i De Gamles By

norrebro.nu

i De Gamles By

Bynaturpark

Vision om

i De Gamles By på Indre Nørrebro


Hvad er en bynaturpark?

En bynaturpark er et område med mere naturpræg end en traditionel park, men hvor målet er at illustrere

naturen i samspil med byen frem for at skabe en illusion om »vild natur«. Bynaturparken i De Gamles By er

desuden det fysiske, æstetiske og pædagogiske omdrejningspunkt for ByOasen som helhed.

• Give optimale muligheder for rig bynatur med både budne og ubudne planter og dyr.

• Tilbyde en mangfoldighed muligheder for oplevelser, udforskning og rekreation.

• Indgå i en grøn bydelsstruktur som et område, der bevarer og regenererer ressourcer (fordamper og

nedsiver regnvand, fjerner støv, partikler og CO 2 fra luften til gengæld for ilt, m.m.)

• Være et støttepunkt for dyrs og planters etablering og spredning videre ud i byrummet.

I Bynaturparken

• Føles luften ren og frisk. Der er dage, hvor der dufter af fugtig jord og dage, hvor

der dufter af træer i blomst.

• Kan der høstes bær, frugter og nødder og i parkens beboerhaver kan der dyrkes grønsager og krydderurter.

• Er der hyggelige bo- og væresteder for kaniner, høns, får, grise og køer fra “Bybondegården”

• Kan man glæde sig over de dyr, der kommer af sig selv – sommerfuglene, fuglene, bierne, padderne, osv.

• Kan børnene lege på alle årstider i et eventyrland med sten og træ, krat og huler, bakker og søer, planter

og jord, sand og vand.

• Blomstrer kreativiteten og der er plads til fri udfoldelse. Der laves træskulpturer, mosaikker og malerier.

• Er der steder, hvor man kan være i fred, sole sig, fi nde skygge, eller læse avisen eller en bog, men også

steder hvor man kan hygge sig med børnene, spise sammen med andre eller nyde en forestilling.

• Mødes man med andre beboere fra kvarteret. Her fortæller man om livet i byen – om de gode oplevelser

og de mindre gode. Her drøftes ting, som kunne være anderledes. Her luftes visioner og lægges planer for

parken, kvarteret og byen som helhed.

• Slapper man af fra byens stress og jag. Man trækker vejret dybt, sanser naturen og fornemmer årstiderne.


Hvorfor en Bynaturpark i De

Gamles By?

En bynaturpark vil skabe et oplevelsesmættet sanserum med nye

udfoldelsesmuligheder og derigennem give større livskvalitet for alle

aldersgrupper.

Idéen med bynaturparken er at slå mange fluer i et smæk ved at:

• Bevare og udvikle natur og rekreative muligheder i De Gamles By

Demonstrere hvordan man kan genoprette og synliggøre et

byområdes naturressourcer

• Tilbyde plejehjemsbeboerne i De Gamles By naturoplevelser på

deres præmisser.

• Skabe et rum for naturformidling kendetegnet ved helhedssyn og

respekt for den enkeltes konkrete udgangspunkt.

• Skabe et spiseligt bylandskab, der gør vejen fra jord til bord

nærværende og konkret.

Billeder fra forskellige hollandske bynaturparker. Foto: Erik Jørgensen


Hvor og hvordan skabes Bynaturparken?

Områdets nuværende natur bevares og forbedres ved hjælp af en en samlet landskabs-

og organisationsplan, som:

• Integrerer og skaber samspil mellem eksisterende funktioner og bygninger på

grunden. Det drejer sig om plejehjemene, storkøkken, børneinstitutioner, E-huset,

kolonihaver, genbrugsplads m.fl. Nye tilbud som bybondegård, bynaturværksted

og klatrelegeplads indtænkes i de landskabelige, mens plejehjemmenes

nærområder kan indrettes med erindringshaver og andre tilbud særligt henvendt

til deres beboere.

Bygger på og inddrager områdets ressourcer: De menneskelige samt de fysiske

og biologiske i form af regnvand, spildevand, jord, planter, energi, madrester og

møg, have/parkaffald, planter m.m.

• Baserer sig på en lagdelt vegetation af hovedsageligt hjemmehørende - herunder

mange spiselige - plantearter fra bunddække over stauder og buske til træer.

Eksisterende træer bevares om overhovedet muligt. Det samme gælder buske,

medmindre de er unyttige i sammenhængen, fx ved at hindre den ønskede

variation.

• Forbinder de eksisterende funktioner med hinanden via et net af naturstier, som

på visse strækninger er kuperet hhv. indrettet med motionsredskaber.


Naturressourcer i De Gamles By

Naturressourcerne i De Gamles By omfatter bl.a. jord, regnvand, spildevand, solvarme, madrester, affald fra planter og dyr,

genbrugsmaterialer og de levende planter og dyr. I bynaturparken er målet at skabe synergi mellem alle enkeltdele og minimere

brugen af ressourcer udefra (benzin, byggematerialer, spagnum, etc.). Sammen med en naturvenlig drift vil denne bevidste tilgang

til ressourceudnyttelse skabe grundlag for en stor landskabelig, biologisk og æstetisk mangfoldighed.

Vandet

I dag at behandle de store mængder af regnvand, der falder på bygninger og belægninger, som et problem, der løses ved at lede

det til kloaksystemet. I bynaturparken ses regnvandet i stedet som en ressource, der kan udnyttes ved -

• Tilbageholdelse og synliggørelse i slyngende render, grøfter og små damme, der evt. tørrer ud i perioder.

