Hent og læs PDF med hele prospektet her - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

Hent og læs PDF med hele prospektet her - Velkommen til Business ...

Et nyt spændende marked for investeringer

inden for landbrugsområdet

AgroCon Soil Invest A/S


Indbydelse til investering

Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem

til at investere i AgroCon Soil Invest A/S, ”Selskabet”

Investeringen henvender sig til både

privatpersoner og virksomheder, der har et

ønske om en høj forrentning af deres midler –

idet der forventes et årligt afkast på

gennemsnitligt 12,16 % af det indskudte beløb i

15 år. Der kan anvendes frie midler, midler fra

selskaber og holdingselskaber samt

pensionsmidler efter gældende regler til

investering i Selskabet.

Selskabet skaber afkastet til det budgetterede

udbytte ved at investere i /udleje jord. Købet

finansieres via anvendelse af den i Selskabet

kontante indskudte selskabskapital. Selskabet

budgetterer med indtægter fra

udlejning/bortforpagtning af jorden samt

tilbagesalg af aktier. Derved får selskabet

driftsoverskud hvert år. En del af

driftsoverskuddet anvendes til betaling af

omkostninger samt jordskatter, mens resten

anvendes til udbetaling af udbytte til

aktionærerne.

Ansvarlige for prospektet

Nærværende prospekt med tilhørende

foreløbige budgetter er udarbejdet af AgroCon

Aps, cvr.nr. 30 72 98 03 efterfølgende benævnt

AgroCon og udtaler sig om forhold, der gør sig

gældende i juni 2010.

1

Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes

som indikativer. Der gøres opmærksom på, at

nærværende prospekt giver en beskrivelse af

investeringen, men er ikke udtømmende.

AgroCon erklærer herved at have gjort vores

bedste for at sikre at oplysningerne i prospektet

efter vores bedste vidende er i

overensstemmelse med fakta, og at der ikke er

udeladt oplysninger, som kan påvirke dets

forhold.

Prospektet indeholder efter vores overbevisning

de oplysninger, der anses for nødvendige for, at

investorerne og deres rådgivere kan danne sig

et velbegrundet skøn over selskabets aktiver og

passiver, finansielle stilling, resultater og

fremtidsudsigter.

Nærværende prospekt er grundet

minimumstegningen på DKK 400.000 ikke

omfattet af prospektbekendtgørelsen.

AgroCon opfordrer alle investorer til at rådføre

sig med egne rådgivere før beslutning om

bindende tegning træffes.

Juni 2010

Brian Kristiansen

CEO


AgroCon Soil Invest A/S - En attraktiv investering

Hvorfor investere I jord og hvorfor Rumænien?

Central- og Østeuropa er et nyt, meget attraktivt marked for investeringer på landbrugsområdet. Som et

af de nye medlemslande i EU er Rumænien særlig attraktivt, idet der er stor fokus på vækst og mulighed

for store landbrugsprojekter. Rumænien byder tillige på noget af verdens mest frugtbare landbrugsjord.

Investorer kan nu blive ejer af aktier baseret på værdifast jord i Rumænien med potentielt højt afkast.

Investor investerer i AgroCon Soil Invest A/S som via datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. køber

jord og bortforpagter denne til AgroCon’s driftsselskab, herefter benævnt AC S.R.L., som varetager selve

driften af jorden. Herved undgår investorerne risikoen samt det komplekse juridiske og operationelle

ansvar for driften af jorden. Forpagtningsaftalen på jorden indgås i euro og pristalsreguleres med 4 %

årligt. AC S.R.L. tilbagekøber successivt over 15 år halvdelen af aktierne i Agrocon Soil Invest S.R.L. til en

på forhånd fastlagt pris, der stiger 7 % hvert år. Første aktiehandel sker i 2012 til kurs 125 og den sidste

aktiehandel sker i 2025 til kurs 301, hvilket er 195 % højere end AgroCon Soil Invest A/S oprindeligt

stiftede selskabet til (102). Det danske moderselskab AgroCon Soil Invest A/S modtager herved årlige

betalinger og ejer ved udgangen af perioden 50 % af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. Denne form for

investering giver investorerne et løbende gennemsnitligt afkast på 12,16 % af det indskudte beløb,

såfremt den resterende halvdel af aktierne afhændes til kurs 301 i 2025.

