Brochure om Varde Gymnasium 2013 - Varde Gymnasium og HF

varde.gym.dk

Brochure om Varde Gymnasium 2013 - Varde Gymnasium og HF

Varde Gymnasium og HF – en oplevelse for livet…


» «

Side

Rektor har ordet:

Her får du gode år

– både for hjernen

og for hjertet

Finn Olsen

rektor

At være ægte VG’er er at turde ud-

vikle sig, at turde uddanne sig,

at turde de nogle gange lidt skæve

vinkler – det hele tilsat masser af

godt humør.

Når du er startet på Varde Gymnasium og HF, bliver du

hurtigt en del af den særlige kultur, der hersker og trives

her på skolen.

Hvis du har lyst, hvirvles du ind i et sammensurium af

aktiviteter, der ikke bare har at gøre med skemalagte

timer, lektier og pligter, men som er med til at udvikle

andre sider af os selv på en god og sjov måde.

Du vil opleve, at lærerne på Varde Gymnasium og HF

tager initiativ til fx frivillig idræt, billedkunst og musik,


kor, naturvidenskabsfestival, teater, skolefest med

lancier og meget andet.

Men det er selvfølgelig ikke kun lærerne, der serverer

alle de spændende aktiviteter for dig. Her på gymnasiet

er eleverne – bl.a. gennem elevrådet og festudvalget

»Warwath« – også på banen med fx tilrettelæggelse af

Operation Dagsværk, forskellige fester og caféer, årets

revy og elevavisen Mercurius.

Side


Studentereksamen

Side

Med en studentereksamen får du en bred almen

viden, som ruster dig til et liv i et moderne

demokratisk samfund. En studentereksamen gør

dig også klar til en videregående uddannelse.

Gymnasieuddannelsen er en tre-årig uddannelse,

som du kan sammensætte, så den kvalificerer dig

til at søge ind på din ønskeuddannelse.

I gymnasiet starter du med et grundforløb, der

varer et halvt år og slutter med det endelige valg

af studieretning. Studieretningsforløbet starter 1.

januar og varer resten af gymnasietiden.

I løbet af de tre år møder du en lang række fag.

Nogle af fagene er obligatoriske for alle, andre

fag hører til studieretningsforløbet, mens de

sidste fag kan vælges på tværs af klasserne.

Varde Gymnasium og HF møder du mange for-

skellige undervisningsformer som fx individuelt

arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. I en

stor del af undervisningen spiller it en vigtig rolle.

I moderne gymnasieundervisning arbejder fagene

sammen, og uanset hvilken af studieretningerne

du vælger, vil du møde en lang række tværfaglige

forløb.

Her er byggestenene til

din studentereksamen!

Engelsk,

Spansk, Tysk

Engelsk

Samfundsfag

Studieretningsfag

1 2 3 4 5 6 7 8

Musik

Engelsk

Samfundsfag,

Engelsk,

Matematik

Matematik

Samfundsfag

3. studieretningsfag

Fællesfag

Matematik,

Kemi, Fysik

Matematik

Bioteknologi

■ Dansk, historie, idræt, engelsk

■ 2. fremmedsprog (tysk eller et af begyndersprogene

fransk, italiensk og spansk)

