26.07.2013 Views

Månedsblad for det juridiske - Paragraf

Månedsblad for det juridiske - Paragraf

Månedsblad for det juridiske - Paragraf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARAGRAF<br />

<strong>Månedsblad</strong> <strong>for</strong> <strong>det</strong> <strong>juridiske</strong> studium ved Aarhus Universitet<br />

Månedens portræt<br />

Louise Gade efter<br />

valget<br />

<strong>Paragraf</strong> til<br />

Årsfest<br />

Februar 2006


EN DYNAMISK VIRKSOMHED<br />

– med en stærk international profil<br />

GFK er et af Danmarks førende advokat-<br />

firmaer med stærke internationale<br />

relationer. Vi rådgiver såvel danske<br />

som udenlandske erhvervsvirksomheder.<br />

Vore kontorer er centralt placeret i både<br />

København og Århus.<br />

Firmaet beskæftiger 250 medarbejdere.<br />

GFK er en dynamisk og moderne arbejds-<br />

plads, der lægger afgørende vægt på et<br />

højt fagligt, etisk og menneskeligt niveau.<br />

Rejselegat til jurastuderende<br />

Gorrissen Federspiel Kierkegaard uddeler<br />

hvert halve år rejselegater til et antal jura-<br />

studerende, som ønsker at studere på et<br />

udenlandsk universitet. Legatportionerne<br />

har en betragtelig størrelse, og bliver fra<br />

og med efteråret 2005 endnu større.<br />

Selve overrækkelsen af rejselegaterne<br />

bliver fejret på festlig vis i <strong>for</strong>bindelse<br />

med firmaets ”Åbent hus arrangementer”.<br />

Ansøgningsfrist til rejselegatet er<br />

henholdsvis 1. maj og 1. oktober.<br />

Se mere til os<br />

Læs mere om både firmaet, rejselegatet,<br />

vores arbejdsområder, fuldmægtiguddan-<br />

nelsen og diverse sociale samt sportslige<br />

aktiviteter på hjemmesiden.<br />

Du er også meget velkommen til at kontakte<br />

os, hvis du har spørgsmål omkring firmaet,<br />

studenterfunktioner, sommerfuldmægtig-<br />

stillinger, ansættelsesprocedure, valg<br />

af overbygningsfag i relation til et stort<br />

erhvervskontor og lignende.<br />

H.C. ANDERSENS BOULEVARD 12 · DK-1553 COPENHAGEN V<br />

SILKEBORGVEJ 2 · DK-8000 ÅRHUS C<br />

www.gfklaw.dk<br />

<strong>Paragraf</strong>:<br />

Århus Universitet<br />

Bartholins Allé, bygn.1340<br />

8000 Århus C.<br />

Tlf.: 89421455<br />

E-mail: deadline@paragrafblad.dk<br />

Web: www.paragrafblad.dk<br />

Redaktion:<br />

Anders Kluw, red.<br />

Dennis B. Lange, IT-red.<br />

Christian Pedersen, Sekretær<br />

Tom Kaadtmann Buck<br />

Sandie Mikkelsen<br />

Helene Nordborg Kiær<br />

Jhin Lee<br />

Jeff Jørgensen<br />

Martin Strandby Nielsen<br />

Louise Hoeg<br />

Kristina Ravn<br />

Troels Kjersgaard<br />

Søren Holger Ørum Kopp<br />

Morten Stakroge<br />

Rikke Skov Rosenskjold<br />

Mette Hougaard<br />

Ane Clausen<br />

Anne Kathrine Holm Eriksen<br />

Lena Malmberg<br />

Lise Dencker<br />

Annemarie Dybdal Christensen<br />

Bo Nyggard Juliussen<br />

Charlotte Christensen<br />

Lise Kjærup-Heide<br />

Rasmus Grønborg<br />

Kim Højmark<br />

Marie Baadsmand<br />

Layout: Anders Kluw, Dennis B. Lange,<br />

Jhin Lee, Ane Clausen, Rikke Rosenskjold,<br />

Kim Højmark<br />

Billedbehandling: Anders Kluw, Morten<br />

Stakroge, Dennis B. Lange<br />

Fotos: Morten Stakroge<br />

Distribution: Christian Pedersen, m.fl.<br />

Annonce: Anne Kathrine Holm Eriksen<br />

Internet: Dennis B. Lange<br />

Oplag: 2300 eksemplarer<br />

Tryk: Zeuner Grafisk<br />

Udgiver: Jurrå<strong>det</strong><br />

<strong>Paragraf</strong> udkommer 8 gange om året.<br />

Bla<strong>det</strong> er åbent <strong>for</strong> alle typer indlæg fra studerende,<br />

lærere og TAP’ere.<br />

Materiale til <strong>Paragraf</strong> kan indleveres alle<br />

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i<br />

bygn. 340 eller sendes til redaktionens emailadresse,<br />

deadline@paragrafblad.dk<br />

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed<br />

eller begavelse, der måtte fremkomme<br />

i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis<br />

af redaktionen.<br />

Bla<strong>det</strong> er ansvarlig efter Medieansvarsloven.<br />

<strong>Paragraf</strong> takker Studienævnet og Jurrå<strong>det</strong>s<br />

Fond <strong>for</strong> støtte til den <strong>for</strong>tsatte<br />

drift af bla<strong>det</strong>.<br />

Forside: Louise Gade<br />

Foto: Louise Hoeg<br />

PARAGRAF<br />

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k<br />

- k r e a t i v e p å k o m m a n d o<br />

Her kan du læse om:<br />

KUK ...................................................................................... 5<br />

Rådhuset som legeplads ................................................... 6<br />

SU-re<strong>for</strong>m ............................................................................ 8<br />

Realitystjerner til eksamen ................................................ 10<br />

Med staten som speciale ................................................... 12<br />

Stud.kultur ........................................................................... 14<br />

JUS-siderne......................................................................... 15<br />

FC Jura ................................................................................ 23<br />

VOX POP ............................................................................. 25<br />

QuickPoll ............................................................................. 26<br />

Hver sker der, hvis du tilmelder dig eksamen <strong>for</strong> sent? . 28<br />

Nyt jurråd............................................................................. 29<br />

<strong>Paragraf</strong>fenland .................................................................. 31<br />

EMRK <strong>for</strong> praktikere ........................................................... 32<br />

Undervisningsinitiativer på privatret ................................ 32<br />

Kære Helge, lad nu universiteterne være......................... 33<br />

Trænger dit CV til en make-over ....................................... 34<br />

Når jurister skejer ud.......................................................... 35<br />

Opstramning vedr. specialernes længde ......................... 36<br />

Procedurekonkurrence ...................................................... 36<br />

Måling af læsepladsbenyttelsen ....................................... 38<br />

Kalender .............................................................................. 39<br />

Næste deadline:<br />

22. marts


PQMOL&HFOMPMSMMPQGHASMBPHW<br />

W0PMORTDABPS&ELMIATHB4SMQI<br />

MU I orkanens Tæt på JURPHW&LHJQIMPVJURAYOL<br />

øje<br />

MPSMPQHASMBAMMHW&OLÆLMBHT<br />

Advokatfirmaet Poul Schmith er et af lan<strong>det</strong>s største og mest alsidige advokatfirmaer med<br />

omkring 100 jurister og 200 medarbejdere i alt. Siden 1936 har en af partnerne i firmaet<br />

varetaget hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten er statens faste advokat i civile<br />

sager, men som privat firma løser vi desuden opgaver <strong>for</strong> andre klienter.<br />

Sommerfuldmægtige<br />

En stilling som en af vores 2 – 4 sommerfuldmægtige<br />

giver dig en smagsprøve på livet i et stort advokat-<br />

firma.<br />

Med udgangspunkt i dine ønsker tilrettelægger<br />

vi et fem ugers program i august måned, der<br />

sammensættes med henblik på at give dig en bred<br />

introduktion til firmaet og vores arbejdsopgaver.<br />

Du arbejder tæt sammen med erfarne advokater og<br />

advokatfuldmægtige og får dermed indblik i deres<br />

hverdag. Du får selvstændige arbejdsopgaver og<br />

udarbejder f.eks. processkrifter og <strong>juridiske</strong> notater.<br />

Derudover er du med til doms<strong>for</strong>handlinger og<br />

møder hos klienterne.<br />

Ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til HR-<br />

chef Cecilia Wilson på info@kammeradv.dk senest<br />

den 31. marts 2006. Læs mere om firmaet og vores<br />

andre tilbud til studerende på www.kammeradv.dk<br />

Det sidste KUK<br />

Så er <strong>det</strong> nye semester desværre startet, og ferien er dermed slut – vi må<br />

indse <strong>det</strong>, vi skal altså tilbage til bøgerne. Der skal læses, skal der.<br />

Med denne konstatering: Velkommen til et nyt nummer af <strong>Paragraf</strong>!<br />

Her på redaktionen er vi fulde af energi efter en veloverstået skiferie,<br />

og vi er mere end klar til at give jer mange gode artikler i de næste 4<br />

numre.<br />

For lidt over et år siden gjorde jeg mit første <strong>for</strong>søg på at skrive et<br />

nogenlunde vellykket KUK – i dag gør jeg så mit sidste. Ifølge Shu-Bi-<br />

Du-A har alting nemlig en ende – undtagen måske spoleormen, der har<br />

to. Således har jurastudiet også en ende <strong>for</strong> de fleste af os, og jeg er<br />

ingen undtagelse.<br />

En gammel redaktørs afgang betyder nødvendigvis også tilgangen af<br />

en ny, og efter <strong>det</strong>te nummer af <strong>Paragraf</strong> slutter jeg mig til en glorværdig<br />

række af tidligere redaktører, og bevæger mig lige så langsomt ud i den<br />

rigtige verden uden <strong>for</strong> de gule mure. Skulle nogen af jer have lyst til at<br />

prøve kræfter med jobbet, så læs ikke videre, men bladr straks om til<br />

stillingsopslaget inde i bla<strong>det</strong>.<br />

I løbet af <strong>det</strong> halvan<strong>det</strong> år, jeg har været redaktør <strong>for</strong> <strong>Paragraf</strong>, har jeg<br />

stået i spidsen <strong>for</strong> 30 ildsjæle, der har lagt hårdt arbejde og vist også en<br />

del pjækketimer i vores blad. Uden dem, var <strong>det</strong> aldrig gået, så der<strong>for</strong> vil<br />

jeg lige benytte lidt sparsom spalteplads til at takke dem alle. Sammen<br />

har vi <strong>for</strong>mået at udvikle bla<strong>det</strong> ganske meget – ja, næsten med kæmpespring,<br />

syntes vi et par gange. Blandt an<strong>det</strong> udkommer bla<strong>det</strong> nu helt<br />

i farver; noget, der <strong>for</strong>ekom os næsten umuligt <strong>for</strong> bare 2 år siden.<br />

Heldigvis blev <strong>det</strong> til noget, og jeg håber, at I, kære læsere, er lige så<br />

begejstrede <strong>for</strong> <strong>Paragraf</strong>, som vi har været og stadig er. Desuden er vores<br />

lille blad også blevet <strong>det</strong> eneste blad <strong>for</strong> jurastuderende her i lan<strong>det</strong>.<br />

Juridisk Fakultet i København har nemlig besluttet at lukke deres blad,<br />

så hvis der sidder nogle studerende fra Københavns Universitet, der<br />

mangler et godt blad at læse i, må I gerne læse vores!<br />

Her på falderebet vil jeg også komme med en lille <strong>for</strong>maning til de lidt<br />

yngre studerende: Sørg nu <strong>for</strong>, at I ikke bruger al jeres tid på at læse<br />

tykke bøger – sørg også <strong>for</strong>, at I får engageret jer på studiet. Deltag i<br />

de <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>eningers arrangementer, meld jer endda ind – gerne i<br />