• Biologisk rensning ved hjælp af vand- og sumpplanter

• Nedsivning

• Opsamling og anvendelse fx til drikkevand til dyr efter simpel rensning.

• Genbrug til rengøring.

• Udvidet anvendelse til toiletskyl (dette sker allerede nu i bygning 7, »Slottet«).


Naturressourcer i De Gamles By

fortsat

Energi

Området rummer mange energikilder, som kan udnyttes:

• Solvarme opsamlet af bygningsfl aderne.

• Vand kan anvendes til mekanik, fx i pædagogisk øjemed.

• Overskudsvarme inde fra bygningerne.

Den passive solenergi i drivhuset ved »Slottet«.

Den energi der skabes i planternes biomasse og som kan udnyttes via fx

komposteringsprocesser.

• Varme fra solen, der fx samles i sollommer som led i det nye

landskabsdesign.

• Alternative energikilder til haveredskaber.

Planter

Med sin mangfoldighed af kultiverede og vilde planter vil bynaturparken i høj grad -

• Tiltrække et varieret dyreliv, heriblandt småfugle og insekter

• Forbedre og beskytte jorden.

• Optage og fordamper overskydende vand

• Rense jord, vand og luft

• Beskytte os mod solens farlige UV stråler

• Forbedre det lokale klima ved at udjævne temperaturudsving, optage CO 2 ,

afgive ilt og fjerne støv og partikler.


De Gamles By for de gamle

En særlig kvalitet ved bynaturparken er, at den kan vække gamle, herunder

demente, menneskers minder til live ved at genskabe de sanseindtryk, de

mindes fra deres opvækst.

Hukommelseshaver

Demente samt ældre i almindelighed kan have stor glæde af

hukommelseshaver, der målrettet genskaber de sanseindtryk i form af farver,

dufte, smag, etc. som de ældre generationer oplevede i deres barndoms haver.

Med klare afgrænsninger, tydelige fikspunkter samt en placering umiddelbart op

til relevante plejehjem, vil sådanne haver desuden skabe nye muligheder for, at

demente beboere kan færdes på egen hånd eller med begrænset tilsyn.

Historiske haver

De frø, der ligger i jorden i De Gamles By som et levn af områdets tidligere

flora, kan danne basis for en have med planter, der belyser den lokale historie.

Det er velkendt, at jorden i København er rig på århundredegamle men stadig

spiredygtige frø af bl.a. bulmeurt, ligesom andre gamle læge- og nytteplanter

som humle og matrem fortsat vokser i mangt et overset hjørne. Eksempelvis

blev der fundet et meget stort antal plantearter umiddelbart øst for De Gamles

By, da grunden blev ryddet forud for opførelsen af Panum-instituttet.

Jordlodder med gamle kornsorter samt andre nytte- og prydplanter, der i dag er

gået af brug, er et andet eksempel på historiske haver. Disse planter er i dag

genstand for en stor interesse jf. den boomende brug af bl.a. spelt til at berige

smag og næringsindhold i madlavningen.


Samarbejdspartnere til

bynaturparken

Driftsafdeling i De Gamles By

Agenda 21 Center Indre Nørrebro

Byhavenetværket

Botanisk Have i København

Institut for skov- og landbrug

Vej & Park, Københavns Kommune

Frederiksdal Landskabspark, Helsingborg, Sverige. www.fredriksdal.se

De Heimanshof i Zuiderpark, Holland

Billeder fra bogen

’Gør byen lidt vildere’, byhavenetvaerket.dk:

Byhave »Enghave Plads-karréen«

Byhave i Holland

Ænder ved Peblingesøen

Byhave i Holland

Byhave i Holland

Byhave i Utrecht, Holland


Studietur til Holland - vil du med ?

Der er rigtigt mange bynaturparker/bybondegårde i Holland og mere erfaring generelt med bynatur, permakultur

m.m., end vi har herhjemme. Målet med turen er dels at indhente faglig viden og inspiration, dels at invitere ejer-

og brugernetværk samt sponsorer med for at skabe engagement og bredt ejerskab til projektet.

Fotos: Erik Jørgensen / fra Agenda 21 studietur 2006


Initiativ- og arbejdsgruppen

Erik Jørgensen Centerleder på Agenda 21 Center Indre Nørrebro

Initiativtager, økonomiansvarlig, lobbyist, fødselshjælper,

far til to drenge på 8 og 13 år m.m.

Marijke Zwaan Konsulent fra ByhaveNetværket, arbejder på at

fremme design med permakultur på fællesområ-

der og i det offentlige rum. Arbejder desuden med

at etablere og designe naturlegepladser på skoler

og institutioner i København. Tekst til oplæg, inspirator

og leksikon, mor til datter på 28 og mormor til

til lille pige på 2 år.

Heidi Damgaard Grafisk designer, engageret mor til to børn på

3 og 5 år, Nabo til De Gamles By igennem 17 år,

Aktiv omkring mere idræt og bevægelse i området.

layout af dette dokument. .

Nils Grøngaard Biolog og naturnørd og naturformidler med erfaring

fra bl.a. Skoletjenesten på Zoologisk Museum. Har

gennemført Ildfugleuddannelsen i naturvejledning. Far

til to piger på 6 og 1 år.

Anne-Line Møller Arkitekt med speciale i Bybygning, eget firma, der

arbejder med projekter indenfor trafiksanering,

udendørsarealer og miljø. Medstifter af landsbysamfund

i Sydsjælland, underviser i engelsk. Tekst og

redigering af tekst til oplæg, overblik og sammenhæng,

mor til dreng på 5 år.

40

More magazines by this user
Similar magazines