26.07.2013 Views

Februar 2012 · 66. Årgang 1 - Dansk Firmaidrætsforbund

Februar 2012 · 66. Årgang 1 - Dansk Firmaidrætsforbund

Februar 2012 · 66. Årgang 1 - Dansk Firmaidrætsforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Februar 2012 · 66. Årgang1


2 • Februar 2012


JERNBANEFRITID NYT

Redaktionsudvalget:

John Ravn

Stof til Jernbanefritid:

John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74,

3460 Birkerød eller DSB Vedligehold A/S

Otto Busses Vej 2, 2450 København SV

Mail: jernbanefritid@jernbanefritid.dk

Udkommer:

7 gange årligt, således:

Nummer

1. 2012

2. 2012

3. 2012

5. 2012

6. 2012

7. 2012

8. 2012

Abonnement:

Kr. 112,80 årligt. Oplag: 3800 eksemplarer.

Dækning:

Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder

ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s,

Railion og Atkins.

Gengivelse:

af artikler m.m. er tilladt.

Angiv venligst kilde.

Annonceekspedition:

JERNBANEFRITID

Damgårdsvej 46, Gram,

8660 Skanderborg, tlf. 86 95 03 61

Grafisk produktion:

FL Reklame

Agerbakken 21, 8362 Hørning

Tlf. 70 22 18 70

E-mail: fl@flreklame.dk, www.flreklame.dk

Danske Jernbaners Fritidsforbund:

Postadresse og kontor:

Bernstorffsgade 16, 1577 København V

Tlf. 24 68 56 84

E-mail: kontoret@jernbanefritid.dk

www.jernbanefritid.dk

Kontortid:

Tirsdag - onsdag 12.00 - 15.00

Torsdag 12.00 - 16.00

Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund.

Forsidefoto:

Billedet er taget af af Karl Wigh.

ISSN: 1398-5310

Materiale Deadline Udkommer til medl. ca.

26. dec. 2011 14. feb. 2012

23. jan. 2012 13. mar. 2012

20. feb. 2012 20. apr. 2012

22. apr. 2012 13. jun. 2012

22. juli 2012 31. aug. 2012

28. aug. 2012 16. okt. 2012

11. nov. 2012 19. dec. 2012

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

JERNBANEFRITID NYT

Beretning fra DFIF Repræsentantskabsmøde 2011 . . . . . . . . . . . . . side 4

FÆLLESSTÆVNET I NYBORG DEN 3. MARTS

Invitation til stævnet ...................................... side 6

Bridgearrangementet ..................................... side 7

Billardturneringen. ....................................... side 8

FOLKEDANSERNE

Invitation til forårstræf 2012 ................................ side 9

FORENINGERNE

Nyt fra DEFA esperantoforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

FOTO

Har du et billede? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Indbydelse til DJM i foto 2012 .............................. side 13

LØB OG MOTION

Indbydelse til Silistrialøbet 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side16

Invitation til DJM 2012 i Terrænløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17

Terminer for løb i 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side18

Aktuel stilling i DJM Maraton 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side18

ORIENTERINGSLØB

Invitation til DJM i Orienteringsløb 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23

RADIO

Indkaldelse til afdelingsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24

SKAK

Invitation til EMT 2012 .................................... side 25

SKYTTERNE

Indbydelse til DJM 2012 i skydning på 15M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 27

Indkaldelse til afdelingsmødet 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 27

DE BLÅ SIDER ....................................... side 30

Februar 2012 • 3


4 • Februar 2012

JERNBANEFRITID NYT

Dansk Firmaidræts Forbunds

Repræsentantskabsmøde 19. november 2011 i Sønderborg

Der var en gang, sådan starter et rigtig eventyr, sådan

var det også engang på firmasportens fodboldbaner

overalt i Danmark.

Ja sådan indledte Peder Bisgård sin mundtlige beretning.

Hvordan er det så i dag, ja ikke lige sådan som i fordums

tid, alligevel er der over 30.000 der hen over

året spiller fodbold.

I stedet for de gamle idrætsgrene har firmasporten set

nye veje og fået igangsat f.eks. SUMBA - Fitness – X-

treme Mandehørm med flere tusinde deltagere.

Monopolet er slut. Danske spil er ikke længere enerådige

på det danske marked fra d. 1. januar 2012. Det

kan bevirke færre penge til firmaidrætten, hvis ikke der

kommer en ny lovgivning. Det arbejder Firmaidrætten

kraftigt på at påvirke gennem de politiske kanaler.

Mange positive aspekter i regeringsgrundlaget.

Der er fokus på frivillighed, breddeidræt som sundhedsfremmende

element og ungdomsuddannelserne.

Der er desværre ikke i finansloven afsat midler direkte

til renovering af de mange idrætsfaciliteter i landet.

Også her arbejder Firmaidrætten målrettet på at påvirke

de politiske kanaler.

”Firmaidrætten i bevægelse” har gjort en forskel. I mål

med næsten alle ambitioner.

Danmark anno 2011 – et idrætsbillede i opbrud,.

Sundhed, flexbilitet og udvikling vil blive nøgleordne i

de kommende år.

Et bredere og mere mangfoldigt idrætsbillede. Fra konkurrence

og holdsport til motion og fitness ”når vi vil”,

ja det svare fint til den trend der er i Jernbane Fritid.

Firmaidrætten – en omstillingsparat udbyder af idræt,

motion og sundhed. Vi tør udfordre de nye ”samfundsbølger”

med nye tiltag og er parat til at ”systemudfordre”

Aktiviteterne skal være mere tilgængelige, ikke kun

aktiviteter om aftenen, men f.eks også i frokostpausen.

Spændende tanke.

Flere skal dyrke firmaidræt. Mindst 370.000 medlemmer

i 2014. Hvilket svarer til en tilvækst på 5 % hvert

af årene til og med 2014.

Fyrtårnskoncepter vil lyse op. Det er sunde erhvervsskoler

giver bedre fastholdelse – www.kollegabold.

dk – fodbold for voksne på en ny måde – 3 løbere og

2 cyklister = 42,2 km = Bike & Run Stafetten – Mere

motion og sundhed på arbejdspladsen.

Firmaidrætskonsulentordning er et ”must” -

Foreningernes forlængede arm.

Fra slips til shorts – fra ide til sidste dommerfløjt –

Firmaidrætten har ansat et idræts konsulent der er

stærk omkring, det med at arrangerer stævner mv, her

kan Jernbane Fritid måske trække på nogle resurser.


Aktiviteter for næsten 600.000 danskere – masser af

nye initiativer giver mere aktivitet rundt i firmaidrætsforeningerne.

Skat – det blev heldigvis en om’er, efter firmaidræts

ihærdige kamp og pres lykkedes det at få lavet loven

om. FLOT. Et af resultaterne, er at det nu er lovligt for

virksomhederne at give direkte tilskud til virksomhedsidrætsforeningerne

uden, at det beskattes ved det

enkelte medlem. Et godt eksempel fra vores verden

i Jernbane Fritid er etableringen af Idrætsforeningen

Atkins. Det er vejen frem, ingen tvivl om det.

Fælles medlemsregistrering – ikke helt uden knaster –

en skytte er en skytte og en svømmer er en svømmer.

Firmaidrætten har fået indføjet en ændring som betyder,

at firmaidrætten fortsat kan og skal registrerer på

sine egne skemaer.

Fremtidens senioridræt til debat – hvor skal vi hen?

Det er firmaidrættens initiation at bare fordi man har

forladt arbejdsmarkedet. Så stopper firmaidrætten

også. NEJ, så absolut ikke

Det var ikke Dansk firmaidrætsforbund der opfandt

firmaidrætten, men DET er Dansk firma idrætsforbund

der er skyld i firmaidrætter er hvor den er i dag. Sådan

sluttede Peder Bisgård sin mundtlige beretning.

