Sugekoppen nr. 3 - april/maj 2011 - Blæksprutterne

blaeksprutterne.dk

Sugekoppen nr. 3 - april/maj 2011 - Blæksprutterne

SUGEKOPPEN

OVERSKRIFTER

• Fastelavn i Blæksprutterne

• Filmaften

• Til Kegling i Gråsten

• Ladywalk

• Smykkekursus

• Glaskunstkursus

• Ny ugentlig aktivitet!

Nr. 3. April/Maj 2011

Foreningen Blæksprutterne, Rylen 1, 6400 Sønderborg, Tlf. 74 43 18 02

www.blaeksprutterne.dk


BESTYRELSEN

Formand : Michelle Senger

Næstf ormand: Carina Berg

Bestyrelsesmedlemmer : Claus Fredsted

: Lars Breum

Referant: Birgitt e Behrens Mikaelsen

REDAKTIONEN

Carina Berg : Claus Fredsted

Åbningstider i Blæksprutterne rne

Mandag : 09:00-15:00

Tirsdag : 09:00-15:00

Onsdag : 09:00-15:00

Torsdag : 09:00-15:00

Fredag : 09:00-14:00

Oplag for dett e nummer: 310

Deadline: Fre. 27. maj

DAGLIG LEDER

Ole Stolberg

KONTORANSVARLIG

AKTIVITETSMEDARBEJDER

Birgitt e Behrens Mikaelsen

Lørdagsåben!

i lige uger

Kl. 10:00 - 13:00


sugekoppen

I starten af året introducerede vi ”Spilleaft en”. Hver anden torsdag ville vi holde

åbent, så de medlemmer vi ikke ser ti l dagligt, også havde mulighed for at komme

ned og ”være med”.

I starten blev ”Spilleaft en” arrangeret af kontoret, men medlemmerne er begyndt

at overtage styringen, som det også var påtænkt. Der er begyndt at være nogle

gode akti viteter hver anden torsdag aft en, ja der er ligefrem blevet reserveret

forud, så hvis man vil arrangere noget en torsdag aft en så skal man helt hen ti l

uge 18 for, at der er en ledig plads i kalenderen.

Siden sidst har vi også set på muligheden for, at komme af med de store vinduer

(buti ksvinduer), da der går alt for meget varme ti l spilde med disse vinduer, og

fl ere medlemmer klager over, at der om vinteren er for koldt i lokalet.

Når vi alligevel skal ti l at sætt e nye vinduer i, så kan vi lige så godt fl ytt e hele vægen

ud ca. 1½ meter, så vi får et lidt større lokale, og derved mere plads ti l vores

kreati ve akti viteter. Alle ti lladelser ti l dett e projekt er på plads.

Samti dig med ti lbygningen vil vi også konstruere et samtalerum. Private / følsomme

samtaler, som ti t foregår på kontoret, vil kunne rykkes ind i det nye samtalerum,

hvor man kan sidde uforstyrret.

En nyvalgt gruppe har fået ti l opgave at søge sponsorater ti l dækkelse af udgifterne.

Tillykke ti l Theila

Det er med stor glæde at vi har erfaret

at vores medlem Theila Bjarnt

offi cielt er blevet uddannet sygeplejerske

den 25. februar 2011.

Et stort ti llykke og pøj pøj

i fremti den skal det t

lyde fra os her i

Blæksprutt erne.

Nyt siden sidst

Ole Stolberg, daglig leder

Farvel ti l Robert Huhle

Vores ældste medlem, Robert Huhle,

er sovet sti lle ind, i en alder af 104 år.

Blæksprutt erne kondolerer Roberts

familie og venner.

Æret være hans minde.

3


sugekoppen

Ekstraordinær generalforsamling

hos Foreningen Ovenpå

Af Carina Berg

Tirsdag d. 22. marts deltog Ole Stolberg og Carina Berg på Foreningen Ovenpås

ekstraordinære generalforsamling, i foreningens lokaler på Kastanie Allé.

