Jyllinge Sogn Kirkenyt - Jyllinge Kirke

jyllingesogn.dk

Jyllinge Sogn Kirkenyt - Jyllinge Kirke

Jyllinge Sogn

Kirkenyt

39. årgang nr. 2 marts - maj 2008


En monolit . . . . . . . . . . .

Hvor ligger Herrens mark?

Jyllinge ligger som bekendt ved stiftets nordlige

grænse. Men der er kun er 15 kilometer til Roskilde

Domkirke. Kirkeligt set ville det derfor have været

mærkeligt, hvis kommunesammenlægningen havde

medført, at sognet var flyttet til Helsingør Stift. Nu

markerer de tårne, vi ser fra vore vinduer, stadig vor

egen Domkirke.

Sådan gik det til

Fra fiskerleje til en lille by på landet

Jyllinge var indtil for 50 år siden et lille fiskerleje,

omgivet af landbrug, annekssogn i Jyllinge-Gundsømagle

Pastorat. Men siden blev der bygget gevaldigt

ud. Den lille middelalderkirke, der indtil da

havde ligget i udkanten af byen, blev nu omringet

af parcelhusbyggeri, en ny skole, der for nylig blev

omtalt som landets største folkeskole, samt et stort

indkøbscenter. Den nordlige del af sognet havde i

nogle årtier lagt 1850 grunde til sommerhuse. Men

disse grunde i Nordmarken blev i slutningen af firserne

lagt ud til helårsbyggeri. Udviklingen medførte,

at indbyggertallet steg til over ti tusinde.

En grøn kile – en hellig kilde

Jyllinge nord og Jyllinge syd var ned til fjorden adskilt

af en grøn kile, der bar betegnelsen ”Område

11”. Kommunen ejer denne landbrugsjord. Men den

var igennem mere end et årti på herrens mark, når

dette område skulle bringes i spil i forhold til byens

udvikling. Der lå mange varme kartofler begravet.

Ved en idekonkurrence viste det sig, at der var folkelig

modstand mod at bygge på marken. En lang

historie kan gøres kort ved at konstatere, at der blev

vedtaget en lokalplan, der tillod udstykning af nogle

få storparceller til boligbyggeri, samt opførelse af

en ny kirke med op til 500 siddepladser. Kirken nøjedes

med at købe en sokkelgrund, da kommunen

frit ville råde over resten af arealet. Der skal ikke

anlægges en kirkegård. Parkeringspladsen, som anlægges

af menighedsrådet, skal være en offentlig

parkeringsplads, der betjener det kommunale parkområde,

som det resterende areal skal indrettes til.

Vest for kirken går strandbeskyttelseslinien, som

freder området fra kirken og ned til fjorden, kun

gennemskåret af Nordmarksvej. Ved vejen markerer

stenen med påskriften ”Hellig Kors Kilde”,

at der i skrænten – stadig - springer en kilde, som

pilgrimme i middelalderen valfartede til for at søge

vederkvægelse og lindring for fysiske eller åndelige

lidelser. Det var således en selvfølge, at den ny kirkes

navn skulle være Hellig Kors Kirke.

Byggemodning

Menighedsrådet vedtog i 2001 et byggeprogram,

som skulle være grundlag for arkitektens overvejelser.

Byggeprogrammet var udmøntningen af en

proces, der havde stået på siden 1997. Denne form

for byggemodning strakte sig over to kommunale

høringer og ni offentlige menighedsmøder med ekspertbistand

og offentlig debat. På den måde havde

lokalt interesserede mulighed for at komme med bidrag,

inden tingene kom i mere faste rammer.

Arkitekt Jan Søndergaard KHRAS, professor ved

Kunstakademiets arkitektskole, fik ultimo 2001 opgaven

med at udvikle et projekt i henhold til menighedsrådets

byggeprogram.

En arkitekt designer:

Monolitten

I sin præsentation af projektet for Hellig Kors Kirke

omtalte Jan Søndergaard kirken som en monolit,

der rejser sig i landskabet, som en kampesten hæver

sig af mulden. I indledningen til det endelige skitseprojekt

beskriver han det således: ” Kirkens krop

er tænkt ind i landskabet. Udefra opleves bygningsvolumenet

som to stenmassiver, der tilsammen danner

en komposition med overtoner, der associerer til

kirken. Bygningskompositionen opstår symbolsk i

et hus som en sammenstilling af ”kløvede sten”, der

understøttes af kirkens rum og lyssætning.”

