2012 #01 - Krüger A/S

kruger.dk

2012 #01 - Krüger A/S

2012

#01

Teknologisk nytænkning er nødvendig

Massiv regn kræver dynamisk strategi

Bioraffinaderi producerer

CO 2-neutral energi på eget renseanlæg

3

9

12


2

Krüger Nyt / 2012#1

Grøn økonomi står øverst på dagsordenen, når FN’s medlemslande i slutningen af juni

mødes til konferencen Rio+20 om bæredygtig udvikling. Det er der en grund til. Således er

presset på Jordens naturlige ressourcer i dag så stort, at fortsat vækst kræver en ny økonomisk

strategi. Her har vandbranchen en vigtig rolle at spille. Det skyldes, at vi arbejder med en

begrænset ressource, som er fundamental for menneskers liv. Men også, at vi kan tage ansvar

ved at udvikle bæredygtige løsninger, der samtidig skaber arbejdspladser og eksport.

Den mulighed skal vi benytte. Krüger udvikler bæredygtige løsninger, som understøtter danske

og internationale forsyninger og industrier i deres bestræbelser på at imødekomme en

lang række krav i forhold til forbrugerinteresser, energieffektivitet, lovgivning, miljø mv. Det

gælder i det daglige samarbejde med vores kunder. Men det gælder i høj grad også i vores

mange udviklingsprojekter, hvor vi sammen med forsyninger, universiteter og andre udvikler

nye teknologier til det danske og internationale marked.

Dette nummer af KrügerNyt forsøger at demonstrere begge sider af vores virksomhed. Dels

kommer vi rundt om en række projekter for danske og internationale kunder, hvor vi har løst

aktuelle udfordringer inden for områder som energioptimering, membranteknologi, biogasproduktion,

slamhåndtering mv. Dels løfter vi sløret for en række af de nye teknologier, som vi

er i færd med at udvikle. Hensigten er at dele vores erfaringer med andre for derigennem at få

ny inspiration, så vi i fremtiden kan tilbyde vores kunder endnu bedre løsninger.

Ansvarlighed i forhold til miljø og mennesker er sammen med de løsninger og den værdi, vi

leverer til vores kunder, grundlaget for Krügers aktiviteter. Målet er at udvikle og tilbyde bæredygtige

teknologier, som opfylder vores kunders behov og interesser og samtidig medvirker

til, at vandbranchen i Danmark bliver en del af fremtidens grønne økonomi. Midlet er at

forvandle den gode idé til teknik, der virker. Det har vi gjort gennem hele Krügers over 100 år

lange historie. Det agter vi at fortsætte med.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Leif Bentsen

Direktør, Krüger Danmark

Bæredygtig teknologi

skaber arbejdspladser

og eksport

KrügerNyt

digitalt

Husk at KrügerNyt også kan læses

på www.kruger.dk.

Ønsker du at modtage tidsskriftet

direkte i din mailboks? Send os

besked på lso@kruger.dk


Teknologisk nytænkning

er nødvendig

Danske forsyningsselskaber får hele tiden

nye udfordringer i forhold til blandt andet

klima, miljø og effektiv drift. Det kræver

teknologisk nytænkning, som Krüger

leverer gennem et omfattende udviklingsprogram.

Krügers udviklingsprogram omfatter som

hovedregel 15 projekter, der for nogles vedkommende

rækker 2-3 år ud i fremtiden,

mens andre afvikles over nogle få månederne.

Theis Gadegaard, markedschef og

ansvarlig for Krügers udviklingsprogram,

siger:

– Ideerne opstår i den daglige dialog med

vores omgivelser. Nogle gange fører gode

ideer til løsninger, som kan kommercialiseres

umiddelbart. Men ofte sker udviklingen

ét skridt ad gangen.

– I øjeblikket har vi f.eks. flere projekter

inden for onlineteknologier til måling og

styring. På drikkevandssiden arbejder vi

med metoder til at sikre øget forsyningssikkerhed

og mere effektiv drift. På spildevandssiden

ser vi på løsninger i forhold til

klimaforandringerne.

Derudover fremhæver Theis Gadegaard

Krügers vision om renseanlægget som et

bioraffinaderi, der producerer energi og

genvinder fosfor, samtidig med at det producerer

bionedbrydelig plast.

Samspillet mellem deltagerne sikrer godt

resultat

Deltagerne i Krügers udviklingsprojekter

er typisk forsyninger og universiteter, men

også andre private virksomheder kan være

med. Theis Gadegaard fremhæver samspillet

mellem partnerne som afgørende for et

godt resultat:

– Forsyningerne står ofte med et konkret

behov for bedre og mere effektive løsninger,

og når Krüger samarbejder med universiteter

og forsyninger, får vi en meget bred

idéplatform, der også rummer teori og

praktisk ekspertise i udviklings- og demonstrationsfasen.

Finansieringen kommer fra deltagerne selv

samt offentlige puljer som Miljøstyrelsen

og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

m.fl.

Win-win for kunder og medarbejdere

Udvikling af nye produkter, services og

rådgivningsydelser er en forudsætning for,

at vandsektorens virksomheder kan leve

op til lovgivningens krav og forbrugernes

forventninger. Men udvikling er også en

forudsætning for, at branchen kan være

rentabel, skabe arbejdspladser og eksport.

For Krüger har det stor strategisk betydning

at være i front inden for teknologiudvikling.

Theis Gadegaard slutter:

– Det handler selvfølgelig om, at vi skal

differentiere os og være en relevant samarbejdspartner

for vores kunder. Internt

understøtter vi idégenerering og udviklingsdrift

hos vore medarbejdere gennem

konkurrencer og information om nye

løsninger, og vi har en lang tradition for at

forvandle abstrakte ideer til konkurrencedygtige

løsninger.

STAR Control®, Exelys, V-History og

MetClean® er eksempler på succesrige resultater

af Krügers udviklingsprogram.

Kontakt Theis Gadegaard, tng@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

3


4

Rensning af spildevand med

bakterier sparer penge og CO2

Efter sommerferien tager Grindsted Renseanlæg

hul på en ny æra i rensningen af

rejektvand i forbindelse med behandling

af slam fra rådnetank: En hær af Anammoxbakterier

sættes på arbejde med at fjerne

kvælstof og ammoniak. Den nye løsning,

der leveres af Krüger, er både mere effektiv

og CO2-venlig.

Beregningerne går på, at ca. 90 procent af

rejektvandet kan renses i den såkaldte

ANITATM Mox-proces. Bakterierne opererer

i en særlig MBBR-reaktor (Moving Bed

Biofilm Reactor), hvor de fjerner kvælstof

uden kulstofkilde.

– Vi har et problem med meget ammoniak

i rejektvandet fra rådnetanken, forklarer

proceskonsulent Bjarne Bro, Billund Kommune.

Det skyldes, at vi har en integreret

håndtering af husholdningsaffald og spilde-

Krüger hjælper

Czajka

Renseanlæg

ved Warszawa,

et af Europas

største, med at

kunne efterleve

EU’s Vandrammedirektiv

for udledning af spildevand. Krügers

BioDenipho®-proces fjerner kvælstof og

fosfor, mens slammet afbrændes i et Pyro-

Fluid slamforbrændingsanlæg.

De nye teknologier implementeres på

Czajka i forbindelse med en omfattende

modernisering af renseanlægget, som et

internationalt konsortium med deltagelse

af flere Veolia-selskaber gennemfører i perioden

2008-2014. Det er Krüger, som leder

Veolia-selskabernes bidrag.

Foruden BioDenipho® og PyroFluid omfatter

leverancen onlinestyring med STAR-

Control®, der giver anlægget en række topmoderne

styrings- og kontrolmuligheder,

samtidig med at kapaciteten øges.