■ Matematik og samfundsfag

■ Musik, billedkunst eller dramatik

■ Fysik og to af fagene biologi, kemi og naturgeografi

■ Religion og oldtidskundskab

Valgfag

■ A-niveau: engelsk, tysk, matematik, fysik, kemi, biologi,

samfundsfag

■ B-niveau: samfundsfag, matematik, fysik, kemi, biologi,

naturgeografi, psykologi, filosofi, religion, idræt, musik,

billedkunst, dramatik

■ C-niveau: astronomi, kemi, erhvervsøkonomi, psykologi,

filosofi, tysk, latin

Matematik

Biologi


Engelsk, Spansk og Tysk

Sæt fokus på sprog og

den store verden

■ ■ Evne til at begå sig i den globaliserede verden

■ ■ Interkulturel kompetence

■ ■ Bred sprogbeherskelse med mulighed for at lære fire sprog

■ ■ Kultur og samfundsforhold på tværs af kontinenterne i et

nutidigt og historisk perspektiv

■ ■ Møde med mennesker og samfund gennem tekster, film,

billeder, musik og internet

■ ■ En solid sproglig studentereksamen der i særlig grad

kvalificerer dig til mange spændende videregående

uddannelser

Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk A og Tysk B

Obligatoriske fag: Biologi C, Dansk A, Fysik C, Historie A,

Idræt C, Matematik C, Naturgeografi C,

Oldtidskundskab C, Religion C,

Samfundsfag C og 1 kunstnerisk fag

(Billedkunst C, Dramatik C eller Musik C)

2-3 valgfag: 1 valgfag på B-niveau eller Tysk A og

ENTEN 1 af fagene Naturgeografi, Fysik,

Biologi, Matematik på B-niveau

ELLER Latin C og 1 andet fag

på C-niveau.

Engelsk og Samfundsfag

Sæt fokus på samfund og individ

■ Sprog og samfund

■ Forståelse og anvendelse af engelsk

■ Litteratur og kultur i den engelsktalende verden

■ Menneskets identitet

■ Økonomiske, politiske og kulturelle sammenhænge

■ Aktuelle emner og problemstillinger

■ Spændende uddybningsmuligheder med 3. studieretningsfag

Studieretningsfag: Engelsk A og Samfundsfag B

3. Studieretningsfag: Psykologi C, Biologi B, Dramatik C,

Filosofi C eller Naturgeografi C/B

Obligatoriske fag: Biologi C, Dansk A, Fysik C, Historie A,

Idræt C, Matematik C, Naturgeografi C,

Oldtidskundskab C, Religion C,

1 kunstnerisk fag (Billedkunst C,

Dramatik C eller Musik C) og et 2.

Fremmedsprog (Fransk A, Italiensk A,

Spansk A eller Tysk B)

2-3 valgfag: Læs mere om valgfagene*)

på www.varde-gym.dk

*) bl.a. om krav om Matematik B i forbindelse med

Samfundsfag A

Særligt tilbud til elever med studieretningen

Engelsk A og Samfundsfag B:

International Klasse

Hvert år vil der blive arbejdet med et internationalt

tema i en række fag og i forskellige tværfaglige

sammenhænge. I tilknytning hertil foretages der en årlig

studierejse til udlandet.

Der bliver således mulighed for sammen at tage ud

og med egne øjne se de ting, der undervises i, møde

mennesker og lære jævnaldrende unge at kende

forskellige steder i verden.

Der vil blive søgt tilskud til dækning af udgifterne ved

de årlige studieture, men du må påregne en samlet

udgift over de tre år på ca. 12.000 kr.

Nærmere beskrivelse og tilmeldingsblanket findes på

www.varde-gym.dk

Side


Side

Musik og Engelsk

Sæt fokus på kunst og kultur

■ Kunstnerisk udfoldelse og teori

■ Sprog og kultur

■ Analyse og perspektiv i sprog og musik

■ Musikudøvelse og viden om musik

■ Kommunikation på engelsk og kendskab til

engelsktalende kulturer

■■ Spændende muligheder i samarbejdet med

3. studieretningsfag

■ Forkundskaber i musik ikke nødvendige

Studieretningsfag: Musik A og Engelsk A

3. Studieretningsfag: Dramatik C, Billedkunst C, Fysik B eller

Psykologi C, Filosofi C

Obligatoriske fag: Biologi C, Dansk A, Fysik C, Historie A,

Idræt C, Matematik C, Naturgeografi

C, Oldtidskundskab C, Religion C,

Samfundsfag C og et 2. Fremmedsprog

(Fransk A, Italiensk A, Spansk A eller

Tysk B)

1-2 valgfag: Sprog A eller et B-fag og et

naturvidenskabeligt B-fag.

Med fysik B som 3. studieretningsfag:

Sprog A eller et B-fag og et frit valgfag.

