Novopan A-S - Miljøgodkendelse af vådelektrofilter - Syddjurs ...

syddjurs.dk

Novopan A-S - Miljøgodkendelse af vådelektrofilter - Syddjurs ...

Tillægsgodkendelse


Novopan Træindustri A/S


Indhold

1. Resumé .................................................................................................................................. 4

2. Miljøgodkendelse.................................................................................................................. 5

3. Vilkår ...................................................................................................................................... 5

3.1. Generelt ........................................................................................................................ 5

3.2. Etablering ...................................................................................................................... 5

3.3. Indretning og drift - generelt.......................................................................................... 6

3.4. Luft ................................................................................................................................ 6

3.4.1. Emissionsgrænseværdier.................................................................... 6

3.4.2. Immissionskoncentrationsværdier (B-værdier) .................................... 6

3.4.3. Indretning og drift - luft......................................................................... 6

3.4.4. Afkasthøjde ......................................................................................... 7

3.5. Kontrol af luftvilkår......................................................................................................... 7

3.5.1. Træstøv............................................................................................... 7

3.5.2. Formaldehyd ....................................................................................... 7

3.5.3. Lugt..................................................................................................... 7

3.5.4. Kontrolperioden................................................................................... 7

3.5.5. Målefirma ............................................................................................ 7

3.6. Overholdelse af B-værdier ............................................................................................ 8

3.7. Prøvetagnings- og analysemetoder.............................................................................. 8

3.8. Støj................................................................................................................................ 8

3.8.1. Støjgrænser ........................................................................................ 8

3.9. Kontrol af støjvilkår........................................................................................................ 8

3.10. Affald ............................................................................................................................. 8

3.11. Egenkontrol ................................................................................................................... 9

3.12. Journalføring og indberetning ....................................................................................... 9

3.13. Beskyttelse af jord og grundvand................................................................................ 10

3.14. Spildevand .................................................................................................................. 10

3.15. Sikkerhedsforanstaltninger ......................................................................................... 10

3.16. Ophør af driften ........................................................................................................... 10

4. Vurdering ............................................................................................................................. 11

4.1. Beliggenhed ................................................................................................................ 11

4.2. Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen ................................................... 11

4.3. Indretning og drift - generelt........................................................................................ 12

4.4. Luft .............................................................................................................................. 13

4.5. Kontrol af luftvilkår....................................................................................................... 15

4.6. Støj.............................................................................................................................. 15

4.7. Kontrol af støjgrænser................................................................................................. 16

4.8. Affald ........................................................................................................................... 16

4.9. Egenkontrol ................................................................................................................. 17

4.10. Journalføring og indberetning ..................................................................................... 18

4.11. Beskyttelse af jord og grundvand................................................................................ 18

4.12. Spildevand .................................................................................................................. 18

4.13. Sikkerhedsforanstaltninger ......................................................................................... 19

Side 2 af 20


4.14. Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen................................................. 19

4.15. Bemærkninger til miljøgodkendelsen.......................................................................... 19

5. Klagevejledning .................................................................................................................. 20

Bilagsliste:

Bilag 1: Oversigtskort 1:10.000

Bilag 2: Oversigtskort 1:4.000

Bilag 3: Procestegninger for filteranlæggene

af mærket Scheuch og EWK

Bilag 4: Situationstegning for spåntørrerne

og nyt filteranlæg

Bilag 5: Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 6: Sagens akter

Bilag 7 Lovgrundlag m.m.

Side 3 af 20


1. Resumé

Novopan Træindustri A-S har over en længere periode ikke kunnet overholde emissionsgrænsen

for træstøv fra spåntørringsanlæggene. For at reducere emissionen af træstøv har

virksomheden valgt at etablere et vådelektrofilter.

Denne tillægsgodkendelse omfatter etablering af et vådelektrofilter tilsluttet afkastluften fra

virksomhedens 6 spåntørringsanlæg. Spåntørringsanlæggene og de tilhørende cykloner reguleres

fortsat af den gældende miljøgodkendelse fra 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004.

I tillægsgodkendelsen er emissionsgrænseværdierne for træstøv og formaldehyd skærpet i

forhold til ovennævnte gældende miljøgodkendelse, da virksomheden ønsker at reducere

afkasthøjden fra vådelektrofilteret.

Højden på vådelektrofilteret overskrider den tilladte bygningshøjde i lokalplan 45. Ansøgningen

om dispensation fra lokalplanen behandles af Syddjurs Kommune, Team Byggeri.

Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen sandsynliggjort, at med etablering af vådelektrofilteret

vil de skærpede emissionsvilkår for træstøv og formaldehyd kunne overholdes.

Endvidere har virksomheden sandsynliggjort, at etablering af vådelektrofilteret ikke

øger støjbelastningen i omgivelserne.

Samlet vurderer Syddjurs Kommune, at der ikke er planmæssige eller miljømæssige hindringer

for det ansøgte.

Side 4 af 20


2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i bilag 5 meddeler Team Miljø i Syddjurs Kommune på Natur-,

Teknik- og Miljøudvalgets vegne godkendelse til etablering af et vådelektrofilter på virksomheden

Novopan Træindustri A-S, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård. Godkendelsen meddeles

under forudsætning af, at der bliver meddelt dispensation fra bygningshøjden i den gældende

lokalplan.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens

kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen dvs. forhold af betydning for det ydre miljø.

I forbindelse med meddelelse af denne miljøgodkendelse ophæves vilkår D2 i miljøgodkendelsen

fra den 13. april 2000 og som stadfæstet med ændringer af Miljøstyrelsen den 6.

september 2004 for så vidt angår emissionsgrænserne for træstøv og formaldehyd for spåntørringsanlæggene.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

3. Vilkår

3.1. Generelt

1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden,

og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.

2. Ved nye etableringer eller driftsændringer, skal der indsendes en anmeldelse til Syddjurs

Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om forholdet er godkendelsespligtig.

3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har

fundet sted.

4. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens

meddelelse.

5. Vådelektrofilteret skal indrettes og drives som beskrevet i bilag 5, bortset fra de ændringer,

der fremgår af nedenstående vilkår.

3.2. Etablering

6. Inden ibrugtagning af vådelektrofilteret skal virksomheden indsende oplysning om, hvilket

af de to projekter der er valgt, samt de endelige tegninger for hele projektet/ anlægget.

Materialet skal bl.a. omfatte en tegning med indretning af oplagene for hjælpestofferne,

og der skal vedlægges en nærmere beskrivelse af, hvordan virksomheden har

sikret, at der ved opbevaringen ikke er risiko for eksplosion, kædereaktion og lignende.

7. Hvis der inden eller under etablering af vådelektrofilteret foretages ændringer i forhold til

de fremsendte/godkendte projekter, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om ændringerne,

og reviderede projektbeskrivelse og -tegninger skal fremsendes.

Tilsynsmyndigheden afgør om ændringen er godkendelsespligtig. Ændringerne må ikke

foretages, før tilsynsmyndighedens accept foreligger.

Side 5 af 20


3.3. Indretning og drift - generelt

8. Det maksimale årlige tilladte forbrug af hjælpestoffer er oplistet i tabel 1.

Stof Årsforbrug

NaOH 8 m 3

Flokkeringsmiddel 15 m 3

Skumdæmper 15 m 3

Hydrogenperoxid 15 m 3

Tabel 1: Maksimal tilladt forbrug af hjælpestoffer

9. Ved de arealer, hvor palletanke med hjælpestoffer håndteres udendørs, skal virksomheden

sikre, at der i tilfælde af spild m.v. er tilstrækkelig med absorberende materiale til

opsugning af stofferne således, at spild ikke løber til regnvandsafløbene.

10. Der skal etableres overvågning og alarmer på de dele af vådelektrofilteret og tilhørende

anlæg, hvor funktionssvigt kan give anledning til en øget forurening eller driftsforstyrrelser.

3.4. Luft

3.4.1. Emissionsgrænseværdier

11. Virksomheden skal overholde følgende emissionsgrænseværdier i tabel 2.

Stof Emissionsgrænseværdi

mg/Nm 3 (tør)

Træstøv 30

Formaldehyd 20

Tabel 2: Emissionsgrænseværdier

3.4.2. Immissionskoncentrationsværdier (B-værdier)

12. Der henvises til vilkår D5 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004. Relevante parametre fra vilkår D5 er oplisten

i tabel 3.

Stof B-værdier

mg/m 3

Træstøv - total 0,025

Formaldehyd 0,02

Tabel 3: B-værdier

B-værdien for træstøv gælder for totalstøv.

13. De angivne B-værdier gælder for virksomhedens samlede udledning og skal betragtes

som middelværdier over 1 time, der højst må overskrides i 1 % af tiden.

3.4.3. Indretning og drift - luft

14. Der skal etableres dråbefang på afkastet fra vådelektrofilteret.

15. Afkasthastigheden skal minimum være 15 m/s.

16. For indretning af prøveudtagningssted henvises der til vilkår B17 i miljøgodkendelse af

13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004.

Side 6 af 20


17. Nødafkast ved cyklonen på den enkelte spåntørrer må kun benyttes i tilfælde af driftsstop

på quenchen og scrubberen i vådelektrofilteret. Nødafkastene må kun benyttes i

den tid, det tager at lukke spåntørringsanlæggene ned - ca. 15 minutter.

3.4.4. Afkasthøjde

18. Afkastet fra vådelektrofilteret skal minimum føres 35 m over terræn for at sikre, at Bværdierne

for træstøv og formaldehyd er overholdte ved de fastsatte grænseværdier.

3.5. Kontrol af luftvilkår

3.5.1. Træstøv

19. Der henvises til vilkår G6 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004, dog med følgende ændringer:

− Præstationsmålingen skal udtages i afkastet fra vådelektrofilteret.

− Første måling skal udtages i forbindelse med ibrugtagningen af vådelektrofilteret

og fremsendes senest den 1. september 2013. Målingen vil gælde for kontrolperioden

1. juni 2013 - 31. maj 2014.

20. Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagningen af vådelektrofilteret foretage en

præstationsmåling til kontrol af emissionen af træstøv fra vådelektrofilteret, når højspændingsdelen

er ude af drift. Resultatet af præstationsmålingen samt en OMLberegning,

hvor resultatet af præstationsmålingen indgår skal fremsendes senest den 1.

september 2013.

21. Når kommunen har modtaget præstationsmålingen og OML-beregning som beskrevet i

punkt 19, vil kommunen fastsætte vilkår for nøddriften og meddele disse i et tillæg til

denne godkendelse.

3.5.2. Formaldehyd

22. Der henvises til vilkår G6 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004, dog med følgende ændringer:

3.5.3. Lugt

− Stikprøven skal udtages i afkastet fra vådelektrofilteret.

− Første måling skal udtages i forbindelse med ibrugtagningen af vådelektrofilteret

og fremsendes senest den 1. september 2013. Målingen vil indgå i kontrolperioden

1. juni 2013 - 31. maj 2014.

23. Der henvises til vilkår D6 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004.

3.5.4. Kontrolperioden

24. Der henvises til vilkår G6 i miljøgodkendelse af 13. april 2000, Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004 samt Aarhus Amts påbud af 22. juni 2005,

hvor kontrolperioden er ændret til 1. juni - 31. maj.

3.5.5. Målefirma

25. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske

Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan,

som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Side 7 af 20


3.6. Overholdelse af B-værdier

26. Der henvises til vilkår G8 i miljøgodkendelse af 13. april 2000, Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004 og Aarhus Amts påbud af 22. juni 2005,

hvor bl.a. fristen for indsendelse af OML-beregningen er fastsat til den 1. september.

3.7. Prøvetagnings- og analysemetoder

27. Prøver skal udtages og analyseres efter metoderne oplyst i tabel 4.

3.8. Støj

Navn Parameter Standard /

Metodeblad nr.

Bestemmelse af koncentrationen af totalt

partikulært materiale i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af formaldehyd

i strømmende gas (DNPH-metoden)

Tabel 4: Analysemetoder

3.8.1. Støjgrænser

Side 8 af 20

Træstøv DS/EN 13284-1

MEL-02

Formaldehyd VDI 3862 Bl. 2

MEL-12

28. Der henvises til vilkår C1 i miljøgodkendelse af 13. april 2000, Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004 samt Aarhus Amts påbud af 19. maj 2006.

3.9. Kontrol af støjvilkår

29. Der henvises til vilkår G1 i miljøgodkendelse af 13. april 2000, Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004 og Aarhus Amts påbud af 19. maj 2006.

30. Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagningen af vådelektrofilteret dokumentere,

at kildestyrken fra vådelektrofilteret ikke overskrider den kildestyrke, der indgår i den

fremsendte støjrapport i ansøgningen om miljøgodkendelse. Dokumentationen skal være

fremsendt senest den 1. november 2013.

3.10. Affald

Støjmålingen skal udføres som ”Miljømåling - ekstern støj” og skal foretages, når vådelektrofilteret

er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt

af Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger - ekstern støj” eller af et laboratorium, der beskæftiger

personer, der er certificeret af DELTA til at udføre støjmålinger.

31. Der henvises til vilkår F1 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004.

Derudover må der maksimalt opbevares følgende type affald:

Affaldstype Maksimal mængde

Træopslemning fra vådelektrofilter 160 tons (tør vægt)

Tabel 5: Affaldstype og mængde

32. Afvandet træopslemning skal opsamles i tætte og overdækkede beholdere således, at

der ikke kan ske udvaskning af spildevand indeholdende hjælpestoffer.

33. Affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og

uden, at der opstår fare for forurening i omgivelserne, herunder jord, grundvand, recipient

eller luften.


34. Træopslemningen må ikke afbrændes i virksomhedens nuværende kraftvarmecentral.

35. Affald, herunder træopslemningen skal bortskaffes efter reglerne i den til enhver tid gældende

affaldsbekendtgørelse samt for ikke genanvendeligt affald endvidere kommunens

til enhver tid gældende affaldsregulativ.

3.11. Egenkontrol

36. For eftersyn og kontrol af vådelektrofilteret henvises der til vilkår H1 i miljøgodkendelse

af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004.

Eftersyn og kontrol omfatter endvidere alarmsystemer på de dele af vådelektrofilteret og

tilhørende anlæg, hvor funktionssvigt kan give anledning til en øget forurening eller

driftsforstyrrelser.

37. Oplagspladserne for hjælpestofferne skal en gang årligt visuelt efterses for utætheder.

Dato for eftersyn skal registreres. Eventuelle utætheder skal hurtigst muligt udbedres.

3.12. Journalføring og indberetning

Journalføring

38. Der henvises til vilkår H1 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004 for journalføring af eftersyn, reparationer,

udskiftninger.

Journalføringen skal endvidere omfatte oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser

vådelektrofilteret herunder fjernelse af elektroder fra vådelektrofilteret i

perioden mellem de regelmæssige eftersyn.

39. For journalføring henvises der endvidere til vilkår H2 i miljøgodkendelse af 13. april

2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004.

Udover det i vilkår H2 angivne, skal journalen omfatte følgende:

− De anvendte mængder af hjælpestoffer der benyttes i vådelektrofilteret.

− Tidspunkt for nødudledning af afkastluften fra cyklonerne ved spåntørringsanlæggene

med angivelse af dato og tidspunkt for nødudledning og årsagen til nødudledning

samt varigheden heraf.

− Tidspunkt for nødudledning fra vådelektrofilteret, når højspændingsdelen er ude af

drift med angivelse af dato og tidspunkt for nødudledningen og årsagen til nødudledningen

samt varigheden heraf.

− Dato for eftersyn af oplagspladserne for hjælpestofferne til vådelektrofilteret.

Indberetning

40. For indberetning henvises der til vilkår J2 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens

stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004.

Udover det i vilkår J2 angivne, skal indberetning indeholde følgende oplysninger:

1) Det årlige forbrug af hjælpestoffer pt.:

• NaOH,

• Flokkuleringsmiddel,

• Skumdæmper,

• Hydrogenperoxid 50%.

2) Den årlige mængde samt hvortil affald fra vådelektrofilteret bortskaffes.

3) Driftsforstyrrelser på vådelektrofilteret:

• fjernelse af elektroder, jf. oplysningerne i punkt 38,

• nødudledning fra cyklonerne jf. oplysningerne i punkt 39,

Side 9 af 20


• nødudledning fra vådelektrofilteret, når højspændingsdelen er ude af drift, jf. oplysningerne

i punkt 39.

3.13. Beskyttelse af jord og grundvand

41. For opbevaring af hjælpestofferne NaOH, flokkuleringsmiddel, skumdæmper og hydrogenperoxid

henvises der til vilkår B2 i miljøgodkendelsen fra 13. april 2000 og Miljøstyrelsens

stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004.

42. Opsamlingspladserne for hjælpestofferne skal udføres i et materiale, der er modstandsdygtigt

over for de stoffer, der opbevares på pladserne.

43. Spild af hjælpestoffer skal straks opsamles.

3.14. Spildevand

44. Spildevand fra vådelektrofilteret skal opsamles. Opsamlingstanken skal dimensioneres

således, at der ikke er risiko for overløb af spildevand ved den størst forventelige

mængde spildevand.

45. Såfremt virksomheden ønsker at bortskaffe/aflede spildevand fra vådelektrofilteret på

anden måde end til limproduktionen, skal der forinden indsendes en ansøgning herom til

kommunen.

3.15. Sikkerhedsforanstaltninger

46. Der henvises til vilkår A3 i miljøgodkendelse af 13. april 2000 samt Miljøstyrelsens stadfæstelse

med ændringer af 6. september 2004.

Derudover skal virksomheden sikre, at

− hjælpestofferne opbevares således, at der ved uheld, spild eller lignende ikke

er risiko for eksplosion, kædereaktion og lignende.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld.

3.16. Ophør af driften

47. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at

imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en

miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal

fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

Side 10 af 20


4. Vurdering

Emissionen af træstøv fra spåntørringsanlæggene på Novopan Træindustri A-S har over en

længere perioden overskredet emissionsgrænsen og B-værdien uden for virksomhedens

grund. Syddjurs Kommune indskærpede i brev af 18. oktober 2011 overfor virksomheden, at

grænseværdierne skal overholdes og virksomheden blev i den forbindelse bedt om at indsende

en handlingsplan for reducering af emissionen af træstøv.

