26.07.2013 Views

Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi - ACE Denmark

Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi - ACE Denmark

Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi - ACE Denmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aarhus Universitet<br />

Iben Westergaard Rasmussen<br />

Sendt per e-mail:<br />

au@au.dk<br />

iwr@adm.au.dk<br />

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i<br />

<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong><br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong> i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> (herefter uddannelsen) godkendes<br />

hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og<br />

kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder<br />

§ 12, stk. 1.<br />

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 17. juni 2010 behandlet Aarhus Universitets<br />

(herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af<br />

uddannelsen.<br />

Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 7 i Lov nr. 294<br />

af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6<br />

år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten<br />

er udarbejdet af <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af<br />

vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel.<br />

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved<br />

godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

”Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser”,<br />

3. reviderede udgave, oktober 2009.<br />

Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Akkrediteringsrådet har 6. juli 2010 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

om nedenstående forhold.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav,<br />

3. uddannelsens normerede studietid,<br />

4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

Akkrediteringsrådet<br />

23. juli 2010<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

acedenmark@acedenmark.dk<br />

Netsted www.acedenmark.dk<br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekrog<br />

Telefon 3392 6908<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.dk<br />

Sagsnr. 10-077933<br />

Dok nr. 1462562<br />

Side 1/4


5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 14. juli 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong><br />

– med kopi til universitetet.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte<br />

brev:<br />

Titel<br />

Dansk: Bachelor (BA) i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong><br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in Prehistoric Archaeology<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens hovedvægt ligger på det humanistiske hovedområde, og dermed er<br />

uddannelsen kategoriseret som en humanistisk bacheloruddannelse i bilag 1 til<br />

Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og<br />

kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).<br />

Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene<br />

− Dansk A<br />

− Engelsk B<br />

− Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B<br />

− Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)<br />

Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Ingen.<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS-point.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Kandidatuddannelsen indplaceres fortsat til heltidstakst 1. Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

kan oplyse, at den tidligere har godkendt heltidstakst 1 for en tilsvarende<br />

uddannelse på Københavns Universitet.<br />

Aktivitetsgruppekoden er 6300.<br />

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding<br />

(KOT) er der fastsat følgende koder:<br />

Danmarks Statistik: UDD 6528 AUDD 6528<br />

KOT: 22240<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>.<br />

Akkrediteringsrådets godkendelse<br />

På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og<br />

Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 2/4


uddannelsen, jf. § 3, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).<br />

Akkrediteringen er gældende til og med 31. juli 2016, jf. akkrediteringslovens §<br />

7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne<br />

standardperiode.<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Århus.<br />

Forudsætning for godkendelsen<br />

Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Københavns Universitet.<br />

Høring<br />

Idet universitetets indstilling vedr. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at<br />

udbyde uddannelsen på de vilkår, der er anført i dette brev, eller om universitetet<br />

ønsker at trække ansøgningen tilbage.<br />

Universitetets tilbagemelding imødeses hurtigst muligt og senest d. 9. august<br />

2010 klokken 12.00 på mail acedenmark@acedenmark.dk.<br />

Såfremt universitetet ønsker at trække sin ansøgning tilbage, vil uddannelsen ikke<br />

længere kunne godkendes.<br />

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens § 14, stk. 1 ikke indbringes<br />

for anden administrativ myndighed.<br />

Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens<br />

§ 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen.<br />

Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet<br />

mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler,<br />

som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages<br />

over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets<br />

faglige vurderinger er endelige.<br />

Fristen for at klage retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse er senest 14 dage<br />

efter, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til:<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Bredgade 43<br />

1260 København K<br />

Eller på e-mail: ubst@ubst.dk<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 3/4


Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan<br />

Boutaiba på e-mail: ssb@acedenmark.dk eller telefon: 22 49 58 96, såfremt der<br />

er spørgsmål eller behov for yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Sami Stephan Boutaiba<br />

Formand Konstitueret direktør<br />

Akkrediteringsrådet <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong><br />

Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet<br />

Danmarks Statistik samt<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 4/4


Bachelor- og kandidatuddannelse i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> Aarhus<br />

Universitet<br />

Turnusakkreditering 2010-1


Turnusakkreditering, forår 2010<br />

Publikationen er udgivet elektronisk på<br />

www.acedenmark.dk<br />

2


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning .......................................................................................................................................................... 4<br />

Sagsbehandling .................................................................................................................................................. 5<br />

Indstilling for bacheloruddannelsen................................................................................................................... 6<br />

Indstilling for kandidatuddannelsen................................................................................................................... 6<br />

Resumé af kriterievurderingerne........................................................................................................................ 7<br />

Juridiske opmærksomhedspunkter..................................................................................................................... 8<br />

Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen ................................................................................. 9<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>s kompetenceprofil ........................................................................................................ 10<br />

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 11<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>s struktur ........................................................................................................................ 12<br />

Kandidatuddannelsens struktur........................................................................................................................ 13<br />

Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet............................................................................ 14<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen............................................................................................................ 14<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation................................................................................. 17<br />

Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) ................................................................................. 19<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret........................................................................................... 19<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø............................................................... 22<br />

Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø ................................................ 24<br />

Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)................................. 25<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur ................................................................................................................ 25<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer........................................ 29<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen ................................................................................ 31<br />

Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte).................................................... 33<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil..................................................................................................... 33<br />

Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte.......... 35<br />

Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen............................................................................................ 36<br />

Tilskudsmæssig indplacering ....................................................................................................................... 36<br />

Titel .............................................................................................................................................................. 37<br />

Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser........................................................................................ 38<br />

Den normerede studietid .............................................................................................................................. 38<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.......................................................................... 38<br />

Legalitetskontrol .............................................................................................................................................. 38<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?................................................................................... 38<br />

Censorkorps.................................................................................................................................................. 39<br />

Sprog ............................................................................................................................................................ 39<br />

Adgang ......................................................................................................................................................... 40<br />

De faglige mindstekrav ................................................................................................................................ 40<br />

Parallelforløb og fællesuddannelser ............................................................................................................. 40<br />

Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen........................................................................................... 40<br />

Andre forhold............................................................................................................................................... 40<br />

3


Indledning<br />

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og<br />

godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af<br />

akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har<br />

akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af<br />

dokumentationsrapporten er blevet uddybet. <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> har udarbejdet indstillingen til<br />

Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering.<br />

Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i<br />

akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for<br />

universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007<br />

(akkrediteringsbekendtgørelsen) samt <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s Vejledning om akkreditering og godkendelse af<br />

eksisterende universitetsuddannelser.<br />

Akkrediteringsrapporten består af fem dele:<br />

- <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s indstilling til Akkrediteringsrådet<br />

- Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur<br />

- Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen<br />

- Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

- Legalitetskontrol<br />

Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af<br />

Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens<br />

tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens<br />

normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold).<br />

4


Sagsbehandling<br />

Akkrediteringspanelet<br />

Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om<br />

og erfaring med:<br />

Uddannelse inden for hovedområdet<br />

Forskning inden for <strong>forhistorisk</strong>e <strong>arkæologi</strong>ske felt<br />

Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for humanistiske fagområde<br />

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området<br />

Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> består af:<br />

Kernefaglig ekspert<br />

University Senior Lecturer i archaeology, Marie Louise Stig Sørensen, Cambridge University<br />

Aftagerrepræsentant<br />

Museumsleder Lennart Madsen, Museum Sønderjyllands Arkæologiske<br />

afdeling i Haderslev.<br />

Studerende<br />

Kandidatstuderende i historie, Maria Louise Storm, Roskilde Universitet<br />

Datoer i sagsbehandlingen<br />

Dokumentationsrapport modtaget<br />

Den 11. januar 2010.<br />

Akkrediteringspanelets besøg på universitetet<br />

Den 26. februar 2010.<br />

Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet<br />

Den 10. maj 2010.<br />

Høringssvar modtaget<br />

Den 25. maj 2010.<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

Den 27. maj 2010.<br />

Bemærkninger<br />

Den 25. marts 2010 har universitetet indsendt præciseringer i relation til uddannelsernes legalitet.<br />

5


Indstilling for bacheloruddannelsen<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> indstiller bacheloruddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Samlet set vurderes bacheloruddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> at opfylde akkrediteringskriterierne.<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om<br />

behov for uddannelsen (kriterium 1)<br />

dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2)<br />

uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3)<br />

uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4)<br />

kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5)<br />

uddannelsens struktur (kriterium 6)<br />

undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7)<br />

løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8)<br />

uddannelsens faglige profil (kriterium 9)<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10)<br />

6


Indstilling for kandidatuddannelsen<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> indstiller kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Samlet set vurderes kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> at opfylde akkrediteringskriterierne.<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om<br />

behov for uddannelsen (kriterium 1)<br />

dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2)<br />

uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3)<br />

uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4)<br />

kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5)<br />

undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7)<br />

løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8)<br />

uddannelsens faglige profil (kriterium 9)<br />

uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10)<br />

Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriteriet om<br />

uddannelsens struktur (kriterium 6), idet kun 15 og 13 procent af årgangene 2004 og 2005 har<br />

gennemført uddannelsen på normeret tid plus eet år, hvilket vurderes at være markant langsommere<br />

end for humaniora på landsplan. Akkrediteringspanelet bemærker dermed, at effekten af de<br />

iværksatte tiltag som universitetet redegør for endnu er uklar. Akkrediteringspanelet bemærker i den<br />

sammenhæng, at fagets særlige fokus på felt<strong>arkæologi</strong>ske arbejde spiller en væsentlig rolle i forhold<br />

til studieprogressionen. Endvidere vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens struktur<br />

understøtter uddannelsens kompetenceprofil og at der er sammenhæng fra uddannelsens første til<br />

sidste semester samt mellem uddannelsens enkelte fagelementer på de enkelte år. At uddannelsen i<br />

særlig grad inddrager praksis og at denne inddragelse understøtter uddannelsens kompetenceprofil<br />

samt at uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø.<br />

7


Resumé af kriterievurderingerne<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong><br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