<strong>Paragraf</strong>, da vi altid kan bruge endnu et medlem.<br />

Redaktøren<br />

K<br />

U<br />

K


Rådhuset som<br />

legeplads<br />

Tidligere advokat og borgmester, Louise Gade går nye veje<br />

<strong>Paragraf</strong> tog på rådhuset – ikke <strong>for</strong><br />

at blive gift, men <strong>for</strong> at møde tidligere<br />

borgmester Louise Gade, på<br />

hendes nye kontor, som rådmand<br />

<strong>for</strong> magistratens 4. afd., Magistraten<br />

<strong>for</strong> Børn og Unge.<br />

På trods af hendes nylige nederlag<br />

i kampen om borgmesterstolen,<br />

ser hun glad og veltilfreds ud,<br />

men <strong>det</strong> har hun også grund til<br />

at være.<br />

Louise Gade er 33 år gammel men<br />

har allerede et imponerende CV.<br />

Hun startede i politik mens hun<br />

endnu gik i gymnasiet, og blev<br />

valgt ind i byrå<strong>det</strong> i 1994. Allerede<br />

da hun var nybagt kandidat blev<br />

hun tilbudt opstilling til både Europaparlamentet<br />

og til Folketinget,<br />

men hun valgte i ste<strong>det</strong> at blive<br />

advokatfuldmægtig. Efter at have<br />

opnået sin bestalling, blev hun<br />

8. maj 2000 valgt som Venstres<br />

borgmesterkandidat, som afløser<br />

<strong>for</strong> Hans Schiøtt, og i januar 2002<br />

kunne hun sætte sig til rette i<br />

borgmesterstolen, en drøm som<br />

hun på daværende tidspunkt end<br />

ikke havde turde håbe på gik i<br />

opfyldelse. En stol hun efter 4 år<br />

måtte <strong>for</strong>lade pr. 1 januar.<br />

Valget<br />

På selve valgaftenen i november<br />

stod <strong>det</strong> først ret sent klart, at<br />

Louise Gade ikke ville kunne<br />

<strong>for</strong>sætte i borgmesterstolen. Paradoksalt<br />

nok, i<strong>det</strong> Venstre gik<br />

frem, og Louise Gade selv fik et<br />

rekordstort antal personlige stemmer,<br />

således at hun med 42.000<br />

personlige stemmer fik <strong>det</strong> højeste<br />

antal i Århus’ historie.<br />

En valgaften er jo af natur både<br />

kaotisk og hektisk, men der<strong>for</strong><br />

var Louise Gade alligevel nødt til<br />

at holde hove<strong>det</strong> koldt og bevare<br />

overblikket, og tænke strategisk<br />

indtil <strong>det</strong> sidste at. Samtidig skulle<br />

hun holde humøret højt, både af<br />

hensyn til partiet og af hensyn til<br />

pressen.<br />

Der<strong>for</strong> var <strong>det</strong> da også først næste<br />

morgen, <strong>det</strong> rigtig gik op <strong>for</strong><br />

hende, at hun havde tabt kampen<br />

om magten.<br />

Louise følte dog ikke at hele hendes<br />

verden faldt sammen. Som<br />

hun selv udtrykte <strong>det</strong>, var hun jo<br />

ikke i politik <strong>for</strong> politikkens skyld,<br />

men i politik <strong>for</strong> indhol<strong>det</strong>s skyld.<br />

”Selvfølgelig var jeg skuffet, og<br />

jeg fældede da også en tåre, men<br />

en stilling som rådmand var jo en<br />

af mine oprindelige drømme, og<br />

jeg ville også få langt mere fritid,<br />

så der var bestemt også positive<br />

sider ved <strong>det</strong>.”<br />

Det svære valg<br />

Vi spurgte Louise Gade, hvilke<br />

overvejelser hun gjorde sig, da <strong>det</strong><br />

stod klart <strong>for</strong> hende, at Venstre ikke<br />

kunne samle nok mandater til at<br />

bevare borgmesterposten.<br />

Hun stod herefter med valget om,<br />

enten at <strong>for</strong>sætte i politik som<br />

rådmand <strong>for</strong> Børn og Unge, eller<br />

at vende tilbage til juraens verden,<br />

da hun ikke følte, at hun havde lagt<br />

juraen på hylden <strong>for</strong> altid. Dette<br />

valg blev ikke nemmere at træffe,<br />

da hun endvidere modtog indtil<br />

flere attraktive jobtilbud.<br />

Et sådant valg er ikke et, man<br />

træffer hurtigt og nemt, og Louise<br />

Gade havde der<strong>for</strong> brug <strong>for</strong> et<br />

par dage til at mærke efter i<br />

maven, om politik endnu var <strong>det</strong><br />

rette valg. Kunne hun, hvis hun<br />

<strong>for</strong>satte i politik, lade være med<br />

at gå rundt på gangene, som en<br />

sur og tvær rådmand? Havde hun<br />

stadig <strong>det</strong> gå-på-mod der skal til,<br />

Louise befinder sig godt som rådmand i sit nye kontor<br />

<strong>for</strong> at være et aktiv <strong>for</strong> Århus? På<br />

den anden side var spørgsmålet,<br />

om et <strong>for</strong>sat liv på rådhuset kunne<br />

opveje trangen til at deltage i <strong>det</strong><br />

pulserende erhvervsliv, og om<br />

hendes fremtidige jobmuligheder<br />

ville blive <strong>for</strong>ringet.<br />

”Mit afsæt har hele tiden været at<br />

<strong>det</strong> politiske stod <strong>for</strong>rest, og jeg<br />

skulle gøre op med mig selv om jeg<br />

var færdig med politik, og jeg skulle<br />

føle i maven om <strong>det</strong> var rigtigt, og<br />

der måtte ikke sidde et juridisk<br />

spøgelse som trak i den anden<br />

retning. Og uanset at de jobtilbud<br />

jeg fik, var meget spændende, så<br />

var jeg ikke færdig med politik.”<br />

Allerede efter en nats søvn, begyndte<br />

<strong>det</strong> da også at boble i<br />

Louise Gades hoved med visioner<br />

om alle de ting, som hun gerne<br />

ville tage fat på, inden <strong>for</strong> børne-<br />

og ungeområ<strong>det</strong>, og hun kunne<br />

således mærke at <strong>det</strong>te var den<br />

rigtige beslutning.<br />

Politik <strong>for</strong> altid?<br />

Louise Gade har ikke sat nogen<br />

tidshorisont på, hvor længe hun<br />

regner med at blive i politik på fuld<br />

tid. For hende har politik aldrig været<br />

et mål i sig selv, men derimod<br />

et aktivt tilvalg. Det må aldrig blive<br />

en rutine, og hun stopper der<strong>for</strong><br />

også jævnligt op, og mærker efter<br />

om hun har gnisten og<br />

gejsten til at <strong>for</strong>sætte<br />

i politik. Dette burde,<br />

efter hendes mening,<br />

lan<strong>det</strong>s øvrige politikere<br />

også gøre, og ikke<br />

blive i politik, bare <strong>for</strong> at<br />

være der.<br />

Gået bagud af dansen?<br />

Bortset fra at kunne cykle, er der<br />

altid en risiko <strong>for</strong> at man glemmer<br />

sine færdigheder, når de ikke<br />

vedligeholdes.<br />

Vores spørgsmål til Louise Gade,<br />

var der<strong>for</strong>, om hun ikke var bange<br />

<strong>for</strong> at gå bagud af dansen, i <strong>for</strong>hold<br />

til de <strong>juridiske</strong> kundskaber.<br />

Hun mener dog ikke, at <strong>det</strong> vil<br />

være umuligt <strong>for</strong> hende at vende<br />

tilbage til juraens verden på et<br />

senere tidspunkt. Hun anser jura<br />

som et håndværk, hvor <strong>det</strong> ikke<br />

er mængden af paratviden, der er<br />

afgørende, men derimod om man<br />

kan den grundlæggende <strong>juridiske</strong><br />

Politik skal<br />

være et aktivt<br />

tilvalg, ikke<br />

en rutine<br />

metode. Louise<br />

Gade er<br />

dog bevidst<br />

om, hun ville<br />

skulle læse<br />

en hel del op,<br />

hvis hun senere<br />

ønsker<br />

at virke som<br />

advokat igen,<br />

men mener<br />

dog ikke, at<br />

<strong>det</strong> er så megetanderledes<br />

end den<br />

situation, hvor<br />

man har sid<strong>det</strong><br />

længe i<br />

fx Datatilsynet <strong>for</strong> siden hen at<br />

komme til fx Skov- og Naturstyrelsen.<br />

Uanset hvad, vil man jo<br />

altid støde på nye områder og<br />

nye ud<strong>for</strong>dringer, som kræver en<br />

yderligere <strong>for</strong>dybelse.<br />

Juraens mange fristelser<br />

Louise Gade må dog indrømme, at<br />

<strong>det</strong> til tider rykker i hende, når der<br />

er en stor sag fremme i medierne,<br />

og at hun til tider kan savne kicket<br />

ved at vinde en stor kompliceret<br />

sag, som man troede var umulig<br />

at vinde eller glæden efter en<br />

velafsluttet procedure. Derudover<br />

savner hun de mentale og faglige<br />

ud<strong>for</strong>dringer som juraen<br />

kan give hende, ex. den<br />

<strong>for</strong>dybelse som en kompliceret<br />

sag kræver.<br />

Der er som sådan ikke<br />

noget ved selve juraen,<br />

som Louise Gade er<br />

glad <strong>for</strong> at undvære. Det er mere<br />

den udvikling som advokatbranchen<br />

i nogle år tog, hvor hun mener<br />

at der i langt højere grad var<br />

tale om fabrikker end arbejdspladser,<br />

og hvor både arbejdstider og<br />

arbejdsvilkårene var urimelige.<br />

Ting som er svære at kombinere<br />

med et familieliv. Hun er dog glad<br />

<strong>for</strong> at kunne konstatere, at advokatbranchen<br />

på nuværende<br />

tidspunkt er inde på et langt bedre<br />

spor.<br />

Fal<strong>det</strong> fra tronen<br />

Louise Gade sidder stadig <strong>for</strong><br />

bordenden, dog ikke som borgmester,<br />

men <strong>for</strong> sin egen bordende<br />

som rådmand. Hun var efter valget<br />

Rådmanden <strong>for</strong> Børn og Unge tager sit job seriøst<br />

meget opmærksom på at lægge<br />

sine tidligere borgmestervaner på<br />

hylden, således at hun undgik at<br />

gå Nicolai Wammen i bedene som<br />

en skyggeborgmester.<br />

Dette jobskifte har dog ikke været<br />

helt uden pudsige episoder. Hun<br />

husker særligt en episode; til et<br />

magistratsmøde, hvor protokollen<br />

efter mø<strong>det</strong> skulle underskrives.<br />

Borgmesteren sætter ved denne<br />

lejlighed altid sine initialer i øverste<br />

hjørne, og da Louise Gade fik<br />

overrakt protokollen, satte hun<br />

automatisk sine initialer i hjørnet,<br />

hvilket var til stor morskab <strong>for</strong> de<br />

andre deltagende.<br />

Et jobskifte som <strong>det</strong>te kræver dog<br />

altid en tilpasningsperiode, men<br />

hun synes selv at hun har mestret<br />

denne nye ud<strong>for</strong>dring godt, og ved<br />

modtagelse af gæster, løber hun<br />

ikke frem <strong>for</strong>an borgmesteren <strong>for</strong><br />

at give hånd som den første.<br />

Alt i alt er Louise Gade glad og<br />

godt tilfreds med sin nye rolle som<br />

rådmand. Hun har dog ikke opgivet<br />

drømmen om igen at stå i første<br />

række, og vi kan der<strong>for</strong> afsløre, at<br />

Louise Gade regner med at stille<br />

op til næste byrådsvalg som Venstres<br />

borgmesterkandidat.<br />

Louise Hoeg<br />

lh@paragrafblad.dk<br />

Ane Petrine Clausen<br />

ac@paragrafblad.dk


SU-re<strong>for</strong>m<br />

Den næste store uddannelsespolitiske debat vil dreje sig om re<strong>for</strong>men<br />

af SU-systemet. Formålet er at få de studerende hurtigere ud på<br />

arbejdsmarke<strong>det</strong>.<br />

Det danske SU-system er en<br />

stor succes. Det giver alle med<br />

kvalifikationerne til at læse videre<br />

et eksistensgrundlag under<br />

studierne. Den er dog ikke uden<br />

problemer. SUens størrelse gør<br />

at kun de færreste kan overleve<br />

på SU alene. Hovedparten er således<br />

nødt til at supplere SU ved<br />

enten at gøre indhug i en eventuel<br />

opsparing, arbejde eller optage<br />

lån. I bund og grund er <strong>det</strong> ikke de<br />

studerendes opgave at arbejde.<br />

Det er at studere; hvor<strong>for</strong> <strong>det</strong> ikke<br />

burde være nødvendigt at finde<br />

studerende bag disken på Burger<br />

King. Mange vælger lån, men<br />

som jeg beskrev i en artikel sidste<br />

år er SU-lånet ved at løbe løbsk<br />

<strong>for</strong> mange. Tager man SU-lån i<br />

5 år ender man med en gæld på<br />

164.000 kr., mens 6 års lån + 1 års<br />

slutlån ender på 280.000 kr. For<br />

<strong>for</strong>sørgere er tallene henholdsvis<br />

244.000 kr. og 437.000 kr. Det er<br />

penge som mange kandidater har<br />

problemer med at betale tilbage,<br />

så en re<strong>for</strong>m af SU-systemet, der<br />

kan hjælpe de studerende til at<br />

blive tidligere færdig, vil på trods<br />

af, at den på overfladen kan anses<br />

<strong>for</strong> at være en skærpelse af <strong>det</strong><br />

nuværende system, også være<br />

med til at sænke gældsbyrden hos<br />

de færdige kandidater.<br />

I dag tager <strong>det</strong> i gennemsnit 8-10<br />

år, fra man bliver student, og til<br />

man får sin kandidatgrad. Tal fra<br />

velfærdskommissionen viser, at<br />

hvis man kan skære bare ét år af<br />

denne tid, vil <strong>det</strong> medføre en stor<br />

samfundsmæssig gevinst.<br />

Forslagene<br />

Der <strong>for</strong>eligger i øjeblikket en række<br />

<strong>for</strong>slag til hvordan SU-systemet<br />

kan ændres, <strong>for</strong> at få de unge hurtigere<br />

igennem uddannelserne. Alle<br />

<strong>for</strong>slagene er bygget op omkring to<br />

hovedpunkter: At få de unge hurtigere<br />

i gang og få de studerende<br />

igennem studierne på normeret<br />

tid. For at nå disse mål, er der<br />

<strong>for</strong>eslået <strong>for</strong>skellige redskaber.<br />

Regeringen<br />

Regeringen lægger i sit SU-<strong>for</strong>slag<br />

op til at differentiere SU’en<br />

alt efter hvor hurtigt den enkelte<br />

starter på en uddannelse. Venter<br />

man således mere end ét år med<br />

at gå i gang, vil man kun modtage<br />

mellem 95% af SU-satsen som stipendium,<br />

og den vil løbende falde<br />

til 75%, hvis man venter endnu<br />

længere. Der vil således opstå et<br />

økonomisk incitament til at komme<br />

hurtigere i gang.<br />

Velfærdskommissionen<br />

Velfærdskommissionen har <strong>for</strong>eslået<br />

at kandidatuddannelserne<br />

skal gøres lånebaserede, således<br />

at SU’en udbetales som lån, der<br />

skal tilbagebetales.<br />

Det er et <strong>for</strong>slag,<br />

som også er blevet<br />

fremført af LO og<br />

de økonomiske vismænd.Velfærdskommissionen<br />

<strong>for</strong>eslår<br />

desuden, at lånet skal<br />

være fradragsberettiget<br />

over 10 år <strong>for</strong><br />

de kandidater, der<br />

bliver i Danmark og<br />

arbejder, ud fra den betragtning<br />

at <strong>det</strong> er samfun<strong>det</strong>, der betaler <strong>for</strong><br />

uddannelsen, så samfun<strong>det</strong> skal<br />

også have noget igen til gengæld<br />

<strong>for</strong> at stryge gælden.<br />

Andre<br />

Af andre <strong>for</strong>slag bør nævnes <strong>for</strong>slaget<br />

om at fastholde systemet<br />

fra i dag med stipendier, men med<br />

den undtagelse, at hvis den studerende<br />

læser mindre på et semester<br />

end <strong>det</strong> er normeret til – normalt<br />

30 ECTS – skal stipendiet fra <strong>det</strong><br />

semester omdannes til et lån. Hvis<br />

den studerende senere skulle læse<br />

over normeringen og indhente <strong>det</strong><br />

<strong>for</strong>sømte, vil lånet blive konverteret<br />

tilbage til et stipendium.<br />

Kig også på kvaliteten<br />

Foreningen af Universitets- og<br />

Handelshøjskolestuderende (FHS)<br />

lægger stor vægt på, at man ved<br />

indførelse af incitamenter til at<br />

gennemføre studiet på normeret<br />

tid også på uddannelsesinstitutionerne<br />

gør <strong>det</strong> praktisk muligt<br />

at gennemføre på normeret tid.<br />

Det er der<strong>for</strong> en betingelse, at der<br />

udbydes fag og reeksaminer om<br />

sommeren, så de studerende kan<br />

indhente <strong>for</strong>sinkelser eller endda<br />

læse over normeringen. Uddannelsesinstitutionerne<br />

skal sikre<br />

de studerende specialevejledere<br />

ved specialestart og i højere grad<br />

tilbyde specialepladser. De faglige<br />

krav til specialet skal i højere grad<br />

s t e m m e o v e r -<br />

ens med den tid,<br />

<strong>det</strong> er normeret<br />

til. Der skal i <strong>det</strong><br />

hele taget være<br />

yderligere fokus<br />

på kvaliteten af<br />

undervisningen<br />

og studiemiljøet<br />

samt gennemføres<br />

andre tiltag,<br />

der giver de studerende<br />

bedre rammer end i dag<br />

<strong>for</strong> at afslutte deres uddannelser<br />

på normeret tid. En re<strong>for</strong>m af SUsystemet<br />

er blot ét led i en række<br />

nødvendige tiltag med henblik på<br />

at få yngre og mindre gældstyngede<br />

kandidater.<br />

Det er et mål <strong>for</strong> FHS med en<br />

re<strong>for</strong>m af SU-systemet, at de<br />

studerende skal have betydelig<br />

mindre gæld når studietiden er<br />

omme. Det kunstige loft over de<br />

studerendes indkomst skal fjernes.<br />

Hvor<strong>for</strong> skal studerende tvinges<br />

til at tage lån, når de i ste<strong>det</strong> kan<br />

arbejde sig til pengene. Samtidig<br />

En re<strong>for</strong>m af SUsystemet<br />

er blot<br />

ét led i en række<br />

nødvendige tiltag<br />

med henblik på at<br />

få yngre og mindre<br />

gældstyngede<br />

kandidater<br />

bør man kigge på omkostningerne<br />

ved at studere. Hvor<strong>for</strong> kan en<br />

selvstændig erhvervsdrivende<br />

fratrække udgifter til nødvendige<br />

bøger, når en studerende ikke kan,<br />

og hvor<strong>for</strong> kan folkepensionister<br />

få rabat på tv-licensen og ikke de<br />

studerende?<br />

Ingen besparelser<br />

Det er ikke FHS’ politik at fjerne<br />

midler fra SU-systemet ved en<br />

re<strong>for</strong>m. FHS er også modstander<br />

af <strong>for</strong>slaget om at gøre kandidatuddannelserne<br />

til betalingsuddannelse.<br />

På jura ved vi at der ikke<br />

er efterspørgsel efter bachelorer,<br />

hvor<strong>for</strong> <strong>for</strong>slaget vil ramme alle<br />

jurastuderende hårdt. FHS kan<br />

heller ikke støtte <strong>for</strong>slaget om, at<br />

man skal kunne trække sin gæld<br />

fra kandidatuddannelsen fra i skat,<br />

hvis man bliver i Danmark. Mange<br />

uddannelser er i dag af international<br />

karakter, og de kandidater,<br />

der rejser ud, kommer som regel<br />

tilbage efter en årrække med indvundne<br />

erfaringer, som vil være til<br />

gavn <strong>for</strong> <strong>det</strong> danske samfund.<br />

FHS bakker op om princippet i Regeringens<br />

udspil om differentieret<br />

SU alt efter studiestart, men FHS<br />

vil ikke straffe dem, der vælger at<br />

tage et sabbatår efter gymnasiet.<br />

Statistikkerne viser, at disse unge<br />

har større sandsynlighed <strong>for</strong> at<br />

gennemføre studierne. Derimod<br />

falder sandsynligheden derefter<br />

støt, hvis de unge har haft to eller<br />

flere sabbatår, hvor<strong>for</strong> et incitament<br />

til at starte studierne senest<br />

et år efter at have afsluttet den<br />

adgangsgivende eksamen kan<br />

være et <strong>for</strong>nuftigt skridt.<br />

Fælles ansvar<br />

Det er nødvendigt, at vi som<br />

studerende accepterer, at man<br />

samtidig med, at man stiller krav<br />

til de ældre om at blive længere<br />

på arbejdsmarke<strong>det</strong>, også stiller<br />

større krav til de studerende om<br />

at komme hurtigere ud på arbejdsmarke<strong>det</strong>.<br />

En gennemsnitlig<br />

dimittendalder på 30 år er <strong>for</strong> høj,<br />

især når statistikkerne viser, at jo<br />

ældre man er, desto større <strong>for</strong>brug<br />

har man, og jo længere tid man er i<br />

uddannelsessystemet desto mere<br />

gæld kan man oparbejde. En nylig<br />

undersøgelse har desuden vist<br />

at yngre kandidater får en gen-<br />

Karriere <strong>for</strong> fuld skrue<br />

ogmægtige fremtidsperspektiver<br />

Kom og vær med Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll er med 235 medarbejdere,<br />

heraf 100 jurister, et af Danmarks største advokatfirmaer.<br />

Vi yder kvalificeret rådgivning inden <strong>for</strong> alle <strong>juridiske</strong> arbejdsområder. Herudover har<br />

vi kompetence og ekspertise inden <strong>for</strong> en lang række specialområder. Hvis du er<br />

fuldmægtig hos os, sørger vi <strong>for</strong>, at du får en præcis, fokuseret, men også bred og<br />

alsidig uddannelse. Arbejdsmiljøet er uhøjtideligt, og der er aldrig mangel på<br />

afvekslende og ud<strong>for</strong>drende arbejdsopgaver. Se mere på www.dkblaw.dk<br />

