26.07.2013 Views

Sælgerne - Hus Forbi

Sælgerne - Hus Forbi

Sælgerne - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

hus forbi<br />

Køb avisen på stationen – ikke i toget<br />

Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 64 august 2007<br />

Stodderkonger, landevejsriddere<br />

og farende svende<br />

Anders Fogh: Jeg er også offer for fordomme • Rygelov diskriminerer hjemløse


Udgiver:<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Tornebuskegade 1, 2.<br />

1131 København K<br />

Tlf. 3832 2320<br />

husforbi@husforbi.dk<br />

www.husforbi.dk<br />

Ansvarshavende redaktør:<br />

Jaku-Lina E. Nielsen<br />

Tlf. 3832 2324<br />

jaku-lina@husforbi.dk<br />

Administrator:<br />

Heidi Riel<br />

Tlf. 3171 0481<br />

heidi@husforbi.dk<br />

Sælgerrepræsentant og<br />

gadeplansmedarbejder:<br />

Henrik Pedersen<br />

Tlf. 2094 5232<br />

henrik@husforbi.dk<br />

Debatindlæg og læserbreve:<br />

redaktion@husforbi.dk<br />

Næste nummer udkommer den 1. sep.<br />

Forsidefoto:<br />

Helga C. Theilgaard<br />

Lighed for (ryge)loven?<br />

Et piktogram af en cigaret med ordet ”MURDER”<br />

(mord) ved den tændte ende og ”SUICIDE” (selvmord)<br />

ved ’filter-enden’. Så enkelt udformet var en blandt<br />

mange opfordringer til at kvitte smøgerne i det offentlige<br />

rum i London i begyndelsen af 1990’erne.<br />

Dengang var de danske anti-ryge-kampagner hovedsageligt<br />

noget, der var forbeholdt skoleelever. Så snart man<br />

var passeret de 18 år, var samfundets<br />

holdning, at det var en privat sag, om man<br />

ville sætte lighteren og munden i hver sin ende af<br />

en cigaret og udsætte sig selv og andre for røg.<br />

Midt i denne måned bevæger Danmark sig et<br />

stort skridt væk fra opfattelsen af rygning som et<br />

individuelt anliggende. Med landets nye rygelov,<br />

der træder i kraft den 15. august, får de danske<br />

rygere nu indskrænket deres frihed til at forpeste<br />

luften på cafeer og arbejdspladser, og sætningen:<br />

”Jeg går lige udenfor og ryger”, bliver en af rygernes<br />

faste vendinger – med mindre de finder det for<br />

besværligt og vælger at sige farvel til deres ’falske<br />

venner’.<br />

Men der er dog undtagelser – for væresteder og<br />

varmestuer for socialt udsatte mennesker er nemlig<br />

undtaget den nye lov.<br />

Men hvorfor egentlig? Der er vel lighed for<br />

loven i Danmark?<br />

Som man kan læse i dette nummer af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>,<br />

så vælger mange af de væresteder, som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

www.loge86. dk<br />

Bidrag:<br />

Hvis du vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>,<br />

kan du sætte beløbet ind på dette<br />

konto-nr: Giro (9541)60028842.<br />

Mærk indbetalingen ”bidrag”.<br />

Distribution:<br />

Boformer for hjemløse, varmestuer,<br />

medborgerhuse mm. kan fungere<br />

som distributør for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – dvs.<br />

være udleveringssted af avisen til<br />

sælgerne. Kontakt os på:<br />

3171 0481 (se listen af distributører<br />

på www.husforbi.dk).<br />

Abonnement:<br />

Standardabonnement: 340 kr.<br />

(12 numre om året - inkl. moms,<br />

porto og gebyr).<br />

Støtteabonnement: 540 kr.<br />

Henvendelser vedr. abonnement<br />

på tlf. 7026 7006 eller<br />

dorte@notatgrafisk.dk<br />

Layout: Westring + Welling A/S<br />

Tryk: Dansk Avistryk A/S<br />

Oplag: 60.000<br />

Antal sælgere: ca. 450<br />

ISSN: 1397-3282<br />

Om <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996. Siden<br />

starten af 2006 er <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkommet en gang<br />

om måneden. Salgsrekorden er over 75.000<br />

eksemplarer (marts 2007). <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> sælges af<br />

hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt<br />

udsatte mennesker – det man under ét kan<br />

kalde ’skæve eksistenser’. Avisen sætter fokus<br />

på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede<br />

grupper både via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

samt ved at læserne køber avisen direkte af<br />

’en skæv eksistens’. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere er alle<br />

udstyret med et id-kort udstedt af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

sekretariat. Salget af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer for<br />

sælgerne som et alternativ til tiggeri og evt.<br />

kriminalitet. Indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> produceres<br />

primært af professionelle freelancere, fotografer<br />

og illustratorer. De eneste fastansatte<br />

på redaktionen er redaktøren og en redaktionssekretær.<br />

I <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariat er der pt. ansat<br />

en økonomimedarbejder, en administrator og en<br />

sælger- repræsentant.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det internationale<br />

netværk af gadeaviser, INSP.<br />

Vi støtter <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>: Vi støtter Ombold:<br />

Lions Club Søllerød Mølleaa<br />

Så kære folketingspolitikere,<br />

næste gang I skal revidere<br />

den danske rygelovgivning,<br />

så husk, at lighed for loven<br />

også bør gælder rygeloven<br />

Nedenstående er nye DM-sponsorer<br />

TAMU-Center Odense<br />

Nedenstående er DM-sponsorer, som du har i forvejen:<br />

På side 2 i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> under (Vi støtter OMBOLD), skal<br />

du medtage følgende logoer:<br />

Simon Spies Fonden, Fyns Amt, KFD, Københavns kommune, Camillas ovale, De<br />

Hjemløses <strong>Hus</strong>, FBU, Odense Kommune, Kirkens korshær og SAB.<br />

Kulturministeriet skal fjernes<br />

har talt med, dog alligevel at indføre et totalt eller delvist rygeforbud pr. 15.<br />

august. På de steder, hvor der kun indføres et delvist rygeforbud begrunder<br />

man den ’positive’ særbehandling med, at man nok ellers ville risikere, at<br />

mange af brugerne ville blive væk, hvis der ikke blev lavet en ryge-afdeling<br />

eller lignende.<br />

Hjemløsemiljøet er ellers et af de miljøer, hvor der virkelig bliver røget<br />

igennem. Så hvis samfundet med den nye rygelov ønsker, at beskytte sine borgere<br />

mod tobaksrelaterede sygdomme, så burde væresteder<br />

og varmestuer ikke være undtaget. Og hvad med alle<br />

de frivillige medarbejder, der er med til at drive disse<br />

steder, som kunne beskyttes bedre mod passiv rygning<br />

med et total forbud?<br />

Eks-rygere, delvise eks-rygere, festrygere og andet<br />

godtfolk (undertegnede inklusiv) ved, hvor svært det er<br />

at holde HELT op. Det kræver beslutsomhed og daglige<br />

påmindelser i retning af det engelske piktogram, for at<br />

holde fast i et rygestop. Og her ville et rygeforbud på<br />

varmestuer og herberger måske være den daglige påmindelse,<br />

som kunne hjælpe socialt udsatte med (også) at<br />

kvitte smøgerne.<br />

Så kære folketingspolitikere, næste gang I skal<br />

revidere den danske rygelovgivning, så husk, at lighed<br />

for loven også bør gælder rygeloven.<br />

Markedsføring<br />

<strong>Hus</strong>leje mv.<br />

Reserve<br />

Løn til medarbejdere<br />

Det går din 20’er til<br />

Moms<br />

Produktion og tryk<br />

God læselyst<br />

Jaku-Lina E. Nielsen<br />

Redaktør <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Sælgeren<br />

Frederiksberg Kommune<br />

Enhver<br />

er ikke<br />

sin egen<br />

lykkes smed<br />

Den danske statsminister føler sig forfulgt af<br />

fordomme. Over for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> gør han op med<br />

opfattelsen af, at man ikke kan være liberal og<br />

samtidig have en social bevidsthed. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

sælgere er dog skeptiske over for det udsagn<br />

Af Peter Kyhl Olesen og Kasper Kruse Westergaard<br />

Foto: Scanpix<br />

- Jeg må da ærligt tilstå, at jeg har været tilbøjelig<br />

til at deltage i den økonomiske skønhedskonkurrence,<br />

erkender Anders Fogh Rasmussen. Den<br />

danske statsminister har åbnet Marienborgs døre<br />

og inviteret <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> inden for i pejsestuen til<br />

kaffe, kage og en snak om socialpolitik, fordomme<br />

og det at være udenfor.<br />

- Jeg er tidligere gået ind i kampen om hvem,<br />

der kan love flest penge til de udsatte grupper,<br />

men det er kommet til at stå klarere og klarere for<br />

mig, at der også er brug for en rettidig indsats<br />

over for det, som nogle kalder den ny fattigdom.<br />

Det er en fattigdom, som ikke alene handler om<br />

penge, men som er en fattigdom på muligheder i<br />

samfundet, siger Anders Fogh Rasmussen, som nu<br />

mener, at sociale løsningsmodeller, som udelukkende<br />

tager højde for økonomi, glemmer den menneskelige<br />

lidelse, som findes på bundlinien:<br />

- Samfundet køber sig en slags aflad for en<br />

dårlig samvittighed ved at ødsle penge ud uden<br />

tanke for, at det til syvende og sidst drejer sig om,<br />

at de udsatte grupper får et rigere indhold i deres<br />

liv. Uanset hvor godt det går med økonomien, og<br />

uanset hvor gode ordninger vi laver med overførsler,<br />

boligtilbud og andet, så er der stadig nogle,<br />

som bliver isoleret i vores samfund, siger han. Men<br />

understreger i næste<br />

åndedrag, at en hjælpende<br />

hånd fra samfundets side er<br />

vigtig i bekæmpelsen af den ny fattigdom:<br />

- At have viljen hjælper én, når man skal ud af<br />

en vanskelig social situation, men derfor er det<br />

ikke sikkert, at man fuldt ud har evnen. Og det<br />

er så der, at fællesskabet skal hjælpe den enkelte<br />

med at finde ud af, hvad den pågældende kan<br />

bygge videre på.<br />

Der skal være brug for én<br />

Noget i statsministerens erkendelse skærer i det<br />

historiske øre. Siden den skotske økonom, Adam<br />

Smith, for tre århundreder siden lagde kimen til<br />

den liberalpolitiske tankegang, har ideen om at<br />

være ”sin egen lykkes smed” dannet grundlag for<br />

de fleste fremstillinger af den arketypiske liberale<br />

politiker. Hvordan passer den Smithske vægtning<br />

af individ før fællesskab ind i statsministerens<br />

fremlagte tese om vigtigheden af at løfte i flok?<br />

Fogh svarer ved at lægge afstand til sin ideologiske<br />

forfader:<br />

- Jeg afviser, at begrebet ”sin egen lykkes<br />

smed” er en fuldt dækkende betegnelse for<br />

liberalismen. Jeg går ind for frihed til at kunne<br />

realisere de drømme, man har i sit liv, men for at<br />

den frihed skal være reel, så skal der være lige<br />

muligheder for alle. Men jeg mener, at det skal<br />

kunne betale sig at arbejde. Ellers bliver der ikke<br />

skaffet værdier til dem, som har brug for det. Og<br />

så handler det om at kunne stå op om morgenen<br />

og føle, at nu går man i gang med en dag, hvor<br />

der er brug for én. Hvor man ikke bare er skudt<br />

udenfor.<br />

De små sejre tæller<br />

Men måske er Fogh-regeringens bekæmpelse<br />

af den ny fattigdom slået fejl. Rådet for Socialt<br />

Udsatte har i hvert fald udtrykt bekymring over,<br />

at socialt udsatte netop bliver sat uden for samfundet<br />

ved, som regeringen har gjort det, at blive<br />

straffet økonomisk som incitament til at komme<br />

op om morgenen og tage del i fællesskabet. Det<br />

er meget sandsynligt, at den økonomiske underlegenhed<br />

gør det umuligt for socialt udsatte at<br />

fungere som en del af samfundet, konkluderer<br />

rådet i sin årsrapport fra 2006.<br />

2 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 3


Og så handler det om at<br />

kunne stå op om morgenen<br />

og føle, at nu går man i<br />

gang med en dag, hvor der<br />

er brug for én. Hvor man<br />

ikke bare er skudt udenfor<br />

Men statsministeren holder på sit og henviser<br />

til det netop overståede VM i gadefodbold for<br />

hjemløse på Rådhuspladsen i København som et<br />

kongeeksempel på, hvordan tiltag med skelen til<br />

det menneskelige frem for det økonomiske kan<br />

være med til at hjælpe mennesker på ret køl igen:<br />

- Det er jo sådan en anderledes aktivitet,<br />

som kan give et livsindhold for de hjemløse, der<br />

deltager i fodboldkampene. De bliver en del af et<br />

fællesskab, hvad de måske ellers har svært ved at<br />

blive, siger han.<br />

Det er nemlig de små sejre i hverdagen, som<br />

ifølge Anders Fogh Rasmussen i sidste ende kan<br />

gøre den store forskel:<br />

- At få de sejre og vise, at der faktisk er noget,<br />

man godt kan, det tror jeg er utrolig vigtigt for<br />

ethvert menneske. Det gælder om at få givet folk<br />

nogle kompetencer på det sociale, menneskelige<br />

og uddannelsesmæssige plan, som gør, at man kan<br />

klare sig i et fællesskab og bliver en del af det.<br />

Det er ofte manglen på disse kompetencer, der<br />

gør, at man bliver isoleret.<br />

I Danmark er vi langt fra nået til, at vi kan<br />

sige, at folk ikke længere bliver socialt isolerede,<br />

men vi er, ifølge Fogh, på rette vej.<br />

- Jeg tror, at der i alle mennesker er et eller<br />

andet, man kan bygge videre på, hvis man finder<br />

det frem. Det er sådan noget, som der skal mere<br />

fokus på i vores socialpolitik i de kommende år. De<br />

udsatte grupper har været et tema i valgkampen<br />

både i 2001 og 2005, og jeg tør da ikke udelukke,<br />

at det også kan blive et tema i kommende valgkampe,<br />

siger han.<br />

Venstrefløjen tager fejl<br />

Når venstrefløjspartierne i deres partiprogrammer<br />

melder sig under solidaritetens faner og markerer<br />

sig i det politiske landskab gennem sociale mærkesager,<br />

mener Anders Fogh Rasmussen, at disse<br />

partier skævvrider virkeligheden. Han vil dog<br />

ikke gå så langt som til at kalde venstrefløjen for<br />

hyklerisk – eller vil han?<br />

- Nogle gange, når jeg iagttager venstrefløjens<br />

måde at føre socialpolitik på, så er det som om,<br />

at de går ud og siger: ”Se hvor gode vi er. Vi vil<br />

bevillige mange flere penge, og vi vil forbedre<br />

den og den ordning, og bistandshjælpen skal være<br />

højere.” Det er den måde, de konkurrerer på. Det<br />

er på den måde, de siger: ”Vi er bedre end de<br />

borgerlige”. De lover alt muligt.<br />

Han sipper til kaffen, inden han fortsætter<br />

med at ’spytte’ venstrefløjskritik ud:<br />

- Men hvis det bare fører til, at mennesker<br />

bliver låst fast i offentlig forsørgelse og får<br />

svært ved at komme ud af den situation og blive<br />

selvhjulpne, er det så at gøre mennesker noget<br />

godt? Det synes jeg ikke, kommer det resolut fra<br />

Anders Fogh Rasmussen, som absolut ikke mener,<br />

at venstrefløjen har patent på at kunne kalde sig<br />

for ”samfundets sociale bevidsthed”.<br />

- For mig er det at være liberal uløseligt forbundet<br />

med, at man påtager sig et ansvar for, at<br />

også de udsatte grupper har lige muligheder i samfundet.<br />

Og derfor nægter jeg også at anerkende,<br />

at det at være socialist skulle være ensbetydende<br />

med, at man så har en større ansvarsbevidsthed,<br />

siger han og fortsætter:<br />

- Noget af det mest forfærdelige for et menneske<br />

må jo være følelsen af, at der ikke er brug<br />

for en, så derfor mener jeg, at det er vigtigt, at de<br />

kommer ud af den passive forsørgelse, og derigennem<br />

får lært at tage et personligt ansvar. Det vil<br />

også give sig udslag i, at de oplever at få personlig<br />

succes, også selvom det er i det små.<br />

Dette forklarer givetvis også, hvorfor Anders<br />

Fogh Rasmussen har sagt ja til at deltage i et<br />

interview med <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, idet formålet med <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> netop er at give socialt udstødte mulighed<br />

for at finde sammen i et fællesskab med andre<br />

sælgere, opleve følelsen af at være god til noget,<br />

tjene egne penge og få små succeser i det daglige.<br />

Sælgere uenige<br />

På spørgsmålet om, hvor forskellene mellem fløjenes<br />

sociale engagement konkret kan ses, svarer han:<br />

- Jeg vil helt klart som det første sige, at<br />

ser vi på den praktiske politik, så modbeviser de<br />

ting, vi har gjort, den påstand om, at venstrefløjen<br />

skulle være mere aktiv og gøre mere for de<br />

udsatte grupper i samfundet, end den borgerlige<br />

regering gør. Der er formentligt aldrig nogensinde<br />

ydet en så stor indsats over for de udsatte grupper<br />

i samfundet som under denne regering, kommer<br />

Når jeg iagttager venstrefløjens<br />

måde at føre socialpolitik<br />

på, så er det som<br />

om, at de går ud og siger:<br />

”Se hvor gode vi er. Vi vil<br />

bevillige mange flere penge”<br />

det skråsikkert fra Anders Fogh Rasmussen.<br />

At den siddende regering skulle have gjort<br />

mere for de udsatte grupper end sine forgængere,<br />

afvises umiddelbart på gadeplan. Heidi Riel, administrator<br />

for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, fortæller nemlig, at der var<br />