På den ordinære generalforsamling, som foreningen Ovenpå afh oldte i slutningen

af febuar, blev det vedtaget at værestedet skulle lukke. Grunden herti l var ti ldels

et drasti sk fald i brugere af værestedet, og samti dig havde det vist sig svært at

værge nye medlemmer.

På den ekstraordinære generalforsamling fi k de fj orten fremmødte medlemmer

mulighed for, at stemme om hvorvidt selve Foreningen Ovenpå også skulle lukke.

Et stort fl ertal beslutt ede, at foreningen skulle fortsætt e, og en nyvalgt bestyrelse

skal nu arbejde på at skabe en ny fremti d for Foreningen Ovenpå.

Jeg selv, og daglig leder Ole Stolberg, var mødt op for at ti lbyde Blæksprutt ernes

støtt e ti l den svære ti d Foreningen Ovenpå nu står overfor.

På den ekstraordinære generalforsamling fortalte vi yderligere, at alle Ovenpås

brugere er hjertens velkommende i Blæksprutt erne, også i dagti merne, og at vi

håber på et lykkeligt, fremti digt samarbejde.

Foreningen Ovenpå blev født i Blæksprutt erne for 12 år siden. Foreningens formål

er, at skabe sociale netværk, og være et fristed for tørlagte alkoholikere og

misbrugere.

---

Siden den ekstraordinære generalforsamling har fl ere af Ovenpås medlemmer og

ansatt e været på besøg i Blæksprutt erne, både for at lære os at kende, men også

for at få inspirati on ti l deres egen forening.

Ovenpås nye bestyrelse har valgt at ”genåbne” værestedet Ovenpå, dvs. at foreningen

bliver boende på dens nuværende adresse på Kastanie Allé.

4


sugekoppen

Stoppestedet

Menu Café Stoppestedet

Tirs. 05.04 Irsk stuvning

Tors. 07.04 Kylling m. fl ütes og salat

Tirs. 12.04 Koteletter m. kartofl er og sovs

Tors. 14.04 ~Lukket~

Tirs. 19.04 Hamburgerryg m. grøntsager

Tors. 20.04 ~Lukket~

Tirs. 26.04 Salatbar

Tors. 28.04 Pastaskruer m. skinke

Pris: 30 kr. (dagen efter er prisen 20 kr.)

HUSK tilmelding senest dagen før kl. 10:00!

Spisebilletter: 10 stk./250 kr.

Kan købes hos Charlotte.

* Madklub kun for medlemmer.

5


6

sugekoppen

Ladywalk

Ladywalk er, som navnet siger, en vandring hvor kun piger har adgang ti l at deltage.

Ladywalk drejer sig ikke om at komme først i mål, så nyd en gåtur hvor der kun

deltager piger.

Ladywalks formål er at fremme interessen for gangsport i Danmark samt støtt e

organisati oner, der støtt er sygdomsramte kvinder. I år støtt er Ladywalk Hjerteforeningen

og Scleroseforeningen.

Turen er 7 km, eller 12 km, eft er eget valg.

I år vil Blæksprutt erne sti lle med sit eget hold!

Det kræver dog, at vi er mindst 11 kvinder, der sti ller op ti l start. rt.

Dato: Mandag d. 30. maj - kl. 18:00

Sted: Skydebanevej 3 ved Hærens Skydebane

Pris: 110 kr. MEN Blæksprutt erne betaler halvdelen, så du betaler taler kun 55 kr.!

Som deltager får du en T-shirt, en rygsæk med indhold (brød, frugt, energibar, vand

m.m.) og et diplom når du når i mål.

Tilmelding: SENEST d. 20. april, ved henvendelse ti l Vera / Kontoret.

* Ved ti lmelding skal der samti dig betales. Tilmelding er bindende, da Ladywalk

kræver forudbetaling.