Under indkomne forslag, var der indkommet et forslag

om nedlæggelse af Landskredsen helt fra 2013 med

en halvlevering af tilskuddet i 2012.

Landskredsen har skriftlig protesteret over for styrelsen,

dette har bevirket, at styrelsen har trukket

forslaget, dog med den begrundelse, at tilskuddet

halveres i 2012. Herudover skal Landskredsen lave en

handleplan for at få aktiviteter. Hvis handleplanen ikke

gennemføres vil styrelsen igen i 2013 genfremsætte

forslaget om nedlæggelse af landskredsen.

Det NYE Jernbanefritid 2012

I sidder nu med det nye layout af Jernbanefritid. Det er vores første

forsøg på at lave et nyt blad. Det er meningen at vi i løbet af dette

år, vil udvikle bladet, til forhåbentlig en endelig udgave, på slutningen

af dette år.

Vi imødeser gerne både positiv- og negativ kritik af bladet og vil

modtage alt med åbne arme. Hvis nogle af jer har lyst til, at arbejde

sammen med mig, om at lave bladet og deltage i redaktionsarbejdet

fremover, høre jeg gerne fra jer.

God læselyst

Redaktøren

John Ravn

jernbanefritid@jernbanefritid.dk

JERNBANEFRITID NYT

Repræsentantskabsmødet i 2013 skal være i

Nyborg, medens mødet i 1015 var en kamp mellem

Aalborg og Nyborg. Efter en præsentation fra begge

byer, blev det Nyborg som igen i 2015 skal afvikle

Repræsentantskabsmødet..

Under forelæggelsen af Budgetforslagene for 2012

og 2013, blev ordene indledt med, at vi i de kommende

2 år tømmer kassen, dette for at gennemfører

Fyrtårnskoncepterne som er følgende:

Kollegabold

Bike & Run

Erhvervsskolerne

Sundhedskampagne

Tilsammen for de 4 aktiviteter vil der blive anvendt/

brugt ca. 6 mio. kr. i 2012 og godt 5 mio.kr. i 2013.

Under valgene, var der genvalg til næstformand

Ragna Knudsen, samt styrelsesmedlemmerne Helle

Friis Kristiansen og Jeanette Thornberg.

Lørdag aften var der så Gallamiddag med underholdning

af Sønderborg Pipes and Drums samt Bjarne

Lisby, hvorefter TIPTOP spillede op til dans.

Alt i alt et godt repræsentantskabsmøde afviklet i en

kort udgave over 1 dag. Helt fint, så er vi også fri for at

sidde trætte til møde søndag formiddag.

Christian Hagensen

Formand for Jernbane Fritid

Februar 2012 · 66. Årgang1

Februar 2012 • 5


FÆLLESSTÆVNET

6 • Februar 2012


Kort” om bridge

Deltag i Jernbanefritids fællesstævne lørdag den

3.marts på kursuscenter Knudshoved og lær at

spille bridge på rekordtid fra kl.13:00 til kl. 17:00.

Hvad er bridge?

Bridge spilles af 4 spillere, der danner 2 makkerpar (=

et bord).

Makkerne skal gennem meldinger forsøge at udveksle

oplysninger, og skal så med denne viden beslutte hvor

mange stik parret forventer at kunne vinde (kontrakten).

Ligeledes skal makkerparret i modspil søge at få

flest mulige stik.

Grundprincippet i turneringsbridge er, at det samme

spil spilles ved flere borde, hvorved man får mulighed

for at sammenligne resultaterne opnået ved de forskellige

borde.

Pointgivningen i bridge kan i starten virke noget uoverskuelig,

men i princippet gives der point i forhold til

hvad andre par har opnået med de samme kort.

Leif W Thomsen fra Bridgeakademiet i Odense har

lovet at give deltagerne en eftermiddag, hvor hjernevindinger

vil komme til at arbejde på højtryk.

Vi har aftalt med ham, at han skal introducere

Bridgeafdelingen vil igen i år også deltage i

Jernbanefritids fællesstævne og vil afvikle en parturnering

eller en holdturnering, afhængig af antallet af

interesserede, der tilmelder sig.

I år er turneringen placeret på DSB Kursuscenter

Knudshoved i tidsrummet kl. ca. 13:00 til kl. ca. 17:00.

Deltagerprisen er fastsat til 50 kr. pr spiller.

Tilmelding til mig senest den 10.februar, og vær opmærksom

på tidlig tilmelding jfr. den vedhæftede generelle

invitation af hensyn til evt. deltagelse i spisning

og overnatning.

Rolf Petersen

Bridgeafdelingen

FÆLLESSTÆVNET

bridgen for interesserede, der måske ofte har

tænkt på at komme i gang. Deltagerne får lejlighed

til at prøve at spille bridge under kyndig vejledning

med henblik på at kunne opdage, hvor god en aktivitet

det er for hjernecellerne.

Deltagerprisen er symbolsk- 25 kr. pr person - for

medlemmer af Jernbanefritid.

Tilmelding: Til Rolf Petersen på telefon 4648 06 06

eller pr mail bridge@jernbanefritid.dk senest den 19.

februar 2012.

Der er selvfølgelig også mulighed for at deltage i

den afsluttende fest efter fællestævnet mod den

derfor fastlagte betaling efter jernbanefritids tilskud.

Der henvises til vedhæftede generelle invitation

til Fællesstævnet.

Men husk, at overnatning tildeles efter ” først til

mølle” princippet. Så bestem Jer hurtigt!

Aftales ved tilmelding.

Februar 2012 • 7


8 • Februar 2012

FÆLLESSTÆVNET

Invitation

Arrangement: Invitation til handicap-turnering ifm. fællesstævnet i

Nyborg. (se annoncering om fællesstævnet i forrige og dette nummer)

Tid og sted: Lørdag den 3. marts 2012, kl. 10:00.

I billardklubben Bristol, Bolbroskolen i Odense.

Deltagere. JF medlemmer tilmeldes igennem en JF forening.

Enkeltmedlemmer af JF tilmelder sig direkte til afdelingslederen.

Startgebyr: 100.-kr. pr. deltager. Der udsendes regning efter tilmelding.

Tilmelding. Sendes til Knud Møller, senest torsdag den 23. februar 2012.

mailto:Knudmoeller@hotmail.combillard@jernbanefritid.dk

Program: udsendes snarest efter deadline pr. e-mail eller brev til klubformændene m/k og øvrige,

som har udtrykt ønske derom.

PS: Af hensyn til at sikre at der fortsat er omsætning i klubbens cafeteria, der sælger

smørrebrød og lune retter til rimelige priser, er det ikke tilladt at nyde eget medbragt

mad og drikke i Bristols lokaler.


Invitation

Arrangement: Forårets Folkedansertræf

FOLKEDANSERNE

Tid og sted: Lørdag og søndag den 25 - 26 februar 2012 på Viborg Vandrehjem

Vinkelvej 36, 8800 Viborg

Deltagere: Alle medlemmer af Jernbanefritid

Pris: kr. 700,00 inkl. overnatning og forplejning

Medbring: Sengelinned og håndklæder + dansesko med bløde såler.

(sengelinned og håndklæder kan lejes)

Program: Ankomst Viborg, lørdag kl.12.13 (2011 køreplan)

Afrejse Viborg, søndag kl 15.07 -------------------

Endeligt program ved ankomsten.

Tilmelding og betaling: John Havtorn, Vesterled 10, Laurbjerg, 8870 Langå,

senest den 14. januar 2012.

Betaling direkte i bank eller via Netbank:

Reg. nr. 5623 konto 7430-650-803,

(husk at oplyse referance nr. som er medlemsnummer)

Rent Professionelt...