Krüger Nyt / 2012#1

Vedrørende

ANitAtMMox, se i Krüger har stået for

øvrigt Spildevands-

projekteringen samt

teknisk tidsskrift nr

2, 2011, side 70

teknologi og rådgivning

om indkøring

og driftsoptimering,

vand – i øvrigt som de eneste i Danmark.

mens Billund Vand selv

Teknologien sparer på udledningen af CO2,

sørger for tanke og installa-

fordi den bruger mindre ilt til rensningen.

Samtidig er teknikken mere driftseffektiv,

tion. Produktionsstart forventes i august.

så Billund Vand sparer penge og kan øge den – Ud over at være driftsøkonomisk og miljø-

behandlede mængde affald.

venlig har ANITA

Det betyder, at Grindsted Renseanlæg,

som hører under Billund Vand, også kan

håndtere spildevandet fra Billund Renseanlæg,

der skal nedlægges.

Dobbelt op på behandling af

husholdningsaffald

– Vi sparer penge, fordi vi skal bruge færre

kWh pr. forureningsenhed end med den

almindelige biologiske måde. Desuden

regner vi med at kunne fordoble den årlige

mængde af behandlet husholdningaffald

fra 2.000 til 4.000 ton, fortsætter Bjarne

Bro. Det vil give os et øget mersalg fra vores

biogasanlæg på ca. 420.000 kWh.

TM Mox-processen også

den fordel, at kunden langt hurtigere kan

drage fordel af løsningen, fortæller projektleder

Ole Hermann fra Krüger.

Normalt tager det nemlig meget lang tid

for bakteriekulturen at vokse, ofte mere

end et år. Men en særlig teknik, der fra

starten anvender 10 procent podet materiale,

gør, at kunden allerede kan komme i

gang inden for fire måneder.

Rejektvandsanlægget håndterer gennemsnitlig

120 m3 vand i døgnet.

Kontakt Ole Hermann, olh@kruger.dk

Miljøforbedring i den store skala

Forbrændingsanlægget er baseret på fluidbed-teknologien

og er specielt designet til

forbrænding af afvandet slam og andre

restmaterialer fra kommunale og industrielle

spildevandsanlæg, fortrinsvis med

fortørring af slammet.

Projektet markerer en væsentlig opgradering

af anlægget, og den øgede kapacitet

vil få en positiv indvirkning på vandmiljøet

i Polens største flod Vistula, der løber ud i

Østersøen.

Slamafbrænding bidrager til grøn energi

– Afbrændingen af slammet producerer

damp, som anvendes til grøn elproduktion

i en dampturbine, fortæller idriftsættelsesleder

Søren Søndergaard, Krüger.

Produktionen leverer elektricitet til anlæggets

eget forbrug, og selv om det ikke

er med i det aktuelle projekt, vil Krüger

kunne tilbyde løsninger, f.eks. Exelys, der

udvikler anlægget yderligere hen imod at

blive energineutralt.

Med udvidelsen fordobler renseanlægget

sin kapacitet til 435.000 m3 i døgnet og

potentielt 515.000 m3 ved spidsbelastning.

Anlægget servicerer en befolkning på ca.

2,1 mio.

Da det oprindelige anlæg blev indviet i

1991, havde det været 17 år undervejs. Det

betød, at meget teknik og udstyr allerede

var forældet ved indvielsen. Derfor begyndte

man hurtigt at planlægge en række moderniseringer,

hvoraf den her omtalte er den

største og mest komplicerede.

Inklusiv PyroFluid-slamforbrændingsanlægget

til 900 mio. kr. repræsenterer

moderniseringen af Czajka Renseanlæg en

samlet værdi på knap fem mia. kr., som for

størstepartens vedkommende er finansieret

af EU’s Samhørighedsfond.

Kontakt Søren Søndergaard,

sxs@kruger.dk


Måløv udnytter biogassen

langt bedre

En ny gasmotor på Måløv Renseanlæg vil

accelerere produktionen af biogas, så anlægget

kan levere en tredjedel af anlæggets

eget samlede el-forbrug. Anlægget reducerer

driftsomkostningerne med ca. 730.000

kr. årligt, og samtidig mindskes udledningen

af CO2, fordi den overskydende gas

ikke længere afbrændes.

Måløv Renseanlæg har længe gerne villet

have en ny gasmotor for at udnytte den

daglige biogasproduktion fra rådnetank til

egen elproduktion. Målsætningen er at gå

fra kun at være energiforbrugende til også

at være energiproducerende.

– Processen har været lang, især fordi vi

lige skulle finde vores egne ben efter den

nye selskabsdannelse. Men sidst i 2011 fik

vi grønt lys til projektet af vores bestyrelse,

fortæller driftsleder Tom Jespersen.

Krüger står for entreprisen, som bl.a. omfatter

gasmotor og generator, behandling

af biogassen, inden den når gasmotoren,

samt kobling til det eksisterende varmeanlæg.

– Besparelsen på driftsomkostningerne

giver også en hurtigere tilbagebetaling, heder for biogas, men det er ikke noget, vi

samtidig med at anlægget, hvor gasflam- har set nærmere på endnu, fastslår Tom

men brænder i et lukket kammer, er mere

CO2-venligt, fortsætter Tom Jespersen.

Jespersen, Måløv Renseanlæg.

– Indholdet i forliget passer godt ind i

Ud over selve gasmotoranlægget har Krüger vores strategi, det er godt med et politisk

stået for byggeentreprisen, hvor der op- signal, der indeholder en klar tilskyndelse

føres en 45 kvadratmeter ny bygning, der til at producere biogas. Vi har ekspertisen

skal rumme motor, diverse udstyr og tavle.

Da Måløv Renseanlæg bliver besøgt af

og teknologien, siger salgschef Bjarne

Mogensen fra Krüger.

mange skoleelever, spillede desig-

– Kombineret med en atnet

af den nye bygning også en

Det nye

traktiv salgspris på el kan

rolle:

anlæg kan årligt øget biogasproduktion

– Vi vil gerne have, at man kan producere 750.000 kWh, åbne nye forretnings-

se den nye motor udefra til

brug for undervisning, ligesom

vi vil sætte en tavle op, der viser

effektmålingen.

svarende til ca. en tredjedel

af det samlede

forbrug.

muligheder for forsyningsselskaberne,

og

samtidig er det godt for

Danmark, siger Bjarne

Mogensen.

Store perspektiver i nyt energiforlig

Med det nye anlæg øger Måløv sin el-

Med det nye gasmotoranlæg opnår

produktion væsentligt, men set i et større Måløv Renseanlæg en døgnproduktion

perspektiv rummer det nye energiforlig, af gas med anslået 65 procent methan på

som alle Folketingets partier har tilslut- 1000-1400 m

tet sig, endnu større muligheder for at

producere biogas og dermed medvirke til

produktionen af grøn energi:

– Det nye forlig giver nogle øgede mulig-

3 . Gassen oplagres i en 600

m3 gasbeholder.

Kontakt Bjarne Mogensen,

bjm@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

5


6

intelligent it-platform sikrer klogere forbrug

Omstilling til vindenergi kræver, at elforbruget

styres centralt. Med det formål

for øje har DONG Energy udviklet den

intelligente it-platform Power Hub, som i

øjeblikket testes på Furesø Vandforsyning.

Krüger spiller nøglerolle i samarbejdet.

Power Hub er en it-platform, der sikrer, at

elforbruget tilpasses det aktuelle udbud af

energi produceret af vindmøller og andre

vedvarende energikilder. Blæser det, kan

forbruget øges, blæser det ikke, må behovet

dækkes med fossile brændsler eller udskydes.