Cykelture

Som noget helt nyt arrangerer vi nu ugentlige fælles cykelture, med start ved

Blæksprutt erne. Cykelturernes længde vil variere alt eft er deltagernes ønsker.

Opstart: Onsdag d. 06. april - kl. 11:00

Blæksprutt erne har en lånecykel, hvis du ikke selv ejer, eller har mulighed for, at

medbringe din egen cykel.

Tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op!

Carina Berg


sugekoppen

Fotokonkurrence

I sidste udgave af Sugekoppen annoncerede vi vores helt egen fotokonkurrence.

Vi modtog mange fl ott e billeder, og det er nu ti d ti l, at kåre de tre bedste!

Da de tre billeder falder i hver deres kategori, vil vi ikke kåre en decideret vinder,

men derimod 3 vindere! Tillykke ti l Wonnie Rasmussen (øverst), Kristi an Joelsen

(nederst), og Torbjørn Winsløv (forsiden)!

7


8

sugekoppen

Hjælp ti l 1864-løbet

Udrykningspatruljen søger nogle hjælpsomme sjæle, der vil hjælpe ti l ved

1864-løbet, søndag d.29. maj.

Løbet foregår både i den gamle del af Sønderborg, omkring Sønderborg Slot, og

omkring Dybbøl Banke, med start og mål ved Alsion, imellem kl. 10:00 - 14:00.

Udrykningspatruljen søger hjælp ti l følgende opgaver:

• Offi cials (vejvisere)

• Uddeling af væske og frugt

• Vejvisere på cykel

• Uddeling af startnumre (Løbskontor)

• Værdiopbevaring

Som hjælper vi du få udleveret en t-shirt, som skal bæres på løbsdagen. Derudover

modtager du frugt, boller og kildevand.

Inden løbet afh oldes et INFORMATIONSMØDE i Klubhuset ved Sønderborg Stadion,

ti rsdag d. 24. maj kl. 18:30. Her bliver opgaverne uddelt og gennemgået.

Jo fl ere medlemmer, der melder sig, jo fl ere penge tjener vi.

De indtjente penge vil gå udelukkende ti l den planlagte Hansaland/Heidepark tur.

1864-løbet:

søndag d. 29. maj kl. 10:00-14:00

+

Informationsmøde:

tirsdag d. 24. maj kl. 18:30


sugekoppen

Påskefrokost

Påskefrokost

Påskeharen kommer!

Vi dækker op ti l det helt store ta’-selv påskebord med rugbrød, pålæg, hjemmelavede

salater, grøntsager og påskeæg.

Torsdag d. 14. April Kl. 17:00

Deltagelse koster 50 kr.

Tilmelding og betaling er bindende og skal ske på kontoret.

Tilmeldingsfrist mandag. d. 11. april.

*Deltagelse kun for medlemmer

Vi glæder os ti l at se dig!

Ulla, Vera & Carina


Af Ulla Stolberg

Den 21. feburar tog vi på tur til

Rødekro for at være på smykke

kursus hos Herbert som har forretningen

Skattekisten, hvor han

laver sine egne smykker.

Vi var 8 ladies af sted. Vera, Anne

Louise, Tine, Wonnie, Marianne,

Birgitte, Gitte og Ulla.

Vi skulle være i Rødekro kl 11, men

Herbert havde glemt os så vi kom

lidt senere i gang.

Først kiggede vi lidt rund, snakkede,

fniste og tænkte på hvad vi dog

skulle fi nde på, der var meget at

10

sugekoppen

Smykkekursus

vælge imellem og vi fi k hurtigt nogle

idéer. Vores idéer var lidt forskellige,

men dog havde vi alle noget til fælles

- det hele skulle glimte.

Vi fi k lavet øreringe, armbånd og

halskæder - noget i læder og andet

i sølv.

Vi fi k alle lavet meget, dog var vi

lidt bekymret for om Vera kunne

nå at lave noget hun kunne få med

hjem. Perlerne skulle ligge nøjagtig

på bordet og passe sammen.

