Tidlig opsporing af Psykose - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Tidlig opsporing af Psykose - Region Sjælland

Tidlig opsporing af

Psykose

Ulrik Haahr

Overlæge

Kompetencecenter for debuterende psykose

Psykiatrien Øst, Region Sjælland

05-09-2012 1


Tidlig opsporing af psykose

Velkommen

05-09-2012 2


Dagens indhold

• Hvad er psykose ?

• Stress- sårbarhedsmodellen

• Sårbarhedsfaktorer

► Genetik

► Biologiske faktorer

► Psykosociale faktorer

• Ungdoms- problematikker

• Forskellige typer psykose

Tidlige tegn på psykose

• Skizofreni hos unge

• TIPS projektet – tidlig opsporing

• TOP projektet – aktuelt tilbud i Region Sjælland

3


Myter….. Virkelighed…..

4


Hvad er psykose?

Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan

skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme

pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der er ofte

tidlige tegn, som man skal kende og reagere på

• En psykose kan forstås som en tilstand, hvor

virkelighedskontakten er brudt, og tolkningen af

omverdenen er blevet privat i så høj grad, at den ikke

uden videre kan forstås af et andet menneske.

• Johan Cullberg

05-09-2012 5


Figur - ikke psykose

Mig - mine tanker, mine følelser

Jeg er mig. Jeg kender mig selv

Omgivelserne –

lyde, synsindtryk, lugte

Andre mennesker

6


Figur - psykose

De snakker om mig,

Jeg hører stemmer

Ser forskellige mærkelige ting

Jeg kan ikke tænke klart

Er der en plan med mig? Jeg kan ikke kende mine

Ler de af mig? tanker

Kan de høre mine tanker ?

Hvad vil de mig?

7


Filtermodellen

• Normalt er man i stand til at sortere i

de indtryk, man udsættes for

• Når man er på vej til at blive

psykotisk bliver man mere og mere

modtagelig for alle slags stimuli

(lyde, synsindtryk, kropslige

fornemmelser mm.)

• Til sidst bryder ”filteret” sammen og

man overvældes af kaotiske indtryk

8


Psykosesymptomer

• Hallucinationer

► Man hører stemmer som andre ikke hører

► Man ser syner, som andre ikke ser

► Man har andre sanseoplevelser (lugt, smag, følesans)

som ikke er virkelige

• Vrangforestillinger

► Forfølgelsesforestillinger

► Selvhenførende forestillinger

► Storhedsforestillinger

► Depressive forestillinger

Mindreværdsforestillinger

Skyldforestillinger

12


Psykosesymptomer

• Konfusion, forvirringstilstande

► Mister erkendelsen af tid og sted

► Tankegangen desintegreret

• Dissociative symptomer

► Eks trance - besættelsestilstande

• Katatone symptomer

► Nedsat bevægelse, stivnen

► Aparte stillinger

► Fysisk uro

► Ritualiserede, gentagne bevægelser

13


Psykosesymptomer

• Fælles for dette er:

• Realitetsopfattelsen er påvirket – man kan ikke

skelne mellem fantasi og virkelighed

• Dette kan føre til manglende sygdomserkendelse

14


Hvem kan udvikle psykose?

• Det kan vi alle!

• Eksempler:

► Høj feber

► Alvorlige legemlige sygdomme

► Følger af misbrug af stoffer og alkohol

► Alvorlige traumer, for eksempel krigstraumer eller

ulykker

► Afhængig af vores personlighed og sårbarhed forskellige

psykiatriske sygdomme som psykotisk depression, mani

og skizofreni

05-09-2012 15


Stress - Sårbarhedsmodellen

• Enhver af os er udstyret med en grad af

sårbarhed, som under givne

omstændigheder vil komme til udtryk som

en sygdomsepisode med psykose

• Sårbarheden kan være medfødt eller tidligt

erhvervet (genetisk eller pga.

fødselstraumer, infektioner mm.) og

modificeres gennem livet af miljømæssige

faktorer

05-09-2012 16


Stress - Sårbarhedsmodellen

Stress

+ psykose

- psykose

Psykosetærskel/

Medfødt sårbarhed

05-09-2012 17

Tid


Sårbarhedsfaktorer

• Genetiske faktorer

• Infektioner før fødslen

• Iltmangel før/under fødslen

• Stofmisbrug hos moder

• Infektioner tidligt i spædbarnsalderen

• Traumer i barndommen (seksuelle og fysiske

overgreb)

• Personlighedsforstyrrelser

18


Ungdom før

• Identitet knyttet an/udviklet i tæt samspil med

familien

• Den opdragende forældre autoritet

• Overjeg

• Indre-styring. Egne forventninger, præstationer.

Skyld og skam og mindreværd.