en udbredt modvillig holdning til at sælge et blad,<br />

med Anders Fogh Rasmussen på forsiden, da hun<br />

luftede den mulighed på et sælgermøde for 15-20<br />

storkøbenhavnske sælgere. Så hvis regeringen<br />

virkelig har ydet over evne på det sociale område,<br />

lader beskeden ikke til at være nået frem til de<br />

hjemløse.<br />

- <strong>Sælgerne</strong> havde svært ved at forholde sig<br />

(positivt, red.) til ham. Men de kunne samtidig<br />

godt se, at<br />

det måske ville<br />

vække købernes<br />

nysgerrighed, at<br />

se ham på forsiden,<br />

konstaterer Riel.<br />

Statsministeren<br />

finder sælgernes modvilje<br />

beklagelig, men det<br />

er ikke første gang, han<br />

møder den:<br />

- Det er jo klassisk udtryk<br />

for de fordomme, som hersker<br />

om liberale. Og udtryk for en<br />

manglende åbenhed over for at se<br />

på, hvad der rent faktisk er blevet<br />

gjort, og hvad det rent faktisk er,<br />

vi gør. Man siger: ”Det er en venstremand…<br />

så er det nok en, som slet ikke<br />

vil os det godt”.<br />

Fogh nægter, at sælgernes umiddelbare<br />

reaktion skulle have hold i virkeligheden:<br />

- Der er bare nogle, som per definition<br />

vil opfatte en liberal som negativ over for at<br />

gøre noget for de udsatte grupper, selvom vi kan<br />

påvise, at vi faktisk har gjort mere, end nogen nogensinde<br />

har gjort. Fordommene blokerer øregangene,<br />

og så er det sådan, at hvis jeg siger noget,<br />

så blokerer de for, at det opfattes positivt.<br />

Helt uden hold i virkeligheden er sælgernes<br />

reaktion dog ikke, hvis man skal tro Rådet for<br />

Socialt Udsatte. Rådet påviser nemlig i sin 2006årsrapport,<br />

at regeringens indsats på udsatteområdet<br />

ikke lever op til regeringens intentioner.<br />

Således påviser rådet, at opprioriteringen af<br />

alkoholafvænningsområdet ser ud til at gå ud over<br />

et andet socialområde, nemlig botilbud.<br />

Kampen om velfærdskagen<br />

Det ligger Fogh uendeligt fjernt at fremstille de<br />

sociale problemer som resultat af en fejlslagen<br />

politisk indsats. I hans optik er det andre, individuelle<br />

faktorer, som danner grundlag for sociale<br />

problemer.<br />

- Folk har meget travlt med deres egen<br />

tilværelse, og så bliver der mindre fællesskab i<br />

lokalsamfundet. Derfor er der større risiko for, at<br />

mennesker bliver overladt til sig selv i ensomhed<br />

og bliver mere og mere marginaliserede, men jeg<br />

tror ikke, at dét er den eneste forklaring. Jeg tror,<br />

det er meget individuelt, hvorfor folk i kortere<br />

eller længere perioder kommer ud i hjemløshed.<br />

For nogle er der tale om et nedbrud i hele deres<br />

tilværelse, for andre kan det skyldes misbrugsproblemer.<br />

Så er der måske en tredje gruppe, som<br />

mere er ovre i den kategori af mennesker, som har<br />

svært ved at falde ind i de rammer, som gælder for<br />

samfundet, siger han.<br />

Ikke flere hjemløse<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s støt stigende salgstal vidner<br />