Novopan har valgt at etablere et vådelektrofilter efter de eksisterende cykloner på spåntørringsanlæggene

og virksomheden har ansøgt Syddjurs Kommune om miljøgodkendelse af

det nye filteranlæg.

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det af virksomheden fremsendte materiale.

Ansøgningen om miljøgodkendelse af vådelektrofilteret er vedlagt som bilag 5.

De eksisterende spåntørringsanlæg og cykloner er omfattet af miljøgodkendelse af 13. april

2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004. Syddjurs

Kommune vurderer, at miljøgodkendelsen skal bibeholdes med de ændringer, der er tilføjet i

dette tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse.

4.1. Beliggenhed

Virksomheden er beliggende i byzone i den sydlige del af Pindstrup By.

Virksomhedens areal er i Syddjurs Kommuneplan 2009 udlagt til erhvervsområde under

kommuneplanrammen 5.2.E1. Der er ligeledes vedtaget lokalplan nr. 45 fra den tidligere

Midtdjurs Kommune gældende for virksomhedens arealer. Lokalplanen udlægger området

som erhvervsområde.

Vådelektrofilteret, der bliver placeret i delområde III i lokalplan nr. 45, overskrider den

maksimale bygningshøjde og kræver derfor dispensation fra lokalplanen. Ansøgningen

om dispensation fra lokalplanen behandles af Syddjurs Kommune, Team Byggeri.

Området har desuden status som område med almindelige drikkevandsinteresser og er

kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven.

Nord for virksomheden ligger byen Pindstrup, og øst, vest og syd for virksomheden findes

det åbne land.

Til- og frakørsel sker hovedsageligt via Ringsøvej men kan også ske via Hvidebrovej.

Syddjurs Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at der ikke er planmæssige

forhold til hinder for det ansøgte.

4.2. Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med

udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan,

1. påvirke et Natura 2000-område væsentligt,

2. beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EFhabitatdirektivets

bilag IV, eller

3. beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

Novopan Træindustri A-S ligger i en afstand af ca. 6 km sydvest for nærmeste Natura

2000 område, nr. 43 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov. Området består

af 5 separate delområder, der ligger inde i et større overvejende løvskovsområde,

Eldrup og Løvenholm-skovene. Ca. 75 % af området er dækket af skov. En af de store

Side 11 af 20


trusler mod områdets naturtyper er næringsstofberigelse i form af atmosfærisk nedfald

af kvælstof. Desuden er afvanding af højmosepartierne en trussel mod gendannelsen af

aktiv højmose, og der er som følge af afvandingen sket en fragmentering af de lysåbne

naturtyper. Løvenholm Langsø er truet af forsuring. Endelig er der stedvis indvandring af

invasive arter. Syddjurs Kommune vurderer, på grund af afstanden, at det er udelukket,

at det ansøgte på Novopan Træindustri A-S kan give anledning til negative påvirkninger

af udpegningsgrundlaget, der består af 9 naturtyper.

I Syddjurs Kommune er der formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag IVarter:

• Odder

• Løgfrø

• Stor vandsalamander

• Spidssnudet frø

• Strandtudse

• Markfirben

• Arter af flagermus

• Mygblomst

I en afstand af knap 200 m vest for Novopan Træindustri A/S er der i et mindre vandhul

fundet spidssnudet frø, og søen er potentielt levested for stor vandsalamander, der begge

er på listen over bilag IV dyrearter i Danmark. Idet det ansøgte ikke udleder spildevand

til sådanne vandhuller eller på anden måde påvirker arealer, der kan være landhabitat

for arten, vurderer Syddjurs Kommune, at de ansøgte aktiviteter ikke påvirker disse

bilag IV arter.

I Syddjurs Kommune er der kun registreret en planteart, der er optaget på bilag IV, nemlig

Mygblomst. Mygblomst vokser dog kun i et Natura2000-område ved Tved Kirke.

Syddjurs Kommune vurderer derfor, at virksomhedens aktiviteter ikke påvirker nogen bilag

IV plantearter.

Idet Novopan Træindustri A-S ligger på en industrigrund i et tæt bebygget område, vurderer

Syddjurs Kommune desuden, at ejendommen er uegnet som levested for nogen

af ovennævnte bilag IV arter.

Det er således Syddjurs Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke medfører

væsentlig påvirkning på Natura2000 områder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget

yderligere konsekvensvurdering.

4.3. Indretning og drift - generelt

Forbrug af hjælpestoffer

Ved driften af vådelektrofilteret benyttes der hjælpestoffer, der ikke er omfattet af miljøgodkendelse

af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september

2004.

På den baggrund har Syddjurs Kommune fastsat vilkår for det maksimale årlige forbrug

af de enkelte hjælpestoffer.

Side 12 af 20


4.4. Luft

Absorberende materiale i forbindelse med håndtering af hjælpestoffer

Hjælpestofferne modtages i 1.000 liters palletanke og transporteres med palleløfter til

den bygning, der etableres til hjælpestofferne. Pladsen i området er befæstet og overfladevand

ledes til recipient.

For at minimere risikoen for, at der ved uheld løber hjælpestoffer til recipient, er der stillet

krav om, at der skal være absorberende materiale i nærheden til opsamling af spild.

Da der ved opsamling af hydrogenperoxiden ikke må benyttes savsmuld (jf. databladet),

skal virksomheden sikre, at der også er anden type absorberende materiale i nærheden

af, hvor hydrogenperoxiden håndteres.

Alarmer på vådelektrofilteret

Der er i ansøgningen ikke nærmere oplyst, om der er etableret overvågning og alarmsystemer

på de dele af vådelektrofilteret og de tilhørende anlæg, hvor funktionssvigt kan

give anledning til en øget forurening. Syddjurs Kommune har på den baggrund stillet vilkår

om etablering af overvågnings- og alarmsystemer på anlægget.

Træstøv:

Virksomheden har i forbindelse med den reviderede ansøgning fra marts 2012 reduceret

afkasthøjden fra 41 m til 35 m. Det bevirker, at emissionen af træstøv skal reduceres

yderligere udover til de 50 mg/Nm 3 , som der er fastsat i den eksisterende miljøgodkendelse.

Virksomheden har i den fremsendte OML-beregning godtgjort, at ved at reducere emissionen

til 30 mg træstøv/Nm 3 kan B-værdien på 0,025 mg/m 3 overholdes.

For at overholde B-værdien skærpes emissionsgrænseværdien fra 50 mg/Nm 3 i den eksisterende

miljøgodkendelse til 30 mg/Nm 3 .

Formaldehyd:

I Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer i 2004 blev emissionsgrænsen for formaldehyd

på 20 mg/Nm 3 i miljøgodkendelsen fra 13. april 2000 ændret til en vejledende

værdi, som har indflydelse på, hvor mange stikprøver der skal udtages i løbet af måleperioden.

Der er i OML-beregningerne i ansøgningen om miljøgodkendelsen taget udgangspunkt i

emissionsmålingen fra aug. - sept. 2011, hvor bl.a. koncentration for formaldehyd er 19

mg/Nm 3 (tør), hvilket resulterede i et samlet immissionskoncentrationsbidrag på 0,018

mg/m 3 . Kommunen har ud fra virksomhedens indsendte målerapporter foretaget enkelte

beregninger af emissionen af formaldehyd og emissionen af formaldehyd ligger i disse

tilfælde på 20 mg/Nm 3 og derover.

For at sikre at B-værdien for formaldehyd på 0,02 mg/m 3 er overholdt ved en afkasthøjde

på 35 m over terræn, ændres grænseværdien for formaldehyd på 20 mg/Nm 3 fra en

vejledende emissionsgrænse til en fast emissionsgrænse.

Selvom enkelte af kommunens beregninger af emissionen af formaldehyd overskred 20

mg/Nm 3 , vurderer kommunen dog, at virksomheden ikke vil have problemer med at

overholde grænseværdien, da der i den indsatte emissionsværdi ikke er taget højde for,

at scrubberen i vådelektrofilteret vil fjerne en del af formaldehydet, der er letopløselig i

vand.

Side 13 af 20


Dråbefang og hastighed på afkastsluften

Afkastluften fra spåntørrerne køles med vand ned til mætningspunkt inden tilledning til

elektrofilteret. Når afkastluften er mættet med vanddamp, er der risiko for, at der kan

”falde” dråber ud af afkastluften til gene for de nærmeste omgivelser. For at forhindre

det har virksomheden oplyst, at de vil etablere et dråbefang. Endvidere har virksomheden

oplyst, at afkastluften vil have en minimum hastighed på 15 m/s for at undgå ”nedsug”

af afkastluft.

Syddjurs Kommune har valgt at fastholde disse foranstaltninger i et vilkår.

Nøddrift af vådelektrofilteret

For at sikre at omgivelserne ikke udsættes for væsentlige støvgener har kommunen

fastsat vilkår for forskellige nødsituationer.

Quench- og scrubberfunktionen ude af drift

For at minimere risikoen for brand i elektrofilteret, hvis quench- og scrubberfunktionen er

ude af drift, har virksomheden behov for, i den tid det tager at lukke spåntørringsanlæggene

ned, at lede afkastluften ud direkte fra cyklonerne på spåntørringsanlæggene. Da

tidligere emissionsmålinger fra cyklonerne viser, at emissionsgrænsen for træstøv er

markant overskredet, har Syddjurs Kommune vurderet, at nødudledningen kun må foregå

i den begrænsede tid, det tager at lukke spåntørrerne ned.

Højspændingsdelen ude af drift

Virksomheden har oplyst, at de forventer at emissionen af træstøv maksimalt vil være

30 - 40 mg/Nm 3 , såfremt det kun er quench- og scrubberfunktionen, der er i drift. I rapporten

”Rensemuligheder for partikler, herunder fine partikler” fra 1999 fra dk-Teknik

Energi og Miljø vurderes det afhængig af udformningen af den aktuelle vådudskiller, at

rensningsgraden er i størrelsesordnen 90 - 95 % med typiske rengaskoncentrationer på

40 - 80 mg/Nm 3 .

Da B-værdien for træstøv kun lige er overholdt ved en emission på 30 mg/Nm 3 , vurderer

Syddjurs Kommune, at der skal foretages en emissionsmåling, for at fastlægge den faktiske

emission, når højspændingsdelen ikke er i drift. Syddjurs Kommune vil inddrage

den faktiske emission ved vurdering af i hvilket omfang nøddrift kan accepteres.

Højspændingsdelen delvis ude af drift

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der kan være behov for at fjerne defekte

elektroder for, at anlægget fortsat kan fungere indtil det næste regelmæssige stop, hvilket

sker hver 14. dag. En af leverandørene har oplyst, at der skal fjernes 5 - 6 elektroder

førend, der er en målbar effekt på emissionen, men at den situation vil være næsten

usandsynlig inden for en 14-dags periode.

Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke umiddelbart skal stilles vilkår til den driftssituation,

hvor der er behov for at fjerne enkelte elektroder. Der bliver dog stillet vilkår om, at

fjernelse af elektroder imellem de regelmæssige stop hver 14. dag skal registreres i

journalen og indgå i den årlige indberetning. Vilkåret er fastsat for at følge behovet for at

fjerne elektroder, og om antallet af fjernede elektroder når op på et niveau, hvor det har

indflydelse på emissionen af træstrøv.

Side 14 af 20


Andet

Med de oplysninger der foreligger, vurderes vådelektrofilteret ikke at udlede andre stoffer

til luften, som er væsentlige for det ydre miljø.

Afkasthøjde

Virksomheden har medsendt en OML-beregning for virksomhedens samlede udledning

af træstøv og formaldehyd. I OML-beregningen er der indsat de sidst foretagne emissionsmålinger

for spåntørringsanlæggene. OML-beregningen viser, at B-værdierne for

træstøv og formaldehyd på henholdsvis 0,025 mg/m 3 og 0,02 mg/m 3 er overholdte uden

for virksomhedens egen grund, når afkastet fra vådelektrofilteret føres 35 m over terræn.

Syddjurs Kommune har i et vilkår valgt at fastholde en afkasthøjde på 35 m over terræn.

4.5. Kontrol af luftvilkår

4.6. Støj

Syddjurs Kommune har vurderet, at i forbindelse med ændringen af renseforanstaltningerne

på spåntørringsanlæggene skal der tages udgangspunkt i vilkår G6 i miljøgodkendelse

af 13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september

2004. Det betyder, at der jævnt fordelt over kontrolperioden skal udtages 6 prøver

for formaldehyd og 1 prøve for støv. For formaldehyd er der mulighed for at reducere

antallet af prøver i henhold til vilkår G6.

Derudover skal der i forbindelse med ibrugtagning af vådelektrofilteret, som dokumentation

for at filteranlægget overholder de fastsatte emissionsgrænser, foretages en måling

for træstøv og formaldehyd ved maksimal drift.

Endvidere skal der foretages en måling i forbindelse med nøddrift, hvor højspændingsdelen

er ude af drift, men quench- og scrubberfunktionen fungerer. Målingen vil blive

brugt i forbindelse med vurdering af, i hvilket omfang nøddriften kan foregå.

For virksomhedens produktion gælder støjvilkårene C1 og C2 i miljøgodkendelse af 13.

april 2000 med ændringer i Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september

2004 samt Aarhus Amts påbud af 19. maj 2006.

I forbindelse med etablering af vådelektrofilteret har Novopan Træindustri A-S ladet Niras

A/S udarbejde en rapport ”Miljømåling - Ekstern støj - Beregning af støjbidrag i forbindelse

med etablering af nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene”. I forbindelse med

etablering af det nye anlæg, vil de eksisterende afkast fra cyklonerne blive fjernet. I rapporten

er det konkluderet, at etablering af filteranlægget kun bidrager til det eksterne

støjbidrag i begrænset omfang.

Syddjurs Kommune vurderer ud fra det fremsendte materiale, at støjniveauet i omgivelserne

ikke forøges.

Novopan Træindustri A-S kan på nuværende tidspunkt ikke overholde de gældende

støjgrænser. Syddjurs Kommune godkender dog alligevel filteranlægget ud fra en miljømæssig

samlet betragtning om, at det er vigtigt at reducere emissionen af træstøv, da

virksomheden har store problemer med at overholde grænseværdierne for træstøv samt

at emissionen af træstøv har givet anledning til store gener i Novopans omgivelser.

Side 15 af 20


Støjproblematikken bliver i øvrigt behandlet i en særskilt sag.

4.7. Kontrol af støjgrænser

4.8. Affald

Som nævnt tidligere har Novopan Træindustri A-S problemer med at overholde de gældende

støjgrænser. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at de gældende vilkår skal suppleres

med et vilkår om, at virksomheden skal dokumentere, at den faktiske kildestyrke

fra vådelektrofilteret ikke overskrider den værdi, der er benyttet i støjrapporten i ansøgningen

om miljøgodkendelse af anlægget.

Affald

Det er i ansøgningen oplyst, at der vil fremkomme et nyt affaldsprodukt - træopslemning

- fra vådelektrofilteret.

Bortskaffelse af træopslemning

Novopan Træindustri A-S har i ansøgningen oplyst, at træopslemning fra vådelektrofilteret

vil blive genanvendt i spånpladeproduktionen eller afbrændt i kraftvarmecentralen.

Affald fra træforarbejdning er listet op i affaldsbekendtgørelsen under punkt 03 01 04 og

03 01 05 henholdsvis for om affaldet indeholder farlige stoffer eller ej.

Affaldsbekendtgørelsen - generelt

I affaldsbekendtgørelsen er det fastlagt, at affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse

med følgende affaldshierarki:

• Forberedelse med henblik på genbrug.

• Genanvendelse

• Anden nyttiggørelse

• Bortskaffelse

Virksomheder skal kildesortere det af deres erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse,

jf. § 77 stk. 1. Endvidere skal virksomheder sikre, at væsentlige dele af

deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, genanvendes

eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse jf. § 78 stk. 1.

Syddjurs Kommune har vurderet, at træopslemning, der indgår i produktionen af spånplader,

er genanvendelse. Derimod betragtes afbrænding af træopslemningen som bortskaffelse

jf. definitionen for begrebet genanvendelse i § 3 stk. 1 punkt 29 og definitionen

for begrebet bortskaffelse i § 3 stk. 1 punkt 15 og bilag 6A i affaldsbekendtgørelsen.

Kraftvarmecentralen

I forbindelse med, at det tidligere Aarhus Amt udarbejdede en samlet miljøgodkendelse

for Novopan Træindustri A-S den 13. april 2000, blev der for kraftvarmecentralen fastsat

de vilkår, der gælder for affaldsforbrændingsanlæg.

Miljøgodkendelsen blev påklaget, og Miljøstyrelsen vurderede i forbindelse med deres

afgørelse i september 2004, at da det er en eksisterende kraftvarmecentral, er anlægget

først omfattet af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen fra den 28. december 2005.

Miljøstyrelsen oplyste endvidere, at de forventede at udarbejde en bekendtgørelse som

omfatter anlæg, der forbrænder lettere forurenet træaffald, og at Aarhus Amt, når den

Side 16 af 20


påtænkte bekendtgørelse trådte i kraft, kunne revidere vilkårene således, at anlægget

kunne fortsætte driften efter den 28. december 2005.

Miljøstyrelsen oplyste i et notat sidst i 2005, at bekendtgørelsen om afbrænding af lettere

forurenet træaffald ikke kunne nå at træde i kraft inden den 28. december 2005, men

at de forventede at udsende et udkast i begyndelsen af 2006. På den baggrund valgte

Aarhus Amt at afvente den varslede bekendtgørelse, men oplyste samtidig Novopan

Træindustri A-S om, at de eksisterende vilkår for kraftvarmecentralen skulle overholdes i

den mellemliggende periode. Bekendtgørelsen om afbrænding af lettere forurenet træaffald

er endnu ikke udarbejdet, men Miljøstyrelsen oplyser, at udkastet forventes udsendt

til september 2012.

Kraftvarmecentralen har over en lang periode haft problemer med at kunne overholde

flere af de eksisterende vilkår. Syddjurs Kommune indskærpede derfor i marts 2012, at

vilkårene skal overholdes, og virksomheden blev i den forbindelse bedt om indsende en

handlingsplan for, hvordan virksomheden vil sikre, at vilkårene overholdes.

