nr. 3/2013 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 3/2013 - Brødremenighedens Danske Mission

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

03-2013 170. ÅRGANG

Ny emailadresse

bdm@bdm-dk.dk


| 03-2013

LEDER ANDAGT

Af Jørgen Bøytler

Pastor (Ph.d.),

formand for BDM

PÅSKE, KIRKE OG MISSION

Marts 2013 er påskemåned. I kirkens historie har påsken

været dåbstid. Ofte fandt dåben sted natten

til påskedag. Opstandelsestidspunktet var dåbstidspunkt.

Kirkens tekstrækker i fastetiden var dåbsundervisning,

katekese, og vor tids tekstrækker har rødder

tilbage til dengang. En dåbskandidat skulle lære en del

inden dåben: Renselsen fra synd, omvendelse, dåbens

mening, den kristne lære, den kristne tro og så de tre

trosartikler.

Fastetiden og påsken 2013 kan erindre os om, at ligesom

dåbskandidaterne i kirkens tidlige århundreder var

kommet til tro, fordi de kristne forkyndte evangeliet,

således er det også i 2013. BDM’s arbejde er en fortsættelse

af de tidlige kristnes arbejde, og arbejdsbeskrivelsen

er nogenlunde enslydende. Forkynd evangeliet til

omvendelse og modtagelse af troen på Vor Herre Jesus

Kristus. Døb dem og lær dem.

Resultatet har i kirkens historie været dannelse af kirker.

Det er det stadigvæk. Kirkens centrum er Kristus,

kirkens kerneopgave er at være forsamling af troende,

kirkens arbejdsopgave er at kalde mennesker til tro, kirkens

sociale opgave er at vise næstekærlighed. Støtter

du BDM, bygger du kirke. Glæd dig til påske. ■

udgives af Brødremenighedens Danske Mission

Oplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330X

Ansv. redaktør Erik Baun tlf.: 2043 3233

Formand Jørgen Bøytler tlf.: 7456 1420

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Layout: Martin Kristensen • Teknit.dk

Forsidebillede: Hus i Sikonge, Tanzania

Foto: Martin Kristensen

Af Majken Pedersen

DEN LEVENDE GUD

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld

Tlf.: 3529 4820

www.bdm-dk.dk • bdm@bdm-dk.dk

Giro: 400-6666 • Bank: 9743 4672 131928

Medlem af BDM´s

bestyrelse

Gud er ikke Gud for døde, men for levende, thi for ham er

alle levende.

Håbet om et liv efter døden er en central del af det

kristne budskab. Alligevel kan det være svært

for os at forholde os til, hvad der sker efter døden.

Hvor kommer vi hen? Hvad laver man i himlen? Kan

man genkende sin familie? På trods af hvad vi læser

i Bibelen, andre menneskers nærdødsoplevelser og

lignende, så er der for os et klart skel mellem de levende

og de døde. Døden står som afslutningen og

en tydelig grænse. Men for Gud er alle levende! Vi

kan frygte det ukendte i døden, men vi kan fi nde hvile

og tryghed i, at døden ikke er en grænse for Gud.

Gud skelner ikke mellem de levende og de døde. Derfor

må vores fokus også være både på dette liv og på livet

efter døden. Vi kan risikere at havne i den ene grøft og

fokusere så meget på de levende, at vi glemmer livet efter

døden. Men vi kan også have så meget fokus på, hvad

der sker efter døden, at vi ikke ser de levende. Men Gud

er ikke Gud kun for de levende eller de døde. Han har

gennem Jesus givet os frelse til det evige liv, så vi kan

være sammen med ham efter døden, men han har også

omsorg for det liv, vi lever nu. I livet såvel som i døden

kan vi stole på Ham, som er den samme til evig tid! ■

Generalsekretær Erik Baun Tlf.: 2043 3233

Projekt- og infosekretær

Betina Fredensborg Hoff mann Tlf.: 3529 4820

Økonomi-ansvarlig Inge Marie Eckhardt Tlf.: 3529 4820

HEKTISK TID

Der har været fart på de seneste uger hos BDMs missionærer.

Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen skal afl evere

rapport for arbejdet med de spedalske i Sikonge og

gøre det hele klar til hjemmeophold i Danmark fra midt

i marts.

