Messe gik i vejret… - Dansk Formands Forening

danskformand.dk

Messe gik i vejret… - Dansk Formands Forening

Juni 2010 103. årgang

Messe gik

i vejret…

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

Læs desuden inde i bladet:

8 Kursus-program klart

9 Når hjernen går på stand-by

14 Arvefølgen klar

19 Fødsels-veer

3


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Lone Mortensen

E-mail: lm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Artikler og stof til nr. 4 2010

skal være redaktionen

i hænde senest den 2. august 2010.

Næste nummer udkommer

den 27. august 2010.

Tryk

Zeuner Grafi sk as

Skovdalsvej 22

8300 Odder

Tlf.: +45 8746 4010

Fax: +45 8746 4011

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Åstrupvej 10

9800 Hjørring

Tlf.: +45 72 28 73 30

Annonceekspedition

Bermann Company

HC Andersens Vej 46

9800 Hjørring

Tlf.: +45 31 17 19 33

Fax: +45 96 23 60 69

E-mail: mbermann@stofanet.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

2. august 2010.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Side 4 Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 26. marts

Side 6 Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 9. maj

Side 9 Når hjernen går på stand-by

Side 14 Kronprinsen i København

Side 16 Messe i Hals en succes

Side 19 Virksomhed med fødselsveer

Side 21 Nyt fra Hovedkontoret

Spuling af beton

Aqua cutter

Effektiv fjernelse af beton uden

skader på armeringsjern

Se mere på vores hjemmeside

www.tsand.dk

Specialist inden for afrensning

Stenlillevej 11, 4295 Stenlille

Tlf. 59 17 00 35 - m@tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition


Beklageligt

Det var hvad Datatilsynet skulle bruge

14 måneder for at konstatere i forbindelse

med ulovlig brug af dataoplysninger.

Dansk Formands Forening kan dermed

konstatere, at der skal meget til,

før man kan forvente en myndigheds

sanktion for at fremskaffe og bruge oplysninger

til medlemshvervning.

Dansk Formands Forening har taget

afgørelsen til efterretning, og vi beslutter

senere, om der skal ske yderligere i

sagen.

Dansk Formands Forening har netop

holdt seminar for afdelingsformændene.

Seminaret blev afviklet i Svendborg,

og emnerne var de stigende udgifter,

samt hvad der kan gøres for at stabili-

sere medlemstallet i DFF. Seminaret

var en stor succes, og alle var med til at

gøre seminaret givende for Dansk Formands

Forening.

Overenskomsten med Dansk Byggeri

er snart klar. Vi opfordrer medlemmerne

til at følge med på hjemmesiden.

Vi har nu fået programmet til det

kommunale kursus sat op, så jeg vil bede

interesserede medlemmer læse artiklen

inde i bladet. Kurset kan ikke være

mere aktuelt, da vi har mange kolleger,

der har måttet sygemelde sig, specielt i

den offentlige sektor. Bemærk, at vi har

fastholdt uge 41, men kursusstart er

fl yttet til mandag den 11. oktober. Temaet

er stress på arbejdspladsen, og om

hvordan stress udmønter sig fysisk.

DFF mere frem i lyset

Husk at tilmelding til kurset er

efter først til mølle princippet på

dff@danskformand.dk eller 32 96 56

22.

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer

og i øvrigt gøre opmærksom på, at

kontoret i København holder ferielukket

i uge 29.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

På seminaret blev der arbejdet koncentreret med DFFs fremtid. Konsulent Michael Groser hjalp deltagerne på vej.

Dansk Formands Forening har i Svendborg

holdt seminar for afdelingsformændene.

Alle gode forslag kom på

bordet, og en af konklusionerne er, at

DFF skal mere frem i lyset. Flere skal

kende foreningen og de fordele, der er

ved at være medlem af den eneste fagforening

i Danmark, der har formandsoverenskomsten.

Forslagene til, hvordan foreningen

kan øge synligheden, var mange. Her

blev bl.a. talt om busreklamer, profi ltøj,

oplysning til arbejdsgivere, være til

stedet på uddannelsessteder og huske

at fortælle den gode historie.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde

blev det vedtaget, at DFFs hvervefolder

skal gøres mere spændende og mere in-

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Leder

formativ. Oplæg ventes på landsrådsmødet

den 2. oktober i Brædstrup.

3


Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Fredag den 26. marts 2010 på Hovedkontoret

Prags Boulevard 45, 2300 København S

DAGSORDEN

Forhandlingsprotokollen

Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 12. februar 2010, hvorefter Landsformanden underskrev

protokollen.

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. KTO

04. FR

05. A-kassen

Ad 01

Der er mange lønsager med kommunerne,

i øjeblikket, men landsformanden

tror, de efterhånden ebber ud, da

kommunerne skal have dem med inden

den 1. april.

En gammel sag fra en kommune, hvor

kommunen ville have vores medlem

overfl yttet til en anden overenskomst.

Kim skal til møde med kommunen

mandag den 29. marts 2010, hvor sagen

forhåbentlig bliver afklaret.

Et medlem af bestyrelsen sagde, at det

der er meget svært, når vi får nye medlemmer.

Vi skal have hævet dem op til

vores lønniveau. En god ting er, at vi laver

nogle forhåndsaftaler med nogle

kommuner, hvor vi lave en god startløn.

Vores sag med et fi rma er ikke afsluttet

endnu, men fi rmaet er blevet erklæret

konkurs. Vi afventer nu sagen fra Lønmodtagernes

Garantifond, så vores

medlem kan få, hvad han har til gode.

En ny sag med vores medlem i en kommune,

som er blevet fyret. Landsformanden

har stillet nogle spørgsmål til

kommunen om sagsgangen.

4

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Der blev talt en del om, hvad der skulle

til for, at vores medlem kunne komme

videre i sit forløb. Alle blev enige om, at

hvis medlemmet blev fritstillet, ville

han ikke føle sig låst fast, og ville derfor

kunne bruge al sin energi på at komme

tilbage på arbejdsmarkedet.

Et fi rma har fyret en del medarbejdere.

Firmaet og vores medlem er blevet enige

om, at hun får en ekstra månedsløn,

og så stopper hun den 1. maj 2010.

Medlemmet har fået nyt job hos sit

gamle fi rma.

Sag med et medlem er sendt videre til

vores advokat, det drejer sig om tryghedsaftalen.

Vores medlem har ikke fået sit tilgodehavende

fra varmeværket, derfor har vi

sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu

ikke berammet. Retten har modtaget

stævningen. Der er givet sagsøgtes advokat

frist til den 15. april 2010 til at

sende svarskift til retten.

Sagen med et fyret medlem er berammet

til den 21. maj 2010 i Hillerød.

Landsformanden deltager i retsmødet.

06. Budget 2010

07. Bladet

08. Emner til kommende møder/kurser

09. Eventuelt

Landsformanden orienterede om en

kommende opsigelse fra en kommune,

hvor vores medlem er blevet sagt op.

Dansk Formands Forening afventer noget

skriftligt fra kommunen.

Vores æresmedlemmer har anmodet

om et tilskud til deres sammenkomst,

der i år holdes i Nordsjælland. Bestyrelsen

blev enig om, at foreningen vil bevillige

et tilskud.

Landsformanden og vicelandsformanden

gav et referat fra de årsmøder som

de har deltaget i. De kunne hurtigt blive

enige om, at møde deltagelsen kunne

have været bedre nogle steder.

Lønstatistikken for 2009 blev fremlagt

og gennemgået.

Ad 02

Landsformanden kom med et oplæg til

forslag vedrørende overenskomsten

med Dansk Byggeri

Ad 03

KTO frist for indsendelse af overenskomst

krav den 1. oktober 2010.


Ad 04

Mødet i FR den 4. marts 2010 blev aflyst.

Nyt møde er den 19. april 2010.