Spulerensemaskiner

Aqua Clean spulerensemaskiner er den effektive og miljørigtige

løsning til de fleste rengøringsopgaver. Anlæggene er baseret

på en kombination af vand, rensevæske, temperatur, tid og

spuletryk, som garanterer et fremragende renseresultat.

Processen foregår i en lukket rustfri kabine og er dermed

også meget miljøvenlig. I vores kemiafdeling

giver vi råd og vejledning om de mest optimale

løsninger til hver enkelt situation.

Nærmeste forhandler oplyses på 7585 8255

JENS LINDE A/S • 7100 VEJLE • TLF.: 7585 8255 • WWW.JENSLINDE.DK • INFO@JENSLINDE.DK

Venlig hilsen

John Havtorn, formand

Februar 2012 • 9


10 • Februar 2012

Alina udfører også vinduespolering for erhverv/private

www.alinarma.dk

Glismosevej 1, Bendstrup • 8544 Mørke • Tlf. 40 55 32 77

CSR Nordic ApS

Attemosevej 4, Freerslev

3400 Hillerød

Tlf. 28 90 80 90

Byggefirma A/S – Rådalsgård – Postboks 135 – 4040 Jyllinge

Telefon – 46 76 07 00 – Fax 46 76 07 10 – www.elindco.dk

Tømrer- og snedkerarbejde

Fag- og hovedentrepriser

for professionelle bygherrer

Vi kan el, vvs, ventilation og baneteknik

Park Allé 373 • 2605 Brøndby

Tlf. 43 22 11 00 • www.bravida.dk


En DEFA-opgave

Efter repræsentantskabsmødet i

november 2011 er det åbenlyst,

at styrelsen ikke har fanget meningen

med et esperanto-arbejde,

og det er sådan set helt na-turligt,

for der er jo tilsyneladende ikke

noget håndgribeligt – det skulle

da lige være ordbøgerne med

jernbaneudtryk, som findes på mange sprog, herunder

esperanto, og de indtil videre 19 hæfter med jernbanefaglige

artikler på esperanto, og de årlige fagkongresser

med esperanto som eneste forhandlingssprog,

som Jernbanefritid (eller er det Jernbane Fritid?,

begge navne er brugt i decembernummeret af bladet

Jernbanefritid) ikke længere vil lade sig repræsentere

ved.

Men DEFA arbejder støt videre, og vi har fået en

opgave, som ikke er så ligetil. Hvert år ved IFEFkongresserne

er en række foredrag, hvoraf ét benævnes

hovedforedraget, og som skal handle om noget

aktuelt vedrørende det pågældende lands jernbaner.

IFEF-kon-gressen i 2012 foregår i Tyskland, nærmere

betegnet i Herzberg am Harz, som i parentes bemærket

officielt har vedhæftet betegnelsen: Die Esperanto-

FORENINGERNE

Stadt. Et oplagt emne til fo-redrag er det, vi her i

Danmark vist kalder Femern-forbindelsen, og da alt

indtil videre tyder på, at Danmark (og Sverige) er mest

begejstrede for dette projekt, lå det lige for at opfordre

DEFA til at udarbejde foredraget.

Denne opgave har naturligvis givet os noget hovedbrud,

for foredraget skal i store træk være færdigt kort

efter nytår – af hensyn til trykning og annoncering -,

og nu er der flere uklare punkter i hele projektet, f.eks.

Storstrømsbroen og tysk tøven med nødvendige investeringer

i vej og jernbane, så når dette læses – hvis

dét sker – har vi måske måttet tage nogle forbehold i

teksten.

Men det er ikke det, som er formålet med dette indlæg.

Det er at berette, at selv om DEFAs medlemstal

er skrumpet, i øvrigt på linje med så mange andre

foreningers, så er aktiviteten i et vist behold.

Lad det være en spore til andre foreninger, som måske

’kører lidt på pumperne’: klø på, aktivér de slumrende

kræfter – også selv om DJ ikke hjælper.

CG Jensen er altid på “banen”, når der skal renoveres

eller bygges nye broer. For tiden arbejder vi på 20 broer

fordelt over hele landet.

CG Jensen • Rokhøj 8 • 8520 Lystrup

Tlf. 43 44 68 00 • www.cgjensen.dk

eho

Februar 2012 • 11


FOTO

Har du et billede?

Hvis du har et billede og kunne tænke dig at vise det

til andre, så er du allerede godt på vej til at deltage i

Danske Jernbane Mesterskaber i foto 2012.

Alle medlemmer af Jernbane Fritid kan deltage, og du

bestemmer selv, om det alene skal være digitalt eller

om du også vil printe billeder. Der er som i alle konkurrencer

nogle regler, og dem kan du læse om i invitationen

her i bladet. Du kan også stille dine spørgsmål på

foto@jernbanefritid.dk eller ringe til afdelingslederen

for foto Kurt Jeppesen på tlf. 45 81 24 83.

Det koster kun 75 kr. i startgebyr, og så kan du være

med i seks kategorier. Jeg skal hilse og sige, at der

er særdeles gode præmier. En førsteplads giver

f.eks. udtagelse til betalt rejse og ophold ved vores

”Europamesterskab” for jernbanefotografer i Tyskland i

september.

Det er historien i billedet, der er vigtig.

Om billedet er taget med et billigt eller dyrt kamera

spiller ingen rolle. I langt de fleste tilfælde er det historien

i billedet, der tæller.

12 • Februar 2012

Et godt lys og en god opbygning af billedet kan være

med til at forstærke oplevelsen af billedet; men den

gode historie er altid væsentlig.

Det haster en lille smule.

Du skal have billeder og billedliste fremme hos vore

billedsekretær senest den 5. marts 2012, så du skal

lige op på dupperne. Se mere på http://www.jernbanefoto.dk/klub/billedliste%20til%20DJM%202012.htm

Tænk over det og prøv det.

Med venlig hilsen

Kurt Jeppesen

Afdelingsleder

På collagen ses de 18 vinderbilleder fra 2011.


Invitation

Arrangement: Danske jernbanemesterskaber i fotografi 2012

Deltagere: Alle medlemmer af Jernbanefritid.

FOTO

Grupper: Gruppe 1: Monokrome papirbilleder.*

Gruppe 2: Farvepapir billeder.*

Gruppe 3: Digitale filer

* Af hensyn til fremstilling af katalog mv. afleverer du så vidt muligt en CD-R/RW

eller DVD-R/RW i JPEG kvalitet 12 med de digitale filer, som dine papirbilleder er

fremstillet efter. Opdeling i grupper og temaer som på billedlisten.

Temaer: Tema A: Vores jernbaner og vore jernbanefolk.

Tema B: Frit motiv – (her er jernbanemotiver også tilladt).

Antal billeder: Hver deltager må indsende indtil 4 billeder i hvert af de to temaer i de 3 grupper -

dvs. 4 x 2 x 3 = i alt max 24 billeder.

Tilladte billeder: Alle billeder, der ikke tidligere har deltaget i et DJM.

Montering: Papirbilleder skal opklæbes på karton af højst 2 mm tykkelse.

Billedfladen er fri, men det totale mål skal være 30 x 40 cm.

Billedstørrelse digital: Billederne leveres på CD-R/RW eller DVD-R/RW i JPEG kvalitet 12.

De skal være 2048 Pixel på den længste led.

Mærkning: Papirbilleder mærkes med titel, på bagsiden i højre øverste hjørne

Digitale filer skal have samme navn, som det, der skrives på billedlisten.

Indsendelse: Billederne skal - sammen med udfyldt billedliste - være billedsekretæren i hænde

senest mandag den 5. marts 2012

Gebyr: 75 kr. pr. deltager opkræves af stævnekassereren.