ESBJERG HERNING KØBENHAVN VIBORG AALBORG<br />

nemsnitlig højere løn end ældre<br />

kandidater. Ud fra et økonomisk<br />

synspunkt er der ingen vindere.<br />

Fremtiden<br />

Det er stadig et åbent spørgsmål,<br />

hvilke af de ovennævnte <strong>for</strong>slag,<br />

der kan <strong>for</strong>ventes gennemført.<br />

Forslaget om brugerbetaling på<br />

kandidatuddannelserne må <strong>for</strong>ventes<br />

at være politisk umulig at<br />

få gennemført, mens <strong>det</strong> er <strong>for</strong>venteligt<br />

at <strong>for</strong>slaget om differentieret<br />

SU, alt efter studiestart, vil kunne<br />

gennemføres. FHS lægger op til<br />

at re<strong>for</strong>men ikke skal gælde <strong>for</strong><br />

studerende, der allerede i gang<br />

med deres uddannelse, men <strong>det</strong><br />

spørgsmål er endnu uafklaret.<br />

Kravet om indførelse af et tredje<br />

– frivilligt – semester i sommermånederne<br />

kan <strong>for</strong>ventes at blive<br />

en realitet inden<strong>for</strong> en årrække,<br />

sammen med andre tiltag, der skal<br />

<strong>for</strong>bedre <strong>for</strong>holdene på studierne<br />

og derigennem hjælpe de studerende<br />

til at gennemføre studierne<br />

på normeret tid.<br />

Af Søren V. Andreasen,<br />

FHS. Medlem af SU-rå<strong>det</strong>


Realitystjerner<br />

til eksamen<br />

Vi har sat vores venner fra 1. år i stævne til en snak om den nyligt<br />

overståede eksamen. Tilsyneladende havde eksamen taget så hårdt på<br />

Thomas S, at han ikke mødte op pga. sygdom.<br />

Er <strong>det</strong> gået godt til eksamen?<br />

Thomas: Jeg har aldrig oplevet så<br />

led en eksamen før. Læreren hang<br />

bare fast i et enkelt spørgsmål,<br />

som han ikke ville slippe. Jeg troede<br />

faktisk at jeg var dumpet, men<br />

<strong>det</strong> var jeg nu ikke.<br />

Mikkel: Jeg synes der blev givet<br />

meget højere karakterer end<br />

<strong>for</strong>ventet. Alle troede at de var<br />

dumpet og så fik de alligevel 9 eller<br />

10. Det virkede meget let.<br />

Var <strong>det</strong> faglige niveau <strong>for</strong> lavt?<br />

Mikkel: Det er ikke til at vide om<br />

<strong>det</strong> er, <strong>for</strong>di folk er <strong>for</strong> selvkritiske.<br />

Jeg vidste <strong>det</strong> var gået godt, da<br />

jeg kom ud. Men <strong>det</strong> siger ikke så<br />

meget, når alle andre kommer ud,<br />

og mener <strong>det</strong> er gået<br />

dårligt.<br />

Dorthe: Hende, der<br />

reagerede mest voldsomt<br />

hos os, fik en god<br />

karakter alligevel, men<br />

hun var også den første,<br />

så hun havde ikke<br />

så meget at sammenligne med.<br />

Hvordan var <strong>det</strong> ikke at have<br />

<strong>for</strong>beredelsestid?<br />

Dorthe: Jeg synes ikke, <strong>det</strong> var<br />

så slemt, <strong>det</strong> var en chance <strong>for</strong> at<br />

kunne lære <strong>det</strong> udenad<br />

Thomas: Jeg drømte om paragraffer<br />

op mod eksamen. Jeg<br />

ved ikke, hvor smart <strong>det</strong> er med<br />

at lære <strong>det</strong> udenad. Hvis man<br />

har klæbehjerne, kan man få en<br />

god karakter, uanset om man har<br />

<strong>for</strong>stået <strong>det</strong>.<br />

Dorthe: Der var ingen, der trak<br />

statsbudgettet overhove<strong>det</strong>, og<br />

Jeg savner<br />

statsret. Men<br />

så har vi til<br />

gengæld fået<br />

retshistorie<br />

den havde man bare brugt så meget<br />

tid på, så <strong>det</strong> føles lidt spildt<br />

Mikkel: Det kræver, at man har<br />

en <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> <strong>det</strong> og kan finde<br />

kilder. Jeg synes statsret var udenadslære<br />

og kedeligt<br />

Dorthe: Vi havde talt om, at man<br />

bare kunne hyre en skuespiller<br />

til at lire <strong>det</strong> af, men da man kom<br />

derind, så kørte de alligevel meget<br />

på <strong>for</strong>ståelsen.<br />

Mikkel: Vi havde en på vores hold,<br />

som var oppe hos Germer, og vi<br />

fik den samme karakter, selvom<br />

vi var blevet eksamineret på helt<br />

<strong>for</strong>skellige måder. Jeg fik lov til at<br />

gå videre, hvis de kunne høre, at<br />

jeg havde <strong>for</strong>stået <strong>det</strong>. Den anden<br />

havde kun fået spørgsmål et kvar-<br />

ter i træk<br />

Dorthe: Jeg startede<br />

med at <strong>for</strong>tælle, hvad<br />

jeg ville sige, men så<br />

sagde de bare, at <strong>det</strong><br />

havde jeg ikke tid til, så<br />

stillede de bare spørgsmål.<br />

Thomas: Sådan oplevede jeg <strong>det</strong><br />

også – jeg ville også lire en disposition<br />

af, men <strong>det</strong> fik jeg slet ikke<br />

lov til. De kørte mig bare rundt i<br />

samme spørgsmål.<br />

Dorthe: Hos mig, blev der tegnet<br />

tegninger, hvor jeg skulle tage stilling<br />

til om der <strong>for</strong>elå ekspropriation<br />

eller ej. Det var egentlig meget<br />

sjovt og hyggeligt.<br />

Har eksaminator hurtigt en<br />

<strong>for</strong>nemmelse af hvad man<br />

kan?<br />

Mikkel: Enten spørger de ind til,<br />

hvor <strong>det</strong> er relevant, eller også<br />

så kan de se, hvad man kan. Når<br />

man hører andre, så kan man se<br />

at der er stor <strong>for</strong>skel på, hvilken<br />

eksaminator man har haft.<br />

Thomas: Jeg har hørt, at de allerede<br />

inden<strong>for</strong> de første 30 sekunder<br />

kan vide, hvad man skal have<br />

Mikkel: Der var en på mit hold,<br />

som bad om at få sin karakter<br />

inde i lokalet, men de råbte bare<br />

ud på gangen, hvad alle fik. Det<br />

er lidt flabet.<br />

Dorthe: Men man <strong>for</strong>søgte ikke<br />

at skjule hvad man havde fået<br />

alligevel. Man hørte <strong>det</strong> alligevel<br />

fra de andre.<br />

Mikkel: Jeg oplevede kun én på vores<br />

hold som dumpede. Men han<br />

havde også kun været der til 5%<br />

af undervisningen. Ellers klarede<br />

alle sig godt, der var ingen der fik<br />

lavere end <strong>for</strong>ventet.<br />

Thomas: Jeg synes, <strong>det</strong> var fedt<br />

nok, at de bare sagde karakteren<br />

højt. Det er jo ikke gymnasiet<br />

mere. Også den måde <strong>det</strong> <strong>for</strong>egik<br />

på til eksamen, <strong>det</strong> var hårdt og<br />

kontant. De <strong>for</strong>søger ikke at trække<br />

en op.<br />

Vil I gøre <strong>det</strong> anderledes næste<br />

gang?<br />

Dorthe – Man er nervøs, men <strong>det</strong><br />

er også en del af <strong>det</strong> hele. Jeg får<br />

<strong>det</strong> ikke dårligt eller noget.<br />

Mikkel: Jeg har haft <strong>det</strong> modsat,<br />

og havde <strong>det</strong> også denne gang.<br />

Jeg har lidt svært ved at sætte<br />

mig op og få <strong>det</strong> der drive, som<br />

man gør, når man er nervøs. Jeg<br />

har absolut ingen eksamensangst.<br />

Jeg hørte lidt dødsmetal inden<br />

jeg skulle ind, mens alle de andre<br />

gik mere i panik. Men nogle gang<br />

fungerer <strong>det</strong> også modsat <strong>for</strong> mig,<br />

<strong>for</strong> <strong>det</strong> er nok meget sundt at være<br />

lidt nervøs.<br />

Dorthe: Det var også <strong>for</strong>di, <strong>det</strong><br />

er så ukendt. Den første, der var<br />

inde blev bare bombarderet med<br />

spørgsmål.<br />

Thomas: Det er helt klart den ledeste<br />

eksamen, jeg har prøvet. Det er<br />

meget hårdt, at man bare kommer<br />

ind og så skal kunne <strong>det</strong>.<br />

Dorthe: Men hvis man kan <strong>det</strong>,<br />

så behøver man jo i princippet<br />

ikke at <strong>for</strong>berede sig. Der er vel<br />

nogen af dem, der har fået dårlige<br />

karakterer, som nok har haft brug<br />

<strong>for</strong> noget <strong>for</strong>beredelse.<br />

Savner i statsret?<br />

Dorthe: Jeg savner statsret. Men<br />

så har vi til gengæld<br />

fået retshistorie – retten<br />

i samfun<strong>det</strong>. Det<br />

er et godt fag.<br />

Thomas: Jeg savner<br />

ikke statsret overhove<strong>det</strong>.<br />

Men jeg synes,<br />

at retshistorie er godt.<br />

Vi har Jens Evald nu,<br />

og han er super god.<br />

Mikkel – Faget er okay, men jeg er<br />

ved at brække mig over skrivefejl,<br />

og en lærebog, der ikke er godt<br />

skrevet.<br />

Mikkel: Jeg glæder mig ikke til at<br />

skulle til eksamen i <strong>det</strong>te. Faget er<br />

meget mere ustruktureret og svært<br />

håndgribeligt<br />

Thomas: Sådan har jeg <strong>det</strong> slet<br />

ikke – <strong>det</strong> er meget struktureret og<br />

let at gå til. Det hele er kronologisk,<br />

og <strong>det</strong> synes jeg er fedt. Fagene<br />

retshistorie og retten i samfun<strong>det</strong><br />

supplerer hinanden godt. Jeg sy-<br />

Mikkel, Dorthe og Thomas ved <strong>det</strong> grønne bord.<br />

Jeg dumper<br />

ikke, <strong>for</strong> jeg<br />

har bestilt<br />

ferie, der hvor<br />

omeksamen<br />

ligger<br />

nes, <strong>det</strong> er meget lettere end ex<br />

aftaleret eller arveret<br />

Thomas: Jeg synes, <strong>det</strong> er svært<br />

i fx arveret at se, hvad der er <strong>det</strong><br />

vigtige. Det er en lidt mærkelig<br />

undervisning, hvor man ikke får<br />

at vide, hvad man skal lægge<br />

vægt på.<br />

Mikkel: Det kommer nok an på,<br />

hvilket underviser man har, <strong>for</strong><br />

vores er super god og <strong>for</strong>klarer<br />

<strong>det</strong> rigtigt.<br />

Frygter I de næste eksamener?<br />

Dorthe: Ja meget, <strong>det</strong> er også<br />

<strong>for</strong>di, <strong>det</strong> er skriftligt.<br />

Dorthe: Alle siger, at <strong>det</strong> er så<br />

ekstremt svært, og at man bare<br />

skal være glad <strong>for</strong> at bestå. Den<br />

opfattelse har man aldrig haft af<br />

karakterskalaen før.<br />

Thomas: Gennemsnittet<br />

er jo på under<br />

6 i de fag, så <strong>det</strong> er<br />

lidt svært.<br />

Dorthe: Enten er vi<br />

alle sammen dumme,<br />

eller også er niveauet<br />

<strong>for</strong> højt. Snittet er jo<br />

ikke så højt <strong>for</strong> at<br />

komme ind <strong>for</strong> jura.<br />

Hvis de vil skille sig af med folk, så<br />

burde de i ste<strong>det</strong> lade være med<br />

at lukke så mange ind.<br />

Hvad hvis I dumper?<br />

Mikkel: Jeg dumper ikke, <strong>for</strong> jeg<br />

har bestilt ferie, der hvor omeksamen<br />

ligger.<br />

Dorthe: Jeg vil også rigtig gerne på<br />

ferie, men man må jo <strong>for</strong>vente at<br />

dumpe i hvert fald en eksamen.<br />

Thomas: Jeg vil nok bruge alle<br />

mine 3 <strong>for</strong>søg, hvis jeg dumper.<br />

Det er en risiko, man er nødt til at<br />

tage med i overvejelsen.<br />

Er der nogen, der er droppet<br />

ud?<br />

Mikkel: På vores hold er der<br />

nogen, der er droppet ud. Der er<br />

nogen, som aldrig er der til undervisningen,<br />

og alligevel hævder, at<br />

de ikke er droppet ud.<br />

Dorthe: På vores hold er alle der<br />

stadig. Jeg tror, der er mange, der<br />

giver en skalle indtil sommer og<br />

så tager <strong>det</strong> op igen og ser om de<br />

gider <strong>det</strong>.<br />

Thomas: Jeg tror, vi startede 31 på<br />

hol<strong>det</strong>, og sidst vi talte til undervisning<br />

var vi 22.<br />

Hvordan går <strong>det</strong> på hol<strong>det</strong>?<br />

Thomas: Der er meget store<br />

klikedannelser, og når der bliver<br />

arrangeret noget, så er <strong>det</strong> svært<br />

at få alle med.<br />

Dorthe: Vi er blevet gode til <strong>det</strong><br />

på vores hold. Det er selvfølgelig<br />

ikke alle på hol<strong>det</strong>, men der bliver<br />

generelt støttet op om <strong>det</strong>. Fx var<br />

vi rigtig godt repræsenteret til festen<br />

i fredags. Der er selvfølgelig<br />

nogen, der ikke går i byen. De er<br />

måske ikke så interesserede i <strong>det</strong><br />

sociale.<br />

Mikkel: Jeg tror kun vi var 2 fra mit<br />

hold, der var med. Det er den store<br />

<strong>for</strong>skel fra gymnasiet, og <strong>det</strong> er fair<br />

nok, at man ikke går på uni <strong>for</strong> at<br />

være social.<br />

Thomas: Det har meget at gøre<br />

med, om man er single eller ej<br />

Dorthe: Den er der ikke nogen, der<br />

bruger på vores hold.<br />

Mikkel: Jeg er stadig total kedelig,<br />

men jeg prioriterer højere at være<br />

hjemme. Jeg har nået den alder,<br />

hvor man får andendagstømmermænd,<br />

så <strong>det</strong> er ikke så fedt at<br />

blive i sengen to dage i træk.<br />

Anne Kathrine Eriksen<br />

ae@paragrafblad.dk<br />

Helene Nordborg Kiær<br />

hnk@paragrafblad.dk<br />

10 11


Med staten som speciale<br />

Som et led i kampen om at hverve nye dygtige <strong>juridiske</strong> medarbejdere<br />

afholdt Kammeradvokaten den 2. februar 200 in<strong>for</strong>mationsmøde<br />