Ad 05

Der er kommet brev fra Datatilsynet

med en ny udsættelse.

IAK kører sag i direktoratet vedrørende

overfl ytning af medlemmer der er gået

på efterløn. Det er Lederne der har anket

overfl ytning af medlemmer til IAK,

som er på efterløn.

IAK bør underrette Dansk Formands

Forening, når der foregår noget, der

vedrører vores medlemmer.

Vi har en ledighed i DFF på 1,7 pct.

den samlet ledighed i IAK er på 3,3

pct.

Ad 06

Budgettet for februar måned 2010 blev

fremlagt og gennemgået.

Landsformanden vil foreslå at vi prøver

at gøre en indsat for at få fl ere annoncø-
rer, således at vores blad kan begynde at

give overskud

Kim Madsen opfordrede bestyrelsen og

andre til også at skaffe kontakter vedrørende

annoncører til bladet. Kim vil

udarbejde et dokument til brug for bestyrelsen

angående annoncering i vores

blad.

Årsregnskabet blev udleveret på mødet

til underskrift. Bestyrelsen gennemgik

de besparelser, som man mente var realistiske.

En afdelingsformand spurgte, om vi

har begravet spørgsmålet om en sammenlægning

med en anden organisation.

Ideen er ikke begravet, men derimod

åben hvis der skulle dukke noget

op. Vi følger udviklingen i andre relevante

organisationer nøje.

Ad 07

Vi har fået fl ere nye henvendelser på

annoncering i bladet. Vi har ligeledes

fået en forespørgsel på, om vi ikke kun-


ne udsende en nyhedsmail, når det nye

blad er lagt på hjemmesiden.

Ad 08

Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar i

Svendborg. Hovedkontoret arrangerer

seminaret.

Næste landsrådsmøde er reserveret på

Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober

2010.

Ad 09

Ingen

Bestyrelsesmøde

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010

– efter seminar i Svendborg

Bestyrelsesmøde 18. juni 2010 i

København.

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

5


Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Søndag den 9. maj 2010 på Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

DAGSORDEN

Forhandlingsprotokollen

Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2010, hvorefter Landsformanden underskrev pro-

tokollen.

6

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. KTO

04. FR

05. A-kassen

Ad. 01

Landsformanden har været i en kommune

til forhandling sammen med en

formand, der ikke har fået ny stillingsbeskrivelse.

Jørgen og Kim har været i

Ebeltoft den 7. maj, hvor de gav information

omkring DFF til en del projektledere.

En sag fra en kommune hvor vores

medlem er blevet sagt op. Der er uenighed

om hans loyalitet. Medlemmet vil

gerne fritstilles, men det bruger man ikke

i kommunen. Kommunen er ikke

tilfreds med det arbejde, han udfører i

øjeblikket. Medlemmet mener han udfører

tre mands arbejde i øjeblikket.

Sagen med medlem i en kommune som

er blevet sagt op. Kim har stillet nogle

spørgsmål til kommunen om sagsgangen,

specielt om de samtaler der har været

og har fået nogle ikke velbegrundede

svar. Medlemmet er nu raskmeldt og

er blevet fritstillet. Medlemmet har fået

nyt arbejde. Kim vil forfølge sagen, da

vi har medlemmer, der arbejder for den

samme ledelse.

Et medlem har endnu ikke fået sit tilgodehavende

fra et fjernvarmeværk. Vi

har derfor sagsøgt varmeværket. Sagen

er endnu ikke berammet. Landsformanden

har skrevet til vores advokat,

hvor han spørger, om man godt kan bli-

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

ve ved med at udsætte sådan en vigtig

sag. Det er fjerde gang, advokaten udsætter

sagen.

Sagen mod Hillerød Kommune er berammet

til den 21. maj 2010, hvor

landsformanden vil være til stede. Til

støtte for den nedlagte påstand gøres

det principalt gældende, at en

arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager,

fordi denne er valgt til kommunalbestyrelsen,

jf. kommunalbestyrelseslovens

§ 16 c. Det påhviler

arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen

ikke skyldes medlemskabet af

kommunalbestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens

§ 16 d. En opsigelse, der

er delvist begrundet i det ulovlige hensyn,

er også omfattet af lovens forbud.

Dette har kommunen ikke bevist for

DFF.

Arbejdsskadesag med et medlem i

Nordjylland er foreløbig slut. Vores jurist

undersøger, om der kommer mere i

forbindelse med erstatningen for tab af

erhvervsevne.

Et medlem fra et fi rma på Fyn er blevet

fyret. Der har været sat spørgsmål omkring

en konkurrence klausul. Vores jurist

har rådgivet i sagen.

Et medlem fra et fi rma er blevet sagt op.

Firmaet prøver at undgå formandsoverenskomsten,

da medlemmet er ud-

06. Budget 2010

07. Bladet

08. Emner til kommende møder/kurser

09. Eventuelt

nævnt til afdelingsleder. DFF har tidligere

haft en sag med samme fi rma, som

vi vandt.

Ad. 02

Landsformanden har haft et kort formøde

med Dansk Byggeri, som vender

tilbage med mødedato, hvor også vicelandsformanden

vil deltage.

De øvrige overenskomster afventer.

Ad. 03

KTO har nu sendt skrivelse om frist for

indsendelse af overenskomstkrav den 1.

oktober 2010.

Forhandlingsaftalen for OK-11 på det

kommunal område blev udleveret i kopi.

Protokollat om aftale om nedgang i

kontant løn ved indgåelse af lokale aftaler

om personalegoder, blev også udlevet

i kopi. Begge aftaler skal underskrives

og tilbagesendes.

Ad. 04

Mødet blev afl yst på grund af askeskyen.

Ad. 05

Der er kommet en afgørelse fra Datatilsynet,

vedrørende klage over behandling

af oplysninger hos Ledernes A-kasse.

Kopi af brev er tilsendt til alle i

bestyrelsen. DFF kan konstatere at Da-


tatilsynet har meddelt LAK, at tilsynet

fi nder det skete beklageligt. Datatilsynet

foretager sig herefter ikke yderligere

i sagen, som betragtes som afsluttet fra

tilsynets side.

Hele bestyrelsen mener det er urimeligt,

når sagen er faldet ud til fordel for

DFF. Sagen bliver sendt til vores advokat

til en gennemgang, og så vil vi tage

den derfra.

Der har været hovedbestyrelsesmøde i

IAK. Landsformanden deltog ikke personligt.

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde

den 3. juni 2010.

Kim orienterede om en skrivelse fra

IAK vedrørende medlemmer og ledige.

Ad. 06

Budgettet for marts 2010 blev fremlagt

og gennemgået. Budgettet for april måned

var ikke færdig udarbejdet af vores

revisor. Kassereren oplyste, at ud fra

budgettallene er der ikke nogen ekstra

udgifter i regnskabet for april måned.

Ad. 07

Vi har fået to nye henvendelser på fast

annoncering i bladet.

Vi har ligeledes udsendt en nyhedsmail,

når det nye blad er lagt på hjemmesiden.

Vi har også prøvet en nyhedsmail

vedrørende Karrieredag onsdag den 26.

maj i Kolding.

På grund af problemer med det nuværende

system, har vi undersøgt hvad et

nyt program koster og hvad det kan.

Der er et engangsbeløb samt løbende

beløb pr. måned.

Landsformanden talte om hostningen

af vores hjemmeside. Vicelandsformanden

vil se på sagen.

Ad. 08

Kommunalt kursus i uge 41 2010 fra

mandag til onsdag på Fyn. Emnet bliver

stress.

Bestyrelsesmøde

Karrieredag den 26. maj 2010 i Kolding.

Landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården

i Brædstrup til den 2. oktober

2010.