Billeder og billedliste sendes til billedsekretæren: (eller afleveres på en klubaften).

Efter aftale med billedsekretæren kan digitale filer sendes pr. e-mail. klausskafte@dbmail.dk

Klaus Skafte Nielsen, Philip Schous Vej 21, 2. tv., 2000 Frederiksberg, Tlf. 46 59 05 02

Tj. Adr.: Klaus Skafte Nielsen, HR Service, Sølvgade 40, 1349 København K

Februar 2012 • 13


Skovstad

Entreprenør ApS

Søren Mikkelsen

Aut. Kloakmester

Total entreprise

Konsulent

Tlf.: 40 33 27 53

E-mail: skovstad@postmail.com

14 • Februar 2012

Professionel gulvleverandør

ti l erhverv og private

Grenaa Gulvcenter samarbejder med DSB om udskift ning

af gulvbelægning i 20 togsæt fra Flytoget, Oslo.

Til erhverv

- Professionel sparring

- Hensyn ti l produkti onen

- Alti d stort grundlager

- Certi fi cerede gulvlæggere

- 28 års erfaring

Til private

- Rådgivning i øjenhøjde

- Stort udvalg i kvalitetsgulve

- Certi fi ceret og ti lmeldt garanti ordning

- Kun uddannede medarbejdere

- Specialister i vådrum

- Trægulve, vinyl, linoleum, fl iser,

fugefri gulve, tæpper og gulvafslibning.

Grenaa Gulvcenter

Rugvænget 23, 8500 Grenaa

Telefon 86325444 / E-mail: post@gulvcenter.dk


Billedliste til NJM år 2011.

Billedliste til DJM år 2012

FOTO

Gruppe / Tema Titel

1 - A


Monokrome papir *

Jernbanemotiv.1 - B


Monokrome papir *

Frit motiv2 - A


Farvepapir *


Jernbanemotiv.2 - B


Farvepapir *


Frit motiv.3 - A


Digitale billeder


Jernbanemotiv.


(digi= 2048 pixel på den

længste led.


3 - B


Digitale billeder


Frit motiv.


(digi= 2048 pixel på den

længste led.


* Af hensyn til fremstilling af katalog mv. afleverer du så vidt muligt en CD-R/RW eller

DVD-R/RW i JPEG kvalitet 12 med de digitale filer, som dine papirbilleder er fremstillet

efter.

* Indsender Af hensyn til fremstilling : af katalog mv. afleverer du så vidt mulig en CD-R/RW eller DVD-R/RW i JPEG

kvalitet 12 med de digitale filer, som dine papir billeder er fremstillet efter. Billederne leveres i mapper 1 A,

1 Navn: B, 2 A og 2 B.

Adresse:

Indsender :

Post Nr. By:

E-mail: Tlf. Nr.

Navn: ___________________________________________________________________________________

Billeder og billedliste sendes til billedsekretæren senest lørdag den 21. maj 2011 i

forbindelse med DJM FOTO. Hvis der er mere end 50 billeder i en kategori er

placeringen ved DJM afgørende.

Adresse: ________________________________________________________________________________

Post Nr. __________________________ By: ___________________________________________________

Klaus Skafte Nielsen Tj. Adresse

Philip Schous Vej 21, 2.tv. Hr Service Helse og Miljø

2000 Frederiksberg Sølvgade 40

Tlf. 4659 0502 1349 København K

Tj. Adresse: _______________________ Tlf. Nr. _________________________________________________

Billeder og billedliste sendes/afleveres til billedsekretæren senest den 5. marts 2012.

Klaus Skafte Nielsen, Philip Schous Vej 21, 2.tv., 2000 Frederiksberg, Tlf. 4659 0502.

E-mail klausskafte@dbmail.dk

Februar 2012 • 15


16 • Februar 2012

LØB OG MOTION

Invitation

Arrangement: Silistrialøbet

Tid og sted: Lørdag d.17.03.2012 og der startes præcis kl.12.30 i Marselisborgskovene.

Mødested: JIF`s klublokaler, Ny Banegårdsgade 42, (i forlængelse af JF Motionscenter)

Der er omklædning fra kl.10.30. Bus afgang til start kl. 11:45

Deltagelse: Medlemmer af Jernbane Fritid (tidligere DJF , tilmelder sig gennem klub/forening

under JF som hidtil, eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/

forening under JF.

Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i JF) kan frit vælge

at tilmelde sig gennem en JF forening eller som enkeltperson.

Klasser og distancer Individuelt i følgende klasser:

Børn: 4,2 km eller 1,9 km.

På 1, 9 km ruten vil en hjælper, hvis det ønskes, løbe med rundt for at sikre at alle

børn kommer rigtigt gennem ruten.

Herre: senior, 35år, 45år, 55år, 65år, 7,630 km

Damer: senior, 35år, 45år, 55år, 65år, 7,630 km

Holdkonkurrencen gennemføres som hidtil efter aldersopdeling med 5 års spring

fra 35 år

Motionsklasse: 4,2 km

Åben klasse: 7,6 km eller 4,2 km

Er du ikke til løb lige nu så kan du også gå ruten igennem

Startgebyr: For medlemmer af Jernbane Fritid er startgebyret på 40 kr.

For åben klasse, er startgebyret på 50 kr.

Betaling sker klub- foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding ved

udlevering af brystnumre.

Tilmelding: Til Flemming Monsrud, Per Kjalsvej 3, 8520 Lystrup. Tlf. mobil 2521 1210

E-mail: flemming@monsrud.eu Tilmelding senest søndag 04.03.2012

Præmier: I forhold til deltager antallet. Vandrepokaler. I motionsklassen er der lodtræknings-

præmier.

Forplejning: Efter omklædning og bad er der fælles kaffebord ca. kl.14.30 for egen regning.

Pris kr. 35.00 pr. deltager.

Tilmelding til kaffebord skal foretages sammen med tilmeldingen til løbet.

Under fælles kaffebord er der præmieoverrækkelse.

Togtider: Kommer man med tog skal man selv gå de ca. 200 m til højre ned af

Ny Banegårdsgade

Ruten: Vi løber i Marselisborgskovene ved Århus. Kom og nyd (og mærk) den dejlige og

skønne natur.

På Jif Århus vegne. Flemming Monsrud


Invitation

LØB OG MOTION

Arrangement: Danske Jernbane Mesterskaber i Terrænløb 2012

Tid og sted: Lørdag den 28. april 2012 på ”Roskilde Ring”, Roskilde. Start klokken 12.15

Ankomst: Tog fra Nordjylland/Fyn: Roskilde ankomst kl. 10,55 (IC 116).

Tog fra Sydylland (Padborg)/Fyn: Roskilde ankomst kl. 10,24 (IC 814).

Transport: 10 minutters gå afstand fra Roskilde station til start og omklædning.

Deltagere: Medlemmer af JernbaneFritid tilmelder sig gennem klub/forening under JF som

hidtil, eller som noget nyt som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/

forening under JF.

Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i JF) kan frit vælge at

tilmelde sig gennem en JF forening eller som enkeltperson.

Omklædning: Banedanmark Entreprise (Roskilde) med indgang gennem porten for enden af

Knudsvej.

Klasser/distancer: Børn: Ca. 2,2 km

Motionister: Ca. 4,3 km

DJM for Herrer i klasserne:

senior, 35år, 45år Ca. 10,8 km

55år, 65år Ca. 6,5 km

DJM for Damer:

samme klasser som herrer, alle klasser Ca. 6,5 km.

DJM for Hold.

klubkonkurrencen gennemføres som hidtil efter aldersopdeling med 5 års spring fra 35.

Tilsvarende åbne klasser for ikke-medlemsberettigede i DJF.

