Corel Ventura - BATCH064.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

fed.dk

Corel Ventura - BATCH064.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

mesteren, at han havde besluttet at opgive påtale,

idet forældelse af mulige strafansvar var indtrådt.

Forklaringer:

A forklarede bl.a., at han har arbejdet som skibsfører

og -reder. Han købte ejendommen i 1996 og flyttede

ind i hovedbeboelsen. Han opsagde lejemålene i

ejendommen og gik i gang med at renovere ejendommen.

Da hans virksomhed på et tidspunkt ikke gav

tilstrækkeligt overskud, udlejede han hovedbeboelsen

til den Cubanske Ambassade og flyttede selv ind

i portnerboligen, som var den eneste del af ejendommen,

der endnu ikke var sat i stand. Efter råd fra sin

bank solgte han i 1999 ejendommen. Det var i den

forbindelse for ham en forudsætning, at han kunne

beholde kontor og bolig i ejendommen. I forbindelse

med overdragelsen aftalte han med Plus Forsikring,

at han skulle renovere portnerboligen. De dele af arbejdet,

som ikke krævede særlige fagkundskaber, såsom

nedrivning, maling mv. ordnede han selv med

hjælp fra bekendte og familie, mens han havde håndværkere

til øvrige opgaver. Han spurgte sin nevø, C,

der er uddannet VVS-mand, om han ville lave VVSarbejde.

Det kunne nevøen ikke og formidlede i stedet

for kontakt til B, som også var VVS-uddannet,

og som havde autorisation, hvilket var en afgørende

forudsætning for ham, da han var bekendt med, at

arbejdet krævede fagkundskab og autorisation. Han

aftalte med B, at arbejdet skulle udføres “sort”. Han

gennemgik med B det, der skulle laves, nye radiatorer,

flytning af vand, gulvvarme og montering af

håndvask og toilet i badeværelset samt gasinstallationen.

Han pillede selv gaskomfuret og slangen fra

komfuret til bajonetstikket ned. Tilbage var rørinstallationen,

måleskabet og hovedledningen. Han aftalte

med B, at denne skulle lukke gasrøret af inde i

huset, således at senere beboere kunne vælge, om de

ville anvende gas eller ej. Han sagde til B, at gasledningen

skulle afsluttes med en ventil og lukkes efter

forskrifterne. Han ville ikke selv nedtage gasinstallationen,

da han vidste, at forkert behandling af gasinstallationer

er farlig. Det var derfor afgørende for

ham, at B havde det rette værktøj og autorisation.

Da tømrer- og VVS-arbejdet var færdigt, lagde han

fliser i badeværelset og malede. Han tænkte ikke

over gasventilen i badeværelset, som han ikke har

prøvet at stoppe til. Han var helt sikker på, at gasinstallationen

var lukket af ude i gården. Havde han

haft den mindste mistanke om, at der var gas i installationen,

ville han for at undgå fare have kontaktet

HNG. Foreholdt, at det af en politirapport af 22. ja-

20. oktober 2006 - endnu ikke optrykt i FED X

nuar 2001 fremgår, at han skulle have forklaret, at

han havde “fjernet gasrør ind til gasmåler” forklarede

han, at han ikke tillagde oplysningen større betydning,

og at han ikke nu husker at have fjernet andet

end komfur og bajonetfatning. Han rettede i juni

1999 henvendelse til HNG, og gasmåleren blev afleveret

til HNG den 16. juni 1999 af hans kontormedarbejder.

Han er ikke dækket af nogen ansvarsforsikring.

B forklarede bl.a., at han er uddannet VVS-mand.

Han var i 1999 ansat hos ... BYG og havde derigennem

autorisation. C spurgte, om han ville lave noget

arbejde “sort” for dennes onkel, hvorefter A kontaktede

ham telefonisk. Han tog ud til ejendommen,

som var under ombygning. Gulve, det gamle centralvarmesystem,

dele af gasinstallationerne og køkkenet

var fjernet. I badeværelset så han en kugleventil,

hvorfra der gik et rør op til en målerramme. Gasmåleren

var nedtaget og lå sammen med gamle centralvarmerør

i et andet rum. A bad ham lave ny centralvarmeinstallation,

reparation på taget og om at sætte

armatur op i badeværelset. Han blev ikke bedt

om at lave gasinstallation. Han fik hjælp af D til noget

af arbejdet. Han fik hen ad vejen betaling af A.

Han udførte arbejderne over en periode på en tre

ugers tid, vist fra påsken i 1999. Da han forlod arbejdet,

var røret op til målerrammen stadig i badeværelset.

På et tidspunkt sagde han til A, at hvis han

skulle afmelde gasmåleren, skulle det gå over ...

BYG, hvor hans autorisation lå, og det skulle være

med papir og regning. Hertil sagde A, at han selv ville

foretage afmelding. Han har ikke undersøgt, om

der var gas i installationen, da han ikke arbejdede

med denne, det er korrekt, at han til politiet har forklaret,

at installationen efter hans opfattelse var forsvarligt

lukket. Dette skyldes, at der i badeværelset

var to kuglehaner, hvoraf den ene, placeret oppe under

loftet, var svær at åbne.

C forklarede, at han er VVS-uddannet. A spurgte,

om han ville hjælpe med vand- og gasinstallationerne.

Da han på grund af en skade var uarbejdsdygtig,

tilbød han at formidle kontakt til en anden, og han

rettede henvendelse til B. Han kan huske, at gasrørene

skulle fjernes, men han har ikke talt herom med

B, ligesom han ikke har fulgt med i, hvem der udførte

de forskellige arbejder. Han husker, at B og D talte

om, at gasinstallationen skulle fjernes og om afmelding

af gasmåleren, men han har ikke set dem arbejde

med gasinstallationen. Han mener, at denne

samtale fandt sted, mens de alle tre var på arbejde

hos ... BYG.

More magazines by this user
Similar magazines