Ad. 09

Hovedkontoret renskriver og udsender

de oplæg der blev konkluderet på seminar

den 8. maj 2010 i Svendborg. Alle

afdelinger med deres bestyrelser skal

gennemgå vores hvervefolder, den skal

være klar til præsentation den 2. oktober

på landsrådsmøde i Brædstrup. Oplæg

til en pressemeddelelse.

Adresselisten til bladet skal udsendes til

alle bestyrelserne.

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 18. juni 2010

Bestyrelsesmøde den 13. august 2010

Bestyrelsesmøde den 21. september

(tirsdag)

Landsrådsmøde den 2. oktober på

Pejsegaarden i BrædstrupFormandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

7


8

Kommunalt kursus på Fyn

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Kommunalt kursus på Fyn

d. 11., d. 12. 11., 12. & 13. 13. oktober oktober


Enneagrammet som værktøj til at forebygge og håndtere ”STRESS OG KONFLIKT”

Enneagrammet er det mest komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige adfærd. Enneagrammet

forklarer, hvorfor vi opfører os, som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles platform for motivation,

kommunikation, ledelse, salg, samarbejde samt stresshåndtering. Redskabet hjælper ledere og teams med at øge

øj til at forebygge og håndtere ”STRESS OG KONFLIKT”

samspillet mellem mennesker både privat og erhvervsmæssigt.

Enneagrammet indeholder 9 grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og viden i hvorledes lederen

engagerer og motiverer sine medarbejdere forskelligt. Lederen introduceres til begrebet stress i almen forstand, men

mere vigtigt, får en indgående indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv – samt hvad der stresser de

andre 8 Enneagram person typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysiske symptomer på stress -

bliver det muligt for lederen både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eskalerende stress, samt med

samme viden at forebygge egen stress.

t komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige a

s, som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles plat

, samarbejde Hvad er stress? samt stresshåndtering. Redskabet hjælper le

Stress er et begreb de fleste hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles som om det er ved at stikke af

r både fra én. Når privat man arbejder og hårdere erhvervsmæssigt.

og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer længere og længere bagefter.

Stress handler i virkeligheden ikke om at have travlt eller arbejde hårdt.

grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og

Hvordan udmønter stress sig fysisk?

Som så mange andre alvorlige (og faktisk livstruende) sygdomme har også stress en række forskellige fysiske

medarbejdere symptomer, som i god tid forskelligt. advarer om at der er noget Lederen galt. Medmindre vi introduceres negligerer dem som værende til tegn begrebet på andre s

ting.

e indføring På kurset ser vi på i hvilke hvad disse er. der specifikt stresser dels ham/hende selv

typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysis

både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eska

gen stress.

Program oplæg til Det kommunale kursus 2010 – ”3 dage med STRESS og KONFLIKT”

Programmet for 2010 tager afsæt i et øget generelt stress niveau på arbejdsmarkedet og et stigende antal

sygemeldinger med årsag i stress.

Indholdet på kurset beskæftiger sig indgående med hvorledes vi som ledere dels kan forebygge og håndtere vores

egen stress, spotte den i tide og ligeledes hvordan vi kan håndtere medarbejderes stress. Konflikter på

arbejdspladsen er med til både at stresse os yderligere og samtidig næsten uundgåeligt når vi er stressede. Vi ser på

”den onde spiral”.

Tilmelding efter først til mølle princippet: dff@danskformand.dk

eller tlf. Nr. 32 96 56 22

Læs mere på vores hjemmeside: www.danskformand.dk


hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles so

rdere og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer læ

n ikke om at have travlt eller arbejde hårdt.

sig fysisk?


Knud Kristensen er klar til at tage en ny tørn som formand.

Fra afdelingsmøder

Når hjernen går på stand-by

Knud Kristensen har været formand i 30 år

– to gange er han gået ned med stress

Den dag gik det sorte rullegardin ned.

Hjernen slog fra. Knud Kristensen anede

ikke, hvorfor han kørte rundt i en

bil i nærheden af Mariager Fjord. Så

han vendte om og kørte hjem.

Det var i marts 2006.

Den rutinerede betonformand hos

MT Højgaard havde i mere end 25 år

været formand. Kompetencerne var i

orden. Han kunne sit fag, og han vidste

nøjagtigt, hvordan opgaverne skulle løses.

Hos MT Højgaard havde Knud

Kristensen på daværende tidspunkt ansvaret

for en række byggepladser i Ebeltoft,

Randers, Aalborg og Frederikshavn.

Masser af kilometer i fi rmabilen,

hvor der var rigeligt med tid til at foku-

sere på alt muligt. Også det dårlige. For

hvis folkene på pladsen ikke gjorde,

som de havde fået besked på, eller der

var andet, som af en eller anden grund

ikke fungerede 100 procent, som formanden

havde forventet, så var der jo

masser af tid til at lade vreden og frustrationen

hobe sig op. Bægeret blev

fyldt, og hvis der ikke kommer noget

ud i bunden, så vil bægeret en dag løbe

over hos selv den mest stærke og robuste

formand.

Psykologhjælp

Det gjorde Knud Kristensens bæger

den dag i marts 2006.

MT Højgaard satte straks sit eget

beredskab ind på at hjælpe formanden,

der var i kontakt med virksomhedens

arbejdsmiljøkonsulent, og det blev til

10 besøg hos en psykolog, der sammen

med Knud Kristensen konstaterede, at

han nu nok havde haft for mange bolde

i luften på én gang.

Siden skiftede den nordjyske formand

fra MT Højgaard til Aalborgvirksomheden

A. Enggaard, hvor Knud

Kristensen straks blev kastet ud i opførelsen

af en række lejligheder i det såkaldte

DaVincini Parken i Aalborg

Øst, nærmeste nabo til Gigantium.

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

9


Fra afdelingsmøder

Som medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har Knud Kristensen været primus motor i at arrangere den velbesøgte messe på Hals Havn.

45 mand i arbejde

- I DaVinci Parken havde jeg 45 mand

i arbejde, og det gik fantastisk. Vi fi k

arbejdet tilrettelagt fuldstændigt perfekt,

og det skred fremad nøjagtig, som

det skulle. Og det blev til ros og anerkendende

nik fra mange sider – også

fra folk som havde tvivlet på, at det

kunne lade sig gøre for én formand at

have styr på så mange folk, fortæller

Knud Kristensen hjemme i stuen på

Degnelodden i Hals. Her bor han sammen

med sin hustru, og lidt længere

henne ad vejen bor datteren.

Aben på skulderen

Efter DaVinci Parken blev jeg fl yttet

over til opførelsen af Aalborgs ny shoppingcenter

Friis, lige midt i byen. Her

havde jeg ansvaret for 22 mand, men i

10

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

modsætning til DaVinci Parken gik

projektet skævt nærmest fra første dag.

Der er ikke noget at sige til A. Enggaards

rolle i projektet, men de eksterne

rådgivere var simpelthen aldrig til at få

fat i. Enten var de optaget af at vise besøgende

rundt i det spektakulære byggeri,

eller også sad de til møde. Konstant.

Det betød, at aben altid landede

på mine skuldre. Jeg havde hele tiden

mindst to mand stående på mit kontor

for at spørge om det ene eller det andet,

eller for at brokke sig over åbenlyse fejl

i projektet. Og da jeg aldrig kunne få

fat i de ansvarlige, hobede ansvaret sig

op på mit kontor, selv om det ikke var

mig, der havde det, påpeger Knud Kristensen,

der gik til lægen, fordi han fi k

det dårligt.

Det var i foråret 2009. Tre år efter at

det sorte rullegardin var gået ned.

Indlagt

- Jeg kunne jo egentlig godt mærke

symptomerne igen. Denne gang var de

bare meget værre, og det fi k jeg også at

vide tre år tidligere, at de ville blive,

hvis jeg blev ramt af stress igen. Min

hvilepuls var på 108 – den burde være

på 60. Min læge sagde direkte til mig,

at jeg godt kunne bestille en ét-værelses

med låg, hvis jeg ikke stoppede. Herefter

blev jeg straks indlagt på sygehuset

i Aalborg, fortæller Knud Kristensen

videre.