Samfundsfag og Engelsk

Sæt fokus på samfund og globalisering

■ ■ Internationale sammenhænge og samarbejde

■ ■ Menneskets identitet

■ ■ Økonomiske og politiske sammenhænge

■ ■ Analyse, statistik og matematiske modeller

■ ■ Kommunikation på globaliseringens sprog engelsk

■ ■ Historiske, kulturelle og aktuelle forhold i den

engelsktalende verden

■ ■ Udblik og engagement

Studieretningsfag: Samfundsfag A, Engelsk A og Matematik B

Obligatoriske fag: Biologi C, Dansk A, Fysik C, Historie A,

Idræt C, Naturgeografi C,

Oldtidskundskab C, Religion C,

1 kunstnerisk fag (Billedkunst C,

Dramatik C eller Musik C) og et

2. Fremmedsprog (Fransk A, Italiensk A,

Spansk A eller Tysk B)

1-2 valgfag: Et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

(Biologi, Fysik eller Naturgeografi) og

dertil et frit valgfag for elever med Tysk

som 2. Fremmedsprog.

Matematik og Samfundsfag

Sæt fokus på samfund og økonomi

■ Matematiske modeller

■ Samfund og økonomi

■ Analyse og statistik

■ Familieforhold og politik

■ Aktuelle emner og problemstillinger

■ Spændende muligheder med 3. studieretningsfag

Studieretningsfag: Matematik A og Samfundsfag B

3. Studieretningsfag: Erhvervsøkonomi C, Naturgeografi C/B,

Biologi B, Fysik B

Obligatoriske fag: Biologi C, Dansk A, Engelsk B, Fysik C,

Historie A, Idræt C, Naturgeografi C,

Oldtidskundskab C, Religion C,

1 kunstnerisk fag (Billedkunst C,

Dramatik C eller Musik C) og et

2. Fremmedsprog (Fransk A, Italiensk A,

Spansk A eller Tysk B)

1-2 valgfag: Samfundsfag A, Sprog A eller

3. studieretningsfag A (hvis 3.

studieretningsfag er på B-niveau)

og 1 B- eller C-fag afhængigt af valget af

3. studieretningsfag.


Matematik, Kemi

og Fysik

Sæt fokus på naturvidenskaben

■ Naturvidenskabelig metode i industri og sundhedsvæsen

■■ Matematiske modeller – statistik og forudsigelser

■ Kemiens undersøgelse og beskrivelse af, hvordan stoffer er

opbygget og reagerer

■ Fysikkens undersøgelse og beskrivelse af den verden, du lever i

■ Naturvidenskabelig forskning – historisk set og med de nye

resultater

■ Praktisk laboratoriearbejde

■ Direkte adgangsvej til alle natur- og sundhedsvidenskabelige

samt tekniske uddannelser

Studieretningsfag: Matematik A, Kemi B og Fysik B

Obligatoriske fag: Biologi C, Dansk A, Engelsk B, Historie

A, Idræt C, Oldtidskundskab C, Religion

C, Samfundsfag C, 1 kunstnerisk fag

(Billedkunst C, Dramatik C eller Musik

C) og et 2. Fremmedsprog (Fransk A,

Italiensk A, Spansk A eller Tysk B)

1-2 valgfag: Kemi A, Fysik A eller Sprog A og et valgfrit

fag på C-, B- eller A-niveau. Hvis Kemi A

eller Fysik A vælges, kan begyndersprog

(Fransk, Italiensk og Spansk) afsluttes på

B-niveau.