Blandt lan<strong>det</strong>s mange advokatkontorer<br />

finder vi Advokatfirmaet<br />

Poul Schmith, der huser Kammeradvokaten.<br />

Det er ikke firmaets<br />

størrelse , der får <strong>det</strong> til at skille sig<br />

ud fra mængden, <strong>det</strong> gør derimod<br />

<strong>det</strong>s hovedklient; nemlig staten!<br />

Firmaet er statens advokat i civile<br />

sager med specialviden inden <strong>for</strong><br />

de områder, hvor staten løbende<br />

har behov <strong>for</strong> hjælp.<br />

Stig Grønbæk Jensen<br />

Rekruttering af nye<br />

fuldmægtige<br />

Centralt beliggende på strøget i<br />

København, men godt gemt af<br />

vejen bag stilladser og byggematerialer,<br />

finder man Advokatfirmaet<br />

Poul Schmith. Rygtet om at firmaet<br />

ville afholde in<strong>for</strong>mationsmøde <strong>for</strong><br />

eventuelt kommende fuldmægtige<br />

havde spredt sig helt til Århus og<br />

<strong>Paragraf</strong>s kontor, og som altid var<br />

vi på pletten <strong>for</strong> at få et glimt ind<br />

i mulighedernes verden – ikke<br />

mindst i hvad, der rører sig på den<br />

anden side af Storebælt..<br />

Før mø<strong>det</strong> satte jeg tre medarbejdere<br />

i stævne, henholdsvis Partner<br />

Stig Grønbæk Jensen, Advokat-<br />

fuldmægtig Alex Puggaard samt<br />

HR-chef Cecilia Wilson.<br />

Med næse <strong>for</strong> miljøet<br />

Stig Grønbæk Jensen er ansvarlig<br />

partner <strong>for</strong> firmaets afdeling<br />

<strong>for</strong> miljøret. Men hvordan er han<br />

endt i netop denne stol? Stig G.<br />

Jensen startede, sammenlignet<br />

med sine medstuderende, sent på<br />

jurauddannelsen. Efter studentereksamenen<br />

var i hus, gik der hele<br />

5 år før Stig G. Jensen kunne<br />

mænge sig med de andre ”russere”<br />

ved jurastudiet på Aarhus<br />

Universitet. Inden han startede<br />

på jurastudiet havde han været et<br />

smut <strong>for</strong>bi statskundskab, der dog<br />

ikke fangede ham som <strong>for</strong>ventet,<br />

ligesom han havde både rejst og<br />

arbej<strong>det</strong> en del.<br />

Som stud.jur. vægtede han <strong>det</strong><br />

sociale meget højt. Der<strong>for</strong> var<br />

han bl.a. at se som <strong>for</strong>mand <strong>for</strong><br />

JUS, Dog arbejdede han en sommer<br />

hos Kromann Reumert, og i<br />

1994 tog han en LL.M ved Vrije<br />

Universiteit Brussel. I 1994 kunne<br />

han ligeledes kalde sig cand.<br />

jur., samt sætte sig som nyansat<br />

advokatfuldmægtig i sin stol hos<br />

Advokatfirmaet Poul Schmith.<br />

Herefter er <strong>det</strong> gået stødt frem til<br />

han i 2003 blev partner.<br />

Som nævnt oven<strong>for</strong>, er Stig G. Jensen<br />

leder af firmaets miljøgruppe,<br />

hvor man desuden finder advokatfuldmægtig<br />

Alex Puggaard.<br />

Mission impossible?<br />

Alex Puggaard er ligesom Stig G.<br />

Jensen cand.jur. fra Aarhus Universitet.<br />

Om sit uddannelses<strong>for</strong>løb<br />

kan han kort <strong>for</strong>tælle, at <strong>det</strong> tog<br />

ham klart mere end de normerede<br />

5 år at gennemføre uddannelsen,<br />

<strong>for</strong> som de fleste andre blev han på<br />

overbygningen ramt af eksamenstræthed.<br />

Den første gang han<br />

stiftede bekendtskab med selve<br />

arbej<strong>det</strong> hos Kammeradvokaten<br />

var, da han under studiet blev<br />

sommerfuldmægtig netop her.<br />

Herefter havde han, som han selv<br />

udtrykker <strong>det</strong>, sådan set kun den<br />

ene mission i livet, netop at blive<br />

advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten.<br />

Missionen lykkedes,<br />

og Alex Puggaard sidder nu i<br />

denne stol på tredje år.<br />

Forventninger til netop jobbet som<br />

advokatfuldmægtig var mange, da<br />

han startede på kontoret i 2003, og<br />

disse er klart blevet indfriet. Som<br />

Alex Puggaard selv benævner<br />

<strong>det</strong>, så har han <strong>det</strong> kort sagt som<br />

blommen i et æg! Dog har han<br />

også måttet sande, at når man<br />

arbejder på et advokatkontor som<br />

<strong>det</strong>te, hvor der er ca. 200 medarbejdere,<br />

er der ikke mulighed<br />

<strong>for</strong> at have kontakt til alle disse i<br />

løbet af en arbejdsdag, ligesom <strong>det</strong><br />

tydeligvist er umuligt at kende alle<br />

på et personligt niveau. Eftersom<br />

kontoret er ”opdelt” i de <strong>for</strong>skellige<br />

arbejdsgrupper, er <strong>det</strong> selvfølgelig<br />

disse, der hurtigt bliver ens sociale<br />

Alex Puggaard<br />

omgangskreds på kontoret.<br />

De åbne døres kontor<br />

Desuden kan Alex Puggaard klart<br />

afvise diverse klassiske jura-rygter<br />

om spidse albuer, disse eksisterer<br />

ikke hos Kammeradvokaten. Dette<br />

synes særligt at være begrun<strong>det</strong><br />

i den gruppeopdeling, der er på<br />

kontoret – disse grupper udvikler<br />

sig ganske <strong>for</strong>skelligt, ligesom<br />

grupperne er præget<br />

af <strong>for</strong>skellige kompetencer.<br />

Endvidere<br />

kunne han klarlægge,<br />

at arbejdstiden i<br />

gennemsnit ligger på<br />

ca. 45 timer ugentligt<br />

– et tal man er<br />

kommet frem til via en egentlig<br />

rundspørge på kontoret.<br />

Selvom der dertil selvfølgelig er<br />

tale om en vis hierarkisk opbygning,<br />

er <strong>det</strong> uanset ’status’ muligt<br />

at hente hjælp hos andre i firmaet<br />

– men som Alex Puggaard selv<br />

nævner <strong>det</strong>, er <strong>det</strong> ikke lige selve<br />

Kammeradvokaten, Karsten Hagel-Sørensen,<br />

man render til som<br />

den første. Der kan man trods<br />

alt finde én lidt længere nede<br />

ad ’rangstigen’ at gå til med sine<br />

<strong>juridiske</strong> problemer, og man går<br />

kort sagt ind til den, <strong>det</strong> er relevant<br />

at tale med, og der er ingen sure<br />

miner når man henvender sig med<br />

spørgsmål. Under henvisning til<br />

<strong>det</strong>te kalder Alex Puggaard firmaet<br />

<strong>for</strong> ”de åbne døres kontor”.<br />

Levende reklame<br />

In<strong>for</strong>mationsmøder og åbent husarrangementer<br />

er efterhånden<br />

blevet en velbenyttet metode <strong>for</strong><br />

de fleste større advokatkontorer til<br />

at få de studerendes opmærksomhed.<br />

Selv nævner Stig G. Jensen,<br />

at uanset hvor fyldestgørende en<br />

hjemmeside man har, så er <strong>det</strong><br />

umuligt herigennem at <strong>for</strong>tælle alt.<br />

Særligt når den nyuddannede skal<br />

på udkig efter jobs, vil oplysningerne<br />

på firmaernes hjemmesider<br />

oftest ikke være tilstrækkelige til<br />

at besvare den enkeltes mange<br />

spørgsmål, ligesom bille<strong>det</strong> af de<br />

enkelte advokatfirmaer efterhånden<br />

flyder sammen. Når firmaet<br />

åbner sine døre, sker der en direkte<br />

kontakt, og <strong>det</strong> bliver lettere<br />

at få et indblik i firmaets virke.<br />

Man ønsker<br />

at give de<br />

studerende <strong>det</strong><br />

sande billede af<br />

arbejds<strong>for</strong>holdene<br />

Hertil nævner Cecilia Wilson, at<br />

in<strong>for</strong>mationsmø<strong>det</strong> gerne skulle<br />

virke som et ”stemningsbillede” og<br />

prøve at vise den enkelte, hvilken<br />

kultur der eksisterer inden<strong>for</strong> firmaets<br />

rammer. Herudover er man hos<br />

Kammeradvokaten udmærket klar<br />

over, at der på ethvert levedygtigt<br />

studie hersker diverse rygter og<br />

historier om arbejdslivet ved et<br />

advokatfirma. Hertil ønsker man at<br />

give de studerende<br />

muligheden <strong>for</strong> at få<br />

<strong>det</strong> sande billede af<br />

arbejds<strong>for</strong>holdene<br />

og arbejdsgangen,<br />

og særligt hvorledes<br />

netop <strong>det</strong>te firma<br />

skiller sig ud blandt<br />

mængden i sin personalepolitik.<br />

Stig G. Jensen og Alex Puggaard<br />

nævner da også hertil, at de ikke<br />

er af den opfattelse, at <strong>det</strong> netop<br />

er Advokatfirmaet Poul Schmith,<br />

der er værst ramt rygtemæssigt,<br />

set i <strong>for</strong>hold til andre og større<br />

advokatfirmaer.<br />

Udover egentlig konfrontation med<br />

de jurastuderende ved diverse arrangementer,<br />

nævner Stig G. Jensen,<br />

at en unik måde at få firmaets<br />

navn ud på, er via de ansatte.<br />

Dette sker via alle niveauer, lige fra<br />

stud.jur.erne, de 29 fuldmægtige til<br />

partnerne. Endvidere publicerer de<br />

sig selv ved at afholde processpil,<br />

have legatordninger osv. Hertil understreger<br />

han klart, at <strong>det</strong> ikke er<br />

partnernes job at holde ”øje med”<br />

eller diktere, hvad der berettes om<br />

arbejdsklimaet mv. udadtil.<br />

Arrangementets frugt<br />

Når <strong>det</strong> skal vurderes, hvorledes<br />

arrangementer såsom dagens<br />

in<strong>for</strong>mationsmøde bærer frugt, er<br />

alle tre enige om, at <strong>det</strong> er svært<br />

at <strong>for</strong>etage en egentlig måling<br />

heraf. Dog udtaler Stig G. Jensen,<br />

at de efter at have afholdt disse<br />

in<strong>for</strong>mationsmøder i nogle år føler,<br />

at de har fået skabt et sandfærdigt<br />

billede af firmaet udadtil i <strong>for</strong>hold<br />

til universiteterne. Der er intet, der<br />

skal fejes under gulvtæppet!<br />

For år tilbage var problemet <strong>for</strong><br />

Kammeradvokaten ikke så meget<br />

at få manet diverse rygter i jorden,<br />

men derimod at de studerende<br />

ikke kendte særlig meget til firmaet,<br />

ligesom Kammeradvokaten<br />

ofte blev <strong>for</strong>vekslet med Rigsadvokaten<br />

eller Statsadvokaten. Desuden<br />

mærkes <strong>det</strong> nu tydeligere<br />

ved ansættelsessamtaler, at de<br />

jobsøgende har en bred, realistisk<br />

og sandfærdig opfattelse, hvad<br />

firmaet står <strong>for</strong>. Efter hvert in<strong>for</strong>mationsmøde,<br />

bliver der lavet en<br />

evaluering, hvor der særligt er fokus<br />

på hvad de studerende havde<br />

af spørgsmål, således at disse<br />

oplysninger kan indgå på senere<br />

in<strong>for</strong>mationsmøder. Endvidere<br />

bliver der ført en liste over de deltagende,<br />

som efterfølgende sammenlignes<br />

med de indkommende<br />

ansøgninger – herved skabes der<br />

et godt billede af om folk er blevet<br />

Cecilia Wilson<br />

skræmt eller derimod motiverede.<br />

Det er vigtigt, at de studerende<br />

vælger netop denne arbejdsplads<br />

af de rigtige grunde! Således er<br />

der ifølge Cecilia Wilson tale om<br />

en <strong>for</strong>m <strong>for</strong> ’temperaturmåling’ <strong>for</strong><br />

hvad der <strong>for</strong>egår i hovederne hos<br />

de studerende.<br />

Mindst af de største<br />

Cecilia Wilson <strong>for</strong>tæller desuden,<br />

at de ved in<strong>for</strong>mationsmø<strong>det</strong> ønsker<br />

at repræsentere firmaet bredt.<br />

Således er de seks oplægsholdere<br />

i dag henholdsvis en kvindelig<br />

og en mandlig partner samt advokatfuldmægtige<br />

af begge køn,<br />

ligesom disse skal repræsentere<br />

de <strong>for</strong>skellige faggrupper.<br />

Således bliver vi ved mø<strong>det</strong> budt<br />

velkommen af Partner Marianne<br />

Søgaard, hvorefter Partner Boris<br />

Frederiksen giver en kort introduktion<br />

om firmaet. Her får vi en kort<br />

og skematisk oversigt over firmaets<br />

faglige opdeling i 6 grup<br />

12 1


14<br />

per: skatter/afgifter, insolvens,<br />

kontrakter/udbud, offentlig ret,<br />

proces samt miljø og byggeri.<br />

Endvidere får vi et klart indblik i,<br />

at vi her har at gøre med et advo-<br />

katfirma som kan betragtes<br />

som værende<br />

mindst af de største,<br />

eller måske størst af<br />

de mindste. Udover<br />

en gennemgang af<br />

advokatuddannelsen<br />

hos Advokatfirmaet Poul Schmith,<br />

fremlagt af Alex Puggaard og Maria<br />

Søndahl Wolff, følger en række<br />

eksempler på tidligere sager. Dette<br />

er en fantastisk og enestående<br />

mulighed <strong>for</strong> at få et godt indblik<br />

i, hvad man kan <strong>for</strong>vente sig af en<br />

fuldmægtigstilling. Vi fik eksempler<br />

fra 5 af de 6 faglige grupper,<br />

med sager lige fra privatisering af<br />

Statens Bilinspektion til sager om<br />

førtidspension. Hermed blev <strong>det</strong><br />

gjort klart, at arbejdsområderne<br />

spænder vidt.<br />

Kategorisering af ansøgerne<br />

Endvidere var der en gennemgang<br />

af, hvad der bliver lagt vægt på ved<br />

Stud.kultur<br />

Århus bugner af kulturelle tilbud – også af den slags, som er økonomisk<br />

<strong>for</strong>enelige med SU’en.<br />

Man behøver ikke nødvendigvis<br />

at bruge flere hundrede kroner<br />

af den dyrebare SU <strong>for</strong> at få en<br />

kulturel oplevelse af de bedre. I<br />

Århus findes der adskillige kulturelle<br />

arrangementer, som kan<br />

opleves <strong>for</strong> et beskedent beløb<br />

eller som endda er helt gratis! Her<br />

er nogle anbefalelsesværdige – og<br />

afprøvede:<br />

Den Jyske Opera<br />

Den Jyske Opera afholder åbne<br />

prøver og generalprøver i Musikhuset<br />

Aarhus <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> deres<br />

premiere<strong>for</strong>estillinger. Prisen <strong>for</strong><br />

studerende og andre unge under<br />

25år er kun 50 kr. Som en ekstra<br />

(gratis) bonus afholdes der<br />

<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> selve <strong>for</strong>estillingen en<br />