Da Knud Kristensen blev sendt hjem

igen fra sygehuset var det med beskeden:

”Du går ikke på arbejde inden påske”.

Men de alvorlige ord prellede af

som vand på en gås på manden, der ba-


y

re ikke er skabt til at sidde stille hjemningslisten, men jeg blev fritstillet og

me i en lænestol.

fi k fi re måneders løn. To uger efter

- Jeg aftalte med fi rmaet, at jeg skul- sendte de mig et gavekort som tak for

le forsøge at komme tilbage og arbejde indsatsen, siger Knud Kristensen, der

halvdags, men den første dag var jeg nu var fyret efter 30 år som formand.

der bare i en time, så kørte jeg hjem - Min datter ringede straks og sagde,

igen. Jeg kunne bare ikke. Jeg kunne at det simpelthen var det bedste, hun

Digitally

signed

Signaturdienst overhovedet Doka Gruppe ikke tænke fornuftigt.

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

havde hørt. ”Nu får jeg min far igen”,

lød det i telefonen. Og min kone tog

Fyret

en uge fri fra arbejde for at være hjem-

- Umiddelbart inden påske ringede As-

den for forskalling

ger Enggaard til mig og sagde, at der

me hos mig. Jeg kunne overhovedet ikke

tænke, husker Knud Kristensen.

var noget han gerne ville tale med mig

om. Den samtale var jeg forberedt PERI på. løser Aktivering kompliceret

or hyppig

Folkene

genbrug

på pladsen gik alle med en op- Foråret 2010. Der er nu gået et år, hvor

forskallingsopgave ved

sigelse i baglommen, så det var vel na- den arbejdsomme formand ikke har

turligt, at når der ikke var arbejde udvidelse til haft et job. af Han patienthotel

er ikke et sekund i tvivl

dem, så var der heller ikke til mig, så om, at han har haft godt af at være

jeg var forberedt. Asger Enggaard gjor- hjemme. Ikke at sidde i en lænestol, for

de klart overfor mig, at han havde Odense væ- Universitetshospital det er slet er ikke i gang ham. med Men at være hjem-

at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal

ret utroligt glad, den dag han havde anme og kunne få noget fra hånden i hans

sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres

sat mig, men nu blev han desværre ved, at der bygges eget tre nye tempo. etager oven på

den nuværende fem etager høje bygning.

nødt til at fyre mig. Han understrege- - Jeg har fået lavet en masse, og jeg

Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses.

de, at fyringen ikke havde noget at nederste gøre etager har være netop beboelige, været og det er ude i en måneds akti-

derfor et krav fra bygherren, der har valgt

med, at jeg havde måttet sygemelde NCC som totalentreprenør vering i på et projektet, lokalt byggemarked, hvor

at trapper og elevatorer fungerer normalt

mig. Og det ved jeg er rigtigt, for under han hele byggeprocessen. jeg har løst De to opgaver trap- på lageret. Og det

peskakter og elevatorkernen skal lige som

havde straks tilbudt mig alt den hjælp, resten af patienthotellet var jeg forhøjes glad med for. tre Noget af tiden her-

etager, men må på intet tidspunkt i bygge-

jeg måtte have behov for, da jeg blev hjemme har jeg brugt på at tage truckperioden

blokeres, og det komplicerer

indlagt. Jeg var utroligt glad for naturligvis at ar- forskallingsarbejdet. kort, og det kunne jeg jo bruge i aktibejde

hos Enggaard, og jeg er glad PERI for, blev valgt veringen. som leverandør Jeg af materiel kan tydeligt uden for vinduerne. mærke, at jeg

til den komplicerede opgave, efter der var

at de var glade for at have mig på lavet lønet

forskallingsforslag har fået baseret det bedre, på fordi jeg har haft no-

TRIO Systemforskalling.

Løsningen indebærer, at trappeskakterne

forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen,

og da væggene i den elipseformede

bygning både buer og har skæve vinkler i

næsten alle hjørner, er det en stor fordel

Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI

leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele -

men terne gør det muligt at flytte komplet

samlede, indvendige forme som én enhed.

Samtidigt bliver afforskallingen lettet

væsentligt, idet elementet ”krymper”

Stilladset, som anvendes i projektet, er

PERI UP. Da det er svært af fastgøre et

traditionelt stillads til bygningens elegante

glasfacade, blev løsningen her, at man

i stedet monterede stilladset oven på

otte store stålprofiler, som blev udlagt

til formålet på tværs af bygningen.

En sidegevinst ved denne metode er,

at patienterne på de fem nederste etager

ikke generes af udsigten til stilladser

Da adgangsforholdene til byggepladsen er

svære, og pladsen er begrænset, foregår

næsten al materiel-håndtering med kran,

således at komponenterne samles på

jorden og derefter hejses på plads.

Når hjernen går på Stand-by

get at rykke i. Fordi jeg har været hjemmefra

og tænkt på noget andet.

- Jeg har faktisk også allerede søgt et

job som formand i en nordjysk virksomhed,

men jeg fi k desværre ikke jobbet,

selv om jeg følte, at arbejdet lige

var mig, smiler Knud Kristensen, der

dog har et andet formands-job på hånden,

hvis et stort kloakeringsprojekt i

et sommerhusområde ved Hals bliver

en realitet.

Den 56-årige formand har svært ved

at give gode råd til andre. Symptomerne

kan være svære at genkende, men

noget af det, han har lært, er, at bægeret

skal tømmes fra neden, for ellers løber

det over en dag.

Og så risikerer man, at det sorte rullegardin

går ned, og at hjernen går på

stand-by.

Odense Universitetshospital forventer

at kunne tage patienthotellets tre nye

Vi bakker at op anvende TRIO’s om variable hjørner. Dansk etager i brug Formands i august 2010. Forening

Spuling af beton

DANSK

Gravemaskiner Cat 323 og 311

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at

SPECIALTRANSPORT

Aqua cutter

Dozere Cat D6T og D5

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPS-


20°

Doka Danmark

baseret maskinstyring NKI Kloak- & Industriservice og høste en A/S lang række

Harsco leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279

Dansk Specialtransport

Effektiv fjernelse

Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup fordele: af beton uden

Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø

Vassingerødvej som 25, 3540 er uddannet Lynge til at køreMinigrader Cat 247B

Tlf. 46 skader

Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle

56 32 00 på armeringsjern

med maskinstyring

Tlf. 70 10 80 00

Tlf. 70 13 31 00


Tromler Tlf. Cat 55 533 50 og 60 70 433


Betydelige besparelser på maskintimer og


www.doka.com

brændstof www.nki.as

www.harsco-i.dk lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser www.dansk-specialtransport.dk Cat 938Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatVinklen

i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved

Færre fejl


Ingen ventetid på landmåler, der skal lave


afsætning


Mere præcist og ensartet arbejde


Udførelse af mere komplekse opgaver

Vi har maskinerne – du har hænderne


trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre

tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile.

med udstyret

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Forskalling

INGEN Mange fl OPGAVE ere Cat udlejnings- ER FOR LILLE - INGEN OPG

maskiner

RING

kan naturligvis

FOR YDERLIGERE

udstyres

OPLYSNINGER

med maskin styring efter behov.


Stillads

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring.