Vurdering

Da Syddjurs Kommune,

• klassificerer træopslemningen som affald og

• virksomhedens kraftvarmecentral efter 1. januar 2006 ikke er blevet godkendt som

affaldsforbrændingsanlæg samt

• at anlægget i øvrigt ikke kan overholde de eksisterende vilkår,

kan træopslemning ikke afbrændes på virksomhedens egen kraftvarmecentral, men skal

bortskaffes til et godkendt affaldsforbrændingsanlæg.

Opbevaring af træopslemning

Det nye filter giver anledning til en ny type affald - træopslemning. Der er derfor ikke tidligere

meddelt vilkår for denne type affald.

Træopslemningen indeholder i et vist omfang de hjælpestoffer, som benyttes i processen,

men den konkrete koncentration af hjælpestoffer i de frafiltrede træpartikler er ikke

kendt. For at sikre, at der fra træopslemningen ikke sker en forurening af kloak, jord,

grundvand eller overfladevand, har Syddjurs Kommune stillet vilkår til opbevaringen.

Farligt affald

Det er oplyst, at der ikke opstår farligt affald i forbindelse med driften af vådelektrofilteret.

4.9. Egenkontrol

Vådelektrofilteret

For at sikre at vådelektrofilteret fungerer tilfredsstillende, bliver anlægget omfattet af vilkår

H1 i den eksisterende miljøgodkendelse fra den 13. april 2000 og Miljøstyrelsens

stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004. Derudover har kommunen præciseret,

at alarmer på hele anlægget er omfattet af eftersyn og kontrol.

Side 17 af 20


Hjælpestoffer

For at minimere risikoen for forurening af jord og grundvand har Syddjurs Kommune

vurderet det relevant at stille vilkår om, at oplagspladserne for hjælpestofferne skal efterses

en gang årligt.

4.10. Journalføring og indberetning

Journal

Novopan Træindustri A-S fører journal over eftersyn af filteranlæg, fyringsanlæg, procesanlæg

m.m. For at sikre, at det nye filteranlæg bliver omfattet af journalpligten, henviser

Syddjurs Kommune til eksisterende vilkår, samt supplerer med de oplysninger

kommunen finder relevante for det nye filteranlæg.

Indberetning

Novopan Træindustri A-S indberetter det årlige forbrug af bl.a. råvarer, hjælpestoffer, affaldsmængder

m.m. For at sikre, at det nye filteranlæg bliver omfattet af indberetningspligten,

henviser Syddjurs Kommune til eksisterende vilkår, samt supplerer med de oplysninger

kommunen finder relevante for det nye filteranlæg.

4.11. Beskyttelse af jord og grundvand

Opbevaring af hjælpestoffer

For opbevaring af hjælpestoffer henvises der til vilkår B2 i miljøgodkendelsen fra den

13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer i 2004.

Derudover har Syddjurs Kommune vurderet det relevant at præcisere, at oplagspladserne

skal udføres i et materiale, der er bestandigt over for det stof der opbevares på

pladsen.

4.12. Spildevand

Novopan Træindustri A-S har i ansøgningen oplyst, at spildevand fra vådelektrofilteret

vil blive brugt i produktionen af lim eller doseret ud over en mile af brændsel og straks

afbrændt i kraftcentralen.

Spildevandet indgår i limproduktionen

Syddjurs Kommune stiller sig positivt over for at benytte spildevand fra vådelektrofilteret

i limproduktionen. Kommunen vurderer det til at være BAT.

Spildevandet afbrændes i kraftvarmecentralen

For affaldsforbrændingsanlæg gælder der, at der kun må afbrændes affald som i affaldsbekendtgørelsen

er defineret som affald. Spildevand fra vådelektrofilteret er ikke

defineret som affald.

For godkendelsespligtige fyringsanlæg er der udarbejdet standardvilkår. Spildevand fra

vådelektrofilteret er ikke omfattet af den liste over typer af brændsler, der er nævnt i

godkendelsesbekendtgørelsen, og som der må fyres med.

Vurdering

Syddjurs Kommune vurderer derfor, at spildevand fra vådelektrofilteret ikke må afbrændes

og derfor ikke kan sprinkles eller hældes udover brændslet til kraftvarmecentralen.

Derudover vurderer kommunen, at på grund af indholdsstofferne i spildevandet fra vådelektrofilteret,

kan det ej heller benyttes til sprinkling på øvrige støvende typer af oplag.

Side 18 af 20


Såfremt der fremkommer mere spildevand fra vådelektrofilteret, end det er muligt at

genanvende i limproduktionen, og der bliver behov for at bortskaffe/aflede spildevandet

på anden måde, skal virksomheden forinden indsende en ansøgning herom til kommunen.

4.13. Sikkerhedsforanstaltninger

Opbevaring af hjælpestoffer

Der er i databladene for flere af hjælpestofferne oplysninger om krav til opbevaring.

Flokkuleringsmidlet og skumdæmper må ikke opbevares sammen med stærke oxideringsmidler.

Hydrogenperoxid er et stærk oxidationsmiddel og må ikke opbevares sammen

med alkalier (basiske stoffer). NaOH er stærk basisk. Skumdæmperen skal opbevares

i et eksplosionssikret rum.

Syddjurs Kommune har på baggrund af ovennævnte oplysninger vurderet, at der skal

stilles supplerende vilkår udover de allerede gældende i vilkår A3 i miljøgodkendelse af

13. april 2000 og Miljøstyrelsens stadfæstelse med ændringer af 6. september 2004.

Derudover bør virksomheden opbevare oplysningerne om stoffernes farlige egenskaber

sammen med virksomhedens øvrige oplysninger i ”beredskabsplanen”.

4.14. Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, har Syddjurs

Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold

og konkluderet, at indretningen og driften af vådelektrofilteret og tilhørende anlæg

lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende

anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedste miljøbeskyttende

foranstaltninger.

Syddjurs Kommune har i sin vurdering lagt hovedvægten på, at den forurening virksomheden

forårsager i nærområdet, begrænses mest muligt.

4.15. Bemærkninger til miljøgodkendelsen

Et udkast til denne miljøgodkendelse har været varslet over for virksomheden.

Virksomheden har telefonisk den 11. juni 2012 meddelt, at de udover nogle enkelte

præciseringer af ordvalg ikke har bemærkninger til udkastet.

Side 19 af 20


5. Klagevejledning

Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

• ansøgeren,

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,

• Sundhedsstyrelsen samt

• visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål

jf. § 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Skriftlig klage og klagefrist

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest

være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber.

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale,

der er anvendt ved behandlingen af sagen.

I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens

udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

Gebyr på klage

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales

et gebyr på 500 kr. for klager fra privatpersoner og 3.000 kr. for klager fra virksomheder,

organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en

opkrævning på gebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Betingelser, mens en klage behandles

I vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en

eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen

for det er, at I opfylder de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog

ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6

måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 1.

Underretning om miljøgodkendelsen

Følgende er underrettet om miljøgodkendelsen:

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

• Lokalafdeling for naturfredningsforeningen att. Christian Bundgård chrbund@djurs.net

• Friluftsrådet, oestjylland@friluftsraadet.dk

• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, midt@sst.dk

Miljøgodkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside

www.syddjurs.dk.

Side 20 af 20


© Syddjurs Kommune

GIS

Bilag 1

Novopan Træindustri A-S

Fabriksvej 2

8550 Ryomgård

Målforhold 1:10000

Dato 4/6-2012


GIS

Bilag 2

Novopan Træindustri A-S

Målforhold 1:4000

Dato 22/5-2012

© Syddjurs Kommune


Procestegninger for filteranlæggene af mærket

Scheuch og EWK

Bilag 3


Situationstegning for spåntørrerne og nyt filteranlæg

Bilag 4


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Dele af bilag C - databladene - er ikke medtaget

Dele af bilag D - mellemregninger i OML - er ikke medtaget

Bilag 5


Novopan Træindustri A/S

Ansøgning om

miljøgodkendelse af nyt

filteranlæg

Marts 2012

Revideret april 2012


Dokumentnr. 1

Version 2

Udgivelsesdato 12.04 30

Udarbejdet cwn

Kontrolleret aker

Godkendt cwn

Novopan Træindustri A/S

Ansøgning om

miljøgodkendelse af nyt

filteranlæg

Mars 2012

Revideret april 2012

COWI A/S

Jens Chr. Skous Vej 9

8000 Århus C

Telefon 87 39 66 00

Telefax 87 39 66 60

www.cowi.dk


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 3

2 Ansøger og ejerforhold 4

3 Oplysninger om virksomhedens art 5

3.1 Virksomhedens listebetegnelse 5

3.2 Beskrivelse af det ansøgte projekt 5

4 Etablering 7

5 Virksomhedens beliggenhed 8

5.1 Drifttid 8

5.2 Til- og frakørselsforhold 9

5.3 Jordforurening 9

5.4 Ramsar- og Natura2000 områder 9

5.5 §3 naturområder 10

6 Indretning af det våde elektrofilter 11

7 Produktion 12

7.1 Produktionskapacitet 12

7.2 Ressourceforbrug 12

7.3 Detaljeret produktionsbeskrivelse 13

7.4 Energianlæg 14

7.5 Driftsforstyrrelser og uheld 14

7.6 Nedlukning 15

8 Valg af placering og bedst tilgængelige teknik 16

9 Forurening og forureningsbegrænsende

foranstaltninger 19

9.1 Luftforurening 19

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

1


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

9.2 Spildevand 24

9.3 Støj 25

9.4 Affald 25

9.5 Jord og grundvand 26

10 Forslag til vilkår og egenkontrol 27

Bilagsfortegnelse

Bilag A Oversigtstegning over placering af det våde

elektrofilter på Novopans grund.

Bilag B Plantegninger over vådt elektrofilter fra

henholdsvis Sheuch og EWK

Bilag C Datablade for anvendte hjælpestoffer

Bilag D OML-beregning

Bilag E Støjberegning

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

2


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

1 Indledning

Virksomheden Novopan Træindustri A/S er den 13. april 2000 godkendt i henhold

til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Godkendelsen er efter påklage stadfæstet

af Miljøstyrelsen i afgørelse af 6. september 2004.

Det har gennem en periode ikke været muligt for virksomheden at overholde

emissionskravene til støv fra cycloner på spåntørreanlægget.

Virksomheden ønsker derfor nu at etablere et nyt vådt elektrofilter på spåntørreanlægget,

som supplement til de eksisterende cycloner. Filteret vil reducere

støvemissionen til under grænseværdien i godkendelsen, men der kan forekomme

spildevand og fugtigt træ udskilt fra det våde elektrofilter som ikke findes

i dag, hvor støvet opsamles tørt.

COWI A/S har derfor på vegne af Novopan Træindustri A/S udarbejdet nærværende

miljøtekniske beskrivelse af ændringen. Den vil danne grundlag for Syddjurs

Kommunes stillingtagen til godkendelse af elektrofilteret.

Den miljøtekniske beskrivelse er baseret på oplysninger fra Novopan Træindustri

A/S

Kontaktpersoner:

Novopan Træindustri A/S

Pindstrup

8550 Ryomgård

Tlf.: 89 74 7474

Email: asm@novopan.dk Anders Skov Madsen

COWI A/S

Jens Chr. Skousvej 9

8000 Århus C

Tlf.: 87 39 66 91

Email: cwn@cowi.dk Claus Werner Nielsen

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

3


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

2 Ansøger og ejerforhold

Ansøger om miljøgodkendelse af produktionsudvidelsen er:

Novopan Træindustri A/S

Pindstrup

8550 Ryomgård

Tlf. nr.: 89 747474

Email adresse: Novopan@novopan.dk

Kontaktperson: Anders Skov Madsen

Matrikel nr. 11 bd m. fl. Pindstrup By, Marie Magdalene

CVR nr. 11766110

P-nr. 1002911982

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

4


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

3 Oplysninger om virksomhedens art

3.1 Virksomhedens listebetegnelse

Novopan Træindustri A/S er omfattet af "Bekendtgørelse nr. 1640 af

13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed" (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er opført i denne bekendtgørelses bilag 1 punkt E 204 - " Savværker

med kapacitet for produktion af råtræ på mindst 50.000 m3 fast masse

pr. år af nåletræ eller på mindst 10.000 m3 fast masse af løvtræ pr. år eller

med en samlet kapacitet for produktion på mindst 50.000 m3 fast masse af nåle-

og løvtræ pr. år. Virksomheder der fremstiller finerplader eller fiberplader.

(* jf. bilag 4, punkt 9)."

3.2 Beskrivelse af det ansøgte projekt

Med henblik på at nedbringe støvemissionen fra spåntørrere vil Novopan etablere

et nyt filter, der sikrer at emissionsgrænsen for træstøv på 50 mg/Nm 3

overholdes og en ny skorsten fra filteret, der sikrer at den nuværende B-værdi

for træstøv på 0,025 mg/m 3 og den nuværende B-værdi for formaldehyd på 0,2

mg/m 3 også kan overholdes.

3.2.1 Overordnet beskrivelse af anlægget

Som løsning har Novopan besluttet at etablere et såkaldt "vådt elektrofilter"

efter de nuværende cycloner. Det våde elektrofilter kombinerer et traditionelt

elektrofilter med vanddyser der sikrer en renskylning af filteret, så det ikke tilstoppes

eller får reduceret effektivitet på grund af belægninger. Filteret fungerer

til dels også som en scrubber der giver en reduktion af formaldehyd i afkastluften.

Der vil dannes mindre mængder spildevand og fugtigt træ udskilt fra det våde

elektrofilter. Mængderne og bortskaffelsen af dette vil blive beskrevet nærmere

i miljøansøgningen.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

5


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

3.2.2 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af

Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af risikoen for

større uheld med farlige stoffer.

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

3.2.3 Evt. ophørstidspunkt

Der er ikke planlagt noget tidspunkt for virksomhedens ophør.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

6


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Aktivitet

Planlægning og udarbejdelse af miljøansøgning

Myndighedsbehandling

Leverandørforhandlinger

Kontrakt med leverandør

Projektering og fabrikation

Bygningsarbejder

Montage

Afprøvning og prøvedrift, herunder akkrditerede Målinger

4 Etablering

Det forventes, at der indgår følgende aktiviteter samt tidspunkter for udførelse

heraf:

Tabel 1 Tidsplan for etablering af vådt elektrofilter

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

År 2011 2012 2013

Måned Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli

.

7


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

5 Virksomhedens beliggenhed

Det nye elektrofilter placeres på fabrikkens grund som vist i Bilag A.

Ifølge Syddjurs Kommuneplan 2009 er Novopan beliggende i rammeområde

5.2.E3: Erhvervsområde ved Fabriksvej, syd, Novopan Træindustri a/s, som er

udlagt som erhvervsområde til virksomheder af miljøklasse 2-5.

Novopan er desuden omfattet af lokalplan nr. 45. Lokalplanen er opdelt i 3 delområder

med forskellige anvendelser. Det planlagte elektrofilter er beliggende i

delområde III, der er udlagt til kontor- og erhvervsbebyggelse. Området må kun

anvendes til industri, erhvervsvirksomhed og lagervirksomhed, og der må i området

opføres kontor- og administrationsbygninger i forbindelse med ovennævnte

erhverv.

Der er således ikke noget i de generelle planbestemmelser i kommuneplanen og

lokalplanen, der er i modstrid mod planerne om at etablere et nyt elektrofilter.

Lokalplanen indeholder dog nogle restriktioner i forhold til bygningsareal og

bygningshøjder, der skal vurderes nærmere:

• Det samlede rumfang af bygninger for hver enkelt ejendom må ikke overstige

2 m 3 pr. m 2 grundareal. Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af

grundarealet.

• Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må hæves mere end 8½ m

over terræn. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning opføres i

større højde (15m), såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning

nødvendiggør det.

Det nye elektrofilter forventes at have en højde på max. 25 m, og en skorstenshøjde

på minimum 35 m, og vil derfor kræve dispensation i forhold til lokalplanen.

5.1 Drifttid

Elektrofilteret vil være i drift døgnet rundt alle ugens dage, ca. 350 døgn pr. år,

eller 8.400 timer pr. år

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

8


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

5.2 Til- og frakørselsforhold

De hidtil anvendte transportveje anvendes fortsat.

5.3 Jordforurening

Hele Novopans grund er områdeklassificeret og V1 klassificeret da der er formodning

om jordforurening på grunden. Det medfører at der er krav om analyser

af jord der graves op og bortkøres. Kravet omfatter 1 prøve pr. 30 tons jord,

medmindre der udarbejdes en jordbehandlingsplan i samarbejde med Syddjurs

Kommune. Der er ikke planlagt bortkørsel af jord fra Novopans grund.

5.4 Ramsar- og Natura2000 områder

Der er gennemført en GIS baseret konfliktanalyse ved brug af Miljøportalens

kortværktøj: Danmarks Arealinformation (Arealinfo.dk). Der er anvendt en 500

m radius for undersøgelsen.

Figur 1 Konfliktsøgning §3

Internationalt: Anlægget forventes ikke at påvirke internationale (Natura2000)

områder. Nærmeste Natura2000 område er N47 "Eldrup Skov og søer og moser

i Løvenholm Skov", der ligger ca. 6 km fra anlægget.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

9


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

5.5 §3 naturområder

Flere beskyttede naturområder (naturbeskyttelseslovens § 3) ligger indenfor en

radius af 500 m fra anlægget. Disse naturtyper omfatter to engområder, fire

moseområder og to søer/vandhuller. Det vurderes usandsynligt, at anlægget vil

påvirke disse områder.

Anlægget forventes ikke at påvirke bilag IV arter eller arter på den danske rødliste.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

10


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

6 Indretning af det våde elektrofilter

Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører, EWK Umwelttechnik GmbH og

Scheuch GmbH på et vådt elektrofilter. Begge anlæg er teknisk identiske og

tallene i det følgende gælder uanset om der etableres det ene eller det andet anlæg.

Vedlagt en situationstegning over placering af anlægget samt placering af de

vigtigste komponenter i anlægget. Bemærk at alt er placeret inden døre og rum

for træ affald er dækket af port. Kemikalier opbevares i separat rum og også

disse er dækket af en port.

Endvidere er vedlagt flowskema for EWK anlægget. Dette er meget detaljeret

og der kan måske forekomme mindre ændringer under projektering. Alt sammen

under forudsætning af at EWK bliver den valgte leverandør.