Løbende fast indtægt

Gennemsnitligt højt årligt afkast

Løbende værditilvækst

Konjunktur uafhængig investering

Minimumstegning er DKK 400.000,-.

Omkostningerne ved driften af landbruget, ledelse m.v.

afholdes af AC S.R.L. alene og ikke af investorerne.

Jorden opkøbes i det sydvestlige Rumænien og er en af

de mest frugtbare jordtyper i verden. Det tilsigtes at

resten af jorden sælges i år 2025 og at selskabet

herefter opløses med mindre andet aftales blandt

investorerne.

Investeringen tilbydes på aktiebasis og investor kan på

ethvert tidspunkt under den valgte periode sælge

aktierne til tredjepart, herunder rettighederne til det

årlige afkast og den endelige betaling.

Struktur og aftaler

2

Projektet er kendetegnet ved at have

et særdeles attraktivt afkast.


Det danske selskab AgroCon Soil Invest A/S, som investorerne køber aktier i, stifter et rumænsk

datterselskab, kaldet AgroCon Soil Invest S.R.L. Det rumænske datterselskab er 100 % ejet af det danske

selskab. Det rumænske datterselskab opkøber jorden og videreudlejer/bortforpagter den til AC S.R.L.,

der er juridisk og økonomisk uafhængig af AgroCon Soil Invest A/S.

Investor


Investor


AgroCon Soil

Invest A/S

Investor


Selskabskapital DKK 150 mio.

Stifter datterselskab med en

nominel selskabskapital på 87,4 mio. RON


AgroCon Soil Invest S.R.L

Selskabskapital RON 87,4 mio.

(DKK 153 mio.)

Køber jorden og udlejer denne til AC S.R.L.

3

AgroCon Aps

(AC DK)


AgroCon S.R.L.

(AC S.R.L.)

Driftsselskabet AC S.R.L. lejer jord, betaler

forpagtning plus køber løbende aktier af AgroCon

Soil Invest A/S.


Administrations- og managementaftale

AgroCon Soil Invest A/S indgår en administrations- og managementaftale med det dansk ejede AC DK,

hvorefter det står for den daglige ledelse i Rumænien.

Aftalen omfatter udover selve driften af jorden:

Administration i Rumænien.

Administration i Danmark.

Kontakt til revisor og advokat.

Budgetter, økonomistyring, daglig bogføring, betalinger mv.

Anbringelse af likvide midler

Årsrapport udarbejdes i samarbejde med Selskabets revisor.

Rapportering til aktionærerne.

Forpagtningsaftale for 15-års periode

Der er herfor aftalt et årligt honorar på € 45.000.

Det er aftalt, at AC S.R.L. successivt fra 2012-2025 køber halvdelen af aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L.

til en pris der i 2012 er kurs 125 og som stiger med 7 % årligt og i 2025 er kursen på aktierne 301. Aftalen

om køb af aktier i AgroCon Soil Invest S.R.L. er uopsigelig for begge parter.

4


Budget og budgetforudsætninger

for AgroCon Soil Invest S.R.L.

Der er anvendt følgende forudsætninger i budgetterne

Valuta: RON omregnet til DKK (1 RON = 1,75 DKK)

År Indtægt Driftsomkostning

Jordskat Renteindtægt

Resultat

før skat

5

Skat 16% Resultat

efter skat

Selskabs-

kapital

2010 -250.000 1.220.375 970.375 -155.260 815.115 153.815.115

2011 2.607.500 -793.425 -157.500 130.982 1.787.557 -286.009 1.501.548 155.316.663