Rådgivning

Loxam A/S • Svejsegangen 5 • 2690 Karlslunde

Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk

Loxam A/S

Specialist

Trasbo

inden

Sandblæsning

for afrensning

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby PERI · Tlf. Hovedkontor 7025 2211


www.peri.dk

Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille


Greve Main 26, 2670 Greve

www.tsand.dk

Tlf. 70 15 44 00

Tlf. 59 17 00 Tlf. 59 35 17 - 00 m@tsand.dk

35

Tlf. 43 45 36 27

www.pon-rental.dk

Pon Rental

Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens

Tlf. 70 25 53 87

www.loxam.dk

www.tsand.dk

• Spuling af asfalt og gummimembraner

• Spuling af støbeskæl

www.peri.dk

www.pon-rental.dk

• Skæring i jern og beton op til 1000 mm

• Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition

08.02.2010 14:41:43 Uhr

BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

COPSØ A/S

11

Vi udfør

inkl. kranarbej

• Entreprenørkørsel inkl. leve

grus og muldjord, samt co

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransport

• Egen genbrugsplads for m

af beton og tegl


Bro 58.20 – et motorvejskryds i tre etager

Alle støttesegmenter kan monteres

I højden og sammenføjes uden

smådele, som bare forsvinder.

Anders Juul, Formand:

“Vi har valgt Peri´s understøtningssystem HD 200 til opgaven, på grund

af systemets høje bæreevne, enkle opbygning samt vægtmæssigt lette

komponenter. Systemet har mange gennemtænkte detaljer, som f. eks.

centreringslisternes udformning.”

Betjeningen af fl angekoblingerne

sker uden brug af værktøj.

Med sænkegearet er det let at kontrollere

afforskallingen, selv under

fuld last. 10 cm sænkevej gør det let

at afforskalle.


Motorring 3 vest om København stod i

1977 færdig med to spor i hver retning.

Men biltrafi kken voksede hurtigt. Antallet

af biler voksede således fra cirka

30.000 køretøjer pr. døgn i 1980 til

cirka 105.000 køretøjer pr. døgn i 2005.

Netop derfor vedtog Folketinget i 2003

en anlægslov om at udvide motorvejen

fra fi re til seks spor.

Udvidelsen, som er inddelt i fi re etaper,

har været i gang i fl ere år, og etape 1,

2 og 4 blev afl everet i 2008. Den nok

mest komplicerede del af udvidelsen

er imidlertid også den, der bliver lavet

sidst. Etape 3, som strækker sig fra

Slotsherrensvej til lidt nord for Roskildevej,

udføres i perioden 2008-2011.

Etapen indeholder blandt andet en

forbindelse af Frederikssundsmotorvejen

med Motorring 3 herunder anlæg

af ny Bro 58.20 - en overføring over

Jyllingevej for en af de nye ramper.

Dette nye store motorvejskryds i tre

etager kommer i fremtiden til at hedde

”Motorvejskryds Rødovre”.

Den nye Bro 58.20 bliver af E. Pihl

& Søn A/S udført i insitu støbt, efterspændt

beton, som etableres i hævet

position for efterfølgende at blive sænket

ned. Selve støbningen forventes at

fi nde sted i ugerne 27-28, 2010. Da der

i hele anlægsperioden skal bibeholdes

kørende trafi k i begge retninger underneden,

var det afgørende for valget

af understøtning, at systemet kunne

nedføre store koncentrerede belastninger

i få linjer. Derfor viste PERI’s

HD200-understøtning sig at være ideel

til løsning af denne opgave. De dimensionsgivende

belastninger i hver af de

fi re linjer - henholdsvis en i hver side

og to i midterrabatten - befi nder sig i

omegnen af 4.000-5.000 kN, svarende

til 400-500 tons.

PERI’s HD 200 er et understøtningssystem,

som består af fordelingsbjælker

og aluminiumssøjler med bæreevner på

200 kN (20 tons). Søjlerne og bjælkerne

består af individuelle sektioner i forskellige

mål, som kan sammensættes, så

enhver given opgave kan løses med

mindst mulig materiel. De bærende

stålprofi ler (HE800B), som spænder

over vejen, har vederlag på en halvmåneformet

centreringsliste på fordelingsbjælken,

der afl everer lasten til søjlerne.

På grund af de strenge krav til projektering

og udførelse af brounderstøtninger

har PERI’s tekniske afdeling naturligvis

- som ved alle broopgaver - bistået med

projektering og optimering af understøtningen

på Bro 58.20, således at

dette kan godkendes af Vejdirektoratets

rådgiver.

HD 200-systemet har et væld af fordele,

som vanlig stilladsunderstøtning ikke

tilbyder. De fastmonterede koblinger

på søjlesektionerne kan betjenes uden

brug af værktøj og de lette aluminiumssøjler

gør det muligt at montere disse

manuelt. Endvidere er søjlerne forsynet

med et indvendigt gear i fodstykket,

således at sænkning foregår med akkumaskine

i et kontrolleret tempo selv ved

høje belastninger. Herefter kan de bærende

stålprofi ler let demonteres med

brug af Excentervognen. De vandrette

kræfter fra støbning, vind med videre

føres til fundament via systemets

vindkryds og fastholdes til eksisterende

konstruktioner ved sammenspænding

eller brug af skråstivere.

Forskalling

og Stillads

www.peri.dk


Michael Johansen er klar til at overtage formandsposten i Københavns Afdeling om to år.

Kronprinsen i København

Michael Johansen er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal

Kommune og han er klar til at sætte sig for bordenden i Københavns

Afdeling om to år

Arvefølgen er kommet på plads i

Dansk Formands Forenings Københavns

Afdeling. Når den nuværende afdelingsformand,

John Pedersen, som

bebudet takker af på årsmødet om to

år, står tronfølgeren klar i kulissen.

Han hedder Michael Johansen og er

tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal

Kommune – og så er han ikke

engang medlem af bestyrelsen i København.

- Nej, jeg er faktisk kun 1. suppleant,

smiler Michael Johansen, der er 52

år og kun har været medlem af formandsforeningen

i to år, nemlig den

14

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

tid han har været ansat i kommunen

som gartnerformand.

Alsidigt CV

Ellers kan Michael Johansen fremvise

et imponerende alsidigt CV. Oprindeligt

er han uddannet sømand – han sejlede

med Georg Stage som elev, da skibet

virkede som søfartsskole. Herefter

var han i ca. to år i handelsfl åden. Var

derefter ude at fi ske. Han har arbejdet

på teglværk. Han var ansat i Grib Skov,

ansat i SiD som leder af a-kassen i Gartnernes

Fagforening. Han har været formand

i det private fi rma LK Anlæg. In-

den han kom til Rudersdal Kommune

var han selvstændig i et lille én-mands

fi rma, hvor han løste alle mulige praktiske

opgaver.

Fagligt aktiv

- Jeg blev hurtigt faglig aktiv. Jeg var

fællestillidsmand i Esrum Skovdistrikt,

hvorfra jeg blev headhuntet til Gartnernes

Fagforening og SiD. Jeg tror altid,

at jeg har haft en stor social forståelse.

Jeg synes, at det er vigtigt at se en

sag fra begge sider – også i mit job som

driftsassistent – og så synes jeg, at det er

både fagligt og personligt udviklende


Som driftsassistent – eller gartnerformand – i Rudersdal Kommune har Michael Johansen ansvaret for pasning og pleje

af en række grønne arealer.

at være med til at sætte et fi ngeraftryk

på f. eks. overenskomstforhandlingerne.

Man får et helt andet forhold til en

overenskomst, når man kan se den anden

side af den, gør Michael Johansen

opmærksom på.

Formanden fra Rudersdal har igennem

årene deltaget i en lang, lang række

faglige kurser, og føler sig derfor

godt klædt på til dels at varetage kollegernes

interesser i forhold til kommunen

og dels til at stå i spidsen for den

store Københavns Afdeling.

Gartnerformand

I Rudersdal Kommune er han gartnerformand

med ansvar for pasning og

pleje af en række grønne arealer. Afdelingen

har fi re græshold, der slår alle

kommunens græsarealer og passer en

del skovområder.

- Jeg synes, at Dansk Formands Forening

skal være mere offensiv i vores

medlemshvervning. Vi skal være mere

synlige i offentligheden, og derfor synes

jeg også, at det var en god idé at

have en stand på f. eks. Have & Landskab

i Slagelse.