Opbygning og indretning af filtrene fra henholdsvis EWK og Scheuch er vist i

bilag B.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

11


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

7 Produktion

I dette afsnit beskrives de forventede forbrug af råvarer, vand, energi, hjælpestoffer

mv.

Desuden beskrives de foranstaltninger, der vil blive iværksat i forbindelse med

eventuelle uheld.

7.1 Produktionskapacitet

Der sker ingen ændring af produktionskapaciteten i forhold til i dag.

7.2 Ressourceforbrug

Omlysninger om ressourceforbrug gælder for begge anlæg.

7.2.1 Forbrug af hjælpematerialer

Datablade for anvendte hjælpestoffer er vedlagt som bilag C.

Neutraliseringsmiddel ( NaOH ): Kun efter behov og max 1 l/h.

Flokkulent: Kun efter behov og max 2 l/h, dog max 15 m3/år

Defoamer : Kun efter behov og skønnet max 2 l/h dog max 15 m3/år.

Wasserstoffperoxid: Kun efter behov og skønnet max 2 l/h dog max 15 m3/år.

Hydrogenperoxid skal bruges til reducering af formaldehyd i absorbent vandet,

såfremt dette bliver nødvendigt.

Træstøv forventes ikke anvendt i forbindelse med indirekte tørring af spåner.

Kemikalierne opbevares i lukket rum ved siden af filtret. Rummet er befæstet

og sikret således at evt. spild kan opsamles uden at forurene jorden.

7.2.2 Forbrug af vand

Der hersker nogen usikkerhed omkring det fremtidige vandforbrug, derfor er

den maksimale stigning på 6,5 m3/h valgt. Først efter idriftsættelse vil vandforbruget

kunne verificeres – helt sikkert er det, at forbruget vil være mindre ved

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

12


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

hel eller delvis energiudnyttelse af varmen i absorbenten. En stor del af året vil

der være langt mindre forbrug på grund af mindre fordampning.

Fordampning vil være maksimalt 6,0 m3/h, dog mindre og i perioder nul ved

helt eller delvis energiudnyttelse af varmen i absorbenten.

Vandindhold i træopslemning ledes fra dekanteren tilbage i absorbenten.

Spildevand: Der forventes ikke kontinuerligt spildevand fra processen. Kan periodisk

forekomme idet vandkemien er baseret på at der drænes absorbentvand

samtidig med tilsætning af fersk vand. Kan dog også forekomme i forbindelse

med årlig vask af filter. Vandet bliver da opsamlet i tank og herfra spredt over

brændselsstakken.

Da filtret vil være i drift ca. 8400 timer årligt, vil vandforbruget således stige

med årligt maksimalt 53.000 m3/år.

Anlægget forberedes for udnyttelse af energien i absorbenten.

7.2.3 Forbrug af energi

Merforbrug af elektrisk energi vil andrage ca. 266 kW svarende til ca.

2.250.000 kWh årligt.

7.3 Detaljeret produktionsbeskrivelse

Afkastluften fra tørrerne køles til mætningpunktet i rågasledningen med vand

der sprøjtes ind i kanalen før elektrofiltret. Ud over at give en sikkerhed mod

brandspredning, holder vandbedysningen også kanalerne rene og fri for belægninger.

Den kølede røggas ledes ind i bunden af elektrofiltret og fordeles jævnt

over hele filtret ved hjælp af fordelingsplader. Allerede her er det meste af støvindholdet

filtreret fra afkastluften og bundet til vandet. Den således delvis rensede

gas ledes nu op i selve elektrofiltret.

Ved passagen gennem elektrofiltret vil de resterende nu mindre støvpartikler og

eventuelle aerosoler antage negativ ladning og afsættes på de positive nedslagsflader.

Med mellemrum skylles nedslagsfladerne med vand og filtrerfladerne

holdes således rene.

Alt vand opsamles i en såkaldt sedimentationsbeholder (absorbentbeholder).

Inden vandet fra elektrofiltret når til denne beholder, løber vandet over en tromlesigte,

som fjerner de grove støvpartikler. Vandet og de finere partikler løber i

sedimentations tanken. Her tilsættes eventuelt lidt flokkulant for at fremme

bundfældning af det finere støv. Fra toppen af sedimentations tanken er der

overløb til renvandstanken, hvor også spædevandet tilsættes. Det fine slam eller

vandopslemningen pumpes over i en dekanter og det fine støv fjernes fra vandet.

Vandet fra dekanter returnerer til sedimentationstanken sammen med skyllevand.

Træstøvet opsamles i container og ved tømning blandes dette med

brændsel. Der er ingen fri vand i det dekanterede materiale men et fugtindhold

på ca. 50 – 60 %.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

13


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

I toppen af filtret sidder der dråbeudskillere for at forhindre at dråber medrives i

afkastluften. På grund at absorbertemperaturen på ca. 65 – 70 gr. C er der ingen

risiko for bakterievækst i vandet og dermed lugtgener fra afkast.

Der henvises til tegningerne i Bilag B.

7.4 Energianlæg

Det påregnes, at de eksisterende energianlæg er tilstrækkelige til forsyning af

det nye procesudstyr mv. med energi.

7.5 Driftsforstyrrelser og uheld

Der vil kunne forekomme kortvarige perioder hvor elektrofiltret er ude af drift,

f eks på grund af midlertidige strømafbrydelser eller driftsproblemer med filteranlægget.

Hvis højspændingsanlægget er ude af drift, kan anlægget køre videre

med en emission på ca. 30 - 40 mg/Nm3, altså lavere end i dag. Det skyldes at

udskilningen på grund af vandbedysning er intakt og dermed fuld skrubber effekt.

Der findes pt. ikke dokumentation herfor, hvorfor det må eftervises efter

idriftsættelse.

Hvis vandbedysningen er ude af drift, vil hele anlægget samt tørreri blive stoppet,

idet brandfaren er alt for stor. Erfaringer fra andre anlæg er, at anlægget

normalt kun er ude af drift i ganske få timer årligt. Stop af en ½ times varighed

kan forekomme ved brud på elektroder, idet disse skal fjernes for videre drift.

Udskiftning vil først finde sted ved næste regelmæssige stop, der forventelig

falder senest 2 uger efter. Dette har ingen eller kun ubetydelig betydning for

emissionen.

Hvis en enkelt cyklon skulle tilstoppes, vil det ikke have nævneværdig indflydelse

på emissionen fra filteranlægget. Partiklerne, der udskilles i cyklonerne er

forholdsvis store, og de vil nemt kunne fanges i elektrofiltret hvis ikke de udskilles

allerede i skyllevandet i kanalen. Leverandørerne skønner at det ikke vil

være mærkbart.

Hvis der er tilstopning i en cyklon, (fyldemelder aktiveret) vil tørreren snarest

blive tømt og stoppet ned for inspektion. Først efter rengøring og kontrol af

fyldemelder, vil tørreren blive genstartet.

Den ene af de mulige leverandører oplyser at der skal mindst 5 -6 elektroder

være fjernet for at det får nogen målbar effekt. Normal procedure her vil være

at så snart en elektrode knækker, vil det kunne aflæses på den optagne strøm og

spænding på filtret. Snarest derefter vil man lave et kortvarigt stop og fjerne

den defekte elektrode. Ved næste stop, senest 2 uger efter, vil den defekte elektrode

blive erstattet med en ny. Det er næsten usandsynligt at man kunne komme

op på at fjerne 5 -6 elektroder inden for 2 uger.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

14


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Der findes ikke noget pålideligt in-situ udstyr til kontinuerlig registrering af

emissionen på et vådt elektrofilter. Ingen anlæg er udstyret med et sådan udstyr.

Den gængse måde at kontrollere anlægget på, er at registrere strøm og spænding

på højspændings siden af filtret. Disse værdier giver en god indikation af

driften af filtret og dermed dens ydelse.

Efter cykloner vil der blive etableret nødskorstene. Disse kan komme i anvendelse

ved svigt af vandbedysning fra en tørrer. Ved nødåbning af skorsten vil

tørreren blive stoppet ned og nødskorstenen er således kun meget kortvarig i

drift. (ca. 15 min). I denne fase vil emissionen stige til ca. 50 mg/Nm 3 .

7.6 Nedlukning

Hvis elektrofilteret fjernes, f.eks. i forbindelse med ophør af produktionen vil

affald fra oprydning blive bortskaffet på Novopans regning og efter tilsynsmyndighedens

anvisninger.

Produktionsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, vil ligeledes

blive fjernet på forsvarlig vis.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

15


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

8 Valg af placering og bedst tilgængelige

teknik

Ud fra de teknisk mulige løsninger vurderes det at et vådt elektrofilter er den

bedst egnede teknologi til fjernelse af støv fra luften efter spåntørringsanlæg.

Cykloner alene er ikke tilstrækkelig og det vurderes at multicykloner heller ikke

udgør en fremtidssikret løsning. Det er meget tvivlsomt om et posefilter anlæg

vil kunne klare det fugtige miljø i afkast luften. Novopan Træindustri A-S

har derfor vurderet at den bedst egnede løsning vil være et vådt elektrofilter til

at overholde grænseværdien på 50 mg/Nm3. Det må forventes at der i fremtiden

vil komme krav til bedre rensning af afkastluften fra spåntørrerne og det vil

med det skitserede anlæg være muligt at komme ned på 15 mg/Nm3. Dette vil

dog kræve et større energiforbrug til højspændingsensrettere, men teknisk er det

muligt.

I det følgende er anført BAT anbefalinger omtalt i litteraturen, og hvordan Novopan

vil sikre sig at de anbefalinger der er relevante for det våde elektrofilter

vil blive fulgt.

I Miljøstyrelsens Orientering nr. 2, 2006 om "Referencer til BAT ved miljøgodkendelser"

henvises bl.a. til "Batneec Guidance Note For Board Manufacture",

der bl.a. anbefaler cycloner og våde elektrostatiske filtre som BAT løsning

for luftrensning på træpladevirksomheder.

I "Final Draft BAT Guidance Note on Best Available Techniques for the production

of Paper Pulp, Paper and Board", April 2010 fra den irske miljøstyrelse

er der givet en række BAT anbefalinger.

1) BAT for at reducere støvemissioner er:

• støvende materialer skal opbevares tildækket

• Anvendelse af cycloner

• Brug af posefiltre med lækage alarm

• Brug af vådt elektrofilter

• Transport indrettes så støvende luftbårne emissioner minimeres eller undgås

• Spild af støv skal oprenses snarest muligt med brug af støvsugere eller

vådrensning

Der henvises til ovenstående bemærkninger om at cycloner og posefiltre ikke er

anvendelige her. Øvrige BAT anbefalinger vil blive fulgt af Novopan.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

16


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

2) BAT er at dannelse af spildevand bør undgås ved genanvendelse af vandet

hvor det er muligt. Spildevand fra forskellige kilder skal adskilles for at sikre

passende behandling/genanvendelse. Brug af vand af lavere kvalitet til sprinkling

af træ, produktion af resiner eller støvbekæmpelse og vask kan være muligt

i nogen tilfælde.

Novopan vil tilstræbe at genanvende evt. mindre mængder spildevand fra det

våde elektrofiltre i limproduktionen eller til udspredning/sprinkling på træstakken.

3) BAT er at undgå lugt dannelse ved forebyggelse, indkapsling eller behandling.

Der forventes ikke lugtdannelse fra elektrofilteret i større omfang end fra de

nuværende tørrere.

4) BAT er at undgå spild af kemikalier og opbevare kemikalier i bygninger der

sikrer mod forurening af grundvandet, samt at sikre hurtig og effektiv opsamling

af evt. spild

Kemikalier til elektrofilteret vil blive opbevaret i bygning ved siden af elektrofilteret,

der indrettes så spild kan opsamles og der ikke kan ske udslip til jorden.

5) BAT er at indrette anlægget så der ikke opstår støjgener

Elektrofilteret vil ikke forøge nuværende støjniveau hørbart jf. beregningerne

udført i bilag E.

6) BAT er at indsamle og genbruge træstøv i processen, og hvor uforurenet støv

ikke er direkte genanvendeligt på grund af vandindhold eller partikelstørrelse at

bruge det som brændsel.

Novopan vil bruge fugtig træopslemning fra dekanteren i elektrofilteret som

brændsel i kedlen.

7) Støv emissionen og formaldehyd emissionen fra tørrer, bør holdes under 20

mg/m3

Som angivet i afsnit 9 vil emissionen af træstøv holdes under 30 mg/Nm 3 af

hensyn til overholdelse af B-værdien for træstøv. Det er teknisk muligt at nå

længere ned (ca. 15 mg/Nm 3 ) med det våde elektrofilter, men med et forøget

energiforbrug som konsekvens. Da grænseværdien i gældende miljøgodkendelse

er 50 mg/Nm 3 foreslås det at fastsætte en emissionsgrænseværdi på 30

mg/Nm 3 , men med en forventet skærpelse til 20 mg/Nm 3 , når miljøgodkendelsen

for Novopan skal revideres på grundlag af det nye IE direktiv.

I "Sector Guidance Note IPPC SG 1 Integrated Pollution, Prevention and Control

(IPPC): Secretary of State's Guidance for A2 Particleboard, oriented Strand

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

17


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Board and dry process fibreboard sector", september 2006, fra DEFRA i England

anføres endvidere at:

1) Afkasthastigheden fra et vådt elektrofilter bør være minimum 15 m/sek, for

at undgå nedsug af kold røg.

Som angivet i afsnit 9.1.2 indrettes afkastet med en diameter på 1,9 m, der sikrer

en afkasthastighed på 17 m/sek.

2) Afkast af vanddamp fra det våde elektrofiltre skal indrettes så dråbedannelse

undgås.

Afkast fra det våde elektrofilter forsynes med dråbeudskiller som beskrevet i

afsnit 7.3.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

18


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

9 Forurening og forureningsbegrænsende

foranstaltninger

9.1 Luftforurening

Det nye våde elektrofilter etableres primært for at overholde de gældende grænseværdier

for træstøv fra tørrerene.

Det gældende støvkrav fra de 6 afkast fra spåntørrere er fastsat til 50 mg

træstøv/Nm 3 for hvert afkast, jf. Århus Amts miljøgodkendelse af 13. april

2000. Dette krav er ikke ændret i Miljøstyrelsens afgørelse fra 2004.

Novopans samlede emission af træstøv fra tørrerene alene udgjorde i 2011:

20,5 kg/h, og der er tale om et bestående anlæg. Ifølge luftvejledningens tabel 9

kan emissionsgrænsen fastsættes til 50 mg/Nm3, hvor der af produktionstekniske

grunde kun kan anvendes elektrofiltre. Novopan antager derfor at det eksisterende

emissionskrav for træstøv på 50 mg/Nm 3 kan blive fastholdt ved miljøgodkendelse

af det nye elektrofilter. Af hensyn til overholdelse af B-værdien

for træstøv og en max. afkasthøjde på 35 m, er der dog i de følgende beregninger

anvendt en emission på max. 30 mg/Nm 3 træstøv.

Emissionsgrænsen for formaldehyd er i den nuværende godkendelse fastsat til

20 mg/Nm 3 , tør luft. Novopan antager at denne emissionsgrænse vil kunne

fastholdes for afkastet fra elektrofilteret.

B-værdien for træstøv er fastsat til 0,025 mg/m 3 i den nuværende godkendelse.

B-værdien for formaldehyd er fastsat til 0,02 mg/m 3 i den nuværende godkendelse.

9.1.1 Emissionsopgørelse

Ved etablering af det våde elektrofilter nedlægges de 6 nuværende afkast fra

spåntørrerne P0, P1, P2, P3, P4 og P5, idet afkastet fra de eksisterende cycloner

føres til indgangen af elektrofilteret. Ved etablering af det våde elektrofilter vil

den samlede (tørre) luftmængde bibeholdes men emissionen af støv vil blive

reduceret til 30 mg/Nm 3 . Dimensioneringsgrundlaget for elektrofilteret, som er

anvendt i den samlede OML beregning af støvbidraget fra Novopan er vist i

Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 4.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

19


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Da alle tørrere ikke altid er i drift vil luftmængder og de tilhørende forureningsmængder

i perioder være mindre end angivet i tabellerne. Hvis Novopan

kun kører med 3 midtspåntørrere og én dækspåntørrer, vil afkastluften falde

tilsvarende. Det vil så typisk være Ponndorf 1,2,3 eller 4, der vil være ude af

drift. Det betyder at luftmængden vil falde med f.eks. 53.000 Nm 3 /h,tør, såfremt

Ponndorf 1 og 4 står stille. Dette vil så være yderpunktet i forhold til at

alle 6 tørrere er i drift.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

20


21

Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Tabel 2 Dimensioneringsgrundlag for afkast fra vådt elektrofilter (støv)

Luft- og støvmængder fra nuværende tørrer

Tørrer Vand Luftmængde Luftmængde Luftmængde Træstøv Træstøv Træstøv

kg/h

nr. % Nm3/h (tør) Nm3/h (våd) Nm3/s (våd) mg/Nm3 (tør) mg/Nm3 (våd) (tør)

P0 24.1 4300 5665 1.57 51 39 0.22

P1 11.6 27000 30543 8.48 130 115 3.51

P2 16.8 23000 27644 7.68 26 22 0.60

P3 16.5 21000 25150 6.99 150 125 3.15

P4 17.1 26000 31363 8.71 450 373 11.70

P5 36.1 10000 15649 4.35 130 83 1.30

I alt 18.2 111300 136015 37.78 184 151 20.48

Luft- og støvmængder vådt elektrofilter

Indgang af filter 18.2 111300 136015 37.78 184 151 20.48

Efter filter (til OML) 21.2 111300 141246 39.24 30 24 3.34

.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx


22

Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Tabel 3 Dimensioneringsgrundlag for afkast fra vådt elektrofilter (formaldehyd)

Luft- og formaldehydmængder fra nuværende tørrer

Tørrer Vand Luftmængde Luftmængde Luftmængde Formaldehyd Formaldehyd Formaldehyd

nr. % Nm3/h (tør) Nm3/h (våd) Nm3/s (våd) mg/Nm3 (tør) mg/Nm3 (våd) kg/h (tør)

P0 24.1 4300 5665 1.57 49 37 0.21

P1 11.6 27000 30543 8.48 4.5 4 0.12

P2 16.8 23000 27644 7.68 15 12 0.35

P3 16.5 21000 25150 6.99 0.14 0 0.00

P4 17.1 26000 31363 8.71 25 21 0.65

P5 36.1 10000 15649 4.35 79 50 0.79

I alt 18.2 111300 136015 37.78 19 16 2.12

Luft- og formaldehydmængder vådt elektrofilter

Indgang af filter 18.2 111300 136015 37.78 19 16 2.12

Efter filter (til OML) 21.2 111300 141246 39.24 19 15 2.11

.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

Ved OML beregningerne er der som angivet nedenfor forudsat at afkasthøjden

for elektrofilteret skal være 35 m. I OML beregningerne i bilag B er anvendt de

dimensioneringsparametre som er angivet i Tabel 4 under "Til OML".