givetvis om en markant stigning i den<br />

almene danskers bekymring over hjemløseproblemet,<br />

hvad enten hjemløsheden<br />

skyldes den ene eller anden faktor. Men<br />

at problemet er blevet mere synligt er,<br />

ifølge Fogh, ikke ensbetydende med,<br />

at problemet er blevet større.<br />

- Jeg vil ikke uden videre<br />

anerkende, at der skulle være en<br />

stigning i antallet af hjemløse.<br />

Det savner jeg dokumentation<br />

for, siger han, og antyder<br />

dermed – måske – at han<br />

allerede kender resultaterne<br />

af den tælling af<br />

hjemløse, som hans<br />

socialminister satte i<br />

gang i marts i år, og<br />

som offentliggøres<br />

om en måneds<br />

tid. Tællingen<br />

vil dog ikke<br />

kunne vise,<br />

hvorvidt<br />

der er sket<br />

en stigning<br />

i<br />

antallet af hjemløse i Danmark, idet det er første<br />

gang, der laves en egentlig tælling af hjemløse.<br />

Men den vil kunne vise, om det anslåede antal af<br />

danske hjemløse på 10-15.000 er skudt ved siden af.<br />

Da tællingen blev præsenteret af socialminister<br />

Eva Kjer Hansen (V) udtrykte hun samtidig, at<br />

det var regeringens ambition at afskaffe hjemløshed<br />

i Danmark.<br />

Statsministeren vil dog gerne vedkende sig, at<br />

alt ikke har været rosenrødt på det sociale område<br />

under den siddende regering. Dét har Rådet for<br />

Socialt Udsatte blandt andet gjort opmærksom<br />

på flere gange:<br />

- Rådet for Socialt Udsatte svinger jo<br />

pisken, også over for regeringen, og det er<br />

der nogen, der synes er generende. Men det<br />

er nu engang det, som var meningen med<br />

rådet: at holde politikerne i Folketinget<br />

fast på, at der er grupper i samfundet,<br />

der har svært ved at komme til orde.<br />

De store velorganiserede grupper,<br />

hvor der er mange vælgere, de skal<br />

nok få, men de udsatte grupper,<br />

de hjemløse og misbrugerne<br />

og de prostituerede, de bliver<br />

nemt overset, når kampen om<br />

velfærdskagen går ind.<br />

Det er blevet tid for Anders<br />

Fogh Rasmussen at<br />

komme videre i dagens<br />

program. Kaffekoppen<br />

på bordet foran ham<br />

er tom. Kagen er<br />

spist.<br />

Illustration: Kenneth Johansen<br />

peterolesen55@hotmail.com<br />

kasperkruse@yahoo.com<br />

4 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 5


Vågnede op til et nyt liv<br />

Da Kirsten Jensen sagde, at hun ville skilles, blev hendes<br />

mand så aggressiv, at han tævede hende halvt ihjel.<br />

Hun vågnede op igen kort efter til et nyt liv, begrænset<br />

af en hjerneskade<br />

Af Marisa Matarese<br />

Foto: Niels Nyholm<br />

- Politiet kaldte hans vold for husspektakler,<br />

men skadestuen og<br />

psykologer kaldte det mordforsøg,<br />

siger Kirsten tørt og kigger sig uroligt<br />

omkring. Selv om det er otte år siden,<br />

at hun vågnede op på gulvet i badeværelset<br />

smurt ind i blod, har hun<br />

ikke helt sluppet sit gamle liv.<br />

Hun bor stadig i samme by som<br />

sin eksmand, og for et år siden var<br />

hun uheldig at møde hun ham ude<br />

i byen. Hun sidder rank på bænken.<br />

Igennem de rød-sorte briller kan<br />

man se hendes klare blå øjne. Ind<br />

imellem løber de i vand, men stemmen<br />

ryster ikke.<br />

- Jeg kan ikke huske, hvor længe<br />

vi var gift. Der er black out i min<br />

arkivkasse, starter Kirsten:<br />

- Jeg mener, det var mere end<br />

ti år.<br />

Hun er midt i 50’erne og ligner<br />

stadig den overklasse kvinde, hun<br />

ikke længere er. Før i tiden stod hun<br />

for bogholderiet i parrets virksomhed<br />

med 12 ansatte. I dag lever hun<br />

af sin invalidepension.<br />

- Hver gang han havde en mulighed<br />

for det, nedgjorde han mine<br />

beslutninger eller omgjorde dem.<br />

Han nedværdigede mig over for de<br />

ansatte, siger hun.<br />

På et tidspunkt fik hun nok og<br />

Kvinderne i Netværket mødes<br />

bl.a. på pladsen foran Fyens<br />

Stifttidende, fordi deres mødelokale<br />

kun har plads til ti personer.<br />

besluttede sig for at få sit eget liv.<br />

Hun ville skilles.<br />

- Jeg vidste, at den skilsmisse var<br />

med livet som indsats, siger hun. Selvom<br />

han aldrig havde været voldelig,<br />

så vidste hun, at han ville eksplodere.<br />

Det havde han gjort før, men hun<br />

havde altid nået at slippe væk.<br />

- Jeg havde planlagt det hele. Jeg<br />

havde pakket min beautyboks og en<br />

kuffert og sagt det til mine to børn.<br />

Fra et tidligere ægteskab har<br />

Kirsten en søn og en datter. Sønnen<br />

var 22 og boede på det tidspunkt<br />

sammen med sin kæreste, mens datteren<br />

var 17 og boede hjemme.<br />

Nåede ikke væk<br />

Den dag i august for otte år siden<br />

nåede Kirsten ikke væk:<br />

- Jeg fór hjem til huset for at<br />

hente mine ting. Jeg kan huske, at<br />

jeg hilste på nabokonen, inden jeg<br />

gik ind i huset, siger hun og roder<br />

op i det korte lyse hår.<br />

- Han kom efter mig, fnysende<br />

som en tyr, siger hun og holder en<br />

pause og stirrer ud i luften.<br />

- Jeg kan huske, at jeg kommer<br />

til mig selv ude på badeværelset.<br />

Han havde båret mig derud for<br />

ikke at få blod på gulvtæppet. Jeg<br />

forsøgte at kalde på nabokonen,<br />

Når systemet svigter,<br />

træder Netværket for<br />

voldsramte kvinder til.<br />

Og det sker tit, for<br />

ifølge Kirsten Jensen<br />

forstår myndighederne<br />

ikke ofrene<br />

men hun kunne ikke høre mig, for<br />

jeg havde så meget blod i næsen og<br />

i halsen.<br />

- Han fortalte senere min datter,<br />

at han var stoppet med at slå mig,<br />

da jeg var begyndt at sige rallende<br />

lyde. Det var dér, jeg døde, har jeg<br />

fået at vide, siger hun.<br />

Eksmandens voldelige raseri-<br />

anfald, har givet hende en hjerneskade,<br />

som har svækket hendes<br />

hukommelse, stedssans, tidsfornemmelse<br />

og gør, at hun ikke kan lægge<br />

tal over ti sammen. I dag kan det<br />

ikke ses på hende, men hun fortæller,<br />

at hun stadig døjer med smerter efter<br />

en ødelagt kæbe, brud på rygsøjlen,<br />

en revne i kraniet og piskesmæld.<br />

Endelig i sikkerhed<br />

- På et tidspunkt kan jeg fornemme,<br />

at jeg er bag en mur, og han ringer<br />

til en ambulance og siger: ”I er nødt<br />

til at komme. Min kone har næseblod,<br />

og jeg kan ikke stoppe det,” og<br />

så forsvinder jeg igen.<br />

Jeg vågner op igen, da Falck<br />

kommer. De pacificerede ham og den<br />

ene holdt mig i hånden. Dér vidste<br />

jeg, at jeg var i sikkerhed.<br />

- Jeg hørte, han sagde, at vi<br />

havde stødt hovederne sammen og<br />

Falckmanden svarede: ”Du skal ikke<br />

forklare noget. Du skal bare holde<br />

dig væk”.<br />

- Det var en stor lettelse og det<br />

gav mig tryghed, at de ikke troede<br />

på ham, fortæller hun og nævner, at<br />

Falckmændene tog hendes kuffert<br />

og beautyboks, der stod klar med<br />

på skadestuen. Der var hun et døgns<br />

tid, inden hun kom på krisecenter i<br />

Østjylland.<br />

- Han forsøgte at komme ind til<br />

mig på skadestuen gennem mine<br />

børn. Det lykkedes ikke for ham,<br />

siger hun og forklarer, at da han ikke<br />

kunne bruge datteren til at få kontakt<br />

med Kirsten, smed han hende<br />

ud hjemmefra med trusler om vold<br />

som afskedshilsen.<br />

Først kom datteren med på<br />

krisecenter, men det blev for meget<br />

for hende.<br />

- Hun kunne ikke holde ud at<br />

være der. Der var for meget trafik<br />

med ambulancer, kvinder der havde<br />

været udsat for vold. Hun kunne heller<br />

ikke holde ud at se, at jeg havde<br />

det så dårligt. Jeg kunne ikke huske,<br />

kunne ikke finde vej og kunne ikke<br />

finde ud af at bruge en telefon, siger<br />

Kirsten og fortæller, at personalet<br />

på krisecenteret ikke tog sig af datteren.<br />

De mente, hun måtte klare<br />

sig selv<br />

- Krisecentrene er bare en parkeringsplads.<br />

Det skal give tag over<br />

hovedet og tryghed. Der var tag over<br />

hovedet, men ingen tryghed.<br />

Derfor flyttede datteren over<br />

til en veninde, og senere fik hun en<br />

psykisk nedtur.<br />

Selv blev Kirsten på krisecenteret<br />

i de tre måneder, man typisk kan<br />

opholde sig på et krisecenter.<br />

Selvværd nåede bunden<br />

- Hvis ikke selvtilliden var nedbrudt,<br />

inden man kom på krisecenter, så<br />

blev den det i hvert fald på krisecenteret,<br />

siger Kirsten.<br />

- Hvis de havde sagt til mig:<br />

”Ved du hvad. Det bedste for dig<br />

ville være at køre ned på havnen<br />

og hoppe i havet”, så ville jeg have<br />

gjort det. Jeg følte mig som det<br />

værste udskud, siger hun.<br />

Selv maden på centeret var med til<br />

at underbygge den følelse hos Kirsten:<br />

- Vi fik kød fra EU’s overskudslagre.<br />

Der var aldrig fisk på menuen og<br />

kaffen var det billigste overhovedet.<br />

Hun kender godt krisecentrenes<br />

situation og ved, at de må kæmpe<br />

for driften af stedet, men forhol-<br />

Voldsramte kvinder må hjælpe hinanden<br />

- Når politikken sætter ind, sætter<br />

forstanden og hjertet ud, sukker<br />

Kirsten Jensen og fortsætter:<br />

- Jo flere voldsramte kvinder vi<br />

møder, jo mindre forstår vi systemet.<br />

Enten svigter myndighederne<br />

på grund af manglende evne eller<br />

vilje, for der bliver ikke gjort nok for<br />

ofrene. Jeg er selv kommet dertil,<br />

hvor jeg ikke længere gider forsøge<br />

at råbe politikerne op. Der findes<br />

veldokumenterede argumenter i rapporter,<br />

men de vil ikke se det.<br />

Kirsten var med til at stifte<br />

Netværksprojektet i 2004. Formålet<br />

var at lave et nyt Netværk for<br />

kvinder, der var isolerede som<br />

voldsramte. Projektet fik støtte af<br />

Ligestillingsministeriet og Videns-<br />

og Formidlingscentret indtil<br />

sidste år. En af betingelserne for<br />

tilskuddet var, at Netværket skulle<br />

samarbejde med LOKK, Landsorganisationen<br />

for kvindekrisecentre,<br />

der havde ansvar for projektet.<br />

Men Netværket og LOKK opsagde<br />

samarbejdsaftalen og bevillingen<br />

stoppede brat.<br />

Selv om Netværket for voldsramte<br />

kvinder ikke har nogen penge,<br />

For otte år siden gik<br />

Kirstens eksmand amok<br />

over, at hun ville skilles.<br />

Hendes liv tog en<br />

voldsom drejning, og i<br />

flere år måtte hun leve<br />

på konstant flugt.<br />

fungerer det fortsat takket være<br />

tidligere voldsramte kvinder, som<br />

arbejder gratis.<br />

Få midler begrænser arbejdet<br />

Hver dag får Netværket i Odense henvendelser<br />

fra fire nye kvinder i snit.<br />

- Sidste uge ringede der bland<br />

andet en kvinde. Vi aftalte at mødes<br />

med hende, men hun kunne ikke vente<br />

dende styrkede hende ikke. Sammen<br />

med en anden kvinde delte hun et<br />

værelse på ni kvadratmeter. Der<br />

havde hun en seng, et lille natbord,<br />

15 centimeter bøjlestang, en hylde<br />

og to skuffer i en kommode.<br />

- Jeg kan huske, at jeg virkelig<br />

følte mig værdsat, fordi jeg havde to<br />

skuffer, og den anden kun havde én.<br />

Alligevel blev tingene konstant væk<br />

for mig. Jeg kunne lægge papirer<br />

ned i min skuffe om aftenen og de<br />

var væk om morgenen. Jeg kunne<br />

ikke forstå det. Først flere måneder<br />

senere fandt jeg ud af, at der ikke<br />

var bund i den nederste skuffe,<br />

griner Kirsten og fortsætter:<br />

- I dag kan jeg grine, men den<br />

gang fattede jeg intet. Alt var tåget.<br />

Hvorfor tager du ikke hjem<br />

Efter et stykke tid på krisecenteret<br />

fandt svigerfamilien Kirsten. Hun<br />

modtog en buket blomster fra dem<br />

med et kort.<br />

- Blomsterne gav jeg til en<br />

kvinde, der havde mere brug for dem<br />

end jeg, og kortet har jeg aldrig<br />

åbnet, siger hun.<br />

Svigerfamilien kunne ikke forstå,<br />

hvorfor hun ikke bare tog hjem.<br />

- Jeg hørte, at min tidligere<br />

svigermor havde spurgt min veninde,<br />

om jeg manglede noget, hvortil veninden<br />

havde svaret, ”ja, hun mangler<br />

tøj”. Min eks-svigermor svarede:<br />

”Hvorfor kommer hun så ikke bare<br />

hjem. Hun har jo otte garderobeskabe<br />

med dyrt tøj og alt, hvad hun<br />

skal bruge derhjemme.” De ville ikke<br />

forstå det. For dem handler det om<br />

at bevare facaden. Det ser jo ikke<br />

godt ud, at konen er gået. Den families<br />

gulvtæppe ligner en pukkelpist,<br />

fortæller Kirsten.<br />

Hun tog ikke hjem. Efter tre<br />

måneder på krisecenteret måtte<br />

hun dog videre. Kommunen hjalp<br />

hende ikke med at få en lejlighed, så<br />

krisecentret foreslog hende at flytte<br />

på vandrehjem. Det kunne hun ikke<br />

overskue. I stedet lejede Kirsten lejligheder<br />

på ugebasis gennem byens<br />

turistkontor.<br />

til mødet, så hun dukkede op på vores<br />

kontor og sagde: Nu tager jeg mit liv,<br />

fortæller Kirsten og fortsætter:<br />

- Jeg kunne se på hende, at hun<br />

ikke havde spist eller sovet i flere<br />

dage, så jeg tilbød hende en kop<br />

kaffe. Det sagde hun ja tak til, og så<br />

slappede hun lidt af.<br />

Kirsten fortæller, at på tre timer<br />

fik Netværket lavet en plan til hende:<br />

- Det var vigtigt, at lejlighederne<br />

var i nærheden af politistationen,<br />

så de kunne rykke ud, hvis han kom.<br />

Jeg havde ingen overfaldsalarm,<br />

men en telefon, som jeg øvede mig i<br />

at bruge, siger hun.<br />

Sådan fortsatte Kirsten i et halvt<br />

år eller ni måneder. Hun kan ikke<br />

huske det præcis.<br />

Mens hun flyttede rundt, fik<br />

hun sygedagpenge og på et tidspunkt<br />

skulle hun prøves til et job.<br />

Sagsbehandleren havde fundet et<br />

drømmejob til Kirsten. Hun skulle<br />

tilbage til bogholderi, regnskab og<br />

administration. Men Kirstens evner<br />

var ikke længere de samme. Hun kan<br />

ikke møde på et fast tidspunkt, fordi<br />

hun ikke kan finde vej, og hun kan<br />

ikke regne med tal over 10.<br />

”Men så duer du jo ikke til noget,”<br />

var sagsbehandlerens konklusion.<br />

Og det måtte Kirsten give hende<br />

ret i. Alligevel valgte Kirsten ikke at<br />

sætte sig ned og glo ud i luften.<br />

- Jeg kan huske, at en betjent<br />

sagde: ”Ingen ved, hvordan voldsramte<br />

kvinder har det, for de siger<br />

intet. De har travlt med at holde sig<br />

i live”.<br />

Det satte gang i hendes tanker:<br />

- Jeg tænkte: Jeg ligger måske<br />

ned, jeg kan ikke huske, ikke finde<br />

vej, men jeg ved, at jeg har en vilje<br />

af stål og humor. Det har han i hvert<br />

fald ikke ødelagt. Jeg vil være med<br />

til at forbedre forholdene for de<br />

voldsramte kvinder.<br />

Som et bevis på, at Kirstens viljestyrke<br />

intet fejler, har hun været<br />

med til at starte Netværket for Voldsramte<br />

Kvinder. Her bruger hun en stor<br />

del af sin tid. Og i hendes nye liv, er<br />

der også plads til en kæreste.<br />

- Jeg kan ikke huske hvor længe,<br />

vi har kendt hinanden, smiler hun og<br />

fortsætter:<br />

- Og jeg ved ikke, hvordan jeg<br />

har haft overskud til at møde ham.<br />

Men det er det bedste, der er sket i<br />

mit nye liv.<br />

Kirsten Jensen er et opdigtet<br />

navn. Redaktionen kender hendes<br />

sande identitet.<br />

- Vi fik skaffet en lejlighed til<br />

hende. Faktisk fik vi to, griner Kirsten<br />

og forklarer, at Netværket kender<br />

flere private udlejere, der – hvis de<br />

kan – træder til, når det brænder på.<br />

- Vi fik også lavet en flytteplan<br />

til hende og lavet en aftale med et<br />

transportfirma, der giver os rabat,<br />

og fik vi lavet aftaler med psykolog<br />

og advokat, siger hun.<br />

hus forbi · nr. 64 · august 2007 7<br />

»»


»»<br />

Hver dag kontakter fire kvinder Netværket for Voldsramte Kvinder i Odense for at få hjælp<br />

til at komme videre.<br />

Netværket kan rådgive de<br />

voldsramte kvinder via deres telefonlinje,<br />

som passes af seks kvinder, der<br />

alle tidligere har været ofre for vold.<br />

- Vi forsøger at lære flere op,<br />

men de skal være klar til det først,<br />

siger Kirsten.<br />

Fra et lille kontor i Odense<br />

hjælper de frivillige med kontakt til<br />

politi, psykolog og advokat og andet<br />

praktisk og organiserer ugentlige<br />

møder for 20 voldsramte kvinder<br />

og 11 børn i byen. Desuden har vi<br />

samtalegrupper med en psykolog<br />

som tovholder<br />

- I vores lille beskedne mødelo-<br />

kale, er der kun plads til 10 mennesker.<br />

Derfor mødes vi bl.a. på<br />

pladsen foran Fyens Stifttidende i<br />

Odense, hvor vi kan snakke om det,<br />

der fylder, siger hun og fortæller, at<br />

de voldsramte kvinder kommer fra<br />

vidt forskellige sociale lag.<br />

- Jo højere oppe på den sociale<br />

rangstige kvinderne er, jo større<br />

tabu. Jeg har for eksempel talt med<br />

en kvinde i halvandet år nu uden at<br />

møde hende, selvom hun bor her i<br />

byen, siger Kirsten.<br />

Troede vold var normalt<br />

Ud over at kvinderne kommer fra alle<br />

sociale lag, kommer de også fra alle<br />

aldersgrupper:<br />

- Sidste år så vi et boom i antallet<br />

af henvendelser fra kvinder over 60<br />

år. Først efter manden er død, tør de<br />

fortælle, hvad der er sket. De troede,<br />

det var helt normalt, og troede at<br />

volden fra manden var noget, de skulle<br />

finde sig i. Det er godt de endelig<br />

turde komme frem, siger hun.<br />

Kvinderne henvender sig også,<br />

når de føler sig magtesløse over, at<br />

den voldelige eksmand har forældreret<br />

eller ret til samvær med børnene.<br />

I disse tilfælde er Netværket sidste<br />

stop, og Kirsten beskriver myndighederne<br />

som en overmagt:<br />

- Vi kæmper mod et samfund,<br />

der ikke forstår ofrene. Der er ingen,<br />

der forstår, hvor meget børn lider.<br />

Myndighederne forstår ikke, at det er<br />

invaliderende for børn at skulle have<br />

samvær med en far, der udsætter<br />

dem for fysisk og psykisk vold. Alligevel<br />

gør de intet. De tænker mere<br />

på fædrenes rettigheder til samvær<br />

end på barnets tarv, siger hun.<br />

Socialminister Eva Kjer Hansen<br />

siger, at ansvaret ligger hos kommunerne<br />

(se herunder, red.). Hvad siger<br />

du til det?<br />

- Det er politikernes opgave og<br />

ansvar at gøre noget for voldsramte<br />

kvinder, men de vender os blot ryggen.<br />

Derfor har vi valgt at henvende<br />

os til erhvervslivet og fagforeningerne<br />

for at bede dem om at tage et<br />

socialt ansvar og vise noget medfølelse.<br />

Jeg er ligeglad hvad, erhvervslivet<br />

ønsker at gøre; om de vælger<br />

at støtte de voldelige mænd eller de<br />

ønsker at støtte kvinderne. Bare de<br />

gør noget, siger hun og fortæller, at<br />

de selv ofte møder en magtesløshed<br />

hos sagsbehandlerne:<br />

- Sagsbehandlerne siger selv,<br />

at de ikke kan gøre noget. Når der<br />

kommer en kvinde op til dem, giver<br />

de bare kvinden vores nummer.<br />

Voldsmændene derimod kan få gratis<br />

psykologhjælp i modsætning til de<br />

voldsramte kvinder og børn, siger<br />

Kirsten Jensen.<br />

Der findes ingen gratis tilbud om<br />

psykologhjælp til voldsramte kvinder<br />

eller børn.<br />

Kirsten Jensen er et opdigtet navn.<br />

Redaktionen kender hendes sande<br />

identitet.<br />

Netværket:<br />

For lang ventetid på<br />

psykologhjælp på krisecentre<br />

Socialministeren<br />

kalder det ”uacceptabelt”,<br />

at Helle og hendes børn<br />

endnu ikke har fået<br />

psykologhjælp<br />

Af Marisa Matarese<br />

<strong>Hus</strong>ker du …<br />

Historien<br />

om Helle<br />

De sidste fem numre af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

har vi fulgt Helle, som har tre<br />

sønner og en voldelig ekskæreste,<br />

som er far til den yngste.<br />

8 hus forbi · nr. 64 · august 2007<br />

- Vi er såmænd ikke kommet videre.<br />

Det er en uendelig historie, for min<br />

ekskæreste stopper aldrig, siger Helle.<br />

I slutningen af januar i år kom<br />

Helle på krisecenter i København<br />

med sine tre børn på 20, 15 og syv<br />

år. De flygter fra Helles voldelige<br />

ekskæreste, der truer med at slå<br />

familien ihjel. De har endnu ikke<br />

fået psykologhjælp til at behandle<br />

deres traumer, der stammer fra flere<br />

års psykisk og fysisk vold i familien.<br />

- Jeg har sagt, at jeg flytter ikke<br />

fra krisecenteret, før jeg og børnene<br />

har fået hjælp til at bearbejde vores<br />

problemer. Giver de os ikke den<br />

hjælp, må de lade os blive her for<br />

altid. Det nytter ikke bare at flytte<br />

os rundt. Det kan hverken jeg eller<br />

børnene holde til, siger hun.<br />

Bolden ligger hos kommunen<br />

og ikke krisecentret. Der er ingen<br />

psykologer på landets krisecentre.<br />

Skal man have psykologhjælp skal<br />

det bevilges gennem kommunen, fortæller<br />

Jytte Mejnholt, formand for<br />

Landsforeningen af Kvindekrisecentre,<br />

LOKK.<br />

- De tilbud vi kan give eksempelvis<br />

børn på krisecentre er rådgivning<br />

fra pædagoger. Vi har ingen psykologer<br />

på vores krisecentre. Skal<br />

børnene have psykologhjælp, skal<br />

vi søge penge fra kommunens pulje,<br />

siger hun.<br />

De skal have hjælp<br />

Og sådan skal det blive ved med at<br />

være, mener socialminister Eva Kjer<br />

Hansen (V).<br />

- Krisecentret er ikke et behandlingssted,<br />

men et frirum. Det er<br />

kommunens forpligtelse at følge op<br />

på familien og hjælpe dem videre.<br />

Men socialministeren kalder det<br />

”uacceptabelt”, at der går så lang<br />

tid, før familien får hjælp.<br />

- Jeg forstår ikke, at kommu-<br />

Anonym telefonrådgivning:<br />

70 266 112<br />

www.netvaerk.org<br />

nerne (i Helles tilfælde Roskilde<br />

Kommune, red.) ikke er mere obs<br />

på, at hjælpe familien videre. Det er<br />

åbenlyst, at familien har et problem.<br />

Ellers ville de ikke være på krisecenter.<br />

Derfor har de behov for hjælp til<br />

at komme videre. Det er i kommunens<br />

interesse, at familien kommer<br />

til at fungere igen hurtigst muligt,<br />

siger socialministeren til <strong>Hus</strong> forbi.<br />

Indtil videre har Helle og hendes<br />

tre børn været på krisecentret i ca.<br />

et halvt år uden at få psykologhjælp,<br />

og Helle er ved at blive desperat for<br />

at få noget hjælp.<br />

- Jeg kan ikke styre min angst.<br />

Jeg har det ad h…til. Jeg vil gerne<br />

have hjælp, så jeg kan være mor, og<br />

børnene ikke mister deres mor, siger<br />

hun og fortsætter:<br />

- Men nogle gange tænker jeg<br />

på at tage mit eget liv, for så ville<br />

børnene da endelig få noget hjælp,<br />

siger hun.<br />

Det skulle jo nødigt ligne et herberg<br />

Overførstergården er i dag en selvejende institution. Villaen historie fortaber sig noget i tågerne. Den skal være bygget i 1700-tallet som bolig for Jægersborg Hegns overskovfoged = overførster.<br />

Ovenstående er Overførstergårdens motto.<br />

Æstetik og høj kvalitet gør godt for mennesker<br />

med (alkohol-) ondt i sjælen<br />

Af Helle Jørler<br />

Foto: André Andersen<br />

Den tidligere forstander på Overførstergården,<br />

Jørgen Lauritzen,<br />

var lidt af en klunser, fortæller den<br />

nuværende af slagsen, Kaare Engel,<br />

til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Lauritzen fik bl.a. fat i<br />

ægte tæpper, som pryder den store<br />

opholdsstue. Oven på dem befinder<br />

sig en sofagruppe af oksehud til mere<br />

end 50.000 kr. Og så videre.<br />

Overførstergården, der ligger i<br />

et villakvarter nord for København,<br />

genåbnede i august for præcis 11 år<br />

siden efter en istandsættelse på<br />

ca. 1 mio. kr. Pengene kom fra Socialministeriet<br />

og Helsefonden.<br />

- Det hele er stort set lige så<br />

pænt som til indvielsen. Vi har ikke<br />

oplevet hærværk på hverken hus eller<br />

inventar, og der bliver ikke stjålet<br />

noget på trods af, at intet er boltet<br />

fast. Der hersker gensidig tillid<br />

blandt personale og brugere, beretter<br />

Kaare Engel. Det er nærmest et motto<br />

blandt medarbejderne, ”at det jo<br />

nødigt skulle ligne et herberg”.<br />

- Der er ingen tvivl om, at vores<br />

indsats for at få stedet til at ligne<br />

et hjem også får brugerne til at føle<br />

sig hjemme; det ligger os meget på<br />

sinde. For så vidt dét lykkes, ligger<br />

brugernes tærskel for at passe på<br />

stedet også højt. Der er en høj grad<br />

af selvjustits blandt beboerne.<br />

- For uligevægtige sjæle skal man<br />

heller ikke undervurdere den lindring,<br />

der ligger i store rum. Højt til loftet.<br />

Og vores beliggenhed, som giver os<br />

det privilegium, at vi har en kæmpe<br />

have og skov tæt på, og havet er ikke<br />

så langt væk. Så man kan komme ud,<br />

når sjælen er forpint af rastløshed. Få<br />

fred. Det er jo nogle andre betingelser,<br />

end nogle af vore herbergs-kolleger,<br />

der ligger midt i de hårde kvarterer<br />

og har alt det farlige lige uden<br />

for dørene. Ikke særligt befordrende<br />

– det kræver en næsten umenneskelig<br />

disciplin og styrke af en misbruger,<br />

som gerne vil ud af det, siger Engel.<br />

Hele vejen rundt<br />

Overførstergården har et godt forhold<br />

til naboerne, hvilket naturligvis<br />

er vigtigt. Engel kan kun komme i<br />

tanker om en enkelt naboklage over<br />

larm til det daværende amt i de 11<br />

forgangne år. Der blev inviteret til<br />

åbent hus, da stedet blev indviet og<br />

igen til 10 års-jubilæet i 2006, og<br />

der kom mange. Hvis nogle naboer<br />

irriteres over noget, klares det som<br />

regel ved en snak med parterne.<br />

Med til at øge omgivelsernes velvilje<br />

er også OFG’s Haveservice. Beboerne<br />

kan bestilles til havearbejde og<br />

lignende mod betaling. Beboerne skal<br />

i begyndelsen aktiveres fire timer om<br />

dagen, og dette er en af mulighederne.<br />

Dertil kommer pligter i huset.<br />

Når beboerne er kommet sig, kan<br />

de flytte over gårdspladsen i en af<br />

de fire udslusningslejligheder, hvor<br />

de vænner sig til at klare mere af<br />

hverdagen selv og måske kommer i<br />

arbejde.<br />

Efter brugerne er kommet helt<br />

væk i egen bolig, er der op til et års<br />

’livline’ i form af en såkaldt efterværnsmedarbejder,<br />

som fastholder<br />

kontakt og hjælper med den videre<br />

normalisering af tilværelsen.<br />

Overførstergården:<br />

- Vi er nemlig nødt til at komme<br />

hele vejen rundt, hvis vi skal hjælpe<br />

nogen ud af alkoholens jerngreb.<br />

- ’Holistisk alkoholafvænning,’<br />

udbryder vi begge.<br />

hj@freelanceriet.dk<br />

Har plads til 19 beboere og fire i de tilknyttede udslusningslejligheder.<br />

Anslået er 85% mænd. De fleste i alderen 35-50 år. Der er 13 ansatte.<br />

Ifølge forstanderen klarer op til en tredjedel sig udmærket senere – nogle<br />

gange kommer de en uge eller en måned og bliver ’holdt til ilden.’ Tidligere<br />