Hele forløbet er på godt og på ondt kendetegnet som

et udviklingsprojekt. Bygningsformen og rumopdeling

lå fast, da byggetilladelsen var givet. Men først

på et senere tidspunkt blev det klart, hvordan arkitektens

associationer til de kløvede stenmassiver

kunne udmøntes i en fælles beklædning af tag og

facader. Hverken tagrender eller ydre ornamentik

skulle bryde det ensartede udtryk. På det punkt kom

så et utraditionelt materiale ind i billedet. Firmaet

Fiberline Composites i Kolding/Middelfart havde

anvendt glasfiber til mange krævende formål, så

som vejbroer (senest en motorvejsbro) og karosserielementer.

I et samarbejde med arkitekt Jan Søndergaard

udvikledes materialet nu til anvendelse i


. . . . . . på Herrens mark.

boligbyggeri og altså nu også til kirkebyggeri. Firmaets

design af glaspartier indfattet i fibermaterialet

er optaget i kulturministeriets kanon for kunst og

design. I lighed med Fiberlines egen ny fabrik ved

Lillebæltsbroen vil Hellig Kors Kirke blive iklædt

dette materiale. Monolitten kløves i stenmassiver.

Ved hjælp af ovenlys igennem hele kirkerummet i

form af et kors spaltes huset i et kirkerum og en sidebygning.

Loftet i kirkerummet er translucerende:

naturens lyssætning udenfor vil have sin skiftende

indflydelse på atmosfæren i rummet. Ved aftenbrug

kan man forestille sig, at bygningen lyser svagt op i

de mørke omgivelser.

Historiske tråde i det lokale landskab

Når man træder ind i kirken, har man gennem de

vestvendte vinduer udsigt over Roskilde Fjord med

præsteembedets Lilleø og mod Eskildsø. Kirkeruinen

på sidstnævnte ø røber stadig munkenes tilstedeværelse

– anført af Abbed Vilhelm - i middelalderen.

Det var munkene, der til at begynde med

havde ansvaret for den kirkelige betjening af Jyllinge

kirke og sogn.

Regnvandet, som løber af monolitten, kan ledes

hen til forstærkning af Hellig Kors Kildes udspring.

Nord for kirken vil en amfiopbygning ud for glasgavlen

om aftenen give andagtssøgende mulighed

for meditation, med indblik i kirkerummet, som

gennem vestvinduerne oplyses af den nedgående

sols varme stråler: ”Lysvæld bag ved lysvæld i himlen

ind”.

Indretning

Kirkens indretning er tænkt så fleksibel som muligt.

Løse stole vil blive stillet op efter behov. Normalt

vil alteret stå ved den baglæns skrående sydvæg,

hvorved det peger mod den gamle kirke. Den vender

til gengæld - som traditionen byder - mod øst.

Det, man derved vil betegne som kirkens kor, er kirkerummets

smalleste del. Afstanden fra den skråtstillede

vestvæg til østvæggen bliver gradvis større,

så en opstilling til store kor eller orkestre eller til

dramatik vil kunne medføre, at siddepladserne vendes

mod nord.

Udsmykning

Også kirkens udsmykning tænkes i moderne formgivning.

Via digital/videoteknik vil det være muligt

at projektere kunst på væggene – nok især over al-

teret. Det kan variere fra middelalderlige kalkmalerier

til særligt udviklet digital kunst. Kunststuderende

vil kunne få til opgave at udsmykke kirken

gennem et helt kirkeår med relevante illustrationer i

forhold til dagens tekst. Skiftende billeder vil kunne

stå synligt selv på tidspunkter, hvor kirken ellers er

lukket.

En præst filosoferer:

Moses og monolitten i ørkenen

Vel er Korskilde – det tidligere Område 11 – ingen

ørken, og vel er arkitekten ingen Moses, men man

kunne godt finde anledning til nogle overvejelser.