Så kom tiden til at sætte perlerne

på snor, men de fald blot af i den

anden ende igen… godt klaret Vera.

Vi spise middagsmad hos Herbert,

som vi hentede hos bageren, så der

var både sandwich og kager.

Vi havde en rigtig sjov, spændende

og hyggelig dag sammen .


Af Hannelore Brønding

Tre onsdage i træk rejste vi

til Glejbjerg for at modtage

kvalifi ceret undervisning af Lis

Werenberg.

Vi lånte OK Klubbens bus. Ole var

styrmand. Lis kunne kun have 8

elever. Stemningen i bussen var

høj alle tre gange. Ulla havde et

eksemplar af Højskolesangbogen

med. Carina og Vera underholdt os

med alle sange, som de kendte.

Til sidst måtte de have mundkurv

på. Det var nu alligevel vældig

sjovt.

Hjemturene foregik på en hel

anden stilfærdig måde. Hver især

var sunket ind i sig selv, ja jeg

vil vove den påstand at vi sad og

mediterede.

Den første dag lærte vi at lave

perler. Det var nervepirrende at

holde jernpinden lige og samtidig

dreje den, så perlen kunne blive

ens tyk hele vejen rundt og ikke

dråbeformet. Stilheden fortalte

om den høje koncentration. Vi sad

faktisk og holdt tungen lige i munden

for at opnå smukke resultater.

Det lykkedes faktisk for de fl este.

Det andet modul blev en læreproces

i planglas på Birgittes foranledning.

Der sad vi bordet rundt

og snakkede af hjertens lyst,

imens vi lavede smykker, altså

sugekoppen

Glaskursus

hængesmykker, brocher og kors.

Det var ikke noget vi kunne tage

med hjem. Det skulle først en tur

i ovnen og smelte sammen under

meget høje temperaturer, fordi det

er lagt i 2-4 lag glas.

Den tredje gang lavede de 7 af os

perler og den sidste udviklede sine

kors. Inden vi kom til det, måtte

vi se til vores færdige produkter

fra sidst. Guds ske lov havde

Lis skrevet vore navne, for ellers

havde vi ikke kunnet genkende

alle de ting, vi havde lavet. Brændingen

ændrer glasset en del. Jeg

tror, at vi alle nød, at sidde med

de færdige smykker i hånden. De

skulle slibes have hænger på eller

trukket snøre /sølvkæde igennem.

Der er noget magisk over at lave

sit eget glassmykke.

Tak for initiativet og oplevelsen.

11


12

sugekoppen

Lars’s Dyreaften

Det er ingen hemmelighed at Lars derhjemme huser en halv

zoologisk have. Fakti sk er det enest e han mangler en flodhest

.

Og nu giver Lars os mulighed for, at komme helt tæt på

nogle af de mange dyr.

Lars viser og fortæller om de medbragte dyr:

Kongesnoen

Rottesnogen

Kornsnogene

Leopartgekkoen

De Vandrende Pinde

Skorpionen

Sandboaen m.m.

Tors dag. d. 28. April

Kl. 19:00 i Blæks prutterne

Glaskursus II

Eft er den store success med det første afh oldte glaskursus, og på opfordring af

medlemmerne, afh older vi endnu engang glaskursus. Denne gang på Sønderborg

Hus.

Mandag d. 9. maj + Mandag d. 12. maj

Kl. 09:00 - 12:00

Pris: 150 kr. (eksl. materialer). Tilmelding og betaling på kontoret.


Af Claus Fredsted

Torsdag d. 17. marts havde

fritidsklubben torsdags-åbent,

som den plejer at have hver anden

uge. Denne gang havde jeg

planlagt, at vi skulle se en fi lm.

Først spiste vi sammen. Thomas

havde lavet en ret, som han har

døbt ”Slamgryde” - ikke et ord,

som man umiddelbart ville forbinde

med noget lækkert. Men navnet

dækker (så vidt jeg har forstået)

over en udvidet form for millionbøf,

hvor gastronomen Thomas brugte

rigtig mange forskellige ingredienser.