Tabel 4 Øvrige dimensioneringsparametre

Øvrige afkastdata EWK Scheuch Til OML

Afkast diameter (m) 2.1 2 1.9

Afkast temperatur (°C) 62.8 79,5 62.8

Afkasthøjde (m) 38.5 35 35

Ved emissionsopgørelsen er anvendt de seneste målinger fra 2011 af både støv

og formaldehyd, således at der er anvendt sammenhørende værdier af luftmængder

og koncentrationer. Den sidste formaldehydmåling i 2011 ligger højere

end gennemsnittet af målinger foretaget i 2011, og er således et udtryk for en

"worst case" situation. Emissionen af formaldehyd er regnet uændret igennem

elektrofilteret, selvom en reduktion må forventes pga. scrubbereffekten.

Den samlede emission af træstøv vil på grund af elektrofilteret reduceres med

knap 17 kg/h, fra de nuværende 20,48 kg/h til 3,34 kg/h, og vil overholde grænseværdien

på 50 mg/Nm 3 i godkendelsen med en god margin.

Afkastet fra det våde elektrofilter er dimensioneret med en afkast hastighed på

17 m/sek. for at undgå nedsug af kold røg, der kan forekomme ved afkasthastigheder

under 15 m/sek.

9.1.2 OML beregning

OML beregning af afkastet er udført ud fra den eksisterende OML model for

NOVOPAN ved at emissionen fra de 6 nuværende tørrere er sat til 0, og der er i

stedet tilføjet et nyt 35 m højt afkast fra det våde elektrofilter. Vi har oplyst 17

m/s som laveste hastighed. 15 m/s er grænsen for koldnedslag af røg og denne

grænse ønsker vi at ligge vel over. Med alle tørrere i drift vil hastigheden være

over 22 m/s.

OML beregningen er vedlagt i Bilag D.

Placeringen af elektrofilterets afkast er som vist i Tabel 5.

Tabel 5 Placering af elektrofilter

Lokale koordinater UTM koordinater

Afkast

(m)

(m)

x [E] y [N] E N

Elektrofilter 128 287 587208 6250152

Ved den valgte placering af elektrofilteret er der ingen høje bygninger hvor afstanden

til skorstenen er mindre end 2 x bygningshøjden. Der er således ikke

indregnet retningsafhængige bygningseffekter i beregningen. Da afkastet etab-

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

23


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

leres oven på filterbygningen, er der indregnet et generelt bygningstillæg, svarende

til højden af filteret på 25 m. De beregnede maximale koncentrationer er

Stof Afstand, m fra

(0,0)

angivet i Tabel 6.

Tabel 6 Resultat af OML beregning, max. koncentrationer udenfor virksomhedens

areal sammenholdt med B-værdier jf. godkendelsen

Den maximale værdi af formaldehyd på 47 µg/m 3 er beliggende inde på Novopans

grund. Som det fremgår af bilag B, er den maximale koncentration uden

for Novopans grund 18 µg/m 3 , som er fundet i afstanden 200 m og vinkel 10

grader fra Nord samt i afstanden 300 m og vinkel 60 grader fra Nord. Den

fundne koncentration er lavere end godkendelsens grænseværdi på 20 µg/m 3 .

Den maximale værdi af træstøv på 40 µg/m 3 forekommer ligeledes inde på Novopans

arealer. Den maximale koncentration udenfor Novopans grund er 24

µg/m 3 , som er fundet flere steder i afstande fra 250-350 m og henholdsvis i

vinkel 310 og 320 grader. Den fundne koncentration er lavere end godkendelsens

grænseværdi på 25 µg/m 3 .

9.2 Spildevand

Retning, grader

fra N

For det våde elektrofilter forventes der ikke at blive store mængder af spildevand.

I perioder kan der blive dannet mindre mængder (få m³/24 timer – gns.

ca. 0,3 m³/h). Ligeledes kan der blive tale om skyllevand fra manuel rensning

én gang årligt.

Spildevandet, der forventes at indeholde små rester af tilsatte kamikalier (neutraliseringsmiddel,

flydende flokkulent og måske lidt rester af afskumningsmiddel),

vil blive opsamlet i en tank og herefter doseret til brug i limfremstillingen.

Vandet kan anvendes til limfremstilling uden yderligere rensning eller

behandling.

Alternativt vil vandet blive afbrændt i Kraftcentralen, her er processen som tidligere,

at vi etablerer en mile af brændslet, hvori vandet doseres. Brændslet anvendes

straks efter i Kraftcentralen. Afbrændingen af træ med spildevand forventes

ikke at give anledning til øget miljøbelastning. Det forventes således

ikke nødvendigt at udlede spildevand til offentligt kloaknet i forbindelse med

drift af anlægget.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

Maks. månedlige

99 % fraktil,

µg/m 3

Formaldehyd 200, 275 10, 70 18 20

Træstøv 250-350 310 og 320 24 25

B-værdi,

µg/m 3 , jf.

godkendelse

.

24


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

9.3 Støj

NIRAS har den 13. december 2011 lavet en beregning af de støjmæssig konsekvenser

af det våde elektrofilter udført som "Miljømåling - ekstern støj". Beregningen

er vedlagt som bilag E til denne ansøgning.

Det våde elektrofilter vil bidrage med et støjbidrag < 25 dB (A) ved beregningspunkterne

og vil således ikke give et bidrag til det samlede støjbidrag fra

hele virksomheden.

Da anlægget ikke er købt endnu, foreligger der ingen dokumentation for kildestyrkerne.

Der foreligger dog foreløbige oplysninger fra potentiel leverandør.

Derfor er der på baggrund af det foreliggende materiale anvendt et skøn over,

hvilke støjkiler, der vil kunne forekomme. På den baggrund er der fastsat en

maksimal kildestyrke for det nye anlæg. Denne kildestyrke vil blive anvendt

som krav overfor den kommende leverandør.

Det er vurderet, at der kun vil være én betydende støjkilde: afkast fra filter.

Denne støjkilde erstatter de to eksisterende støjkilder. De øvrige støjkilder er

pumper, tromlesigte og decanter. Disse maskiner er alle lukket inde i hus.

Efter cykloner vil der blive etableret nødskorstene. Disse kan komme i anvendelse

ved svigt af vandbedysning fra en tørrer. Ved nødåbning af en skorsten

vil tørreren blive lukket ned og nødskorstenen er således kun meget kortvarigt i

drift (ca. 15 minutter). Nødskorstene forventes kun sjældent i brug, og støjbidraget

herfra er ubetydeligt og derfor ikke medtaget i støjrapporten.

Alle andre støjende anlæg i filteret er indkapslede. Herudover er andre potentielt

støjende dele placeret i tærrænhøjde, og de vil derfor være afskærmede af

bygninger mm.

Når den væsentligste støjkilde ikke giver et betydende støjbidrag, giver andre

mindre støjende dele selvfølgelig langt mindre støjbidrag.

Samlet set reduceres virksomhedens støjudsendelse som følge af projektet.

9.4 Affald

Der dannes ca. 18 kg/h presset træopslemning – opgivet på tør basis – i forbindelse

med elektrofilteret. Mængderne opbevares i tæt boks og fjernes efter behov

(ugentligt) til genanvendelse i spånpladeproduktionen eller til afbrænding i

kedelcentralen.

Der forventes lavt indhold af hjælpestoffer i træmassen.

Tabel 7 Affaldsfraktioner

Affaldsart Forventet årlig mængde

[tons]

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

Bortskaffelse

Træopslemning 160 Forbrændes i kedelanlæg

.

25


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

9.5 Jord og grundvand

Kemikalier, farligt affald mv. vil blive opbevaret og håndteret i overensstemmelse

med miljøgodkendelsen.

Neutraliseringsmiddel (NaOH)

Anvendes til neutralisering af vand, kun efter behov og max 1 l/h ~ max. 8

m³/år.

Neutraliseret vand kan udledes.

Flokkuleringsmiddel

Til vandbehandling, kun efter behov og max 2 l/h, dog max 15 m³/år

Produktet er ikke klassificeret som farligt. Materiale forurenet med produktet

foreslås deponeret eller afbrændt.

Skumdæmper

Til vandbehandling, kun efter behov og skønnet max 2 l/h dog max 15 m3/år.

Produktet kan give langvarige skadelige virkninger i vandløb.

Der er ingen særlige krav til transport eller håndtering af produktet, men der er

eksplosionsfare, hvorfor der skal være eksplosionssikret i lokalet. Produktet må

ikke opbevares sammen med oxidationsmiddel eller sammen med brændbare

stoffer.

Produktet er biologisk nedbrydeligt, let skadeligt for vandmiljøet ved direkte

udledning. Foreslås bortskaffet til deponi eller forbrænding.

Wasserstoffperoxid

Til vandbehandling, kun efter behov og skønnet max 2 l/h, dog max 15 m³/år.

Må ikke udledes ufortyndet til kloak, men betegnes som ikke-skadeligt for

vandmiljøet, ellers ikke forslag til bortskaffelse.

Der er forskellige krav til opbevaring af kemikalierne. Således er der generelt

krav om, at kemikalierne ikke ledes til kloak, og for nogle af dem, at der ikke

finder sammenblanding sted.

Kemikalierne opbevares i lukket rum ved siden af filtret. Rummet er befæstet

og sikret således at evt. spild kan opsamles uden at forurene jorden. Kemikalierne

opbevares i de 1000 l containere, de bliver indkøbt i. Ved indretningen af

rummet tages der hensyn til risikoen for sammenblanding, evt. ved spildbakker.

Håndtering af produkterne sker med truck / palleløfter fra leverance til de står

på plads, herefter sker håndteringen automatisk.

Træstøv forventes ikke anvendt i forbindelse med indirekte tørring af spåner.

Bortskaffelse af kemikalier sker sammen med spildevand/presset træslam til

afbrænding i Kraftcentralen eller til genanvendelse i spånpladeproduktionen.

Det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme risiko for grundvands- og jordforurening.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

26


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

10 Forslag til vilkår og egenkontrol

Forslag til vilkår for luft foreslås at være uændrede, bortset fra emissionskravet

til træstøv der ændres til 30 mg/Nm 3 , tør luft, og kravet til skorstenshøjde der

forslås fastsat til 35 m, med en diameter på 1,9 m.

Da støjbelastningen ikke ændres, forslås nuværende støjkrav bibeholdt.

I forhold til slam foreslås sat en max grænse på tilførsel af 160 tons træopslemning

pr. år til kedlen.

I forhold til kemikalier foreslås dagligt tilsyn v/betjeningspersonalet, der er særligt

instrueret. Spild opsamles og bortskaffes til kemikalieaffaldsbehandlingsanlæg.

Vilkårene til egenkontrol på tørrerne foreslås bibeholdt som i dag, dog således

at der måles på afkast fra elektrofilter i stedet for på de eksisterende cycloner.

O:\miljø\Ansøgninger\2011 Vådt elektrofilter\2012 04 30 ansøgning\2012 04 30 Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret.docx

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Ansøgning om miljøgodkendelse af nyt filteranlæg

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\Novopan\Vådt elektrofilter tørrere\Miljøansøgning\Revideret

miljøansøgning\Miljoansogning_Novopan_elfilter_revideret 14 03 12.docx

Bilag A Oversigtstegning over placering af

det våde elektrofilter på Novopans

grund.

.

27


Novopan Træindustri A/S

Marts 2012

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ

Rapport nr. 12.06

Beregning af støjbidrag i forbindelse med etablering af nyt filteranlæg

til spåntørringsanlæggene


PROJEKT Miljømåling - ekstern støj

Projekt nr. 206882

Version 1

Version 01

Dokument nr. 123623355

Udarbejdet af HKD

Kontrolleret af JEK

Godkendt af HKD

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Rapport nr.12.06

Novopan Træindustri A/S

CVR-nr. 37295728

Tilsluttet FRI

www.niras.dk

T: 8732 3232

F: 8732 3200

E: niras@niras.dk

D: 87323301

M: 20329037

E: hkd@niras.dk


INDHOLD

www.niras.dk

1 Resumé ....................................................................................................... 1

1.1 Klient ............................................................................................................ 1

1.2 Målefirma ..................................................................................................... 1

1.3 Resultat resumé ........................................................................................... 1

1.4 Konklusion ................................................................................................... 2

2 Baggrund og formål .................................................................................. 3

2.1 Støjvilkår ...................................................................................................... 3

3 Beskrivelse af virksomheden ................................................................... 4

3.1 Måleobjekt.................................................................................................... 4

3.2 Beregningspunkter ....................................................................................... 4

3.3 Lydudbredelsesforhold ................................................................................ 5

3.4 Driftsforhold.................................................................................................. 8

4 Støjkilder..................................................................................................... 8

4.1 Stationære støjkilder .................................................................................... 8

4.2 Trafikstøj .................................................................................................... 11

5 Måle- og beregningsmetoder.................................................................. 11

6 Meteorologiske forhold ........................................................................... 12

7 Baggrundsstøj ......................................................................................... 12

8 Anvendt måleudstyr ................................................................................ 12

9 Resultater ................................................................................................. 12

9.1 Tonalitet og impulsforhold .......................................................................... 13

9.2 Maksimalt støjbidrag .................................................................................. 13

9.3 Ækvivalent støjbidrag ................................................................................ 13

10 Usikkerhed................................................................................................ 14

11 Konklusion ............................................................................................... 15

12 Bilag .......................................................................................................... 16

12.1 Kildestyrker ................................................................................................ 16

12.2 Trafik .......................................................................................................... 16

12.3 Beregnet støjbidrag ................................................................................... 17

12.4 Emissionsplaner ........................................................................................ 20

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

1


www.niras.dk

1 RESUMÉ

1.1 Klient

Novopan Træindustri A/S

Fabriksvej 2, Pindstrup

8550 Ryomgård

Att.: Jette Wulff

1.2 Målefirma

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

8000 Aarhus C

Rapportdato: 14. marts 2012

Rapport nr.: 12-06

1.3 Resultat resumé

Formålet med rapporten er at dokumentere Novopans støjbidrag i forbindelse

med ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af nyt filteranlæg til spåntør-

ringsanlæggene på virksomheden.

Støjbelastningen for de eksisterende støjkilder er bestemt ved måling af de en-

kelte støjkilders kildestyrke og beregning af den hertil hørende udbredelses-

dæmpning. For nye støjkilder er der anvendt kildestyrker, der vil blive fastlagt

som leverandørkrav i forbindelse med indkøb af nye anlæg. Målinger og bereg-

ninger er udført i overensstemmelse med den fælles nordiske beregningsmetode

for ekstern støj fra virksomheder. Resultaterne er sammenholdt med virksomhe-

dens eksisterende støjvilkår.

Hovedresultaterne, udtrykt ved det resulterende ækvivalente korrigerede lydtryk-

niveau Lr [dB(A) re. 20 µPa], er beregnet til:

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Resulterende

støjbidrag Lr

dag/aften/nat

dB(A)

Støjvilkår

dag/aften/nat

dB(A)

Udvidet usikkerhed

dag/aften/nat

dB(A)

R2 46 / 44 / 44 55 / 45 /40 ± 3 / 2 / 2

R2A 51 / 48 / 48 55 / 45 /40 ± 3 / 2 / 2

R 3 39 / 39 / 38 45 / 40 /35 ± 2 / 2 / 3

R 3A 42 / 40 / 40 45 / 40 /35 ± 2 / 2 / 2

R4 40 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 3 / 3 / 3

R4A 40 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 3 / 3 / 3

Tabel 1: Hverdage. Støjbidrag med stationær flishugger, og uden mobil flishugger

1


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Resulterende

støjbidrag Lr

dag/aften/nat

dB(A)

Støjvilkår

dag/aften/nat

dB(A)

Udvidet usikkerhed

dag/aften/nat

dB(A)

R2 51 / 44 / 44 55 / 45 /40 ± 4 / 2 / 2

R2A 59 / 48 / 48 55 / 45 /40 ± 5 / 2 / 2

R 3 41 / 39 / 38 45 / 40 /35 ± 3 / 2 / 3

R 3A 43 / 40 / 40 45 / 40 /35 ± 3 / 2 / 2

R4 43 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 4 / 3 / 3

R4A 43 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 4 / 3 / 3

Tabel 2: Hverdage. Støjbidrag uden stationær flishugger, og med mobil flishugger

Resulterende

støjbidrag Lr

lørdag 6-14/

lørdag 14-22/

søndag 06-22/

lø-sø 22-06

dB(A)

Støjvilkår

lørdag 6-14/

lørdag 14-22/

søndag 06-22/

lø-sø 22-06

dB(A)

Udvidet usikkerhed

lørdag 6-14/

lørdag 14-22/

søndag 06-18/

lø-sø 22-06

dB(A)

R2 44 / 44 / 44 / 44 55 / 45 / 45 / 40 ± 2 / 2 / 2/ 2

R2A 48 / 48 / 48 / 48 55 / 45 / 45 / 40 ± 2 / 2 / 2 / 2

R 3 38 / 38 / 38 / 38 45 / 40 / 40 / 35 ± 3 / 3 / 3 / 3

R 3A 40 / 40 / 40 / 40 45 / 40 / 40 / 35 ± 2 / 2 / 2 / 2

R4 38 / 38 / 38 / 38 55 / 45 / 45 / 40 ± 3 / 3 / 3 / 3

R4A 38 / 38 / 38 / 38 55 / 45 / 45 / 40 ± 3 / 3 / 3 / 3

Tabel 3: Støjbidrag weekend - uden flishuggere

1.4 Konklusion

Virksomheden overskrider støjvilkårene i natperioden alle dage i punkterne R2,

R2A, R3, R3A.