Andreas Bjerre, der er Energy System Architect

hos DONG Energy og har arbejdet

på Power Hub’en siden begyndelsen i

2009, siger:

– Vi kommer til at spare CO2 og får antageligt

også lavere energipriser på sigt, når

forbruget omstilles fra at være ’passivt’

Flytning giver

rum for bedre

rensning

Krüger Nyt / 2012#1

til at deltage aktivt i balanceringen af elsystemet.

I øjeblikket handler det om at få

erfaringer, som vi kan bruge i den videre

udvikling af teknologien.

Alle skal spare CO2

Forudsætningen er, at Power Hub’en får

mulighed for at fremskynde og udskyde

forbruget i virksomheder og privatboliger,

så deres eldrevne installationer og apparater

overvejende er aktive, når der er overskydende

el på nettet. Bestyrer for Furesø

Vandforsyning Jørn Due var straks med på

ideen:

– Vi skal alle bidrage til at spare CO2, og

Furesø Vandforsynings vandreservoirer giver

stor fleksibilitet. Så længe vores forbrugere

ikke berøres, kan vi sagtens se gevinsten

i at lade en ekstern partner regulere

oppumpning mv.

Turisterne får næste år fornøjelsen af et

nyt Danmarks Akvarium, Den Blå Planet,

i Tårnby, og i den forbindelse skal Tårnby

Renseanlæg give plads til en ny p-plads.

Men den aktuelle nødvendighed var samtidig

en god anledning til at etablere et

nyt anlæg med bedre rensning af suspenderet

stof.

Tårnby Renseanlæg har derfor entreret

med Krüger i samarbejde med entreprenør-

Forsyningssikkerheden kommer først

Furesø Vandforsyning råder over fem

vandværker, som på årsbasis udpumper

1,8 mio. m3 vand til godt 10.000 forbrugere

nord for København. Styringen er udviklet

i samarbejde med Krüger, som også spiller

en vigtig rolle i forhold til det aktuelle projekt.

Salgschef Bo Bartelt fra Krüger siger:

– Forsøget krævede, at vi tilføjede funktioner,

som garanterer, at kommunikationen

med Power Hub ikke giver problemer i forhold

til forsyningssikkerheden eller vandkvaliteten.

Falder trykket i ledningerne under

et vist niveau, overtager den normale

styring.

Forsøget på Furesø Vandforsyning begyndte

ved årsskiftet og kører frem til april 2013.

Kontakt Bo Bartelt, bob@kruger.dk

selskabet Per Aarsleff A/S om at etablere

tre nye efterklaringstanke og give dem en

ny placering, så kommunen kan anlægge

p-plads ved den kommende attraktion.

Ud over det mere praktiske aspekt omkring

flytningen havde ejeren TÅRNBY-

FORSYNING Spildevand A/S en række

kvalitetskrav til udledning. Aftalen er

resultatet af et længere udbudsforløb, hvor

Krüger/Aarsleff bød ind med en løsning,


Aalborg bruger smartere styring

For snart 20 år siden etablerede kloakfor-

syningen i Aalborg som de første STAR,

Krügers styringskoncept til renseanlæg

og afløbssystemer. Styringssystemet i

Aalborg er udbygget løbende i forhold til

kloakforsyningens arbejde med proces- og

energioptimering.

På renseanlæggene i Aalborg er STAR en

vigtig brik i forbindelse med proces- og

energioptimering. Ved at gennemregne

onlinemålinger og aktivere styringen kan

systemet optimere bl.a. beluftning og

kemikaliedosering og i øvrigt øge kapaciteten

under regn, samtidig med at udløbskvaliteten

forbedres.

– Det gør os mere effektive og øger forsyningssikkerheden.

Desuden er det en

gevinst for miljøet, siger Helle Strandbæk,

afdelingsingeniør ved Aalborg Forsyning,

Kloak A/S.

Nyt kloaksystem skal også virke om 100 år

Alle kloakforsyningens aktiviteter finder

sted inden for rammerne af en omfattende

spildevandsplan for årene 2008-19. I planen

indgår ”Vision 2100”, der handler om, at

renseanlæg og kloaksystem, som Aalborg

Forsyning, Kloak A/S renoverer og udbygger

løbende, også skal fungere om 100 år. De

valgte løsninger og teknologier skal altså

være robuste, men også fleksible for tilvalg.

To centrale elementer i spildevandsplanen

er centralisering af spildevandsrensning

og separatkloakering.

– Første element betyder, at der kun skal

være to renseanlæg, nemlig de store

der mere end opfyldte de krav til rensning

af suspenderet stof, selskabet stillede.

Krüger/ Aarsleff bød således ind med

en installation, der ikke kun lever op til

moderne standard, men er forberedt til at

imødekomme nye, skærpede lovkrav til

udledning.

Byggeriet skal stå færdigt ved udgangen

af 2012

Det nye byggeri skal stå færdigt og det gamle

anlæg være fjernet senest ved årets udgang,

i Øst- og Vestaalborg. Resultat: Bedre,

mere effektiv og billigere rensning samt

høj forsyningssikkerhed.

– Det andet element, hvor spildevand og

regnvand separeres, har som hovedformål

at begrænse oversvømmelser.

Status er, at 65 procent af det samlede

ledningsnet er adskilt.

Den effektive forsyning

Kloakforsyningen udfører løbende tiltag,

der effektiviserer driften og giver økonomiske

besparelser. Med STAR-forecast

får Aalborg Forsyning, Kloak A/S mere

pålidelige prognoser over regnmængder

og -flow. Regn kan forudsiges en-to timer

frem i tiden, hvorved driften effektiviseres

yderligere. Forecast er under implementering,

og Helle Strandbæk ser frem til, at

modulet bliver helt integreret i den øvrige

STAR-styring:

– Det er naturligvis vigtigt for os at få pålidelige

forudsigelser for dermed at kunne

agere hurtigt og præcist i forhold til driften

af kloaksystem og renseanlæg under regn.

Aalborg øger sin anvendelse af STARpaletten,

og Helle Strandbæk er overbevist

om, at Aalborg også i fremtiden vil have

god indflydelse på den videre udvikling af

konceptet.

Onlinestyring af overskudsslam

Et andet nyt tiltag handler om onlinestyring

af overskudsslam efter temperatur og

aktiv kvælstofsfjernelse.

Håndteringen og udnyttelsen af restprodukter,

herunder slam, er i fokus hos

så kommunen kan nå at etablere vej og pplads,

før akvariet åbner i marts 2013.

Et vigtigt krav er, at det eksisterende renseanlæg

skal være i drift i hele anlægsperioden.

– Etableringen skal ske så hurtigt som muligt

og så billigt som muligt, konstaterer forsyningsdirektør

Raymond Skaarup, og så

skal det nye anlæg naturligvis helst være

bedre end det gamle. Derfor er det også

fint, at Krüger ikke bare ville lave en kopi

af det eksisterende anlæg, men kan tilbyde

noget nyt og mere energivenligt.

Dokumenterede fordele

med STAR Control®

5-20 % større forureningskapacitet

10-30 % højere hydraulisk kapacitet

20-50 % bedre rensning

10-30 % lavere energiforbrug til

beluftning

5-15 % mindre overskudsslam

20-60 % færre fældningskemikalier

20-50 % lavere kulstofdosering

20-50 % mindre regnbassinbehov

20-30 % færre overløb

kloakselskabet. Engang var slam noget, man

skulle af med. I 1996 formulerede kloakselskabet

en slamstrategi, der i stedet så

på slam som en ressource til bl.a. energiproduktion.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

arbejder løbende på at optimere energiforbrug

og -produktion på renseanlæggene

og i kloaksystemet.