• ”Er jeg god nok”

• Angst og OCD

19


Ungdom nu

• Fjerne og diffuse voksne

• Zapper generationen

• Ydrestyring – gruppens normer og forventninger.

• ”Er jeg på ”

• Tomhed og selvdestruktivitet

• Cutting og spiseforstyrrelser

• Misbrug af stoffer og alkohol et stigende problem

20


Udfordringer som ung – ”stressorer” i

ungdomsårene

• At etablere selvstændig identitet

• At separere sig fra forældrene

• At indgå i gruppe fællesskabet med andre unge

• At etablere sig i uddannelse/arbejde

• At flytte hjemmefra

• At blive forelsket og få den første kæreste

Psykisk mistrivsel /udviklingskrise og egentlig

psykisk lidelse

21


Typer af psykose

Psykose er ikke det samme som skizofreni

• Mange andre former for psykose findes

• Men symptomerne ligner ofte hinanden

► Ligesom feber findes ved mange forskellige lidelser er

psykose ofte et uspecifikt symptom ved mange

forskellige lidelser – hvoraf nogle er forbigående

22


Typer af psykose

• Organiske psykoser

► Febertilstande

► Ekstrem stress

► Søvnmangel

► Hjerneskader, hjernesvulster, slagtilfælde

► Epilepsi

► Demens (Alzheimer)

► Stofskiftelidelser

► Medicinfremkaldte psykoser

23


Typer af psykose

• Alkoholmisbrug

► Alkoholabstinenssymptomer (delirium tremens)

► Kronisk alkohol misbrug

Hallucinose

Demens

• Stofmisbrug

► Cannabis (Hash, skunk, marihuana….)

► Centralstimulerende midler (amfetamin, speed, kokain)

► Psykoaktive midler (LSD, svampe mv.)

24


Typer af psykose

• Affektive lidelser

• Psykotisk depression

► Skyldfølelser >>> vrangforestillinger

► Hallucinationer - anklagende, bebrejdende stemmer

► Selvmordstanker, forsøg

• Psykotisk mani

► Storhedsforestillinger

► Hallucinationer – stemmer der fortæller man er

enestående

► Motorisk uro

► Søvnproblemer

► Kritikløs adfærd

25


Typer af psykose

• Det skizofrene spektrum

► Skizofreni

► Skizotypi

► Paranoid psykose

Forfølgelsessymptomer

Jalousiforrykthed

Kværulantforrykthed

Hypokonder paranoia

Erotomani

► Akutte, forbigående psykoser

► Skizo-affektiv psykose

26


Psykose

.

Funktionsniveau

Stadier i sygdomsudviklingen

premorbid prodromal psykose remission tilbagefald

sygdomsdebut

Prodromalfase

start på

episode

Start på

behandling

alder

27


Tidlige symptomer – hvad mærker man

• Trang til at isolere sig

• Søvnforstyrrelser

• Overvældende angst

• Tiltagende tristhed

• Koncentrationsbesvær

• Tankeforstyrrelser (Tankemylder – Tankestop -

Tankefradrag)

• Mangel på initiativ, interesse, energi

• Store humørsvingninger

05-09-2012 28


Tidlige symptomer – hvad mærker man

• Ekstremt optaget af temaer som død og religion

• Ser, hører og mærker ting, andre ikke gør

• Oplevelse af at andre kan føle hvad man føler. Føle

man har en sjette sans. Gentagne illusioner

• Følelse af at der er en kraft eller person tilstede, som

ikke er der

• Oplevelse af forandring i andres ansigt eller skikkelse

• Oplevelse af forandring af eget ansigt

• Tanker høres som stemmer

• Føler sig forfulgt eller styret af andre/stemmer

05-09-2012 29


Selvbevidstheden

• Det er som om jeg ikke er en del af denne verden.

Jeg har en spøgelsesagtig følelse, som om jeg var fra

en anden planet

• Jeg har mistet kontakten til mig selv

• Jeg har altid følt mig anderledes

• Jeg har en følelse af at det ikke er mig, der udfører

mine handlinger, men jeg ved godt, det er det

• Jeg betragter mig selv konstant

• Når jeg taler med andre observerer jeg mig selv i en

sådan grad, at det er svært at forstå og følge med i

hvad de andre siger

30


Tidlige symptomer – hvad andre ser

• Isolerer sig

• Søvnforstyrrelser

• Bytter om på nat og dag

• Mangel på initiativ, interesse, energi

• Forsømmer hygiejne, job, skole eller praktiske

opgaver

• Underlig adfærd (samler på affald, hamstrer mad,

taler offentlig med sig selv)