Og det smagte da også rigtig

lækkert, selvom Thomas ikke selv

var helt tilfreds med resultatet.

Den fi lm, som jeg havde valgt, at

vi skulle se, hed ”Inception”. Det

var en science-fi ction-thriller med

Leonardo DiCaprio, som meget enkelt

handlede om, at agenter skulle

plante nogle tanker og ideer i andet

menneskes hoved, når vedkommende

var henført i en drømmesøvn.

Når denne person så vågnede

op igen, ville han føle, at disse

ideer og tanker var hans egne. På

denne måde kunne denne person

manipuleres. Men i fi lmen bragte

disse ”agenter” deres ”offer” ned

gennem fl ere lag af drømme.

Og det blev da også meget hurtigt

for meget for Ole (Stolberg) – efter

bare 10 minutter havde han tabt

interessen, da science fi ction ikke

sugekoppen

Filmaft en

lige er ham.

Men indrømmet: Filmens handling

krævede også, at man skulle holde

tungen lige, for at holde rede på

scenerne fra alle disse lag af drømme.

Jeg blev lidt nervøs for, at de

andre følte lige som Ole. Men det

gjorde de heldigvis ikke.

Men kære Ole: Næste gang vil jeg

have dig i tankerne, når jeg vælger

den fi lm, vi skal se :-)

13


14

sugekoppen

Fastelavn for børn og voksne

Af Ulla Stolberg

Fastelavn for børnene

Den 5. marts fejrede vi fastelavn

for børnene i Blæksprutterne.

Der var både djævlen, nissen,

Rapunsel, en mariehøne, to Spidermænd,

og to meget fornemme

herrer - og ind af døren sprang en

Ninja lige pludselig med et ordentligt

”arrr haaa”...

Alle børnene havde et godt humør,

og dagen startede med at spise

fastelavnsboller, spille computer og

lege.

Derefter slog vi katten af tønden.

Det tog ikke lang tid, det var børn

med slag i!

Børnene fi k slikposer og legede

igen imens de voksne drak kaffe.

Vi fi k alle sammen pølser med

brød, og vi havde en rigtig hyggelig

formiddag.

Kattekonge og kattedronning blev

Magnus og Anders. Flot drenge!

Fastelavn for de voksne

Den 8. marts fejrede vi fastelavn

for de voksne i Blæksprutterne.

10 voksne mødte op, alle klar til at

slå katten af tønden, og alle ivrige

efter den eftertragede titel som

”Kattekonge”.

Vi startede formiddagen med at

varme op, ved at drikke kaffe

sammen. Og så gik det løs! Vera

fi k godt afreageret da hun fi k battet

i hånden. Vi andre måtte vige

til højre og venstre for ikke at

blive den næste Vera ramte!

Mændene var der ikke så meget

slag i, selvom de kæmpede godt,

så Vera løb med begge kroner og

blev både kattekonge og dronning,

selvom John protesterede og

forsøgte at stjæle den ene krone

fra hende.

Ud af tønden væltede slik, appelsiner,

konfetti og balloner - og

da det jo var Vera, der slog hul på

tønden, ja så måtte hun jo også

ryde op!

Derefter hyggede vi med nogle

lune hjemmebagte fastelavnsboller

med Smarties, som vores to praktikanter

(se side 16) havde bagt til

dagen.

Efter bollerne grillede vi pølser

udenfor - en tidlig start på grillsæsonen

blev det.

Alt i alt en rigtig hyggelig dag.


sugekoppen

15


16

sugekoppen

Prakti kanter i Blæksprutt erne

Af Mette Desler & Camilla Jermer, elever fra Privatskolen-Als

I uge 10 var vi, Mette og Camilla, i

praktik ved Blæksprutterne. Vi blev

taget rigtig godt imod af alle. Vi

hyggede os rigtig meget, fi k gået

en tur, malet, bagt fastelavnsboller,

spillet badminton og oven i det hyggede

vi os også meget med brugerne,

og vi fi k nogle sjove, lærerige og

gode samtaler med dem.