Kombinationen af en klippesten og det livgivende

(kilde)vand kan godt fremkalde et billede fra det

Gamle Testamente. Der finder vi beretningen om

Moses, der med Guds hjælp frelser Israels folk fra

slaveriet i Egypten. Men inden de kommer til det

forjættede land, skal de bogstaveligt igennem en

årelang ørkenvandring. Og nok så meget kan Moses

forsøge at overbevise dem om, at Gud er den, han

er: kærlighedens Gud, der vil være der for dem; alligevel

søger de trøst i en guldkalv, indtil Moses får

dem på andre tanker. Da det hele så håbløst ud og

alle følte, at de snart skulle omkomme af tørst, bad

Moses Gud om hjælp. Derefter tog han sin stav og

slog på klippen, der lå lige foran dem. Og straks

sprøjtede der levende vand op af klippen.

Korsets gåde

”Ja, jeg tror på korsets gåde” synger vi i den kendte

og smukke Langfredagssalme: Hil dig, frelser og

forsoner. (DDS 192). Men hvorfor skulle korset

være en gåde? Er det i det hele taget ikke selvpineri

at kredse omkring korset? Den glade kristendom

skulle da hellere koncentrere sig om Guds smukke

skaberværk. Se ud over den havblikstille fjord en

solskinsdag under streng frosthimmel! Der er da så

meget at være glad for. Eller tænk lidt over de mange

former for kærlighed, som vi møder hver dag i

et godt og varmt familieforhold, arbejdskollegernes

fællesskab eller vennernes sammenhold. Det er jo

her vi møder den virkelighed, som er Gudskabt og

ført ud i livet af Helligånden. Hvad skal vi dog med

korset?


. . . en monolit på Herrens mark.

Klippegrund i læ af korsets tegn

I en bryllupssalme: ”Jert hus skal i bygge på ordets klippegrund”, synges der om, at ”arnen skal stå i læ af

korsets tegn”(DDS 704). Der er mange mennesker iblandt os, i vort eget sogn, ja endda i vor egen gade,

der på egen krop oplever korsets virkelighed. De kan ikke bare kaste sorgens mørke, sygdommens onde

virkelighed, bekymringens evige mavesmerte eller samvittighedens nag af sig, som om det var et kors, der

kan overlades til andre at bære. Ofte er der ikke menneskelig trøst at byde på. Byrden forekommer umenneskelig.

Da kan vi kun søge læ i Jesu korsets tegn. Han bar vort kors.

Nederlag?

Jesus havde meget høje tanker om at meddele Guds kærlighed til mennesker i nød. Derfor kan vi måske

forestille os, hvor stort et nederlag han tilsyneladende led, da han endte sin jordiske ørkenvandring på et

kors. Når det kommer til det stykke, så er der ikke mange skuffelser og nederlag, der kan måle sig med

hans. Derfor bliver evangeliets, kristendommens budskab hult, hvis vi prøver at bortforklare korset i hvert

menneskes tilværelse. Evangeliet tager netop korset alvorligt, fordi det også er den side af livet, vi alle

lærer at kende som en tilsyneladende uundgåelig og uoverkommelig virkelighed.

Ørkenklippe, Moses’ stav, korsets tegn, livets vand

Men påskenat ændres alt dette. Jesus opstår fra de døde. Gravens klippe sprænges. Gravstenen ruller bort.

Korset har sprængt klippegraven, som Moses’ stav spaltede ørkenklippen. Guds kærlighed er det levende

vand, der springer op af klippen. Derfor indviedes dåbsvandet i gamle dage netop Påskenat. ”Jeg er Livets

Vand”, siger Jesus. ”Hvor korset står vagt, taber mørket sin magt”, synger vi fortsat i den nævnte bryllupssalme.

Måtte den korssprængte klippe med livgivende dåbsvand ligge på Herrens mark i tiden, der kommer.

Følgende links vil åbne for flere relevante oplysninger:

www.khr.dk

www.fiberline.dk

www.photo-gallery.dk (oversigt/byggeri og anlaeg/kirkebyggeri)

www.jyllingekirke.dk

Åbent hus på byggepladsen d. 13. januar.

Artikel fra Roskilde Stiftsbog 2007 skrevet af sognepræst Harry Jansen

Foto: Holger Bernild

Frida til åbent hus


Arrangementer

Onsdag d. 12. marts finder onsdagsmødernes traditionelle udflugt

sted. Men i år er der den ændring, at vi allerede kører fra præstegården

kl. 9.30 Vi skal til Fanefjord Kirke, hvor menighedsrådsformanden

giver en rundvisning og fortæller om de berømte kalkmalerier.