brugere inviteres til f.eks. billiardtræning en gang om ugen


En<br />

romkugle<br />

er nok<br />

Egen-motivationen er helt<br />

afgørende, hvis en alkoholiker<br />

skal tørlægges.<br />

Lars Lundquist har taget<br />

hele turen, og blev godt<br />

hjulpet af et ophold på<br />

Overførstergården<br />

Af Helle Jørler<br />

Foto: André Andersen<br />

Det er noget med øjnene. Selv om<br />

Lars Lundquist, 62, en sjælden gang<br />

smiler, så springer gnisten kun i et<br />

splitsekund op i dem. I det øvrige<br />

er han en statelig, robust tweedjakkemand,<br />

der ikke på nogen måde<br />

appellerer til at blive ynket. Han<br />

fylder i landskabet og kunne sagtens<br />

have udfyldt rollen som overskovridder<br />

– ham, der oprindeligt beboede<br />

Overførstergården i Jægersborg Hegn,<br />

nord for København, hvor vi mødes.<br />

Men han huser en sorgfuldhed,<br />

en tyngde, som skygger for glæden.<br />

Han har boet på Overførstergården,<br />

der er et herberg for alkoholikere, i<br />

to omgange og er nu i såkaldt efterværn,<br />

altså opfølgning på behandlingen.<br />

- Sådan er det. Alkoholikere er<br />

fyldt med sorg, tro mig. Der er så<br />

megen smerte…, hovedryster han.<br />

Han vender flere gange tilbage til<br />

temaet:<br />

- Vi mister så meget undervejs;<br />

det er jo et langsomt selvmord at<br />

drikke i forhold til narkotika. Så det<br />

kan stå på et halvt liv, før vi kommer<br />

tilstrækkeligt langt ud til, at noget<br />

sker. Først og fremmest mister vi<br />

kontakten til vores egne værdier,<br />

vores selvværd. Og så ruller lavinen!<br />

Med at miste arbejde, familie,<br />

venner, ikke måtte se sine børn,<br />

boligen, økonomien… alt bliver til<br />

en grød, en sump af rod og uoverskuelighed,<br />

fortæller han.<br />

For Lars selv var han godt og vel<br />

midaldrende, før noget skete. Med to<br />

sæt børn à to styks i to ægteskaber<br />

– og tre børnebørn. Han havde sit<br />

eget solo-arkitektfirma, opgaver,<br />

venner, familie, god økonomi. Ingen<br />

i familien er ramt af ’alkohol-genet’.<br />

Men for Lars skred det.<br />

- Første forsøg var Anonyme Alkoholikere.<br />

Det hjalp ikke. På et tidspunkt<br />

fik jeg en behandlingsdom på<br />

et år. Fik antabus to gange ugentlig<br />

på et hospital. Det gik fint. Et stykke<br />

tid. Indtil det gik galt igen. Min<br />

kone og familien fik mig på Majorgården<br />

i Ålsgårde, der praktiserer – ”den<br />

i øvrigt helvedes dyre” – Minnesota-<br />

Jo, jo, Lars Lundquist er bror til skuespilleren Lisbeth. Der<br />

er en bror til, og alle har ydet en indsats for at støtte Lars<br />

i rejsen mod ædruelighed.<br />

kur. Kuren er, ifølge Lars, en succes<br />

i en tredjedel af tilfældene, en<br />

tredjedel får tilbagefald, den sidste<br />

trediedel dør af druk.<br />

- Der var såmænd udmærkede<br />

ting ved den. Struktur på hverdagen.<br />

Og helt klare regler. Hvis man kom<br />

hjem og havde spist så meget som<br />

en romkugle, så var det ud. Gruppesamtaler<br />

hver dag. Der var mange<br />

tårer. Men selv i gruppesnak skal<br />

man være opmærksom på forskellige<br />

magtstrukturer, kampe både mod sig<br />

selv og andre, bemærker han lige og<br />

fortsætter:<br />

- Et meget detaljeret spørgeskema,<br />

”Spritruten,” hvor man beskriver sin<br />

livshistorie, var ret godt, husker Lars.<br />

Var ikke motiveret nok<br />

Omgangskreds og familie bliver<br />

også, efter aftale, adspurgt om den<br />

indlagte. Alligevel oplevede Lars<br />

Lundquist på dette punkt et tillidsbrud<br />

over for en medarbejder, som<br />

var medvirkende til, at han mistede<br />

interessen for Minnesotakuren.<br />

- Hmm… I virkeligheden handlede<br />

det også om, at jeg ikke selv<br />

var motiveret. Det var mine hårdt<br />

prøvede og velmenende omgivelser,<br />

der fik mig ind i de her forløb – og<br />

jeg gjorde det for at gøre dem glade.<br />

Måske for at også at få fred? Det<br />

er meget få, der kommer af sig selv<br />

med snapseflasken i baglommen. Det<br />

duer ikke, hvis misbrugeren ikke er<br />

top-motiveret selv. Et eller andet<br />

sted på ’dødsruten’ mindes Lars<br />

pludselig at have været på første<br />

ophold på Overførstergården, som<br />

bekom ham vel. Men det var ikke på<br />

daværende tidspunkt nok til at få<br />

ham på ret køl.<br />

Lars Lundquist skulle meget<br />

længere ned og skrabe Helvedes<br />

Forgård, før egen-motivationen<br />

indfandt sig. Han var omkring de københavnske<br />

herberg Mændenes Hjem,<br />

Kollegiet på Gl. Køge Landevej, og på<br />

vej mod et nyt sted i Jylland. Han<br />

var syg af druk, spiste ikke, kunne<br />

næppe gå og husker næsten intet.<br />

”Kun nogle få hjerneceller fungerede<br />

endnu.”<br />

Herning Sygehus, ’hjem’ til Kollegiet<br />

og til sidst Hvidovre Hospital.<br />

- Da begyndte det at hjælpe.<br />

Jeg blev afgiftet, fik mad, krykker,<br />

pleje. Og så foreslog de, at jeg kom<br />

på Overførstergården. Endelig noget,<br />

jeg havde lyst til. Og, med en lille<br />

spire af glæde, så frem til.<br />

Navlestrengen bevares<br />

- Først og fremmest er medarbejderne<br />

enestående søde og dygtige. Især<br />

synes jeg, at Rie<br />

Erichsen ikke<br />

kan prises nok.<br />

Hun står for<br />

opfølgningen,<br />

efterværnet,<br />

i den svære,<br />

første tid, når<br />

vi er flyttet i<br />

egen bolig igen,<br />

forklarer Lars.<br />

Det er ’navlestrengen’ – at nogen<br />

ringer til de tidligere beboere, måske<br />

har en nøgle til deres nye hjem,<br />

holder dem fast på aftaler og så<br />

videre. Men Lars medgiver, at også<br />

omgivelsernes æstetiske kvalitet på<br />

Overførstergården har en gunstig<br />

indvirkning på forpinte sjæle.<br />

- Det er et vidunderligt sted<br />

med parklignende have, skønhed<br />

lige uden for vinduerne, gedigne<br />

kvalitetsmøbler, godt håndværk og<br />

– ikke mindst: Fred og ro. Ingen bodegaer<br />

lige nede om hjørnet, som er<br />

et vilkår for herberger i centrum af<br />

storbyer. Her kan flænsede livsbaner<br />

få en chance for at komme i nærheden<br />

af ligevægt.<br />

Lars er neutral i sin omtale af<br />

den lejlighed, han har fået anvist.<br />

Endelig noget, jeg<br />

havde lyst til. Og,<br />

med en lille spire af<br />

glæde, så frem til<br />

Den er ok, da han først fik vænnet<br />

sig til bebyggelsen. Han arbejder<br />

hjemmefra og har fået lov at se sine<br />

yngste børn igen, hvilket glæder<br />

ham meget. Selv hans mobils ’ringetone’<br />

er hans datters stemme – temmelig<br />

forvirrende, indtil han griner<br />

og griber efter den i lommen.<br />

Fotografen og jeg bliver vist<br />

rundt af Lars, undtagen på værelserne.<br />

Denne dag er der lidt tomt i<br />

huset og haven. Der er motionsrum<br />

i kælderen, billiard(pejse)stue,<br />

spisestue, køkken, kontorer, vaskeri,<br />

container, som er omdannet til<br />

edb-skolestue, værksted, drivhus og<br />

i en selvstændig længe fire ’udslusningslejligheder’<br />

til dem, der er på<br />

nippet til at skulle ud og bo selv. Der<br />

er også en del haveredskaber, fordi<br />

beboerne dels skal passe ’parken,’<br />

dels tilbyder folk i nabolaget havearbejde.<br />

Under den ’guidede rundvisning,’<br />

fortæller Lars dæmpet, at han ikke<br />

er typisk for klientellet, sådan at<br />

forstå at han har en mere privilegeret<br />

baggrund end de fleste her.<br />

- Jeg havde en uddannelse, er<br />

arkitekt og industriel designer. Jeg<br />

havde gang i min forretning, god,<br />

økonomisk baggrund, en familie, der<br />

kærer sig om mig. Så jeg har haft<br />

gode kort på hånden, understreger<br />

han.<br />

Dét med hånden må vi dvæle lidt<br />

ved. Han har kun tommelfingrene<br />

tilbage på begge hænder efter en<br />

arbejdsulykke som 18-årig. Det føles<br />

spøjst ved goddag-håndtrykket, men<br />

han taler overhovedet ikke om det,<br />

selv om man kan<br />

undre sig over, at<br />

han er i stand til<br />

at tegne meget,<br />

som arkitekter<br />

skal.<br />

- Det er ikke<br />

noget problem,<br />

siger han nærmest<br />

trodsigt og griber<br />

en pen og skriver<br />

hurtigt ”hej.”<br />

I dag har han kontakt til en del<br />

af sine gamle kunder og netværk.<br />

- Det er altid muligt at vende tilbage<br />

og spørge, om der skulle være<br />

noget arbejde eller nogle kontakter.<br />

Folk er utroligt søde; der er aldrig<br />

helt lukket af. Dét, synes jeg, har<br />

været en meget oplivende oplevelse,<br />

siger han.<br />

Solstråle-udgangsreplikken skal<br />

være, at Lars Lundquist nu er med i<br />

bestyrelsen af Hjemløses Boligselskab<br />

(omtalt i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> maj 07, s. 20), og<br />

at han skal udstille 33 af sine industrielle<br />

designprodukter på Kunstindustrimuseet<br />

i september 2008.<br />

hj@freelanceriet.dk<br />

STEINER-<br />

PÆDAGOG<br />

3-årig uddannelse på<br />

åndsvidenskabeligt grundlag<br />

Studiestart 17. august<br />

Berettiger til SU<br />

Gode jobmuligheder<br />

- der er mangel på<br />

Steiner-pædagoger<br />

Rudolf Steiner<br />

Børnehaveseminariet<br />

Johannevej 20<br />

2920 Charlottenlund<br />

Tlf.: 39 63 21 37<br />

www.steinerseminar.dk<br />

A N N O N C E<br />

General-<br />

forsamling<br />

i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> holder generalforsamling<br />

torsdag den 20. september<br />

2007 kl. 12-15 i Røde Kors’ lokaler<br />

på Nordre Fansanvej 224.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag til generalforsamlingen<br />

skal være bestyrelsesformand<br />

Robert Olsen i hænde senest<br />

tre uger før (dvs. senest torsdag<br />

den 30. august) og kan fremsendes<br />

til Robert Olsen på:<br />

rolsen11@hotmail.com eller<br />

Robert Olsen, Mændenes Hjem,<br />

Lille Istedgade 2, 1706 København<br />

V.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere er ’fødte’<br />

medlemmer af foreningen <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>, som udgiver nærværende<br />