Bioteknologi

og Matematik

Sæt fokus på Bioteknologi

■ Matematiske modeller

■ Samarbejde med erhvervsliv og forskermiljøer

■ Arbejde i laboratorier med mange forskellige teknikker

■ Etik og kritisk stillingtagen

■ Lægemidler, biobrændsel og DNA-analyser

■ Direkte adgangsvej til alle sundhedsvidenskabelige

uddannelser og mulig vej til andre naturvidenskabelige og

tekniske uddannelser

■ Bioteknologi adgangsgivende som Biologi B og Kemi B

Studieretningsfag: Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

Obligatoriske fag: Dansk A, Engelsk B, Historie A,

Idræt C, Oldtidskundskab C,

Religion C, Samfundsfag C,

1 kunstnerisk fag (Billedkunst C,

Dramatik C eller Musik C)

og et 2. Fremmedsprog (Fransk A,

Italiensk A, Spansk A eller Tysk B)

0-1 valgfag: Kemi A, Fysik A, Sprog A eller et valgfrit

fag på C-, eller B-niveau. Begyndersprog

(Fransk, Italiensk og Spansk) kan på

denne studieretning afsluttes på Bniveau.

Matematik og Biologi

Sæt fokus på krop, sundhed og natur

■ ■Matematiske modeller

■ ■Kroppens virkemåde

■ ■Genetik, DNA og bioteknologi

■ ■Natur og miljø

■ ■Statistik og forudsigelser

■ ■Praktisk laboratoriearbejde


■Spændende uddybninger af kroppens virkemåde

gennem 3. studieretningsfag

Studieretningsfag: Matematik A og Biologi B

3. Studieretningsfag: Idræt B, Kemi B eller Fysik B

Obligatoriske fag: Dansk A, Engelsk B, Fysik C, Historie A,

Idræt C, Kemi C, Oldtidskundskab C,

Religion C, Samfundsfag C,

1 kunstnerisk fag (Billedkunst C,

Dramatik C eller Musik C) og et

2. Fremmedsprog (Fransk A, Italiensk A,

Spansk A eller Tysk B)

1-2 valgfag: Biologi A, Sprog A eller 3. Studieretningsfag

A og dertil 1 frit valgfag.

Side


Side

HF-eksamen

Varde Gymnasium og HF har hf-uddannelsen

sin helt egen profil, hvori der fx indgår:

■■ Tutorordning – som kursist får du tilknyttet en lærer,

som er din tutor. Tutoren følger dig gennem hele

hf-forløbet og hjælper dig med at sætte fokus på fx

dagligdagen, forberedelsen og deltagelsen i undervis-

ningen.

■ Fælles hf-arrangementer.

■■ Værkstedstimer – skemalagt undervisning med fokus

på fx arbejdsformer og studieteknik.

■ Studiebogen som du skriver sammen med tutoren for

at se de fremskridt, du gør inden for de enkelte fag

og i processen med at udvikle dig til studerende.

■ Tværfaglige forløb i kultur- og samfundsfagsgruppen,

samt i den naturvidenskabelige faggruppe.

Ligesom i gymnasiet samarbejdes der generelt mellem

fagene. Der anvendes it i stort omfang, og undervisnings-

og tilrettelæggelsesformerne varieres. Der stilles

krav til kursisterne om at vise respekt for deres medkursister,

om at overholde regler og om at samarbejde.

Varde Gymnasium og HF arbejder lærerne og

kursisterne således sammen om at ruste kursisterne

bedst muligt til at gå videre i et uddannelsesforløb efter

deres hf-eksamen.


Her er byggestenene

til din hf-eksamen!

1. år

Dansk

Engelsk

Kultur- og samfundsfag

(religion, samfundsfag

og historie)

Musik, billedkunst eller

dramatik

Idræt

Naturvidenskabelig faggruppe

(kemi, biologi og geografi)

Matematik

2. år

Dansk

Engelsk

Kultur- og samfundsfag

(religion, samfundsfag

og historie)

2- 4 valgfag

F.eks. billedkunst, dramatik,

tysk, matematik, biologi,

idræt, naturgeografi,

kemi, samfundsfag

(alle på B-niveau)

Eller astronomi,

erhvervsøkonomi, musik,

filosofi, psykologi,

latin og fysik

(alle på C-niveau)

Den naturvidenskabelige faggruppe

Den naturvidenskabelige faggruppe er ikke et

selvstændigt fag, men derimod tre fag (biologi, geografi

og kemi) der indgår i et tæt samarbejde, således at de

tre fag hele tiden arbejder med fælles emner. Der læg-

ges stor vægt på, at de emner der arbejdes med, belyser

de naturvidenskabelige problemstillinger i hverdagen,

og at der i undervisningen indgår mange praktiske un-

dersøgelser, eksperimenter og ekskursioner.