Brugerne er med til at videreudvikle STAR

Den formelle indflydelse fra de mange

brugere af STAR sker via en brugerklub,

der fejrer 10 år i år. Ved arrangementerne

aflægger deltagerne besøg på hinandens

renseanlæg, hvor programmet sætter

fokus på et aktuelt tema, og deltagerne

udveksler erfaringer og nye ideer.

Kontakt Theis Gadegaard, tng@kruger.dk

Krüger optimerer eksisterende anlæg

Salgschef Bjarne Mogensen, Krüger, hæfter

sig ved mulighederne i sådanne store ombygninger:

– Der bliver ikke bygget mange nye renseanlæg

i Danmark, men der er også store

perspektiver i at optimere de eksisterende.

Kapaciteten på Tårnby Renseanlæg forbliver

uændret efter projektets gennemførelse.

Kontakt Bjarne Mogensen,

bjm@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

7


8

Frederikshavn fandt en

stifinder gennem lovjunglen

Lovjunglen er stor og juraen kompleks,

når en kommune går i udbud. For ikke at

risikere ”fodfejl” overlod Frederikshavn

Forsyning A/S derfor en udbudsopgave på

håndtering af slam til Krüger.

Bortskaffelse af slam er en af de meget store

omkostninger på et renseanlæg, og derfor

er det vigtigt at få større konkurrence på

prisen. Men gevinsten ved en billigere

aftale kan hurtigt mindskes, hvis man selv

skal bruge oceaner af tid på at håndtere de

mange formalia i en udbudsforretning.

– Vi ønskede ikke selv at varetage så meget

jura og risikere at blive fældet af en fodfejl,

siger René Hansen, afdelingschef for spildevand

i Frederikshavn. Derfor fandt vi en

ekspert til opgaven.

Med erfaringer fra tidligere udbud i andre

forsyninger kom Krüger på banen i samar-

En temadag hos Krüger om driftsoptimering

af pumpestationer gav Frederikshavn

Forsyning A/S et godt afsæt til at etablere

deres eget projekt. Ved at udskifte pumper

og montere frekvensomformere sparer

forsyningen nu ca. 50 procent i energiforbrug

på en af deres stationer.

– Vi vil jo gerne spare noget energi, og på

mødet hos Krüger fik vi nogle gode råd til

at komme i gang, fortæller Keld O. Jensen,

Frederikshavn Forsyning.

Konkret ville forsyningen have

nogle tal at gå ud fra, og

man kiggede derfor nærmere

på en af de pumpestationer,

der trængte

mest. Jerup Pumpestation

blev valgt, og her blev

begge pumper udskiftet,

samtidig med at der blev

etableret frekvensomformere.

Krüger Nyt / 2012#1

bejde med Lett Advokatfirma og forsyningen

i ”et begrænset udbud”. Det betyder,

at der prækvalificeres en række firmaer på

baggrund af de oplysninger, man finder

om dem.

Firmaerne giver efterfølgende tilbud på

håndtering af slammet i perioder på to-seks

år.

Sparer 40 procent på håndteringen af slam

– Vi laver materiale, som beskriver opgaven

og de betingelser, opgaven skal udføres

på, bl.a. krav til transport, lugt, renholdelse

mv., forklarer Kim Sundmark, Product Manager

i Krüger. Advokaten sørger for, at annoncen

udfyldes og indsendes, og udarbejder

kontrakt. På den måde sikres en korrekt

gennemførelse, hvor alle krav overholdes.

– Fordelen er, at når leverandøren kører

med slammet, skal jeg ikke tænke mere på

Driftsoptimering som ”gør det selv”

Omformeren sørger for frekvensreguleringen,

som betyder, at pumpernes hastighed

sættes ned, men uden at kapaciteten i

mængden af vand ændres. Dermed bruger

pumpestationen mindre energi.

– Besparelsen er på ca. 50 procent, siger

Keld O. Jensen videre.

Godt eksempel på eget initiativ

Karsten Egebjerg Pedersen stod for Krügers

arrangement, som blev til på initiativ af

John Ammonsen fra Frederikshavns

Forsyning. Karsten

Egebjerg Pedersen frem-

Når man frekvensregulerer

for at

spare strøm, er kunsten

at finde balancepunktet,

så systemerne stadig

kører stabilt.

det. Jeg ved, at der tages hånd om det på

en miljømæssigt forsvarlig måde – både i

forhold til transport og opbevaring, siger

René Hansen videre. Her er det afgørende,

at opgaven beskrives så præcist som muligt

i udbudsmaterialet.

– Det er klart, at denne løsning koster, men

vi regner med at kunne spare 40 procent

på slamhåndteringen, fordi vi har fået en

bedre pris.

Entreprenøren henter slammet på renseanlægget

og sørger for, at det bringes ud

på landbrugsjord.

Endelig klarer entreprenøren den nødvendige

indberetning og rapportering i

forhold til myndighedskrav.

Kontakt Kim Sundmark, ks@kruger.dk

hæver initiativet som et godt eksempel på,

at en forsyning selv kan gennemføre nye

projekter med inspiration fra en temadag,

og håber at andre kunder også vil komme

med forslag til temadage, som kan imødekomme

deres behov.

Han tilføjer, at det er vigtigt at se på alle

aspekter i driften af en pumpestation og

ikke kun fokusere på det rene energiforbrug.

Gør man det, risikerer man ikke at se afledte

negative konsekvenser for driften.

Det handler om at få en så stabil drift

som muligt uden for mange start og

stop-situationer. Dette sikres bl.a. ved, at

pumpestyringen via onlineovervågning

selv opdager og afhjælper 85 procent af

fejlsituationerne.

Kontakt Karsten Egebjerg Pedersen,

kep@kruger.dk


Massiv regn kræver

dynamisk strategi

Nationale vandplaner og klimaforandringer

med massive regnskyl kræver, at

kommunerne er helt oppe på tæerne for

at prioritere indsatsen og sætte ind, hvor

konsekvensen er størst. Lyngby-Taarbæk

Forsyning forbereder sig på fremtiden

med en strategi- og handlingsplan for afløbssystemet,

der giver overblik og tjener

som et dynamisk værktøj i hverdagen.

Viden er fundamentet for Lyngby-Taarbæk

Forsynings Strategiplan. Den får nu en

større opdatering, så den også omfatter

konsekvenserne af de nationale vandplaner,

der er vedtaget i december 2011 som en udløber

af EU’s Vandrammedirektiv.

Samtidig udmønter Lyngby-Taarbæk Forsyning

strategiens fire centrale områder til

en handlingsplan med konkrete projekter

over de næste tre år. De fire områder er:

– Funktion af afløbssystemet under regn

– Overløb og udledning af regn- og spildevand

til vandområder

– Arbejdsmiljø og omkringliggende miljø

– Håndtering af oversvømmelser

Hvor går det galt, og hvad kan vi gøre

– Efter store regnskyl i 2007 begyndte vi

at se på, hvor det typisk går galt, fortæller

projektleder Pernille Hansen, Lyngby-

Taarbæk Forsyning. Krüger og Orbicon

hjalp os med at vurdere, hvor det var mest

nødvendigt at sætte ind, og hvor vi fik mest

for pengene.

Alle bassiner, bygværker og pumpestationer,

der har overløb til vandområder ved

regn, blev gennemgået og deres tilstand og

kapacitet vurderet. Herefter er alle kommet

i en A-, B- eller C-kategori, hvor A er dem,

der haster mest.

Viden om ledningssystemets fysiske

tilstand og hydrauliske kapacitet er også

sat ind i en i A-, B- og C-kategori, hvor

oplysninger om henvendelse fra borgere

og følsomme områder, som f.eks. trafikale

hovedårer, tankstationer og institutioner,

indgår i prioriteringen. Listen danner nu

grundlag for prioritering af indsatsen for

udbygning af ledningssystemet, så det

definerede serviceniveau kan overholdes

– også under fremtidige ændrede klimaforhold.