Knud Elmo Knudsen har været i Congo i januar med

mobilklinikkens teamleder, Respice for at besøge en

række landsbyer ved søen med henblik på at etablere

kontakter med landsbyledelserne. Med på turen var to

repræsentanter fra Ingeniører uden Grænser. De undersøgte

muligheder for adgang til rent vand: naturlige

vandkilder, brønde osv.

De fem nye volontører kom til Tanzania d. 17. jan. og

skulle på plads i Sumbawanga og Kipili, inden Knud kørte

til Dar es Salaam for at se på en ny, mindre båd til mobilklinikken

og ikke mindst møde de nye missionærer.

For Eva og Jonas Fibiger Diemer med børnene Anton

og Olivia samt mormor, Ruth Fibiger Olesen, der er med

de første seks uger til at tage sig af børnene har januar

været hektisk med fl ytning fra lejlighed i Århus og pakning

af alt det, som skal med til Tanzania.

Sandra og Daniel Bøytler har også haft nok at se til

med at få pakket. - For begge ægtepar har det stået

klart, at Bøytlers rejste d. 28. jan. og Diemers d. 4. feb.

Det lå fast.

Alle har haft travlt. Når dette læses er Eva og Jonas og

Sandra godt i gang på sprogskolen i Iringa. Daniel er kørt

til Uvira i D.R. Congo for at begynde byggeopgaverne

dér, Knud er tilbage i Sumbawanga / Kipili. Volontørerne

er godt i gang med deres opgaver på børnehjemmet, Peters

House i Sumbawanga og i Cheke Chea og mobilklinikken

i Kipili. Lisbeth og Steen er næsten på vej til Dar

es Salaam og Danmark. - Støvet fra alle de hektiske dage

har lagt sig, og dagligdagen har indfundet sig.

BDMnyt marts 2013 er ikke som vanligt på 12 sider. Det

er blevet til en kort præsentation af missionærerne og

deres arbejde og de mange opgaver og udfordringer,

der beder om økonomisk støtte. En sådan oversigt er

det godt at lave engang i mellem. Vi har brug for at »se«,

hvad der er gang i, og hvilke behov for bøn, forbøn og

økonomisk støtte der er.

3

Næste nummer af BDMnyt vil igen være tilbage i normal

størrelse og form med missionærberetninger og alt det,

som hjælper med at holde fokus på sagen: Mission og

udvikling i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. ■

BED FOR:

Missionærparret Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen,

Sikonge.

De er ved at gøre klar til hjemmeophold fra midt i marts.

Bed for deres rejse, hjemmeophold og møderejser i april.

Missionær Knud Elmo Knudsen, Kipili.

Knud er ved at fi nde ind i en anderledes hverdag, hvor

hovedoverskrifterne for opgaverne i 2013 hedder evangelisation

til lands og til vands, undervisning i menighederne

og arbejde med volontørerne.

Missionærparret Eva og Jonas Fibiger Diemer, Iringa og

på sigt Kipili.

Ægteparret er godt i gang med sprogundervisning i

kiswahili på sprogskolen i Iringa. Mormor, Ruth Fibiger

Olesen er med i Iringa og passer børnene, Anton og Olivia

frem til midt i marts.

Derefter skal der fi ndes en anden løsning på pasning af

de to små frem til sprogskolen slutter midt i maj.

Missionærparret Sandra og Daniel Bøytler, Iringa og

Uvira.

Sandra er godt i gang med sprogundervisning i kiswahili

på sprogskolen i Iringa. Hun vil fortsætte dér indtil midt

i april. - Daniel er kørt til Uvira ved Tanganyika-søen

nordvestlige hjørne, hvor han er gået i gang med nogle

byggeopgaver.

Volontørerne Anne Sofi e og Kathrine, Sumbawanga.

De arbejder på børnehjemmet, Peters House.

Volontørerne Lene, Nina og Sarah, Kipili.

Lene er i mobilklinikken, og Nina og Sarah arbejder med

børnene i Cheke Chea. ■


LISBETH OG STEEN

MØLLGAARD ANDERSEN

(læge), Sikonge

Steen Møllgaard Andersen arbejder sammen med lokale

medarbejdere på Sikonge hospital og Leprosarium

(spedalskhedsafdeling), og Lisbeth Andersen sælger

bøger og støtter sin mand i hans arbejde.