Kandidatuddannelsen<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

Juridiske opmærksomhedspunkter<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Universitetet indstiller at ændre uddannelsernes takstindplacering fra takst 1 til takst 3. Se side 36 for flere<br />

detaljer.<br />

8


Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Udbudssted<br />

Århus.<br />

Sprog<br />

Uddannelsen udbydes på dansk.<br />

Hovedområde<br />

Det humanistiske hovedområde.<br />

Antal nye studerende i de seneste 3 år opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i<br />

opgørelsesåret<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>: 24, 24 og 9<br />

Kandidatuddannelsen: 10, 7 og 7<br />

Den samlede studenterbestand på uddannelsen i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>: 81, 82 og 62<br />

Kandidatuddannelsen: 88, 79 og 69<br />

Antal fuldførte grader på uddannelsen i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal<br />

dimittender fra uddannelsen)<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>: 13, 18 og 13<br />

Kandidatuddannelsen: 13, 15 og 10<br />

Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>: 0<br />

Kandidatuddannelsen: 0<br />

9


<strong>Bacheloruddannelsen</strong>s kompetenceprofil<br />

Kvalifikationer:<br />

De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende<br />

områder:<br />

- Kendskab til teoretiske indfaldsvikler til forståelsen af kultur og samfund.<br />

- Indsigt i metodiske og teoretiske indfaldsvikler til forskningsprocessen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>.<br />

- Indsigt i den teoretiske baggrund for fortolkningsrammer i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>.<br />

- Indsigt i materiel kulturs funktion i reproduktion og forandring af samfund.<br />

- Overblik over natur- og kulturforandringer i <strong>forhistorisk</strong> tid i Sydskandinavien og deres relation til<br />

europæiske og globale ændringer.<br />

- Færdigheder i at analysere og reflektere over centrale emner og problemstillinger i <strong>forhistorisk</strong><br />

<strong>arkæologi</strong>.<br />

- Tekniske og metodiske færdigheder knyttet til <strong>arkæologi</strong>sk feltarbejde og efterbearbejdning.<br />

- Færdigheder i systematisk, analytisk tilgang til at omsætte observationer til data.<br />

- Forståelse af de kildekritiske forhold knyttet til overlevering af <strong>arkæologi</strong>ske kilder og dannelsen af<br />

<strong>arkæologi</strong>ske data.<br />

Kompetencer:<br />

Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale<br />

kompetencer:<br />

- Evne til at observere og systematisk beskrive materiel virkelighed.<br />

- Evne til at sammenfatte og fremføre det væsentlige i et skriftligt materiale af faglig karakter.<br />

- Evne til at analysere komplekse problemstillinger af faglig karakter.<br />

- Evne til at overskue et område, til at kunne skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at kunne<br />

strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde.<br />

- Evne til at arbejde systematisk og analytisk med et stort datamateriale og uddrage struktur og essens<br />

af dette.<br />

- Evne til at forstå og problematisere viden og videndannelse i forhold til et faktuelt grundlag.<br />

- Evne til at indgå i samarbejde med andre omkring konkrete faglige arbejdsopgaver. (Studieordning,<br />

s. 1 Bilag 1)<br />

10


Kandidatuddannelsens kompetenceprofil<br />

Kvalifikationer:<br />

De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende<br />

områder:<br />

- Opnå viden om centrale problemstillinger i skandinavisk <strong>arkæologi</strong><br />

- Være i stand til at danne sig et overblik over et <strong>arkæologi</strong>sk problemkompleks og til at identificere<br />

og formidle de centrale problemstillinger i dette.<br />

- Vise kendskab til hovedlinierne i nyere teoretiske strømninger og deres indflydelse på <strong>arkæologi</strong>ske<br />

tolkninger og interesseområder.<br />

- Være i stand til at forholde sig kritisk til data og teser i et <strong>arkæologi</strong>sk problemkompleks.<br />

- Beherske logisk struktureret analyse og fremstilling med udgangspunkt i et bredt spekter af<br />

informationer.<br />

- Beherske syntesedannelse ud fra et konkret analysearbejde.<br />

- Kunne forsvare og argumentere valgte fremgangsmåder i en analyse og kunne perspektivere de<br />

opnåede resultater på et forskningsmæssigt niveau.<br />

- Være i stand til selvstændigt på basis af et indsamlet sæt af informationer og data at levere et<br />

skriftligt produkt, der afspejler dyberegående analyse, vurdering og refleksion på et videnskabeligt<br />

niveau.<br />

Kompetencer:<br />

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende udvikle følgende faglige og sociale<br />

kompetencer:<br />

- Kunne afgrænse en problemstilling og formidle dens essens både skriftligt og mundtligt.<br />

- Evne til logisk analyse og fremstilling på basis af indsamlede informationer.<br />

- Ud fra en given problemstilling at kunne levere en sammenhængende fortolkning af et datamateriale.<br />

- Kunne argumentere for og forsvare en valgt strategi.<br />

- Kunne samle relevante informationer til belysning af en videnskabelig problemstilling.<br />

- Være i stand til at sammensætte og fremstille et videnskabeligt argument, samt kritisk at kunne<br />

forholde sig til valg af metode og teoretisk grundlag. (Studieordning, s. 1 Bilag 2)<br />

11


<strong>Bacheloruddannelsen</strong>s struktur<br />

(Studieordning, s. 6 Bilag 1)<br />

12


Kandidatuddannelsens struktur<br />

(Studieordning, s. 4 Bilag 2)<br />

13


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Aftagerpanel<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Det fremgår af dokumentationsrapportens s. 4, at bachelor- og kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong><br />

er tilknyttet det Humanistiske Fakultets aftagerpanel, der blev nedsat i 2005 og udvidet i 2009.<br />

Aftagerpanelet omfatter ca. 50 eksterne medlemmer, heriblandt overinspektør Michael Andersen,<br />

Nationalmuseet, og direktør Claus Kjeld Jensen, Varde Museum. Der er desuden 22 interne medlemmer: 3<br />

repræsentanter fra hvert af de 7 institutter, herunder studie- eller institutleder og studienævnsnæstformanden<br />

(studerende) samt fakultetets prodekan for uddannelser (dokumentationsrapport, s.4).<br />

Aftagerpanelet afholder en gang årligt en halvdagskonference med deltagelse af alle medlemmer. Det første<br />

af slagsen blev afholdt d. 22. januar 2009, hvor der blev drøftet karrierevejledning og vægtning af<br />

kernefaglige kompetencer i forhold til generelle humanistiske kompetencer. Foruden den årlige konference<br />

afholdes løbende temamøder med en mindre kreds af aftagerrepræsentanter. I dokumentationsrapporten er<br />

nævnt to eksempler på temamøder, som blev afholdt i maj 2009 i forbindelse med udarbejdelse af en ny<br />

studiestruktur på det humanistiske fakultet:<br />

Ved det ene møde diskuterede fakultetet undervisningssektorens interesse i et øget fokus på fagdidaktik og<br />

formidling i de to-faglige kandidatuddannelser med en række gymnasierektorer. Resultatet er blevet, at<br />

fakultetet fra 2011 udbyder en 30 ECTS underviserprofil som et tilbud målrettet studerende på<br />

gymnasierettede fag men også som en mulighed for fx <strong>arkæologi</strong>studerende med en særlig<br />

formidlingsinteresse. Ved det andet møde diskuterede fakultetet behovet for andre<br />

arbejdsmarkedsorienterede kandidatprofiler med en gruppe af aftagere fra andre brancher. Det er<br />

efterfølgende blevet besluttet, at der i alle kandidatuddannelser fra 2011 skal indgå en 30-ECTS<br />

arbejdsmarkedsorienteret profil (se bilag 3, notat vedr. ny studiestruktur på Det Humanistiske Fakultet).<br />

(dokumentationsrapport, s.4f).<br />

Foruden den branchespecifikke dialog, som i høj grad er relevant jf. kandidaternes beskæftigelsesprofil (se<br />

kriterium 2), lægger instituttet vægt på at holde sig orienteret om kompetencebehov og tendenser på det<br />

humanistiske arbejdsmarked generelt. Sigtet med dialogen er at sikre, at kandidater og bachelorer i<br />

<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> sideløbende med fagspecifikke færdigheder tilegner sig generelle kompetencer, som<br />

også retter sig mod andre beskæftigelsesmuligheder end museums-, kultur- og/eller forskningsstillinger.<br />

Denne dialog foregår hovedsageligt via Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel. (dokumentationsrapport,<br />

s.4).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, på baggrund af ovenstående, at dialogen med aftagerpanelet er etableret og<br />

sker løbende og systematisk samt at dialogen særligt i forhold til <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> har været anvendt<br />

konkret i forhold til at indføre en 30 ECTS arbejdsmarkedsorienteret profil på alle fakultetets<br />

kandidatuddannelser herunder kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>.<br />

14


Aftagere<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet indgår i løbende dialog med relevante aftagere gennem en<br />

række andre fora: Vurderingen bygger særligt på det beskrevne bofællesskab med Moesgård Museum, som<br />

ifølge universitetet giver en unik mulighed for en meget tæt dialog, og de studerende får desuden et<br />

løbende indblik i processen fra udgravning og analyse til formidling. En del af de studerende arbejder<br />

desuden som rundvisere på Moesgård Museum under studietiden, ligesom de medvirker ved landets museer<br />

på <strong>arkæologi</strong>ske udgravninger. (Dokumentationsrapport, s. 3)<br />

Herudover nævnes dialogen med organisationen af Danske Museer (ODM), Foreningen af Fagarkæologer<br />

(FAF) samt i forbindelse med forskningssamarbejder med blandt andre Nordjyllands Museum,<br />

