(Microsoft PowerPoint - Velkommen i ... - Grønløkkeskolen

gronlokke.skolen.dk

(Microsoft PowerPoint - Velkommen i ... - Grønløkkeskolen

Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen i

i

i

i

skolebestyrelsen skolebestyrelsen skolebestyrelsen skolebestyrelsen skolebestyrelsen for

for

for

for

Gr Grønl Gr

Gr

Gr nl nløkkeskolen

nl

nl

kkeskolen

kkeskolen

kkeskolen


§ 5 5 5

- Form Formål Form Form

Form

Form l l l l med med

med

med

med

skolebestyrelsen

skolebestyrelsen

skolebestyrelsen

skolebestyrelsen

Sikre forældre for ldre og medarbejdere

indflydelse på p principperne for skolens

daglige virke.


§ 6 6 6

- Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

kompetence

kompetence

kompetence

kompetence

at føre f re tilsyn med alle dele af skolens

virksomhed, dog undtagen personale- personale og

elevsager.

at fastsætte fasts tte principper for skolens virksomhed

at godkende skolens budget indenfor de

økonomiske konomiske rammer, der er fastlagt for skolen

at godkende undervisningsmidler og fastsætte fasts tte

skolens ordensregler og værdiregels v rdiregelsæt

at godkende inden for de fastsatte

retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i

folkeskolens undervisning


§ 6 6 6

- Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

kompetence kompetence kompetence kompetence (fortsat)

(fortsat)

(fortsat)

(fortsat)

at godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens

virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter

at udarbejde forslag til byrådet byr det om skolens læseplaner l seplaner

at afgive indstilling til byrådet byr det om forsøgs fors gs- og udviklingsarbejde i

det omfang, det overskrider de mål m l og rammer, som byrådet byr det har

fastsat

at træffe tr ffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning

på skolen

afgive udtalelse til byrådet byr det om ansættelse ans ttelse af skolens ledere og

lærere. rere. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, tilf lde, hvor ledere og lærere l rere

forflyttes uansøgt uans gt mellem skolerne i kommunen


§ 6 6 6

- Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

Skolebestyrelsens

kompetence kompetence kompetence kompetence (fortsat)

(fortsat)

(fortsat)

(fortsat)

at afgive udtalelser og stille forslag til skolens leder og byrådet byr det om

alle spørgsm sp rgsmål, l, der vedrører vedr rer skolebestyrelsens virksomhed

at afgive udtalelse om alle spørgsm sp rgsmål, l, som byrådet byr det forelægger forel gger

den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte tildelte

rådighedsbel dighedsbeløb. b.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte

rådighedsbel dighedsbeløb b inden for de af byrådet byr det fastsatte økonomiske konomiske

rammer og øvrige vrige retningslinjer.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være v re

medarbejderrepræsentanter medarbejderrepr sentanter i klasserådene

klasser dene.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder m der om året ret med

SFO-for SFO forældrer ldrerådet det, , og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale

mellem skolebestyrelsen og SFO-for SFO forældrer ldrerådet det. .


§ 13 - Skolelederen

Skolelederen har den administrative og pædagogiske p dagogiske ledelse af skolen og er

ansvarlig for skolens virksomhed overfor skolebestyrelsen og byrådet. byr det.

Skolelederen er forpligtet til at oprette en bestyrelse. Skolelederen Skolelederen

er ansvarlig for,

at de til skolebestyrelsen henlagte sagsområder sagsomr der faktisk forelægges. forel gges. Skolelederen

udarbejder indstillinger til skolebestyrelsen.

Skolelederen har ansvar for og kompetence til at udmønte udm nte skolebestyrelsens

principielle beslutninger i praksis.

Skolelederen træffer tr ffer de konkrete beslutninger om skolens daglige drift inden for

rammerne af de af skolebestyrelsen fastlagte principper.

Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsens beslutninger ligger inden for

rammerne af lovgivningen, byrådets byr dets beslutninger, administrative bestemmelser

samt overenskomster og øvrige vrige rettigheder vedrørende vedr rende de ansattes vilkår. vilk r.


§ 14 - Pædagogisk dagogisk Råd R

Ved hver skole dannes et pædagogisk p dagogisk råd, r d, som er rådgivende r dgivende for skolens leder.