En oversvømmelsesanalyse viser, hvor

vandet forventeligt vil samle sig i forbindelse

med skybrud og kombinerer det med

en konsekvensvurdering. Det har resulteret

i en udpegning af de 10 vigtigste risikoområder,

hvor der bør sættes ind mod oversvømmelse.

– Vi fandt ud af, hvilke steder der trænger

mest, og på den baggrund fortsættes indsatsen

med konkrete projekter over de næste

tre år, siger specialkonsulent Niels J.

Drisdal Hansen, Lyngby-Taarbæk Forsyning,

der deltager i projektet sammen med

Pernille Hansen.

Han er tilfreds med nu at have et dynamisk

arbejdsredskab, der løbende justeres med

aktuel viden om status på f.eks. bygværker,

allerede gennemførte aktiviteter og nye

lovtiltag.

En helhedsorienteret strategi udnytter

ressourcerne bedst

Et afgørende element i strategien er processen:

– Jo mere gennemtænkt og helhedsorienteret

strategien er, desto bedre udnyttes

ressourcerne. Derfor er det også afgørende,

at vi i strategiarbejdet har udnyttet al

den viden og erfaring, vi har om kundens

totale installation, siger Else Margrethe

Vad, afdelingsleder i Krügers afdeling for

afløbsteknik.

Ved at kigge ”hele horisonten rundt” er

man i strategiarbejdet f.eks. nået frem til,

at en ændret struktur for bassiner langs

Mølleåen kombineret med rensning og

bundfældning kan opveje de øgede udgifter,

de nye vandplaner har som konsekvens.

Udgiftsniveauet forventes således

at kunne bevares neutralt i forhold til strategiens

oprindelige budgetramme.

Kontakt Else M. Vad, emv@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

9


10

Rent badevand er en

mærkesag for Hjørring

Rent badevand med blåt flag er ikke en given

ting, det giver udfordringer, når man som

Hjørring Kommune har 50 km badestrand,

der skal have den bedste kvalitet. Da det

er en mærkesag af høj signalværdi, har

Hjørring Forsyning samarbejdet med bl.a.

Krüger i et forsøgsprojekt, der har afprøvet

nye metoder til at rense overløbsvand, inden

det når havet.

Med en så stor kyststrækning skal der ikke

meget til, før et blåt flag ikke længere er

blåt, og derfor har Hjørring Forsyning

stor fokus på at forhindre forurenet vand,

især udledningen af overløbsvand. Med

i billedet er EU’s direktiv for kvalitet af

badevand, som danske kommuner skal

efterleve og spildevandsforsyninger sikre

overholdelse af.

Krüger Nyt / 2012#1

– Med nye krav til

varslingssystemer

vil vi hellere bruge

pengene på at undgå at forurene end på

systemer, der kan fortælle os, at vi måske

har en forurening, fortæller Jacob Andersen

fra Hjørring Vandselskab A/S.

Naturligt at deltage i udviklingsprojekt

Derfor var det naturligt, at Hjørring kom

med i et udviklingsprojekt med bl.a. Krüger.

Forsøget skulle demonstrere tre metoder

til desinfektion af overløbsvand fra kloakker:

UV-behandling, kemisk desinfektion samt

elektrokemi.

Sidstnævnte teknik er oprindelig udviklet

til at behandle ballastvand i skibe og går

ud på, at man sender jævnstrøm gennem

vandet, hvorefter der dannes stoffer på

elektroderne, som virker desinficerende.

På spildevandssiden har Hjørring Vandselskab

hidtil brugt dosering af brændt kalk

til at desinficere renset spildevand, inden

det udledes til Vesterhavet. Selv om meto-

Projektet blev

gennemført i 2011 med

deltagelse af Hjørring Vandselskab

A/S, Middelfart Spildevand

A/S og Vejle Spildevand A/S, DANVA,

Spildevandsteknisk Forening,

teknologisk institut og Krüger.

Desuden har Naturstyrelsen

støttet projektet.

den har fungeret glimrende, er løsningen

tung, dyr i drift og medfører dannelse af

meget kalkslam, som skal bortskaffes.

På baggrund af forsøget med de tre metoder

til desinfektion vil Hjørring denne sommer

gennemføre et forsøg i fuld skala baseret

på kemisk desinfektion.

Jacob Andersen understreger, at der ikke

er draget nogen overordnede konklusioner

endnu, formålet med forsøget er at give

Hjørring Kommunes Miljøafdeling samt

Hjørring Vandselskab et så solidt beslutningsgrundlag

som muligt.

Kontakt Kim Sundmark, ks@kruger.dk

Værdifuld

viden om

rensning af

spildevand

Grundforskning og praktisk anvendelse

går hånd i hånd i et projekt på Aalborg

Universitet om mikroorganismer i

bioreaktorer baseret på membranteknologi.

Krüger bidrager sammen

med en række andre virksomheder og

offentlige partnere med vigtig viden

om praktisk anvendelse, lovgivning og

markedets behov.


Forsyninger får hjælp til

genvinding af fosfor

Danske forsyninger forbereder sig på at

genbruge fosfor fra spildevand, men efterspørger

viden om metoder og strategier.

Det råder kommende vejledning med Krüger

som medforfatter bod på.

Vejledningen vil bestå af retningslinjer,

som spildevandsforsyninger kan følge, når

de inden for de nærmeste år går i gang

med at tilpasse de eksisterende anlæg til

energiproduktion og genvinding af råstoffer.

Senioringeniør Peter Tychsen fra Krüger,

som er projektleder på vejledningen, forklarer:

– Den kemiske sammensætning af slam

varierer fra anlæg til anlæg, ligesom anlæggene

selv er forskelligt konstrueret.

Vejledningen tager hensyn til miljø, økonomi

og teknologi og giver den enkelte

forsyning mulighed for at vælge den lokalt

mest optimale løsning.

Derudover forventer Peter Tychsen, at vejledningen

vil indgå i regionale overvejelser

om større bæredygtighed i spildevandsrensning

og tilskynde til at sætte fart på

den teknologiske udvikling.

Projektet gennemføres i et samarbejde

mellem Aarhus Vand A/S, NK Forsyning,

Kort fortalt skal projektet, som består af

fire forskningsområder, identificere centrale

mikroorganismer, der kan bruges til at

nedbryde miljøfremmede stoffer. Man skal

vide mere om, hvordan de fungerer og interagerer

med hinanden.

Overordnet skal erfaringerne fra projektet

bruges i miljøets tjeneste, og Krügers

interesse ligger naturligvis i at få større

viden om, hvordan mikroorganismer kan

gøre det lettere og billigere at rense for de

farlige stoffer, der i stigende grad findes i

spildevandet, f.eks. i form af medicinrester

fra hospitaler og private husholdninger.

Konkret har Krüger stillet et membrananlæg

i forsøgsskala til rådighed for projektet i

Lolland Forsyning, Energiforsyningen

Køge, DMU – Aarhus Universitet og Krüger

og forventes afsluttet med udgangen af

2012. Arbejdet finansieres af deltagerne og

Miljøministeriet.

Potentialerne er større

Baggrunden for den kommende udbygning

af renseanlæg i Danmark er ændringer i

de nationale strategier vedrørende genudnyttelse

af fosfor i spildevandsslam

samt den begrænsede

mængde naturligt tilgængelig

råfosfat på globalt

plan.

Siden midten af

halvfemserne har

danske landmænd

modtaget betaling

for at køre fosforholdigt

spildevandsslam

ud på markerne. Det giver

en genanvendelse på 50-60

procent, men har skabt bekymring for, at

landbrugsjorden fik tilført tungmetaller og

andre miljøfremmede stoffer.