For os er Blæksprutten et dejligt

sted, med utrolig søde mennesker

og et rigtig godt sammenhold! Det

var vores indtryk lige fra førstedagen,

og det har bestemt ikke ændret

sig. Der bliver taget hånd om

alle og der bliver lyttet til alle.

Det har været en god oplevelse for

os og vi har helt sikkert tænkt os, at

komme igen og deltage i nogle af

arrangementerne. Desværre kan vi

ikke deltage i hverdagen, da vi skal

passe vores skole.

Loppemarked

Tak for en rigtig god uge. Vi har været

glade for at være her, sammen

med mennesker med hjertet på det

rette sted... Så vi ses snart igen!

Ps. Tusind tak for gaven! Den kan

helt sikkert bruges.

Blæksprutterne samler igen ind til det årlige loppemarked. Kom og afl ever

dine ting på Blæksprutternes adresse. Vi tager imod små såvel som store

ting - dog ikke møbler. Tøj, bøger, pyntegenstande, kunst m.m. tager vi

glædeligt imod.

Alle indtjente penge vil gå til aktiviteter.

Har du spørgsmål så kontakt Johnny på tlf. 25 68 15 55

Carina Berg


Af Thomas Andersen

Mandag middag drog 7 håbefulde

personer mod Gråsten for nu

skulle vi prøve at spille kegling.

Vi begyndte dog med en lille tur

rundt om Gråsten slot samt skoven

omkring.

Vejret viste sig fra sin gode side og

turen rundt i skoven samt omkring

slottet var rigtig hyggelig og så fi k

vi set hvordan de royale bor (ikke

meget at prale af), men hyggeligt

var det nu alligevel.

Efter gåturen kørte vi i samlet fl ok

op til keglecentret hvor vi spiste vores

medbragte mad og fi k lidt kaffe.

Nu skulle der spilles, og vi fi k hurtigt

lavet 2 hold som straks gik i gang

med at ligge taktik for hvordan man

skulle vinde.

Planen blev dog ikke holdt særlig

godt da vi på hold 1 hurtigt kom

bagefter. Men humøret kunne ingen

pille ved!

Langsomt begyndte vi alle at blive

bedre og der blev lavet en del ”strikes”,

men man kunne godt mærke i

arme samt ryg at vi ikke var i form.

Vi sluttede af med manér ude i ”spisestuen”

hvor vi alle var enige om

at turen havde været en succes, og

at vi sikkert ville kunne mærke det i

armene dagen efter.

sugekoppen

Kegling i Gråsten

17


KOM IND OG SE VORES STORE UDVALG I

MALING, TAPET, GULVBELÆGNING OG HOBBY

VI ER ALTID FRISKE MED ET GODT TILBUD

H.C. JACOBSEN

JERNBANEGADE 8, 6400 SØNDERBORG

TLF. 7442 1511

AUGUSTENBORG FARVE & TAPET

STOREGADE 30, 6440 AUGUSTENBORG

TLF. 7447 1420

18

sugekoppen

Find 5 fejl

Sugekoppen er sponsoreret af:


:

Foreningen Blæksprutt erne er en forening, som bygger på frivillig arbejdskraft ,

hvor de akti ve medlemmer selv skaber deres hverdag. Medlemmerne er nemlig

alle, af forskellige årsager, udenfor arbejdsmarkedet og har fri i dagti merne.

Nogle medlemmer er sygemeldte, andre er under uddannelse, andre igen får

pension, eller førti dspension, og nogle er midlerti digt arbejdsløse. Vi er en

blandet fl ok mennesker, der dækker alle aldersgrupper, helt fra starten af 20’erne

og op i 80’erne. Så der er helt sikkert også plads ti l dig!

