Jeanett. Bodil, Pia, Thomas, Erik, Poul Erik og Sonja Afbud: Eva og

dpsnet.dk

Jeanett. Bodil, Pia, Thomas, Erik, Poul Erik og Sonja Afbud: Eva og

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2011

Tilstede: Jeanett. Bodil, Pia, Thomas, Erik, Poul Erik og Sonja

Afbud: Eva og Søren

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt og udsendt

2. Godkendelse af øvrige dagsorden

Opfølgning på nationale guidelines, E-learning programmerne sættes på dagsordenen.

3. DPBO fællesmøde (pressesamarbejde, tolke, dele-journalist, ekspert-liste, praksis i

uddannelse, punkter til national psykiatriplan)

Der er udfærdiget referat.

Punkterne, som aftaltes på sidste møde blev diskuteret og der er opnået enighed om gensidig

at orientere hinanden før henvendelse til pressen. Det blev diskuteret om BUP evt kunnet

”købe” del at vores journalist.(ændrer formulering lidt – Birgitte har ikke sagt ja endnu, så

det er bare så det ikke lyder som hvid slavehandel)

Vedr. tolke, der blev diskuteret hvorledes vi skal forholde os til dette, der arbejdes videre

med denne problemstilling.

Muligheden for at komme i speciallægepraksis som en del af uddannelsen blev diskuteret,

der opfordres til at dette tages op ved næste revision af Målbeskrivelsen.

4. Hjemmeside (Kalender debatforum, bestyrelsens side, møde Ole Mose

Jeanett skal mødes med Ole Mose mhp. opdatering af den nye hjemmeside og for at få de

sidste ting gjort optimale (debatforum, bestyrelsens side). På bestyrelsens side skal lægge

adresse og tlf.liste på medlemmerne, SR finder frem og Jeanett lægger på hjemmesiden.

Brevpapir flyttes til bestyrelsens side.

5. Internatmøde – status

Hvad ønsker vi, der skal være indholdet i en National Psykiatriplan? Forslag meldes ind til

Jeanett inden vi diskuterer dette på internatet.

Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk


Thomas har aftale om at der kommer en gynækolog med et oplæg om hvorledes gyn.-obs.

arbejder med guidelines.

Hjemmesiden drøftes kort på Internatet, bl.a. skal Links opdateres.

Vedtægterne ses igennem, så relevante ændringer kan drøftes på Generalforsamlingen.

Vi kigger på E-learning programmerne.

Nyhedsbreve – 2 forskellige drøftes.

Der skal følges op på Årsmødet.

Jeanett udsender dagsorden. Vi starter kl. 12 med frokost søndag og slutter ca. 16 mandag.

6. Eva – grænseflade mellem geronto- og almen psykiatri

Afventer til september da Eva er fraværende

7. Årsmøde (Internationale foredragsholdere, vægtning) 15 – 17. marts

Pia, Sonja, Thomas og Søren er på valg.

Vinklen mellem psykoterapi og neurobiologi kunne være et emne, eks. Glen O. Gabbard,

men da det vil være dyrt at hente ham til DK, undersøger Pia om der en europæer, som vil

kunne holde foredrag om emnet.

Foreløbig planlægges 8 symposier incl pontoppidan, dette kan evt øges til 12, hvis der ikke

er tilstrækkeligt med oplagte plenum-emner.

Lørdag kunne vi invitere en til diskussion om revision af DSM og ICD 10, Ole Mors

spørges om relevant udenlandsk foredragsholder.

Fredag er der plads til et aktuelt diskussionsemne, eks: Retninglinier/psykiatriprocessen (v.

Kristian Lund).

SR kontakter årsmøde udvalget omkring planlægningen.

Jeanett og Sonja arbejder med Årsmødeplanen

8. Orientering fra JB

a. SST-satspulje (ref. Vedhæftet)

Der er afsat satspuljemidler til ”uventet død i psykiatrien”, der er udsendt referat fra

mødet. Der kommer ansøgningsrunde og er nedsat en beslutningsgruppe – Erik

deltager fra DPS

b. Nyhedsbrev – to udgaver

Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk


Der er 2 forskellige Nyhedsbreve, den ene er blevet udsendt pr. post til

medlemmerne. Det andet er et elektronisk Nyhedsbrev etableret på baggrund af

nyheder på hjemmesiden, som Ole Mose udsender og som alle kan tilmelde sig.

Vi drøfter på Internatet om begge Nyhedsbreve fortsat skal udsendes.

c. Svar til Dinesh Bukhra

Jeanett har sendt mail om hvad vi p.t. arbejder med.

d. DPS-paraply - § 9 og lægeforening

Jeanett har forsøgt at følge op på dette, det er svært at finde de standardbestemmelser

som er omtalt i§9. Vi arbejder videre med dette på Internatet.

e. EPA og ny struktur (brev vedhæftet)

Man melder sig individuelt ind i EPA, som gerne vil have selskabet til at indmelde

sig som selskab. Jeanett skal til møde herom og vi aftaler, at dette må drøftes med

medlemmerne, da det vil give en kontingentforøgelse. Mange landes selskaber er

medlemmer af EPA.

f. Opfølgning DM, fokusmagasin

Psykiatrisk Klinik gik ind i samarbejdet med Fokusmagasinet. Kristian Lund har

sendt invitation ud til tænketank.

g. Udpegning til Eplov-projekt og ansættelsesrunder

9. Høringssvar

Peter W. Jepsen har siddet som bestyrelsens repræsentant ved ansættelsesrunder til

Hoveduddannelserne,men ønsker at stoppe dette hverv. Gertrud Krarup, Anders

Christensen og Inge Merete Terp kunne være emner. De forespørges i nævnte

rækkefølge.