Nationalmuseet og Sagnlandet Lejre og endeligt i forbindelse med uddannelsessamarbejder. Sidstnævnte<br />

vedrører særligt samarbejdet omkring seminarudgravningerne som er en central del af uddannelsen og som<br />

afvikles i tæt samarbejde med de <strong>arkæologi</strong>sk arbejdende museer.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen med aftagere er etableret og sker løbende, ikke mindst i kraft af<br />

uddannelsens praksisnærhed og at dialogen ifølge universitetet blandt andet har udmøntet sig i følgende<br />

konkrete initiativer:<br />

- Undervisning i anvendelse af IT og naturvidenskabelige metoder er de senere år blevet<br />

opprioriteret og gjort obligatorisk på baggrund af afdelingens analyse af særligt lokalmuseernes<br />

kompetencebehov. Tilsvarende er disciplinerne Felt<strong>arkæologi</strong> I-III med fokus på <strong>arkæologi</strong>sk<br />

metode og dataanalyseprincipper blevet udviklet i samråd med aftagere, ligesom den overordnede<br />

vægtning mellem empiriske, teoretiske og metodiske aspekter er til løbende forhandling med<br />

aftagerne.<br />

- Inddragelse af praksiseksempler i al undervisning, som sikrer en høj grad af aktualitet og markerer<br />

uddannelsens arbejdsmarkedsorientering.<br />

- Konkrete samarbejder fx om specialeemner og om samfinansierede ph.d.-stipendier.<br />

- Et stærkt fokus på erhvervsvejledning via rollemodeller fra start til slut under uddannelsen.<br />

(dokumentationsrapport, s. 4).<br />

Akkrediteringspanelet bemærker dog, at instituttet ikke systematisk har været i dialog med ovennævnte<br />

aftagergrupper i forbindelse med udfoldelsen af fakultetets nye studiestrukturer. Af universitetets høringssvar<br />

fremgår det imidlertid, at Rammestudieordningen har efter akkrediteringspanelets besøg været til høring hos<br />

aftagere med positiv reaktion. (Høringssvar af 25. maj 2010).<br />

Dimittender/alumner<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet systematisk indsamler information omkring uddannelsens<br />

dimittender, men at brugen af informationen/dialogen på uddannelsesniveau endnu ikke er systematisk i<br />

forhold til at sikre relevans og kvalitet. Således gjorde ledelsen på besøget opmærksom på, at fakultetet<br />

udarbejder systematiske dimittendundersøgelser og at resultaterne herfra formaliseret tilgår studielederen for<br />

<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>. Antallet af besvarelser fra <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske dimittender har imidlertid aktuelt<br />

et omfang, der ikke gør det reelt muligt at anvende informationerne konkret i forhold til uddannelserne.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker endvidere at det er væsentligt, at dialogen med dimittender via<br />

dimittendundersøgelserne bygger ovenpå den nuværende mere uformelle dialog med dimittender og alumner<br />

som aktuelt kendetegner uddannelsens kontakt med dimittenderne. Denne dialog sker dels gennem<br />

15


dimittendernes ansættelser ved de danske museer, gennem faglige organisationer som Organisationen<br />

Danske Museer (ODM) samt i forbindelse med et årligt alumnearrangement.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at ledelsen er særligt opmærksom på de studerendes stigende<br />

efterspørgsel efter almene kompetencer, som tilskrives at være en konsekvens af de aktuelle udsving i det<br />

<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske arbejdsmarked.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 1 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 1 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 3- 6<br />

Bilag 8: Kommissorium for Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel<br />

Bilag 9: Oversigt over medlemmer af Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel<br />

Bilag 10: Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel, april 2009<br />

Bilag 11: Erhvervsundersøgelse 2008, delrapport for AAL<br />

16


Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Andelen af nyuddannede bachelorer fra de <strong>arkæologi</strong>ske uddannelser fra Aarhus Universitet, som enten er<br />

under videre uddannelse, i beskæftigelse eller i udlandet 4-19 mdr. efter dimission er gennemsnitligt 98,8 % i<br />

årene 2004-2007. Heraf er langt hovedparten (i gennemsnit 90,5 %) under videre uddannelse, mens<br />

gennemsnitligt 6,5 % er i beskæftigelse. Ledighedsfrekvensen er i gennemsnit 0,5 %<br />

(dokumentationsrapport, s.6).<br />

Statistikken fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der her refereres til, samler bachelorer i<br />

<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>, middelalder- og renæssance<strong>arkæologi</strong> og klassisk <strong>arkæologi</strong> ved AU.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer med dette forbehold, at det er sandsynliggjort, at mere end 90% af<br />

dimittenderne fortsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i<br />

et omfang, der er på niveau med dimittender fra humaniora på landsplan. Til grund for vurderingen ligger<br />

følgende statistik fra UBST, som er suppleret med universitetets egen statistik:<br />

Kandidater i et<br />

Arkæologi i DK/total Humanistiske kandidater i<br />

<strong>arkæologi</strong>sk fag/AU<br />

DK/total<br />

Antal Ledigheds- Antal Ledigheds- Antal Ledigheds-<br />

kandidater i frekvens kandidater i frekvens kandidater i frekvens<br />

alt<br />

alt<br />

alt<br />

2004 15 7% 27 15% 2771 13%<br />

2005 23 9% 29 7% 3235 12%<br />

2006 25 8% 35 11% 2755 10%<br />

2007 32 9% 47 9% 2834 9%<br />

Fakultetet har i sommeren 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater i <strong>forhistorisk</strong><br />

<strong>arkæologi</strong>, der er dimitteret i perioden 1. januar 2002 til 31. december 2006. Af 54 kandidater besvarede 35<br />

spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 65 %.<br />

Af de adspurgte har 8,6 % angivet at være fuldtidsledige på tidspunktet for dataindsamlingen. Dette<br />

ledighedstal kan sammenlignes med landsgennemsnittet for samtlige deltagere i undersøgelsen Humanisters<br />

veje fra uddannelse til job , som lå på 10,0 % (dokumentationsrapport, s.6).<br />

Det bemærkes positivt, at mere end halvdelen af de adspurgte havde job inden uddannelsens afslutning, og at<br />

en fjerdedel herudover var i beskæftigelse inden for 3 måneder (dokumentationsrapport, s.7).<br />

Akkrediteringspanelet vurderer desuden på baggrund af universitetets undersøgelse, at det er sandsynliggjort,<br />

at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Således angiver 81% af de 35 kandidater at arbejde inden for<br />

uddannelsens traditionelle fagområde, og godt 14% angiver, at jobbet ligger i direkte forlængelse af<br />

17


specialet. De fleste er ansat i museumssektoren som arkæologer eller formidlere (dokumentationsrapport,<br />

s.7).<br />

Akkrediteringspanelet finder det endvidere væsentligt, at universitetet er opmærksomt på fagets<br />

konjunkturfølsomhed i relation til arbejdsmarkedet og bemærker i den sammenhæng positivt, at universitetet<br />

i sin dokumentationsrapport er orienteret mod at understøtte de studerendes mulighed for at opnå<br />

beskæftigelse uden for museumsbranchen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 6-8<br />

Bilag 5: Tal for nyuddannede bachelorers beskæftigelse fra UBST.dk<br />

Bilag 6: Tal for nyuddannede kandidaters beskæftigelse fra UBST.dk<br />

Bilag 11: Erhvervsundersøgelse for humanistiske kandidater, delrapport for AAL<br />

18


Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i, dækkes af<br />

forskningsområderne ved det <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske forskningsmiljø. Vurderingen bygger særligt på tabel<br />

1 3 i universitetets dokumentationsrapport. Således fremgår det af tabel 1, at forskningsmiljøets forskning<br />

dækker såvel sten-, jern- og bronzealder, og at miljøets phd ere og postdocs tilføjer forskningen en yderligere<br />

bredde og variation eksempelvis i form af forskning omkring kulturarv samt brugen af naturvidenskabelige<br />

metoder i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>. (Dokumentationsrapport, s. 9f)<br />

Akkrediteringspanelet bemærker positivt at forskningsmiljøet har en særlig styrke inden for den del af<br />

<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>sk forskning som vedrører bronzealderen og at instituttet ønsker at øge fokus på<br />

kulturarv dimensionen inden for det <strong>forhistorisk</strong>e forskningsfelt i tråd med de strømninger, der er i miljøet.<br />

Ligeledes illustrerer tabel 2 og 3 koblingen mellem det enkelte fagelement og den enkelte forsker samt<br />

undervisningens afsæt i de konkrete forskningsfelter. Eksempelvis tager undervisningen i fagelementet<br />

<strong>forhistorisk</strong> kultur II afsæt i forskningen af menneskets forhistorie og materielle kultur fra jernalder til<br />

tidlig historisk tid. Ligeledes tager undervisningen i fagelementet Scandinavian Archaeology blandt andet<br />

taget afsæt i forskningen omkring war and military organization in Late Iron Age and Viking-Age .<br />

(Dokumentationsrapport, s. 10f)<br />

På mødet med de studerende blev der givet udtryk for, at faget opleves såvel som et håndværk som en<br />

videnskab. De studerende i høj grad oplever, at undervisningen på både bachelor- og kandidatuddannelsen er<br />

forskningsbaseret. Eksempelvis oplever de studerende, løbende at blive præsenteret til de nyeste teorier og at<br />

underviserne er specialister indenfor netop deres område.<br />

Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens overordnede kompetenceprofil understøttes af de enkelte<br />

fagelementers læringsmål. Således illustrerer særligt tabel 4 hvordan de enkelte komponenter i uddannelsens<br />

kompetenceprofil er sammenhængende med uddannelsens enkelte fagelementer, og i hvilken grad<br />

fagelementet understøtter den konkrete komponent. Eksempelvis fremgår det, at fagelementet Materiel<br />

kultur og Samfund særligt tager sigte på at indfri de studerendes indsigt i den teoretiske baggrund for<br />

fortolkningsrammer i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>. Ligeledes har fagelementerne felt<strong>arkæologi</strong> 1<br />