Rådet det består best r af alle medarbejdere,der varetager undervisningsopgaver og andre

pædagogiske dagogiske opgaver på p skolen. Skolens leder er medlem af rådet. r det.

Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets r dets møder. m der.

Rådet det er rådgivende r dgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsm sp rgsmål, l, der

forelægges forel gges det af skolebestyrelsen eller af skolens leder. Rådet R det kan af egen drift

udtale sig om pædagogiske p dagogiske forhold af betydning for skolen.

Rådets dets udtalelser fremsendes gennem skolens leder.

Rådet det vælger v lger selv sin mødeleder. m deleder. Valget finder sted i marts måned. m ned.

Valgperioden er et skoleår skole r og påbegyndes p begyndes 1. august. Til at varetage mødeledernes

m deledernes

funktioner ved dennes forfald skal der vælges v lges en stedfortræder.

stedfortr der.

Det pædagogiske p dagogiske råd r d holder møde, m de, når n r det ønskes nskes af skolens leder eller

mødelederen. delederen. En fjerdedel af rådets r dets medlemmer

kan altid forlange rådet r det indkaldt til møde m de med angivelse af punkter til dagsordenen.


§ 14 - Pædagogisk dagogisk Råd R

Rådets dets møder m der afholdes som regel uden for elevernes

undervisningstid.

Skolens leder fastsætter fasts tter efter samråd samr d med mødelederen m delederen tid og

sted for møderne, m derne, indkalder medlemmerne samt fastsætter fasts tter

dagsordenen.

Skolens leder har altid ret til at få f punkter optaget på p

dagsordenen.

Mødelederen, delederen, eventuelt en valgt sekretær, sekret r, fører f rer under møderne m derne

rådets dets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet tilf jet

protokollen i kort form og medsendt rådets r dets udtalelser. Rådets R dets

protokol oplæses opl ses ved mødets m dets afslutning og underskrives af

mødelederen. delederen.

Det pædagogiske p dagogiske råd r d fastsætter fasts tter selv sin forretningsorden.

Magistratsafdelingen for Børn B rn og Unge udsender vejledende

forretningsorden for det pædagogiske p dagogiske råd. r d.


§ 15 - Elevråd Elevr

Skolens elever danner et elevråd. elevr d.

Elevrådet Elevr det kan udtale sig til

skolebestyrelsen og skolens leder i alle

sager vedrørende vedr rende skolen, bortset fra

personsager.


§ 16 - SFO-for SFO forældrer ldreråd

I hver skolefritidsordning vælges v lges der et SFO-

forældrer for ldreråd af og blandt forældre for ldre til børn b rn i

skolefritidsordningen.

SFO-for SFO forældrer ldrerådets dets primære prim re opgave er at

formidle forældresynspunkter for ldresynspunkter og medvirke til et

samarbejde med skolefritidsordningens leder

og personale. SFO-for SFO forældrer ldrerådet det er

samarbejdspartner for skolebestyrelsen, og

skolebestyrelsen skal inddrage SFO-

forældrer for ldrerådet det ved behandling af sager om

SFO´en SFO en.


SFO SFO-for SFO SFO

SFO

SFO for forældrer

for

for

ldrer ldrerådet

ldrer

ldrer

det det det

det

har

har

har

har

indflydelse indflydelse indflydelse indflydelse ppå:

p

p

p

udarbejdelse af mål m l og principper for

skolefritidsordningens virksomhed

udarbejdelse af principper for skolefritidsordningens

budgetforslag inden for de gældende g ldende rammer

arrangementer og møder m der med forældrene, for ldrene, skole-hjem skole hjem

samarbejdet m.v.

udarbejdelse af forslag til principper for

skolefritidsordningens indretning, lokaleetablering og

lokaleanvendelse

ansættelse ans ttelse af personale i skolefritidsordningen

evaluering af skolefritidsordningens virksomhed,

herunder forældresamarbejdet.

for ldresamarbejdet.


SFO SFO SFO SFO SFO for forældrer

for

for

for ldrer ldreråd ldrer ldrer

ldrer

d d d d og og

og

og

og

skolebestyrelse

skolebestyrelse

skolebestyrelse

skolebestyrelse

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde

to møder m der om året ret med SFO-

forældrer for ldrerådet det, , og der skal udarbejdes en

samarbejdsaftale mellem

skolebestyrelsen og SFO-for SFO forældrer ldrerådet det.

More magazines by this user
Similar magazines