Peter Tychsen anbefaler, at slammet behandles

direkte på renseanlæg:

tilknytning til Aalborg Renseanlæg Vest og

bidrager desuden med viden.

Vigtigt med input om dagligdagens

muligheder og udfordringer

– En virksomhed som Krüger kan fortælle

os om, hvor problemerne er i praksis, hvor

pilen peger hen, om muligheder i markedet,

og hvilken retning lovgivningen tager, fortæller

professor Per Halkjær Nielsen fra

Institut for Kemi og Bioteknologi på Aalborg

Universitet.

Han er primus motor på et af fire forskningsområder,

der alle hører under det overordnede

projekt EcoDesign MBR. Projektet er

forankret i ”Centre for Design of Microbial

Communities in Membrane Bioreactors”.

– Potentialerne er betydeligt større, og

eventuelle uønskede miljømæssige konsekvenser

kan elimineres.

Spildevandsslam har et gennemsnitligt

indhold af fosfor på tre til fire procent. Med

en årlig produktion af spildevandsslam på

landsplan på 140.000 tons tørstof kan vi

i princippet udvinde cirka 4,3 tons fosfor

svarende til en tredjedel af den nuværende

import.

Kontakt Peter Tychsen,

ptt@kruger.dk

De globale

fosforreserver estimeres

til 120.000 mio.

tons svarende til 100

års forbrug.

Fosfor er afgørende

for planters vækst

og kan ikke erstattes af andre

stoffer. Dansk landbrug forbruger

årligt cirka 53.000 tons, hvoraf 40.000

tons stammer fra husdyrgødning, 11-

13.000 tons fra importeret handelsgødning

og resten fra organiske

kilder herunder spildevandsslam.

Tilsvarende er studierne interessante

for Krüger til at skaffe ny viden, der kan

forbedre eksisterende løsninger og måske

danne kimen til nye produkter.

– Vi får adgang til en unik viden på universitetet,

det er et projekt på verdensniveau

i forhold til at karakterisere mikroorganismer,

siger teknologidirektør i Krüger, Erik

Bundgaard.

Slutmålet, i praktisk anvendelse, er at vide

mere om, hvordan de gode mikroorganismer

trives bedst muligt i deres miljø, så de

kan udnyttes optimalt og f.eks. ikke kommer

i ”konkurrence” med andre mikroorganismer.

Kontakt Erik Bundgaard, eb@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

11


12

Ældre kan

trygt tage

bad

Beboerne på Lokalcenter Sabroe nær Aarhus

behøver ikke længere frygte smitte med

den farlige legionærsyge. Det skyldes den

Oxipermgenerator, som Krüger Aquacare

har installeret og i øvrigt medvirket til at

udvikle.

Smitten med legionellabakterier overføres

typisk ved indånding af små vandpartikler,

f.eks. i forbindelse med brusebad. Oxipermgeneratoren

tilfører badevand minimale

mængder klordioxid. Modsat UV-belysning,

ultrafiltering og termisk behandling er

metoden ikke blot effektiv over for bakterier,

men fjerner også biofilm.

– Nogle opfatter ’kemi’ som kontroversielt

i forbindelse med vand til husholdningsformål,

forklarer salgsingeniør Leif Rübner-

Petersen fra Krüger Aquacare, men peger

på, at dosering ligger langt under de lovbefalede

grænseværdier.

– Desuden styres tilsætningen af klordioxid

af computere, der slår anlægget fra i tilfælde

af overdosering.

Oxipermgeneratoren er udviklet af Grundfos

med bidrag fra Krüger Aquacare.

Metoden virker

Beslutningen om at anskaffe en Oxipermgenerator

til Lokalcenter Sabroe blev truffet

i forbindelse med en omfattende ombygning

af centret. Ingeniør Bernhard Kattenhøj

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune,

siger:

– Vi ønskede at sikre beboerne og de øvrige

brugere af centret bedst muligt.

Generatoren er opsat

centralt, så bakterierne

tre uger efter

ikke har mulighed for

at Oxipermgenera- at formere sig noget

toren var taget i brug på sted i systemet.

Lokalcenter Sabroe, var

kimtallet reduceret fra Statens Serum Insti-

3000 til under 10. tut har de seneste år

registreret i gennemsnit

ca. 120 tilfælde om

året med en dødelighed på 15

procent. Oxipermanlæg anvendes på tre

lokalcentre i Aarhus Kommune.

Kontakt Leif Rübner-Petersen,

ler@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

Bioraffinaderi producerer

CO2-neutral energi på

eget renseanlæg

Rent vand og biogas. Det er det miljøvenlige

restprodukt, efter at spildevand fra norske

Borregaard er passeret gennem det anaerobiske

renseanlæg, som Krüger og andre

Veolia-selskaber etablerer på virksomhedens

grund.

Hjertet i anlægget er en biologisk

reaktor af mærket Biobed®EGSB.

Reaktoren indeholder en række

bakteriekulturer, som nedbryder

det organiske materiale i spildevandet,

hvorved der dannes metaneller

biogas.

Anlægget er dimensioneret til en daglig

kontinuert hydraulisk belastning på op

til 600 m3 Biobed®EGSB er

udviklet af Krügers hollandske

søsterselskab Biothane.

Hovedkontrakten ligger hos

Krügers norske datterselskab Krüger

Kaldnes. Vores svenske datterselskab

Hydrotech AB

leverer skivefiltre.

Projektet for

Borregaard udføres

i samarbejde mellem

Krüger og tre

Veolia-selskaber.

2011. I 2005 leverede

Krüger et nøglefærdig

vandværk til Borregaard.

René Petersen siger:

– I øjeblikket arbejder vi på højtryk

med at få de sidste detaljer i designet

pr. time med et krav om mere på plads, så byggeriet kan gå i gang. Sam-

end 94 procents reduktion af nedbrydeligt arbejdet mellem Veolia-selskaberne kører

COD.

forbilledligt. Det er en stor fordel, at vi i

René Petersen, der står for Krügers del af Krüger kender Borregaard fra et tidligere

projektet, forklarer:

– Udfordringen var at designe et anlæg,

projekt.

der var driftssikkert, let at betjene og

Kontrakten med Borregaard har en værdi

brugte så lidt energi og få kemikalier

som muligt. Biobed-reaktoren er en unik

på 106 mio. kr.

Veolia-teknologi. Gassen erstatter fossile Borregaard er verdens største producent

brændstoffer i Borregaards produktion af af træbaserede kemikalier. Virksomheden

træbaserede kemikalier.

har 1100 ansatte fordelt på aktiviteter i 17

lande. Hovedsædet ligger i Sarpsborg syd

Kender hinanden fra tidligere samarbejde

Anlægget afleveres nøglefærdigt december

for Oslo.

2012. Kontrakten blev indgået november Kontakt René Petersen, rep@kruger.dk


Nedkølet gas gav fri

passage i rørene

Efter problemer med vand i rørene flyder

gassen nu igen ubesværet fra det lokale

biogasanlæg til Nakskov Sukkerfabrik, som

anlægget leverer energi til. En løsning fra

Krüger sørger for, at gassen nedkøles

inden transporten, så der ikke opstår kondenseret

vand.

Tidligere blev gassen nedkølet, når den

kom ned i rørene. Der blev dannet kondenseret

vand, som gav propper i rørene. Resultatet

var en ustabil gasleverance samt

jævnlig og dyr vedligeholdelse. Løsningen

går på, at der er etableret varmeveksler og

varmepumpe på renseanlægget. På denne

måde nedkøles gassen fra 37 til fem grader,

inden den går i rørene, og man undgår propper

i den to-en-halv km lange transportvej.

Tidligere har sukkerfabrikken forsøgt sig

med automatiske vandudladere, men på

grund af urenheder i biogassen fungerede

det ikke, og udladerne skulle tit renses.