blad, og er derfor også velkomne<br />

på generalforsamlingen.<br />

hus forbi · nr. 64 · august 2007 11


Misbrug og sindslidelse<br />

går hånd i hånd<br />

Omkring halvdelen af alle psykisk syge har også et<br />

misbrugsproblem, og ligeså mange misbrugere har et<br />

psykisk problem. Denne dobbeltdiagnose giver et voldsomt<br />

sygdomsforløb og kræver en særlig behandling,<br />

fortæller overlæge i anledning af konference om dobbeltdiagnoser<br />

Af Birgitte Rørdam<br />

Foto: Scanpix<br />

Mange tusinde danskere lider både af<br />

psykisk sygdom og misbrugsproblemer,<br />

men kun få behandlingssteder<br />

herhjemme er rustet til at behandle<br />

begge lidelser. Det betyder, at mange<br />

ikke får den hjælp, de har brug<br />

for, fortæller overlæge Lars Merinder<br />

fra Team for Misbrugspsykiatri, som<br />

har specialiseret sig i en særlig<br />

indsats for de sindslidende, hvis liv<br />

styres af alkohol eller stoffer.<br />

Team for misbrugspsykiatri står<br />

sammen med det Nordiske netværk<br />

for Dobbeltdiagnose bag en konference<br />

med navnet Beat The Dragon,<br />

som afholdes i Århus i slutningen af<br />

august. Formålet med konferencen er<br />

at udbrede kendskabet og forbedre<br />

behandlingstilbuddene for personer<br />

med dobbeltdiagnoser.<br />

Der mangler viden<br />

Ifølge Lars Merinder er sygdomsforløbet<br />

hos personer med dobbeltdiagnoser<br />

langt mere alvorligt end hos<br />

personer der ’kun’ har en af lidelserne.<br />

De får flere og voldsommere<br />

symptomer, og i kølvandet følger<br />

ofte tilbagefald, kriminalitet, vold,<br />

mere udstødelse samt økonomiske<br />

og familiemæssige vanskeligheder.<br />

Derfor er det ifølge Lars Merinder<br />

vigtigt at sikre, at disse personer får<br />

hjælp. Og at eksempelvis også den<br />

praktiserende læge og socialrådgiveren<br />

ved, hvad de skal stille op, når<br />

de møder personer med dobbeltdiagnoser.<br />

- Dobbeltdiagnose kan være et<br />

meget komplekst problem, og man<br />

fokuserer ofte på, hvad der kom<br />

først. Nogle mennesker forklarer<br />

for eksempel, at de drikker for<br />

at dæmpe deres uro, mens andre<br />

fortæller, at de har fået uro, fordi<br />

de drikker. Hovedprincippet er dog,<br />

at man skal tilbydes behandling for<br />

begge lidelser, men behandlingen<br />

kan naturligvis være meget forskellig<br />

afhængig af om det er et menneske<br />

med skizofreni, der drikker for at<br />

dulme sin angst eller en alkoholiker,<br />

der har udviklet angst på grund af<br />

massivt druk, forklarer han.<br />

Dobbeltdiagnoser<br />

har man været<br />

opmærksom på<br />

siden 1990’erne<br />

og forsøgt at<br />

behandle – først<br />

i USA og England<br />

og siden også i<br />

Danmark – men<br />

alle steder er behandlingen<br />

stødt<br />

på det problem, at<br />

behandlingssystemerne<br />

for mennesker<br />

med psykiske<br />

sygdomme og for<br />

mennesker med<br />

misbrugsproblemer<br />

har været adskilt.<br />

Kendskabet til<br />

psykisk sygdom er<br />

således mangelfuldt<br />

i misbrugsbehandlingen,<br />

mens<br />

kendskabet til misbrug og misbrugsbehandling<br />

tilsvarende er mangelfuldt<br />

i psykiatrien.<br />

Bliver sendt frem og tilbage<br />

Og samtidig råder fordommene<br />

stadig, for selvom både misbrug og<br />

psykisk lidelse er problemer, som<br />

man har brug for hjælp til at bekæmpe,<br />

så er der forskellig opfattelse af<br />

problemerne. I psykiatrien er således<br />

Formålet med konferencen:<br />

- At udbrede opmærksomheden og kendskabet<br />

til dobbeltdiagnoseproblematikken.<br />

- At sørge for at indsatsen bliver bedre organiseret,<br />

så eksempelvis også hjemløse, der er<br />

svære at komme i kontakt med, får hjælp.<br />

- Få større kendskab til behandlingen af de<br />

forskellige sygdomme/misbrug for at kunne<br />

tilbyde den rigtige hjælp.<br />

- Sætte fokus på den kompetenceudvikling og<br />

uddannelse som er meget nødvendig i de fag-<br />

fortsat en tendens til at betragte<br />

misbrug som mere selvforskyldt end<br />

psykisk sygdom, mens man i alkoholbehandlingen<br />

betragter misbruget<br />

som en sygdom, der kræver behandling<br />

på lige fod med psykisk sygdom.<br />

- Samarbejdet mellem de<br />

forskellige instanser er præget af<br />

mangelfuldt kendskab til hinanden<br />

og hinandens arbejdsmetoder,<br />

og det betyder, at der ofte opstår<br />

forvirring om, hvor en person med<br />

dobbeltdiagnose skal henvende sig<br />

for at få behandling. Samtidig sker<br />

det også, at en person med dobbeltdiagnose<br />

både af psykiatrien og<br />

misbrugsverdenen bliver henvist til<br />

at søge behandling for ”det andet”<br />

først. På den måde kan personer, der<br />

allerede er blandt de mest udsatte,<br />

opleve at blive sendt frem og tilbage<br />

mellem to systemer uden at nogen<br />

af systemerne vil påtage sig et<br />

ansvar, forklarer Lars Merinder. Og<br />

han understreger, at opgaven derfor<br />

både er at udbrede kendskabet og<br />

behandlingsmulighederne i forhold<br />

til dobbeltdiagnoserne og at være<br />

med til at oplyse om, at misbrug ligesom<br />

psykisk lidelse er en sygdom,<br />

og altså ikke er noget, man selv er<br />

ude om.<br />

Team for Misbrugspsykiatri, som<br />

har eksisteret siden begyndelsen<br />

af 1999, består af behandlere der<br />

er eksperter inden for dobbeltdiagnose.<br />

Samtidig fungerer de som<br />

konsulenter inden for psykiatrien.<br />

Hensigten er, at de er med til at<br />

sikre og koordinere behandlingen af<br />

patienter, som af forskellige årsager<br />

er havnet på en blind vej i behandlerlandskabet,<br />

og som har svært ved<br />

at udnytte den hjælp, der er at få.<br />

roerdam@yahoo.dk<br />

grupper, som arbejder med dette område.<br />

- Beat The Dragon er arrangeret af Team for<br />

Misbrugspsykiatri, Psykiatrisk Universitetshospital,<br />

Århus, og Nordisk Netværk for dobbeltdiagnose<br />

og finder sted i Århus den 27.-29.<br />

august 2007. Til konferencen er inviteret både<br />

danske, nordiske og andre internationale foredragsholdere.<br />

Se mere på: www.beatthedragon.dk<br />

De ’skjulte’ hjemløse<br />

Af Erik Hansen<br />

Da Lene var tre år, blev hun anbragt uden for<br />

hjemmet, fordi hendes forældre var misbrugere.<br />

Omkring puberteten prøver hun grænser af,<br />

drikker en del og tager forskellige stoffer – på<br />

’hobbyplan’. Skolen har ikke førsteprioritet, men<br />

det er der ikke nogen, som ’opdager’.<br />

Da Lene fylder 18 år, skal hun flytte fra sin<br />

plejefamilie, den sidste af slagsen, da denne nu<br />

ikke længere modtager vederlag for at have hende<br />

boende. Kommunen foreslår en ungdomsbolig eller<br />

et højskoleophold, men det har Lene ikke lyst<br />

til. Heldigvis møder hun en sød fyr, der tilbyder,<br />

at hun kan flytte ind til ham. Han er ældre end<br />

hende, sød og rigtig beskyttende. Der er ingen,<br />

der skal sige et grimt ord eller kigge skævt til<br />

Lene, så er han der. Han drikker godt nok en del<br />

og ryger en masse hash, men ikke noget, han ikke<br />

kan styre.<br />

Efter et stykke tid, begynder det at gå skævt.<br />

Beskyttelsen føles nu som kontrol, og det der<br />

med, at han kan styre misbruget, er vist ikke helt<br />

sandt. Lene drikker også selv mere og mere. Et par<br />

gange har han også slået hende. Volden eskalerer<br />

gradvist, men en dag får hun nok. Hun pakker en<br />

taske og skrider.<br />

Et par måneder overnatter hun på må og få i<br />

opgange, på natvarmestuer eller hos mænd i hendes<br />

omgangskreds, der gerne låner hende en sofa<br />

eller en side i dobbeltsengen for en lille ’modydel-<br />

Hjemløse får penge<br />

til startpakker<br />

Når Esbjerg Kommune står af træder ’vennerne’ til<br />

Af Lisbeth Rindholt<br />

Foreningen De hjemløses venner i Esbjerg er for nylig<br />

blevet tildelt 28.000 kroner fra Socialministeriets<br />

Tips- og lottopulje til særlige sociale formål. Pengene<br />

er øremærket til at udvide de såkaldte startpakker,<br />

som De hjemløses venner indførte i Esbjerg i 2006.<br />

En startpakke er en kasse med basalt, husligt<br />

udstyr, som de hjemløse i kommunen får foræret af<br />

foreningen, når de skal genhuses eller flytte ind i<br />

en bolig efter lang tids hjemløshed. Pakken består<br />

typisk af rengøringsmidler, køkkengrej, toiletartikler<br />

og langtidsholdbare madvarer.<br />

- Pengene fra Socialministeriet skal bruges på<br />

mere mad og køkkenudstyr til startpakkerne, så<br />

vores hjemløse kan få en god start på livet i deres<br />

nye bolig, fortæller sognepræst Ingelise Wenzel,<br />

formand for De hjemløses venner.<br />

Når kommunen står af<br />

Foreningen blev stiftet i 2003 og fungerede i<br />

se’. Efter et stykke tid møder hun heldigvis en ny<br />

mand. Dét er bare det rigtige, kan hun mærke. Han<br />

drikker godt nok og tager nogle stoffer, men er sød<br />

og beskyttende… lige til han ikke er det mere.<br />

Historien om Lene er opdigtet, men kunne være<br />

sand. Når man taler med kvinder som Lene,<br />

undres man altid over, hvorfor i alverden de ikke<br />

har bedt om hjælp noget før?<br />

Men det skyldes, at de i høj grad er ’overlevere’.<br />

Disse kvinder beder først om hjælp hos det offentlige,<br />

når alt andet er prøvet. De har en helt anden<br />

selvopholdelsesdrift end mændene, og vil gøre<br />

meget for at holde ’på formerne’. Når systemet så<br />

endelig kommer i kontakt med kvinderne er de tit<br />

i en meget dårlig forfatning både fysisk og psykisk<br />

efter at have levet med vold og trusler under prostitutionslignende<br />

forhold i årevis og har brug for mere<br />

hjælp, end den § 110 boformerne (forsorgshjem og<br />

herberg for hjemløse, red.) typisk kan tilbyde.<br />

Selvom de til tider er i kontakt med f.eks.<br />

deres læge, er det så sporadisk, at ingen fatter<br />

mistanke om, at noget grundlæggende er galt.<br />

Kvindernes misbrugsmønster er også anderledes<br />

end mændenes. De drikker mere i det skjulte, og<br />

ikke i så høj grad øl som stærk spiritus. Ofte har<br />

de også et sidemisbrug af især piller. Og fordi<br />

kvinderne flytter meget rundt, har de en tendens<br />

til at ’forsvinde’ i systemet. Dette gør, at helheden<br />

omkring personen er utrolig svær at få øje på.<br />

Sidst, men ikke mindst, er der hele spørgsmålet<br />

om skyld og skam: At det er kvindernes egen<br />

starten som støtte til det akutte overnatningssted<br />

Himmelekspressen i Esbjerg. Himmelekspressen<br />

lukkede i foråret 2006, men foreningen vurderede,<br />

at der stadig var hjemløse, som løbende havde brug<br />

for hjælp. Derfor skiftede de navn til De hjemløses<br />

venner og indledte et samarbejde med Esbjerg Kommune<br />

om genhusning af de lokale hjemløse.<br />

- Vi træder til, når kommunen står af, siger<br />

Ingelise Wenzel og forklarer:<br />

- I mange tilfælde mener kommunen, at de<br />

hjemløse har luft nok i kontanthjælpen til at købe<br />

inventar, når de f.eks. flytter fra en institution ind<br />

i egen bolig. Det mener vi ikke. Derfor hjælper vi<br />

dem, ikke bare med en startpakke, men også med<br />

bl.a. møbler og tøj fra byens genbrugsbutikker.<br />

De hjemløses venner har indtil nu været med til<br />

at genhuse og uddele startpakker til ca. 40 hjemløse<br />

i Esbjerg.<br />

Se mere på: www.de-hjemloeses-venner.dk<br />

Erik Hansen næstformand i SAND Århus, skriver om<br />

socialt marginaliserede kvinder. SAND er de hjemløses<br />

organisation og har bl.a. en arbejdsgruppe om kvinder<br />

og hjemløshed.<br />

skyld, at de igen og igen vender tilbage til samme<br />

type partner. Disse normer gør det næsten umuligt<br />

for dem at bede om hjælp.<br />

Løsningen er at sætte tidligt ind over for kvinder<br />

som Lene. Der findes f.eks. en udmærket<br />

lov, der gør det muligt at forlænge opholdet i<br />

f.eks. plejefamilier til det fyldte 24. år. Den bruges<br />

bare ikke. Endvidere skal de instanser, der kommer<br />

i forbindelse med disse kvinder, rustes bedre til<br />

at tage hånd om kvindernes samlede problemkompleks,<br />

i stedet for bare at behandle dén isolerede<br />

lidelse, f.eks. depressive tanker, som kvinden<br />

henvender sig med.<br />

Udsatte kvinder<br />

lades i stikken<br />

Omkring 100-150 socialt udsatte<br />

kvinder har svært ved at finde sig<br />

til rette på Københavns væresteder,<br />

varmestuer og herberger. Det skyldes,<br />

at miljøet domineres af mænd, som af<br />

og til råber, kaster med ting og slås.<br />

Det skræmmer udsatte kvinder fra at<br />

opsøge stederne og få den hjælp, de<br />

har brug for. I stedet indgår mange i<br />

prostitutionslignende forhold for at<br />

få et sted at sove, hvilket bevirker, at<br />

de får det endnu dårligere.<br />

Københavns Kommune ønsker at<br />

øge livskvaliteten for disse kvinder<br />

og vil derfor ansætte en opsøgende<br />

medarbejder, som skal gøre personalet<br />

på stederne opmærksomme<br />

på kønsspecifikke problemer, og<br />

hvordan man løser dem. Det kan<br />

eksempelvis dreje sig om at skærme<br />

kvinderne mod mandlige gæster, så<br />

de kan overnatte i trygge rammer<br />

uden mænd. Målet er, at væresteder<br />

inden for få år skal have mindst ét<br />

tilbud som er målrettet kvinder.<br />

- jalini<br />

12 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 13


Riddere og<br />

farende svende<br />

De fleste landevejsriddere vandrer fra kræmmermarked til kræmmermarked, fra markederne<br />

starter i marts til de slutter hen på efteråret. På Egeskov marked, der altid holdes den tredje<br />

onsdag i september i Kværndrup på Sydfyn, samles landevejsridderne til deres årlige møde. Det<br />

er her, nye landevejsriddere får deres dåb, der på ægte landevejsriddermanér foregår i og med<br />

masser af øl. Det er også her, ridderne vælger deres nye ’stodderkonge’.<br />

Billederne af landevejsriddere, der også kaldes farende svende, er taget i sensommeren 2005<br />

på Bornholm under Tejn Havnefestival. Det er fotograf Helga C. Theilgaard, der har taget billederne<br />

og doneret dem til hus <strong>Forbi</strong>.<br />

Se mere om de mange kræmmermarkeder landet over på: www.markedskalenderen.dk.<br />

14 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 15


Mindre<br />

røg på værestederne<br />

Danmarks nye rygelov træder i kraft den 15. august. Væresteder og cafeer for<br />

socialt udsatte er ikke omfattet af loven. Men flere steder vælger ledelsen<br />

alligevel at indføre et – delvist eller totalt – rygeforbud<br />

Af: Lisbeth Rindholt<br />

Foto: Holger Henriksen<br />

- Jeg kender ingen her på herberget,<br />

som ikke ryger, konstaterer Henrik<br />

’Max’. Han har boet på herberget i<br />

Hillerødgade 64, København, i knap<br />

et år og ryger selv mellem to og fire<br />

pakker cigaretter om dagen. Indtil<br />

nu har både personale og beboere<br />

måttet ryge frit i hele huset,<br />

men snart indføres en regel om, at<br />

halvdelen af herbergets kantine skal<br />

være røgfri. Det rygeforbud tror<br />

Henrik ’Max’ ikke på:<br />

- Hvis man kun må ryge i den<br />

ene halvdel af kantinen, vil der jo<br />

slet ikke sidde nogen i ikke-ryger<br />

afdelingen. Det kommer til at se lidt<br />

sjovt ud. Nej, jeg tror, at folk bare<br />

gør, som de plejer, siger han. Både<br />

Henrik ’Max’ og hans medbeboer<br />

’Don’ Jan er modstandere af den nye<br />

rygelov. Derfor er de også godt tilfredse<br />

med, at værestederne selv må<br />

afgøre, om de vil indføre restriktioner<br />

på røgen eller ej.<br />

- Regeringen skal ikke bestemme,<br />

hvor jeg tænder en smøg, understreger<br />

’Don’ Jan og viser, hvordan<br />

man ruller en cigaret med finskåret<br />

tobak, papir og rullemåtte, inden<br />

han fortsætter:<br />

- Det her er jo mit hjem. Jeg vil<br />

have lov til at gøre, som det passer<br />

mig. Selvfølgelig skal man tage<br />

hensyn til hinanden. Og hvis nogen<br />

beder mig om at lade være med at<br />

ryge, fordi de f.eks. sidder og spiser<br />

eller har astma, så gør jeg det. Jeg<br />

er ikke glad for det, men jeg gør det!<br />

Reddet på målstregen<br />

Kantinen i Hillerødgade er ikke det<br />

eneste sted, som har en afdeling for<br />

rygere og en for ikke-rygere. Den<br />

model blev allerede indført på værestedet<br />

Parasollen i Viby J ved Århus<br />

i starten af 2006. På Parasollen er<br />

rygning tilladt i den bagerste del af<br />

værestedet, undtagen i frokostpau-<br />

sen, hvor samtlige rygere er forvist<br />

til gaden eller gården, hvis smøgtrangen<br />

melder sig.<br />

- Ordningen blev vedtaget i<br />

samråd med brugerne selv, og den<br />

fungerer stadig upåklageligt, fortæller<br />

Parasollens leder, Ingrid Bjergely<br />

Christensen, som en overgang var<br />

bange for, at hun ville blive tvunget<br />

til at indføre rygeforbud døgnet<br />

rundt:<br />

- Vi blev reddet på målstregen af<br />

den seneste beslutning om, at væresteder<br />

ikke er omfattet af rygeloven<br />

(vedtaget i foråret 2007, red.). Nu<br />

kan vi bare køre videre med det delvise<br />

rygeforbud. Så er vi også sikre<br />

på at beholde alle vores brugere,<br />

understreger hun.<br />

Kirkens Korshærs dagvarmestue<br />

i Pantheonsgade i Odense har valgt<br />

at gå hele vejen og følge rygelovens<br />

påbud om fuldstændigt rygeforbud<br />

efter 15. august. Daglig leder,<br />

Heinz Wolf, er dog ikke bange for, at<br />

brugerne bliver væk fra varmestuen<br />

af den grund.<br />

- De er vant til at komme på<br />

steder, hvor der har været rygeforbud<br />

længe, f.eks. på banegården i<br />

Odense og de lokale metadonudleveringssteder.<br />

Så vi har ikke haft<br />

noget stort oprør mod rygeforbudet<br />

hernede, fortæller Heinz Wolf og<br />

tilføjer:<br />

- Det kan hænge sammen med,<br />

at vi har så gode rygefaciliteter<br />

udenfor med en hyggelig, overdækket<br />

gårdhave, hvor man også gerne<br />

må drikke øl.<br />

Rygelov diskriminerer hjemløse<br />

Der vil også stå ”Rygning forbudt” i<br />

cafeen i De Hjemløses <strong>Hus</strong> i Kø-<br />

Henrik ’Max’, som bor på herberget<br />

i Hillerødgade 64 i København,<br />

ryger mellem to og fire pakker<br />

cigaretter om dagen. Den standard<br />

har han i sinde at holde trods<br />

rygelovens forbud.<br />

Foto: : Westring+Welling A/S<br />

Kort om Rygeloven<br />

Den 15. august indføres en restriktiv rygelov i Danmark. Hovedreglen<br />

er, at man ikke længere må ryge på offentlige og private arbejdspladser.<br />

Restauranter på mindre end 40 kvadratmeter kan selv vælge deres rygepolitik,<br />

mens der er lovpligtigt rygeforbud på større cafeer, værtshuse,<br />

restauranter med mere. Det er dog tilladt at oprette særskilte rygerum.<br />

Undtaget fra rygeloven er bl.a. væresteder, varmestuer og cafeer for socialt<br />

udsatte. Her må den daglige ledelse – evt. i samråd med brugerne<br />

– selv afgøre, hvordan rygepolitikken på stedet skal være.<br />

benhavn efter 15. august. Forbudet<br />

er blevet mødt med et par kritiske<br />

røster blandt brugerne af huset, men<br />

daglig leder Stig Tarnow står fast:<br />

- Hjemløse bør ikke være undtaget<br />

fra rygeloven. Det er diskrimination,<br />

også selvom det måske er med<br />

’positivt’ fortegn. Hvad bliver det<br />

næste? At hjemløse skal undtages<br />

fra serviceloven og ikke have samme<br />

sociale tilbud som andre? Nej, loven<br />

er lige for alle, understreger Stig<br />

Tarnow.<br />

Ligesom Heinz Wolf er han ikke<br />

bange for at ’miste’ sine brugere på<br />

grund af et rygeforbud:<br />

- Man skal ikke undervurdere de<br />

hjemløse. Jeg er sikker på, at de<br />

også kan indrette sig efter reglerne<br />

og gå udenfor, når de skal ryge,<br />

ligesom alle andre rygere i Danmark,<br />

siger Stig Tarnow.<br />

30-årige Tim Kristensen er stamgæst<br />

i De Hjemløses <strong>Hus</strong>, og han har<br />

da heller ikke tænkt sig at holde op<br />

med at bruge stedet til august.<br />

- Forbudet gør bare, at det ikke<br />

Personalet i Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade,<br />

København, er modstandere af et rygeforbud.<br />

”Herberget er beboernes hjem. Lad dem dog<br />

ryge, som de vil. De har ikke mange glæder i livet<br />

i forvejen”, mener Mona Lisa Gothenborg (tv. på<br />

billedet), køkkenleder i herbergets kantine.<br />

bliver lige så hyggeligt at komme<br />

derude som nu, hvor jeg altid sidder<br />

inde i cafeen med min kaffe og<br />

smøger. Det er et hårdt liv at være<br />

hjemløs, og cigaretterne er gode at<br />

have, når man skal slappe af, siger<br />

Tim Kristensen, som tilføjer, at han<br />

vil respektere forbudet og nøjes med<br />

at ryge udenfor.<br />

Han går ofte til hånde i køkkenet<br />

og cafeen som altmuligmand og<br />

er i øjeblikket ved at skaffe nogle<br />

keramikaskebægre, som skal opsættes<br />

ude foran Hjemløsehuset. Tims<br />

betaling for arbejdet i De Hjemløses<br />

<strong>Hus</strong> består som regel af… en pakke<br />

cigaretter.<br />

lisbeth@rindholt.dk<br />

Tim Kristensen er stamgæst i De Hjemløses<br />

<strong>Hus</strong> i København NV. Han ryger<br />

ca. en pakke cigaretter dagligt. Selvom<br />

værestedet indfører totalt rygeforbud<br />

15. august, vil han blive ved med at<br />

komme i huset.<br />

Bedre hjælp til<br />

børn af alkoholikere<br />

Mindst 6.000 børn i Københavns<br />

Kommune lever i familier, hvor<br />

der drikkes for meget. Og oven<br />

i det bliver 10-15 københavnske<br />

fostre og børn hvert år skadet<br />

som følge af forældrenes alkoholmisbrug.<br />

I dag er der meget få tilbud<br />

til denne gruppe. Derfor har kommunens<br />

socialudvalg besluttet at<br />

iværksætte en række tiltag, som<br />

over de næste tre år skal styrke<br />

den sociale indsats bl.a. over<br />

for gravide alkoholmisbrugere<br />

og alkoholmisbrugende forældre<br />

med mindreårige børn.<br />

I løbet af efteråret åbner<br />

desuden et kommunalt rådgivningstilbud,<br />

hvor børn og unge<br />

af alkoholmisbrugere anonymt<br />

kan henvende sig for at få råd<br />

og vejledning.<br />

Rådgivningen skal også fungere<br />

som brobygning til andre<br />

støtte- og behandlingstilbud.<br />

På en ny hjemmeside kan de<br />

unge desuden stille spørgsmål<br />

til rådgivere via en elektronisk<br />

brevkasse og chatte med andre<br />

unge i samme situation.<br />

Pris til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Carl Scharnbergs Uofficielle Fond<br />

(det hedder den faktisk) har tildelt<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> en pris på 15.000<br />

kr. Det skete ”i anerkendelse af<br />

det fortrinlige socialpolitiske<br />

arbejde I (<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, red.) udfører”,<br />

som Fondens bestyrelse<br />

udtrykte det i sin begrundelse<br />

for prisuddelingen.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s gadeplansmedarbejder<br />

Henrik Pedersen samt<br />

en af bladets sælgere, kaldet<br />

Røde Orm, modtog og takkede<br />

for prisen. Prisoverrækkelsen<br />

fandt sted på fagforeningen 3F’s<br />

kursusejendom i Silkeborg.<br />

Gadens konger<br />

- jalini<br />

Hjemløsefotograf Holger Henriksen,<br />

som der var en stor artikel<br />

om i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s juli-udgave, udstiller<br />

sine fotografier af københavnske<br />

hjemløse i kulturhuset<br />

Karens Minde i København SV fra<br />

den 2.-29. august. Udstillingen<br />

har titlen Gadens Konger.<br />

16 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 17<br />

- jalini<br />

- jalini


<strong>Hus</strong>ker du…<br />

For ti år siden var der mange hjemløse, som overnattede på gaden<br />

og banegården i Aalborg, men via en række hjemløseprojekter er<br />

der nu ’pasningsgaranti’ for hjemløse i den nordjyske kommune. <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> har valgt at sætte fokus på et par af de aalborgensiske projekter.<br />