3 til hensigt<br />

blandt andet at understøtte de Tekniske og metodiske færdigheder knyttet til <strong>arkæologi</strong>sk feltarbejde og<br />

efterbearbejdning. (Dokumentationsrapport, s. 13).<br />

19


Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens overordnede kompetenceprofil understøttes af de enkelte<br />

fagelementers læringsmål. Således illustrerer blandt andet tabel 5 s. 16 og de angivne eksempler<br />

sammenhængen mellem de enkelte fagelementers individuelle læringsmål og den overordnede beskrivelse af<br />

uddannelsens kompetencer. Eksempelvis fremgår det, at fagelementet Teoretiske perspektiver blandt andet<br />

skal gøre den studerende i stand til at redegøre for og anvende teoretiske begreber i en <strong>arkæologi</strong>sk<br />

sammenhæng og nå frem til en sammenhængende fortolkning/tese<br />

og at dette blandt andet understøtter de<br />

studerendes kompetencer til at vise kendskab til hovedlinjerne i nyere teoretiske strømninger og deres<br />

indflydelse på <strong>arkæologi</strong>ske tolkninger og interesseområder. (Dokumentationsrapport, s. 16)<br />

Et andet eksempel på en sådan kobling er fagelementet Skandinavisk <strong>arkæologi</strong> , hvori den studerende<br />

blandt andet skal være i stand til at identificere og fremlægge en analyse af en problemstilling, der tager<br />

udgangspunkt i det opgivne kernestof og kunne forholde sig kritisk til centrale teser i et problemkompleks .<br />

Disse læringsmål understøtter ifølge universitetet blandt andet kompetencen til at kunne danne sit et<br />

overblik over et <strong>arkæologi</strong>sk problemkompleks og til at identificere og formulere de centrale<br />

problemstillinger i dette. (Dokumentationsrapporten, s. 16 og 17)<br />

Fagområdets videnskabelige teorier og metoder<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende viden om fagområdets videnskabelige<br />

teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Vurderingen bygger særligt<br />

på indholdet i uddannelsens fagelementer, som eksplicit sikrer, at de studerende opnår kompetencer i at<br />

anvende videnskabelig teori og metode. Således undervises de studerende både i <strong>arkæologi</strong>sk teorihistorie og<br />

i den <strong>arkæologi</strong>ske forskningsproces. Disse fagelementer understøtter ifølge universitetet de studerendes<br />

færdigheder i udvælgelse og brug af teoretiske platforme samt færdigheder i sammenhængen mellem<br />

indsamling, analyse, fortolkning, udvælgelse og brugen af teori og metode. Derudover vurderes også<br />

bachelorprojektet at understøtte de studerendes kendskab til arbejdet med videnskabelige teorier og metoder.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at med en udvikling i retning af en øget integration mellem <strong>forhistorisk</strong> og<br />

middelalder<strong>arkæologi</strong> er det væsentligt, at instituttet har fokus på at bachelorstuderende i <strong>forhistorisk</strong><br />

<strong>arkæologi</strong> fortsat sikres den nødvendige viden om specifik <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>s teori og metode.<br />

Akkrediteringspanelet anerkender i den sammenhæng, at integrationen mellem <strong>forhistorisk</strong> og<br />

middelalder<strong>arkæologi</strong> i særlig grad vil kunne bidrage til et øget fokus hos de studerende på blandt andet<br />

skriftlighed og bygninger. (Materiale udleveret på besøget den 26. februar 2010, dok nr. 1312041)<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende opnår viden om fagområdets videnskabelige teorier,<br />

erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og teorier samt færdigheder i at<br />

anvende videnskabelige metoder, herunder at de studerende opbygger forskningsmetodiske kompetencer.<br />

Således vurderes særligt fagelementerne eksplorativ dataanalyse og teoretiske perspektiver<br />

samt specialet<br />

at understøtte den teoretiske dimension i de studerendes tilgang til den <strong>forhistorisk</strong>e <strong>arkæologi</strong>.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer endvidere at de studerende løbende igennem deres studie oparbejder<br />

forskningsmetodiske kompetencer gennem, særligt ved at de i deres bearbejdning af nyt materiale vil være<br />

med til at publicere forskningslignende resultater.<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at universitetet i forbindelse med den nye studieordning for<br />

kandidatuddannelsen lægger op til undervisning på engelsk særligt rettet mod udenlandske studerende.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker at man på såvel studie-, institut- og fakultetsniveau bør sikre bredden i de<br />

studerendes viden om videnskabelig teori og metode således at denne fortsat omfatter såvel den germanske<br />

og skandinaviske tradition.<br />

20


Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 9 - 19<br />

Materiale udleveret på besøget den 26. februar 2010, dok nr. 1312041<br />

21


Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Uddannelsens tilrettelæggere<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at en væsentlig andel af de medarbejdere, der har ansvaret for<br />

tilrettelæggelsen af uddannelserne er VIP er, og er placeret i det <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske forskningsmiljø.<br />

Således fremgår det af dokumentationsrapportens s. 19, at uddannelsestilrettelæggelsen varetages af<br />

henholdsvis en lektor og en professor som begge jf. CV er og publikationslisterne i bilag 21 vurderes at være<br />

aktive forskere inden for blandt andet jernalder og bronzealder.<br />

Antal studerende pr. VIP<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at forholdet mellem studerende og VIP ere i 2008, er opgjort til 10,3 og 13,8<br />

for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Dermed vurderer akkrediteringspanelet, at forholdet<br />

mellem antal VIP er og studerende sandsynliggør, at de studerende kan have en tæt kontakt til et aktivt<br />

forskningsmiljø.<br />

De studerende tilkendegav på mødet, at de i særlig grad oplever at have en tæt daglig kontakt til og dialog<br />

med deres undervisere og at den fysiske placering af det <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske miljø på Moesgård i høj<br />

grad bidrag hertil.<br />

VIP/DVIP-ratio<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad undervises af aktive forskere. Således<br />

dokumenterer universitetet, at der for studieåret 2008/2009 blev leveret 2,76 undervisningsårsværk fra<br />

fastansatte forskere på bacheloruddannelsen og 1,9 undervisningsårsværk på kandidatuddannelsen. I samme<br />

periode leverede DVIP erne ifølge universitet 0,4 og 0,3 undervisningsårsværk på henholdsvis bachelor- og<br />

kandidatuddannelsen. Dermed dokumenterer universitetet en VIP/DVIP ratio på 6,9 og 6,4 på henholdsvis<br />

bachelor- og kandidatuddannelsen.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at universitetet i sin opgørelse af undervisningsårsværk ikke skelner<br />

mellem den enkelte underviseres timer på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Konsekvensen<br />

heraf er at opgørelsen af VIP/DVIP ratioen er behæftet med stor usikkerhed. Ved at korrigere for VIP ere<br />

som underviser både på bachelor- og kandidatuddannelsen kan følgende VIP/DVIP ratioer for de to<br />

uddannelser beregnes til henholdsvis 2,4 og 6,4. Til sammenligning var den gennemsnitlige samlede ratio for<br />

det humanistiske hovedområde, i perioden 2005 til 2007 ca. 2,5.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at forskningsmiljøets mange ph.d. stipendiater leverer en væsentlig andel<br />

af undervisningen på de to uddannelser og er med til at sikre undervisningens tilknytning til aktiv forskning.<br />

22


Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 19 - 22<br />

Bilag 4: Studiemæssige nøgletal<br />

Bilag 21: CV er og publikationslister for uddannelsens tilrettelæggere<br />

23


Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Forskningsmiljøet<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af de opgjorte publikationer i bilag 20, at forskningsmiljøet bag<br />

uddannelsen er af en høj kvalitet dokumenteret ved relevante forskningsindikatorer. Således dokumenterer<br />

universitetet i særlig grad aktuelle såvel internationale som lokale publikationer. Netop variationen i<br />

publiceringerne er særlig central i forhold til formidlingen af <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>sk forskning og<br />

dokumenterer en stor bredde i forskningen. Universitetet dokumenterer blandt andet et stigende antal peerreviewed<br />

artikler i perioden 2006 til 2008 fra 4 til 12 samt et gennemsnitligt antal bidrag til videnskabelige<br />

bøger og antologier på 13 bidrag og en række bidrag til videnskabelige formidlingsproduktioner særligt<br />

inden for forskning omkring bronzealderen. De angivne publikationer vurderes endvidere at være publiceret i<br />

internationale anerkendte tidsskrifter som Journal of Archaeological Science og Journal of Social<br />

Archaeology.<br />

Forskningsmiljøets internationale samarbejde<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager aktivt i internationalt<br />

samarbejde. Vurderingen bygger særligt på de i dokumentationsrapporten nævnte redaktionelle poster af<br />

forskningstidsskrifter men også miljøets medlemskaber af internationale forskernetværk og faglige<br />

foreninger samt deltagelse ved internationale konferencer. Eksempelvis deltager forskningsmiljøet som<br />

medlem af The Cambridge University Press Journal Archaeological Dialogues og Journal of Archaeological<br />

Science. Ligeledes har en række af miljøets forskere været arrangør eller medarrangør på flere internationale<br />

konferencer.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at antallet af internationale forskningssamarbejder er højt taget<br />

miljøets relative lave aldersprofil i betragtning og at de projekter som miljøet indgår i er teoretisk funderede.<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at der i øjeblikket ikke indgår udenlandske gæsteforskere i miljøet.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s.<br />