Lene Eplov skal lave et projekt vedr. Collaborative Care og vil gerne have udpeget

et medlem til referencegruppen omkring angst og depression. Tomas Toft spørges og

Jeanett undersøger om det også kunne være relevant med en praktiserende

speciallæge i referencegruppen.

a. Dysleksiforening (vedhæftet 1. udsendelse mail)

Ole Mors har svaret, svaret er udsendt.

b. Frikommuner (orientering om indsats)

Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk


10. Presse

11. Politik

Mange har udtalt sig om emnet. Der er udarbejdet forslag til Pressemeddelelse som

udsendes til kommentarer, som skal være tilsendt Jeanett i løbet af de næste 2 dage.

c. Specialpsykologer region H

Jeanett og Poul Erik har forsøgt at få kontakt til Tommy Kjeldgaard uden held.

Jeanett forsøger igen evt. med et brev.

Jeanett har meget kontakt til pressen, især omkring negative emner, har brug for at der

kommer positive historier. Forslag til gode vinkler er: at EPS er svundet, der er færre

selvmord og vi behandler flere diagnoser, den korte indlæggelse bevirker at der ikke er

så stor funktionstab, som tidligere, rekrutteringen er positiv. Erik påpegede, at hvis vi

var for positive, kunne det bruges som argument for ikke at bevilge flere penge til

psykiatrien

Per Jørgensen havde et indlæg i Dagens Medicin om satspuljemidler, efterfølgende har

Jeanett haft kontakt til Per Jørgensen.

a. Gravide og antidepressiva, Altinget

Altinget reagerede på vores skrift om gravide og antidepressiva.

b. Mødedeltagelse Birgitte

Birgitte er orienteret om vores ønske om hendes deltagelse i bestyrelsesmøderne og

har givet udtryk for ar hun har brug for at vide hvad der sker. Det aftales at Birgitte i

en periode deltager i møderne, det evalueres sidst på året. Birgitte deltager således i

hele Internatet.

c. Tv-doktor

Der har været en henvendelse ang. nyt program (omtalt under afstigmatisering). Pia

stiller gerne op.

a. Thomas´møde med socialministeriet

Der var et bredt udvalg af foreninger, med 10 minutters oplæg, dog fik Carl Bach fra

LAP 20 minutter, som blev brugt til at tale negativt om psykiatrien.

b. Status for møder med psykiatriordførere (hand-out vedhæftet)

Der er arrangeret 3 møder med psykiatriordførerne, alle er kontaktet.

Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk


Det udsendte hand-out er et oplæg, hvis noget mangler skal det sendes til Jeanett

12. Nationale guidelines

a. Der er i regionerne arbejdet med at udpege medlemmer til de arbejdsgrupper der er

omtalt i det papir vi fik udsendt til sidste møde omkring Kvalitetsudvikling i

Psykiatrien. Jeanett kontakter de 5 lægelige direktører og tilkendegiver at DPS gerne

vil med i processen.

13. Gennemgang af udvalg

a. I-kursus

Intet nyt

b. Videreuddannelsesudvalget

Link til CPD sendes til Videreuddannelsesudvalget, linket må ikke sendes videre ud.

c. Efteruddannelsesudvalget

Intet nyt

d. Psykoterapiudvalget

Betænkningen er kommet på hjemmesiden.

e. Forskningsudvalget

Der er planlagt et sexologisk kursus.

f. ECT-udvalget

g. Udvalget for neuropsykiatrisk udredning og behandling

h. Etikudvalget

Bodil har sendt mail til udvalget om pt. repræsentant, umiddelbart et der positiv

indstilling. Det bliver drøftet på næste møde.

i. Psykiatrifonden (landsindsats om skizofreni, fælleskurser)

Jeanett har været til møde, hvor det især drejede sig om landsindsatsen for

skizofreni. Jes Gerlach har henvendt sig med ønske om flere fælles kurser, Jeanett

har sendt forespørgelsen videre til Efteruddannelsesudvalget.

I den forbindelse skal der være opmærksomme på målgruppen, hvis DPS går ind i

dette samarbejde, er det vigtigt at målgruppen er psykiatere. Jeanett kontakter Jes

Gerlach herom.

Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk


j. Afstigmatisering

Tomas har været til møde, der er udarbejdet slogans, trøjer mm., Der er indsendt

kontaktpersoner og DR er med ang. et program hvor psykisk syge og raske stiller op

og fagpersoner skal gætte diagnoser. Der var ved mødet debat om hvorvidt fagfolk

skal stille op til dette, Kristen Kistrup har en psykiater, som gerne vil deltage. Ved

behov for flere læger, kunne Pia som nævnt være interesseret.

Der kommer 2 programmer og det diskuteres, at det kunne være hensigtsmæssigt at

få koblet nogle dybdeborende programmer på.

Afstigmatiseringkampagnen starter 1. september under titlen ”En af os”.

k. Psykiatriudvalg, lægeforening

14. Bordet rundt

Intet Nyt

15. E-learning

16.Evt.

Intet

Sonja

Poul Erik Carlsen orienterer om at Lægeforeningen vil sætte yderlig opmærksomhed

på psykiatrien, især omkring løsninger på hvorledes man skal løses manglen på

Psykiatere i yderområderne.

Der er diskussion om hvorvidt det link lægeforeningen (BMJ) og Royal College (CPD)der

er bedst, der er uenighed om dette. Hvis vi køber abonnement til CPD vil det koste ca. ½

delen af de penge der bruges på Nordisk Journal.

Vi prøver endnu engang at se på siden og drøfter videre på Internatet.

Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk


Dansk Psykiatrisk Selskab

www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf. 3545 6212

Formand: Jeanett Bauer: jeanett.bauer@gmail.com

Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk

More magazines by this user
Similar magazines