Virksomheden overskrider støjvilkårene i aftenperioden samt i weekenderne

efter lørdag kl. 14 i punkt R2A.

I øvrige punkter og tidsrum overskrider virksomheden ikke støjgrænserne, idet

de beregnede støjbidrag fratrukket usikkerheden ikke overstiger støjgrænserne.

Overskridelserne skyldes støjbidrag fra de eksisterende støjkilder.

Det nye anlæg bidrager kun i begrænset omfang til det eksterne støjbidrag.

2


www.niras.dk

2 BAGGRUND OG FORMÅL

Efter anmodning fra Novopan Træindustri A/S har NIRAS foretaget beregning af

støjbidraget fra virksomheden i forbindelse med miljøansøgning om etablering af

nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene.

Formålet var at bestemme virksomhedens støjbidrag efter ændringerne i

forhold til de eksisterende støjvilkår, der er stillet jf. Århus Amts påbud af den 19.

maj 2006.

Beregninger er gennemført i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsesordning for

ekstern støj "Miljømåling ekstern støj" samt efter Miljøstyrelsens vejledninger

om ekstern støj fra virksomheder; nr. 5/1984, nr. 6/1984, samt nr. 5/1993.

Der er senest uNIRAS rapport nr. 12.04

af den 27. januar 2012.

Nærværende rapport er en opdatering af ovenstående rapport, hvor der er ind-

lagt nye støjkilder samt fjernet støjkilder, der nedlægges som følge af projektet.

Øvrige beregningsforudsætninger er identiske med rapport nr. 12.04, men er alle

gengivet i denne rapport.

2.1 Støjvilkår

De eksisterende støjvilkår er, refereret fra Århus Amts påbud af den 19. maj

2006:

Tabel 4: Støjgrænser Novopan Træindustri. Referencepunkternes placering fremgår

af Figur 1

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

3


www.niras.dk

3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN

3.1 Måleobjekt

Virksomheden er beliggende på adressen Fabriksvej 2 i Pindstrup.

Virksomheden grænser mod vest, øst og syd op til åbent land. Mod nord græn-

ser virksomheden op til et nedlagt jernbaneareal og umiddelbart nord for jernba-

nen ligger områder udlagt til centerformål samt boligformål. Nordvest for virk-

somheden ligger boliger i landzone langs Ringsøvej i en afstand af ca. 200 meter

fra virksomhedens nordvestlige skel.

Novopan producerer spånplader ud fra rundtræ, spåner og flis. Råvarerne forar-

bejdes til spåner, som sammen med lim udgør råvarerne til spånpladeprodukti-

on. Lim og spåner forarbejdes til en spånkage, som presses under tryk til spån-

plader. De færdige spånplader opskæres, slibes og pudses inden de køres på

lager.

3.2 Beregningspunkter

Støjbidraget er beregnet i 6 udvalgte punkter:

R2: Ved bolig på Ringsøvej (bolig i landzone)

R2A: Ved bolig på Ringsøvej (bolig i landzone)

R3: Ved bolig i Pindstrup (boligområde)

R3A: Ved bolig i Pindstrup (boligområde)

R4: Ved bolig i Pindstrup (centerområde)

R4A: Ved bolig i Pindstrup (centerområde)

Punkterne er valgt som de mest støjbelastede i de respektive områder, og er

identiske med de målepunkter, der er anvendt ved tidligere målinger og bereg-

ninger.

Beregningspunkternes placering er angivet på Figur 1 og fremgår også af bilag.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

4


www.niras.dk

Figur 1: Novopan Træindustri samt placering af beregningspunkter

3.3 Lydudbredelsesforhold

3.3.1 Permanente støjskærme og støjvolde

Langs virksomhedens skel mod nord er der etableret to ca. 7 meter høje og 100

meter lange støjvolde, der virker som støjskærm mod beboelser i Pindstrup.

Placeringen er vist på Figur 2. Herudover er der etableret 2 stk. 6 meter høje

støjskærme i træ mod boligområderne mod nord. På Figur 2 er disse vist med en

j-


Placeringen fremgår ligeledes af tegninger i bilag.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

5


www.niras.dk

Figur 2: Placering af støjvolde mod nord

Virksomhedens bygninger, filtre og siloer virker som støjafskærmning for en lang

række af støjkilderne. Såvel den skærmende virkning, som refleksionerne fra

disse bygninger er medtaget i beregningerne.

3.3.2 Oplag af træ og flis

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Støjskærme

Derudover er virksomhedens udendørs oplag af træ og flis støjafskærmende

mod specielt nord og nordvest. Da det udendørs oplag varierer i omfang over tid

på grund af forbrug samt nye leverancer kan disse ikke betragtes som perma-

nent afskærmning. Der vil dog altid være et lager af en vis størrelse, der vil give

en støjafskærmende effekt. Dette er vist på Figur 3. Udtrækningen om omfanget

er identisk (Rap. 12.04).

6


www.niras.dk

Figur 3: Udtrækning af oplag af træ. A: Savværksflis. 5-15 m højde. B: Rundtræ: 4-5 m

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

højde. C: Brændsel 5-10 m højde. D: Altholz (genbrugstræ) 5-15 m højde.

Område A og D vil fra december februar/marts skrumpe lidt i takt med at den

forbruges, idet der ikke modtages så meget i vintermånederne. Det tages af


Område A er højest i november-december, hvor lageret er bygget op. Her vil den

være 10-15 m høj, resten af året ligger højden på 5-15 m. Der er i beregningerne

regnet med en højde på 5 m.

Område B og C er standardoplag med de højder, der fremgår af figur 3 hele

året. Der er i beregningerne anvendt en højde på 5 m.

Herudover ligger der flere steder på pladsen bunker af flis, der varierer over året,

jf. figur 3. Disse bunker varierer i højere grad i udstrækning, højde og placering

og indgår derfor ikke i beregningerne, selvom de i et vist omfang også vil have

en støjafskærmende effekt.

7


www.niras.dk

3.3.3 Terrænforhold

Terrænet i området er akustisk hårdt på bygninger og befæstede arealer. Uden-

for virksomhedens skel mellem virksomheden om beregningspunkterne er ter-

rænet primært akustiske porøst.

Terrænet i området er fladt.

3.4 Driftsforhold

Virksomheden kan være i drift alle dage i hele døgnet. Dog er enkelte støjkilder

kun i drift i dagtimerne eller dag- og aftentimerne. Driftstiderne for de enkelte

støjkilder fremgår af bilag.

De nye anlæg kan være i drift hele døgnet alle ugens dage.

Trafik kan forekomme hele døgnet, dog primært i dagtimerne. Der er ingen æn-

dringer i trafikmængderne i forhold til sidste måling, jf. rapport 12.04.

På virksomheden anvendes i få uger om året desuden mobil flishugger og mobil

spånpladehugger. Disse er kun i drift i dagtimerne på hverdage.

Når den mobile filshugger er i drift er den stationære flishugger ikke i drift.

Støjmålingen omfatter ikke bidrag fra den mobile spånpladehugger, da denne

ikke har været i drift i forbindelse med sidste måling i januar 2012.

4 STØJKILDER

Støjkildernes placeringer fremgår af oversigtsplaner i bilag.

4.1 Stationære støjkilder

4.1.1 Eksisterende støjkilder

Virksomhedens stationære støjkilder består af følgende væsentlige anlæg og

aktiviteter:

Område 100: Kraftcentral. Støjkilderne består af ventilatorer, rør med materiale-

transport, køleanlæg, afkast og luftindtag.

Område 200: Filteranlæg mv. En del af virksomhedens filtre og afsugningsventi-

latorer, cykloner, transportrør, sigter m.v. er placeret udendørs i terrænniveau

mellem virksomhedens produktionsbygninger.

Område 300: Contianlæg. Produktionslinje af spånplader er placeret i bygning.

Støjkilderne er luftindtag, afsugninger og portåbninger.

Område 400: Filteranlæg m.v. Filtre og afsugningsventilatorer, der er placeret

på tage af bygninger.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

8


www.niras.dk

Område 500: Tørreanlæg (Pondorf). Træ til spånpladeproduktion tørres i 6 tør-

reovne, placeret udendørs. Støjkilderne er ventilatorer, luftindtag, afkast m.v. De

nye anlæg placeres i område 500.

Område 600: Øvrige anlæg. Flisanlæg, mobil flishugger, mobil spånpladehug-

ger lagre, serviceanlæg m.v. Støjkilderne er: Flishugger, spånpladehugger møl-

ler, udsugninger, ventilatorer m.v.

4.1.2 Nye støjkilder

Novopan Træindustri A/S ønsker at etablere et nyt filter, der skal rense luftafka-

stet fra virksomhedens 6 Ponndorf tørrere. Filteret placeres vest for tørrene, og

afsugningerne fra tørrene føres til det nye filter.

Filteret har en højde på 22,5 m over terræn. Afkast fra filteret sker i en højde af

35 m over terræn. Mindre justeringer i højder kan forekomme, da der p.t. ikke er

valgt leverandør Placeringen fremgår af nedenstående figur 4 og på figur 5.

Figur 4 Placering af nyt filter ved tørrerier

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Eksisterende skorstene der nedlægges

9


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Nyt filteranlæg

Figur 5 Beregningspunkter og placering af nyt filteranlæg

Samtidig med etableringen af filteret fjernes de 2 skorstene, der i dag fører luften

fra tørrier til atmosfæren.

Det nye filteranlæg vil kunne give et bidrag til det samlede støjniveau.

Den væsentligste (og eneste betydende) støjkilde vil være afkast fra filteret. Der

er oplyst et forventet støjbidrag (leverandørdata) fra afkastet på ca. 72 dB(A)(LWA) på 86 dB(A). Dette vil blive stillet som krav til leverandør i forbindelse med

indkøb.

Der etableres ikke andre støjkilder, der vil kunne give et bidrag til det eksterne

støjniveau. Øvrige støjkilder har kildestyrker, der er mindre end 80 dB(A) og vil

herudover være placeret i lavere højde, og vil i høj grad være afskærmet mod

beregningspunkterne. Dette vil ligeledes blive stillet som krav til leverandør i

forbindelse med indkøb.

Samtidig med etableringen af anlægget fjernes der 2 andre støjkilder, idet de

eksisterende skorstene fra filtrene nedlægges:

10


www.niras.dk

528 TøeiskoA.00 Skorsten P3-P5: LWA: 82,9 dB(A)

529 TøeiskoA.01 Skorsten P0-P2: LWA: 79,1 dB(A)

4.2 Trafikstøj

Trafik består af:

Levering af råvarer og afhentning af færdigvarer med lastvogn.

Intern trafik med gummiged/dozer.

Kildedata for lastbiler og trucks er fundet i Støjdatabogen, Lydteknisk Institut,

november 1989.

Der er i beregninger anvendt følgende køreruter:

Rute Køretøj Beskrivelse Driftstid

A Lastbil Udlevering af færdigvarer Dagtimerne, hverdage

B Lastbil Altholz, træ, udendørs Dag, aften, hverdage

C Lastbil Levering af rundtræ Dag, aften, hverdage

D Lastbil Træ, indendørs Dag, aften, hverdage

F Lastbil Lim, tankvogn Dag/aften, alle dage

G Gummiged Flis mm. Hele døgnet

H Gummiged Brændsel Hele døgnet

J Lastbil, tomgang Rute B, C, D (brovægt) Dag, aften, hverdage

I bilag er der vedlagt en opgørelse over antal køretøjer samt driftstid inden for de

enkelte referencetidsrum.

5 MÅLE- OG BEREGNINGSMETODER

Støjen fra virksomheden er bestemt dels ud de krav der stilles til de nye støjkil-

der og dels fra kildestyling af

NIRAS, Hedeselskabet, Orbicon samt William Hansen & Co A/S samt standard-

data fra Støjdatabogen, Lydteknisk Institut, november 1989. Herefter er virksom-

hedens støjbidrag beregnet i de valgte referencepunkter ved hjælp af den fælles

nordiske beregningsmodel.

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN version 7.0, hvor kort

med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn,

referencepunkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN

beregner støjen i de udvalgte punkter.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

11


www.niras.dk

6 METEOROLOGISKE FORHOLD

Alle (tidligere) målinger er gennemført, som kildestyrkemålinger indenfor en af-

stand af få meter, og de meteorologiske forhold har dermed ikke indflydelse på

resultaterne.

7 BAGGRUNDSSTØJ

Baggrundsstøjen i målepunkterne består hovedsagelig af støj fra andre støjkil-

der. Generelt er målingerne foretaget således, at baggrundsstøjen ved den en-

kelte måling har været uden betydning for måleresultatet.

8 ANVENDT MÅLEUDSTYR

Det anvendte måleudstyr er under løbende kontrol og kalibrering i henhold til

retningslinjerne fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger.

Der er anvendt følgende udstyr til målingerne (jf. den seneste rapport nr. 12.04):

Instrument

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Identifikation

Akustisk kalibrator Brüel & Kjær 4231,

S/N: 2564402

Lydtrykmåler Brüel & Kjær 2260,

S/N: 2553999

½" mikrofon Brüel & Kjær 4189,

S/N: 2560299

9 RESULTATER

Kontrolleret

Næste kontrol

21-09-2011 21-09-2012

21-09-2011 21-09-2013

21-09-2011 21-09-2013

Der er ved denne måling, som tidligere nævnt ikke foretaget nye målinger. De

anvendte kildestyrker for nye anlæg fremgår af bilag.

Støjen fra hovedparten af virksomhedens faste støjkilder er stationær. På grund

af støjbidrag fra trafik må den samlede støj fra virksomheden i referencepunkter-

ne betegnes som fluktuerende indenfor de enkelte referenceperioder.

Der er foretaget en beregning af det eksterne støjbidrag fra det nye anlæg. Dette

fremgår af tabel 5.

R2 R2A R3 R3A R4 R4A

Nyt filter 12,5 23,0 17,4 19,6 18,0 17,9

Støjgrænse (nat) 40 40 35 35 40 40

Tabel 5: Bidrag fra nyt filter dB(A).

12


www.niras.dk

Som det fremgår, bidrager det nye anlæg med et støjbidrag på mellem ca. 13 og

25 dB(A) i de forskellige beregningspunkter. Bidraget ligger mellem15 og 27

dB(A) under støjgrænsen, og bidrager derfor kun i begrænset omfang til det

samlede støjbidrag.

Da de øvrige nye støjkilder alle har en kildestyrke, der er min. 6 dB(A) lavere vil

disse bidrage med et støjniveau på mellem 9 og 21 dB(A) eller derunder. Der-

med har de ingen betydning for det samlede støjbidrag.

9.1 Tonalitet og impulsforhold

Der er ikke fundet forhold, der vurderes at give anledning til impulsindhold i støj-

bidraget fra virksomheden i nogen af referencepunkterne. Vurderingen er base-

ret på en subjektiv vurdering, ud fra de driftsforhold som virksomheden har op-

lyst.

Der er ikke fundet støjkilder på virksomheden som vurderes at udsende støj med

tydeligt toneindhold. Det er som følge heraf heller ikke fundet sandsynligt at støj-

bidraget fra virksomheden indeholder tydeligt hørbare toner.

Det vurderes ikke at de nye støjkilder vil give anledning til hverken impulser eller

tydeligt hørbare toner.

Som følge af ovennævnte vurderinger, gives der derfor ikke genetillæg til bereg-

ningsresultaterne som følge af tone- eller impulsindhold.

9.2 Maksimalt støjbidrag

De maksimale støjbidrag i natperioden ved beboelser er beregnet til mindre end

50 dB(A). Virksomheden overholder således den vejledende støjgrænse på 50-

55 dB(A).

9.3 Ækvivalent støjbidrag

De enkelte kilders bidrag til de samlede ækvivalente støjniveau findes i bilag. I

bilag er desuden angivet det beregnede samlede støjbidrag. I særskilt bilagsrap-

port findes udskrifter fra SoundPLAN, hvor detaljer omkring udbredelsesforhold,

skærmdæmpning mm. er angivet.

Resultaterne af beregningen, udtrykt ved det resulterende ækvivalente korrige-

rede lydtrykniveau Lr [dB(A) re. 20 µPa], er:

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

13


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

Resulterende

støjbidrag Lr

dag/aften/nat

dB(A)

Støjvilkår

dag/aften/nat

dB(A)

Udvidet usikkerhed

dag/aften/nat

dB(A)

R2 46 / 44 / 44 55 / 45 /40 ± 3 / 2 / 2

R2A 51 / 48 / 48 55 / 45 /40 ± 3 / 2 / 2

R 3 39 / 39 / 38 45 / 40 /35 ± 2 / 2 / 3

R 3A 42 / 40 / 40 45 / 40 /35 ± 2 / 2 / 2

R4 40 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 3 / 3 / 3

R4A 40 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 3 / 3 / 3

Tabel 6: Hverdage. Støjbidrag med stationær flishugger, og uden mobil flishugger

Resulterende

støjbidrag Lr

dag/aften/nat

dB(A)

Støjvilkår

dag/aften/nat

dB(A)

Udvidet usikkerhed

dag/aften/nat

dB(A)

R2 51 / 44 / 44 55 / 45 /40 ± 4 / 2 / 2

R2A 59 / 48 / 48 55 / 45 /40 ± 5 / 2 / 2

R 3 41 / 39 / 38 45 / 40 /35 ± 3 / 2 / 3

R 3A 43 / 40 / 40 45 / 40 /35 ± 3 / 2 / 2

R4 43 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 4 / 3 / 3

R4A 43 / 38 / 38 55 / 45 /40 ± 4 / 3 / 3

Tabel 7: Hverdage. Støjbidrag uden stationær flishugger, og med mobil flishugger

Resulterende

støjbidrag Lr

lørdag 6-14/

lørdag 14-22/

søndag 06-22/

lø-sø 22-06

dB(A)

Støjvilkår

lørdag 6-14/

lørdag 14-22/

søndag 06-22/

lø-sø 22-06

dB(A)

Udvidet usikkerhed

lørdag 6-14/

lørdag 14-22/

søndag 06-18/

lø-sø 22-06

dB(A)

R2 44 / 44 / 44 / 44 55 / 45 / 45 / 40 ± 2 / 2 / 2/ 2

R2A 48 / 48 / 48 / 48 55 / 45 / 45 / 40 ± 2 / 2 / 2 / 2

R 3 38 / 38 / 38 / 38 45 / 40 / 40 / 35 ± 3 / 3 / 3 / 3

R 3A 40 / 40 / 40 / 40 45 / 40 / 40 / 35 ± 2 / 2 / 2 / 2

R4 38 / 38 / 38 / 38 55 / 45 / 45 / 40 ± 3 / 3 / 3 / 3

R4A 38 / 38 / 38 / 38 55 / 45 / 45 / 40 ± 3 / 3 / 3 / 3

Tabel 8: Støjbidrag weekend - uden flishuggere

10 USIKKERHED

Usikkerhederne på de enkelte støjkilders bidrag er med udgangspunkt i de an-

vendte metoder fastlagt iht. Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens Referencelabo-

ratorium for støjmålinger. Usikkerhederne er vurderet til 2-3 dB for de enkelte

støjkilder.