Udeliv

- Som fagforening

behøver vi

ikke være så tilbageholdende.

Vi må gerne fortælleoffentligheden,

hver gang vi

har en succes,

mener Michael

Johansen, der –

når han ikke passer

sit arbejde i

Rudersdal Kommune og er faglig aktiv

– helst opholder sig udendøre. Han

står gerne ved kysten med sin fi skestang

eller går en tur i skoven, hvis han

da ikke springer på nakken af racercyklen.Formandsbladet • Nr. 3 • juni 201015


Landsformand Kim Bøje Madsen (i midten) og afdelingsformand, Peer Nørgaard, i samtale med en af de besøgende på messen.

Messe i Hals

blev en succes

Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland trak både

tilskuere og leverandører til den hyggelige Hals Havn ved

Limfjordens udmunding

Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har i adskillige

år afviklet en faglig messe i forbindelse med årsmødet.

Først på Hotel Tannishus i Tversted og siden på Hotel Søparken

i Aabybro. Opbakningen til de ellers fl otte messer har

været skiftende, men nu har afdelingen pustet nyt liv i initiativet.

For første gang i årevis var der i foråret ingen messe, da

afdelingen holdt årsmøde i Aabybro. Messen var udsat til maj

og fl yttet til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens østlige

udmunding.

16

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Og det blev en succes.

Flyttede

- Vi havde helt bevidst fl yttet arrangementet. Opbakningen

var begyndt at svigte, og en udendørs messe i marts måned

har vist sig ikke altid at være den største succes. Derfor besluttede

vi at fl ytte arrangementet hen til en lidt varmere årstid

og til en lokation, hvor der kommer mange fl ere mennesker

forbi, fortæller Knud Kristensen fra Nordjyllands Afdeling,


der har været primus motor i arrangementet.

Mange forbi

Ved at sænke prisen og fl ytte arrangementet til et sted, hvor

mange fl ere end blot formænd, kommer forbi, blev det straks

mere attraktivt for udstillerne at deltage og vise deres materiel

frem til et bredere publikum.

Det var tydeligt, at der i løbet af dagen kom mange især børnefamilier

forbi, og de benyttede lejligheden til at kigge på de

store maskiner eller tage en tur op i liften, der samlede penge

ind til gode formål.

Nordjysk Lift kom med et bredt spekter af virksomhedens grej.

Aalborg

Bårse

KUNDER

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Serr vice

Sor timment

Fleksibil ilitet

SStabil ilitet

MEDA RBBEJDERE

Ef te r u ddann nnelse

Fo r ve ntning nger

Rådgivning

ISO 9 0 0 2

Fredericia

Frederikssund

Greve

Herning

Hillerød

Holbæk

Kalundborg

Karlslunde

Odense

Roskilde

Messe i Hals

Jord- og

anlægsmateriel

• Bygningsmateriel

• Grønt materiel

• Liftmateriel

• Skurvogne og moduler

Landsdækkende udlejning

www.loxam.dk

Sakskøbing

Slagelse

Sønderborg

Vassingerød

Viborg

Århus

17


Billeder fra messe i Hals

S.P. Jensen stillede op med det store skyts på havnen i Hals. Dansk Formands Forening bød på informationsmateriale og noget til den tørre plet.

Stor interesse ved PON udlejning. Navigations udstyr blev demonstreret af Sitech Danmark.

Essendrup Vejservice med det store grej. Cat. Minidozer monteret med en masse udstyr.

Sæby Rørholt Kloakservice viser deres nye grej. Udsigt over Hals havn.

18

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010


Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra.

- Besparelserne kan på kort sig være svære at få øje på, mener John Pedersen.

Virksomhed med fødselsveer

Rudersdal Forsyning A/S er ny virkelighed

– og overgangen til virksomhedsdrift er

bestemt ikke forløbet uden vanskeligheder

Da Folketinget i maj 2009 vedtog, at

de kommunale forsyningsselskaber

skulle udskilles i selvstændige virksomheder

med vandtætte skodder mellem

kommune og virksomhed, var der rigtigt

mange af landets borgmestre, der

strittede imod med arme og ben. En af

dem var borgmester Erik Fabrin fra

Rudersdal Kommune nord for København.

Erik Fabrin er samtidig formand

for Kommunernes Landsforening, men

ikke engang han kunne forhindre

landspolitikerne i at vedtage en lov,

der indtil videre har kostet et hav af

mandetimer, inden de kommunalt

ejede virksomheder kunne komme

op at stå.

- Rudersdal Forsyning A/S blev

virkelighed den 26. maj 2010, men

selv om det 100 pct. kommunalt

ejede selskab nu er en realitet, så er

der utroligt mange spørgsmål, som

endnu ikke er afklaret, sukker

driftsassistent John Pedersen, der til

dagligt arbejder med kommunens kloaksager.

Adskillelse

Et af formålene med at udskille de

kommunale forsyninger fra kommunen

er, at man skal kunne adskille skattefi

nansierede ydelser og forbrugerbetalte

ydelser. Til sidstnævnte kategori

hører bl.a kloak og vand. En af de enheder,

der i denne forbindelse skulle

DANSK

SPECIALTRANSPORT

Virksomhed med fødselsveer

lægges ind under Rudersdal Forsyning

A/S, var Birkerød Vand, som er et forbrugerejet

anlæg. For at en sammenlægning

kunne ske, skulle der i vandselskabet

indkaldes til en ekstraordinær

generalforsamling, som man valgte at

holde i et lokale med plads til 50 deltagere.

Der kom 300, og de ville absolut

ikke fusionere med Rudersdal Forsyning

A/S. Holdningen stemte meget

godt overens med den følelse, som

mange i Birkerød havde af, at området

var blevet overtaget i forbindelse med

kommunalreformen i 2007, hvor Rudersdal

Kommune blev dannet. Så udgangen

er indtil videre blevet, at Birkerød

Vand Amba fortsætter som en

selvstændig vandforsyning udenfor selskabet.

Forarbejdet

- Forarbejdet har været utroligt stort,

og vi har brugt oceaner af tid på mange

forskellige opgaver. En af de helt store

udfordringer har været at værdisætte

alt, hvad vi har. Og det er virkelig alt,

fra vandledninger, kloakker, værktøj,

materiel, biler. Alt. I den forbindelse

var vort omfattende arkiv virkelig vist

sin fantastiske værdi, for vi har skullet

gennemgå alle vore mange, mange kilometer

lange ledningsnet for at værdisætte

det, forklarer John Pedersen, som

kalder opgaven for krævende men også

spændende. Vel igennem alle undersøgelser

er værdierne anslået til én milliard

kroner.

Frustrerende

- Men samtidig har vi mange uafklarede

spørgsmål, og det er frustrerende for

medarbejdere og ledelse. Et af de helt

Vi udfører alle typer transporter

inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m - 150 t/m

• Entreprenørkørsel inkl. levering af sten,

grus og muldjord, samt containerkørsel,

kran og grab til haveaffald

• Flytning af alle typer

entreprenørmaskiner m.v.

• Elementtransporter

• Alle typer specialtransporter

• Egen genbrugsplads for modtagelse

af beton og tegl

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR

RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

19


Virksomhed med fødselsveer

På materielgården låner man gerne grej og maskiner af hinanden. Det er slut nu.

store spørgsmål er, om vi overhovedet

kan blive her på materielgården på

Rundforbivej i Nærum. I princippet

må vi vel ikke, fordi vi lejer os ind hos

Rudersdal Kommune, men der er overhovedet

ingen tvivl om, at vi alle helst

vil blive boende. For det første har

langt de fl este medarbejderne købt hus

eller lejet lejlighed indenfor en radius

af bare en kilometer fra materielgården,

for det andet er det umiddelbart

svært at se, hvor vi ellers kan fl ytte hen.