Udbytte fra

Agrocon Soil

Invest S.R.L. til

Agrocon Soil

Invest A/S

2012 5.423.600 -825.162 -327.600 228.583 4.499.421 -719.907 3.779.514 153.000.000 6.096.177

2013 5.640.544 -858.168 -340.704 474.252 4.915.923 -786.548 4.129.375 153.000.000 4.129.375

2014 5.866.166 -892.495 -354.332 346.409 4.965.748 -794.520 4.171.228 153.000.000 4.171.228

2015 6.100.812 -928.195 -368.505 349.130 5.153.242 -824.519 4.328.723 153.000.000 4.328.723

2016 6.344.845 -965.323 -383.246 359.367 5.355.643 -856.903 4.498.740 153.000.000 4.498.740

2017 6.598.639 -1.003.936 -398.575 370.418 5.566.546 -890.647 4.675.898 153.000.000 4.675.898

2018 6.862.584 -1.044.093 -414.519 381.933 5.785.906 -925.745 4.860.161 153.000.000 4.860.161

2019 7.137.088 -1.085.857 -431.099 393.910 6.014.042 -962.247 5.051.795 153.000.000 5.051.795

2020 7.422.571 -1.129.291 -448.343 406.367 6.251.303 -1.000.209 5.251.095 153.000.000 5.251.095

2021 7.719.474 -1.174.463 -466.277 419.321 6.498.055 -1.039.689 5.458.366 153.000.000 5.458.366

2022 8.028.253 -1.221.441 -484.928 432.794 6.754.677 -1.080.748 5.673.929 153.000.000 5.673.929

2023 8.349.383 -1.270.299 -504.325 446.805 7.021.564 -1.123.450 5.898.114 153.000.000 5.898.114

2024 8.683.358 -1.321.111 -524.498 461.377 7.299.127 -1.167.860 6.131.266 153.000.000 6.131.266

2025 9.030.693 -1.373.955 -545.478 476.532 7.587.792 -1.214.047 6.373.745 153.000.000 6.373.745

Sum 72.598.614 72.598.614


Selskabskapital

AgroCon Soil Invest A/S stiftes i 2010 med en selskabskapital på DKK 150 mio. til kurs 103, hvilket giver

selskabet en egenkapital på DKK 154,5 mio. Selskabet indskyder ligeledes i 2010 DKK 150 mio. i

selskabskapital i AgroCon Soil Invest S.R.L. til kurs 102, hvilket giver datterselskabet en samlet

egenkapital på DKK 153 mio.

Købet af jorden sker via datterselskabet AgroCon Soil Invest S.R.L. Der forventes købt ca. 5.000 ha i

perioden 2010 til 2011 til en samlet pris på DKK 151,8 mio.

Indtægt

Indtægt består af lejeindtægt fra den jord AgroCon Soil Invest S.R.L. udlejer til AC S.R.L.

Årlig lejeindtægt i 2011 der afregnes i euro er € 140,- pr. ha, hvilket pristalsreguleres med 4 % årligt.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger består af administrationsfee til AgroCon Soil Invest A/S på € 50.000, - og

managementomkostninger AC S.R.L. på € 45.000,-. Begge beløb afregnes i euro. Herudover forventes

omkostninger til revisor og advokat i Rumænien på DKK 74.500,-. Driftsomkostningerne pristalsreguleres

med 4 % årligt.

Overkurs er sat ind på driftskreditten som ekstra likviditet til bl.a. éngangsomkostning vedr. opstart og

stiftelse af selskaber. Den resterende likviditet vil blive forrentet på driftskreditten.

Jordskat

Jordskat for ejet jord i Rumænien på DKK 315.000,- er svarende til DKK 63,- pr. ha.

Renteindtægt

Renteindtægt for indestående kapital i Rumænien. Renten er indregnet med 6,5 % for indestående RON.

Skat 16 %

Der er budgetteret med betalt skat på 16 % af resultat før skat i det Rumænske selskab.

6


Budget og budgetforudsætninger

for AgroCon Soil Invest A/S

År Indtægt

adm.

fee

Resultat

AgroCon

Soil Invest

S.R.L.