Den samlede udvidede usikkerhed er beregnet som en vægtet ophobning af

usikkerheder på de enkelte bidrag. For det samlede støjbidrag er medregnet et

systematisk bidrag til ubestemtheden på 1 dB(A).

14


www.niras.dk

11 KONKLUSION

Virksomheden overskrider støjvilkårene i natperioden alle dage i punkterne R2,

R2A, R3, R3A. Virksomheden overskrider støjvilkårene i aftenperioden samt i

weekenderne efter lørdag kl. 14 i punkt R2A.

I øvrige punkter og tidsrum overskrider virksomheden ikke støjgrænserne, idet

de beregnede støjbidrag fratrukket usikkerheden ikke overstiger støjgrænserne.

Overskridelserne skyldes støjbidrag fra de eksisterende støjkilder. Det nye an-

læg bidrager kun i begrænset omfang til det eksterne støjbidrag.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

15


www.niras.dk

12 BILAG

12.1 Kildestyrker

Nye støjkilder:

Afkast filteranlæg:

H = 35 m

LWA = 86 dB(A)

Da frekevensfordelingen p.t. ikke er kendt er der forudsat at støjen udsendes ved

500 Hz. 500 Hz er det frekvensbånd, hvor hovedparten af støjen typisk fore-

kommer.

12.2 Trafik

Kildestyrken af øvrige støjkilder fremgår af særkilt bilagsrapport.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

16


www.niras.dk

12.3 Beregnet støjbidrag

Nedenfor er angivet bidraget fra de enkelte støjkilder i beregningspunkterne.

Beregningsresultaterne er angivet for drift med mobil flishugger, dvs. uden drift af

stationær flishugger. Mere detaljerede oplysninger fremgår af særskilt bilagsrap-

port.

100 Porte05F.00 - Port lukket øst 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2

101 Porte05P.00 - Port lukket vest 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Novth05A.02 - HJV500 tagventilator 100 100 100 0 10,9 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 6,6 6,6 6,6 15,0 15,0 15,0 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6

104 Novth05A.01 - HJV500 tagventilator 100 100 100 0 12,5 12,5 12,5 8,7 8,7 8,7 5,8 5,8 5,8 17,1 17,1 17,1 5,5 5,5 5,5 6,1 6,1 6,1

105 Novth05A.00 - HJV500 tagventilator 100 100 100 0 8,7 8,7 8,7 8,9 8,9 8,9 8,5 8,5 8,5 17,5 17,5 17,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

107a Hunhu05A.00 - vent. SV 100 100 100 0 7,1 7,1 7,1 10,2 10,2 10,2 4,7 4,7 4,7 17,4 17,4 17,4 4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6

107b Hunhu05A.01 - vent. S 100 100 100 0 2,8 2,8 2,8 5,7 5,7 5,7 5,3 5,3 5,3 6,3 6,3 6,3 5,6 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2

107c Hunhu05A.02 - vent. SØ 100 100 100 0 3,3 3,3 3,3 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107d Hunhu05A.03 - vent. NV 100 100 100 0 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107e Hunhu05A.04 - nedgangstrappe 100 100 100 0 4,7 4,7 4,7 5,1 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107f Hunhu05A.05 - vent. N 100 100 100 0 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 2,8 2,8 2,8 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107gHunhu05A.06 - vent. NØ 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9

109 Gkølr05K.00 - GEA køler underdel 100 100 100 0 32,5 32,5 32,5 33,6 33,6 33,6 14,6 14,6 14,6 13,6 13,6 13,6 16,1 16,1 16,1 11,9 11,9 11,9

110 Gkølr05K.01 - GEA køler top 100 100 100 0 27,0 27,0 27,0 30,6 30,6 30,6 15,8 15,8 15,8 15,0 15,0 15,0 7,3 7,3 7,3 10,1 10,1 10,1

111 TraRS16R.00 Transportrør 100 100 100 0 36,4 36,4 36,4 28,1 28,1 28,1 21,4 21,4 21,4 20,9 20,9 20,9 20,5 20,5 20,5 6,4 6,4 6,4

113 BspåS05Ø.00 Bund af silo 100 100 100 0 9,1 9,1 9,1 11,2 11,2 11,2 0,2 0,2 0,2 10,2 10,2 10,2 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

114 Venti05V.01 Sugetræksblæser 100 100 100 0 3,5 3,5 3,5 4,6 4,6 4,6 6,4 6,4 6,4 7,4 7,4 7,4 7,1 7,1 7,1 6,0 6,0 6,0

115 70sko05A.00 70 m skorsten 100 100 100 0 30,7 30,7 30,7 33,5 33,5 33,5 34,1 34,1 34,1 33,1 33,1 33,1 35,6 35,6 35,6 35,8 35,8 35,8

118 Trøre12R.03 Transportrør 100 100 100 0 17,0 17,0 17,0 17,6 17,6 17,6 3,1 3,1 3,1 13,5 13,5 13,5 4,8 4,8 4,8 7,7 7,7 7,7

120 Trøre12R.05 Transportrør 100 100 100 0 4,2 4,2 4,2 11,7 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 DampA05A.01 Dampafkast 100 100 100 0 23,6 23,6 23,6 27,5 27,5 27,5 20,2 20,2 20,2 25,3 25,3 25,3 22,7 22,7 22,7 23,0 23,0 23,0

124 Kølet05.00 - Køletårn nord 100 100 100 0 12,9 12,9 12,9 17,8 17,8 17,8 10,5 10,5 10,5 15,0 15,0 15,0 10,6 10,6 10,6 10,2 10,2 10,2

125 Filts05Ø.00 Indsug filter lodret rør 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126 Venti05V.00 Sugetræksblæser 100 100 100 0 8,7 8,7 8,7 15,8 15,8 15,8 12,4 12,4 12,4 24,0 24,0 24,0 12,8 12,8 12,8 12,2 12,2 12,2

201 Filt511V.01 - Ventilator 13 100 100 100 0 11,8 11,8 11,8 11,2 11,2 11,2 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0

202 Filt511V.00 - Ventilator 10 100 100 100 0 10,5 10,5 10,5 24,2 24,2 24,2 17,1 17,1 17,1 18,4 18,4 18,4 9,3 9,3 9,3 20,6 20,6 20,6

203 Ventilator 8 filter 4 100 100 100 0 15,7 15,7 15,7 19,9 19,9 19,9 11,5 11,5 11,5 12,2 12,2 12,2 1,7 1,7 1,7 3,8 3,8 3,8

204 Filt411V.00 Ventilator 12 100 100 100 0 22,3 22,3 22,3 15,2 15,2 15,2 10,8 10,8 10,8 16,3 16,3 16,3 12,4 12,4 12,4 9,0 9,0 9,0

206 Filt311V.01 Ventilator 5 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,6 5,1 5,1 5,1 6,3 6,3 6,3 6,7 6,7 6,7

207 Filt212V.00 Ventilator 4 100 100 100 0 9,9 9,9 9,9 23,6 23,6 23,6 3,7 3,7 3,7 16,4 16,4 16,4 17,9 17,9 17,9 6,6 6,6 6,6

208 Filt212V.01 Ventilator 3 100 100 100 0 8,4 8,4 8,4 15,1 15,1 15,1 14,2 14,2 14,2 13,6 13,6 13,6 16,1 16,1 16,1 4,9 4,9 4,9

209 Filt212V.02 Ventilator 2 100 100 100 0 19,1 19,1 19,1 16,0 16,0 16,0 15,5 15,5 15,5 14,8 14,8 14,8 5,5 5,5 5,5 6,8 6,8 6,8

228 Sugbl12V.00 Sugetr. Tella 100 100 100 0 22,6 22,6 22,6 27,9 27,9 27,9 4,8 4,8 4,8 14,9 14,9 14,9 5,7 5,7 5,7 21,7 21,7 21,7

230 Filt611V.00 Ventilator 19 100 100 100 0 14,9 14,9 14,9 15,4 15,4 15,4 1,3 1,3 1,3 12,6 12,6 12,6 6,9 6,9 6,9 18,7 18,7 18,7

231 Afk611A.00 Afkast filter 6 100 100 100 0 18,5 18,5 18,5 19,7 19,7 19,7 8,5 8,5 8,5 16,7 16,7 16,7 11,2 11,2 11,2 21,2 21,2 21,2

232 Ventilator fillter 6 100 100 100 0 8,6 8,6 8,6 16,1 16,1 16,1 13,1 13,1 13,1 12,0 12,0 12,0 4,7 4,7 4,7 13,8 13,8 13,8

233 Ventilator 15 100 100 100 0 17,0 17,0 17,0 15,0 15,0 15,0 7,2 7,2 7,2 16,8 16,8 16,8 9,8 9,8 9,8 11,2 11,2 11,2

235a KelsafS1A.00 Afkast Saxlund filter 100 100 100 0 9,2 9,2 9,2 20,6 20,6 20,6 2,9 2,9 2,9 12,2 12,2 12,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2

235b KelsafS1Ø.00 Ventilator Saxlund fil 100 100 100 0 12,7 12,7 12,7 35,6 35,6 35,6 9,5 9,5 9,5 20,9 20,9 20,9 11,9 11,9 11,9 13,5 13,5 13,5

244 Silo 14 Bund af silo 100 100 100 0 5,6 5,6 5,6 16,0 16,0 16,0 4,4 4,4 4,4 8,9 8,9 8,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2

246 Cyklo12C.01 Cyklon 11 100 100 100 0 27,8 27,8 27,8 36,1 36,1 36,1 6,4 6,4 6,4 10,1 10,1 10,1 7,3 7,3 7,3 9,4 9,4 9,4

247 TraRø11R.00 Rør v. filter 100 100 100 0 12,7 12,7 12,7 13,2 13,2 13,2 1,1 1,1 1,1 11,0 11,0 11,0 5,2 5,2 5,2 16,1 16,1 16,1

248 TraRø11R.01 Rør til filter 100 100 100 0 16,1 16,1 16,1 12,8 12,8 12,8 9,4 9,4 9,4 9,9 9,9 9,9 2,6 2,6 2,6 7,3 7,3 7,3

249 Afk511A.01 -Afkast 1 filter 5 100 100 100 0 21,3 21,3 21,3 24,9 24,9 24,9 6,7 6,7 6,7 16,4 16,4 16,4 9,6 9,6 9,6 10,4 10,4 10,4

250 Afk511A.00 -Afkast 2 filter 5 100 100 100 0 17,2 17,2 17,2 21,0 21,0 21,0 2,6 2,6 2,6 12,0 12,0 12,0 4,8 4,8 4,8 5,8 5,8 5,8

251 Afk511A.02 -Afkast 3 filter 5 100 100 100 0 18,7 18,7 18,7 22,5 22,5 22,5 4,9 4,9 4,9 13,2 13,2 13,2 6,0 6,0 6,0 6,8 6,8 6,8

252 Afk511A.02 -Afkast 4 filter 5 100 100 100 0 20,0 20,0 20,0 23,7 23,7 23,7 6,1 6,1 6,1 14,6 14,6 14,6 7,3 7,3 7,3 8,2 8,2 8,2

253 TraRøS2R.01 Transportrør 100 100 100 0 20,9 20,9 20,9 25,9 25,9 25,9 15,2 15,2 15,2 14,0 14,0 14,0 6,2 6,2 6,2 6,7 6,7 6,7

254 Ventilator 1 filter 5 (N18) 100 100 100 0 18,1 18,1 18,1 10,2 10,2 10,2 12,0 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 3,2 3,2 3,2 1,8 1,8 1,8

255 BezDS12Ø.00 Sigte 100 100 100 0 15,6 15,6 15,6 30,1 30,1 30,1 12,5 12,5 12,5 21,8 21,8 21,8 13,8 13,8 13,8 12,5 12,5 12,5

259 Rør ved cykloner 100 100 100 0 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 12,8 12,8 12,8 13,1 13,1 13,1 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7

261 Ventilator 14 100 100 100 0 11,0 11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 4,8 4,8 4,8

263 N8 Trans vent. 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

17


264 Ventilator filter N8 100 100 100 0 8,8 8,8 8,8 17,6 17,6 17,6 2,0 2,0 2,0 10,3 10,3 10,3 1,7 1,7 1,7 17,6 17,6 17,6

265 Afkast filter N8 100 100 100 0 20,6 20,6 20,6 20,0 20,0 20,0 8,5 8,5 8,5 15,9 15,9 15,9 19,5 19,5 19,5 19,9 19,9 19,9

266 Ventilator PAL vindsigte 100 100 100 0 16,3 16,3 16,3 31,2 31,2 31,2 6,7 6,7 6,7 16,4 16,4 16,4 7,8 7,8 7,8 19,2 19,2 19,2

267 Afkast filter vindsigte 100 100 100 0 21,6 21,6 21,6 19,3 19,3 19,3 9,2 9,2 9,2 20,1 20,1 20,1 7,5 7,5 7,5 19,8 19,8 19,8

268 PAL vindsigte 100 100 100 0 9,1 9,1 9,1 14,7 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269 Redler v. metalsep. 100 100 100 0 18,5 18,5 18,5 17,9 17,9 17,9 14,3 14,3 14,3 17,6 17,6 17,6 15,3 15,3 15,3 14,5 14,5 14,5

270 Transport v. metalsep. 100 100 100 0 25,4 25,4 25,4 26,8 26,8 26,8 8,8 8,8 8,8 16,2 16,2 16,2 18,1 18,1 18,1 11,1 11,1 11,1

271 PAL plansigte 100 100 100 0 23,8 23,8 23,8 26,5 26,5 26,5 19,0 19,0 19,0 26,0 26,0 26,0 19,9 19,9 19,9 20,0 20,0 20,0

272 Bygning DS mølle facade N 100 100 100 0 12,2 12,2 12,2 15,3 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

273 Port DS3 mølle 100 100 100 0 5,5 5,5 5,5 11,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

274 Indsugning DS 3 mølle 100 100 100 0 16,6 16,6 16,6 21,4 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

274 Indsugning DS mølle 100 100 100 0 13,9 13,9 13,9 18,9 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

275 Ventilator 100 100 100 0 10,4 10,4 10,4 18,9 18,9 18,9 1,8 1,8 1,8 11,4 11,4 11,4 4,2 4,2 4,2 5,3 5,3 5,3

275 Ventilator DS3 mølle 100 100 100 0 12,1 12,1 12,1 14,1 14,1 14,1 11,4 11,4 11,4 10,9 10,9 10,9 2,4 2,4 2,4 4,3 4,3 4,3

276 Bygning vådspånmølle 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

277 Ventilator 100 100 100 0 20,9 20,9 20,9 31,8 31,8 31,8 3,9 3,9 3,9 6,0 6,0 6,0 5,1 5,1 5,1 21,1 21,1 21,1

278 Rør vindsigte 100 100 100 0 29,9 29,9 29,9 32,0 32,0 32,0 19,2 19,2 19,2 22,1 22,1 22,1 19,8 19,8 19,8 11,2 11,2 11,2

279 Plansigte 2009 100 100 100 0 26,1 26,1 26,1 33,2 33,2 33,2 4,5 4,5 4,5 2,4 2,4 2,4 5,0 5,0 5,0 6,8 6,8 6,8

291 Port kompressorrum 100 100 100 0 2,5 2,5 2,5 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 Afkast Conti 100 100 100 0 8,8 8,8 8,8 12,7 12,7 12,7 10,1 10,1 10,1 14,6 14,6 14,6 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

301 Conti11A.00 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 11,8 11,8 11,8 10,7 10,7 10,7 6,5 6,5 6,5 12,8 12,8 12,8 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6

302 Conti11A.01 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 10,8 10,8 10,8 12,6 12,6 12,6 5,3 5,3 5,3 11,9 11,9 11,9 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2

303 Conti11A.02 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 7,1 7,1 7,1 12,5 12,5 12,5 5,1 5,1 5,1 14,5 14,5 14,5 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4

304 Conti11A.03 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 5,0 5,0 5,0 11,5 11,5 11,5 4,9 4,9 4,9 11,9 11,9 11,9 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9

305 Conti11A.04 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 0,3 0,3 0,3 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

306 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 2,9 2,9 2,9 8,1 8,1 8,1 8,9 8,9 8,9 15,2 15,2 15,2 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0

308 Conti11A.05 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

309 Conti11A.06 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 14,0 14,0 14,0 10,2 10,2 10,2 10,6 10,6 10,6 16,1 16,1 16,1 4,7 4,7 4,7 5,5 5,5 5,5

310 Conti11A.07 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 11,4 11,4 11,4 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 13,4 13,4 13,4 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

311 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 10,6 10,6 10,6 11,0 11,0 11,0 7,0 7,0 7,0 12,5 12,5 12,5 0,3 0,3 0,3 0,9 0,9 0,9

312 Conti11A.08 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 11,2 11,2 11,2 13,0 13,0 13,0 7,2 7,2 7,2 12,2 12,2 12,2 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9

313 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 0,9 0,9 0,9 8,6 8,6 8,6 7,4 7,4 7,4 8,6 8,6 8,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

314 Afkast Contianlæg 100 100 100 0 1,4 1,4 1,4 4,9 4,9 4,9 3,6 3,6 3,6 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

319 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 11,0 11,0 11,0 26,0 26,0 26,0 11,3 11,3 11,3 12,1 12,1 12,1 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0

320 Ventilationsriste væg 100 100 100 0 8,7 8,7 8,7 9,1 9,1 9,1 6,8 6,8 6,8 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1