Der er ingen egnede lokaliteter i nær-

20

Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen

HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK.

Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret

maskinstyring og høste en lang række

fordele:

Betydelige besparelser på maskintimer og

brændstof

Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat

Færre fejl

Ingen ventetid på landmåler, der skal lave

afsætning

Mere præcist og ensartet arbejde

Udførelse af mere komplekse opgaver

Vrøndingvej 8A · 8700 Horsens · Tlf. 7025 5387 – Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf. 7025 2211

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

heden, påpeger John Pedersen.

- Et andet afgørende spørgsmål, der

også hænger sammen med, hvor vi i givet

fald skal holde til, er, at vi i dag drager

stor nytte af hinanden på materielgården.

I spildevandsafdelingen

benytter vi gerne nogle af Park & Vejs

maskiner, hvis de er ledige, lige som de

bruger noget af vores grej til opgaver.

Nogle af vores folk tager også et nap

med ved vinterbekæmpelsen, hvis der

er brug for det, men ifølge den ny lov

skal der jo være vandtætte skodder mel-

DU BESTEMMER Du kan vælge at

leje maskinen med fører,

som er uddannet til at køre

med maskinstyring

lade Pon Rental træne din

egen maskinfører til at køre

med udstyret

eller leje maskinen uden

fører, hvis du selv har erfaring

i at køre med maskinstyring.

Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring.

Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som

han måske skal fl ytte fra.

lem kommune og virksomhed, og dermed

vil en ganske praktisk ordning ophøre,

selv om den er til fordel for alle

parter.

- Vi er også en del af kommunens

edb-anlæg. Det kan vi heller ikke være

efter den nye lov. Det betyder, at vi skal

ud at investere i helt nyt edb-udstyr, lige

som vi skal have vores eget lønsystem,

så på kort sigt, er det godt nok

svært at se den økonomiske besparelse

ved loven, mener John Pedersen.

Udlejningsmaskiner

med maskinstyring

Gravemaskiner Cat 323 og 311

Dozere Cat D6T og D5

Minilæsser Cat 279

Minigrader Cat 247B

Tromler Cat 533 og 433

Gummihjulslæsser Cat 938

Mange fl ere Cat udlejningsmaskiner

kan naturligvis udstyres

med maskin styring efter behov.

www.pon-rental.dk

COPSØ A/S


Nordjylland afd.

85 år 28-08-1925

Hans Jørgen Kristensen

Lilletoften 39

9000 Ålborg

80 år 19-07-1930

Olav Ottesen

Dyrlægegaarden 12, Birkelse

9440 Åbybro

70 år 17-07-1940

Jørgen Byrdal Nielsen

Gommesensvej 3

9330 Dronninglund

65 år 20-07-1945

Leif Nørgård Nielsen

Solvænget 33

9300 Sæby

65 år 21-07-1945

Christian Kædegård

Løkkegade 6, Kaas

9490 Pandrup

60 år 09-07-1950

Georg Martin Poulsen

Louisevej 17

7900 Nykøbing Mors

60 år 19-07-1950

Palle Engen Larsen

Sørigvej 54

9982 Ålbæk

50 år 03-07-1960

Peter Pedersen Bach

Østervænget 30

9200 Ålborg SV

50 år 15-08-1960

Kurt Baisgård

Sydtoften 7 Als

9560 Hadsund

50 år 08-07-1960

Steen Rasmussen

Langtvedvej 46, Ulsted

9370 Hals

50 år 28-07-1960

Søren Andersen

Lindholmsvej 103,

9400 Nørresundby

Randers

70 år 15-08-1940

Kaj Christensen

P. Kornings Vej 16

8960 Randers SØ

Vi gratulerer

60 år 01-08-1950

Freddy Bjarne Pedersen

Grådalsvej 13,

8850 Bjerringbro

Midt – Vest afd.

70 år 23-07-1940

Henry Jensen

Kærvej 3

7442 Engesvang

65 år 28-07-1945

Harry Bertelsen

Gudenåvej 49

7400 Herning

60 år 03-08-1950

Finn Asbjørn Jensen

Syrenparken 15-Snejbjerg

7400 Herning

60 år 14-08-1950

Jens Kristensen

Laubsvej 59

7500 Holstebro

Aarhus afd.

65 år 05-08-1945

Allan Thomsen

Hejnskildevej 7

8450 Hammel

60 år 24-08-1950

Bent Palle Knudsen

Smedevænget 67, Skovby

8464 Galten

Vejle – Kolding afd.

75 år 26-07-1935

Jørn Hansen

Havnealle 49

8700 Horsens

65 år 16-07-1945

Peder Marius Jørgensen

Højager 131

7300 Jelling

65 år 22-08-1945

Leif Pedersen

Skovbyvej 19

8763 Rask Mølle

65 år 17-07-1945

Leif Ingolf Mikkelsen

Sjællandsgade 11 A

8700 Horsens

65 år 20-08-1945

Carl Erik Guldager Skov

Løgervej 11 - Agtrup

6091 Bjert

60 år 14-08-1950

Finn Kristensen

J P Nielsensvej 23 B

7160 Tørring

60 år 30-07-1950

Ole Overgård Møller

Herslev Skovvej 44

7000 Fredericia

50 år 04-08-1960

Kurt Ballegaard Hansen

Andkær Bygade 13

7080 Børkop

Vestjylland afd.

65 år 25-07-1945

Ole Barfoed Østergaard

Ådalshaven 52

6710 Esbjerg V

60 år 06-08-1950

Erling Forslund

Nipsvej 14

6760 Ribe

60 år 30-07-1950

Peter Preben Jensen

Jernbanegade 60

6740 Bramming

Sønderjylland afd.

Ingen

Fyn afd.

85 år 07-07-1925

Ove Lindberg Jensen

Tornmarksvej 37

5491 Blommenslyst

80 år 24-07-1930

Ove Vagn Rasmussen

Ladefogedgyden 2

5600 Fåborg

60 år 15-08-1950

Finn Kallehauge

Tuxensvej 7

5700 Svendborg

København afd.

70 år 14-07-1940

Richard Daae Jensen

Torne Krogen 24

3500 Værløse

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Vi gratulerer

70 år 29-08-1940

Freddy Lindegård Olsen

Rudeland 3

2620 Albertslund

65 år 18-07-1945

Bjarne Knudsen

Nordvangs Alle 2

2600 Glostrup

65 år 18-08-1945

Bernhard Gdowski

Gyvelvej 39, 2. Th.,

4000 Roskilde

60 år 06-08-1950

Erik V Svendsen

H. Filtenborgs Plads 32

3650 Ølstykke

60 år 05-07-1950

Per Willy Olsen

Gyvelvej 4 B

3390 Hundested

Syd- og Vestsjælland afd.

65 år 19-07-1945

Børge Kristian Larsen

Blindekildevej 64

4200 Slagelse

65 år 25-07-1945

Ole Valdemar Madsen

Risegårdsvej 11 Lov

4700 Næstved

65 år 14-07-1945

Karin Nielsen

Egevej 82, Vemmedrup

4632 Bjæverskov

60 år 18-07-1950

Ebbe Vinther Christensen

Svalevej 1

4591 Føllenslev

60 år 21-07-1950

John Støving Jørgensen

Heibergs Have 11

4300 Holbæk

Lolland Falster afd.

70 år 12-08-1940

Arne Christensen

Snerlevej 12 A

4760 Vordingborg

Bornholm afd.

