Download - Marselisborg

marselisborg.org

Download - Marselisborg

Profil

socIale kompetencer

E Følelsesmæssig stabilitet: (Emotional Stability)

S Udadvendthed: (Sociability)

P Personlige relationer: (Personal Relations)

ForandrIngsBeredskaB

A Selvsikkerhed: (Ascendancy)

V Energi: (Vigor)

proBlemtIlgang/IndlærIngsevne

r Ansvarlighed: (Responsibility)

C Forsigtighed: (Cautiousness)

o Kreativ tænkning: (Original Thinking)

i ndhold

Hvad indholder Profil-redskabet

PROFIL er et redskab, som måler otte personlighedstræk af væsentlig betydning for

individuel funktion og adfærd i hverdagen og på en given arbejdsplads. De otte træk er:

Følelsesmæssig stabilitet: E (Emotional Stability), Udadvendthed: S (Sociability), Personlige

relationer: P (Personal Relations), Selvsikkerhed: A (Ascendancy), Energi: V (Vigor), Ansvarlighed:

R (Responsibility), Forsigtighed: C (Cautiousness), Kreativ tænkning: O (Original Thinking)

PROFIL-spørgeskemaet er opbygget af 38 grupper af spørgsmål, som hver indeholder fire sætninger,

der i forskellige kombinationer matcher fire af de otte personlighedstræk. Testformatet er

karakteriseret ved, at testpersonen er tvunget til at vælge mellem, hvilke sætninger der passer bedst

på ham/hende (“forced-choice-metoden”). Testpersonen skal for hver spørgsmålsgruppe angive den

sætning, som passer bedst ved at svare JA, og den sætning, som passer dårligst ved at svare NEJ.

Det tager ca. 20-25 minutter at besvare de 38 spørgsmål. Administration og scoring af testen er enkel

og kan foretages enten helt eller delvist over internettet via Hogrefe Psykologisk Forlag A/S testportal.

Tolkning af testen og opfølgning i form af samtale kræver en certificering i brug af PROFIL

hos Marselisborg Uddannelse. Den praktiske administration af PROFIL er beskrevet i kompendiet

Administration og scoring, der også kan downloades fra testportalen.

Borgere, der er normalt begavede og behersker dansk på et rimeligt niveau, kan besvare PROFIL.

Det bør sikres, at borgeren forstår testens formål, herunder dens anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Det bør i hvert tilfælde vurderes, om testen er relevant at inddrage, om borgerens

sproglige formåen er tilstrækkelig til at tage den, og om der er andre forhold, der gør testning problematisk.

Borgere bør ikke bedes om at afgive unødvendige personlige informationer.

6 7

h vad I ndholder p roFIl-redskaB et

More magazines by this user
Similar magazines