I juli-nummeret besøgte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s udsendte Skurbyen – et<br />

botilbud for kronisk alkoholiserede mænd. Og i dette nummer er det<br />

opgangsfællesskabet for misbrugere og sindslidende i Suensonsgade,<br />

der er i kikkerten.<br />

Tilladt at være aktiv misbruger<br />

Suensonsgade nr. 19-23 i Aalborg er et opgangsfællesskab for tidligere hjemløse misbrugere og sindslidende.<br />

Alle beboere bliver observeret af personalet i fælleslokalerne. Men de råder selv over deres egne lejligheder<br />

og må her tage stoffer og drikke, som de vil<br />

Af Lisbeth Rindholt<br />

Foto: Anne Mette Welling<br />

Johnny har boet i sin lejlighed i<br />

Suensonsgade nr. 23 i otte år. Her<br />

til eftermiddag er han kommet ned i<br />

opgangsfællesskabets fællesstue for<br />

at ”hænge lidt ud” med nogle af de<br />

øvrige beboere. Det er usædvanligt<br />

for Johnny at være hjemme på den<br />

tid af dagen. Normalt kører han nemlig<br />

rundt i en lille traktor og trimmer<br />

græs på Kirkens Korshærs bondegård<br />

i Klarup: Et frivilligt aktiveringsprojekt<br />

for hjemløse og socialt udsatte<br />

i Aalborg.<br />

- Gården i Klarup er ren livskvalitet!<br />

I dag holder jeg fri, men ellers<br />

står jeg trofast og venter på bussen<br />

ud til bondegården fra mandag til<br />

fredag, efter jeg har hentet min<br />

metadon. Man må ikke tage stoffer,<br />

ryge hash eller være voldelig derude,<br />

og det er helt fint med mig. Jeg<br />

synes bare, at det er fedt at komme<br />

væk fra byen og mærke luften i<br />

lungerne – og så er der dejligt fredeligt<br />

ude på landet… i modsætning<br />

til Suensonsgade, griner Johnny<br />

og foreslår, at vi går væk fra de<br />

højtråbende beboere i fællesstuen,<br />

hvor MTV drøner i baggrunden. Trods<br />

larmen er han dog glad for at bo i<br />

opgangsfællesskabet.<br />

- Jeg har fået mere ro på mig<br />

selv, efter jeg er flyttet ind her,<br />

fortæller 53-årige Johnny, mens han<br />

sætter sig ved bordet i personalestuen.<br />

Han er tidligere hjemløs og<br />

har tilbragt 20 år af sit liv i fængsel<br />

for bl.a. tyverier.<br />

- Indimellem har vi meget uro og<br />

ballade i huset, men så kan jeg bare<br />

lukke døren til min lejlighed. Det<br />

kunne jeg jo ikke, da jeg boede på<br />

gaden. Og jeg har brug for at være<br />

meget for mig selv og f.eks. sidde<br />

og nyde udsigten over Limfjorden<br />

fra min stue – uden forstyrrende<br />

naboer, fortæller han.<br />

Planter et frø<br />

Johnnys naboer er 15 tidligere hjemløse.<br />

Tre af beboerne har en dobbeltdiagnose,<br />

dvs. de har både en<br />

psykisk sygdom og et misbrugsproblem<br />

(læs også s. 12. red.). Resten<br />

er aktive misbrugere.<br />

- Det er tilladt at tage stoffer,<br />

ryge hash og drikke alkohol i sin<br />

egen lejlighed. Det blander vi os ikke<br />

Blancha (52 år) har boet i opgangsfællesskabet<br />

i Suensonsgade i ti år. Hun<br />

drømmer om engang at få malet sin<br />

lejlighed. Men som førtidspensionist er<br />

det svært at få pengene til at række til<br />

en istandsættelse.<br />

Alle beboerne i opgangsfællesskabet<br />

mødes dagligt med hinanden og personalet<br />

i fællesstuen. Her ses daglig leder Juan<br />

Winther (t.h. på billedet), social vicevært<br />

Doris Klitgaard og Johnny (t.v.), som har<br />

boet i Suensonsgade i otte år. Opgangsfællesskabet<br />

har eksisteret siden 1996.<br />

Bordet og bænkene uden for nr. 21 i Suensonsgade er et yndet samlingssted for beboerne, når vejret er godt. Her bliver både drukket, diskuteret, kysset og krammet.<br />

i, fortæller Juan Winther, som har<br />

været daglig leder af opgangsfællesskabet<br />

i seks år. Sammen med husets<br />

sociale vicevært, Doris Klitgaard,<br />

skal han bl.a. observere beboerne<br />

og tale med dem om deres hverdag.<br />

Det sker først og fremmest i husets<br />

fællesstue, hvor beboere og personale<br />

mødes, ser tv og jævnligt spiser<br />

morgen- og aftensmad sammen.<br />

- Vi lægger f.eks. mærke til, om<br />

den enkelte beboer har en god personlig<br />

hygiejne. Hvis den halter lidt,<br />

’planter vi gerne et frø’ hos vedkommende<br />

ved at spørge: ”Trænger du<br />

ikke til at få vasket tøj eller tage et<br />

bad?” Det er ikke sikkert, at han eller<br />

hun er enig, men så prøver vi igen<br />

et par dage senere. Det vigtige er at<br />

skabe en dialog og evt. sørge for at<br />

beboeren får hjælp til rengøring, mad<br />

eller andre praktiske ting i dagligdagen,<br />

siger Juan Winther. Udover<br />

samarbejde med hjemmeplejen har<br />

han ’hotline-numre’ til psykiatere<br />

og praktiserende læger, som bliver<br />

kontaktet, når en af beboerne f.eks.<br />

gerne vil afruses eller skal have reguleret<br />

sin antipsykotiske medicin.<br />

En anden af medarbejdernes<br />

arbejdsopgaver et at observere hele<br />

huset og bl.a. holde øje med, hvem<br />

der kommer og går.<br />

- Hvis der er mange uønskede<br />

gæster i huset, f.eks. pushere ude<br />

fra byen, bliver beboerne urolige.<br />

Så griber vi ind og sender ’gæsterne’<br />

ud igen. For det er altafgørende at<br />

skabe en så stabil og tryg hverdag<br />

som muligt, fortæller Juan Winther<br />

og tilføjer straks:<br />

- Uden at det selvfølgelig går ud<br />

over beboernes ret til et privatliv.<br />

Rart at vi ligner hinanden<br />

Suensonsgade er et af de få opgangsfællesskaber<br />

i Danmark, hvor<br />

beboerne har en almindelig lejekontrakt<br />

efter lejeloven. Det betyder<br />

bl.a., at de ikke uden videre kan<br />

blive smidt ud af deres lejlighed. Og<br />

ligesom alle andre lejere, må beboerne<br />

selv bestemme, hvem de lukker<br />

ind. Hverken personale eller socialarbejdere<br />

har nøgler til boligerne,<br />

og de kan ikke tiltvinge sig adgang<br />

imod beboernes vilje.<br />

Den regel er Blancha glad for. Hun<br />

har boet i Suensonsgade i ti år og<br />

kan godt lide at være sammen med<br />

de andre beboere, men hun inviterer<br />

ikke så tit gæster ind i sit eget hjem.<br />

I dag vil hun dog gerne vise den lille<br />

to-værelses lejlighed frem.<br />

- Det er jo ikke helt som Bo<br />

Bedre i moderne stil med to vaser<br />

i vindueskarmen, griner Blancha,<br />

da hun byder indenfor i stuen, som<br />

henligger i mørke, fordi de røde<br />

persienner er rullet ned. Væggene er<br />

også røde, og overalt hænger spejle,<br />

malerier, sætterhylder med nips,<br />

afrikanske masker og andre ting,<br />

som Blancha selv har købt gennem<br />

årene eller fået foræret af venner og<br />

bekendte.<br />

- Jeg drømmer om at pille det hele<br />

ned, male væggene og rydde op i alle<br />

mine ting, men det er svært at få råd<br />

til en renovering af lejligheden på en<br />

førtidspension, fortæller Blancha og<br />

retter på askebægeret på sofabordet.<br />

Hun mangler langfingeren på den<br />

ene hånd, og hendes årer er ødelagte<br />

efter mange års stofmisbrug. I dag får<br />

hun metadonbehandling.<br />

- Når jeg er ude i byen, spørger<br />

folk ofte: ”Er du narkoman eller har<br />

du været det?”. Så er det rart at<br />

komme hjem her, hvor vi alle sammen<br />

ligner hinanden og er fælles<br />

om at have en eller anden form for<br />

misbrug, siger hun og tilføjer:<br />

- Det er også betryggende, at<br />

personalet holder lidt øje med os, og<br />

at vi altid kan få hjælp af dem til at<br />

klare problemerne i hverdagen.<br />

lisbeth@rindholt.dk<br />

Hvad er et<br />

opgangsfællesskab?<br />

Et opgangsfællesskab består<br />

typisk af en række lejligheder<br />

i et almindeligt boligkompleks<br />

eller en villa. Målgruppen er<br />

mennesker, som ikke kan bo<br />

i egen bolig eller har svært<br />

ved at fungere socialt, f.eks.<br />

sindslidende, alkoholikere,<br />

stofmisbrugere eller psykisk og<br />

fysisk handicappede.<br />

Alle beboere har deres egen<br />

lejlighed, hvor de kan trække<br />

sig tilbage, når de ikke ønsker at<br />

bruge husets fælles faciliteter,<br />

f.eks. en tv-stue, have og køkken.<br />

De fleste opgangsfællesskaber<br />

har desuden ansat personale<br />

(primært sociale viceværter) i<br />

dagtimerne, som sørger for at<br />

holde ro og orden i huset, tale<br />

med beboerne og etablere kontakt<br />

til hjemmepleje, psykiatri,<br />

praktiserende læge, sagsbehandler,<br />

tandlæge osv.<br />

18 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 19


Mad til hjemløse<br />

En morgenkomplet med det hele<br />

Man behøver ikke tage på café for at få brunch. Det kan også lade sig<br />

gøre i varmestuen Morgencafeen i København, der serverer pølser, bacon<br />

og alt det andet for socialt udsatte<br />

Af Birgitte Ellemann Höegh<br />

Foto: Holger Henriksen<br />

I stedet for at starte dagen oppe på<br />

Blågårds Plads med en morgenbajer<br />

tilbyder Morgencafeen byens bedste<br />

morgenmåltid.<br />

Det går der i al fald rygter om<br />

mellem gadens rødder (hjemløse,<br />

red.), som af samme grund gerne<br />

transporterer sig fra den ende af<br />

hovedstaden til den anden for at<br />

komme ned i Morgencafeen, der ligger<br />

i krypten under Blågårds Kirke på<br />

Nørrebro i København. For at teste<br />

om rygtet taler sandt, tog <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

også på besøg for at få en morgentallerken<br />

med.<br />

Da vi dukker op ved 10-tiden er<br />

der helt stille – hvilket ikke stemmer<br />

overens med stedets rygte, som også<br />

lyder på fuldt hus. Men der har været<br />

ballade i luften sammen morgen,<br />

fortæller Michael Espensen, som er<br />

den daglige leder af Morgencafeen.<br />

En af gæsterne havde følt sig truet,<br />

Morgencafeen i København serverer<br />

hver dag et solidt morgenmåltid<br />

for socialt udsatte borgere. Stedet<br />

drives af leder Michael Espensen<br />

samt 14 frivillige hjælper. Blandt<br />

andet pga. økonomiske problemer<br />

måtte Morgencafeen i år holde<br />

sommerlukket, men åbnede igen<br />

den 1. august.<br />

og personalet måtte ringe efter politiet.<br />

Det handlede vist bare om et<br />

par ordudvekslinger, men når politiet<br />

først kommer, så forsvinder alle som<br />

dug for solen.<br />

Her sidder dog et par enkelte<br />

gæster hist og her, blandt andet en<br />

ældre herre med tophue og smækbukser,<br />

som minder om en karakter<br />

fra en Morten Korch-film. Foran sig<br />

har han en stor portion havregrød<br />

med mælk på.<br />

Og mens han sætter havregrøden<br />

til livs med sin ske, dukker der flere<br />

og flere gæster op – blandt andet<br />

en masse mennesker, som samles om<br />

et bord hos en lærerinde, som giver<br />

danskundervisning i konfirmationslokalerne<br />

ovenpå. Det er <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>,<br />

der har arrangeret undervisningen,<br />

(for at sluse en gruppe af sine<br />

hjemløse, polske sælgere videre ud i<br />

den danske byggebranche, red.), og<br />

kurset er så populært, at lærerinden<br />

efterhånden har vanskeligt ved<br />

at finde pladser til alle. Der bliver<br />

undervist to gange om ugen fra kl.<br />

Morgencafeen:<br />

Ligger i krypten under Blågårds Kirke<br />

på Nørrebro i københavn og drives af<br />

leder Michael Espensen samt 14 frivillige<br />

hjælpere. De holder åbent fra kl.<br />

06.15-11.00 hver dag. Derefter lukker de<br />

ned, gør rent og stillet om til eftermiddagsholdet,<br />

som drives af kirken, der<br />

serverer aftensmad flere gange om ugen.<br />

I øjeblikket mangler Morgencafeen<br />

frivillig arbejdskraft samt tager gerne i<br />

mod private bidrag.<br />

Se mere på www.morgencafeen.dk.<br />

Blågårds Kirke:<br />

Er 81 år gammel og har status som en<br />

socialkirke. AA (Anonyme Alkoholikere<br />

Danmark), NA (Narcotics Anonymous)<br />

og den serbiske menighed holder bl.a.<br />

til her, samtidig med at der drives<br />

almindelig kirke ved præst Lisbeth Søe.<br />

9-11 i et lille lokale med plads til<br />

otte-ti mennesker ad gangen – og<br />

finten er, at man bare dukker op, de<br />

dage man har overskuddet, hvilket<br />

gør det mere overkommeligt for<br />

disse brugere, som ikke bryder sig<br />

om alt for faste rammer.<br />

Menuen skifter<br />

Men tilbage til Morgencafeens mad:<br />

Om vinteren bliver der hver morgen<br />

serveret hjemmelavet øllebrød og<br />

varm hyldebærsuppe, mens Morgencafeen<br />

i sommermånederne nøjes<br />

med den varme havregrød. Derudover<br />

serveres der en variation af<br />

forskellige slags ostemadder, pølser,<br />

bacon og æg, kaffe, te, juice, saft,<br />

yoghurt, cornflakes, wienerbrød og<br />

også smørrebrød, som mange spiser<br />

lidt senere på dagen eller får med<br />

sig i en madpakke.<br />

- Man kan også få sig en vitaminpille<br />

eller en hovedpinepille, og hver<br />

tirsdag kan sygeplejersken kigge på<br />

én, hvis man har det sløjt. Vi har<br />

også læger til rådighed hver dag i en<br />

konsultation på Forchhammersvej,<br />

som vi kører hjemløse over til, hvis<br />

det er nødvendigt. Det kan være alt<br />

fra hævede fødder, brandsår, bylder<br />

og tandproblemer, til én, der har<br />

fået tæv eller har taget for mange<br />

stoffer, siger Michael Espensen.<br />

Ved <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s bord sætter to<br />

polakker sig. De spiser smørrebrød,<br />

og den ene har nogle meget hævede<br />

fingre på højre hånd, som der<br />

tydeligvis er gået betændelse i. Han<br />

spørger om hjælp til at få fingrene<br />

forbundet, for de er meget ømme.<br />

Skaden er opstået, fordi han for et<br />

par uger siden var i en slåskamp<br />

på gaden med en anden hjemløs,<br />

som ikke ville lade ham sove i fred,<br />

forklarer han. Hans hånd ligner<br />

bestemt én, der skal mere end blot<br />

pakkes ind, så han vil komme forbi<br />

dagen efter, hvor sygeplejersken står<br />

til rådighed. Og så har han behov for<br />

at snakke. Han fortæller en masse<br />

usammenhængende historier, om at<br />

alt er gået galt for ham i hans hjemland.<br />

Det handler i store træk om, at<br />

en tidligere god ven har snydt både<br />

hans virksomhed og kone fra ham,<br />

så lige nu rejser han rundt på må og<br />

få og ved ikke, hvad fremtiden vil<br />

bringe, men møder han den gamle<br />

ven, så …. Han viser sin hævede<br />

næve frem og tager en bid af sit<br />

smørrebrød.<br />

- Morgenmaden koster fire kroner,<br />

hvis de hjemløse ellers har dem. De<br />

fire kroner er et symbolsk beløb, for<br />

så føler de ikke, de kommer og betler<br />

(tigger, red.), og når dagen er omme<br />

igen, er de fleste penge faktisk lånt<br />

ud igen, fortæller Michael Espensen.<br />

Udover morgenmåltidet formår<br />

Morgencafeens frivillige personale i<br />

åbningstiden (kl. 6.15-11.00) også<br />

at hjælpe brugerne med alt muligt<br />

andet tiltrængt. Michael Espensen<br />

har blandt andet skaffet en masse<br />

brugte barnevogne fra kommunens<br />

dagpleje, som de hjemløse kan<br />

komme og hente, hvis de har brug<br />

for en vogn til deres habengut. Han<br />

udsteder en slags bevis til de hjemløse,<br />

så der ikke hersker tvivl om, at<br />

de er kommet til vognene på ærlig<br />

vis, for det kan der åbenbart godt<br />

sås tvivl om.<br />

Derudover kan man blive klippet<br />

– med trimmer eller saks – og få tøj,<br />

sko, briller, tandbørster, tandpasta,<br />

skrabere, håndklæder, kamme, kondomer,<br />

telte og sågar voksenbleer.<br />

Og har man en hund, så sørger de<br />

ansatte også for, at den får sig en<br />

skål mad.<br />

I det tilstødende lokale ligger 15<br />

madrasser med tæpper til rådighed<br />

for trætte gæster. Nogle kommer ind<br />

om morgenen og lægger sig – efter<br />

en hård nat på gaden – og kan sagtens<br />

blive liggende til Morgencafeen<br />

lukker kl. 11. Andre er kommet ind<br />

om aftenen, hvor Blågårds Kirke selv<br />

kører stedet, og af og til giver de<br />

hjemløse lov til at overnatte.<br />

- Vi havde for eksempel mange<br />

sovende under optøjerne omkring<br />

nedrivningen af Ungdomsshuset,<br />

for da var de hjemløse ikke rigtig<br />

glade for at sove ovre i Stengade<br />

(i natcaféen i Stengade 40, red.).<br />

Men menighedsrådets har ikke givet<br />

tilladelse til fast overnatning her,<br />

fordi de ikke har personale nok. Så vi<br />

gør det, når her er nød, for eksempel<br />

havde vi fuldt hus til jul, fortæller<br />

Michael Espensen.<br />

Der kommer indimellem mennesker<br />

ud fra soverummet, blandt<br />

andet en cirka 35-årig kvinde i en<br />

velholdt islandssweater og et klart<br />

blik i øjnene, som har vådt hår efter<br />

sit morgenbad – hvilket Morgencafeen<br />

i øvrigt også kan tilbyde. Hun<br />

bærer sine ejendele i fire propfyldte<br />

poser med sig ud fra Blågårds Kirken<br />

på vej ud til gadens strabadser.<br />

Men igen tilbage til morgenmåltidet:<br />

Havregrøden var god – dog<br />

en lille smule for salt. Spejlægget<br />

velstegt, grovbrødet lidt tørt her<br />

klokken 10.30, men det havde også<br />

stået fremme siden morgenstunden.<br />

Det var et af den slags brød, man<br />

køber i en pose i et supermarked,<br />

De frivillige hjælpere står tidligt op for at<br />

lave brunch til socialt udsatte. Morgencafeen<br />

har åbent fra kl. 6.15 til 11 hver dag.<br />

5 ud af 6 stjerner<br />

Hvor: Morgencafeen, Blågårds Plads 6 A, København N<br />

Hvor meget: 4 kr. for et måltid morgenmad<br />

men havde vi været lidt tidligere på<br />

pletten, havde vi kunne få friskbagt<br />

økologisk brød, som Morgencafeen<br />

hver dag får af en økologisk bager<br />

i nabolaget. Juicen var fyldig med<br />

masser af frugtstykker, pølsen god<br />

– man kunne oven i købet vælge<br />

mellem en tyk eller tynd – baconen<br />

sprødstegt og Earl Grey-teen i pose,<br />

som på en hvilken som helst anden<br />

café i byen.<br />

Den ældre herre med tophuen<br />

drikker det sidste mælk fra sin skål<br />

med havregrøden, rejser sig veltilfreds<br />

om og siger: ”Ummm, tak<br />

for god mad”, inden han forlader<br />

Morgencafeen – og det samme gør<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> såmænd også.<br />