introduktion til den pågældende<br />

Mindst af de<br />

største, eller<br />

måske størst<br />

af de mindste<br />

ansættelsen. Som udgangspunkt<br />

nævnes et krav om et snit på 9 eller<br />

derover, men <strong>det</strong> blev samtidig<br />

gjort klart, at der ikke er tale om<br />

en fast matematisk og ufravige-<br />

lig grænse. Derudover<br />

vægter man selvfølgelig<br />

studierelevante<br />

jobs, udlandsophold,<br />

undervisningserfaring<br />

mv. højt. Det er således<br />

vigtigt, at man har<br />

initiativ til at gøre noget ved siden<br />

af sit studie. Men der kræves<br />

dog også en del af ansøgningen<br />

som sådan; <strong>det</strong> skriftlige sprog<br />

er relevant og <strong>for</strong>tæller meget om<br />

den arbejdssøgende. Ydermere<br />

skal <strong>det</strong> relevante være lagt ved,<br />

ikke bare 20 sider som er vedlagt<br />

<strong>for</strong> at ”fylde” og imponere, og der<br />

skal være tale om en grundig og<br />

ordentlig ansøgning – alt <strong>det</strong>te<br />

afspejler arbej<strong>det</strong>. Alt i alt er <strong>det</strong><br />

afgørende, at der er tale om et<br />

helstøbt menneske, et højt snit er<br />

ikke nok i sig selv.<br />

Brød og ”skuespil”<br />

Efter et spændende møde var<br />

opera – så selv operadebutanter<br />

skulle have en chance <strong>for</strong> at følge<br />

med i handlingen. Man må dog<br />

som publikummer være rede til<br />

at acceptere, at der er tale om en<br />

prøve. Dette medfører, at <strong>for</strong>estillingen<br />

undervejs kan blive afbrudt<br />

af en ikke helt tilfreds instruktør<br />

eller dirigent. Men faktisk kan<br />

afbrydelserne i sig selv være ret<br />

underholdende, i<strong>det</strong> man får et<br />

unikt indblik i bl.a. orkestrets store<br />

<strong>for</strong>beredelser.<br />

Aarhus Teater<br />

Også Aarhus Teater tilbyder prøve<strong>for</strong>estillinger<br />

<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> premierer.<br />

Her er der dog ikke en fast pris,<br />

ligesom der ikke stilles krav om at<br />

være studerende eller under 25 år.<br />

Som et eksempel kan nævnes at<br />

firmaet værter ved et let og lækkert<br />

traktement i firmaets foyer, hvor<br />

der endvidere var mulighed <strong>for</strong> at<br />

stille personlige spørgsmål direkte<br />

til en lang række ansatte. Pladsen<br />

var trang, men <strong>det</strong>te var dog uden<br />

betydning, og medvirkede blot til<br />

at gøre arrangementet hyggeligt<br />

og uhøjtideligt! Alt i alt skal der fra<br />

<strong>Paragraf</strong>s udsendte gives en stor<br />

ros til Kammeradvokaten - Advokatfirmaet<br />

Poul Schmith <strong>for</strong> arrangementet,<br />

der var både oplysende<br />

og ’nede på jorden’. Man gik derfra<br />

med en god <strong>for</strong>nemmelse i maven,<br />

en <strong>for</strong>nemmelse af ikke at være<br />

blevet taget ved næsen af diverse<br />

bort- og sø<strong>for</strong>klaringer. Endvidere<br />

var <strong>det</strong> skønt at opleve, at et firma<br />

i København direkte op<strong>for</strong>drede<br />

studerende fra Århus og Odense<br />

til at møde op.<br />

Lena E. Malmberg<br />

lm@paragrafblad.dk<br />

jeg dagen før prøve<strong>for</strong>estillingen<br />

på ”Faste Forhold – Gregersen<br />

Sagaen” modtog et tilbud om at<br />

overvære denne <strong>for</strong> 25 kr., ligesom<br />

jeg tidligere har overværet<br />

prøve<strong>for</strong>estillingen på Jan Guillous<br />

”Ondskaben” gratis. Foruden disse<br />

prøve<strong>for</strong>estillinger yder Aarhus<br />

Teater 50 % studierabat ved køb af<br />

billetter til alle <strong>for</strong>estillinger.<br />

For at få meddelelse om de enkelte<br />

<strong>for</strong>estillinger og andre gode tilbud,<br />

kan man tilmelde sig hhv. Den<br />

Jyske Operas og Aarhus Teaters<br />

nyhedsbrev på www.aarhusteater.<br />

dk/unge og www.jysk-opera.dk<br />

Rikke S. Rosenskjold<br />

rr@paragrafblad.dk<br />

JUS<br />

J u r i d i s k S e l s k a b i A a r h u s<br />

14. årgang, nr. 44 - februar 2006


JUS-Bla<strong>det</strong><br />

Ansvarshavende redaktør:<br />

Carina Risvig Hansen<br />

Layout:<br />

<strong>Paragraf</strong><br />

Forsidebillede:<br />

Årsfesten, lørdag d. 11. feb.<br />

2006<br />

Midtersiderne:<br />

JUS-fest og årsfest, fredag d.<br />

10. og lørdag d. 11. feb. 2006<br />

Juridisk Selskab<br />

Aarhus Universitet<br />

Bartholins Allé<br />

Bygning 340<br />

8000 Århus C<br />

Kontor:<br />

Bygning 1343, kontor nr. 392<br />

Telefon: 89 42 14 56<br />

E-mail:<br />

post@juridisk-selskab.dk<br />

www.juridisk-selskab.dk<br />

Kære<br />

medstuderende<br />

Så er JUS-året ved at synge på<br />

sidste vers, og <strong>for</strong> en del af bestyrelsens<br />

vedkommende er <strong>det</strong><br />

ved at være tid til at sige farvel<br />

og tak. Personligt ville jeg meget<br />

gerne blive et par år endnu, men<br />

er desværre blevet sigtet <strong>for</strong> brud<br />

af Danske Lov 6-22-3:<br />

”De, som <strong>for</strong>føre Ungdommen til<br />

Drik, Dobbel og anden <strong>for</strong>argelig<br />

Omgængelse, straffis paa deris<br />

Boeslod og <strong>for</strong>visis Byen. Havde<br />

de ingen Boeslod, straffis paa<br />

Kroppen med Fængsel og Arbeid,<br />

som Forseelsen er til.”<br />

Jeg har der<strong>for</strong> set mig nødsaget til<br />

at træde af som JUS-<strong>for</strong>mand og<br />

som nogle måske har bemærket,<br />

er jeg begyndt at arbejde på kontoret<br />

i kantinen, nu ved i hvor<strong>for</strong>.<br />

Jeg havde ingen Boeslod. Når<br />

<strong>det</strong> er sagt giver en afslutning på<br />

et år altid anledning til at kigge<br />

tilbage. Året har budt på mange<br />

ud<strong>for</strong>dringer, som vi i bestyrelsen<br />

har <strong>for</strong>søgt at varetage bedst<br />

muligt. Vi har langt om længe<br />

fået en hjemmeside der fungerer,<br />

næsten perfekt, og vi er som noget<br />

nyt i JUS regi gået i gang med at<br />

planlægge en New York tur.<br />

En tur der fra start af var fantastisk<br />

opbakning om, og som vi i JUS<br />

håber vil give en lille indsigt i <strong>det</strong><br />

amerikanske retsvæsen og en fed<br />

oplevelse af byen. JUS er klar til<br />

New York, så må vi bare håbe at<br />

New York er klar til JUS. Ud over<br />

de nye opgaver vi har stået over<br />

<strong>for</strong> har der været en række mere<br />

klassiske JUS-opgaver: Fester,<br />

faglige arrangementer, EU-tur, københavner-tur,<br />

revy og RUS-uge.<br />

Vi startede ud med Københavnerturen<br />

kort efter at den nye bestyrelse<br />

var trådt til og af u<strong>for</strong>klarlige<br />

grunde var tilmeldingen til turen<br />

historisk lav. Hvor <strong>det</strong> tidligere har<br />

krævet flere timers tålmodighed<br />

i en kø <strong>for</strong>an JUS-kontoret <strong>for</strong> at<br />

sikre sig en plads måtte vi i år<br />

sende en halvfuld bus af sted. De<br />

der kom af sted havde en fantastisk<br />

tur og <strong>det</strong> kombineret med<br />

et program der i år både byder på<br />

besøg hos Mærsk, Carlsberg og<br />

Højesteret skulle gerne betyde at<br />

vi i år ikke får problemer med at<br />

fylde bussen.<br />

I efteråret lykkedes <strong>det</strong> os også at<br />

få sendt en flok af sted på besøg<br />

i hjertet af EU. Takket være solid<br />

fondsstøtte og en generøs Mogens<br />

Camre blev turen næsten gratis <strong>for</strong><br />

de deltagende, hvilket jo altid er et<br />

stort plus når rejser skal betales<br />

ud af en SU.<br />

Til slut vil jeg blot kort nævne<br />

rusugen, som et af årets højdepunkter.<br />

Personligt har jeg altid<br />

været af den opfattelse at den<br />

bedste uge på jura er rus-ugen,<br />

<strong>det</strong> gælder både 1. år når man<br />

selv deltager som rus, men også<br />

siden når man får muligheden <strong>for</strong><br />

at være med til at arrangere rammerne<br />

om en rusuge. Den glæde<br />

og de <strong>for</strong>ventninger der kommer til<br />

udtryk denne uge fås ikke bedre<br />

hele året og <strong>det</strong> er nok også der<strong>for</strong><br />

at rus-festen hvert år ender som<br />

et sandt festfyrværkeri af gode<br />

udklædninger, fulde mennesker og<br />

dansen på bordene. Jeg vil der<strong>for</strong><br />

gerne endnu en gang sige alle nye<br />

jurastuderende samt tutorer tak<br />

<strong>for</strong> en fantastisk uge og håber at<br />

i bliver ved med at feste igennem<br />

alle 5 år som i gjorde den uge.<br />

Til slut vil jeg gerne sige tak til<br />

bestyrelsen, <strong>for</strong> et stort stykke<br />

arbejde og ikke mindst <strong>for</strong> et fantastisk<br />

samarbejde. Jeg vil gerne<br />

sige tak til alle medlemmer <strong>for</strong> at<br />

bakke fantastisk op omkring arrangementerne<br />

og <strong>for</strong> de mange<br />

positive kommentarer der har lydt<br />

på vejen i løbet af året. Sidst men<br />

ikke mindst tak til alle JUS´ samarbejdspartnere<br />

i <strong>for</strong>m af æresmedlemmer,<br />

portnere, kantinepersonale,<br />

annoncører, virksomheder vi<br />

har besøgt, undervisere, trykkere<br />

og alle andre der har hjulpet os<br />

hen af vejen.<br />

Svend Bjerregaard<br />

Formand Emeritus<br />

I <strong>for</strong>bindelse med Nordisk Uge i<br />

Århus 2006<br />

vil Juridisk Selskab sende en stor<br />

Tak til<br />

Oplægsholdere<br />

Århus Rådhus<br />

(Specielt: Laura Hay)<br />

Kromann Reumert<br />

(Specielt: Jens Hyldahl Bjerregaard<br />

og Peter Nordentoft)<br />

Gorissen Federspiel Kierkegaard<br />

(Specielt: Anders Peter Christoffersen<br />

og Søren Nørbæk)<br />

Bech-Bruun<br />

(Specielt: Steffen Ebdrup)<br />

Legatgivere<br />

Margot og Thorvald Dreyers<br />

Fond<br />

Oticon Fon<strong>det</strong><br />

Ole Kirk’s Fond<br />

Jurrå<strong>det</strong>s Fond ved Aarhus Universitet<br />

DJØF<br />

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus<br />

Universitet<br />

Den Nordiske Komité<br />

Bjarke Bach Nielsen<br />

Brian Jacobsen<br />

Søren Sandvad<br />

Kasper Martin<br />

Signe Carlsson<br />

Ann-Cathrine Pedersen<br />

Anne Tidemand-Dal<br />

Hjælpende hænder<br />

Andreas<br />

Line Gordon<br />

Christian Pedersen<br />

Tobias Nielsen<br />

Rasmus Mikkelsen<br />

En speciel tak <strong>for</strong> økonomisk støtte<br />

til årsfesten skal gives til:<br />

Semesteret<br />

Marts<br />

d. 9-11: Københavner tur<br />

d.17 JUS fest<br />

d. 29 – 7. april: Studietur til New York<br />

Uge 12 : Nordisk uge Lex<br />

April<br />

21. april JUS fest<br />

Uge 14: Nordisk uge i Pykälä<br />

ifølge JUS<br />

Maj<br />

Kapsejlads<br />

Uge 16: Nordisk uge Lund<br />

Juni<br />

30. Juni: Sommerfesten<br />

Hver fredag indtil d. 5 maj er der<br />

naturligvis Fredagsbar<br />

1 1


Nordisk Uge Århus 2006<br />

Billeder siger mere end ord!<br />

DK er <strong>det</strong> eneste sted i Norden man ikke kan stå<br />

på ski?<br />

De tunge drenge kom til sidst ud af<br />

røret i vandland<br />

Velkomst på Århus Rådhus<br />

Ceres; med helt fantastisk nyt program: ”Direkte i<br />

kælderen”!<br />

Oplæg om ugens emne ”Virksomhedsoverdragelser” fra de dyre<br />

drenge hos Kroman Reumert<br />

Afterski-tema på Hyttetur – Selvfølgelig med importeret<br />

musik fra Prøjsen og specielt tilvirkede planker<br />

Morgenmad på Globen Flakket<br />

Turen gik også <strong>for</strong>bi de dyre drenge fra GFK<br />

Nordisterne i ”Det Nordiske<br />

Samarbejde” kom selvfølgelig i Valhalla<br />

Forberedelse til JUS-fest<br />

Fællesskæjtning<br />

De kønne unge damer til Förcocktail med byens spidser hos Bech-<br />

Bruun<br />

Nydelige herrer efter tæt barbering<br />

Foreviggørelse af de bedste nordiske viser<br />

JUS-fest<br />

Håropsætning<br />

Afskedsfrokost ”Sillis” - JUS-bestyrelsen viser vejen<br />

1 19


JUS-fest, 10. feb. Års-fest, 11. feb.


Nyt æresmedlem i JUS<br />

Æresmedlemmer<br />

JUS har tradition <strong>for</strong> at have tilknyttet<br />

æresmedlemmer til <strong>for</strong>eningen.<br />

Æresmedlemmer er personer der<br />

har y<strong>det</strong> en ekstra indsats <strong>for</strong> JUS.<br />

Det kan være via deres aktive deltagelse<br />

i bestyrelsesarbej<strong>det</strong>, eller<br />

via deres opbakning til <strong>for</strong>eningen<br />

enten fagligt eller økonomisk.<br />

For tiden er tilknyttet følgende<br />

personer:<br />

Torben Jensen, tidligere højesteretsdommer<br />

Carl Åge Nørgaard, tidligere præsident<br />

<strong>for</strong> menneskerettighedsdomstolen<br />

Robert Pourvoyeur<br />

Steffen Ebdrup, partner, Bech-<br />

Bruun Dragsted<br />

Jesper Aa. Rasmussen, partner,<br />

Kromann Reumert<br />

Nyt æresmedlem<br />

Da æresmedlemmerne jo også<br />

bliver ældre havde JUS besluttet<br />

at der skulle udnævnes et nyt<br />

æresmedlem i år. Til JUS årsfest<br />

d. 11 februar 2006 blev der der<strong>for</strong><br />

udnævnt endnu et æresmedlem,<br />

nemlig Jesper Hedegaard, advokat<br />

ved Interlex.<br />

Jesper Hedegaard har tidligere<br />

sid<strong>det</strong> i JUS bestyrelsen, både<br />

som International sekretær og<br />

som <strong>for</strong>mand. Derudover har han<br />

været kandidatmedlem i JUS. Han<br />

støtter fast op om JUS arbejde,<br />

kommer som bartender til vores<br />

sommerfest, som opråber til JULE<br />

banko, toastmaster til årsfesten<br />

og hjælper os hvor der ellers er<br />

brug <strong>for</strong> <strong>det</strong>.<br />

JUS’ nye æresmedlem<br />

JUS-bestyrelsen 2005<br />

siger mange tak <strong>for</strong> i år!<br />

FC Jura er tilbage<br />

Efter vores udeblivelse i december-udgaven af <strong>Paragraf</strong>, så vender vi nu<br />

tilbage med flere spændende beretninger fra den eneste interessante<br />

<strong>for</strong>ening på studiet.<br />

Siden sidst<br />

Meget er sket siden I sidst hørte fra<br />

os. Den legendariske julefrokost<br />

blev afholdt. 40 mænd og kvinder<br />

konsumerede 28 flasker sprut og<br />

300 øl. Gæt selv, om <strong>det</strong> var en<br />

sjov fest. Men <strong>det</strong> er nu så længe<br />

siden, at vi straks kan springe<br />

videre til den mest banebrydende<br />

nyhed i FC Jura i seks år:<br />

www.fcjura.dk<br />

VI HAR FÅET NY HJEMME-<br />

SIDE! I al beskedenhed, så er <strong>det</strong><br />

den absolut flotteste hjemmeside<br />

blandt <strong>for</strong>eningerne på jura. Denne<br />

gang er den udvi<strong>det</strong>, så der findes<br />

profiler af både de mandige herrespillere<br />

og de flotte damespillere.<br />

Desuden er den nye side udvi<strong>det</strong><br />

med et stort galleri – både fra egne<br />

fester og fra enkelte JUS-fester<br />

– vi er jo allestedsnærværende.<br />

Siden er absolut et besøg værd,<br />

men læs lige denne artikel færdig<br />

først. Det er først nu den bliver<br />

interessant…<br />

Indendørsstævne<br />

FC Jura præsenterer i samarbejde<br />

med Gorrissen Federspiel Kierkegaard<br />

FC Jura-GFK Cup. Vores<br />

traditionsrige indendørsstævne<br />

bliver i år afholdt den 1. april i Bellevuehallerne.<br />

Som sædvanen byder, så skal<br />

holdene bestå af op til seks jurastuderende<br />

– dog må I gerne luske<br />

max. 1 med udefra. Vi har plads<br />

til 16 hold (deriblandt også advokatfirmaer<br />

fra byen) og tilmelding<br />

fungerer efter først-til-mølle-princippet.<br />

Sidste frist <strong>for</strong> tilmelding er<br />

fredag den 24. april. Alt <strong>det</strong>te lyder<br />

selvfølgelig fascinerende, men<br />

hvis I ikke kender stævnet, så kan<br />

jeg da lige ridse de vigtigste ting<br />

op: 1.-præmien i år er billetter til<br />

landskampen mellem Danmark og<br />

Paraguay på Århus Stadion! Lyder<br />

fedt, ik’ sandt! 2.-pladsen bliver<br />

sendt til fin spisning på FC Juras<br />

regning. Udover <strong>det</strong>, så har vi<br />

spurtpræmier <strong>for</strong> omkring 7.000,-<br />

kr.!!! – alt fra vin i lange baner over<br />

bio-billetter til gavekort til shopping<br />

rundt omkring i byen. Der er naturligvis<br />

også præmier til pigerne, <strong>for</strong><br />

de er meget velkomne til stævnet.<br />

Faktisk gælder der helt specielle<br />

regler <strong>for</strong> piger, som stiller op til<br />

stævnet. Men da denne artikel<br />

let kunne blive alt <strong>for</strong> teknisk, så<br />

anbefaler jeg på <strong>det</strong> kraftigste, at<br />

I klikker ind på www.fcjura.dk og<br />

læser endnu mere om stævnet og<br />

hvordan I får tilmeldt netop Jeres<br />

hold til årets mest prestigefyldte og<br />

præmierige turnering på jura.<br />

Jeg håber vi får mange af Jer at<br />

se – både til stævnet og på hjemmesiden!<br />

På bestyrelsens vegne<br />

Thomas ”Futte”<br />

Rasmussen<br />

Formand, FC Jura<br />

HUSK FC JURA-GFK CUP DEN 1. APRIL<br />

TILMELDING? KLIK IND PÅ WWW.FCJURA.DK OG LÆS MERE<br />

22 2


24<br />

Ny redaktør søges<br />

- løn og masser af social kontakt tilbydes<br />

Da vores nuværende redaktør på <strong>Paragraf</strong> har valgt at stoppe, søger Jurrå<strong>det</strong><br />

og <strong>Paragraf</strong> nu hurtigst muligt en ny. Du skal sammen med vores<br />

sekretær og den øvrige redaktion sikre, at <strong>Paragraf</strong> udkommer otte gange<br />

om året.<br />

Du skal:<br />

- lede redaktionsmøder<br />

- have kontakt til annoncører<br />

- lave regnskab<br />

- afholde deadlines<br />

- holde trådene samlet<br />

- sammen med den øvrige redaktion på ca. 25 studerende sørge <strong>for</strong>, at<br />

<strong>Paragraf</strong> udkommer otte gange om året. Det indebærer planlægning af<br />

artikler, distribution og layout m.m.<br />

- skrive KUK<br />

Vi <strong>for</strong>venter, at du:<br />

- har ordenssans<br />

- er pligtopfyldende og ansvarsfuld<br />

- kan have mange bolde i luften<br />

- har gode samarbejdsevner<br />

- vil tage del i <strong>det</strong> sociale liv omkring <strong>Paragraf</strong><br />