Præmier: Afhængigt af deltagere i de enkelte klasser er der medaljer i guld, sølv og bronze

individuelt og til hold samt individuelle præmier og derudover lodtrækningspræmier

blandt de deltagere, der ikke har vundet placeringspræmie

Startgebyr: For DJF medlemmer er startgebyret på 40 kr. Hold 50 kr.

For (ikke medlemmer) åben klasse, er startgebyret på 50 kr.

Betaling: Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding ved

udlevering af brystnumre.

Afslutning: Efter omklædning og bad er der fælles kaffebord og præmieuddeling.

Kaffe og brød koster 35 kr. pr person.

Mulighed for køb af øl og vand til en rimelig pris.

Tog mod Nordjylland afg.15.20 (IC 153)

Tog mod Sydjylland (Padborg) afg. 16.52 (IC 861)

Tog mod Sydjylland (Padborg) afg. 14.52 (IC 853) evt.

Tilmelding: Tilmeldingen, som er bindende, skal sendes til: Carl Erik Hunnerup, Dagmarvej 1,

3060 Espergærde, cefh@stofanet.dk, Tlf: 29 87 43 67

Senest d. 25.03.2012.

Deltagere til kaffebordet bedes anført på tilmeldingslisterne

På Løb & Motions vegne

Venlig hilsen Carl Erik Hunnerup

Februar 2012 • 17


18 • Februar 2012

LØB OG MOTION

Terminer i 2012 for Løb & Motion

Af hensyn til løbernes planlægning, som kan være vanskelig nok med de mange tilbud, følger hermed en oversigt

over løb i Jernbanefritid i 2012:

Lørdag d. 3. marts Juelsberg Skov Løbet i Nyborg

Lørdag d. 17. marts Silistrialøbet i Århus

Lørdag d. 28. april DJM Terræn i Roskilde

Søndag d. 2. september DJM 1/2-marathon samt 5 og 10 km motion i Odense, som gennemføres sammen

med Intersport Odense Cityløb

Tag derfor allerede nu kalenderen for 2012 frem og få booket de angivne datoer!

Maratonturneringen

- DJM Maraton 2011 Aktuel stilling

Mon ikke dette er årets sidste opdatering. Kent

Jørgensen og Svend John Brohus har deltaget i nogle

”oplevelsesløb”, hvor det ikke er tiderne, der er det

vigtigste. Det ser ud til at være en ny trend med disse

løb, og efter antallet af deltagere at dømme, er det

tilsyneladende noget motionisterne tager til sig.

Kent Jørgensen har reklameret lidt for et af de nyeste

oplevelsesløb, ”Coast to Coast”, som løbes i

Vendsyssel fra Skallerup Strand på vestkysten og til

Jørn Hengenius 10 km Tony Kim Andersen 5 km

Med venlig hilsen

Løb & Motions vegne

Carl Erik Hunnerup

Frederikshavn på østkysten. Distancen er 50 km, men

kan også gennemføres som Bike and Run. Yderligere

en specialitet er at løbet starter ved solnedgang kl.

22.22 på årets korteste nat og man er fremme ved

målet ved solopgang kl. 04.16.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden

www.123hjemmeside.dk/coast/68477991

Med venlig hilsen

Carl Erik Hunnerup


LØB OG MOTION

Plac. Navn/ klasse Klub Idealtid Tid Points Points

1 Poul Thomsen H40 HI 5317

Stockholm Marathon 2.48.04 2.47.38 5026

Frankfurt Marathon 2.42.47 5317

2 Susanne Braathen D 45 Jernbanens AM 5266

Hamburg Marathon 3.23.53 3.19.27 5266

3 Melina Olsen D 35 HI 5263

Stockholm Marathon 3.08.41 3.04.18 5263

Frankfurt Marathon 3.09.20 4961

4 Henrik Loftheim H 50 JIF Århus 5165

Copenhagen Marathon 3.02.52 3.00.07 5165

5 Karsten Bukholt H 35 JIF Århus 4896

Copenhagen Marathon 2.43.20 2.56.06 4234

Rubjerg Knude Løbet 3.06.37 3603

Ålborg marathon 2.45.04 4896

6 Henrik Braathen H 45 Jernbanens AM 3827

Hamburg Marathon 2.54.55 3.14.28 3827

7 Iben Madsen D 40 JIF Århus 3776

Copenhagen Marathon 3.15.15 3.41.56 3399

Berlin Marathon 3.35.39 3776

8 John Cruusberg H 55 Jernbanens AM 3433

Copenhagen Marathon 3.11.06 3.41.57 3149

Åbenrå Bjergmarathon 3.40.42 3224

Berlin Marathon 3.37.13 3433

9 Svend John Brohus H 45 JIF Århus 3146

Dr. Nielsen Vinterhyggemarathon 2.54.55 3.25.49 3146

Citroën Ålborg Marathon 3.59.41 1104

Februar 2012 • 19


20 • Februar 2012

LØB OG MOTION

Plac. Navn/ klasse Klub Idealtid Tid Points Points

10 Kent Jørgensen H 55 Jernbanens AM 2058

Copenhagen Marathon 3.11.06 4.00.08 2058

Rubjerg Knude Løbet 4.35.59 0

Bagerens Fødselsdags Marathon 4.17.19 1027

Citroën Ålborg Marathon 4.22.22 724

11 Jan Larsen H 50 JIF Århus 1826

Berlin Marathon 3.02.52 3.55.46 1826

12 Michael Nielsen H 40 HI 1562

Copenhagen Marathon 2.48.04 3.45.22 1562

13 Bruno Kaae H 50 HI 863

Berlin Marathon 3.02.52 4.11.47 863

14 Hans Mathiesen H 55 Jernbanens AM 0

Berlin Marathon 3.11.06 4.45.32 0

Dorrit Nielsen 1/2 M Uffe Skov Pedersen 1/2 M


LØB OG MOTION

Plac. Klub, hold Points

1 HI 10580

Poul Thomsen H 40 5317

Melina Olsen D 35 5263

2 JIF Århus 10061

Henrik Loftheim H 50 5165

Karsten Bukholt H 35 4896

3 Jernbanens AM 9093

Susanne Braathen D 45 5266

Henrik Braathen H 40 3827

4 JIF Århus 6922

Iben Madsen D 40 3776

Svend John Brohus H 45 3146

5 Jernbanens AM 5491

John Cruusberg H 55 3433

Kent Jørgensen H 55 2058

6 HI 2425

Poul Thomsen 1/2 M

Michael Nielsen H 40 1562

Bruno Kaae H 50 863

Februar 2012 • 21


Ergonomisk og effektivt system til

lagring og pluk af smådele

Verdens mest driftsikre lagerautomat

LogiMat øger ydeevnen på lageret væsentligt,

forbedrer effektiviteten og fleksibiliteten

af lager- og ordreplukkeprocesser,

og stiller kun minimale pladskrav.

SSI Schäfer A/S

info@ssi-schaefer.dk

www.ssi-schaefer.dk

Tlf.: +45 32 53 14 44

22 • Februar 2012

ad_dk_logimat_89x260.indd 1 17.01.12 09:18

Accept No Limits

Nyinstallation - Modernisering - Service

Thyssen Krupp Elevator A/S

Øst: Erhvervsvej 17 • 2600 Glostrup

Vest: Satellitvej 3 • 8700 Horsens

Tlf. 70 13 08 08

Fax. 70 13 08 07

www.thyssenkrupp-nordic.com

• Elevatorer

Thyssenkrupp

• Handicaplifte

• Rulletrapper


Invitation

ORIENTERINGSLØB

Arrangement: Dansk jernbanemesterskab i orienteringsløb

Dato: Søndag den 13. maj 2012

Skov: Rude Skov

Mødested: Græsmark nord for skoven i Svaneparken. Parkering og øvrige forhold om løbet

læs mere på Ballerup OKs hjemmeside: www.orientering.dk/ballerup/

Start: Mellem 10.00-12:00

O-kort: 1:10.000

Omklædning, bad Ok Øst klublokaler, Ravnsnæsvej 103, 1. sal, Birkerød

og præmieoverrækkelse: (ligger overfor Sjælsøskolen)

Klasser: Dame Senior, D35, D40, D45, D50, D55 osv., Beg., Børn

Herre Senior, H35, H40, H45, H50, H55, osv.