60 år 24-07-1950

Vilmer Sonne

Fru Krabbesvej 20

3700 Rønne

21


Meddelelser

Seniorklubben DFF Syd og Vestsjællands Afdeling

Seniorklubbens tur i maj gik til København,

hvor vi mødtes ved Frihedsmuseet,

som ligger ved Churchill-parken

tæt ved Kastellet og Langelinie. Efter

en rundgang på museet gik turen ind

over Kastellet til lystbådehavnen ved

Langelinie, hvor den medbragte madkurv

blev indtaget. Da alle var mætte

og glade, gik turen med vandbussen til

Nyhavn, hvor der var omstigning til en

times guidet havnerundfart. Desværre var den Lille Havfrue ikke hjemme, da hun

var taget på ferie i Kina. Dagen sluttede omkring kl. 16.30 med en lille rundtur i

Nyhavn, hvor det var muligt at nyde en is eller en fadbamse. Og som sædvanlig

havde vi taget solen med på turen.

Næste arrangement er vores sankthansfest den 16. juni. Se vore arrangementer på

hjemmesiden og i Formandsbladet

Seniorklubben DFF Syd og Vestsjællands Afdeling

Afgået ved døden

april og maj 2010.

Ivar Nielsen

Lyngvejen 95, st. 0004, 6710 Esbjerg V

Afgået ved døden den 30.03.10

Afdeling: Vestjylland

Jens Arne Jensen

Langelinie 3,2E, 8600 Silkeborg

Afgået ved døden den 05.04.10

Afdeling: Århus

Johs. Persson

Mågevej 15, 9500 Hobro

Afgået ved døden den 22.04.10

Afdeling: Randers

Bjørn Hansen

Råholtvej 17, 9900 Frederikshavn

Afgået ved døden den 24.04.10

Afdeling: Nordjylland

Carsten Hans Jensen

Ulvshalevej 14, 4780 Stege

Afgået ved døden den 27.03.10

Afdeling: Lolland Falster

Mogens Dalsgård Jensen

Tornerosevej 27, 1.tv., 2730 Herlev

Afgået ved døden den 31.05.10

Afdeling: København

22

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Så er der taget hul på vore aktiviteter i

2010. Den 21. april gik vores første tur

til Vallø Slotspark og Geomuseum

Faxe, som ligger på kanten af kalkbruddet.

På grund af det kolde forår var det

småt med blomster i parken. Efter turen

i parken var det tid til at fi nde et

sted at indtage den medbragte mad. Vi

endte i Fakse Ladeplads ved havnen,

hvor vi fi k husly på Cafe La Mer. En

stor tak til dem. Derefter gik turen så

til Geomusset i Fakse. Dagen sluttede i

skoven ved Boserup med kaffe og en

lille en til halsen.

Se vores program i bladet og på hjemmesiden,

der er plads til fl ere deltagere

så hvis der en nogle nye seniorer, som

er interesseret, så kontakt Seniorklubben

DFF.

Kontoret holder ferielukket

Uge 29 fra den 17. juli

til den 25. juli 2010

Begge dage inkl.

Aktiviteter i 2010

Seniorklubben

Syd- og Vestsjællands afdeling

18. august 2010

Bakken / Cirkusrevyen

Billetpriser Parket A + B 275,00 kr.

Tilmelding og

Depositum Kr. 200.00 senest 1. marts

2010

15. september 2010

Guidet tur til Sprogø med madkurv

Nærmere følger

17. november eller 24. november

2010 kl. 15.00

Julefrokost

Næstved / Slagelse

Deltagerbetaling 100,00 kr.

Tilmelding senest 10. november 2010

Gunner 58383540

Kaj 55770124

Niels 20631755 / 55761982

Program for år 2010.

Pensionist & Efterlønsklub

Københavns Afdeling.

Torsdag den 12. August skal vi ud og

sejle på Lyngby Sø og Bagsværd Sø.

Vi mødes ved Frederiksdal kl. 10.30.

Torsdag den 9. september skal vi på

Stevns fortet, og her mødes

vi udenfor kl. 10.30.

Torsdag den 25. november er der Generalforsamling

og

julefrokost i Haveforeningen Vedbæks

klubhus kl. 11.00.

Det var så lidt om, hvad der skal ske i

2010. Der kan meget nemt

komme nogle fl ere ture. I vil blive orienteret

hen ad vejen.

Tilmelding til turene skal ske til:

Preben Andersen på tlf. 2326 5060

Erik Rasmussen på tlf. 4970 1483

Per Ysbæk-Nielsen på tlf. 4580 1159


Virksomhedsbesøg

onsdag den 3. november 2010 kl.17.30

hos Danish Crown, Horsens.

Fra E 45 drejes fra ved afkørsel 55 Horsens Nord. Kør 100

meter mod Horsens. Slagteriet ligger ved denne afkørsel og

kan tydeligt ses med alle dets skorstene.

Besøget vil bestå af følgende:

Velkomst med introduktion til stedet

og Danish Crown i besøgslokalet

Guidet rundvisning på besøgsgangen (1 guide pr 18 personer)

dog maks. 55 personer. Da besøget inkluderer rundvisning på

besøgsgangen anbefales der at medbringe fornuftigt fodtøj.

Selve rundvisningen tager 1½ time.

Der vil blive serveret et lettere traktement

for medlemmer med ledsager.

Da der er begrænsning på antallet af deltagere er tilmelding

nødvendig efter først til mølle princippet.

Afdelingerne Århus - Randers og Midt Vest

Tilmelding senest den 17. oktober 2010 til

Svend Aage Tlf. 23 40 68 05 eller 86 94 84 99

60 års fødselsdag

Den 30. maj 2010 fyldte Afdelings Formand i Bornholms Afdeling,

Bjarne Leonhard Andersen, Skovbrynet 1, 3730 Nexø,

60 år. Bjarne Andersen overtog i 2004 posten som afdelingsformand

i Bornholms Afdeling efter Emil Poss.

Dansk Formands Forening ønsker med disse linjer et forsinket

til lykke med dagen.

På foreningens vegne

Kim Bøje Madsen

Landsformand

50 års fødselsdag

Den 1. juni 2010 fyldte Afdelingsformand i Randers Afdeling,

Leo Kristoffersen, Niels Bohrsvej 14, 8920 Randers NV, 50 år.

Leo Kristoffersen overtog i 2008 posten som afdelingsformand

i Randers afdeling efter Helge Ø. Nielsen.

Dansk Formands Forening ønsker med disse linjer et forsinket

til lykke med dagen.

På foreningens vegne

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Nyoptaget april og maj 2010

Navn Adresse By

John Rahbek Rasmussen Kastanievej 7 7280 Sdr. Felding

Poul Erik Fuglsang Musvågevej 8 5210 Odense

Peter Henriksen Kærgade 8 8940 Randers SV

Jutta Jensen Uglebakken 18 9400 Nørresundby

Erling Reinholdt Bojsen Holmemarksvej 5 2630 Tåstrup

Britta Birgitte Krüger Skovbo Bygade 24 6500 Vojens

Sten Horslund Kristiansen Mårbækvej 11 7900 Nykøbing M.

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Peer Nørgaard

Løgstørvej 23, 9500 Hobro

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedenskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Århus afdeling:

Formand: Jørgen Hansen

Kongevejen 100, 8000 Århus C

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Jan Ove Hansen

Engumvej 90, 7120 Vejle Øst

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Iben Christensen

Storegade 91-2,v, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Afdelingerne:

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Borups Alle 233 B st. tv.

2400 København NV.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend E. Petersen

Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sepe@sonderborg.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: John Pedersen

Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 22 65 28 55

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Formandsbladet • Nr. 3 • juni 2010

Meddelelser

23


Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling


Framax Xlife

Rentabel på grund af mulighed for hyppig genbrug

og effektiv udnyttelse

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

Doka Danmark

København og Sjælland

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Doka Danmark

København og Sjælland

E-Mail: Danmark@doka.com

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: Danmark@doka.com

www.doka.com

Digitally

signed by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2010.02.11 Signat

09:24:47 MEZ

Doka Danmark

Jylland

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

E-Mail: Danmark@doka.com

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

More magazines by this user
Similar magazines