- har kendskab til IT på brugerniveau<br />

- er god til at omgås mennesker<br />

Stillingen aflønnes med 20 timer pr. blad. Derudover er der masser af sociale<br />

aktiviteter på bla<strong>det</strong>.<br />

Stillingen kan søges af en eller af flere i fællesskab.<br />

Studerende, der har bestået 1. årsprøve, <strong>for</strong>etrækkes.<br />

Vi håber, at du har lyst til at være vores nye redaktør.<br />

Send en skriftlig ansøgning inden mandag d.<br />

06.03.2006 kl. 12 til <strong>Paragraf</strong>, Bartholins Allé, bygn.<br />

1340, 8000 Århus C, Att.: Anders Kluw. Mærk kuverten<br />

med ”Redaktør”. Samtaler afholdes i uge 10<br />

Sten Shaumburg-Müller,<br />

Vi har spurgt undervisere, hvordan de juridisk stiller<br />

ytringsfriheden over<strong>for</strong> religionsfriheden?<br />

Jens Vedsted-Hansen,<br />

menneskerettigheder<br />

Toftegaard Nielsen,<br />

strafferet og straffeproces<br />

retslæreGorm<br />

Hverken ytringsfriheden og<br />

religionsfriheden er absolutte<br />

friheder.<br />

De begrænses både af hinanden<br />

og af andre <strong>for</strong>hold.<br />

Det er først et problem, når<br />

ytringsfriheden bliver en <strong>for</strong>hånelse<br />

af andres religion.<br />

Dette kan i grovere tilfælde<br />

falde ind under straffelovens §<br />

266 b - en bestemmelse, der<br />

bygger på den bitre erfaring at<br />

<strong>for</strong>hånende ytringer kan opildne<br />

til voldeligt had.<br />

Udover <strong>det</strong> <strong>juridiske</strong> kan man<br />

sige, at <strong>det</strong> er meget svært at<br />

have et rimeligt fungerende<br />

fællesskab, hvis man hele tiden<br />

taler grimt til hinanden.<br />

Selvom man har ret til <strong>det</strong>, må<br />

man også nogle gange være<br />

høflig.<br />

Ligesom de fleste andre menneskerettigheder<br />

er ytringsfriheden<br />

ikke absolut.<br />

Det er tragisk og grotesk, at<br />

bestemte ytringer diskuteres<br />

i flere måneder, hvor kritik af<br />

indhol<strong>det</strong> betragtes som et angreb<br />

på selve ytringsfriheden.<br />

For <strong>det</strong> første anerkendes <strong>det</strong><br />

i <strong>for</strong>vejen i dansk ret, at den<br />

<strong>juridiske</strong> ytringsfrihed ikke er<br />

ubegrænset. For <strong>det</strong> an<strong>det</strong>,<br />

uanset om man går ind <strong>for</strong> en<br />

ubegrænset ytringsfrihed, så<br />

kan <strong>det</strong> jo ikke betragtes som et<br />

angreb på ytringsfriheden, når<br />

medier eller politikere kritiserer<br />

andres meninger og udtalelser<br />

- sådan som man desværre<br />

har <strong>for</strong>søgt at udlægge <strong>det</strong> i de<br />

sidste måneders debat.<br />

Efter min mening kan visse<br />

hensyn til religionsfrihed godt<br />

begrænse ytringsfriheden, uden<br />

at <strong>det</strong> behøver stække denne.<br />

Man kan sige, at <strong>det</strong> er en del<br />

af respekt <strong>for</strong> religionsfriheden,<br />

<strong>for</strong>di <strong>det</strong> <strong>for</strong> nogle nærmest kan<br />

være et indgreb, hvis de ikke<br />

kan udøve deres religion i fred<br />

<strong>for</strong> andres hån.<br />

Der er ingen juridisk konflikt<br />

mellem ytringsfriheden og religionsfriheden.<br />

Konflikten er mellem respekten<br />

<strong>for</strong> religiøse følelser og ytringsfriheden.<br />

I Europa hylder vi ytringsfrihed<br />

i ekstrem grad, samtidig med<br />

man hylder beskyttelse af indivi<strong>det</strong><br />

på 2 punkter; integritetskrænkelse<br />

(vold og lignende)<br />

og privatlivets fred.<br />

Samtidig slækker vi på beskyttelse<br />

af indivi<strong>det</strong>s ære(griner<br />

af injuriesager) og slækker<br />

på beskyttelsen af respekt <strong>for</strong><br />

religiøse følelser.<br />

Helt firkantet kan man sige, at vi<br />

er blevet så rationelle i kraft af<br />

oplysningstiden, at vi beskytter<br />

folks legeme og ikke finder sjælen<br />

beskyttelsesværdig.<br />

Andre steder på kloden er <strong>det</strong><br />

modsat. Spørgsmålet er så,<br />

hvem der er klogest?<br />

Tekst og foto: Marie Baadsmand og Christian Pedersen<br />

2


Det må siges, at der er et udtalt<br />

ønske blandt jurastuderende om,<br />

at få en bedre indtroduktion tilopgaveskrivning<br />

på 1. år. Som <strong>det</strong><br />

ses, er <strong>det</strong> næsten to tredjedele,<br />

der deler denne opfattelse.<br />

Vi vil følge op på <strong>det</strong>te i en fremtidig<br />

artikel<br />

Indtil næste deadline kan du<br />

på www.paragrafblad.dk kan du<br />

stemme om:<br />

QuickPoll<br />

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k<br />

Synes du, at der bør gives en introduktion til opgaveskrivning<br />

på 1. år?<br />

Hvor vigtig synes du et studierelevant<br />

job er?<br />

1) Jeg tør ikke lade være med<br />

at have et<br />

%<br />

20%<br />

2) Det kan vist være ligemeget,<br />

jeg skal nok få job alligevel<br />

3) Det er vigtigt, men der er jo<br />

10%<br />

ingen at få i Århus Ja, <strong>det</strong> mangler virkeligt Nej, <strong>det</strong> er der ingen grund til<br />

0%<br />

RUSSEKRETÆRER SØGES<br />

Det <strong>juridiske</strong> Studienævn søger to RUS-sekretærer til RUS-introduktionen 2006.<br />

RUS-sekretærerne har ansvaret <strong>for</strong> den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af RUS-introduktionen 2006.<br />

RUS-sekretærernes arbejdsopgaver er, i samarbejde med sekretariatet og studievejlederne, følgende:<br />

• Ansvarlig <strong>for</strong> redigering og opdatering af RUS-pjecen.<br />

• Ansvarlig <strong>for</strong> aftaler med eventuelle gæste<strong>for</strong>elæsere til RUS-introduktionen.<br />

• Ansvarlig <strong>for</strong> evaluering af RUS-introduktionen.<br />

• Ansvarlig <strong>for</strong> genbestilling af hytter til næste semester.<br />

• Kontaktled mellem tutorer og studienævnssekretariatet.<br />

Der vil blive afholdt ét ugentligt møde med sekretariatet med henblik på koordinering af den <strong>for</strong>estående RUS-introduktion.<br />

Møderne vil blive afholdt i maj og juni måned og igen i august måned.<br />

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til studienævnssekretær Lisbeth Vasegaard Hansen, på tlf. 8942 1387.<br />

RUS-sekretærerne vil blive aflønnet med en timeløn, som pt. er 124,85 kr. pr. time inkl. feriepenge. Omfanget af arbej<strong>det</strong><br />

<strong>for</strong>ventes at blive ca. 250 timer i alt. (125 timer pr. person) i perioden april til oktober 2006.<br />

Ansøgningen skal indeholde en oversigt over studiemæssig anciennitet og andre relevante oplysninger, der kan have<br />

interesse ved udvælgelsen af RUS-sekretær. Hvis der indgives fælles ansøgning, skal <strong>det</strong> fremgå, om ansøgningen er<br />

betinget af fælles ansættelse. Ansøgningen sendes til Lisbeth Vasegaard Hansen, Det <strong>juridiske</strong> Studienævn, og skal være<br />

studienævnet i hænde senest mandag den 13. marts 2006 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt torsdag den<br />

16. marts 2006.<br />

2<br />

4%<br />

301 stemmer i alt<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

Advokatfuldmægtige<br />

Med 150 jurister og en samlet medarbej-<br />

derstab på 285 er Plesner et af lan<strong>det</strong>s<br />

førende internationale advokatfirmaer<br />

med specialer inden <strong>for</strong> alle erhvervs- og<br />

offentligretlige områder.<br />

Vi søger<br />

advokatfuldmægtige, der kan tiltræde i år<br />

pr. 1. august, 1. september eller efter nærmere<br />

aftale.<br />

Du kan <strong>for</strong>vente<br />

en bred og alsidig uddannelse i et inspire-<br />

rende og u<strong>for</strong>melt arbejdsmiljø. Opgaverne<br />

er ud<strong>for</strong>drende og afvekslende, og du indgår<br />

i et dynamisk team af ambitiøse kolleger.<br />

Som advokatfuldmægtig hos Plesner gen-<br />

nemgår du et meget bredt og alsidigt<br />

uddannelses<strong>for</strong>løb med adgang til rokering<br />

mellem vores afdelinger. Udover Advokat-<br />

samfun<strong>det</strong>s obligatoriske advokatuddan-<br />

nelse, der afsluttes med advokateksamen,<br />

har du mulighed <strong>for</strong> løbende at deltage i en<br />

lang række interne og eksterne kurser. Efter<br />

afsluttet advokateksamen er der <strong>for</strong>tsat<br />

fokus på at øge dine faglige og sproglige<br />

kompetencer via intern og ekstern efterud-<br />

dannelse.<br />

Vi tilbyder dig desuden attraktive løn- og<br />

ansættelsesvilkår samt frihed i tilrettelæg-<br />

gelsen af dit daglige arbejde. Du får kontor<br />

i en af Københavns mest markante byg-<br />

ninger, "Kobbertårnet", som ud over en<br />

fantastisk udsigt byder på en række<br />

skræddersyede, topmoderne og effektive<br />

faciliteter.<br />

Vores <strong>for</strong>ventninger til dig<br />

er, at du har et højt fagligt niveau og er <strong>for</strong>-<br />

trolig med engelsk. Du er engageret, tro-<br />

værdig og ansvarlig. Du evner at samarbejde<br />

og trives med at være en del af et team.<br />

Desuden er du handlekraftig og har et<br />

godt humør.<br />

Vil du vide mere<br />

om os, vores <strong>for</strong>retningsområder og ju-<br />

rister, kan du besøge vores hjemmeside,<br />

www.plesner.com, eller kontakte HR-chef<br />

Allan Hurup Petersen på telefon 33 12 11 33.<br />

Din ansøgning<br />

sender du hurtigst muligt sammen med dine<br />

eksamenspapirer til HR-afdelingen, att.: Tine<br />

Olesen – gerne via e-mail job@plesner.com.<br />

AMERIKA PLADS 37<br />

2100 KØBENHAVN Ø<br />

TLF. +45 33 12 11 33<br />

WWW.PLESNER.COM


Hvad sker der, hvis du tilmelder<br />

dig eksamen <strong>for</strong> sent?<br />

I <strong>for</strong>bindelse med vintereksamen<br />

2005/2006 fik studienævnet ansøgninger<br />

fra 111 studerende om<br />

dispensation fra tilmeldingsfristen<br />

til eksamen.<br />

80 af de 111 studerende ønskede<br />

at komme til PC-eksamen i de fag,<br />

de havde glemt at tilmelde sig.<br />

For den enkelte studerende, som<br />

glemmer at tilmelde sig eksamen,<br />

kan <strong>det</strong> virke bureaukratisk og ikke<br />

så gennemskueligt, hvor<strong>for</strong> man<br />

<strong>for</strong> <strong>det</strong> første ikke bare kan komme<br />

til eksamen alligevel og især, hvor<strong>for</strong><br />

man ikke bare kan komme til<br />

PC-eksamen alligevel.<br />

Universitetet besidder et begrænset<br />

antal eksamenspladser ved<br />

hver eksamen, herunder PC-pladser.<br />

Juridisk Institut indgår på lige<br />

fod med de andre institutter ved<br />

universitetet i <strong>for</strong>delingen af<br />

(PC-)eksamenspladser.<br />

Når der fastsættes en frist <strong>for</strong><br />

tilmelding til eksamen, er <strong>det</strong> <strong>for</strong>di<br />

<strong>for</strong>delingen af alle pladserne skal<br />

finde sted i så god tid, at man så<br />

tidligt som muligt kan <strong>for</strong>tælle de<br />

studerende præcis hvilken dato,<br />

de skal til skriftlig eksamen. Fordelingen<br />

af pladser sker således<br />

umiddelbart efter tilmeldingsfristens<br />

udløb, og <strong>det</strong> er herefter<br />

ikke uden videre muligt at skaffe<br />

pladser til alle de studerende, der<br />

tilmelder sig efter fristens udløb.<br />

Det er studienævnets mål at<br />

tilgodese så mange studerendes<br />

ønske om at komme til eksamen<br />

som muligt. Der<strong>for</strong> har nævnet<br />

også fastlagt en lempelig praksis<br />

<strong>for</strong> studerende, som ikke har<br />

tilmeldt sig <strong>for</strong> sent til eksamen<br />

før. I disse tilfælde bestræber<br />

administrationen sig på at skaffe<br />

eksamenspladser til den ordinære<br />

skriftlige eksamen, således at den<br />

studerende i hvert fald tilbydes<br />

en eksamensplads. Det er straks<br />

sværere at blive ved med at tilbyde<br />

PC-eksamensplads til alle, der<br />

tilmelder sig <strong>for</strong> sent, <strong>for</strong>di <strong>det</strong> antal<br />

PC-pladser, som universitetet<br />

råder over, er begrænset.<br />

Så hvad sker der helt konkret,<br />

hvis du glemmer at tilmelde dig<br />

eksamen inden <strong>for</strong> fristen?<br />

• Hvis <strong>det</strong> er første gang, vil studienævnet<br />

tilbyde dig en plads ved<br />

ordinær skriftlig eksamen og sætte<br />

dig på venteliste til PC-eksamen.<br />

Du risikerer således, at du ikke får<br />

tildelt en PC-plads.<br />

• Hvis <strong>det</strong> er anden gang, du tilmelder<br />

dig <strong>for</strong> sent, vil studienævnet<br />

<strong>for</strong>etage en konkret vurdering af<br />

din ansøgning, og hvis nævnet<br />

beslutter at give dig dispensation,<br />

vil du i første omgang blive tilbudt<br />

en plads ved ordinær skriftlig eksamen,<br />

men du vil ikke komme på<br />

venteliste til PC-eksamen. I ste<strong>det</strong><br />

Tilmeldingsperioderne<br />

1.-3. år af bacheloruddannelsen<br />

Sommereksamen: 1.-15. marts<br />

Augusteksamen: 6.-12. juli<br />

Vintereksamen: 1.-15. oktober<br />

Kandidatuddannelsen<br />

Skriftlige eksaminer:<br />

Sommereksamen: 1.-15. marts<br />

Vintereksamen: 1.-15. oktober<br />

bliver du sat nederst i køen, og<br />

hvis der bliver ledige pladser, vil<br />

du således først blive tilgodeset,<br />

når alle andre har fået tildelt en<br />

plads. Din risiko <strong>for</strong> ikke at få tildelt<br />

en PC-plads <strong>for</strong>øges således<br />

væsentligt.<br />

Der<strong>for</strong>: Hold øje med www.jura.<br />

au.dk/eksamen.htm som er studienævnets<br />

officielle og bindende<br />

meddelelsesmiddel. Her vil du<br />

altid kunne se tilmeldingsfristerne<br />

under ”Generelle frister <strong>for</strong> tilmelding<br />

til eksamen” og i <strong>for</strong>bindelse<br />

med hver eksamen, vil der være et<br />

opslag, som vedrører den konkrete<br />

eksamenstilmeldingsperiode.<br />

Af Jørgen Albæk Jensen<br />

Mundtlige eksaminer<br />

Du er automatisk tilmeldt den mundtlige eksamen,<br />

når du er tilmeldt et kursusfag.<br />

Hvis du har udskudt en mundtlig eksamen i et<br />

kursusfag bedes du kontakte Ekspeditionskontoret<br />

eller Kandidatkontoret <strong>for</strong> at få in<strong>for</strong>mation om,<br />

hvordan du tilmelder dig.<br />

Nyt Jurråd<br />

Øverst fra venstre: Christian Pedersen, Rasmus Grønborg Jakobsen, Linda Nielsen, Marie Guldberg, Pernille<br />

Østergård, Peter Tind, Jacob Sørensen, Nanna N. Grøndal, Anne Stridbæk, Anders Larsen, Stefan Martens.<br />

Fraværende: Andreas<br />

TILMELDING TIL EKSAMEN<br />

DET JURIDISKE STUDIENÆVN<br />

Aarhus Universitet<br />

Sommeren 2006<br />

Mundtlige og skriftlige eksaminer på 1., 2. og 3. år af bacheloruddannelsen og alle skriftlige eksaminer på<br />

kandidatuddannelsen<br />

Tilmelding til eksaminer på den <strong>juridiske</strong> bachelor- og kandidatuddannelse sommeren 2006 skal <strong>for</strong>egå<br />

via din selvbetjeningsside.<br />

Tilmeldingsperiode: 1. marts – 15. marts 2006<br />

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende tilmelding bedes rettet til Anette Andreasen, Eksamensadministrationen,<br />

Det samfundsvidenskabelige Fakultet, bygning 1327, 3 sal. Tlf. 8942 5461 eller på e-mail adresse:<br />

aan@adm.au.dk<br />

Du skal selv - 8 dage før eksamen - udskrive dit adgangsbrev (nummerbrev) til eksamenslokalet. Adgangsbrevet<br />

er bevis på, at du har tilmeldt dig den pågældende eksamen, samtidig vil <strong>det</strong> fremgå af adgangsbrevet<br />

hvor eksamen afholdes.<br />

Hvis du ikke har adgangsbrevet (nummerbrevet) med, vil du ikke få adgang til eksamenslokalet.<br />

Vær opmærksom på at du kan tilmelde dig PC-eksamen i alle skriftlige eksaminer, hvor alle hjælpemidler<br />

er tilladt. Reglerne kan ses på følgende web-adresse: http://www.au.dk/da/56-05.htm<br />

Hjælpemiddellister vil kunne ses på: http://www.jura.au.dk/hjaelpemiddellister.htm<br />

HUSK! Studerende, som ønsker at søge om særlige eksamensvilkår, skal fremsende ansøgning herom<br />

til studienævnet senest samtidig med at tilmelding til den pågældende eksamen finder sted.<br />