Derefter spises frokost på Damme Kro. Forventet hjemkomst ca.

16.30 - 17.00. Deltagelse koster 150 kroner inkl. spisning og transport.

Beløbet betales ved afgang fra præstegården.

Onsdagsmødedeltagerne har haft førsteret til at melde sig til turen,

men nu er der åben tilmelding, indtil bussen er fyldt op. Der anlægges

venteliste. Ring til kordegnekontoret, hvis du gerne vil med.

Skærtorsdag d. 20. marts efter aftengudstjeneste er der fællesspisning

i Laden. Det er den traditionelle afslutning af rækken af kirkefrokoster.

Alle er velkomne til at fortsætte gudstjenestefællesskabet

omkring en anden form for nadverbord. Man betaler 30 kroner for

maden og et mindre beløb for drikkevarer. Menuen står fortrinsvis

på lammekølle, men der er også sørget for lidt kylling for dem, der

ikke spiser lam.

Torsdag d. 6. marts kl. 19.30 er der på ny salmesangsaften i Laden

i Jyllinge præstegård. Eftersom 2008 er udråbt til ”Sangens År”, er

der ekstra god grund til at komme at synge gamle som nye salmer.

De ældste digte i salmebogen er adskillige hundrede år gamle, og

dermed en del af vores kristne, kirkelige kulturarv. Hvad er det for

kvaliteter, der gør, at de ældste salmer har holdt sig op gennem tiden

og fundet vej til den seneste salmebog, der kom for få år siden, og

hvad er det, de nye salmer har at byde på for nutidsmennesker. Kom,

syng og find svarene sammen med andre sangglade folk. Eller kom

bare og gør dit til at leve op til år 2008’s musikalske overskrift. Sognets

kirkesanger, Isabel Schwartzbach, synger for, og vores organist,

Jytte Kiholm, akkompagner på flygel. Der er som altid gratis adgang

og kaffe, te og kage til at smøre stemmerne med.

Tirsdag d. 1. april kl. 19.30 er der kunstforedrag i

Laden ved sognepræst i Måløv, Michael Grønbæk

Andersen. Vi skal se og høre om ”Van Gogh som

kristen maler”.

Vincent van Gogh var et ”ubetinget” menneske,

der ikke forholdt sig til kristendommen som ide,

men ved at leve den og føre den ud i livet. Det

gjorde han med en fuldkommen tilintetgørende

hengivelse i sit væsen og med en solidaritet med samfundets oversete

og glemte eksistenser, der var nærmest kompromisløs.

Vincent ville trøste og give livsmod både som menneske og som

maler. Derfor er hans billeder så bevægende at være vidne til. De

har en ubændig kraft, som gennemtrænger hele

verden med sine linjer og lys. Og det er lyset og

farverne, der er det helt centrale i hans kunst.

For det er et lys, som ikke er af denne verden og

dog i denne verden, hvor det gennemtrænger alt

for at trøste og give håb. Vincents kunst er her

fremme ved basale religiøse tydninger.

Kalender

6. marts kl. 19.30

Salmesangsaften

11. marts kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

12. marts kl. 9.30

Onsdagsmødeudflugt

13. marts kl. 16.00

Indskrivning til konfirmation

2009

1. april kl. 19.30

Foredrag i Laden

8. april kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

13. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Fra www.roskildestift.dk:

Bøn: af Thomas Mannsfeldt

Sol går ned

snart hviler en fred

hér hvor endnu en dag er endt

og sjæle endevendt.

Hør min bøn

du – menneskesøn

om jeg kan nå mit barnejeg

så venter du på mig.

Tro og håb

gav du ved min dåb

mærk hvor jeg savner kærlighed

hvor længe blir´ dét ved?

Alt går tabt

alt menneskeskabt

kun hvad der hører Himlen til

går fri af rænkespil.

Nu kommer lyset Gud har spredt

en ny dag er beredt.


Nye salmer

110 forfattere, sangskrivere og komponister har mødtes med biskop Jan Lindhardt, sognepræst og koordinator

Kristian Gylling og formand for KODA Hans Dal for at sætte en arbejdsproces i gang, med henblik

på at skabe et antal nye salmer til Folkekirken.