Kursgevinst ved

salg af aktier i

AgroCon Soil

Invest S.R.L.

Drifts

omkostninger

7

Rente

indtægter

Resultat

før skat

Selskabs

Skat 25%

Resultat

Efter skat

2010 93.125 815.115 -1.550.000 3.750 -638.010 -363.281 -274.729

2011 383.675 1.501.548 -103.000 117 1.782.340 70.198 1.712.142

2012 395.185 3.779.514 1.232.143 -106.090 819 5.301.571 72.479 5.229.092

2013 407.041 3.981.898 1.700.893 -109.273 18.285 5.998.844 79.013 5.919.830

2014 419.252 3.873.283 2.202.455 -112.551 32.229 6.414.668 84.732 6.329.936

2015 431.830 3.864.931 2.739.127 -115.927 32.197 6.952.158 87.025 6.865.133

2016 444.784 3.856.063 3.313.366 -119.405 33.184 7.527.993 89.641 7.438.352

2017 458.128 3.840.916 3.927.802 -122.987 32.963 8.136.822 92.026 8.044.796

2018 471.872 3.818.698 4.585.248 -126.677 34.273 8.783.414 94.867 8.688.547

2019 486.028 3.788.846 5.288.715 -130.477 34.711 9.467.823 97.565 9.370.258

2020 500.609 3.750.782 6.041.425 -134.392 36.872 10.195.297 100.772 10.094.524

2021 515.627 3.703.892 6.846.825 -138.423 38.364 10.966.285 103.892 10.862.393

2022 531.096 3.647.526 7.708.603 -142.576 41.798 11.786.447 107.579 11.678.867

2023 547.029 3.580.998 8.630.705 -146.853 42.297 12.654.175 110.618 12.543.557

2024 563.440 3.503.581 9.617.354 -151.259 44.983 13.578.099 114.291 13.463.808

2025 580.343 3.414.506 10.673.069 -155.797 47.497 14.559.618 118.011 14.441.607

Aktiesalg

AgroCon Soil Invest A/S sælger hvert år fra 2012 til 2025 3,57 % af aktierne i datterselskabet AgroCon

Soil Invest S.R.L. til AC S.R.L. Prisen på aktierne er kurs 125 i 2012 og stiger med 7 % hvert år.

Anskaffelseskursen på aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L. var i 2010 kurs 102.

Selskabet skal betale omkostningerne til gennemførelse af udbuddet, når selskabskapitalindskuddet er

gennemført og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Investeringen i AgroCon Soil Invest A/S har de første 15 år et forventet årlig gennemsnitligt afkast på

12,16 % af det indskudte beløb, hvis værdien af de resterende aktier i datterselskabet AgroCon Soil


Invest S.R.L. kan opgøres til den samme kurs, som AC S.R.L. betaler for køb af aktier i 2025 i henhold til

den indgåede aftale. Hvorvidt AgroCon Soil Invest S.R.L. i 2025 har en værdi på kurs 301 afhænger af

værdien af selskabets jord i Rumænien.

EKS. PÅ ÅRLIGT UDBYTTE VED INVESTERING PÅ DKK 1 MIO. FOR AGROCON SOIL INVEST A/S

År Indskud

Udbytte til

investor

Bogført

egenkapital

Aftalt handelsværdi

på aktier i AgroCon

Soil Invest S.R.L.

8

Indirekte beregnet

Merværdi på aktier i

AgroCon Soil

Invest S.R.L.