Birgitte.hoegh@os.dk<br />

20 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 21


Haves: Togbane...<br />

Af Jaku-Lina E. Nielsen<br />

Foto: Flemming Schiller<br />

Et åndehul for børn og deres voksne samt et aktivitets- og værested<br />

for hjemløse. Det er tanken bag Amar’ Lillebane, som er en minitogbanen,<br />

hvor togvogne og skinner er bygget af hjemløse<br />

på Sundholms snedker- og metalværksted. Togbanen har de<br />

sidste 10-12 år har været opsat flere forskellige steder i<br />

Københavnsområdet – som f.eks. på Amager Strand og<br />

i Valbyparken. Men for to år siden gav Københavns<br />

Kommune så lillebanen en permanent plads ved<br />

Christmas Mølles Plads i København – dog med et<br />

opsigelsesvarsel på tre måneder.<br />

I øjeblikket søger lillebanen flere hjemløse,<br />

der har lyst til at være med til at udbygge den<br />

tilhørende legeplads samt passe togbanen.<br />

For deres indsats modtager de en ’dusør’ på<br />

ugebasis fra Sundholm Aktivitetscenter,<br />

der står for legepladsen.<br />

Sundholm har forsøgt at rekruttere<br />

flere hjemløse via opslag på væresteder<br />

og varmestuer, og prøver nu via <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> at gøre yderligere ’reklame’ for<br />

projektet.<br />

Visionerne for udbygningen af<br />

legepladsen er nemlig mange: En<br />

trafiklegeplads, en indianerlandsby,<br />

teaterforestillinger og kunstprojekter<br />

med mere. Men der mangler<br />

hænder.<br />

Amar’ Lillebanes præcise<br />

adresse er Vermlandsgade 5-7.<br />

Pladsen er åben for institutioner<br />

og børnefødselsdage samt fungerer<br />

som offentlig legeplads på<br />

hverdage fra kl. 15-18 og weekend<br />

fra kl. 11-18. Tiderne afhænger dog<br />

af, hvor meget bemanding der er til<br />

rådighed den enkelte dag.<br />

Amar’ Lillebane kan kontaktes<br />

på: snedker@acsu.dk eller<br />

4081 6721.<br />

Ønskes: Hjemløse<br />

22 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 23


Mælkebøttebarn<br />

Livtag med den sociale arv<br />

Med bogen Mælkebøttebarn har Hanne<br />

Fureby bearbejdet sine erfaringer med at<br />

bryde den negative sociale arv gennem<br />

sit 52-årige liv. Hun er vokset op på flere<br />

forskellige døgninstitutioner. Og også<br />

hendes mor og mormor voksede op på forskellige<br />

anbringelsessteder og fik aldrig en<br />

uddannelse. Som 18-årig fik Hanne Fureby<br />

aktindsigt i sin journal fra Børneværnet<br />

og gennemlæste den med stor smerte. Hun<br />

beskriver det således:<br />

”Følelser af svigt væltede op i mig. Jeg<br />

besluttede dengang, at jeg på et tidspunkt<br />

ville skrive en bog om min barndom og<br />

om at have været institutionsbarn. Det<br />

varede dog mange år inden jeg fik skrevet<br />

bogen. Først måtte jeg igennem et forhold<br />

til en narkoman, som jeg fik min ældste<br />

søn med. Dernæst et langvarigt forhold til<br />

en alkoholiker, som jeg fik en søn og en<br />

datter med. Jeg har selv haft tendenser<br />

til misbrug. Misbrug som jeg i en årrække<br />

brugte som middel til at holde smerten på<br />

afstand – lægge låg på. Jeg forelskede mig<br />

i mænd, som ikke var gode for mig. Mænd<br />

som svigtede – valgte ’stoffet’ – frem for<br />

mig og vores lille familie.”<br />

Efter at have sluppet disse destruktive<br />

forhold, fik hun en pædagogisk uddannelse<br />

og tog fat på at skrive bogen, dels for at<br />

blive klogere på sig selv og sine mønstre<br />

og dels for at hendes tre børn skulle<br />

vide, hvad hun kom fra. Det tog tre<br />

år at skrive bogen, og nu håber hun,<br />

at børn fra lignende familier samt<br />

pædagoger og andre, som har med<br />

truede børn og unge at gøre, kan<br />

lære af hendes historie.<br />

Mælkebøttebarn<br />

udkom i marts 2007 på<br />

Mælkebøtteforlaget. <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> har fået lov til at<br />

bringe et uddrag fra<br />

bogen.<br />

Se mere på:<br />

www.socialarv.dk<br />

Af Hanne Fureby<br />

Tegning: Karsten Hansen<br />

Årene gik. Vi boede stadig i perioder hos<br />

mormor og morfar. Mor gjorde stadig rent<br />

hos folk, men hendes værtshusbesøg blev hyppigere<br />

og hyppigere. Hun kom oftere og oftere<br />

ikke hjem til den tid, hun havde lovet. Vi var<br />

meget alene. Vi gik for lud og kold vand. Jeg<br />

husker ikke min mor som særlig kærlig og varm.<br />

Hvordan skulle hun også være i stand til at give<br />

kærlighed, når hun aldrig selv var blevet elsket?<br />

En gang kan jeg dog huske, fik jeg stor respekt<br />

for hende. Jeg var meget stolt af hende.<br />

Den tobakshandel som lå nede i stueetagen af<br />

vores hus solgte mange bajere og snaps til bumserne,<br />

der holdt til på havnen. Hende, der havde<br />

butikken, ville gerne sælge til bumserne, men<br />

de måtte ikke sidde uden for butikken og drikke<br />

det, de havde købt. Gjorde de det, bad hun dem<br />

fast og bestemt om at skrubbe af – og hjalp det<br />

ikke, ringede hun til havnepolitiet. De kom så og<br />

fjernede dem.<br />

En dag skete det igen. Der sad en spritter<br />

udenfor og drak noget af det, han havde købt<br />

inde hos hende.<br />

Hun bad ham skrubbe af. Det gjorde han af gode<br />

grunde ikke. Han var så stangstiv, at han end<br />

ikke kunne gå!<br />

Resultatet var, at hun ringede efter havnepolitiet,<br />

som kom. De bad ham også skrubbe<br />

af. Han mumlede et eller andet uforståeligt og<br />

forsøgte så at rejse sig. Det lykkedes ikke, han<br />

faldt sammen igen. Dernæst tog de to betjente<br />

ham under hver sin arm og slæbte ham om i<br />

vores baggård.<br />

Mor og jeg stod oppe i køkkenet og vaskede op.<br />

Vi kunne se lige ned i gården. Vi så betjentene<br />

komme slæbende med den fulde forsvarsløse<br />

mand. De hev derefter deres knipler frem og<br />

gennembankede ham, mens han græd og skreg<br />

for sit liv.<br />

Min mor smed opvaskebørsten og spurtede<br />

ned af trappen og ud i gården. Hun fór hen til<br />

betjentene, klaskede en af dem et par på hovedet,<br />

mens hun gav dem en ordentlig overhaling.<br />

- Hvad fanden bilder I jer ind at gennembanke<br />

en sølle og forsvarsløs mand? Hun råbte også op<br />

om tobakshandlerkonen:<br />

- Hun vil godt sælge til dem, men ikke have<br />

de drikker det uden for hendes butik.<br />

Betjentene luskede væk. Min mor fik bumsen<br />

slæbt op ad trappen, ind i vores køkken, hvor hun<br />

fik vasket blodet af ham. Så fik han rent tøj på,<br />

noget af min onkels, som vi havde liggende.<br />

Dernæst fik han en portion varm mad og fik<br />

lov at sove den ud på sofaen. Næste morgen fik<br />

han morgenmad og lidt penge med sig, da han<br />

gik. Glad og meget taknemmelig.<br />

Det var første gang, jeg blev harm og følte<br />

uretfærdighed på bumsens vegne – de svages<br />

vegne. Men jeg var også stolt over min mors<br />

hjælpsomhed og mod.<br />

Jeg følte mig alene og ensom. Når mor var på arbejde,<br />

gik vi meget for os selv. Min søster havde<br />

en veninde at lege med. Jeg havde ikke nogen.<br />

Jeg forsøgte altid at komme til at lege med dem,<br />

men de gad da ikke lege med sådan en lille snot tøs<br />

som mig. Jeg lyttede ved døren og udspionerede<br />

dem. Syntes det, de lavede, var så spændende. Min<br />

mor gav ordre til min storesøster om, at de skulle<br />

lege med mig og passe på mig. Så købte de mig med<br />

slik, hvis bare jeg holdt mig for mig selv.<br />

Det lykkedes nogen gange. Andre gange sladrede<br />

jeg til mor om, at ”de ikke ville ha mig med”,<br />

og hvad de lavede af narrestreger. Det blev de<br />

forståeligt nok trætte af.<br />

En dag blev jeg temmelig overrasket og meget,<br />

meget glad. De spurgte helt uopfordret, om jeg<br />

ville lege. Jeg sagde lykkeligt, ja.<br />

Vi gik op i Århus midtby, og undervejs forklarede<br />

de mig, at vi skulle ind i Den Katolske Kirke<br />

og snakke med en præst. De forklarede, at det<br />

var smaddergodt at gøre det, så fik man noget,<br />

der hed syndsforladelse, og havde det så meget<br />

bedre bagefter. Men for at det ikke skulle være<br />

for skrappe sager for præsten, måtte jeg hellere<br />

fortælle dem mine synder først. Så skulle de nok<br />

fortælle mig, hvad han kunne tåle at høre.<br />

Jeg fortalte dem dernæst godtroende og naivt,<br />

alt hvad jeg havde lavet af narrestreger. At jeg<br />

havde taget penge af mors pung, at jeg havde<br />

stjålet slik nede ved tobaks-damen, og at jeg<br />

havde leget doktor med to drenge nede i baggården.<br />

Det havde jeg nemlig.<br />

Jeg fortalte dem, at jeg havde mødt to drenge<br />

med en kæmpe slikpose lige uden for vores<br />

opgang. De havde overtalt mig til at gå med om i<br />

baggården. Jeg fik så en lakridsstang for lynhurtigt<br />

at trække mine bukser ned og op igen. Så jeg<br />

fik lakridsen, og de så min tissekone!<br />

Da jeg havde betroet mig dybt alvorligt, og de<br />

ikke kunne pumpe mig for mere, begyndte de at<br />

skraldergrine. De sagde derefter, at de slet ikke gad<br />

lege med mig alligevel, men at de nu havde noget<br />

på mig, de kunne sladre om. Så hvis jeg nogensinde<br />

sladrede til mor igen om dem, ville de fortælle alt,<br />

hvad de nu vidste om ”mine synder”.<br />

Så de drejede om på hælen og gik deres vej, og<br />

der stod jeg så uden for Den Katolske Kirke og gloede<br />

dumt. Deres taktik virkede i lang tid fremover.<br />

Med tiden fik jeg heldigvis mine egne venner.<br />

Mor arbejdede som altid næsten hele tiden.<br />

Hjælp fra det offentlige kunne hun sikkert godt<br />

have fået. Det var bare flovt og under hendes<br />

værdighed, at bede om hjælp.<br />

En kvinde uden en mand, og som ikke kunne<br />

klare sig selv, var ildeset. Det var stadig ikke lykkedes<br />

hende at finde ’prinsen på den hvide hest’.<br />

Min søster og jeg var begyndt at gå i skole.<br />

rederiksalléskolen, senere kaldet Brobjergskolen.<br />

Efter skole var vi på fritidshjem, som lå lige ved<br />

siden af fattiggården og kasernen, dér hvor Århus<br />

Musikhus ligger nu.<br />

Hvordan skulle hun<br />

også være i stand til<br />

at give kærlighed,<br />

når hun aldrig selv<br />

var blevet elsket?<br />

Min første skoletid husker jeg som rimelig god.<br />

Jeg kunne godt lide at gå i skole. Hvis det ikke var<br />

for Røde Poul Erik, var det lykkeligt.<br />

Den første gang jeg stiftede bekendtskab<br />

med ham, var en af de første skoledage. Når det<br />

ringede ind til time, var det fra en skibsklokke,<br />

som hang ved indgangen. Så skulle vi stille op på<br />

snorlige rækker klassevis, to og to helt stille med<br />

fronten vendt mod klokken og den store indgangsdør.<br />

Gårdvagten gav os så lov til, hvis vi vel og<br />

mærke stod pænt, at gå ind.<br />

I en pæn række op i klassen. Først vores førsteklasse,<br />

dernæst anden og så videre opefter.<br />

Denne dag, stod Poul Erik lige bag mig. Han skubbede<br />

og maste med det resultat, at jeg fik et puf i<br />

ryggen og røg ud af rækken. Gårdvagten kom hen,<br />

tog fat i mig. Skældte og smældte og placerede<br />

mig lige under skibsklokken som straf. Der stod jeg<br />

så, knaldrød i pæren og meget, meget flov, mens<br />

alle de andre klassevis vandrede forbi. Derefter<br />

når skolegården var blevet tømt for børn, kunne<br />

jeg så som den sidste, liste op i klassen.<br />

Han hed Røde Poul Erik, fordi han var knaldrødhåret<br />

og havde hele hovedet fyldt med fregner.<br />

Jeg mobbede ham nu ikke, det var omvendt. Det<br />

skete tit, at han var efter mig, sikkert fordi jeg var<br />

et taknemmeligt offer. Jeg var også rødhåret med<br />

fregner, dog havde jeg ikke så mange som ham.<br />

Han sagde, at jeg havde taget solbad gennem en<br />

si i Hvide Sande, at jeg havde været med i øllebrødskrigen,<br />

og at min mor havde haft tyndskid,<br />

da hun fik mig.<br />

En dag blev det bare for meget for mig. Vi var<br />

kommet op i klassen, læreren var ikke kommet<br />

endnu. Poul Erik startede sit drilleri og pludselig<br />

eksploderede jeg. Jeg smed mit penalhus tværs<br />

gennem klassen og ramte ham i hovedet. Jeg løb<br />

dernæst hen og sprang på drillepinden.<br />

Jeg spyttede, sparkede og lige i det øjeblik<br />

læreren trådte ind af døren, bed jeg mig fast i<br />

armen på Poul Erik. Jeg bed til, jeg fik næsten<br />

krampe i kæben. Han skreg som en besat. Læreren<br />

fik os skilt ad. Han reagerede på det, han så. Jeg<br />

fik besked på at gå ned til skoleinspektøren, som i<br />

øvrigt var Thorkild Simonsen, senere borgmester i<br />

Århus (og indenrigsminister, red.).<br />

Poul Erik fik trøst og blev kørt til lægen, hvor<br />

han vist nok fik en stivkrampevaccination, og<br />

armen blev forbundet. Jeg derimod gik med bange<br />

anelser ned til inspektøren, parat til en kæmpeskideballe.<br />

Uden for skoleinspektørens dør var der på væggen<br />

en grøn og en rød lampe. Da jeg kom derned,<br />

var lampen rød, jeg måtte altså vente. Knuden<br />

i maven og nervøsiteten steg. Efter en tid, der<br />

føltes som et år, blev lampen grøn. Der var fri, jeg<br />

kunne gå ind.<br />

Jeg bankede på, og han råbte kom ind. Han sad<br />

stor og mægtig, sådan føltes det, bag sit skrivebord.<br />

Han sagde, jeg skulle sætte mig ned. Han<br />

bad mig fortælle, hvorfor jeg var sendt ned til<br />

ham. Jeg fortalte og fortalte, mens tårerne trillede<br />

ned af mine kinder. Jeg forklarede, fortalte<br />

og var næsten ikke til at stoppe igen. Om alle de<br />

gange Poul Erik havde været på nakken af mig.<br />

Da jeg ikke havde flere ord, kikkede jeg over på<br />

ham. Han sad smilende i stolen, ja, det så næsten<br />

ud, som om han smågrinte. Jeg var målløs! Jeg<br />

ventede på skideballen, den kom ikke. Han gik<br />

over, tørrede tårerne af mine kinder og trøstede<br />

mig. Så trak han en skuffe ud af sit skrivebord<br />

og fiskede et bolsje frem, som han gav mig. Han<br />

sagde, at det ville han fandme også ha’ gjort.<br />

Hvorefter han forklarede, at det nu nok ikke var<br />

noget, jeg skulle gøre en anden gang. Så fik jeg<br />

lov til at gå.<br />

Jeg følte mig glad og varm indeni – følte, at<br />

her var der en, der forstod mig. Siden den episode,<br />

drillede Poul Erik mig aldrig mere. Vi blev endda<br />

småkærester senere i skoletiden.<br />

En dreng, jeg kendte fra fritidshjemmet, blev<br />

også ofte drillet. Han var rødhåret ligesom<br />

jeg, også med hele hovedet fyldt med fregner.<br />

Han blev til sidst så træt af det, at han gik hjem,<br />

låste sig inde på wc’et, tog sin fars barberblad og<br />

forsøgte at skære fregnerne væk. Den dag i dag<br />

har han ar i hele ansigtet!<br />

24 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 25


www.andersagerbo.dk<br />

X-ORd<br />

af Anne Jensen<br />

tidligere hjemløs<br />

Send løsningen på X-ORD<br />

senest 31. august<br />

Blandt de rigtige løsninger trækkes lod<br />

om et boggavekort til en værdi af 500 kr.<br />

og 10 cd’er Hjemløs.<br />

Vinderne af cd’er får direkte besked pr. post.<br />

Kodeordet skrives på bagsiden af en kuvert,<br />

eller på et postkort og sendes til:<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Tornebuskegade 1, 2.<br />