• Store humørsvingninger

• Ekstremt optaget af temaer som død og religion

• Vag eller omstændelig tale

• Snakker usammenhængende

05-09-2012 31


Varighed af ubehandlet psykose

Psykose

premorbid prodromal psykose remission tilbagefald

sygdomsdebut

start på

episode

DUP

Start på

behandling

05-09-2012 32

alder


Positive psykosesymptomer

• Hallucinationer

► Man hører stemmer som andre ikke hører

► Man ser syner, som andre ikke ser

► Man har andre sanseoplevelser (lugt, smag, følesans)

som ikke er virkelige

• Vrangforestillinger

► Forfølgelsesforestillinger

► Selvhenførende forestillinger

► Storhedsforestillinger

► Depressive forestillinger

Mindreværdsforestillinger

Skyldforestillinger

33


Negative symptomer

• Indadvendthed, energiløshed, apati

• Afblegede følelser eller følelser der ikke passer ind i

sammenhængen

• Følelsesmæssig tilbagetrækning

• Fåmælthed, kontaktproblemer

• Svigtende samklang med omgivelserne - autisme

• Isolation, ensomhed

• Ambivalens – modsatrettede følelser og impulser

34


Andre symptomer

• Tankeforstyrrelser

► Tankestop

► Tankefradrag

► Tankepåvirkning – andre styrer tankerne

► Ordnydannelse

• Kognitive symptomer

► Koncentrationsproblemer

► Hukommelsesproblemer

► Problemer med at udføre handlinger

► Forringet social genkendelse

• Depression

35


Hvorfor tidlig opsporing af

psykose?

• Vore medicinske og kirurgiske

kolleger har vist at indsats ved de

tidlige tegn kan forebygge alvorlig

sygdom, spredning og sekundære

sygdomme:

• kræft

• hjerte-kar sygdomme

• lungesygdomme

• sukkersyge

05-09-2012 36


30%

1%

9%

5%

Udgifter over 4 milliarder kr. / år

2%

53%

Pension

Sociale tilskud

Plejehjem

Kriminalforsorg

Hospitalsbehandling

Medicin

37


Baggrund

• Undersøgelser har vist, at varighed

af ubehandlet psykose har betydning

for resultatet af

behandlingsindsatsen

• Kort varighed giver bedre resultat på

længere sigt

05-09-2012 38


EKSEMPLER på konsekvenser af sen

behandling ved psykoser

• øget risiko for selvbehandling

(stofmisbrug)

• øget risiko for depression

• øget byrde for familie og øget stress

• dårligere accept af behandling

• forlænget periode med psykose

• længere hospitalsophold

• øget risiko for utilfredsstillende

resultat

05-09-2012 39


Domino effekten

Føler sig forfulgt eller aflyttet af andre

Store humørsvingninger

Tristhed

Snakker usammenhængende

Hører stemmer

Koncentrationsbesvær

Angst

Ekstremt optaget af specielle emner

Forsømmer skole, personlig hygiejne

Sover dårligt

Isolerer sig

05-09-2012 Psykiatrifonden 16-04-2012 40


TIPS Projektet

05-09-2012 41


TIPS STUDIET - DESIGN

Rogaland

tidlig opsporing

N = 320 000

I perioden 1997-2000 er 301 patienter

inkluderet i projektet, heraf 55 fra

Fjorden

Oslo

& Roskilde

alm. henvisning

N = 285 000

05-09-2012 42


TIPS-metoder til tidlig opsporing

1. Undervisning i skoler, af elever og lærere

2. Information og undervisning af praktiserende

læger,sagsbehandlere med flere

3. Information til hele befolkning: aviser, TV,

brochurer etc.

4. Opsøgende team (hurtig undersøgelse og hjælp)

05-09-2012 Psykiatrifonden 16-04-2012 43


Langtidsresultater

10 års undersøgelsen:

Flere tidligt opsporede er i Recovery

(30% vs 15%)

Dobbelt så mange er i arbejde og har

god kontakt til venner

Hegelstad et al. Am J Psychiatry 2012

05-09-2012 44


05-09-2012 45


• TOP er forkortelsen for Tidlig Opsporing af Psykose og er et

tre-årigt projekt i Psykiatrien i Region Sjælland.

• TOP er et tilbud om at undersøge unge i alderen 15-25 år

for psykose så tidligt som muligt.

• TOP-teamet står for hotlinen 47 32 79 00, som man kan

ringe til på alle hverdage kl. 8.30-15.30, hvis man er

bekymret for, om man selv eller andre i ens omgangskreds

er ved at udvikle en psykose

• Ud over dette er der lanceret en informationskampagne

som p.t. er i gang i hele Regionen i forskellige medier

• Endelig er der koblet et forskningsprojekt til TOP med

henblik på evaluering af indsatsen

05-09-2012 46


Internet


Nyttige links

• http://www.ungmedskizofreni.dk

• http://www.facebook.com/tophotline

48


Hør mere om tidlig indsats ved psykose og

TOP ved eftermiddagens workshops

Tak for jeres opmærksomhed

49

More magazines by this user
Similar magazines