Ved 3 eller mindre tilmeldte til en klasse oprykkes til nærmeste yngre klasse osv.

Banelængder: Banelængder vil være ca. således:

D21/D35/D40: 5- 5,5 km

D45: 4-5 km

D55/D60/D70: 4-5 km

H35/H40: 7-8 km

H45/H50: 6,5-7,5 km

H55/H60/H65/H70:4-5 km

Begynder/let: 3-4 km

Børnebane: 2,5-3,5 km

Kilometertallet i kursiv er det tal som Niels Aabye har noteret, og det arrangøren

kan tilbyde. Afhængig af antal tilmeldte løbere, vil det blive tilstræbt at løbere

over 70, løber åben bane5, som er på 2,5-3,5 km.

Ballerup OK vil tilstræbe at lægge vores start tider så vi kan starte sammen.

Præmier: Præmier til vinderne + lidt ekstra

Arrangementet: Løbet er integreret i SM, som arrangeres af Ballerup OK (Niels Aabye).

Arrangementets ca. tider:

10:00 - 13:00 Der løbes

13:00 - 13:30 Bad og omklædning

13:30 - 15:30 Spisning, præmieoverrækkelse og afslutning

Forudsætninger for at deltage:Hvis du har tilknytning (arbejdsmæssig eller

pensionist) til en jernbanerelateret virksomhed, eksempelvis: DSB,

Banedanmark, Atkins, Railion mfl. kan du, din ægtefælle/samlever og eventuelle

børn deltage. Det er en forudsætning at du er medlem af Dansk Jernbane Fritid.

Du melder dig ind via hjemmesiden www.jernbanefritid.dk.

Hvis du er medlem af en af jernbanesportsklubberne, f.eks. HI eller JAM, så

tilmelder du dig via din afdeling.

Tilmelding: Klubvis eller individuel senest tirsdag den 1. maj 2012 til Marianne Krowicki,

via e-mail mariannekrowicki@gmail.com.

Ved klubvis tilmelding skal angives navn, fødselsdag,sportident, klasse og for

plejning: ja/nej. Ved personlig tilmelding skal angives navn, tjenesteadresse,

evt. sportident, fødselsdag, klasse og forplejning: ja/nej.

Startliste og instruktion: Sendes til klubberne eller via e-mail til de individuelt tilmeldte.

Startpenge: Voksne 60 kr. Børn 30 kr. Betales inden løbet via tilsendt opkrævning fra

Jernbanefritid.

Forplejning: Efter løbet arrangeres en let frokost og noget lækkert til kaffen,

Til en pris af 30 kr. Ved tilmelding husk: Forplejning ja eller nej

På talrigt gensyn i skoven

Mvh Marianne

Februar 2012 • 23


24 • Februar 2012

RADIO

Sektionsmøde

Indbydelse til afdelingsmøde i Radioafdelingen lørdag den 17.marts 2012

i Fredericia, hvor vi mødes ved den vestlige udgang imellem kl. 12:05 og

12:20 og derefter går vi til mødelokalet overfor.

Dagsorden:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Valg af dirigent.

Konstatering af fremmødte stemmeberettigede.

Valg af sekretær og stemmeudvalg.

Sektionslederens - den afgåendes – beretning.

Kontaktpersonens supplerende bemærkning

hertil.

Kassererens beretning.

Sektionens fremtidige virksomhed.

Indkommet forslag fra John Langebeck, der

lyder således:

9.

10.

Forslaget er at nedlægge Radiosektionen og

oprette en landsdækkende forening for radio

amatører og SWLmedlemmer, men stadig under

Jernbanefritid.

Valg af afdelingsformand for 2 år, subsidiært en

formand i den landsdækkende klub, hvis det

foreliggende forslag vedtages.

Valg af kasserer for 2 år.

11. Status på situationen, samt det videre forløb.

12. Evt. fastsættelse af næste års mødested og

tidspunkt.

13. Eventuelt.

14. Afslutning.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød inden mødet bedes tilmelding foretaget til Rolf Petersen på telefon

46 48 06 06 eller pr mail rbp@jernbanefritid.dk eller til John Langebæk på telefon 54 60 14 04 pr mail

oz1eja@dlgtele.dk senest mandag den 12.marts 2012.

Rolf Petersen

Kontaktperson til Radioafdelingen


Invitation

SKAK

Arrangement: Danske jernbanemesterskaber i skak EMT 2012 + DJM i lyn

Spillested: Næsbylund kro, Bogensevej 105, 5270 Odense, Tlf. 66 18 00 39.

HUSK ny dato!!

Tid: Mester og 1 klasse starter onsdag den 29. februar 2012 kl. 14.00.

Afslutning lørdag den 03. marts 2012 kl. 13.00.

Startpenge: Mester- og 1 klasse 75,- kr. øvrige klasser 60.- kr.

Betales klubvis på spillestedet.

Indkvartering: Næsbylund kro, pris 3 døgn pr. person i enkeltværelser med halvpension 1740.- kr.

DJF yder et pænt tilskud til opholdet.

Tilmelding: Til Bent L Andersen, Poppel Alle 23, 2650 Hvidovre,

Tlf. 36 49 52 35. Mobil: 23 70 39 53

E-mail: bent.l.andersen@get2net.dk, senest torsdag den 09. februar 2012.

Lynmesterskab: Fredag den 02. marts 2012 kl. 19.30.

Sektionsmøde

I forbindelse med mesterskaberne afholdes afdelingsmøde torsdag den

01.marts 2012 kl. 13.00.

Forslag der ønskes behandlet på mødet bedes indsendt til afdelingslederen

senest torsdag den 09. februar 2012

Dagsorden:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Valg af dirigent

Valg af sekretær og stemmeudvalg

Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter

Sektionslederens beretning

Indkomne forslag

Afdelingens fremtidige virksomhed

Afslutning

Februar 2012 • 25


DJF FORENINGER

Kunstforeningen for DSB

og Banestyrelsen m.fl.

Anne-Lise Bach Sørensen

Sølvgade 40,

1349 København K, 24 68 24 00

als@dsb.dk

Veteran DSB S-tog

Hans Thomsen

Hoffmeyersvej 67, 1.th.