Indirekte beregnet

Værdi af AgroCon

Soil Invest A/S

2010 1.030.000 1.028.168 71.400 1.099.568

2011 1.039.583 147.798 1.187.381

2012 53.333 1.021.110 125,00 221.786 1.242.896

2013 80.000 980.576 133,75 294.821 1.275.397

2014 80.000 942.775 143,11 367.076 1.309.851

2015 86.667 901.876 153,13 438.260 1.340.136

2016 86.667 864.798 163,85 508.049 1.372.848

2017 93.333 825.097 175,32 576.078 1.401.175

2018 93.333 789.687 187,59 641.935 1.431.622

2019 100.000 752.156 200,72 705.162 1.457.318

2020 100.000 719.453 214,77 765.247 1.484.700

2021 113.333 678.535 229,81 821.619 1.500.154

2022 113.333 643.061 245,89 873.642 1.516.703

2023 120.000 606.685 263,11 920.609 1.527.293

2024 126.667 569.777 281,52 961.735 1.531.512

2025 133.333 532.721 301,23 996.153 1.528.874

Sum 1.030.000 1.380.000

*Regnskabsåret er pr. 31/12. Udbytte kommer til udbetaling efter afholdelse af generalforsamlingen i foråret.


Beregning af afkast ved investering i AgroCon Soil Invest A/S

Indirekte beregnet værdi AgroCon Soil Invest A/S d. 31/12-2025 1.528.874

Udloddet udbytte i 2012-2025 1.380.000

Samlet værdi og afkast 2.908.874

Oprindeligt indskud i 2010 1.030.000

Værdistigning og udbytte 1.878.874

Gennemsnit DKK pr. år 125.258

Gennemsnit pr. år 12,16 %

Eks.: I 2010 indskyder investor kr. 1.030.000,-. Grundet løbende udbyttelodning bliver investors

gennemsnitlige afkast pr. år 12,16 % af det oprindelige beløb.

9


Fakta om Rumænien

Kilde: Udenrigsministeriet

Forfatning: Rumænien er et parlamentarisk demokrati med en republikansk forfatning.

Område: 238.391 km 2 (ca. 5 gange så stort som Danmark).

Hovedstad: Bukarest (Bucuresti med lige over 2 mio. indbyggere).

Befolkning: 21,5 millioner.

Etniske grupper: 89 % rumænere, 6,6 % ungarere og 4,4 % andre.

Sprog: Rumænsk er det officielle sprog. Ungarsk, tysk og andre minoritetssprog bliver

også talt. En stor del af befolkningen taler også flydende fransk og italiensk.

Politik: Rumænien er en demokratisk republik. Den lovgivende gren af den rumænske

regering består af to kamre, Senatet (Senatet), som har 137 medlemmer, og

Camera Deputaţilor (underhuset), som har 332 medlemmer. Landets

statsoverhoved er Traian Basescu og er valgt demokratisk for en 5-årig

periode. Statsoverhovedet udpeger en premierminister som normalt er

lederen af den udøvende magt. Premierministeren sammensætter regeringen

til parlamentets godkendelse.

Religion: Knap 90 % af rumænerne er ortodokse kristne, mens de sidste 10 % fortrinsvis

er katolikker og protestanter.

Aktiver: Olie, naturgas, bly, zink, kobber, mangan, kul, brunkul, uran, krom, tungsten,

skov og landbrugsjord.

Eksport produkter: Metaller, metalprodukter, mineraler og korn.

Valuta: 1 RON = 1,75 DDK (juni 2010)

Rumænien stiler mod at overgå til EURO i 2014.

BNP: BNP i 2008 var på 9.300 USD pr. indbygger.

Skatter: Såvel indkomstskatten som selskabsskatten i Rumænien er 16 %, uanset

indkomstens størrelse.

Medlemskab: Rumænien blev medlem af NATO den 29. marts 2004 og medlem af EU den 1.

januar 2007. Som medlem af EU har Rumænien gennemført en række

reformer, der påkræves for at opnå medlemskab. Reformerne skal fremme

det retslige samarbejde mellem Rumænien og de øvrige medlemslande.

10


Risikofaktorer

Enhver investering i aktier indebærer risici af

både finansiel og kommerciel karakter.

Således påvirkes værdien af AgroCon Soil Invest

A/S´s aktiver og passiver, pengestrømme samt

størrelsen af den fremtidige indtjening af den

generelle økonomiske udvikling og

markedsforhold. AgroCon Soil Invest A/S har

indflydelse på den økonomiske udvikling på

visse områder, hvorimod udviklingen på andre

områder er underlagt faktorer uden for

AgroCon Soil Invest A/S´s kontrol.