Kultur- og samfundsfagsgruppen

Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene

historie, religion og samfundsfag, som samarbejder om

fællesfaglige emner som fx samfundsforandringer, kul-

turforskelle og globalisering. Samtidig fremstår fagene i

den daglige undervisning som selvstændige fag

med hvert deres særlige undervisningsstof.

Side


Side 10

Valgfagsudbud for

gymnasieelever

A-niveau: Biologi, Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik,

Samfundsfag, Tysk

B-niveau: Billedkunst, Biologi, Dramatik, Filosofi,

Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Musik,

Naturgeografi, Psykologi, Religion, Sam-

fundsfag

C-niveau: Astronomi, Kemi, Erhvervsøkonomi, Filosofi,

Latin, Tysk og Psykologi

Valgfagsudbud for

hf-kursister

B-niveau: Billedkunst, Biologi, Dramatik, Idræt, Kemi,

Matematik, Musik, Naturgeografi, Religion,

Samfundsfag

C-niveau: Astronomi, Erhvervsøkonomi, Filosofi,

Fysik, Latin, Tysk, Musik og Psykologi

A- og B-niveaufag kræver at faget er fulgt på lavere

niveau (eller følges samtidig, hvis det er skemateknisk

muligt)

Sådan melder du dig

til gymnasiet eller HF

1. Meld dig til gymnasiet eller HF på www.optagelse.dk

2. Udfyld rubrikkerne med dine og dine værgers personlige

data.

3. Vælg om det er gymnasie- eller hf-uddannelsen, som pas-

ser bedst til dig og dine videre mål

4. Vælg dit kunstneriske fag mellem fagene Billedkunst,

Dramatik og Musik.

Hvis du vælger gymnasiet:

5. Skriv, hvilken studieretning du ønsker mest. Det endelige

studieretningsvalg foregår 1. december i 1.g.

Brug hjemmesiden www.varde-gym.dk til at finde mere

information om de enkelte studieretninger.

6. Vælg 2. fremmedsprog mellem sprogene Tysk B, Italiensk

A, Spansk A og Fransk A. Dette gælder ikke, hvis du er

mest interesseret i studieretningen med Engelsk, Spansk

og Tysk. Vær opmærksom på, at spansk, italiensk og fransk

kan afsluttes på B-niveau for elever, som vælger Fysik

A/Kemi B, Kemi A/Fysik B eller Bioteknologi A.


Unikke rammer

Varde Gymnasium og HF har efter en stor ombygning for

nogle år siden fået helt unikke rammer for eleverne med

en ny kantine, et stort lyst torv og en stor garderobe

med et aflåseligt skab til hver elev.

Der er altid mulighed for at finde en krog til såvel arbejde

som afslapning. Overalt på skolen er der trådløst inter-

net, hvilket gør det nemt at anvende bærbare compu-

tere til noter, gruppearbejde og projektarbejde.

Skema, beskeder, dokumenter, fravær, karakterer og

spørgeskemaer ses, sendes og besvares via Lectio-

platformen – se www.varde-gym.dk og brug linket til

Lectio for at se eksempler på klasseskemaer mm.

Med indvielsen af Campus Varde i 2011 vil der fremover

være samlet cirka 1400 unge i området omkring Varde

Gymnasium og HF. Det vil skabe muligheder for et

enestående samarbejde om fag og undervisning, men

det er frem for alt basis for en helt særlig ungdomskul-

tur med spændende aktiviteter af enhver art.

Side 11


VARDE GYMNASIUM OG HF Frisvadvej 72 · 6800 Varde · Tlf 75 22 16 11 · Fax 75 22 05 98 · www.varde-gym.dk

2013

More magazines by this user
Similar magazines