2000 Frederiksberg, 24 62 16 82

hans.lotte@webspeed.dk

H/F Brohaven

Hans Thomsen

Hoffmeyersvej 67, 1 th.,

2000 Frederiksberg, 24 62 16 82

hans.lotte@webspeed.dk

Hovedstadens Jernbaneidræt

Tony K. Andersen

Nandrupsvej 7, 3.tv.,

2000 Frederiksborg, 38 87 67 05

hi-koebenhavn@sport.dk

tka@d-j-f.dk

DSB Skytteforening

Sverri Joensen

Aggersborggade 8, 2. tv.,

2100 Kbh. Ø., 35 38 57 14

joensen@private.dk

Fiske og

kammeratskabsforeningen

ØBY

Jørgen Rosing

Rodosvej 44,

2300 København S, 24 68 72 89

allis.rosing@admiralhotel.dk

DSB pensionisterne

Københavns afdeling

Henry Bæk Kristensen

Lyshøjgårdsvej 91, 3.th.,

2500 Valby, 36 46 47 64

hbk@mail.dk

Jernbanens Amatør Scene

Iben Telander

Triumfvej 56A,

2800 Lyngby, 24 68 65 43

Bold- og ldrætsklubben DSB

Kenno Rasmussen

Rødhøjgårdsvej 7,

2630 Tåstrup, 43 99 58 19

bente.kenno@webspeed.dk

Fotoklubben Research

Karl Wigh

Vejlebrovej 30H

2635 Ishøj, 43 54 55 80

wigh@ishoejby.dk

DJFs Veteranklub

Jørgen Elholm

Eskjærsvej 1F, st., th.,

2720 Vanløse, 38 71 91 51

jemi@youmail.dk

Jernbanens Skakklub

København

Per Hvilsom

Ålbrobuen 45,

2730 Herlev, 44 84 00 94

phvilsom@mail.dk

26 • Februar 2012

Jernbanens Idrætsforening

Jan H. Pedersen

Rævehøjparken 60,

2800 Lyngby, 45 87 16 43

mjpedersen@webspeed.dk

DEFA - Esperanto

Jan U. Niemann

Hovedvagtsstræde 9E, 1

3000 Helsingør, 49 26 13 19

esperanto@d-j-f.dk

Danske Jernbanemænds

Turistorganisation

Henry J. Olson

Marievej 40,

3060 Espergærde, 49 13 47 85

djt@d-j-f.dk

Jernbanens Atletik & Motion

Carl Erik Hunnerup

Dagmarvej 1

3060 Espergærde, 29 87 43 67

cefh@stofanet.dk

Jernbanens Idrætsforening

Poul Laxholm

Rolighedsparken 18,

3060 Espergærde, 26 92 31 95

poullaxholm@yahoo.dk

Københavns Jernbane

Orkester

John Ravn

Stenhøjgårdsvej 74,

3460 Birkerød, 45 81 72 94

jra@dsb.dk

Jernbanernes Fotoklub

Kurt Jeppesen

Hestkøb Vænge 97,

3460 Birkerød, 45 81 24 83

lkjeppe@webspeed.dk

DSB Racing Team

Jan Neve

Landerslevvej 69

3630 Jægerspris, 42 21 99 42

neve@kondivand.dk

Jernbanens Idrætsforening

Roskilde

Jørn Terp

Østervang 21, 4000 Roskilde,

46 36 65 79 / 26 73 25 47

joernterp@live.dk

Statsbanepersonalets

Idrætsforening København

Niels Karup

Enghaven 5

4180 Sorø, 61 31 44 34

nkarup@stofanet.dk

DSB Radioklub Sjælland

Erland Pedersen

Rugvej 5,

4220 Korsør, 58 37 68 21

ozlcbd@mail.dk

Statsbanernes Idrætsforening

Käthe Kjærgaard

Dyrehegnet 2 B,

4220 Korsør, 58 37 17 37

kathe.kjaergaard@hotmail.com

DJF´s Bridgeklub

Rolf B. Petersen

Tårnbjerggårdsvej 25,

4320 Lejre, 46 48 06 06

DSB Idrætsforening

Anita G. Kulas

Baldersvej 10,

4700 Næstved, 55 73 39 27

kulas@stofanet.dk

Danske Jernbaners

Amatør Radio Klub

J. F. Langebeck, OZ1EJA

Vestergade 41, 1 th.,

4930 Maribo, 54 60 14 04

oz9dsb@d-j-f.dk

Rødby Færge Idrætsforening

Jørgen Rasmussen

Nygårdsvej 6,

4970 Rødby, 54 60 53 03

joergen-liserasmussen@dlgmail.dk

Jernbanens Idrætsforening

Odense

Lone Agri

Turkisvej 61,

5210 Odense NV, 22 41 89 67

agri1947@gmail.com

agri@talnet.dk

Jernbanens Idrætsforening

Nyborg

Ove Knudsen

Harevænget 133,

5800 Nyborg, 65 31 20 47

iabo@skovparknet.dk

Jernbanens Idrætsklub Esbjerg

Jan N Søndergaard

Birkelunden 10, 2. tv.

6705 Esbjerg Ø, 52 99 39 46

jsoe@dsb.dk

Foreningen af tidligere

styrelsesmedlemmer i DJF

Tove Johansen

Carl Blochsvej 4

7000 Frederica, 75 92 93 82

tkj@d-j-f.dk

Danske Jernbaners

Amatør Radioklub Fredericia

Viggo Jacobsen

Strandkrogen 7,

7000 Fredericia, 75 92 66 17

vigjac@gmail.com

Jernbanens Sportsklub

Fredericia

Jan Nymann

Marstrandsvænget 18,

7000 Fredericia, 75 91 06 04

jyn@bane.dk

Struer Jernbane Idræt

Torben Ring-Hansen

Tranevej 21,

7600 Struer, 97 85 29 47

tr-h@privat.dk

DSBs Skytteklub

Arne Christensen

Tousparken 6, 1.th

8260 Åbyhøj, 21 77 64 00

arne.c@stofanet.dk

DSB Radioklub, Århus

Mogens Jørgensen

Pottemagertoften 162, Holme

8270 Højbjerg, 86 29 70 09

DJFs Bridgeklub

Mogens Brink Nielsen

Pouli Nielsensvej 57, Kysing

8300 Odder, 86 93 00 51

mb.service@pc.dk

Jernbanernes Idrætsforening

Århus

Christian Hagensen

Trige Møllevej 184,

8380 Trige, 86 23 01 37

cha@d-j-f.dk

Motionscenterforening Århus

Christian Hagensen

Trige Møllevej 184,

8380 Trige, 86 23 01 37

cha@d-j-f.dk

Motionscenterforening

København

Christian Hagensen

Trige Møllevej 184,

8380 Trige, 86 23 01 37

cha@d-j-f.dk

Jernbanens Idrætsforening

Kaj Mikkelsen

Paradisvejen 1 B, Virklund,

8600 Silkeborg, 86 83 69 35

kajmik@fiberpost.dk

DSB Seniorklub Horsens

Skanderborg

Bent Madsen

Violvej 52,

8700 Horsens, 75 63 15 20

bedom@stofanet.dk

Dansk Jernbane Folkedans

John Havtorn

Vesterled 10

8870 Langå, 86 46 83 60

jh-hh8870@elromail.dk

DSB Idrætsforening

Uffe Andersson

Skelvangsvej 91, 3.th.,

8900 Randers, 86 41 85 79

ua@webspeed.dk

Jernbanens Idrætsforening

Bjarne Jacobsen

Rughaven 65, 2. th.,

9000 Aalborg, 24 91 55 51

bjja@dsb.dk

Skinnecyklerne

Gitte Poulsen

Martinsvej 24

7000 Fredericia, 24 68 97 85

Idrætsforeningen Atkins

Danmark

Anders Kaas

Fåborgvej 36

4000 Roskilde, 26 74 63 54

anders.h.kaas@atkinsglobal.com


Invitation

SKYTTERNE

Arrangement: Jernbanemesterskaber i skydning på 15 meter

Tid og sted: Mesterskabet afholdes lørdag den 31. marts 2012 kl. 10.00 i

Skytternes Hus, Nyborg.

Der er glidende udskiftning på banerne. Sidste hold går på banerne kl. 13.00.

Arrangør: Jernbanernes Idrætsforening Nyborg.

Program: Der skydes efter klasser, regler og klassifikation i Jernbanefritids

turneringsregler.

Deltagere: Alle, der er medlemmer af Jernbanefritid samt en skytteforening,

kan tilmeldes.

Tilmelding med angivelse af: Skydeart og klasse samt fødselsdato skal være undertegnede i hænde

senest 1. marts 2012.

Betaling: Deltagerbetaling udgør 60 kr. pr. skydning og 60 kr. pr. hold.