Bilag 20: Danske Universiteters nøgletal 1.1.A - 1.1.D<br />

24


Kriteriesøjle III:<br />

Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil og at<br />

der er sammenhæng fra uddannelsens første til sidste semester samt mellem uddannelsens enkelte<br />

fagelementer på de enkelte år. Vurderingen bygger på universitetets beskrivelse af uddannelsen s. 26 i<br />

dokumentationsrapporten. Heraf fremgår det, at uddannelsen er opbygget af en række periodekurser, der har<br />

til formål at indføre de studerende i forskellige tids perioder samt en række genstands- og teorikurser, der<br />

særligt skal understøtte de studerendes <strong>arkæologi</strong>sk teoretiske og metodiske færdigheder. Derudover<br />

indeholder uddannelsens midterste modul fire felt<strong>arkæologi</strong>ske kurser, hvoraf det fjerde særligt fokuserer på<br />

sammenhængen mellem udgravning og forskning. Ydermere har den studerende mulighed for at tilrettelægge<br />

et tilvalg. Det er således akkrediteringspanelets vurdering, at der er progression i uddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at uddannelsens faglige niveau på 1. og 2. semester tilpasset<br />

adgangskravene. Således indledes uddannelsen dels med en generel introduktion til <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> og<br />

dels er rækkefølgen af uddannelsens periodekurser bygget op således at de studerende introduceres til<br />

perioden stenalder til og med ældste jernalder, mens den yngre del af forhistorien romersk jernalder til og<br />

med vikingetid introduceres på uddannelsens andet semester. (Dokumentationsrapport, s. 27)<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil og at<br />

der er sammenhæng fra uddannelsens første til sidste semester samt mellem uddannelsens enkelte<br />

fagelementer på de enkelte år. Ligeledes vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens faglige niveau på 1.<br />

og 2. semester tilpasset adgangskravene. Akkrediteringspanelets vurdering bygger særligt på uddannelsens<br />

opbygning omkring 4 moduler, hvis indhold giver den studerende mulighed for at fordybe sig i udvalgte<br />

<strong>arkæologi</strong>ske temaer og perioder samt bygge videre på sit teoretiske og metodiske grundlag. Således<br />

understøtter særligt fagelementet teoretiske perspektiver og eksplorativ dataanalyse dette, mens den<br />

studerende i form af valgfag herunder projektorienterede forløb har mulighed for at styrke de<br />

felt<strong>arkæologi</strong>ske eller museologiske kompetencer. Derudover indeholder uddannelsen et speciale, som også<br />

understøtter de studerendes tilegnelse af forskningsmetodiske kompetencer. (Dokumentationsrapport, s. 33)<br />

Det fremgik endvidere af mødet med uddannelsens ledelse, at man løbende har arbejdet med også at styrke<br />

indholdet i forhold til omfanget af viden om empiri og koblingen til den teoretiske dimension ved at indføre<br />

to fagelementer i skandinavisk <strong>arkæologi</strong> som efterfølges af de mere teoribaserede fagelementer teoretiske<br />

perspektiver og eksplorativ dataanalyse .<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Ifølge universitetet ændres studiestrukturen på såvel bachelor- som kandidatuddannelsen fra 2010 og 2011.<br />

De forventede strukturer illustreres på henholdsvis s. 29 og 34 i dokumentationsrapporten.<br />

25


Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at ændringerne for bacheloruddannelsen i særlig grad betyder at de<br />

felt<strong>arkæologi</strong>ske kurser integreres med uddannelserne i middelalder- og renæssance <strong>arkæologi</strong>, indfører et<br />

nyt HUM- fag samt placerer bachelorprojektet på 5. semester førend de studerende påbegynder deres<br />

tilvalg.<br />

I forhold til kandidatuddannelsen noterer akkrediteringspanelet, at strukturændringerne særligt lægger op til,<br />

at uddannelsen skal kunne udbydes på engelsk samt indførelsen af et såkaldt profilfag . Sidstenævnte<br />

introducerer ifølge universitetet kurser, der med afsæt i et fagligt tema inddrager arbejdsmarkedsaspekter.<br />

De tre <strong>arkæologi</strong>fag ved Aarhus Universitet arbejder p.t. på en model for et fælles udbud af<br />

Formidling. Faget tænkes som et samarbejde med bl.a.. Moesgård Museum og Antikmuseet. Herudover<br />

arbejdes der på en fælles forløb Archaeology and Society: om <strong>arkæologi</strong>ens rolle i samfundet i dag:<br />

Kulturarvsbegrebet, politiske, etiske, kulturelle og økonomiske interesser og problemstillinger i<br />

<strong>arkæologi</strong>en. (Dokumentationsrapport, s. 34)<br />

Akkrediteringspanelet bemærker jf. kriterium 3, at det er væsentligt, at undervisningen som alene<br />

tilrettelægges på engelsk sikrer bredden i de studerendes viden om empiri og videnskabelig teori og metode<br />

således, at denne omfatter såvel den germanske og skandinaviske tradition.<br />

Frafald<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at uddannelsens samlede frafaldsprocent og frafaldet på<br />

bacheloruddannelsens første år ikke er mere end 25 % højere end på hovedområdet på landsplan. Således<br />

dokumenterer universitetet følgende førsteårsfrafald: 15, 8 og 26 % for årgangene 2005, 2006 og 2007. Til<br />

sammenligning er frafaldet på humaniora for samme årgange henholdsvis 23, 23 og 21 %.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker dog at frafaldet for hele uddannelsen i gennemsnit for årgangene 2002,<br />

2003 og 2004 er opgjort til 40 procent. Til sammenligning var landsgennemsnittet for humaniora 38, 34 og<br />

35 % i henholdsvis 2006 2008.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har fokus på udfordringerne omkring frafald ved dels at have<br />

analyseret årsagerne til frafald, dels ved at have iværksat en række konkrete initiativer, herunder<br />

professionalisering af studievejledningen, øget informationsindsats inden studievalg samt indholdsmæssig<br />

ændringer af forskellig karakter. Eksempelvis ved at indlægge mere undervisning til blandt andet<br />

gruppearbejde samt flytte fagelementet Materiel Kultur og Samfund fra 2. til 4. semester.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 31)<br />

Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at de studerendes på mødet tilkendegav at de oplevede at der blev<br />

taget godt hånd om de nye studerende og at antallet af instruktortimer siden 2003 er øget væsentligt.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at frafaldet på kandidatuddannelsen tæller 4, 0 og 2 personer for henholdsvis<br />

årgang 2003, 2004 og 2005 og at dette med undtagelse af frafaldet registreret for årgang 2003 er<br />

sammenligneligt med gennemsnittet for humaniora.<br />

Studieprogression<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at studieprogressionen for såvel bachelor- og kandidatuddannelsen er opgjort<br />

til henholdsvis 0.73, 0.67 og 0.68 for perioden 2006 til 2008, og at dette for hver periode ligger på niveau<br />

med landsgennemsnittet for humaniora på henholdsvis 0.65, 0.68, 0.64.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker dog, at gennemsnitlig knap 40 procent på årgangene 2005 og 2006 har<br />

gennemført uddannelsen på normeret tid + 1 år i perioden, mens ca. 30 procent svarende til 8 personer fra<br />

hver årgang fortsat er aktiv i opgørelsesåret.<br />

26


Akkrediteringspanelet bemærker i den sammenhæng, at fagets særlige fokus på felt<strong>arkæologi</strong>ske arbejde,<br />

betyder at en væsentlig andel af de studerende deltager i udgravningsaktiviteter ved de <strong>arkæologi</strong>sk<br />

arbejdende museer sideløbende med deres studier og at dette forlænger de studerendes gennemsnitlige<br />

gennemførselstider.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at studieprogression for kandidatuddannelsen er opgjort samlet med<br />

bacheloruddannelsen og således er på niveau med den gennemsnitlige studieprogression opgjort for<br />

humaniora på landsplan. Se ovenfor. Dog fremgår det af dokumentationsrapportens s. 35, at kun 15 og 13 %<br />

af de studerende på årgangene 2004 og 2005 færdiggjorde uddannelsen på normeret tid plus eet år og at dette<br />

er markant lavere end landsgennemsnittet for humaniora på henholdsvis 37 og 30 procent.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer således at gennemførselstiden på uddannelsens ligger væsentlig lavere end<br />

det gennemsnitlige niveau for humaniora.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at fagets særlige fokus på felt<strong>arkæologi</strong>ske arbejde herunder aftagernes<br />

forventninger til praktiske kompetencer inden for <strong>arkæologi</strong>sk feltarbejde betyder, at en væsentlig andel af de<br />

studerende deltager i udgravningsaktiviteter ved de <strong>arkæologi</strong>sk arbejdende museer løbende med deres<br />

studier og at dette forlænger de studerendes gennemsnitlige gennemførselstider.<br />

Endvidere redegør universitetet for en række initiativer som er iværksat blandt andet med henblik på at<br />

forbedre de studerendes studieprogression. Således nævnes rammesætning af specialeskrivningen og<br />

tildeling af mentorer ved starten af kandidatuddannelsen.<br />

Inddragelse af praksis<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i særlig grad inddrager praksis og at denne inddragelse<br />

understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Vurderingen bygger på, at uddannelsen som et integreret<br />

element i det samlede <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske miljø indgår i samarbejder med en række danske<br />

kulturhistoriske museer. Inddragelsen af praksis sker i særlig grad som led i undervisningen på de<br />

felt<strong>arkæologi</strong>ske kurser som blandt andet rummer seminarudgravning. (Dokumentationsrapport, s. 33).<br />

Derudover nævner universitet også specialet og fagelementet projektorienteret forløb som elementer på<br />

kandidatuddannelsen som rummer mulighed for et tæt samarbejde med praksis. (Dokumentationsrapport, s.<br />

36)<br />

Internationalt studiemiljø<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt<br />

studiemiljø. Således fremgår det af universitetets redegørelse s. 33 og 37, at særligt 5. og 6. semester på<br />

bacheloruddannelsen og 3. semester på kandidatuddannelsen tilgodeser de studerendes mulighed for at tage<br />

ophold på udenlandske institutioner, og at ca. 10 procent af de studerende anslås af universitetet at gøre brug<br />

af denne mulighed. Derudover næves kandidatuddannelsens 1. og 2. semester som semestre der særligt<br />

understøtter de studerendes muligheder for at indgå i et hjemligt internationalt studiemiljø, idet<br />

undervisningen her tilrettelægges på engelsk med henblik på, at også udenlandske studerende kan deltage.<br />