Dette afsnit skitserer et antal risikofaktorer,

som kan have indflydelse på AgroCon Soil Invest

A/S´s fremtidige drift, finansielle stilling og

indtjening. Afsnittet beskriver alene de risici,

der efter ledelsens opfattelse anses som

væsentlige for selskabet, og som af ledelsen

vurderes at kunne få væsentlig negativ

indflydelse på AgroCon Soil Invest A/S´s drift,

finansielle stilling og resultat og dermed for en

investering i aktier i AgroCon Soil Invest A/S.

Risiciene er ikke beskrevet i prioriteret

rækkefølge. De omtalte risikofaktorer kan

endvidere ikke opfattes som udtømmende. Der

eksisterer således en række andre faktorer, som

kan have indvirkning på AgroCon Soil Invest

A/S´s finansielle udvikling samt for en

investering i AgroCon Soil Invest A/S.

Budgetterne for selskabets drift er baseret på

ledelsens vurdering og de beskrevne

forudsætninger. Da der er tale om budgetter,

11

skal det understreges, at sådanne altid er

forbundet med usikkerhed.

Der forventes indkøbt 5.000 hektar jord. Købet

forestås af AC S.R.L. Der kan være fremtidige

eksterne forhold uden for AC S.R.L.´s

indflydelse, som kan medføre en tidsmæssig

udskydelse i køb af jord i forhold til det

forventede eller reduktion i antallet af hektarer.

Der kan være udsving i det løbende

tilbagebetalingsbeløb. Det skal anføres, at de

økonomiske risici er forsøgt imødegået ved at

have en relativ stor budgetmæssig

likviditetsreserve, hvor den samlede

finansiering bestående af aktiekapital overstiger

det budgetterede likviditetsbehov.

Likviditetsreserven i AgroCon Soil Invest S.R.L.

er på ca. 1,2 mio. DKK i opstartsfasen.

Forpagtningsaftale på jord i AgroCon Soil Invest

S.R.L. samt på tilbagekøb af aktier i AgroCon Soil

Invest S.R.L. afhænger af betalingsevnen hos AC

S.R.L.

Der er usikkerhed forbundet med

værdiansættelsen af jorden i Agrocon Soil Invest

S.R.L. efter budgetperiodens udløb, herunder

også valutakursen mellem DKK og RON, hvilket

påvirker kursen på den resterende halvdel af

aktierne i AgroCon Soil Invest S.R.L., der ejes af

AgroCon Soil Invest A/S i 2025.


Vilkår for aktieudbud

Der udbydes i alt 30.000 stk. aktier á DKK 5.000

pr. stk., svarende til nominelt DKK 150.000.000,-

Aktierne udbydes til kurs 103 pr. aktie á

nominelt DKK 5.000,- og afregnes franko.

Investorer skal som minimum tilbyde at købe

aktier til en kursværdi på DKK 412.000 svarende

til nominelt DKK 400.000 til kurs 103.

AC DK kan frit vælge om købstilbuddet skal

accepteres, ligesom AC DK frit kan vælge at

acceptere købstilbuddet helt eller delvist. Ved

delvist accept af købstilbuddet vil Tilbudsgiver

dog mindst modtage et antal aktier svarende til

minimumstilbuddet. Såfremt der indkommer

købstilbud, der samlet overstiger

aktieudbuddet, fordeles de udbudte aktier

blandt tilbudsgiverne efter AC DK´s frie skøn.

Projektet gennemføres selv om der ikke tegnes

aktier for DKK 150 mio., dog minimum DKK 30

mio.

12

Udbudsperioden løber fra d. 15. juli til 31.

august 2010 kl. 16.00 (begge dage inklusive)

med mindre udbuddet som følge af fuldtegning

lukkes tidligere, ligesom udbudsperioden kan

forlænges, dog senest til den 1. december 2010.