• arbejde med især de spedalske

• landsbybesøg med undervisning om spedalskhed

• omsorg for de ældre spedalske i landsbyen, Kidugalo

Der er behov for støtte:

• til de spedalske. De er marginaliseret og stigmatiseret,

og de har brug for hjælp - ikke mindst de

gamle i Kidugalo

• til landsbybesøg. Materialer og transport

• til kurser for personale på både hospital og Leprosarium

• til løn til Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen

| 03-2013

KNUD ELMO KNUDSEN Kipili

Knud Elmo Knudsen arbejder sammen med lokale

medarbejdere, evangelister og præster i Brødrekirkerne

i Tanzania og D.R. Congo for at imødekomme en

lang række behov.

• menighedsbesøg med støtte til evangelisation,

fi lmforevisning og korbesøg

• kristendomsundervisning i menighederne

• menighedsplantning, opmuntring og hjælp til

kirkebyggeri

• arbejde med forældreløse børn

Der er behov for støtte:

• til transport til lands og til bådmissionen på

Tanganyika-søen

• til undervisningsmaterialer, kirkebyggeri, arbejde

blandt børn og kvinder

• til arbejdet med forældreløse børn og unge

• til løn til Knud Elmo Knudsen

EVA OG JONAS FIBIGER

DIEMER

pt. sprogskole i Iringa og på sigt Kipili

Eva og Jonas Fibiger Diemer skal efter endt sprogskoleophold

midt i maj i gang med arbejdet i det

landsbybaserede sundhedsforebyggende arbejde i ca.

45 landsbyer ved Tanganyika-søen i Tanzania og D.R.

Congo. Projektet er støttet af Danida.

• de skal arbejde sammen med det etablerede lokale

mobilklinikteam i Tanzania

• de skal være med i processen med at få fundet og

uddannet et lokalt team i D.R. Congo

• de skal undervise forskellige medarbejdergrupper

fra landsbyerne samt de lokale jordemødre og

healere

Der er behov for støtte:

• til arbejde med sikring af rent vand til landsbyerne

i især D.R. Congo og i nogen grad i Tanzania, hvor

arbejdet med det har været i gang i nogle år

• til materialer, som Eva og Jonas undervejs fi nder et

uforudset behov for

4 5

SANDRA OG DANIEL

BØYTLER

pt. sprogskole i Iringa og arbejde i Uvira i D.R. Congo

Når Sandra er færdig på sprogskolen i Iringa midt i

april, forventer Daniel at have bygget et hus, som

de kan bruge til beboelse, så længe de er i Uvira ved

Tanganyika-søens nordvestlige hjørne.

• Daniel skal bygge et hus, som han og Sandra skal

bo i, så længe som byggeopgaverne i Uvira kræver

det. Senere skal huset udgøre en del af et børnehjem

for 60 forældreløse børn

• en sundhedsklinik og en grundskole til 300 børn

skal bygges i umiddelbar sammenhæng med

børne hjemmet

• på nødvendige rejser til og fra Uvira skal Daniel

være vejleder i forbindelse med bygning af en

High School i Kigoma

Der er behov for støtte:

• til nødvendige arbejdsudgifter, der ikke dækkes

af den private fond og virksomhed, der støtter de

ovenfor nævnte byggerier.

• til løn til Sandra og Daniel Bøytler

Foto: Martin Kristensen


MØDER

Erik Baun

Dato Tid Sted

07. 03 19.30 Ikast IM

Ingrid Markussen

Dato Tid Sted

02.03 Samfundslejr, Græsted

05.03. 14.30 Menighedshuset, Nybøl

07.03. 15.00 Sykredsen, Christiansfeld

08.03. 17.00 Ansager Missionshus, basar

11.03. 19.30 »Klippen«, Brædstrup

21.03. 14.00 Silkeborg Missionshus

21.03. 19.30 Fjelstervang Missionshus

STØT BDM

Giv gaver via BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk

NYHEDSBREV

Modtag BDM´s nyhedsbrev på email,

tilmelding på www.bdm-dk.dk

DEN ENES MØNT ER

DEN ANDENS MIRAKEL!

| 03-2013

Gevinster G i t for f 143.610,- 1 kr.

inkl. afgifter

HÅB OG HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Pris Pris

20,-

LANDSLOTTERI TIL MISSION

OG UDVIKLING 2013

Brug en halv time på at støtte mission dette forår

Det tager kun en halv time at tage en runde i dit nærmeste

nabolag med 20 lodsedler. Lodseddelsalg er

ikke kun reserveret til spejdere og ældre medborgere.