Ifølge universitetet var 20 procent af de kandidatstuderende i 2009 fra udlandet.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker dog, at universitetet som led i sin dokumentationsrapport ikke har<br />

dokumenteret sine procedurer for tildeling af merit for fagelementer bestået ved udenlandske institutioner.<br />

Af universitetets høringssvar fremgår det, at Procedurerne for tildeling af merit på Aarhus Universitet er<br />

særdeles velbeskrevne, idet de er en forudsætning for opnåelse af ECTS label. Den studerende udfylder en<br />

ansøgning om forhåndsmerit (learning agreement), som underskrives af det modtagende universitet samt af<br />

Aarhus Universitet inden påbegyndelse af studieopholdet. Den studerende indsender dokumentation for<br />

27


eståede prøver til fakultetet, som registrerer dette på den studerendes bevis. Foreligger der ikke en<br />

forhåndsgodkendelse/learning agreement sender den studerende en ansøgning til studienævnet om merit for<br />

allerede beståede uddannelseselementer. (Universitetets høringssvar af 25. maj 2010).<br />

Akkrediteringspanelet bemærker endvidere positivt, at de studerende også oplevede at uddannelsens struktur<br />

muliggjorde at tage ophold på udenlandske institutioner og at flere af dem havde benyttet sig af netop denne<br />

mulighed.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 6 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 6 er opfyldt delvist tilfredsstillende, idet kun 15 og 13 procent af årgangene 2004 og 2005 har<br />

gennemført uddannelsen på normeret tid plus eet år, hvilket vurderes at være markant langsommere end for<br />

humaniora på landsplan. Akkrediteringspanelet bemærker dermed, at effekten af de iværksatte tiltag som<br />

universitetet redegør for endnu er uklar. Akkrediteringspanelet bemærker i den sammenhæng, at fagets<br />

særlige fokus på felt<strong>arkæologi</strong>ske arbejde spiller en væsentlig rolle i forhold til studieprogressionen.<br />

Endvidere vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens<br />

kompetenceprofil og at der er sammenhæng fra uddannelsens første til sidste semester samt mellem<br />

uddannelsens enkelte fagelementer på de enkelte år. At uddannelsen i særlig grad inddrager praksis og at<br />

denne inddragelse understøtter uddannelsens kompetenceprofil samt at uddannelsen giver de studerende<br />

mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 26 - 37<br />

Bilag 1: Studieordning for bacheloruddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>, 2008<br />

Bilag 2: Studieordning for kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>, 2008<br />

Bilag 3: Notat vedr. ny studiestruktur på Det Humanistiske Fakultet<br />

Bilag 4: Studiemæssige nøgletal<br />

Bilag 16: Undersøgelse på Det Humanistiske Fakultet: Effekt af studieinformation intern rapport<br />

Bilag 22: Rammer for specialeskrivning på Det Humanistiske Fakultet, revideret februar 09<br />

Bilag 23: Beskrivelse af rusmodtagelsen på Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik<br />

28


Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 7 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Pædagogiske og didaktiske metoder<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 7 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens<br />

kompetenceprofil. Således fremgår det af universitetets dokumentationsrapport at der primært anvendes<br />

forelæsninger, instruktorundervisning samt øvelsesorienteret undervisning. Derudover anvendes individuel<br />

vejledning blandt andet i forhold til undervisningen i felt<strong>arkæologi</strong> III og ved bachelorprojektet. Endvidere<br />

illustrerer universitetet ved eksemplificering med udgangspunkt i modulet teknik og metode i <strong>arkæologi</strong>sk<br />

arbejde hvordan de valgte undervisningsformer understøtter de enkelte kompetenceelementer, som er<br />

defineret for modulet. Af denne eksemplificering fremgår det blandt andet, at evnen til at kunne<br />

systematisere og syntetisere et større komplekst videnskabeligt datamateriale<br />

i særlig grad understøttes af<br />

fagelementet felt<strong>arkæologi</strong> III projektorienterede undervisning, som støttes af instruktioner og vejledning.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 38 og 40)<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens<br />

kompetenceprofil. Således fremgår det af universitetets dokumentationsrapport, at der anvendes en<br />

kombination af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser, regulære øvelser og individuel<br />

vejledning på uddannelsen i relation til de enkelte fagelementer. Ifølge universitetet lægges der således i<br />

valget af didaktiske metoder vægt på at videreudvikle de studerendes overblik, teoretiske fundament, kritiske<br />

og analytiske færdigheder samt evne til videnskabelig argumentation. Uddannelsens moduler og discipliner<br />

er endvidere konstrueret således, at de studerende fra start har mulighed for at forberede sig til den<br />

afsluttende specialeafhandling gennem træning i problemformulering og tilegnelse af teoretiske og analytiske<br />

redskaber. (Dokumentationsrapport, s. 42).<br />

Prøveformer<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte prøveformer understøtter de kompetencer, som er centrale i<br />

uddannelsens kompetenceprofil. Således fremgår det af dokumentationsrapportens s. 40 og 41, at de valgte<br />

prøveformer varierer fra frie og bundne skriftlige prøver til mundtlige prøver og aktiv<br />

undervisningsdeltagelse. De nævnte prøveformer kombineres ligeledes med en tilstrækkelig variation<br />

gennem bacheloruddannelsen.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte prøveformer understøtter de kompetencer, som er centrale i<br />

uddannelsens kompetenceprofil. Vurderingen bygger særligt på, at der anvendes en tilstrækkelig variation af<br />

forskelle skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige prøver samt forskellige kombinationer af de to. Således<br />

beskriver dokumentationsrapportens s. 43, eksempelvis at fagelementet teoretiske perspektiver hvis sigte<br />

blandt andet er at sætte den studerende i stand til at kunne redegøre for og anvende teoretiske begreber i en<br />

<strong>arkæologi</strong>sk sammenhæng og nå frem til en sammenhængende fortolkning/tese samt kunne begrunde og<br />

perspektivere de anvendte teoretiske begreber udprøves ved en hjemmeopgave med frit emne og af<br />

varierende længde.<br />

29


Undervisernes pædagogiske kompetencer<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har en konkret praksis for udvikling af undervisernes<br />

pædagogiske kompetencer men ikke en egentlig strategi for medarbejdernes pædagogiske<br />

kompetenceudvikling. Vurderingen bygger på universitetets redegørelse af aktiviteter og initiativer som<br />

støttes af Center for Undervisningsudvikling (CFU), herunder obligatorisk kursusforløb for adjunkter,<br />

obligatorisk kollegial supervision, kurser i procesvejledning for specialevejledere samt medarbejdernes<br />

generelle muligheder for deltagelse i en række pædagogiske udviklingskurser.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker, at underviserne på besøget tilkendegav at have gode erfaringer med<br />

kollegial supervision som de i stigende grad oplever bliver mere formaliseret og systematiseret.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker endvidere, at universitetet arbejder aktivt på en formalisering af<br />

uddannelsen af undervisningsinstruktorerne.<br />

Fysiske forhold<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelserne med deres dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold<br />

samt infrastruktur kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Således<br />

vurderes uddannelsernes fysiske placering på Moesgård Museum at give de studerende mulighed for at<br />

studere i tæt kontakt til <strong>arkæologi</strong>sk arbejdende museum, herunder at dele faciliteter i form af<br />

rekonstruktionsfaciliteter, aktuelle museale udstillinger samt konservator- og naturvidenskabelig afdelinger.<br />

Akkrediteringspanelet anerkender dog, at placering på Moesgård Museum giver uddannelsen en række<br />

udfordringer i forhold til antal undervisningslokaler, it-pladser/faciliteter og grupperum samt at dette i nogen<br />

grad kan virke hæmmende for eventuelle pædagogiske og didaktiske udfoldelser.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker samtidigt positivt, at udviklingen af de fysiske rammer er under<br />

planlægning (forventes færdig i 2013), og at instituttet i forbindelse med den kommende renovering og<br />

tilbygning til Museum Moesgaard på besøget tilkendegav at have et skærpet fokus på antallet af<br />

undervisningslokaler og grupperum. Ligeledes bemærker akkrediteringspanelet, at det er væsentligt, at<br />

universitetet i sine planer om at øge fokus på det naturvidenskabelige dimension i <strong>arkæologi</strong>sk forskning<br />

også har fokus på de fysiske rammer herunder adgangen til det nødvendige tekniske udstyr.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 7 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 7 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 38 - 44<br />

Bilag 12: Pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter ved Center for Undervisningsudvikling<br />

Bilag 15: Studiemiljøundersøgelsens resultater for Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik<br />

30


Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 8 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 8 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet anvender sit kvalitetssikringssystem i forhold til<br />

uddannelsen, idet fakultetet har dokumenteret at have udmøntet Aarhus Universitets politik for<br />

kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet konkret i forhold til uddannelsen samt givet konkrete eksempler på,<br />

hvordan den indsamlede information fra systemet er omsat til konkrete handlingsinitiativer.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 45f). De centrale indsatsområder i politikken er rekruttering og optagelse ,<br />

studiestruktur , undervisningsudvikling , studiemiljø , uddannelsesudvikling samt uddannelsernes<br />

relation til arbejdsmarkedet .<br />

Akkrediteringspanelet vurderer således, at universitetets arbejde med blandt andet tutorordninger, løbende<br />

studieordningsrevisioner, intensiv monitorering af de studerendes studieaktivitet, mentorordning på<br />

kandidatuddannelsen samt processamtaler viser at der arbejdes med konkrete handlingsinitiativer, som skal<br />

sikre den fortsatte kvalitetssikring af uddannelserne i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>.<br />

Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at uddannelsens udmøntning af Aarhus Universitets politik for<br />

kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet indeholder klart formulerede procedurer og en klar ansvarsfordeling<br />

mellem studieleder, studienævn og undervisningsudvalg. Eksempelvis modtager studienævnet to gang om<br />