Kunstnerne er blevet opfordret til at skrive tekster og komponere musik til de instrumenter de føler sig

trygge ved, bruge almindelige danske ord, og i det hele taget skrive noget, der er udfordrende for hovedet

og gribende for hjertet. Et udvalg af teologer med biskop Jan Lindhardt for bordenden har gennemgået det

indsendte materiale.

24 af de bedste salmer blev ur-opført i Sorø Kloster kirke helligtrekongersøndag.

Søndag

Tekst: Johannes L. Bundgaard

Søndag, ugens hviledag

Dag for Herrens timer,

svaler over kirketag,

medens klokker kimer.

Fridag for alverdens folk,

dag at lytte til Guds tolk,

dag for kærlighedens ord,

Åndens tale, bad og bord.

Tid for biskop, provst og præst,

tid for dem, der virker,

tjener folk ved søndagsfest.

Frie, åbne kirker.

Frihed over liv på ny,

givet under kirkely.

Alt det tunge givet Gud

nyskabt gang til livet ud.

En af de 24 salmer

Livets liv, vor Skabergud

livets lyse giver,

søndag bringer du os bud,

så vi oplyst bliver,

liver op og lever ud,

under åndedrag i Gud,

livets gave og dets tro,

så det gavnligt frem kan gro.

Tak for søndags liv og lys,

Ånd henover troen,

håb, som bliver bragt til by´s,

sådan bygges broen

af Gud Faders åndehånd

som et kærlighedens bånd

mellem Gud og os, fuldendt,

Guds velsignelse tilsendt.

Velkommen til ny kordegn

Som det fremgik af sidste nummer er Finn Druj gået på pension. Menighedsrådet er glad

for at kunne byde velkommen til Kit Darum, som siden 1. januar er tiltrådt stillingen

som kordegn i Jyllinge sogn. Der er ingen tvivl om, at der vil være udfordringer nok til

den ny kordegn. Det varer ikke længe før Hellig Kors Kirken er indviet og taget i brug.

Sognet har en størrelse, der medfører rigeligt med arbejde indenfor personregistreringen.

Administrativt er der ligeledes nok at se til, når hun samtidig fungerer som sekretær for

menighedsrådet og udvalgene. Derfor har menighedsrådet valgt at indrette stillingen således,

at det fortrinsvis er på hverdage, at kordegnen skal lægge sin indsats. Søndags- og weekendtjenester

udgør derfor ikke nogen del af denne kordegnestilling. Så det bliver på ugens fem hverdage, at kordegnen

kan træffes.

Velkommen til Kit. Vi håber på et godt samarbejde med menighedsråd, præster og personale.

På personalets og menighedsrådets vegne

Harry Jansen


Jyllinge Kirke

Kirkestræde 9, 4040 Jyllinge

Hellig Kors Kirke

Agerskellet 10, 4040 Jyllinge

Sognepræst (kbf) Harry Jansen

Jyllinge Præstegård

Bygaden 23 A, 4040 Jyllinge Tlf. 4678 8160

E-mailadresse: hja@km.dk

Træffes bedst kl. 12 - 13.

Mandag fri

Sognepræst Mogens Damm

Kajakvej 43, 4040 Jyllinge Tlf. 4673 3352

E-mailadresse: moda@km.dk

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Fredag fri

Sognepræst Karen-Marie Winther Olsen

Ved Sønderport 24, 1. th. Tlf. 3028 2446

2300 København S

E-mailadresse: kmwolsen@gmail.com

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Mandag fri

Kordegn Kit Darum

Kordegnekontoret

Bygaden 23 B Tlf. 4673 3367

4040 Jyllinge Fax: 4673 2367

E-mail adresse: jyllinge.sogn@km.dk

Åbningstider: ma - fr fra 10 - 13 samt to 16 - 18

Kirketjener Sanne Christensen

Bygaden 23 B, 4040 Jyllinge Tlf. 4673 3933

E-mail adresse: sprc@km.dk

Organist Jytte Kiholm Tlf. 4673 2930

Graver Carsten Gelardi

Kirkegårdskontoret

Planetvej 31, 4040 Jyllinge Tlf. 4673 1573

E-mail adresse: cabg@km.dk

Menighedsrådsformand

Birthe Ritslev Tlf. 4673 4799

Kirkeværge

Poul Kortegaard Tlf. 4678 9097

E-mail adresse: pko@km.dk

Vejviseren

www.jyllingekirke.dk

Jyllinge Menighedsråds møder

afholdes i Præstegården,

Bygaden 23.