16. februar 2006, Berit Nielsen bn@jura.au.dk<br />

2 29


ANSØGNINGSFRIST den 24. MARTS<br />

P a r a g r a f r y t t e r e n Af<br />

Hvis døden var ordblind....<br />

<strong>Paragraf</strong> præsenterer<br />

Den Juridiske<br />

Krydsord<br />

Af Marie Baadsmand<br />

Pyh - Det var <strong>det</strong>...<br />

og så til den<br />

næste...<br />

A...n...d...e...r...<br />

Andrea?<br />

Rasmus Grønborg<br />

3. Beføjelse<br />

8. Nedsættelse<br />

11. Retsregel<br />

12. En person og dennes afkom<br />

15. Del hvorover arvelader ikke kan testere<br />

18. Vederlag<br />

20. Pårørende<br />

21. Kotyme<br />

22. Skyld<br />

26. Afhændelse<br />

27. Hændelse<br />

29. Opløsning af ægteskab<br />

30. Med vilje<br />

33. Årsags<strong>for</strong>bindelse<br />

35. Vederlagsfri overførsel af gode<br />

37. Aktiver<br />

38. Kadaver<br />

39. Godkendelse<br />

40. Vun<strong>det</strong> adkomst<br />

41. Antal<br />

42. Grundregel<br />

43. Bestandig<br />

44. Afdrag<br />

Hen Ned<br />

1. Kompromis<br />

2. Afkom<br />

4. Drab<br />

5. Bekendtgøre<br />

6. Tilsidesættelse<br />

7. Inddeling af arveberettigede slægtning<br />

8. Anpartsselskab<br />

9. Afvikling af <strong>for</strong>muemasse<br />

10. Hæder<br />

13. Gage<br />

14. besiddelse<br />

16. Bestemmelse<br />

17. Forhold<br />

19. Forklaring om ophold på tidspunkt<br />

23. indførelse i tingbog<br />

24. Tilskuer<br />

25. Tilbagebetaling<br />

28. Skjult <strong>for</strong>søg på regelbrud<br />

31. Praksis<br />

32. Vie<br />

33. Betingelse<br />

34. Pres<br />

36. Virksomhed<br />

1


2<br />

EMRK – <strong>for</strong> praktikere<br />

Bogen Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – <strong>for</strong> praktikere fra<br />

200 har allerede erstattet <strong>det</strong> tidligere pensum i kursusfaget Europæisk<br />

og Dansk Menneskeret. <strong>Paragraf</strong> anmelder bogen.<br />

Jon FridrikKjølb<br />

r o h a r<br />

arbej<strong>det</strong><br />

med menneskerettigheder<br />

i<br />

mange år,<br />

og bogen<br />

har der<strong>for</strong><br />

– som <strong>det</strong><br />

fremgår<br />

af titlen<br />

– en praktisk indgangsvinkel.<br />

Kjølbros <strong>for</strong>mål med sin bog er at<br />

beskrive praksis efter EMRK. Dette<br />

gøres ved omfattende henvisning<br />

til Domstolens praksis.<br />

Opdeling<br />

Den Europæiske Menneskeret-<br />

tighedskonvention – <strong>for</strong> praktikere<br />

er tematisk opdelt i kapitler, som<br />

svarer til de enkelte bestemmelser<br />

i konventionen. Hvert kapitel indledes<br />

med en præsentation af bestemmelsens<br />

indhold og opbygges<br />

omkring de materielle rettigheder<br />

og friheder sikret ved den pågældende<br />

bestemmelse. Afgrænsningen<br />

af de materielle rettigheder<br />

og friheder <strong>for</strong>etages derefter ved<br />

hjælp af domstolspraksis om den<br />

konkrete problemstilling. Det skaber<br />

et hurtigt overblik over praksis<br />

på et bestemt område.<br />

Læsevenlig<br />

Målgruppen er praktikere, som<br />

<strong>for</strong>ventes at have et vist minimumskendskab<br />

til emnet. Det betyder<br />

at Kjølbro er <strong>det</strong>aljeret og grundig i<br />

sin gennemgang af konventionens<br />

materielle rettigheder og friheder.<br />

Til gengæld fremstår bogen meget<br />

læsevenlig og pædagogisk. Først<br />

og fremmest er opbygningen medvirkende<br />

til at skabe overblik, men<br />

derudover kursiverer Kjølbro centrale<br />

begreber og ord i de enkelte<br />

afsnit, hvilket yderligere øger læsevenligheden.<br />

Den Europæiske<br />

Menneskerettighedskonvention<br />

– <strong>for</strong> praktikere er bestemt anbefalelsesværdig.<br />

Kristina Ravn<br />

kr@paragrafblad.dk<br />

Undervisningsinitiativer på privatret<br />

I løbet af <strong>det</strong> seneste semester<br />

er der sket <strong>for</strong>skellige ændringer i<br />

undervisningsudbu<strong>det</strong> på <strong>det</strong> område,<br />

der varetages af Afdelingen<br />

<strong>for</strong> Privatret. På bachelordelen er<br />

der tale om en justering i rækkefølgen<br />

af fagene. På kandidatuddannelsen<br />

er der kommet nye<br />

kursusfag til.<br />

På bacheloruddannelsen er der<br />

byttet om på undervisningen i<br />

fagene selskabsret og konkursret<br />

(herunder introduktion til insolvensret).<br />

Det vil herefter være<br />

således, at der bliver undervist i<br />

sel-skabsret på 5. semester (efterårssemesteret)<br />

og konkursret<br />

på 6.semester (<strong>for</strong>årssemesteret).<br />

Æn-dringen er begrun<strong>det</strong> i, at<br />

konkursret <strong>for</strong>udsætter kendskab<br />

til en række grundlæggende <strong>for</strong>-<br />

mueretli-ge discipliner, såsom fx<br />

panteret og solidaritet. Disse fag<br />

bliver imidlertid først gennemgået<br />

på 6. semester. Omvendt<br />

<strong>for</strong>udsætter selskabsret ikke et<br />

dybere kendskab til andre <strong>juridiske</strong><br />

discipliner end <strong>det</strong>, de studerende<br />

gerne skulle have på 5. semester.<br />

Samtidig vil indsigt i selskabsret<br />

kunne være nyttig at have før<br />

gennemgangen af en række af<br />

de klassiske <strong>for</strong>mueretlige fag på<br />

6. semester. Ændringen træder i<br />

kraft fra efterårssemesteret 2006,<br />

og der vil der<strong>for</strong> <strong>for</strong>tsat blive undervist<br />

i sel-skabsret i <strong>det</strong> kommende<br />

<strong>for</strong>årssemester.<br />

På kandidatuddannelsen er der<br />

indført <strong>det</strong> nye kursusfag ”Advokatprofessionen”.<br />

I <strong>det</strong>te kursusfag<br />

bliver der stillet skarpt på de<br />

mange facetter, advokatarbej<strong>det</strong><br />

indeholder i dag. Faget omfatter alt<br />

fra advokatens praktiske arbejde til<br />

advokaters erstatningspligt. Faget<br />

må være et must <strong>for</strong> studeren-de,<br />

der overvejer muligheden <strong>for</strong> på et<br />

tidspunkt at blive advokatfuldmægtige.<br />

Faget varetages af adjunkt<br />

Eva Aaen Skovbo, som har en<br />

<strong>for</strong>tid som praktiserende advokat.<br />

”Lejeret” har længe i kraft af professor<br />

Halfdan Krag Jespersens<br />

dynamiske indsats været et centralt<br />

<strong>for</strong>mueretligt kursusfag. Fra<br />

<strong>for</strong>årssemesteret 2006 bliver faget<br />

delt op i ”Lejeret 1” og ”Lejeret 2”.<br />

I Lejeret 1 bliver <strong>for</strong>skellige grundlæggende<br />

lejeretlige spørgsmål<br />

taget op, mens mere specielle<br />

temaer er genstand <strong>for</strong> undervisningen<br />

i Lejeret 2. Lejeret 1 vil<br />

blive udbudt hvert semester, mens<br />

Lejeret 2 vil blive udbudt hvert an<strong>det</strong><br />

semester, første gang <strong>for</strong>året<br />

2007. Med denne opsplitning har<br />

<strong>det</strong> været tanken at <strong>for</strong>søge at<br />

udvikle faget yderligere. Studerende<br />

kan herved opnå en større<br />

speci-alisering inden <strong>for</strong> lejeretten.<br />

Undervisningen <strong>for</strong>ventes at blive<br />

varetaget af en række praktikere.<br />

Endvidere er der indført et yderligere<br />

arbejdsretligt kursusfag. Her<br />

er tale om faget ”Ansættelsesret og<br />

personalejura”. I undervisningen<br />

bliver der taget udgangspunkt i<br />

Kære Helge, lad nu<br />

universiteterne være!<br />

Regeringen vil afskaffe gruppeprøver.<br />

I en pressemeddelelse udtaler<br />

ministeriet: ” Eksamination og<br />

besvarelse skal <strong>for</strong>egå individuelt<br />

og der skal <strong>for</strong>etages individuel<br />

bedømmelse og gives individuelle<br />

karakterer.”<br />

Isoleret set er <strong>det</strong> jo også <strong>det</strong><br />

eneste <strong>for</strong>nuftige: Mit eksamensbevis<br />

er mit eget. Det skulle gerne<br />

afspejle hvilken viden og hvilke<br />

kompetencer, jeg har tilegnet mig<br />

igennem mit studium. Arbejdsgiveren<br />

har ret til at få ren besked.<br />

Desuden piller <strong>for</strong>slaget ikke ved<br />

mulighederne <strong>for</strong> <strong>for</strong>tsat at lave<br />

gruppearbejde.<br />

Logikken til trods, kan man i studenterpolitiske<br />

kredse se, at ikke<br />

alle støtter ideen. Studenterrå<strong>det</strong>,<br />

der desværre er den største studenterpolitiske<br />

organisation på<br />

Aarhus Universitet, har i noget<br />

vage vendinger udtalt sig imod<br />

regeringens planer. Stor og klar<br />

modstand har man kunnet høre fra<br />

Studenterrå<strong>det</strong>s tvilling på RUC,<br />

samt fra socialdemokraterne i Frit<br />

Forum i Aalborg.<br />

At man på universitetscentrene i<br />

Roskilde og Aalborg er imod afskaffelsen<br />

af gruppeeksamenerne<br />

er <strong>for</strong>ståelig nok: Det er jo netop<br />

denne eksamens<strong>for</strong>m, der danner<br />

fundamentet <strong>for</strong> disse ”universiteters”<br />

eksistensberettigelse. Tager<br />

medarbejderens individuelle rettigheder<br />

og <strong>for</strong>pligtelser i ansættelses<strong>for</strong>hol<strong>det</strong>.<br />

Faget bliver en del<br />

af den palet af arbejdsretlige fag,<br />

som udbydes – bl.a. i samarbejde<br />

med Handelshøjskolen i Århus.<br />

Faget varetages af Martin Gräs<br />

Lind, der har en bred praktisk og<br />

teoretisk tilgang til faget.<br />

Endelig udbydes fra <strong>for</strong>året 2007<br />

faget ”Voldgift”. Voldgiftsret er et<br />

centralt fag <strong>for</strong> praktikere, og <strong>det</strong><br />

har <strong>for</strong>ankring i både national og<br />

international ret. Her er tale om et<br />

fag, der gennem flere år kun har<br />

man således gruppeprøverne fra<br />

RUC, fratager man også denne<br />

institution sin berettigelse som et<br />

”alternativt universitet”.<br />

Det kan man jo så mene om, hvad<br />

man vil. Når folk vælger RUC<br />

som studiested, må <strong>det</strong> vel være<br />

<strong>for</strong>di, de mener at kunne drage<br />

<strong>for</strong>dele af gruppeprøverne. Rent<br />

akademisk er <strong>det</strong> jo klart Århus<br />

og Københavns universiteter, der<br />

fører – men hér er vi jo så også<br />

mere individualistiske.<br />

Men ingen rose uden torne<br />

Selvom <strong>for</strong>slaget er godt – og<br />

bør gennemføres – illustrerer <strong>det</strong><br />

imidlertid en meget kedelig tendens,<br />

vi som studenterpolitikere<br />

har kunnet konstatere igennem<br />

de sidste par år: Detailregulering<br />

fra statens side.<br />

Det hele begyndte med den nye<br />

universitetslov, som gav universiteterne<br />

en ny ledelses<strong>for</strong>m på<br />

bekostning af universitetsdemokratiet.<br />

Lovændringen var dog<br />

<strong>for</strong>ståelig. Det samme kan på<br />

ingen måde siges om den uddannelsesbekendtgørelse,<br />

der<br />

efterfulgte: Før havde mange<br />

uddannelser deres egen bekendtgørelse,<br />

som var tilpasset studiets<br />

enkelte faglige behov. Nu skal alle<br />

uddannelser være opbygget efter<br />

bachelor + kandidat-modellen over<br />

været udbudt på engelsk, men<br />

som altså nu udbydes på dansk.<br />

Med udgangspunkt i den almindelige<br />

aftaleret og procesret er <strong>det</strong><br />

meningen, at faget skal afdække<br />

de problemstilliner, vold-giftsvedtagelse<br />

giver anledning til. Undervisningen<br />

i faget deles mellem<br />

Ana Mercedes López-Rodríguez<br />

og Anders Ørgaard.<br />

Af Anders Ørgaard, lektor,<br />

afd. <strong>for</strong> Privatret<br />

en tidsperiode på 3 + 2 år.<br />

Og <strong>det</strong> var allerede med denne<br />

bekendtgørelse, at kæden hoppede<br />

af. For hvor<strong>for</strong> i alverden skal<br />

man fra statens side bestemme,<br />

hvordan de enkelte studier skal opbygges?<br />

Og hvor<strong>for</strong> skal embedsmænd<br />

i København bestemme,<br />

om jeg skal til eksamen i gruppe<br />

eller <strong>for</strong> mig selv?<br />

Detailregulering<br />

Det, mine damer og herre, er <strong>det</strong>ailregulering;<br />

og <strong>det</strong> er jeg imod.<br />

Jeg tror nemlig på, at undervisere<br />

og studerende på f.eks. jura, bedst<br />

selv ved, hvordan studiet skal<br />

opbygges. Det samme gør sig<br />

gældende på nordisk, på geologi,<br />

på medicin osv.<br />

Det har aldrig været Videnskabsministeriets<br />

embedsmænds opgave,<br />

at bestemme hvordan mit<br />

studium skal opbygges. Det kan<br />

vi godt selv finde ud af.<br />

Der<strong>for</strong> Helge Sander: Lad os nu<br />

være i fred! Tag hellere at spar dine<br />

reguleringsivrige embedsmænd og<br />

gruppearbej<strong>det</strong> i ministeriet væk.<br />

Af Nikolaj Hawaleschka<br />

Stenberg, stud.jur., og<br />

<strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Konservative<br />

Studenter i Århus.