året data vedrørende de studerendes gennemførsel og frafald. Akkrediteringspanelet bemærker dog jf.<br />

vurderingen i kriterium 6, at det på baggrund af den lave gennemførsel for kandidatuddannelsen er uklart i<br />

hvilken grad universitetet systematisk anvender disse informationer fra systemet.<br />

Studenterevalueringer<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet indhenter og anvender resultaterne af<br />

studenterevalueringerne til sikring af uddannelsens kvalitet i forhold til vurderinger af opnået læringsudbytte,<br />

sammenhængen i uddannelsen samt undervisnings- og arbejdsformer. Således gennemføres såvel kursus- og<br />

midtvejsevalueringer samt uddannelsesevalueringer og eksempelvis er fagelementet Forhistorisk<br />

kulturudvikling på 1. semester udvidet til to semestre og strategien for undervisningen forsøgt omlagt,<br />

således at videnkravene fremstår mere tydelige for den nystartede studerende. (Dokumentationsrapport, s.<br />

47)<br />

De studerende på mødet gav endvidere udtryk for, at de gennem evalueringer såvel som gennem kontakt til<br />

de ansvarlige for uddannelsen af mere uformel karakter oplevede at kunne medvirke til konstruktive<br />

forbedringer af uddannelsens indhold og struktur. Således havde de studerende oplevet, at der med<br />

udgangspunkt i deres evalueringer var foretaget ændringer og justeringer i forhold til konkrete discipliners<br />

indhold, struktur samt i tilrettelæggelsen af undervisningen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 8 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

31


Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 8 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 45- 48<br />

Bilag 13: Aarhus Universitet politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 125<br />

Bilag 14: Foreløbigt udkast til kvalitetssystem for Aarhus Universitet (ikke vedtaget)<br />

Bilag 19: Monitorerings- og opfølgningsstrategi<br />

Bilag 24: Studienævnets politik for undervisningsevaluering<br />

Bilag 25: Studienævnets retningslinjer for undervisningsevaluering<br />

32


Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte)<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 9 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Titel<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 9 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel/betegnelse.<br />

Vurderingen bygger på, at uddannelsens hovedvægt ligger indenfor det humanistiske område, og at<br />

uddannelsens faglige profil dermed stemmer overens med og lever op til Bekendtgørelse nr. 338 af 12. maj<br />

2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) § 14, stk. 3.<br />

Uddannelsens indhold er rettet mod det <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske fagområde og indeholder jf. vurderingen i<br />

kriterium 6 i udstrakt grad relevante periode og metodefag, herunder fagelementer, som sikrer de<br />

studerende kendskab til <strong>arkæologi</strong>sk feltarbejde.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel/betegnelse.<br />

Vurderingen bygger på, at uddannelsens hovedvægt ligger indenfor det humanistiske område og kvalificerer<br />

den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder og på<br />

baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske teorier og metoder, der er relevante for en<br />

kandidatuddannelse i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> jf. akkrediteringspanelets vurdering af kriterium 6. Således<br />

vurderes uddannelsens faglige profil at stemme overens med og leve op til Bekendtgørelse nr. 338 af 12. maj<br />

2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) § 28 og<br />

dermed titlen/betegnelsen cand.mag. i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> jf. § 28, stk. 3.<br />

Niveau<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer overordnet set, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil lever op til<br />

kvalifikationsrammens typebeskrivelse for en bacheloruddannelse, idet de studerende gennem deres<br />

uddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer, som er i ækvivalerende med kvalifikationsrammens<br />

taksonomiske beskrivelse af læringsudbyttet svarende til bachelorniveauet. Således vil den studerende<br />

eksempelvis ifølge universitetet opnå overblik over natur- og kulturforandringer i <strong>forhistorisk</strong> tid i<br />

Sydskandinavien og deres relation til europæiske og globale ændringer samt opnå færdigheder i at analysere<br />

og reflektere over centrale emner og problemstillinger i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>. Den studerende vil endvidere<br />

tilegne sig tekniske og metodiske færdigheder knyttet til <strong>arkæologi</strong>sk feltarbejde og efterbearbejdning samt<br />

evne til at observere og systematisk beskrive materiel virkelighed og indgå i samarbejde med andre omkring<br />

konkrete faglige arbejdsopgaver. (Dokumentationsrapport, s 49f).<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil lever op til<br />

kvalifikationsrammens typebeskrivelse for en kandidatuddannelse og bemærker at særlig anvendelse og<br />

selvstændighed i særlig grad kendetegner uddannelsens kompetenceprofil. Således vurderer<br />

akkrediteringspanelet, at de studerende gennem deres uddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer,<br />

som er ækvivalerende med kvalifikationsrammens taksonomiske beskrivelse af læringsudbyttet svarende til<br />

33


kandidatniveauet. Det sker eksempelvis ved, at den studerende opnår omfattende viden om Europas og<br />

Skandinaviens <strong>arkæologi</strong> samt centrale tematisk, geografisk og kronologisk afgrænsede <strong>arkæologi</strong>ske<br />

problemstillinger. Den studerende vil endvidere have vidtgående færdigheder i søgning og bearbejdning af<br />

litteratur og andre informationskilder samt i kritisk vurdering af et givent <strong>arkæologi</strong>sk kildemateriale og dets<br />

kontekst. (Dokumentationsrapport, s. 16)<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 9 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 9 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 49 - 52<br />

Bilag 1: Studieordning for bacheloruddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>, 2008<br />

Bilag 2: Studieordning for kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>, 2008<br />

34


Kriterium 10:<br />

Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

Kriterium 10 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Akkrediteringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 10 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad er i<br />

overensstemmelse med dimittendernes realiserede læringsudbytte. Således har universitetet med<br />

udgangspunkt i fakultetets kandidatundersøgelse fra 2007 illustreret sammenhængen mellem dimittendernes<br />

oplevelse af realiseret læringsudbyttet og uddannelsens mål for læringsudbytte. Heraf fremgår det blandt<br />

andet, at de adspurgte dimittender i særlig grad oplever at have tilegnet sig teoretisk viden, evne til at<br />

analysere, evne til at tilegne sig ny viden, evne til at arbejde selvstændigt samt evne til at formidle skriftligt.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 54)<br />

Akkrediteringspanelet noterer, at de adspurgte dimittender i mindre grad oplevede at uddannelserne havde<br />

givet dem tilstrækkelige it-færdigheder, evne til at samarbejde på tværs af faggrupper og praktisk viden<br />

inden for det <strong>arkæologi</strong>ske fagområde. Akkrediteringspanelet anerkender samtidig, at universitetet har haft<br />

fokus på at styrke de studerendes it-færdigheder særligt som en del af fagelementet Felt<strong>arkæologi</strong> .<br />

Endvidere redegør universitetet for at indførelsen af det nye HUM-fag i nogen grad vil understøtte de<br />

studerendes muligheder for at samarbejde på tværs af faggrupper.<br />

Akkrediteringspanelet anerkender ligeledes universitetets balancering af uddannelsens indhold mellem på<br />

den ene side fokuseringen på de metodiske og teoretiske kompetencer og på den anden side praktisk viden<br />

om og erfaring med udgravning.<br />

Akkrediteringspanelet bemærker ligeledes positivt, at de studerende på besøget tilkendegav, at de oplevede,<br />

at såvel bachelor- som kandidatuddannelsen gav dem viden, færdigheder og kompetencer som var relevante i<br />

forhold til at skulle virke som <strong>forhistorisk</strong> arkæolog samt oplevede indledningsvis at blive præsenteret for<br />

centrale læringsmål i forbindelse med det enkelte fagelement og at der som led i midtvejsevalueringerne blev<br />

fulgt op på målopfyldelsen.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

Kriterium 10 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

Kriterium 10 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 53 og 54<br />

Bilag 11: Erhvervsundersøgelse 2008, delrapport for AAL<br />

35


Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Tilskudsmæssig indplacering<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen er pt. godkendt til:<br />

Takst 1.<br />

Universitetet indstiller:<br />

Takst 3.<br />

Begrundelse for evt. uoverensstemmelse mellem det pt. godkendte og universitetets indstilling:<br />

Det <strong>arkæologi</strong>ske felt har i de senere år undergået en stor udvikling i forhold til anvendelse af<br />

naturvidenskabelige og informationsteknologiske metoder. Dette afspejles i uddannelsen ved, at discipliner<br />

med en samlet vægt på 45 ECTS af det centrale fag på 135 ECTS på bacheloruddannelsen (felt<strong>arkæologi</strong> I-<br />

III og bachelorprojektet) kræver særligt udstyr i form af:<br />

1. Teknisk udstyr i forbindelse med uddannelsesgravning (måleudstyr, graveudstyr, GPS-udstyr,<br />

fotometrisk software, maskinleje, transport af udstyr, skurvognsleje, markskadeerstatning)<br />

2. Laboratorieudstyr i forbindelse med efterbearbejdning af materialer/fund (mikroskoper,<br />

laboratorielokaler, opbevaringsfaciliteter mv.)<br />

3. IT-systemer til databehandling (Geografiske Informationssystemer, kronologisk og statistisk analyse,<br />

4. billedbehandlingssoftware. Samtidig har de meget omfattende <strong>arkæologi</strong>ske datasæt medført et<br />

løbende behov for lagringskapacitet og opgradering af hardware)<br />

5. Studiesamling (opbevaring, konservering)<br />

(Dokumentationsrapport, s. 56)<br />

Tilsvarende anfører universitetet, at det for kandidatuddannelsen gælder at discipliner med en samlet vægt 80<br />

ECTS (Bygningskundskab, Genstandskundskab, Metode og teori, Danmarks kulturtopografi og speciale) i de<br />

nuværende studieordninger kræver særligt udstyr identisk med de for bacheloruddannelsen beskrevne.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 58)<br />