I Blæksprutt erne kan du øge din livskvalitet. Her er det vigti gt, at kunne være

ti l gavn og skabe et socialt netværk, der kan blive ti l venskab. For mange af os,

der kommer i foreningen, er denne således blevet et helt uundværligt sted at

komme.

Foreningen får et kommunalt ti lskud ti l drift en og søger fonde for at kunne

afh olde arrangementer og akti viteter.

Medlemskab koster 100 kr. om året og giver mulighed for at være med i alle de

akti viteter vi har i dagti merne. Sender du nedenstående blanket, så sender vi et

girokort ti l betaling af konti ngent.

FORENINGEN MODTAGER OGSÅ GERNE STØTTEBIDRAG.

Små eller store beløb kan indbetales ti l Kreditbanken

kontonr.: 7931-1024412. Husk venligst at skrive

”støtt ebidrag” i ruden ”meddelelse ti l beløbsmodtageren”.

Ja tak, jeg ønsker medlemskab af Blæksprutterne (Sæt kryds)

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Underskrift:

MEDLEMSKAB

Foreningen Blæksprutterne, Rylen 1, 6400 Sønderborg, Tlf. 7443 1802


AKTIVITETSKALENDER

04. Apr. Gåtur Kl. 10:00

05. Apr. Malerværksted Kl. 10:00

05. Apr. Badminton Kl. 15:00

06. Apr. Cykeltur Kl. 11:00

07. Apr. Generalforsamling Kl. 19:00

11. Apr. Gåtur Kl. 10:00

12. Apr. Malerværksted Kl. 10:00

12. Apr. Badminton Kl. 15:00

12. Apr. Johns café aften Kl. 19:00

13. Apr. Cykeltur Kl. 11:00

13. Apr. Påskeklip Kl. 10:00

14. Apr. Påskefrokost Kl. 19:00

16. Apr. Fritidsklub Kl. 10:00

18. Apr. Gåtur Kl. 10:00

19. Apr. Malerværksted Kl. 10:00

19. Apr. Badminton Kl. 15:00

20. Apr. Cykeltur Kl. 11:00

21 Apr. Spilleaften Kl. 18:00

25. Apr. Gåtur Kl. 10:00

26. Apr. Malerværksted Kl. 10:00

26. Apr. Badminton Kl. 15:00

27. Apr. Cykeltur Kl. 11:00

28. Apr. Lars’s Dyreaften Kl. 19:00

30. Apr. Fritidsklub Kl. 10:00

02. Maj. Gåtur Kl. 10:00

03. Maj. Malerværksted Kl. 10:00

03. Maj. Badminton Kl. 15:00

04. Maj. Cykeltur Kl. 11:00

05. Maj. Spilleaften Kl. 18:00

09. Maj. Glaskursus Kl. 09:00

09. Maj. Gåtur Kl. 10:00

10. Maj. Malerværksted Kl. 10:00

10. Maj. Badminton Kl. 15:00

11. Maj. Cykeltur Kl. 11:00

14. Maj. Fritidsklub Kl. 10:00

16. Maj. Glaskursus Kl. 09:00

16. Maj. Gåtur Kl. 10:00

17. Maj. Malerværksted Kl. 10:00

17. Maj. Badminton Kl. 15:00

18. Maj. Cykeltur Kl. 11:00

19. Maj. Spilleaften Kl. 18:00

23. Maj. Gåtur Kl. 10:00

24. Maj. Malerværksted Kl. 10:00

24. Maj. Badminton Kl. 15:00

24. Maj. Infomøde 1864-løbet Kl. 18:30

25. Maj. Cykeltur Kl. 11:00

28. Maj. Fritidsklub Kl. 10:00

29. Maj. 1864-løbet, hjælp Kl. 10:00

30. Maj. Ladywalk Kl. 18:30

April

Maj

More magazines by this user
Similar magazines