1131 København K<br />

(Skriv venligst tydeligt med blokbogstaver)<br />

# Klip ud og send ind<br />

Posedamen<br />

Vi ser tit en på bænken,<br />

med poser ved sin fod,<br />

vort skæve smil og tænken<br />

i dyb foragt har rod.<br />

At hun er endt så ilde,<br />

må være konens skyld,<br />

hun fik det som hun ville,<br />

(hos os er alt idyl).<br />

Hun fødte måske børn,<br />

og manden var hun tro,<br />

hun tog den hårde tørn,<br />

måske var hun for go’<br />

Nu sidder hun alene,<br />

hun svigtet blev af alt,<br />

hvordan kan nogen mene,<br />

hun, dette liv har valgt.<br />

Indsendt af Mona Neumann, Lynge<br />

(Forkortet af red.)<br />

Læser digt<br />

Vorherres køkkenhave<br />

AUGU ST<br />

ed et redaktions-<br />

V<br />

møde i København<br />

spurgte Anne Jensen,<br />

som laver <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

krydsord, om jeg nogensinde havde<br />

været i Grib Skov, hvilket jeg ikke<br />

havde. Så da hun selv følte trang til<br />

at drage ud i naturen nogle dage,<br />

foreslog hun, at vi kunne følges. At<br />

opleve en ny bid af Vorherres Køkkenhave<br />

undslår man sig ikke, så vi<br />

aftalte en dag for turen.<br />

Anne havde et kort over det 5.500<br />

ha store skovområde og havde valgt<br />

en af Skov- og Naturstyrelsens primitive<br />

lejrpladser (der er faktisk 850 af<br />

denne type teltpladser i Danmark).<br />

Og så vi drog af sted alle tre – for<br />

Thaia, hendes 43 kilo tunge Broholmer/schæfer,<br />

skulle nemlig også med.<br />

Allerede på vejen fra stationen til<br />

lejren blev jeg fascineret af skoven.<br />

Der var fyrretræer i alle størrelser,<br />

masser af birketræer og langs<br />

skovkanten en righoldig flora. I mine<br />

mange år som bruger af Vorherres<br />

Køkkenhave, har jeg aldrig set så<br />

store mængder skovsyre, og det er<br />

herligt, for traver man lange ture,<br />

kan jeg anbefale at tygge et par<br />

blade engang imellem. Det skal lige<br />

indskydes, at vi ikke var taget af<br />

sted for at høste andet end oplevelsen<br />

og den store fred og frihed.<br />

Vi havde ikke behøvet at slæbe så<br />

meget vand med, som vi gjorde,<br />

da vores lejrplads viste sig at ligge<br />

få hundrede meter fra Hvidekilde.<br />

Kildens navn kommer af, at munkene<br />

fra Esrum Kloster i påskeugen, eller<br />

den hvide uge, døbte alle syndere<br />

og hedenske kulsviere, som havde<br />

fundet et hjem i klostret, i kilden,<br />

og vandet smager fortræffeligt.<br />

I den nordvestlige ende af Grib<br />

Skov fandt vi den lille lejrplads og<br />

fik lavet bål og mad.<br />

Mens dagen går på hæld, og mens vi<br />

sidder på vores soveposer, kommer de<br />

første kamikazeangreb fra ondskabsfulde<br />

myg, og Anne får øje på de første<br />

flagermus. Vi er virkelig kommet<br />

til myggeland.<br />

Anne kryber i<br />

posen, der har en<br />

sammensnørelig<br />

hætte. Det er<br />

dog ikke pga.<br />

myggene alene,<br />

betror hun mig,<br />

men fordi jeg tidligere<br />

har fortalt<br />

om, hvordan jeg<br />

engang var vågnet<br />

op med en<br />

snog i armhulen.<br />

Grib Skov<br />

Svaleurt<br />

Vi ligger oven på, det vi skulle have<br />

ligget under, men det var en enkeltmands-biuak<br />

(presenning, red.) Anne<br />

havde fået med og som tidligere<br />

hjemløse, tager vi nok ikke skade af<br />

lidt aften- og morgendug. Min sovepose<br />

er blot et tæppe med lynlås i<br />

siden, så efter at have viklet hovedet<br />

ind i min skjorte og Thaia bundet til<br />

min venstre arm, ligger vi og lytter til<br />

skovens lyde. Thaias sanser er bedre<br />

end mine, så det<br />

er bare at følge<br />

hendes blik.<br />

Pludselig dukker<br />

hele eskadriller<br />

af flagremus<br />

op, glædeligt,<br />

for der er nok at<br />

spise af, så de<br />

kan blive fede til<br />

vintersøvnen.<br />

Jeg glemmer invasionen af myrer<br />

og andet småkravl i mit sovetæppe,<br />

for der høres noget ovre i den modsatte<br />

skovkant. Selv Thaias hængeører<br />

står næsten lodret. Jeg kender<br />

skovens lyde både dag og nat – og<br />

som planter har også lyde en historie.<br />

Denne lyd hidrører ikke fra en af<br />

de fire hjortearter, der lever i Grib<br />

Skov, ingen af skovens kattedyr laver<br />

støj, altså er der<br />

to muligheder<br />

tilbage. Det<br />

kunne være en<br />

grævling, der var<br />

ved at grave en<br />

lækkerbisken op<br />

– nej, den ville<br />

have opdaget<br />

Thaia for længst<br />

og være forsvundet.<br />

Så er det<br />

sandsynligvis<br />

Foto: Scanpix pindsvinemor,<br />

I flere lande er det<br />

forbudt at anvende<br />

svaleurt – men nyd<br />

synet, flot er den<br />

der er ude at lufte sine unger.<br />

En ugle tuder. Det er svært at falde<br />

i søvn. En time før daggry begynder<br />

de første af skovens andre fugle at<br />

afsynge deres territorier. Endelig,<br />

mens jeg giver blodtransfusion til<br />

diverse insekter, falder jeg i søvn.<br />

Egentlig kunne vi have kogt en gang<br />

urtete, da vi fik øjne, men vi er<br />

begge kaffetørstige. Anne vil godt<br />

have mælk, og jeg yoghurt naturel<br />

til at blande urter i,<br />

så vi beslutter at Anne<br />

laver bål og henter<br />

vand ved kilden, mens<br />

jeg traver til stationen<br />

og kører til Hillerød<br />

for at købe ind. Det er<br />

allerede varmt, men<br />

det er behageligt at<br />

bevæge sig i skovens<br />

skygge kun tynget af<br />

en tom rygsæk. Jeg finder en død<br />

fugleunge og tager den med, for jeg<br />

huskede en kæmpe myretue, vi passerede<br />

dagen i forvejen, og en død<br />

fugleunge på toppen af en myretue<br />

er et syn værd.<br />

Myrerne går straks i gang med at<br />

få has på fugleungen. Og hvem står<br />

pludselig der og betragter myrernes<br />

aktivitet, det gør såmænd Vorherre,<br />

som spørger, om jeg ikke er ude at<br />

høste.<br />

- Nej, jeg betragter blot denne<br />

del af din køkkenhave, svarer jeg.<br />

Vorherre smiler tilfreds og siger:<br />

- Det ved jeg godt. Jeg besøgte<br />

dig ikke i går, for hvad ville Anne og<br />

Thaia ikke tænke, hvis du talte med<br />

en, de ikke kan se.<br />

Det var jo rigtigt tænkt, og jeg<br />

fortæller Vorherre, at jeg er på vej<br />

hen til stationen, og så slår vi – som<br />

altid – følge, mens han forklarede mig<br />

om Grib Skov, indtil han siger, at han<br />

Foto: Niels Nyholm<br />

Foto: Scanpix<br />

må videre, men at jeg endelig skal<br />

se svaleurten, der gror i nærheden af<br />

stationsbygningen, hvilket jeg lover,<br />

og så tager vi afsked.<br />

Ganske rigtigt, der står svaleurten.<br />

Blomsten, med de gule kronblade,<br />

kan på denne ca. halv meter høje<br />

plante minde lidt om en gul valmue.<br />

Den er absolut ikke spiselig, og man<br />

kan aldrig være i tvivl, om det er<br />

svaleurt, man har fundet. Bræk blot<br />

en stængel af, og den orangegule saft<br />

vil løbe fra bruddet. Saften har været<br />

brugt mod vorter – men lad være med<br />

det, da den er giftig, og følgerne<br />

nok er værre end vorterne. Svaleurt<br />

har også været brugt mod gulsot<br />

og galdelidelser, men i stedet givet<br />

kolik, mavesmerter, blod i urinen og i<br />

bedste fald svimmelhed. I flere lande<br />

er det forbudt at anvende svaleurt<br />

– men nyd synet, flot er den.<br />

Efter ventetider frem og tilbage og<br />

indkøb, kam jeg komme til skovs igen.<br />

Vi får vores kaffe. Soveposerne er blevet<br />

tørre, og så kan vi drage videre.<br />

Prøv det selv, der er som sagt 850<br />

teltpladser fordelt i statsskovsdistrikterne.<br />

Få fat på bogen Overnatning i<br />

det fri eller se mere på:<br />

www.teltpladser.dk<br />

steenviggo@galnet.dk<br />

Af Steen Viggo, tidligere hjemløs og<br />

udeligger<br />

26 hus forbi · nr. 64 · august 2007 hus forbi · nr. 64 · august 2007 27


Historier fra gaden<br />

Lillian Thelin kan gøre, hvad<br />

der passer hende, og det er<br />

hun ret tilfreds med. Og så<br />

gør det heller ingen skade at<br />

være lidt nyforelsket<br />

Lillian Thelin er på Nørreport med<br />

sin lille rollator for at hente et par<br />

blade ved <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s distributionsvogn.<br />

Hun skal ned og sælge på<br />

Strøget, hvis hun ellers kan finde en<br />

plads for sig selv. Rollatoren har hun<br />

med sig, fordi hun har problemer<br />

med ballancenerven, og det irriterer<br />

hende, at hun må acceptere – i en<br />

alder af kun 44 år – at skulle følges<br />

på vej af støttende hjul.<br />

Hun har i dagens anledning en<br />

pink t-shirt på med ordet ”Kærlighed”<br />

skrevet med kæmpetyper<br />

ned over brystet. Og den er hun<br />

ret tilfreds med, for den afspejler<br />

hendes følelser i de her dage. Lillian<br />

er nemlig noget så dejligt som<br />

nyforelsket – og har et godt glimt i<br />

de blå øjne:<br />

- Jeg har vist nok fået en kæreste.<br />

Jeg vil i hvert fald gerne have<br />

ham, men jeg ved endnu ikke helt,<br />

om han også vil have mig, siger Lillian<br />

og griner hemmelighedsfuldt.<br />

For vennerne i hjemløsemiljøet går<br />

nemlig og driller hende lidt. Men<br />

hun kan vist godt tåle det – så<br />

nyforelsket, som hun er. Hun har<br />

da også planer om senere på dagen<br />

at tage ned forbi en af Strøgets<br />

frugtboder, hvor ’kæresten’ arbejder<br />

og sige hej.<br />

- Det må være noget med mine<br />

øjne. Siden jeg kan score mænd hele<br />

tiden. Det kunne jeg faktisk også<br />

i mine unge dage, før jeg mødte<br />

Anthon, fortæller Lillian.<br />

Hun mistede sin kæreste gennem<br />

knap 20 år, Anthon, for et lille år<br />

siden. De boede sammen i en lejlighed<br />

i Sydhavn, som hun nu har alene<br />

Anthon var grøn-<br />

lænder, og grønlæn-<br />

dere har det jo med at<br />

holde sammen, så vi<br />

havde gæster konstant<br />

sammen med sin hund. Anthon fik en<br />

blodprop i den ene lunge, fordi han<br />

havde glemt at tage sin hjertemedicin,<br />

og et år efter hans død, lyder<br />

det faktisk på Lillian som om, hun<br />

er kommet sig helt hæderligt over<br />

tabet:<br />

- Jeg har det udmærket. Nu kan<br />

jeg gå, når det passer mig og komme<br />

hjem, når det passer. Anthon var<br />

grønlænder, og grønlændere har det<br />

jo med at holde sammen, så vi havde<br />

gæster konstant, siger Lillian.<br />

Og det var åbenbart ret udmattende<br />

– nok mest fordi Anthon var<br />

alkoholiker, så der blev knappet en<br />

del øl op i lejligheden i Sydhavn,<br />

Tre spørgsmål til Lillian,<br />

44 år og <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger:<br />

Hvad har du fået at spise i går:<br />

- Hjerter med ris og grøntsager, som Projekt Udenfor serverede.<br />

Jeg kan ikke rigtig lave mad. Hvis jeg spiser derhjemme, er det<br />

lidt brød eller noget, jeg køber nede på tanken og varmer i mikroovnen.<br />

Hvad tænker du på i øjeblikket?<br />

- Jeg ville ønske, jeg kunne gå normalt igen. Det irriterer mig, at<br />

jeg skal gå med rollator. Men jeg regner ikke med, at jeg nogensinde<br />

kommer til det.<br />

Er der noget, du er glad for lige nu?<br />

- Jeg kan gøre, hvad der passer mig – skal bare ud og lufte min<br />

hund. Jeg er et udendørsmenneske, og derfor er det meget hyggeligt<br />

at være sammen med alle vennerne på gaden.<br />

Af Birgitte Ellemann Höegh<br />

Foto: Holger Henriksen<br />

Pludselig smagte øl bare dårligt<br />

og Lillian valgte ofte at smutte, når<br />

bølgerne gik for højt.<br />

Det var Lillian, der skaffede<br />

penge til Anthons ølforbrug – det<br />

gjorde hun ved at betle (tigge, red.)<br />

på Københavns hovedstrøg. Det<br />

endte for to år siden med, at hun<br />

fik en betinget dom af politiet, for<br />

den beskæftigelse. Og det var så<br />

en af grundene til, at hun i stedet<br />

startede med at sælge aviser for <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>, for der manglede jo stadig<br />

penge i kassen derhjemme. Til<br />

februar 2008 udløber hendes dom,<br />

men hun har tænkt sig at fortsætte<br />

med at sælge aviser, for efter hendes<br />

kæreste er død, er hun blevet en<br />

del af de hjemløses miljø og hygger<br />

sig gevaldigt med at mødes med de<br />

andre ved distributionsvognen og<br />

på gaden, og når de samles om et<br />

måltid mad om aftenen, som Projekt<br />

Udenfor står for.<br />

- Det var Anthon, der lavede mad<br />

hos os, så det kan jeg overhovedet<br />

ikke finde ud af, fortæller Lilian.<br />

Lillian og Anthon fik en datter<br />

sammen, som i dag er 16 år og bor<br />

hos en plejefamilie i Nordsjælland,<br />

men plejefamilien har desværre<br />

fortalt Lillian Tehlin, at det ikke går<br />

datteren så godt.<br />

- Jeg har hørt, at hun har fået en<br />

kæreste, som ikke er sød ved hende.<br />

Jeg er under ’forsorgen’, så jeg kan<br />

ikke rigtigt gøre noget – det er<br />

plejefamiliens ansvar. Men jeg blev<br />

ked af det, da jeg hørte det, siger<br />

Lillian Tehlin.<br />

Til gengæld kan hun med stolthed<br />

berette, at hun over de sidste<br />

20 år har tabt godt og vel tyve kilo:<br />

- Det skete efter, jeg holdt op<br />

med at drikke og ryge hash. For jeg<br />

har nemlig også været alkoholiker.<br />

En dag stod jeg nede på Landemærket<br />

(i det indre København, red.)<br />

og hældte det sidste af en øl ud i<br />

en rist. Lige pludselig kunne jeg<br />

ikke lide smagen mere. Det var bare<br />

fra den ene dag til den anden. Jeg<br />

skulle ikke på afvænning eller noget,<br />

fortæller Lillian.<br />

En af Anthons gamle venner,<br />

der har fået en hundehvalp af<br />

Lillian, kommer forbi bænken på<br />

Købmagergade, hvor Lillian sidder<br />

og hviler kroppen over en kop kaffe<br />

fra Baresso. Han er på vej ned til<br />

Kultorvet for at mødes med en masse<br />

andre grønlændere, for i dag er det<br />

Grønlands nationaldag – og det kan<br />

mærkes. Hele familier af grønlandsk<br />

herkomst valfarter ned gennem<br />

Købmagergade – nogle hilser på,<br />

mens andre har klapvogne, børn og<br />

balloner med sig, og kender ikke til<br />

Lillian og hjemløsemiljøet. Grønlænderne<br />

skal samles på Kultorvet for<br />

at gå videre til Det Grønlandske <strong>Hus</strong><br />

i Løvstræde. Men Lillian har nu ikke<br />

tænkt sig at følge med, for det var<br />

Anthon, som dyrkede det grønlandske<br />

miljø. Hun vil<br />

hellere bevæge sig<br />

ned i nærheden<br />

af en vis frugtbod<br />

på Strøget<br />

og hilse på.<br />

Birgitte.<br />

hoegh@os.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!