321 Luftindtag 100 100 100 0 12,9 12,9 12,9 6,9 6,9 6,9 6,4 6,4 6,4 5,1 5,1 5,1 9,4 9,4 9,4 0,0 0,0 0,0

322 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

323 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

324 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

325 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

326 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

327 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

328 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

329 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

330 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

331 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

332 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

333 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

334 Ventilationsrist væg 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

400 FiltA12A.00 Scheuch filter - afkast 100 100 100 0 21,0 21,0 21,0 24,9 24,9 24,9 16,3 16,3 16,3 23,1 23,1 23,1 10,6 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0

403 Afkast filter 5 100 100 100 0 17,2 17,2 17,2 20,5 20,5 20,5 18,2 18,2 18,2 21,0 21,0 21,0 13,6 13,6 13,6 13,8 13,8 13,8

404 Rør til cyklon 100 100 100 0 18,9 18,9 18,9 19,3 19,3 19,3 17,5 17,5 17,5 22,3 22,3 22,3 11,1 11,1 11,1 11,4 11,4 11,4

405 AfkF412A.00 Afkast filter 4 100 100 100 0 17,9 17,9 17,9 20,4 20,4 20,4 13,5 13,5 13,5 20,6 20,6 20,6 9,7 9,7 9,7 10,0 10,0 10,0

406 AfkF312A.00 Afkast filter 3 100 100 100 0 19,7 19,7 19,7 22,7 22,7 22,7 16,3 16,3 16,3 22,4 22,4 22,4 12,5 12,5 12,5 14,8 14,8 14,8

www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

18


407 Afkast filter 2 100 100 100 0 16,5 16,5 16,5 17,7 17,7 17,7 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 4,3 4,3 4,3 4,9 4,9 4,9

408 Afkast filter 1 100 100 100 0 11,6 11,6 11,6 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1

409 Venti23A.02 Novenco tagventilator 100 100 100 0 19,8 19,8 19,8 26,7 26,7 26,7 7,5 7,5 7,5 14,1 14,1 14,1 5,7 5,7 5,7 15,6 15,6 15,6

414 Melan33A.01 Afkast Melanpan 100 100 0 0 13,6 13,6 0,0 14,8 14,8 0,0 5,8 5,8 0,0 5,9 5,9 0,0 1,1 1,1 0,0 1,2 1,2 0,0

415 Melan33A.00 Afkast Melanpan 100 100 0 0 17,6 17,6 0,0 19,0 19,0 0,0 8,5 8,5 0,0 9,8 9,8 0,0 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0

417 Ventilator filter N13 100 100 100 0 14,2 14,2 14,2 17,3 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

421 KøleA14k.00 - kølekondensator 100 100 100 0 33,5 33,5 33,5 31,9 31,9 31,9 21,0 21,0 21,0 24,4 24,4 24,4 9,3 9,3 9,3 12,6 12,6 12,6

422 Køle12K.00 køletårn byg 12. 100 100 100 0 13,2 13,2 13,2 16,7 16,7 16,7 15,1 15,1 15,1 17,4 17,4 17,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5

423 Afkast filter N13 100 100 100 0 8,7 8,7 8,7 16,9 16,9 16,9 3,8 3,8 3,8 12,2 12,2 12,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

424 Bund silo 15 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

425 Venti23A.04 Afkast 100 100 100 0 22,2 22,2 22,2 26,9 26,9 26,9 24,3 24,3 24,3 21,4 21,4 21,4 14,6 14,6 14,6 14,8 14,8 14,8

426 Venti23A.03 Afkast 100 100 100 0 15,2 15,2 15,2 20,7 20,7 20,7 11,9 11,9 11,9 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

427 Hætte 27A Afkast Novenco 100 100 100 0 10,7 10,7 10,7 17,7 17,7 17,7 3,6 3,6 3,6 10,9 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8

428 Novenco HJV 630 m rør 100 100 0 0 9,3 9,3 0,0 16,0 16,0 0,0 2,2 2,2 0,0 4,5 4,5 0,0 4,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0

429 Novenco HJV 630 m rør 100 100 0 0 8,8 8,8 0,0 15,5 15,5 0,0 0,5 0,5 0,0 2,3 2,3 0,0 4,1 4,1 0,0 3,9 3,9 0,0

430 Tårn26A.00 Luftindtag 100 100 0 0 7,7 7,7 0,0 14,4 14,4 0,0 5,2 5,2 0,0 1,3 1,3 0,0 2,8 2,8 0,0 1,4 1,4 0,0

431 Tårn26A.01 Luftindtag 100 100 0 0 3,7 3,7 0,0 9,9 9,9 0,0 6,5 6,5 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0

432 FiltÅ27A.00 Akast filter 100 100 0 0 7,4 7,4 0,0 12,2 12,2 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

433 FiltÅ27Ø.00 Bund af filter 100 100 0 0 18,5 18,5 0,0 23,5 23,5 0,0 19,5 19,5 0,0 19,2 19,2 0,0 7,3 7,3 0,0 7,4 7,4 0,0

434 FiltÅ27V.00 ventilator filter 100 100 0 0 9,2 9,2 0,0 12,7 12,7 0,0 11,6 11,6 0,0 10,7 10,7 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0

435 Afkast tagventilator 100 100 100 0 21,4 21,4 21,4 28,3 28,3 28,3 7,1 7,1 7,1 14,6 14,6 14,6 5,3 5,3 5,3 16,1 16,1 16,1

436 Afkast HJV630 100 100 100 0 11,3 11,3 11,3 18,0 18,0 18,0 4,3 4,3 4,3 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

437 Afkast HJV630 100 100 100 0 18,4 18,4 18,4 25,2 25,2 25,2 10,6 10,6 10,6 13,4 13,4 13,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6

438 Afkast HJV630 100 100 100 0 19,2 19,2 19,2 25,9 25,9 25,9 10,5 10,5 10,5 13,7 13,7 13,7 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8

439 Afkast HJV630 100 100 100 0 15,6 15,6 15,6 22,0 22,0 22,0 8,4 8,4 8,4 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8

440a Rør affaldsknuser 100 100 100 0 5,3 5,3 5,3 8,0 8,0 8,0 0,8 0,8 0,8 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

442 Vent26A.01 Rør på bygning 100 100 0 0 19,2 19,2 0,0 26,6 26,6 0,0 12,7 12,7 0,0 15,6 15,6 0,0 12,4 12,4 0,0 11,9 11,9 0,0

443 Vent26A.02 Rør på bygning 100 100 0 0 21,0 21,0 0,0 28,3 28,3 0,0 14,1 14,1 0,0 17,3 17,3 0,0 11,1 11,1 0,0 11,7 11,7 0,0

444 Luftkol13K.00 Kølekondensator 100 100 100 0 2,9 2,9 2,9 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

446 Luftindtag ventilator filter N13 100 100 100 0 12,9 12,9 12,9 18,4 18,4 18,4 13,4 13,4 13,4 12,1 12,1 12,1 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0

500 Tørivs2V.00 Vent P0 100 100 100 0 22,6 22,6 22,6 16,3 16,3 16,3 1,9 1,9 1,9 11,9 11,9 11,9 2,1 2,1 2,1 3,3 3,3 3,3

503 Tørivs2V.01 Vent P1 100 100 100 0 31,5 31,5 31,5 33,7 33,7 33,7 12,3 12,3 12,3 22,2 22,2 22,2 11,1 11,1 11,1 14,2 14,2 14,2

504 P1 ventilator 27 100 100 100 0 8,6 8,6 8,6 12,2 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

505 P1 ventilator 26 100 100 100 0 4,8 4,8 4,8 9,8 9,8 9,8 2,3 2,3 2,3 4,2 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 5,4 5,4 5,4

506 TøriøstV.01 Østende P1 100 100 100 0 20,9 20,9 20,9 14,9 14,9 14,9 10,9 10,9 10,9 21,2 21,2 21,2 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9

508Tørivs2V.02 Vent P2 100 100 100 0 30,0 30,0 30,0 32,6 32,6 32,6 12,7 12,7 12,7 21,6 21,6 21,6 10,1 10,1 10,1 12,3 12,3 12,3

509 P2 ventilator 25 100 100 100 0 9,8 9,8 9,8 12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 8,4 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0

510 P2 ventilator 24 100 100 100 0 2,6 2,6 2,6 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 2,0

511 TøriøstV.02 Østende P2 100 100 100 0 14,4 14,4 14,4 21,2 21,2 21,2 5,2 5,2 5,2 16,3 16,3 16,3 6,1 6,1 6,1 20,6 20,6 20,6

513 Tørivs2V.03 Vent P3 100 100 100 0 18,3 18,3 18,3 28,4 28,4 28,4 14,7 14,7 14,7 18,6 18,6 18,6 12,8 12,8 12,8 13,2 13,2 13,2

514 P3 ventilator 23 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 4,4 4,4 4,4

515 P3 ventilator 22 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1

516 TøriøstV.03 Østende P3 100 100 100 0 23,3 23,3 23,3 21,2 21,2 21,2 5,6 5,6 5,6 12,0 12,0 12,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

518 Tørivs2V.04 Vent P4 100 100 100 0 28,4 28,4 28,4 20,0 20,0 20,0 14,4 14,4 14,4 17,2 17,2 17,2 11,5 11,5 11,5 11,8 11,8 11,8

519 P4 ventilator 21 100 100 100 0 7,7 7,7 7,7 8,6 8,6 8,6 1,5 1,5 1,5 9,4 9,4 9,4 13,8 13,8 13,8 14,4 14,4 14,4

520 P4 ventilator 20 100 100 100 0 7,8 7,8 7,8 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7

521 TøriøstV.04 Østende P4 100 100 100 0 25,1 25,1 25,1 20,3 20,3 20,3 5,3 5,3 5,3 16,0 16,0 16,0 13,8 13,8 13,8 6,2 6,2 6,2

524 Tørivs2V.05 Vent P5 100 100 100 0 29,0 29,0 29,0 35,0 35,0 35,0 15,2 15,2 15,2 20,1 20,1 20,1 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2 16,2

525 P5 luftindtag 100 100 100 0 20,5 20,5 20,5 28,3 28,3 28,3 11,7 11,7 11,7 16,3 16,3 16,3 12,3 12,3 12,3 12,6 12,6 12,6

526 P5 luftindtag 100 100 100 0 20,3 20,3 20,3 28,6 28,6 28,6 11,3 11,3 11,3 16,4 16,4 16,4 11,6 11,6 11,6 11,8 11,8 11,8

527 TøriøstV.05 Østende P5 100 100 100 0 4,2 4,2 4,2 13,1 13,1 13,1 9,0 9,0 9,0 14,5 14,5 14,5 3,7 3,7 3,7 5,8 5,8 5,8

530 P2 tørreovn vestende 100 100 100 0 15,7 15,7 15,7 19,7 19,7 19,7 2,7 2,7 2,7 16,2 16,2 16,2 2,5 2,5 2,5 4,6 4,6 4,6

531 P3 tørreovn vestende 100 100 100 0 9,0 9,0 9,0 17,1 17,1 17,1 4,9 4,9 4,9 9,6 9,6 9,6 5,5 5,5 5,5 7,2 7,2 7,2

532 Nyt filter/afkast 100 100 100 0 12,5 12,5 12,5 23,0 23,0 23,0 17,4 17,4 17,4 19,6 19,6 19,6 18,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,9

601Af Afkast filter N26 100 100 100 0 5,8 5,8 5,8 19,0 19,0 19,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

601Ve Ventilator filter N26 100 100 100 0 17,1 17,1 17,1 23,4 23,4 23,4 1,8 1,8 1,8 16,0 16,0 16,0 1,9 1,9 1,9 15,0 15,0 15,0

602 MaimøP.01 Luftindtag Maier mølle 100 100 100 0 5,6 5,6 5,6 19,2 19,2 19,2 2,3 2,3 2,3 11,7 11,7 11,7 1,6 1,6 1,6 16,3 16,3 16,3

603 Port Maiier mølle 100 100 100 0 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 11,0 6,9 6,9 6,9 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

604 Flisanlæg 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

609 Maimø35V.00 Afkast v Maier 100 100 100 0 7,2 7,2 7,2 13,8 13,8 13,8 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

610 MsisiloØ.00 Motor flissilo 10 100 0 0 0 22,9 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0

613 Svejs09V.00 Ventilator svejseafsug 100 100 100 0 0,2 0,2 0,2 11,7 11,7 11,7 7,6 7,6 7,6 20,4 20,4 20,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4

614 Svejs09A.00 Afkast svejseafsug 100 100 100 0 19,1 19,1 19,1 26,1 26,1 26,1 32,3 32,3 32,3 30,4 30,4 30,4 26,8 26,8 26,8 26,5 26,5 26,5

615 Noven01V.00 Ventilator Novenco 100 100 100 0 5,5 5,5 5,5 9,7 9,7 9,7 8,1 8,1 8,1 12,1 12,1 12,1 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5

617 Mobil flishugger 100 0 0 0 50,5 0,0 0,0 58,1 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0

622By Bygning, råvarer, vest 100 100 100 0 12,5 12,5 12,5 10,8 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

623By Bygning, råvarer, øst 100 100 100 0 17,1 17,1 17,1 27,3 27,3 27,3 10,3 10,3 10,3 7,0 7,0 7,0 10,3 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0

624By Bygning, råvarer, syd 100 100 100 0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

625By Bygning, produktion, vest 100 100 100 0 7,8 7,8 7,8 17,7 17,7 17,7 0,8 0,8 0,8 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7

626By Bygning, produktion, øst 100 100 100 0 19,0 19,0 19,0 31,7 31,7 31,7 16,1 16,1 16,1 17,5 17,5 17,5 3,3 3,3 3,3 5,6 5,6 5,6

627Åb Portåbning 100 0 0 0 15,9 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0

628By Bygning, færdigvarer, nord 100 100 100 0 9,6 9,6 9,6 16,7 16,7 16,7 6,1 6,1 6,1 9,7 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9 5,9

629Ma Filteranlæg 100 100 100 0 22,5 22,5 22,5 36,0 36,0 36,0 15,1 15,1 15,1 23,3 23,3 23,3 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0

630 nyt filter Maier Mølle 100 100 100 0 16,4 16,4 16,4 28,7 28,7 28,7 10,7 10,7 10,7 21,3 21,3 21,3 12,7 12,7 12,7 13,5 13,5 13,5

Rute J Brovægt 24 20 0 0 3,9 3,1 0,0 5,6 4,8 0,0 12,2 11,4 0,0 14,3 13,5 0,0 0,9 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0

Rute A Kørsel 26 0 0 0 21,3 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0

Rute B Kørsel 54 41 0 0 21,8 20,6 0,0 24,9 23,7 0,0 25,8 24,6 0,0 23,7 22,5 0,0 20,2 19,0 0,0 18,9 17,7 0,0

Rute C Kørsel 24 19 0 0 16,0 14,9 0,0 23,5 22,4 0,0 20,8 19,7 0,0 19,5 18,4 0,0 15,3 14,2 0,0 14,4 13,3 0,0

Rute D Kørsel 22 23 0 0 17,5 17,8 0,0 18,1 18,4 0,0 22,5 22,8 0,0 20,4 20,7 0,0 16,9 17,2 0,0 15,6 15,9 0,0

Rute F Kørsel 1 4 0 0 9,2 13,3 0,0 11,4 15,5 0,0 15,2 19,3 0,0 12,9 17,0 0,0 9,0 13,1 0,0 8,0 12,1 0,0

Rute G Dozer flis m.v. 64 51 54 0 24,9 23,9 24,2 37,8 36,9 37,2 19,2 18,3 18,6 25,7 24,7 25,0 22,2 21,2 21,5 23,0 22,1 22,4

Rute H Dozer brændsel 2 2 1 0 14,7 15,5 13,7 14,3 15,1 13,3 0,1 0,9 0,0 11,0 11,8 10,0 9,9 10,7 8,9 7,2 8,0 6,2

STØJBIDRAG I ALT [dB(A)] 51,3 43,8 43,7 58,5 47,7 47,6 40,6 38,7 38,1 42,6 40,2 39,9 42,5 37,9 37,7 43,4 38,5 38,4

SAMLET UDV. USIKKERHED ±[dB] 4,4 2,1 2,1 4,8 1,9 1,9 2,6 2,4 2,5 2,6 1,9 1,9 3,7 2,6 2,7 3,7 2,5 2,5

STØJVILKÅR 55 45 40 55 45 40 45 40 35 45 40 35 55 45 40 55 45 40

Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)] 51 44 44 59 48 48 41 39 38 43 40 40 43 38 38 43 38 38

Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDET

Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT

Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet

www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

19


www.niras.dk

12.4 Emissionsplaner

Emissionsplaner der viser placering af støjkilder, køreruter, skærme mm.

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

20


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

21


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

22


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

23


www.niras.dk

Novopan Træindustri A/S:

Miljømåling - ekstern støj

24


Sagens akter

Dato Beskrivelse

22. december 2011 Ansøgning modtaget.

29. februar 2012 Sendt spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen.

1. marts 2012 Sendt referat af møde den 24. februar 2012.

16. marts 2012 Modtaget 1. revideret ansøgning eks. bilag C.

20. marts 2012 Modtaget bilag C.

19. april 2012 Sendt supplerende spørgsmål og bemærkninger til

den reviderede ansøgning.

27. april 2012 Modtaget oversigtstegning og flowskema for filteranlægget

af mærket EWK.

1. maj 2012 Modtaget 2. revideret ansøgning eks. bilag

5. juni 2012 Sendt udkast til miljøgodkendelse i høring hos virksomheden.

11. juni 2012 Telefonisk henvendelse fra Novopan med kommentarer

til udkast til miljøgodkendelse.

Bilag 6

Side 1/1


Lovgrundlag m.m.

Lov om miljøbeskyttelse

− Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om

miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Godkendelsesbekendtgørelsen

− Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse

af listevirksomhed.

Affaldsbekendtgørelsen

− Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.

Godkendelsesvejledningen

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

Støjvejledningen

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra

virksomheder.

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om

ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening

fra virksomheder.

B-værdier

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer

til vejledningen.

− Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra

virksomheder.

BAT-notes

− Final Draft BAT Guidance Note on Best Available Techniques for the

production af Pater Pulp, paper and Board”, April 2010 fra epa, Environmental

Protection Agency (den irske Miljøstyrelse).

Bilag 7

More magazines by this user
Similar magazines