Beløbet opkræves af Jernbanefritids kasserer efter tilmelding.

Sammen med tilmelding bedes I anføre om I ønsker at købe mad.

Tilmelding til: Jan Eskildsen, Mejerivænget 23, 8310 Tranbjerg J, skydning@d-j-f.dk

Sektionsmøde

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Skyttesektionen

Lørdag den 31. marts 2012 kl. 14.00 i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg

Dagsorden:

1.

2.

3.

4.

5.

Valg af dirigent

Godkendelse af forretningsorden

Valg af referent og stemmeudvalg

Konstatering af fremmødte stemmeberettigede

repræsentanter

Godkendelse af dagsorden

6.

7.

8.

9.

Afdelingslederens beretning

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer Hans Lindenborg

og Poul Erik Rasmussen.

Valg af suppleant. Steen Armstrong er på valg

10. Fastsættelse af terminer

11. Afslutning

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingslederen i hænde

senest 25. februar 2012

På afdelingens vegne

Jan Eskildsen

Afdelingsleder

Februar 2012 • 27


eblåsider

FÆLLESSTÆVNET

»Deblåsider«

De blå sider beskriver hver måned bygge- og udviklingsprojekter af særlig interesse for Banedanmark og DSB

Automatisk, effektiv og fleksibel

lager- og ordreplukning vandmåler

Hvor parametre som fleksibel og optimal udnyttelse af den tilgængelige lagerplads er i højsædet,

vil lagerautomaten LogiMat® fra SSI Schäfer være den oplagte løsning. Det vertikale liftsystem er

designet til at forbedre lagerkapaciteten væsentligt og effektivisere lagrings- og ordreplukningsprocesserne

– samtidig med at der i høj grad er tænkt på såvel fleksibel funktionalitet som korrekt

ergonomi for de ansatte.

AF LOuISE SLOTH, MARKETING COORDINATOR, SSI SCHAEFER

I forhold til den lagerplads som et konventionelt, statisk lager

kræver, har SSI Schäfer’s LogiMat® kun brug for en 1/10 af

pladsen. Lagerautomaten anvender det praktiske ’goods to

man’-princip, og skærer transporttiderne ned med mere end

70 %. Derudover øger den automatiserede proces ordreplukningshastigheden

med en faktor 6 til 10.

Sindrigt, men brugervenligt system

Lagerautomaten ligner et overdimensioneret skuffekabinet

med to rækker bakker, én foran og én bagpå. Mellem rækkerne

er der en lift, som når op i hele lagersystemets højde.

Princippet går ud på, at liften flytter de enkelte bakker fra

deres position og hen til operatørlugen. De bestilte emner

fremgår af en touch-screen med en logisk og overskuelig,

letbetjent brugerflade. Lagerstyringssystemet overfører de

bestilte emner direkte til lagerliften, hvor de enkelte bakker

med emner bliver tjekket og flyttet til operatørlugen. Her kan

lagerpersonalet nu afhente de aktuelle emner i en ergonomisk

korrekt højde.

Tilpasning til aktuelt behov

LogiMat®-systemet er utrolig fleksibelt og modulopbygningen

gør, at systemet let kan tilpasses individuelle behov og krav.

Bakkehøjden kan indstilles, så den matcher varierende emnetyper.

Bakkedybden er 650 eller 820 mm, bakkebredden

kan være op til 4.000 mm, og hver bakke kan som standard

klare en belastning på op til 900 kg.

Installeringen af systemet er nærmest uden begrænsninger.

28 • Februar 2012

Det kan fungere med separate opfyldnings- og plukkesider,

opfyldning fra begge sider, eller med plukning en etage op.

Det kan installeres i kælderen eller spænde over to etager -

som et system der går gennem taget, er forsænket i gulvet,

eller fastgjort med en kabinetkonstruktion.

Uanset hvilken variant man vælger, vil systemet kunne tilpasses

de aktuelle forhold. For eksempel kan det installeres som

en enkelt lagerlift – eller kombineres nemt med andre enheder,

administreret af et lagerstyringssystem. Hver plukkeluge

betjenes selvstændigt via en brugervenlig, multifunktionel

touch-screen.

Passer til øvrigt produktsortiment

Da komponenterne er designet med ergonomien i tankerne,

passer lagerautomaten perfekt til SSI Schäfer’s ’ergonomics@Work®’-produktsortiment.

Plukkerne sættes i stand til at flytte emnerne i en ergonomisk

korrekt højde, idet betjeningslugerne kan indstilles trinløst,

og da der er anordninger til vipning af bakkerne. Trådløst

forbundne ordreplukningsvogne samt markering af plukkeemner

med en lysstråle er kun et par eksempler på tilgængeligt

udstyr.

Komplet løsning

Den intelligente PLC kan tilføjes den enkelte virksomheds

egen software-pakke, og/eller integreres problemfrit i et eksisterende

varestyringssystem.

SSI Schäfer tilbyder en komplet løsning angående LogiMat®styring

og tilhørende IT - fra konceptdesign og rådgivning til

programmering af software.


Via produkter og services fra vores leverandører og indsatsen

fra vores dygtige medarbejdere - som har stor erfaring

og en dyb teknisk knowhow - stræber vi efter at opnå visionen

om, at Wexøe skal være den bedste og vigtigste partner

for kunder med behov for løsninger og produkter til:

• Fremføring og kobling af power, data og kommunikation

– i bygninger, industrielle anlæg og i forbindelse med

diverse former for infrastruktur.

• Energioptimering ved hjælp af åbne IBI-standarder så

som KNX/EIB mv.

• Komfortstyring og sikkerhed i bolig- og erhvervsbyggeri.

• Automationsløsninger til udvalgte segmenter af maskinindustrien.

• Indkapsling af el- og elektronikmateriel.

Wexøe ønsker, bl.a. gennem tilbuddet om at levere kundetilpassede

løsninger, at gøre det lettere for dig at fokusere på

udnyttelsen af dine kernekompetencer – gennem at overlade

er række opgaver, såvel tekniske som logistikmæssige,

til os.

Wexøes tilbud til kunder og samarbejdspartnere tager afsæt

i de kernekompetencer, der kendetegner virksomheden i

dag:

• Kendskab til kundernes behov gennem nærhed til

markedet - via egen lokal salgs-, service-, og marketingorganisation.


FÆLLESSTÆVNET

WEXØE

AF uLLA DAVIDSEN, MARKETINGKOORDINATOR, WEXØE A/S

Wexøe A/S blev etableret i 1958 og har siden starten været aktiv inden for rådgivning og handel

med el-materiel i form af løsninger og produkter. Wexøes nuværende og tætte samarbejde med

en række af de førende europæiske producenter af el-materiel blev således grundlagt for årtier

siden.

Dyb teknisk knowhow – med evnen til at lave kundespecifikke

løsninger og tilpasninger på eget montageværksted

med CNC-maskiner.

Højt serviceniveau – der er altid eksperthjælp klar, når

et problem skal løses.

Stærk distribution og logistik – varen når hurtigt frem til

den installatør, som udfører arbejdet.

På forkant med anvendelsen af IT-applikationer og løsninger,

der styrker kundernes lønsomhed.

Godt gammeldags ”købmandsskab”. Det rette produkt

på rette tid og sted – og til den rigtige pris.

www.wexoe.dk

Februar 2012 • 29


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

30 • Februar 2012

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk


CG Jensen er altid på “banen”, når der skal renoveres

eller bygges nye broer. For tiden arbejder vi på 20 broer

fordelt over hele landet.

CG Jensen • Rokhøj 8 • 8520 Lystrup

Tlf. 43 44 68 00 • www.cgjensen.dk

Februar 2012 • 31


Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 75 92 93 82

ID nr. 42185

Magasinpost SMP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!