Trænger dit cv til<br />

en make-over?<br />

Så overvej ELSA’s STEP-program.<br />

Her kan du blive trainee i udlan<strong>det</strong><br />

<strong>for</strong> en periode på 4-12 uger. Det<br />

giver dig mulighed <strong>for</strong> at få indblik<br />

i arbejdsgangen i en udenlandsk<br />

virksomhed, og dermed har dit<br />

cv pludselig et mere tiltalende<br />

fagligt look.<br />

Dette skete f.eks. <strong>for</strong> den unge<br />

tyske pige Sabine, som fik et<br />

STEP-job hos Gorissen Federspiel<br />

Kirkegaard nogle uger i sommerferien.<br />

De blev dog så glade <strong>for</strong><br />

hende, at hun senere kom igen til<br />

et halvt års ansættelse hos firmaet.<br />

STEP kan således også bruges<br />

som springbræt til en international<br />

karriere.<br />

Der er STEP-jobs i hele Europa<br />

og arbejdspladsen kan variere fra<br />

advokatfirmaer, virksomheder og<br />

offentlige institutioner. Alle steder<br />

med en international juridisk vin-<br />

Til <strong>for</strong>mueret<br />

på 1. og 2. år<br />

kel. Man kan eksempelvis komme<br />

til Storbritannien, Tyskland, Spanien<br />

eller et af de mange andre<br />

spændende lande.<br />

Du vil komme til at deltage i<br />

løsningen af konkrete <strong>juridiske</strong><br />

problemstillinger, og derved indgå<br />

i arbejdsgangen i en udenlandsk<br />

virksomhed.<br />

Firmaet betaler en løn, der dækker<br />

leveomkostninger og husleje under<br />

ophol<strong>det</strong>. De eneste udgifter,<br />

du selv vil få, er rejseomkostninger<br />

og lommepenge.<br />

Udover de faglige aspekter, får du<br />

selvfølgelig mulighed <strong>for</strong> at opleve<br />

lan<strong>det</strong> og <strong>det</strong>s kultur. Den lokale<br />

ELSA <strong>for</strong>ening vil hjælpe med<br />

diverse fritidsaktiviteter.<br />

For at få disse fantastiske jobs<br />

skal du selvfølgelig være medlem<br />

af ELSA, derefter kan du udfylde<br />

en ansøgning på ELSA Online på<br />

Juridisk Bog<strong>for</strong>midling<br />

www.elsa.org . Ansøgningen bliver<br />

automatisk matchet med de relevante<br />

jobs, der ligger i databasen,<br />

og du kan derefter søge dem. Det<br />

er op til virksomheden at udvælge<br />

en trainee blandt ansøgerne.<br />

Så STEP op på kontoret, bliv medlem<br />

og få fluks disse fantastiske<br />

cv make-up <strong>for</strong>dele, og du kan<br />

måske komme af sted allerede til<br />

sommer…<br />

Hvis du ønsker yderligere in<strong>for</strong>mation<br />

så kom op på kontoret og få<br />

en STEP folder eller skriv en mail<br />

til STEP ansvarlig Kirsten Friis på<br />

aarhus@elsa.dk.<br />

ELSA finder du på <strong>for</strong>eningsgangen,<br />

der er åbent hver dag mellem<br />

12.15 og 13.00.<br />

Af Mia Drechsler Poulsen<br />

& Sanne Hjorth Henriksen,<br />

STEP-udvalget<br />

Før:<br />

382,50 kr.<br />

Nu:<br />

Kun 180 kr.<br />

Når jurister skejer ud<br />

Som traditionen <strong>for</strong>eskriver<br />

<strong>det</strong>, indbød<br />

JUS i februar til årsfest.<br />

Nu<br />

har man<br />

holdt denn<br />

e f e s t<br />

længere<br />

end nogen<br />

kan<br />

huske, så<br />

h v o r f o r<br />

ikke gøre<br />

<strong>det</strong> i år<br />

igen?<br />

Efter en enkelt<br />

<strong>det</strong>our<br />

sidste år, var<br />

festen nu tilb<br />

a g e p å<br />

SAS Radisson,<br />

hvilket<br />

om ikke an<strong>det</strong><br />

gjorde<br />

transport<br />

e n f o r<br />

gæsterne<br />

lidt nemmere.<br />

JUS afholdte årsfest, og <strong>Paragraf</strong> var selvfølgelig med.<br />

Ankomst<br />

med stil<br />

Efter en, efter<br />

<strong>for</strong>holdene,<br />

stille og rolig<br />

<strong>for</strong>fest, hvor<br />

<strong>det</strong> obligatoriskegruppebillede<br />

blev<br />

taget, champagnepropperne<br />

føg<br />

om ørene<br />

og tøserne<br />

rettede på<br />

kjoler, hår<br />

og makeup<br />

i en<br />

uendelighed,<br />

var<br />

d e t t i d<br />

at begive<br />

sig af<br />

sted.<br />

Vi blev som vanligt budt velkommen<br />

med fanfarer af pigegarden<br />

og en velkomstdrink i foyeren.<br />

Hvis man ikke vidste bedre, ville<br />

man stadig på <strong>det</strong>te tidspunkt tro,<br />

at <strong>det</strong>te var en vældig <strong>for</strong>mel fest,<br />

hvor alle var i deres stiveste puds,<br />

og opførte sig reglementeret. Det<br />

med <strong>det</strong> stiveste puds holdt ganske<br />

vist også resten af aftenen<br />

– eller gjorde i hvert fald <strong>for</strong> de<br />

fleste. Men opførslen skulle vise<br />

sig at være ikke helt efter bogen.<br />

Underholdende servering<br />

Efter dørene var blevet slået op til<br />

festsalen, kunne vi indtage vores<br />

pladser og virkelig nyde den fantastiske<br />

menu, der blev serveret.<br />

Og nu vi er ved serveringen. Det<br />

blev <strong>for</strong>holdsvist hurtigt klart <strong>for</strong> de<br />

fleste, at ikke alle tjenerne var helt<br />

ægte. En gruppe af dem, sørgede<br />

<strong>for</strong> en fremragende underholdning<br />

under <strong>det</strong> meste af middagen, med<br />

bl.a. guitarspil, danseundervisning<br />

og skarpe kommentarer.<br />

Konference<br />

Men middagen til en årsfest er<br />

selvfølgelig ikke rigtig, hvis der ikke<br />

undervejs er indlagt konferencer.<br />

Hvis du aldrig har været til årsfest,<br />

ved du sikkert ikke, hvad jeg snakker<br />

om, men lad mig <strong>for</strong>klare: Der<br />

findes to slags konferencer. Der er<br />

de små konferencer, der afholdes<br />

under bordene, hvor man drikker<br />

lidt af sin lommelærke og synger<br />

et par festlige sange sammen med<br />

sin borddame. Så er der de store<br />

konferencer, hvor alle festens deltagere<br />

går ud på pigetoilettet, og<br />

drikker lidt af sine lommelærker og<br />

synger et par festlige sange – <strong>det</strong><br />

samme som før, her bare under<br />

større <strong>for</strong>hold. Et gennemgående<br />

tema var et udpræget ønske om at<br />

få flere københavnere ind i Vestre<br />

Fængsel. Det lyder måske ikke<br />

helt så underholdende, men tro<br />

mig – <strong>det</strong> er god spas.<br />

Så behold dog tøjet på<br />

En anden tradition til årsfest,<br />

bliver – <strong>for</strong>stå den hvem, der kan<br />

– også stædigt fastholdt. På et<br />

eller an<strong>det</strong> tidspunkt, er der en<br />

del at fyrene, der får en voldsom<br />

trang til at stå på dansegulvet<br />

med bukserne nede om anklerne<br />

og synge svenske drukviser. Jeg<br />

er ikke helt sikker på, jeg <strong>for</strong>står<br />

meningen, men jeg er ret sikker<br />

på, at de tilstedeværende piger<br />

ikke nød <strong>det</strong>. Men <strong>det</strong> er åbenbart<br />

hvad der sker, når man går til fest<br />

med andre skandinaver. Dem, der<br />

ikke falder i søvn under bor<strong>det</strong>,<br />

smider bukserne.<br />

De skønne kvinder og de <strong>for</strong>færdelige<br />

mænd<br />

Den sidste tradition er mændenes<br />

og kvindernes tale til <strong>det</strong> modsatte<br />

køn. Disse blev i år holdt af Anders<br />

fra <strong>Paragraf</strong> og Carina fra JUS. Jeg<br />

skal prøve ikke at lade <strong>det</strong> faktum,<br />

at Anders er min redaktør spille<br />

ind, men mændenes tale var nu<br />

den bedste. Kvinderne blev skamrost<br />

som sig hør og bør, hvorimod<br />

mændene mest af alt blev svinet til<br />

i kvindernes tale. Det er altså ikke<br />

<strong>det</strong>, der er konceptet.<br />

Lanciers og anden dans<br />

Efter middagen spillede swingban<strong>det</strong><br />

op til dans, og selvfølgelig<br />

blev den traditionsrige Les Lanciers<br />

også fuldført, efter bedste<br />

hukommelse.<br />

Alt i alt må <strong>det</strong> siges at være en<br />

yderst vellykket fest som JUS<br />

havde skruet sammen, og var du<br />

ikke med i år, kan jeg kun anbefale<br />

at du tager med næste gang.<br />

Denns B. Lange<br />

dl@paragrafblad.dk


Opstramning vedrørende<br />

specialernes længde<br />

Efter studieordningen må specialerne<br />

kun udgøre 25 normalsider<br />

pr. 10 ECTS. En normalside er<br />

2400 anslag incl. mellemrum.<br />

Noter skal medregnes i de tilladte<br />

sider, men ikke indholds<strong>for</strong>tegnelse<br />

og bilag. Det fremgår også af<br />

studieordningen, at studienævnet<br />

kan dispensere <strong>for</strong> mindre overskridelser.<br />

I den senere tid har studienævnet<br />

haft stadig flere specialer, der havde<br />

vanskeligt ved at overholde disse<br />

omfangsbegrænsninger. Dette<br />

er hverken i studienævnets eller<br />

de studerendes interesse, da <strong>det</strong><br />

alt an<strong>det</strong> lige så vil tage længere<br />

tid at udarbejde specialet, ligesom<br />

der vist efterhånden havde udviklet<br />

sig en <strong>for</strong>m <strong>for</strong> konkurrence med<br />

hensyn til specialelængden.<br />

Jeg har der<strong>for</strong> som studieleder<br />

besluttet at stramme op på administrationen<br />

af disse regler, således<br />

at specialer, der fremover overskrider<br />

de fastlagte rammer, vil blive<br />

afvist fra bedømmelse med anmodning<br />

om <strong>for</strong>kortelse, således<br />

at de overholder længdereglerne.<br />

Samtidig skal specialeskrivere<br />

fremover - samtidig med afleveringen<br />

- dokumentere specialets<br />

længde gennem en udskrift fra<br />

tekstbehandlingsprogrammet,<br />

som angiver hvor mange anslag<br />

specialet i alt udgør.<br />

Denne nye praksis er allerede trådt<br />

i kraft og flere studerende har måttet<br />

tilbage til PC’en <strong>for</strong> at <strong>for</strong>korte<br />

deres speciale. De kan utvivlsomt<br />

bekræfte, at <strong>det</strong> er betydeligt<br />

vanskeligere at skære noget fra,<br />

der allerede er skrevet, end at<br />

afgrænse sit emne således fra<br />

starten, at man ikke får problemer<br />

med længdekravene.<br />

Af Jørgen Albæk Jensen,<br />

Studieleder<br />

Procedurekonkurrence<br />

Kære medstuderende<br />

Så er <strong>det</strong> igen blevet tid til den<br />

årlige mini-procedurekonkurrence.<br />

ELSA har <strong>for</strong>nøjelsen af at kunne<br />

byde velkommen i Århus Byret<br />

fredag d. 3. marts. Konkurrencen,<br />

som i år bliver afholdt <strong>for</strong> 7. gang,<br />

går i a1 sin enkelhed ud på, at 6<br />

hold, med 2 personer på hvert, skal<br />

holde en procedure af 12<br />

minutters varighed.<br />

Holdene har 2 døgn til at<br />

<strong>for</strong>berede sig, og på selve<br />

konkurrencedagen tilbringer<br />

de <strong>for</strong>middagen i selskab<br />

med en advokat, som<br />

må hjælpe med at finpudse<br />

de <strong>juridiske</strong> argumenter samt give<br />

gode råd til fremførelsen.<br />

Holdene dyster i 3 indledende<br />

runder, hvorefter de 2 bedste hold<br />

mødes i finalen. Udover æren<br />

kæmpes der om flotte præmier fra<br />

bl.a. Forlaget Thomson<br />

Samtlige årgange er i år repræsen-<br />

teret. De førsteårsstuderende har<br />

efter sidste års triumf fået blod på<br />

tanden og stiller i år med to hold<br />

bestående af Thomas Koldig og<br />

Jussi Johansen samt Ulrik Holm<br />

og Mette Bygum. An<strong>det</strong> år er også<br />

stærkt repræsenteret ved Sidsel<br />

Stoustrup og Lise Roulund samt<br />

Nora Unger og Morten Jacobsen.<br />

Tredje årgangs ære skal <strong>for</strong>svares<br />

af Hanne Andersen og Anne<br />

Dorthe Vest, og overbygningen<br />

må sætte deres lid til, at Charlotte<br />

Eriksen og Flemming Lund kan<br />

hive en sejr hjem.<br />

Det er ganske klart at procedurekonkurrencen<br />

kun kan afholdes<br />

<strong>for</strong>di en række personer river en<br />

hel dag ud af deres ellers travle<br />

kalender. Der skal der<strong>for</strong> lyde en<br />

særlig tak til byretsdommer Gunver<br />

Nørskov Pedersen, professor<br />

Lasse Højlund Christensen, advokat<br />

Thomas Markert samt GFK,<br />

De La Cour, Kromman Reumert<br />

og Dahl.<br />

En procedurekonkurrence giver os<br />

studerende en alle tiders<br />

mulighed <strong>for</strong> at få pustet lidt<br />

liv i de mange paragraffer<br />

samt give os et indtryk af,<br />

hvad der venter når vi en<br />

gang bliver lukket ud. Dette<br />

skal ganske korrekt læses<br />

som en op<strong>for</strong>dring til at<br />

lukke Karnov et par timer fredag<br />

d. 3. marts og i ste<strong>det</strong> møde op i<br />

Århus Byret. Dørene bliver åbnet<br />

<strong>for</strong> tilskuere k. 12.<br />

På vegne af ELSA Århus<br />

Josephine Jørgensen<br />

Vil du være<br />

advokatfuldmægtig?<br />

DJØF afholder i samarbejde med Foreningen af Advokater og<br />

Advokatfuldmægtige i DJØF (FAAF) og Konservative Jurister et<br />

in<strong>for</strong>mationsmøde om arbej<strong>det</strong> som advokatfuldmægtig og advokat.<br />

In<strong>for</strong>mationsmø<strong>det</strong> finder sted<br />

torsdag den 15. marts klokken 16.30<br />

bygning 1325, lokale 128<br />

Der vil blive holdt oplæg af advokatfuldmægtige og advokater, bl.a. Jesper<br />

Hedegaard, der vil <strong>for</strong>tælle om livet i advokatbranchen og hvilke<br />

ud<strong>for</strong>dringer <strong>det</strong> indebærer<br />

Emner som vil blive berørt:<br />

- advokatuddannelsen og advokateksamen.<br />

- den praktiske arbejds<strong>for</strong>m på et advokatkontor, <strong>for</strong>skellen på at<br />

arbejde i et større og et mindre advokatfirma osv, herunder<br />

stressfaktorer<br />

- faglig og personlig udvikling, specialisering, retssagserfaring,<br />

tidssregistrering, arbejdstider og løn, balancen mellem arbejdsliv<br />

og et privatliv med børn.<br />

Efter mø<strong>det</strong> vil der blive serveret sandwich, øl, vin og vand, og der vil<br />

være mulighed <strong>for</strong> en personlig og u<strong>for</strong>mel snak med oplægsholderne om<br />

arbej<strong>det</strong> i advokatbranchen.<br />

Læs mere på<br />

kj.ksaa.dk<br />

Arrangeret af<br />

FAAF


Måling af læsepladsbenyttelsen<br />

Antal ledige læsepladser ud af vores 192 pladser i perioden 21.11.05 - 30.01.06<br />

Det har altid <strong>for</strong>lydt, at vi på Juridisk<br />

Bibliotek har fuldt udsolgt af<br />

læsepladser især i eksamensperioderne.<br />

For at checke, om <strong>det</strong><br />

virkelig <strong>for</strong>holdt sig således, har vi<br />

lavet en optælling<br />

i eksamensperioden d. 21.11.05<br />

– 30.01.06, af ledige læsepladser<br />

på biblioteket.<br />

Vi har optalt både kl. 10 og kl. 14<br />

i perioden, i<strong>det</strong> vi <strong>for</strong>modede, at<br />

der på disse tidspunkter var den<br />

største benyttelse.<br />

Resultatet af optællingen viser<br />

følgende:<br />

Lørdag d. 26.11.05 havde vi flest<br />

ledige pladser i perioden nemlig<br />

181.<br />

Onsdag d. 30.11.05 havde vi færrest<br />

ledige pladser i hele perioden<br />

nemlig 36.<br />

Der er naturligvis stor <strong>for</strong>skel på<br />

læsepladsernes placering i <strong>for</strong>hold<br />

til benyttelsen. Ikke overraskende<br />

viser tallene, at pladserne på 2+3<br />

etage næsten altid er ”udsolgte”,<br />

hvorimod der er flere frie pladser<br />

på den gule læsesal og i stueetagen.<br />

Vi kan med denne måling konkludere,<br />

at vi i hvert fald har rigeligt<br />

med læsepladser. Men inden vi<br />

<strong>for</strong>etager os noget, ønsker vi at<br />

<strong>for</strong>etage en ny måling i en sommereksamensperiode,<br />

hvor også<br />

vores kommende nye læsesal vil<br />

være med. Det vil give nogle tal,<br />

som vi så kan overveje.<br />

Gitte Kolstrup<br />

Biblioteksleder<br />

Juridisk Bibliotek<br />

Faste mø<strong>det</strong>ider:<br />

JUS, alle dage 12.15-12.45<br />

ELSA, hver dag 12.15-13<br />

KJ, følgende torsdage: 8. og 29. marts<br />

kl. 16 i mødelokalet<br />

AJ, mandage kl. 16.15 i mødelokalet<br />

Kalenderen<br />

Onsdag d. 1.03.06<br />

- MJ: Tur til Kragskovhede og De Danske<br />

Spritfabrikker. Afgang 6.30<br />

Torsdag d. 2.03.06<br />

- ELSA: Social Torsdag i Studenterbaren<br />

kl. 20<br />

Fredag d. 3.03.06<br />

- JUS: Fredagsbar i samfundsfagenes kantine,<br />

kl. 15-18<br />

- ELSA: Procedurekonkurrence i Århus<br />

Byret<br />

Torsdag d. 9.03.06<br />

- JUS: Københavnertur til lørdag d. 11.<br />

Besøg hos bl.a. Højesteret og Mærsk<br />

Fredag d. 10.03.06<br />

- JUS: Fredagsbar i samfundsfagenes kantine,<br />

kl. 15-18<br />

Mandag d. 13.03.06<br />

- Studienævnsmøde kl. 13<br />

- <strong>Paragraf</strong>: Redaktionsmøde kl. 16.15 i<br />

mødelokalet, alle er velkomne<br />

Marts<br />

Fredag d. 17.03.06<br />

- JUS: Fredagsbar i samfundsfagenes<br />

kantine, kl. 15-18<br />

- JUS: Jus-fest , billetsalg i kantinen<br />

onsdag til fredag ml. kl. 12 og 12.30<br />

Onsdag d. 22.03.06<br />

- <strong>Paragraf</strong>: deadline kl. 14, indlæg modtages<br />

gerne i word-<strong>for</strong>mat på deadline@<br />

paragrafblad.dk<br />

Fredag d. 24.03.06<br />

-JUS: Fredagsbar i samfundsfagenes<br />

kantine, kl. 15-18<br />

Fredag d. 31.03.06<br />

-JUS: Fredagsbar i samfundsfagenes<br />

kantine, kl. 15-18<br />

Indlæg sendes til vores<br />

kalenderpige Louise på kalenderpigen@paragrafblad.dk<br />

Kalenderpigen


MAGASINPOST B,<br />

Bladnr. 46298<br />

Institutbla<strong>det</strong> <strong>Paragraf</strong><br />

Bartholins Allé, bygning 340<br />

8000 Århus C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!