Som konsekvens måtte man få specialister

til at fjerne kondensvand fra i alt fire brønde,

hvilket var dyrt i løbende vedligeholdelse.

– Når der blev dannet propper, gik der desuden

gas til spilde, som vi var nødt til at

brænde af, fortæller Eydfinn Egholm, som

er konsulent på Nakskov Sukkerfabrik. Nu

har vi fået en stabil leverance.

– Projektudførelsen er i tråd med det, vi

havde håbet på, og der har været god involvering

fra Krüger, siger han videre.

Sparede driftsudgifter og minimalt gasspild

bevirker, at den nye investering er tjent ind

igen meget hurtigt.

Kontakt Jens Christian Bisgaard,

cb@kruger.dk

Varmen tilbage hos Røde Kors i Sigerslev

To mand på arbejde i 14 dage, så var der

igen rigtig varmt vand på Røde Kors’

center i Sigerslev på Stevns. En grundig

renovering af et gammelt og

meget slidt varmeanlæg blev

gennemført, og det øgede temperaturen

med 10 grader.

– Vores vandvarmer var simpelthen

kalket og syret helt til,

konstaterer teknisk medarbejder

Uffe Madsen. Centret har oprindeligt

været kaserne, så det er et

fyr helt tilbage fra 60’erne.

Han er glad for, at Krüger nu fremover

kommer og ser varmtvandsanlægget

efter i sømmene en gang om året, så behøver

han ikke huske på, hvornår der nu skal

ske noget. Centret har nemlig indgået en

aftale om løbende service.

Minimal gene for beboerne

Teknikerne sørgede for, at varmtvandsbeholderne

blev renset og udsyret, og kedler

blev renset for sod. Dertil kom udskiftning

af defekte ventiler.

– Vi var nødt til at lukke for det varme

vand i en dag, og her var Krüger rigtig god

til at give varsel, så det gav mindst mulig

gene for vores beboere, slutter Uffe Madsen.

Kontakt Jesper Christensen, jec@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

13


14

Lunderskov fremtidssikrer beluftning

Hensynet til forbrugernes sikkerhed er dringen er især at håndtere et højt indhold

den afgørende årsag til, at Lunderskov

Vandværk i dag belufter råvand med

af aggressivt CO2.

Coplator-iltningsenhed fra Krüger. Men Åbne vandflader beskyttes

teknologien har flere fordele.

Da forsyningen i 2010 besluttede en gennemgribende

modernisering af værket,

I lighed med størstedelen af danske vand- var det naturligt at overveje en ny strategi

værker belufter Lunderskov Vandværk i forhold til iltning. Bestyrelsesformand

det oppumpede råvand, inden det sendes Thorkild Jensen forklarer:

ud til forbrugerne. Modsat andre

”Vores projekt gik ud på at

værker, der benytter naturlig

fremtidssikre Lunderskov

beluftning, har Lunderskov i

mange år tilsat ilt direkte

fra trykflasker. Det sikrede

vandkvaliteten, men

viste sig at være for dyrt

på lang sigt. I 2011 brugte

”Sammen

med vores øvrige investeringer

er Coplatoren

med til at fremtidssikre

Lunderskov Vandværk i/S”

Vandværk. Alt pegede på

naturlig beluftning som

en på lang sigt billigere

og mere effektiv metode.

Problemet var de

åbne vandflader. Dem

Lunderskov således godt thorkild Jensen, besty- ville vi gerne undgå af

fem procent af driftsbudrelsesformand.

miljø- og sikkerhedsmæsgettet

på indkøb af ilt. Udfor-

sige årsager.”

Krüger Nyt / 2012#1

Til forskel fra iltningstrapper og bundbeluftere

fungerer Coplatoren som et lukket

system, hvor det er umuligt at komme i

berøring med vandet, mens det behandles.

Vandets fald gennem anlægget giver en

ejektorvirkning. Dermed trækkes luft ind

gennem et filter, der renser for partikler,

men kan udvides med et aktiv kulfilter.

Baflede plader forlænger vandets faldtid

og sikrer en mere effektiv beluftning.

Ud over Coplatoren omfatter moderniseringen

af Lunderskov Vandværk bl.a. kontorfaciliteter,

lagerfaciliteter og nyt tavleanlæg.

Mindsker udgifterne til vedligehold

Coplatoren er udviklet af Krüger WABAG,

som er Krügers tyske søsterselskab inden

for Veolia-gruppen. Krüger introducerede

teknologien på det danske vandmarked

Lynetten

åbner

kampen mod

lattergas

Det er muligt at reducere N2O-udslippet

fra danske renseanlæg, men det kræver

god forståelse af den bagvedliggende

mikrobiologi. Forsøg udført af Krüger

Danmarks største renseanlæg peger på

styring med STAR2 som en mulig strategi.

Nogle undersøgelser anslår, at op mod 30

procent af CO2-aftrykket fra renseanlæg

stammer fra lattergas eller N2O. Samtidig

er der tale om et komplekst problem, som

for en dels vedkommende skyldes bestræbelser

på at spare energi til beluftning.

Torben Knudsen, administrerende direktør

Lynettefællesskabet I/S, siger:


som reaktion på den øgede opmærksomhed

på sikkerhed, hygiejnisk luftskifte og

åbne vandoverflader. Senioringeniør Bent

Lilholm Olsen, der står for samarbejdet

med Lunderskov Vandværk, fortæller:

”Vi kunne se, at Coplatoren opfyldte en

række grundlæggende krav til effektivitet,

sikkerhed og økonomi. I forhold til

Lunderskov kunne vi afgasse mere CO2,

samtidig med at vi øgede sikkerheden i

tilfælde af hærværk og terror.”

Coplatoren er installeret på 12 vandværker

i Danmark. Typisk er det sket i allerede

eksisterende bygværker. ”Det har bidraget

til at gøre investeringen mere attraktiv set

med kundens øjne”, supplerer Bent Lilholm

Olsen.

Sikrer overholdelse af krav til vandkvalitet

Coplatoren på Lunderskov Vandværk blev

idriftsat oktober 2011. Prisen svarer til 10

års forbrug af ilt og udgør knap en tredjedel

af budgettet for værkets samlede moder-

– Vi har nedbragt en betydelig del af vores

CO2-udledning, som stammer fra elforbruget.

Lattergas er en udfordring, vi tager

alvorligt, og som vi godt vil bidrage til at

udvikle løsninger til. I øjeblikket handler

det om at få overblik. Samarbejdet med

Krüger er et væsentligt skridt på vejen.

Renseanlæg Lynetten har en kapacitet er

på 750.000 PE og renser for organisk stof,

fosfor og kvælstof med mekaniske, biologiske

og kemiske processer. Energioptimeringer

gennemføres i den udstrækning, de

ikke påvirker renseeffektiviteten.

Målrettet teknologiudvikling

Forsøget havde to formål. Dels at estimere

den potentielle udledning af N2O fra en

biodeniphoproces i en repræsentativ periode.

Dels at relatere afgivelse af N2O til

andre parametre som ammoniak, nitrat og

opløst ilt og i forlængelse heraf at reducere

udslippet ved hjælp af STAR2, men uden at

svække renseprocessen. Måleudstyret var

sammensat af Krügers franske moderselskab

Veolia og registrerer N2O, O2 og CO2

samt pH, NH3 og DO i henholdsvis luft- og

vandfase.

niseringsprojekt. Efter

behandling har drikkevandet

nu et indhold af

aggressivt CO2 på < 2 mg

CO2/l svarende til kravet i

Miljøstyrelsens bekendtgørelse

1449. Indholdet

af aggressivt CO2 i det oppumpede

råvand er på 6 mg

CO2/l. Thorkild Jensen slutter:

”Vi har fået en løsning, som er

billigere og mere effektiv end den

gamle. Samtidig matcher den vores krav

til høj sikkerhed. Sammen med vores

øvrige investeringer er Coplatoren med

til at fremtidssikre Lunderskov Vandværk

I/S til gavn for nuværende og kommende

medlemmer.”