Sammenfattende kan det konstateres, at den nuværende takstgruppe 1 i væsentlig grad begrænser fagets<br />

mulighed for effektivt at dække de studerende behov for en tidssvarende uddannelse. En opgradering af<br />

taxameter-betalingen ville give <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> et løft, således at uddannelsen kan leve op til de<br />

tekniske standarder og kvalifikationskrav, der vil møde den færdiguddannede kandidat.<br />

Det skal bemærkes, at studieordningerne pt. undergår en omfattende revision med sigte på et tættere<br />

uddannelsessamarbejde med middelalder- og renæssance<strong>arkæologi</strong> og med øget fokus på anvendelse af<br />

naturvidenskabelige metoder. I de senere år har de studerende vist en stigende interesse for at tone deres<br />

<strong>arkæologi</strong>ske uddannelse med naturvidenskabelige hjælpediscipliner. Museets naturvidenskabelige afdeling<br />

tæller en række eksperter inden for pollenanalyse, diverse makrofossilanalyser og knoglebestemmelser, og<br />

desuden har instituttet ønske om at genoptage bestræbelserne på at etablere et egentligt<br />

uddannelsessamarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet. Tidligere er disse bestræbelser strandet pga.<br />

økonomi. (Dokumentationsrapport, s. 56)<br />

I forhold til bacheloruddannelsen anfører universitetet endvidere at Hvis uddannelsen tildeles en højere<br />

STÅ-takst, vil vi ud over de nuværende elementer udvikle et naturvidenskabeligt tilvalg på 45 ECTS i<br />

samarbejde med ovenstående. (Dokumentationsrapport, s. 56)<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Det vurderes at, universitetets argumentation for at ændre uddannelsernes takstindplacering fra takst 1 til<br />

takst 3 i særlig grad bygger på den øgede integration af naturvidenskabelige teknikker og teknologier i det<br />

36


<strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>ske arbejde, herunder såvel i forbindelse med dataindsamling samt i fortolkningen af<br />

data. For at give en tidssvarende uddannelse i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> bør uddannelsen ifølge universitetet<br />

tilsvarende kunne integrere disse teknologier i undervisningen af de studerende og dette kræver tilgang til<br />

blandt andet teknisk materiel herunder laboratorieudstyr og it værktøjer af forskellig karakter. En tilgang<br />

som ifølge universitetet blandt andet vil kunne understøttes af et uddannelsessamarbejde med Det<br />

Naturvidenskabelige Fakultet.<br />

Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at en øget tilgang af naturvidenskabelige teknologier til<br />

understøttelse af integrationen af naturvidenskabelige metoder i undervisningen på bachelor- og<br />

kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> vil kræve en ændring af uddannelsernes takstindplacering.<br />

Universitetet vurderes dog i mindre grad med udgangspunkt i bachelor- og kandidatuddannelsens struktur og<br />

fagelementernes læringsmål at have sandsynliggjort, at integrationen af naturvidenskabelige metoder vil<br />

være relevant for samtlige af uddannelsernes konsistuerende fagelementer, men at der vil være nogle<br />

fagelementer, hvor en sådan integration vil kunne være et element i en opgradering af fagets tekniske<br />

dimension.<br />

På baggrund heraf indstilles uddannelsens takstindplacering til en takst 2, idet det vurderes at være<br />

sandsynliggjort, at dele af <strong>arkæologi</strong>en direkte anvender og deltager i udviklingen af naturvidenskabelige<br />

metoder, såvel i en forsknings- som i en arbejdsmarkedsmæssig sammenhæng. Dermed vurderes det, at<br />

universitetet har sandsynliggjort, at indholdet i uddannelserne i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> også fremadrettet i et<br />

stigende omfang vil skulle integrere forskellige former for teknologiske elementer i overensstemmelse med<br />

den udvikling, som finder sted på det <strong>arkæologi</strong>ske arbejdsområde.<br />

Det bemærkes dog, at takstindplaceringsrammen for <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> traditionelt har været takst 1 og at<br />

dette også gælder alle nært beslægtede uddannelser herunder klassisk- og nærorientalsk <strong>arkæologi</strong> på tværs<br />

af universiteterne. Dog med undtagelse af marin<strong>arkæologi</strong>, som er takstindplaceret på takst 2.<br />

Titel<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>s danske titel er pt. godkendt til:<br />

Bachelor (BA) i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong><br />

Universitetet indstiller:<br />

Bachelor (BA) i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong><br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>s engelske titel er pt. godkendt til:<br />

Bachelor of Arts (BA) in Prehistoric Archaeology<br />

Universitetet indstiller:<br />

Bachelor of Arts (BA) in Prehistoric Archaeology<br />

Kandidatuddannelsens danske titel er pt. godkendt til:<br />

Cand.mag. i Forhistorisk <strong>arkæologi</strong><br />

Universitetet indstiller:<br />

Cand.mag. i Forhistorisk <strong>arkæologi</strong><br />

Kandidatuddannelsens engelske titel er pt. godkendt til:<br />

Master of Arts (MA) in Prehistoric Archaeology<br />

Universitetet indstiller:<br />

Master of Arts (MA) in Prehistoric Archaeology<br />

37


<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser<br />

Uddannelsen er pt. godkendt til:<br />

Dansk A,<br />

engelsk B,<br />

historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B,<br />

samt yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, medmindre<br />

det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav.<br />

Universitetet indstiller:<br />

Dansk A,<br />

engelsk B,<br />

historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B,<br />

samt yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, medmindre<br />

det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Den normerede studietid<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong> er pt. godkendt til:<br />

180 ECTS.<br />

Universitetet indstiller:<br />

180 ECTS.<br />

Kandidatuddannelsen er pt. godkendt til:<br />

120 ECTS.<br />

Universitetet indstiller:<br />

120 ECTS.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Har bachelor- og kandidatuddannelsen en ministerielt fastsat adgangsbegrænsning?<br />

Nej.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Legalitetskontrol<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong>:<br />

<strong>Bacheloruddannelsen</strong> er omfattet af de generelle bestemmelser, §§ 13-18 fastsat i<br />

38


Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004. Derudover er uddannelsen omfattet af den<br />

konkrete bestemmelse § 14, stk. 1 fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 56)<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kandidatuddannelsen er omfattet af de generelle bestemmelser, §§ 19-24 fastsat i<br />

Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004. Derudover er uddannelsen omfattet af den<br />

konkrete bestemmelse § 28 fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004.<br />

(Dokumentationsrapport, s. 58)<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Såvel bachelor- som kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> vurderes at kunne omfattes af<br />

Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne<br />

(Uddannelsesbekendtgørelsen)<br />

I forbindelse med akkrediteringen er følgende forhold identificeret og drøftet med universitetet:<br />

Det er uklart om bacheloruddannelsen lever op til Eksamensbekendtgørelsen § 6, stk. 4 om at mindst<br />

1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal være bedømt ved ekstern censur, idet<br />

studieordningerne kun ekspliciterer reglerne for det uddannelsesspecifikke område og dermed ikke<br />

nævner reglerne for tilvalget. Af studieordningerne fremgår det således at kun 30-55 ECTS af de<br />

samlede 180 ECTS bedømmes ved ekstern censur.<br />

Universitetet har den 25. marts 2010 svaret følgende: Fakultetets interne retninglinjer for sammenhængen<br />

mellem bacheloruddannelsernes centrale del og bachelortilvalget sikrer, at tredjedels reglerne opfyldes. Dette<br />

fremgår også af tilvalgsstudieordningerne.<br />

Det er uklart, hvordan den skitserede struktur for A-linjen på bacheloruddannelsen ekspliciterer<br />

kravet om at uddannelsen indeholder et bachelorprojekt på mindst 10 og højst 20 ECTS og skal være<br />

placeret på uddannelsens tredje år jf. uddannelsesbekendtgørelsens §§ 16, stk. 3 pkt. 1. samt 16 stk.<br />

5. Således angiver studieordningens s. 6 og 7 ikke noget bachelorprojekt.<br />

Universitetet har den 25. marts 2010 angivet følgende: På A-linjen vægter tilvalget 60 ECTS point og<br />

rummer bachelorprojektet. Se svar til akkrediteringerne af bacheloruddannelserne i filosofi, idehistorie og<br />

historie.<br />

Censorkorps<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen:<br />

Censorkorpset for <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong><br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sprog<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen:<br />

Dansk.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

39


Adgang<br />

Hvilke kandidatuddannelser giver bacheloruddannelsen direkte adgang til (minimum 2)?<br />

kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> ved Aarhus Universitet<br />

kandidatuddannelsen i IT og organisationer<br />

kandidatuddannelsen i Europastudier<br />

Det er yderligere muligt at kvalificere sig til optagelse på andre kandidatuddannelser ved Aarhus<br />

Universitet og andre institutioner gennem tilvalget på bacheloruddannelsens tredje år, eksempelvis:<br />

kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssance<strong>arkæologi</strong><br />

kandidatuddannelsen i antropologi<br />

kandidatuddannelsen i idehistorie (Dokumentationsrapport, s. 57)<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen<br />

Bacheloruddannelse i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>.<br />

Kandidatuddannelsens adgangskrav:<br />

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> er en bestået<br />

bacheloruddannelse med <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong> som centralt fag eller en bacheloruddannelse bestående af et<br />

andet centralt fag (eksempelvis i historie eller middelalder- og renæssance<strong>arkæologi</strong>) kombineret med<br />

relevante tilvalgsfag i <strong>forhistorisk</strong> <strong>arkæologi</strong>. (Dokumentationsrapport, s. 59).<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

De faglige mindstekrav<br />

Er bachelor- og kandidatuddannelsen rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler?<br />

Nej.<br />

Parallelforløb og fællesuddannelser<br />

Er bachelor- og kandidatuddannelsen tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse?<br />

Nej.<br />

Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen<br />

Har universitetet fastsat adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen?<br />

Nej.<br />

Andre forhold<br />

40


Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet?<br />

Nej.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>s vurdering:<br />

Der vurderes ikke at være andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet.<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!