på de overordnede mål med borgerinddragelse. Vi ser på den specifikke målgruppe:

Hvem er de? Hvor er de? Hvad er deres incitament for at tage del? Hvor ligger barriererne og potentialerne for

inddragelse af etniske minoriteter?

Output: En vision for højnet inddragelse af etniske minoriteter

SPOR 2 - VIDENDELING

Hvordan sikres videndeling mellem kommunen, det boligsociale område og de frivillige ift. borgerinddragelse?

I workshoppen vil vi arbejde både med spontan og struktureret videndeling. Vi vil undersøge, hvordan videndeling

opstår, både i og imellem organisationer. Hvilke fora virker befordrende på videndeling? Hvordan kan vi skabe

disse rum organisationerne imellem?

Output: Konkrete forslag til bedre vidensdeling i borgerinddragelsesinitiativer

SPOR 3 - EVALUERING

Hvordan styrkes evalueringen af borgerinddragelsesinitiativerne?

I denne workshop går vi i dialog med hinanden og udforsker muligheder og begrænsninger i kommunens eksisterende

evalueringskultur i forhold til inddragelse af borgere. Hvad er vigtige emner for evaluering og hvordan sikrer

vi at få virkningsevalueret de kommunale indsatser, så evalueringerne gør en forskel?

Output: En best practice guide for evaluering.

SPOR 4 - METODEUDVIKLING

Hvordan sikrer vi, at der udvikles og afprøves nye metoder i borgerinddragelse?

Workshoppen vil tage afsæt i de værktøjer og teknikker, som den enkelte medarbejder har opbygget igennem sit

arbejdsliv. Vi undersøger gennem dialog og ideudvikling hvordan disse systematisk kan deles, afprøves og videreudvikles

mellem de relevante interessenter.

Output: En fælles værktøjskasse til borgerinddragelse.

SPOR 5 - EMPOWERMENT

Hvordan formidler vi bedst mulighederne for indflydelse til borgerne?

Med udgangspunkt i jeres egne oplevelser tager vi fat i kommunens berøringsflader med borgerne. Hvornår er

man inviteret ind? Hvad skal der til, for at man oplever, at man har noget at byde på, eller at det, man har at sige,

bliver brugt?

Output: Design af berørings- og formidlingsflader til borgerne.

More magazines by this user
Similar magazines