Selv om du har travlt til hverdag, kan en gåtur en tidlig

aften være gavnlig både for dig selv og for det gode arbejde,

du støtter ved at sælge 10-20 lodsedler. Samtidig

kan du jo benytte lejligheden til at hilse på naboerne.

Med en halv times indsats kan du indsamle op til

400 kr., hvoraf langt størstedelen går direkte til BDM -

Brødre menighedens Danske Mission, til gavn for vore

medmennesker i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien.

Kontakt Inge Marie

Landslotteri 2013

Ved køb af denne lodseddel støtter du kirkelige missionsselskaber,

der arbejder side om side med lokale samarbejdspartnere

ude i verden.

Kirkerne i Afrika, Mellemøsten og Asien gør et stort

arbejde lokalt. Her får mennesker styrke og inspiration til

at forandre deres liv – gennem bedre ernæring, sundhed,

uddannelse og det kristne budskab.

Skrab og se straks

om du har vundet

Aftal et møde med:

Generalsekretær Erik Baun

eb@bdm-dk.dk el. 3529 4820

Projekt- og infosekretær Betina Fredensborg

Hoff mann bfh@bdm-dk.dk el. 3529 4820

Tidl. missionær Ingrid Markussen,

Christiansfeld, 6171 9825

Eckhardt på 3529 4820

el. ime@bdm-dk.dk og

bestil et bundt lodder i

dag. Lodsedlerne sælges

15.marts-15.maj

2013. ■

TAK

Tak for gaver på i alt kr. 258.300 i januar.

Tak for syv nye aftaler om indbetaling af

gaver via Betalingsservice. BDM glæder sig

over, at stadig fl ere ønsker at gøre brug af

denne gode og nemme ordning - både for

giver og BDM.

Tak for et gavebrevslån og en række nye

gavebrevsaftaler. Et gavebrevslån fungerer

på den måde, at en, der gerne vil støtte

BDMs arbejde med et (større) beløb, indbetaler

hele beløbet på én gang som et lån til

BDM. Lånet afdrages over 10 år, hvor långiveren

hvert år får en gavekvittering på én

tiende del af lånet. Gaven, der er fradragsberettiget,

oplyses til SKAT.

Tak for forbøn og fortsat økonomisk støtte

på forskellig vis til missionens mange opgaver

ude og hjemme.


Afsender:

BDM

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Kr. 1.000.000 i 2012

For første gang har BDMs tre Genbrugsbutikker og Butik tilsammen

rundet 1 mil. i omsætning.

Det er BDM Lusangi Genbrug på Fur, BDM Genbrug og BDM Butikken i

Christiansfeld.

BDM Genbrug

Prætoriustorv 1 C

6070 Christiansfeld

Tlf. 74561522

Tillykke og en stor tak til butikkernes mange frivillige, som med deres

entusiasme, trofasthed, kreativitet, udholdenhed og meget mere har

været med til at nå den fl otte omsætning.

Det koster at tjene penge, og det endelige beløb for butikkernes samlede

overskud vil fremgå af BDMs årsregnskab 2012, når det off entliggøres

i BDMnyt til maj.

Tak til alle, der handler i BDMs Genbrugsbutikker og Butik. Tak til alle

som giver ting til salg i butikkerne eller beder os rydde et dødsbo.

Tak til alle de fantastiske, frivillige medarbejdere.

Erik Baun

BDM Butikken

Prætoriustorv 1 A

6070 Christiansfeld

Tlf. 74560162

BDM Lusangi Genbrug

Nederby

7884 Fur

Tlf. 97593238

Udgiveradresseret

Maskinel magasinpost

ID-nr. 42388

BDM

BRØDREMENIGHEDENS

DANSKE MISSION

More magazines by this user
Similar magazines