hent brochure her - Hogrefe.dk

hogrefe.dk

hent brochure her - Hogrefe.dk

MAT-prøverne

• Eleverne testes med MAT-prøverne.

• Her testes alle elever i forhold til Fælles mål, og du får en vurdering af klassens og de

enkelte elevers standpunkt i forhold til andre klasser på samme klassetrin.

• MAT-prøverne vurderer den enkelte elevs evner i forhold til resten af klassen for at undersøge,

på hvilke områder det er nødvendigt med en ekstra indsats.

Mat-elevplaner

• Testresultaterne skrives ind i onlinesystemet.

• systemet genererer individuelle elevplaner, og klassens faglige niveau vises i sammenhæng

med faglige årsplaner.

• MAT Elevplaner dokumenterer og kortlægger hver enkelt elevs standpunkt og er et redskab

til – i samarbejde med elev og forældre – at planlægge en målrettet undervisning for

den enkelte elev.

• Bruges systemet gennem flere år, vises også elevens faglige progression fra år til år, inden

for de 19 hovedområder.

MAT-træningssystem

• Med det helt nye MAT-træningssystem skabes individuelt træningsmateriale til alle elever,

der har taget den diagnostiske MAT-prøve.

• Træningshæfterne kan både genereres automatisk eller tilpasses efter lærerens vurdering.

• Træningsmapperne indeholder udover elevplanen op til 80 sider med opgaver inden for

alle områder i Fælles mål.

• Træningsmapperne downloades som PDF-filer, som er lige til at skrive ud.

KonTAKT os!

Hvis du har spørgsmål til MAT prøver, elevplaner eller træningssystemet, er du

velkommen til at kontakte os på 3538 1655 eller info@hogrefe.dk

Kongevejen 155 · DK-2830 Virum

Telefon +45 35 38 16 55

www.hogrefe.dk · info@hogrefe.dk

Individuelle træningsmapper på

nettet til 1.-9. klasse

MAT

Træningsopgaver

Få individuelle træningsopgaver sammen med

dine elevplaner.

Af Rasmus Ulsøe Kær


MAT-sysTeMeT –

nu Tre funkTioner i ÉT

MAT-prøverne til 1.-9. klasse er efterhånden

et hyppigt benyttet værktøj i grundskolen –

og med god grund.

Med MAT-prøverne har du mulighed for at

teste alle elever i forhold til Fælles mål og få

en vurdering af klassens og de enkelte elevers

standpunkt i forhold til andre klasser på

samme klassetrin.

Derudover vurderer MAT-prøverne den enkelte

elevs evner i forhold til resten af klassen

for at undersøge, på hvilke områder det

er nødvendigt med en ekstra indsats.

som tillæg til prøverne findes vores MAT-

elevplaner. Elevplanerne er et elektronisk

værktøj til dokumentation, planlægning og

til skole-hjem-samarbejdet.

Med MAT-elevplaner genereres individuelle

elevplaner og klassens faglige niveau vises i

sammenhæng med faglige årsplaner.

MAT-elevplaner dokumenterer og kortlægger

både klassens og hver enkelt elevs standpunkt

og er et redskab til – i samarbejde med

elev og forældre – at planlægge målrettet og

differentiere i den daglige undervisning.

MAT-prøver og MAT-elevplaner har længe

haft deres egen portal på nettet, men nu udvider

vi funktionerne.

nyHeD – TræningsopgAver

Med det helt nye MAT-træningssystem er det

muligt at lave individuelt træningsmateriale

til alle elever, der har taget den diagnostiske

MAT-prøve.

Træningsmapperne kan enten genereres automatisk

eller tilpasses efter lærerens vurdering

og indeholder op til 80 sider med opgaver

inden for alle områder i Fælles mål.

Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Trinmål efter 6. klasse

Eleverne skal (kunne)...

“... kende til hele tal, decimaltal og

brøker.”

“... kende tallenes ordning, tallinjen,

positionssystemet og de fire regningsarter.”

“... benytte hovedregning, overslagsregning

og skriftlige udregninger.”

“... arbejde med optælling og eksempler

på sammenhænge og regler inden for de

fire regningsarter.”

“... kende til eksempler på brug af

variable, herunder som de indgår i

formler, enkle ligninger og funktioner.“

“... regne med decimaler og benytte

brøker knyttet til procent og konkrete

sammenhænge.”

“... kende til koordinatsystemet og herunder

sammenhængen mellem tal og

tegning.”

“... benytte geometriske metoder og

begreber i beskrivelse af fysiske objekter

fra dagligdagen, herunder figurer og

mønstre.”

“... undersøge og beskrive enkle figurer

tegnet i planen.”

“... kende til grundlæggende geometriske

begreber som vinkler og parallelitet.”

“... undersøge de enkelte tegnemetoders

anvendelighed til beskrivelse af form og

afstand.”

“... måle og beregne omkreds, areal og

rumfang i konkrete situationer.”