Projektet finansieres for foreningens opsparede

midler.

Kontakt Bent Lilholm Olsen,

blo@kruger.dk

Erik Bundgaard, teknologidirektør i Krüger,

siger:

– Vores moderselskab Veolia arbejder

målrettet på at udvikle teknologier, som

kan nedbringe udslippet af lattergas fra

renseanlæg og derigennem forbedre vores

kunders samlede CO2-regnskaber. Krügers

forsøgssamarbejde med Lynetten er en del

af indsatsen, som omfatter aktiviteter på

anlæg over det meste af kloden.

Torben Knudsen supplerer:

– For os var forsøget primært interessant

i forhold til vores egen CO2-agenda, men

det er klart, at vi som landets største renseanlæg

føler en forpligtelse til at samarbejde

om forskning og teknologiudvikling

til fordel for branchen som helhed.

Den rigtige klimastrategi

Målingerne fra Lynetten

viste, at afgivelsen af lattergas varierer

med døgnet og årstiden, men også at den

kan påvirkes ved at ændre beluftningscyklus-serne.

Konkret drejede det sig om at

fin-justere styringen med STAR2, hvorved

man bevarede de allerede opnåede CO2gevinster

som følge af lavere forbrug af

Lunderskov Vandværk

i/S blev stiftet i 1931 og

har efter 1986 haft sine aktiviteter

fordelt på to adresser, således at administrationen

lå i selve Lunderskov by, mens

værket, der oprindelig lå samme sted, flyttede

ud på adressen Sortebjergsvej 23. Som

led i den aktuelle udbygning er aktiviteterne

samlet på Sortebjergsvej. Foreningen har

1290 medlemmer. De nye bygninger

blev indviet ved en reception den

12. maj 2012.

fossile brændstoffer i el-produktionen. Den

højeste målte afgivelse af lattergas i måleperioden

lå ganske lavt, nemlig på 0,3-0,5

procent N2O pr. kg fjernet kvælstof.

Torben Knudsen slutter:

– Vores biologiske renseproces er styret af

STAR2, så vi finder det særdeles interessant,

at den kan udbygges til at minimere vores

CO2-udledning uden at forringe rensekvaliteten.

Hermed kan STAR2 være med til at

sikre, at vi vil kunne leve op til eventuelle

lovkrav på området.

STAR2 er den seneste version af Krügers

onlinestyringssystem, der over en tyveårig

periode er implementeret på over 50 renseanlæg

i otte lande.

Kontakt Erik Bundgaard, eb@kruger.dk

Krüger Nyt / 2012#1

15


Forskelle satte gang i

den faglige diskussion

Mens den britiske vandsektor blev selskabsgjort

for over 20 år siden, er vi i

Danmark først ved at vænne os til den

nye tankegang.

Derfor var engagementet og spørgelysten

stor, da 12 kunder i slutningen af april

var med Krüger på studietur til England.

Turen gav indblik i aktuelle udfordringer

i den engelske vandsektor, ny best practice

inden for arbejdsmiljø, drift og vedligehold

af distributionssystemer samt

en række nye metoder til behandling af

drikkevand. Desuden omfattede turen

besøg på et af Englands største vandværker,

Clay Lane Water Treatment Works

nord for London, der drives af Krügers

engelske søsterselskab Veolia Water UK.

Selv om den engelske vandsektor opererer

med langt større enheder og i det

hele taget har en anden branchestruktur

end den danske, gav det fælles faglige

engagement god grobund for diskussion

og gensidig inspiration i forhold til både

teknik og organisation.

Kontakt Erling Fischer, evf@kruger.dk

Så er det tid at finde våddragten frem

For tredje år i træk inviterer Krüger til svømmestafet i Københavns Havn. Husk at sætte

kryds i kalenderen 25. august.

Benyt lejligheden til at give dig selv sammen med kolleger, venner, familie eller andre en udfordring

og få nogle hyggelige timer bagefter. Distancen er på 2000 meter. I stiller med fire

svømmere, der hver tilbagelægger 500 meter.

Kruger Stafetten starter og slutter ved Den Sorte Diamant. Undervejs passerer I blandt andet

Børsen og Frederiksholms Kanal, og der er masser af opmuntring fra de mange tilskuere

langs ruten.

Krüger er hovedsponsor for arrangementet, der afvikles i Dansk Svømmeunions regi som en

del af det individuelle stævne Christiansborg Rundt. Kronprinsesse Mary er protektor.

Kontakt Anne Abraham, ana@kruger.dk

www.kruger.dk

DeMeNTi: Artiklen ”Vand i verdensklasse på Sygehus Vendsyssel” i KrügerNyt nr. 2, 2011 indeholder

formuleringen ”Den lokale vandforsyning i Hjørring Kommune leverer vand med

højt indhold af jern og mangansalte”. Artiklen handler om ultrarent vand til laboratorieformål.

Formuleringen kan imidlertid opfattes som udtryk for, at vand

fra Hjørring Vandselskab ikke er af god kvalitet og ikke lever op

til gældende love og regler. Dette er ikke tilfældet og har absolut

ikke været hensigten. Vi beklager de misforståelser, som

den upræcise formulering har givet anledning til.

Besøg Krüger

på Vandtek 2012

20.-23. november 2012 er

bassin på

20.000 m

der Vandtek-messe i Odense

Kongrescenter, hvor Krüger

er blandt udstillerne. Sæt

kryds i kalenderen!

7.-9. maj stod Krüger for tre dages succesfuld

kundetur til IFAT-messen i München, der med

3000 udstillere er Europas største af sin art.

100 forsyningsfolk fra hele landet deltog i

det populære arrangement. Mange deltagere

medbragte konkrete problemstillinger,

som satte fart i udbytterige faglige diskussioner

med kolleger og udstillere.

Foruden rejse, indkvartering og messebesøg

havde Krüger arrangeret ekskursioner, hvor

deltagerne så henholdsvis det 1 mio. PE

store renseanlæg Gut Marienhof og

Krüger

dele af byens gamle murede kloak- Stafetten 2012

ker samt et nyere underjordisk

afvikles den 25. august i

Københavns Havn. tilmelding

og praktiske informationer

på www.openwater.dk.

3 Forsyningsfolk fra hele

landet var til iFAT-messe

.

Særligt renseanlægget

med et UV-anlæg

bestående af

1300 lamper i seks linjer

gjorde indtryk. Anlægget desinficerer spildevandet,

inden det ledes ud i floden ISAR,

som befolkningen i München-området benytter

til badning i sommerhalvåret.

Årets IFAT-tur var den fjerde i træk, siden vi

første gang var af sted i 2006.

Kontakt

Theis Gadegaard,

tng@kruger.dk

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tlf 39 69 02 22

kruger@kruger.dk

Haslegårdsvænget 18

DK-8210 Aarhus V

Tlf 87 46 33 00

aarhus@kruger.dk

KrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen • Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i

Danmark • Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, administrerende direktør: ojr@kruger.dk • Redaktør: Anne Abraham,

HR og kommunikationschef: ana@kruger.dk • Layout: Refleks, refleksdesign.dk • Oplag: 2.500 stk.

Indkildevej 6 C

DK-9210 Aalborg SØ

Tlf 98 18 93 00

aalborg@kruger.dk

Krüger Aquacare

Fabriksparken 50

DK-2600 Glostrup

Tlf 43 45 16 76

aquacare@kruger.dk

More magazines by this user
Similar magazines