Alle møder afholdes kl. 19.00.

En fortegnelse over sager, der

skal behandles, vil, sammen med

en udskrift af beslutningsprotokollen,

kunne ses på kordegnens

kontor.

Kirkebil:

Gangbesværede kan henvende

sig på kordegnekontoret vedr.

befordring i forbindelse med

gudstjenester og andre kirkelige

arrangementer.

KFUM spejderne i Jyllinge

Formand

Lis Engquist Tlf. 4466 3211

Gruppeleder

Gunnar Birck Tlf. 4678 9556

Hellig Kors Kirkens Venner

Formand

Holger Bernild Tlf. 4678 9414

Redaktion

Harry Jansen (ansv)

Poul Christensen

Finn Druj

Tryk: Buwi Grafisk ApS Tlf. 4879 6010


Gudstjenester . februar - 1. juni 008

. februar

3. s. i fasten

Joh. 8, 42 - 51

Kl. 10: Harry Jansen

Kirkekaffe

. marts

Midfaste

Joh. 6, 24 - 35 (36 - 37)

Kl. 10: Karen-Marie W Olsen

9. marts

Mariæ Bebudelsesdag

Luk. 1, 46 – 55

Kl. 10: Mogens Damm

1 . marts

Palmesøndag

Mark. 14, 3 – 9/Joh. 12, 1 – 16

Kl. 10: Harry Jansen

Kl. 14: Karen-Marie W. Olsen

Familiegudstjeneste

0. marts

Skærtorsdag

Joh. 13, 1 – 15

Kl. 17: Mogens Damm

Påskefællesspisning

1. marts

Langfredag

Luk. 23, 26 – 49/Joh. 19, 17 – 37

Kl. 14: Harry Jansen

. marts

Påskedag

Matt. 28, 1 – 8

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

. marts

2. påskedag

Joh. 20, 1 – 18

Kl. 10: Mogens Damm

0. marts

1. s. e. Påske

Joh. 21, 15 – 19

Kl. 10: Harry Jansen

Kirkekaffe

OBS!! I skrivende stund er det ikke afgjort, om Hellig Kors Kirke

kan indvies i begyndelsen af april. Derfor skal nedenstående

gudstjenesteliste tages med forbehold. I den lokale presse og på

kirkens hjemmeside vil man blive løbende orienteret.

. april

2. s. e. Påske

Joh. 10, 22 – 30

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

1 . april

3. s. e. Påske

Joh. 14, 1 – 11

Kl. 10: Mogens Damm

18. april

St. Bededag

Konfirmation

19. april

Konfirmation

0. april

4. s. e. Påske

Konfirmation

. april

5. s. e. Påske

Joh. 17, 1 – 11

Kl. 10: Mogens Damm

Kirkekaffe

1. maj

Kristi Himmelfartsdag

Konfirmation

. maj

Konfirmation

. maj

6. s. e. Påske

Konfirmation

11. maj

Pinsedag

Joh. 14, 15 – 21

Kl. 10: Harry Jansen

1 . maj

2. pinsedag

Gudstjenesten bortfalder.

Der er friluftsgudstjeneste i

Roskilde Folkepark kl. 11.00

18. maj

Trinitatis

Matt. 28, 16 – 20

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

. maj

1. s. e. Trinitatis

Luk. 12, 13 – 21

Kl. 10: Mogens Damm

Kirkekaffe

1. juni

2. s. e. Trinitatis

Luk. 14, 25 – 35

Kl. 10: Harry Jansen

Sommerfestgudstjeneste

Efter de foregående års successer er det ved

at blive en fast tradition med friluftsgudstjenester

i Folkeparken i Roskilde 2. pinsedag.

Gå ikke glip af fællesskabet med mange hundrede

mennesker den 12. maj i Folkeparken.

Nærmere oplysninger: www.pinseifriluft.dk

Indskrivning til konfirmation 009:

Torsdag d. 1 . marts 008 kl. 1 - 18

Se nærmere i den folder, der udleveres til elever i Baunehøjskolens og Jyllinge Skoles 7. klasser.

Oplysninger kan også ses på sognets hjemmeside og i lokalpressen i begyndelsen af marts.

More magazines by this user
Similar magazines