Nr. 3/2012 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 3/2012 - Øresunds Sejlklub Frem

• 8.3 – DI Forslag til tilføjelser

Hvis et medlem overtræder klubbens

vedtagelser , reglementer o.lign. eller

udviser upassende opførsel, kan bestyrelsen

i en afgrænset periode udelukke

medlemmet fra aktiviteter eller forsamling.

Medlemmet skal have mulighed for at

fremlægge sin sag for bestyrelsen mindst

en måned før udelukkelsen træder i kraft.

Normalt vil bestyrelsen give medlemmet

en skriftlig advarsel første gang en sag

behandles, men kan i særlige tilfælde skride

direkte til udelukkelse. Bestyrelsens

beslutning om udelukkelse kræver dog, at

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har

stemt for udelukkelsen.

• 8.4 - OK

Bestyrelsen kan indstille et medlem til

eksklusion, når særlige forhold giver

anledning dertil. Bestyrelsens beslutning

herom kræver dog, at mindst 2/3 af

bestyrelsens medlemmer har stemt for

indstillingen til eksklusion.

• 8.5 – DI forslag til tilføjelse

Vedkommende skal, inden bestyrelsen

træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til

at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at

spørgsmålet om eksklusion afgøres på den

førstkommende generalforsamling, men

dette har normalt ikke opsættende

virkning.

• 8.6 – DI forslag til ny paragraf

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal

behandles på en generalforsamling, har

vedkommende medlem krav på at få

meddelelse herom senest 7 døgn, før

generalforsamlingen afholdes. Ligesom

vedkommende har adgang til denne med

ret til at for svare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal

optages som et særskilt punkt på dagsor

denen.

12

• 8.7 - DI forslag til ændring

Generalforsamlingens beslutning om

eksklusion kræver samme majoritet som

ved ændring af klubbens vedtægter, jvf. pkt.

17. Et medlem, der er ekskluderet i

henhold til en generalforsamlingsbeslutning,

kan kun optages som medlem ved en

ny generalforsamlingsbeslutning. Her

kræves samme majoritet som ved beslutning

om eksklusion.

• 8.8 – DI forslag til tilføjelse

Ved udmeldelse, tidsbegrænset udelukkelse

eller eksklusion ydes ikke refusion for

kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

Anbefaling fra DS

DS vil anbefale, at klubbens bestyrelsen

ved næste ordinære generalforsamling

fremsætter forslag til ændring af klubbens

vedtægter i overensstemmelse med

ovenstående.

Jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål

til ovenstående, eller spørgsmål i

relation til andre justeringer/tilføjelser i

vedtægter.

Sejlerhilsner Dan

More magazines by this user
Similar magazines