"... vælge og benytte regningsarter i forskellige

sammenhænge."

"... anvende faglige redskaber, herunder

tal, grafisk afbildning og statistik, til

løsning af matematiske problemstillinger

fra dagligliv, familieliv og det nære

samfundsliv."

"... kende til procentbegrebet og forbinde

begrebet med hverdagserfaringer."

"... beskrive og fortolke data og informationer

i tabeller og diagrammer."

"... foretage eksperimenter, hvori

tilfældighed og chance indgår."

© 2007 Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og

Rasmus Ulsøe Kær

Tal og algebra

A1 Talforståelse og titalssystem

A2 Hovedregning og overslagsregning

A3 Addition

A4 Subtraktion

A5 Multiplikation

A6 Division

A7 Variable, ligninger og funktioner

A8 Decimaltal og brøker

A9 Koordinatsystem og funktioner

MAT 6

Geometri

B1 Geometriske grundbegreber

B2 Modeller og tegning i plan

B3 Mønstre (bl.a. symmetri, vinkler og parallelitet)

B4 Modeller og arbejdstegninger (i rum)

B5 Måling og beregning

Matematik i anvendelse

C1 Valg af regningsart

C2 Matematik i hverdagen

C3 Procent og rente

C4 Data (indsamling og fortolkning)

C5 Tilfældighed, chance og sandsynlighed

Kommunikation og problemløsning

Kan ikke testes her, men det afprøves i den daglige undervisning.


Fotokopiering forbudt . Iflg. dansk lov og aftaler med CopyDan er enhver fotokopiering også af enkeltsider af denne prøve forbudt.

Træningsmappe til

Anne Jørgensen

opgaverne er tilpasset elevens faglige standpunkt

inden for de 19 hovedområder i MAT

1-9, så der både er opgaver til de områder,

hvor eleven har faglige udfordringer og til de

områder, hvor han eller hun er over niveau og

har brug for ekstra udfordringer.

Med MAT-træningssystemet har du et værktøj,

der let giver dig mulighed for at imødekomme

den enkelte elevs specielle behov for

støtte og træning ved online at kunne generere

træningsmateriale i form af individualiserede

træningsmapper.

spAr TiD –

klik Dig frA ArbejDsbyrDen

MAT-træningssystemet ligger i samme online

portal som MAT-elevplanerne. så bruger

du allerede MAT-elevplaner, er du få klik fra

MAT-træningssystemet.

Det har længe været muligt at finde frem til,

hvor de faglige styrker og svagheder er, men

det har været op til den enkelte lærer selv at

finde og sammensætte træningsmaterialer.

MAT-træningssystemet er designet for at

imødekomme behovet for, at lærere kan lave

træningsmateriale, der er tilpasset de enkelte

elevers behov.

Det kan være et meget stort arbejde at finde

forskelligt materiale til en klasse på op til 28

elever Tæl Tæl hvor både mange mange figurer, figurer, i der den er i alt, der og sæt er rigtige kryds i alt, og sæt kryds sværhedsgrad og inden

for netop de områder, hvor de har brug

9

Tæl hvor mange figurer, der er i alt, og sæt kryds

for det. 13

14

9 20 20

13

Med systemet er det muligt at få trænings-

14

3

mapper 20

6

i form af zippede PDF-filer. Det er

17

også 3 muligt samtidig at få facitlister til hver

19

6 enkelt træningsmappe, så eleven selv kan

17

tjekke 19 sine facit.

Skriv, hvor mange figurer der er i alt

Du kan enten vælge at sende filerne til eleven

Skriv, hvor mange figurer der er i alt _______

i en e-mail eller uddele dem i papirform.

Skriv, hvor mange figurer der er i alt _______

Skriv, hvor mange der er af hver

Skriv, hvor mange der er af hver

Æbler Pærer Fisk Kuglepenne

Skriv, hvor mange der er af hver

Æbler Æbler Pærer Pærer Fisk Fisk Kuglepenne Kuglepenne

MAT1

over 10.000 opgAver

opgaverne trækkes fra en database med over

10.000 opgaver med en faglig progression fra

1. til 9. klasse inden for de klassiske matematiske

hovedområder.

Alle opgaverne er lavet manuelt for at sikre,

at niveauet og progressionen rammes så

præcist som muligt.

opgaverne er uformet på en måde, så der er

både færdigheds- og problemorienteret arbejde

med alle områderne.

Derudover er de didaktisk konstrueret, så de

rammer den aldersgruppe, de er beregnet til.

Til indskolingseleverne er opgaverne inden

for de 4 regnearter konstrueret, så de giver

eleverne mange forskellige veje til at kunne

gå fra at tælle på fingre til at automatisere og

internalisere færdighederne.

For de større elever bruges der mange eksempler

fra dagligdagen, så opgaverne er lette at

forholde sig til.

More magazines by this user
Similar magazines