Tilbudsgiver skal inden 3 bankdage efter

modtagelse af accept af tilbud deponere den

samlede købesum for aktierne hos Nordea på

kontonr. 5875-0084726990. Overdragelsen af

aktierne (såfremt købstilbuddet accepteres)

gennemføres i perioden 1. september – 30.

september 2010.

Udbytte fra det rumænske selskab AgroCon Soil

Invest S.R.L. til det danske moderselskab,

AgroCon Soil Invest A/S er skattefrit.

AC DK anbefaler investorer at søge rådgivning

om skattemæssige forhold hos egen rådgiver.


Om AgroCon Aps

AgroCon Aps er som Investerings- og managementfirma udbyder af investeringsprojekter, der

omfatter køb af jord samt etablering og drift af landbrug i Rumænien.

Vores vision er:

At skabe et yderst profitabelt investeringsprojekt der kombinerer dansk knowhow med et af

verdens mest frugtbare landbrugsområder.

Formålet med AgroCon Aps er at udbyde projekter, der normalt ikke er tilgængelige for mindre og

mellemstore investorer, både i investeringsomfang og som investeringsaktiv. Ideen har vist sig at

være rigtig og med dette nye investeringskoncept, har interessen vist sig at være stor.

Vores fokus er:

Jord er den sikreste investering

Jord er reelt den eneste blivende værdi i verden

Jord skaber merværdi - produktion skaber afkast

Fødevaremangel er en voksende realitet

Fødevarebehovet vokser med 200.000 personer pr. dag

Fødevarearealet er faldende med hertil stigende jordpriser

AgroCon Aps, cvr. 30729803 som blev stiftet i 2007 har specialiseret sig i at udvikle og administrere

landbrugsprojekter i Rumænien. AgroCon Aps har opbygget en betydelig indsigt og erfaring i at håndtere

de opgaver, der følger med ved gennemførelse og drift af projekter. Igennem vores interesse i landbrug

og Rumænien etablerede vi sammen med andre investorer i 2007 et rent investeringsprojekt. Dette

pilotprojekt er kørende på tredje år, og Brian Kristiansen er nu udtrådt af ledelsen for helt at hellige sig

dette nye projekt fuldt ud.

Vores succes baserer sig på 4 elementer:

En høj grad af faglig kompetence

Nærvær og indsigt i landets forhold

Loyalt og fortroligt netværk i lokalområdet

Maksimal juridisk sikkerhed i projekterne

AgroCon Aps har hovedkontor i Danmark og landekontor i Rumænien.

13


Brian Kristiansen

CEO

Ejer af AC S.R.L. Brian Kristiansen er uddannet landmand med

grønt diplom fra Dalum Landbrugsskole. Har brugt de seneste

5 år på studie af Rumænien. Driver 300 ha med

planteproduktion i Danmark.

Kontakt: bk@agrocon.dk

Tlf.: +45 20 68 45 31

Mia Bender Kristiansen

Administration og regnskab

Mia Bender Kristiansen har 14 års erfaring med regnskaber

inden for landbrugssektoren og har forestået administration

og regnskab på pilotprojektet i Rumænien.

Kontakt: mbk@agrocon.dk

AgroCon Aps

mail@agrocon.dk

Kogsbøllevej 82, 5871 Frørup

+45 30 52 04 33

www.agrocon.dk

14

Per Poulsen

Informations-/ledelses- og organisationsrådgiver

Per Poulsen er tilknyttet AC DK som Information- /Ledelses-

og Organisationsrådgiver. Per Poulsen har 15 års baggrund i

ledelse og HR.

Ramona-Daniela

Landechef Rumænien

Ramona-Daniela er daglig leder af AC S.R.L.´s aktiviteter i

Rumænien. Ramona-Daniela har boet 15 år i Danmark og

taler rumænsk, dansk, italiensk, engelsk og tysk. Tidligere

arbejdet for både italienske og danske selskaber med samme

ansvarsområde.

More magazines by this user
Similar magazines