NU ER DET NOK - HK

hk.dk

NU ER DET NOK - HK

HK BLADET for ansatte i kommuner, amter og fælleskommunale virksomheder | 15 | 8. september 2006

Læs Ledige HK’s indstik stillinger kursustilbud fra Kommunal fra side side 31København

11

Nu er det Nok

jane Kempf Bertelsen har efter knap ni år som tillids-

kvinde på amtsgården i Nordjylland sagt farvel og tak.

Reformen har tæret på kræfterne.

TEMA: BESPARELSER

Ni ud af ti borgmestre vil fyre HK’ere

MOTIVATION

Ansigt til ansigt virker bedst

HJÆLP

Gratis psykologhjælp

til reformramte

PLUS: FLERE SyGEHUSE BRUGER FjERNSKRIVERE • KOMMUNER STåR I Kø FOR AT UdLIcITERE • AMT

KOMPENSERER FOR OMRådETILLæG • MILjøFOLK FøLER SIG SAT UdEN FOR INdFLydELSE • NOTER M.M.


xxx | xxx

UDGIVER

HK/Kommunal i samarbejde med HK/Danmark

Weidekampsgade 8

0900 København C

telefon 33 30 43 43

telefax 33 30 44 49

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

JOBANNONCER

annoncer@kommunalbladet.dk

TEKSTSIDEANNONCER

DG media as, tlf. 70 27 11 55

KOmmUNIKATIONSTEAm

telefon 33 30 49 00

Henrik Munksgaard, ansv. redaktør

44hmu@hk.dk

Ellen Buhl, redaktionssekretær

44eb@hk.dk

Mogens Jepsen, journalist

44mje@hk.dk

Morten Thomsen, journalist

44mt@hk.dk

Pernille Sigumfeldt, pressemedarbejder

44psi@hk.dk

Lia Ellehuus, webredaktør

44le@hk.dk

May Pedersen, bladsekretær

44mpe@hk.dk

HK/DANmARKS REDAKTION

Niels Møller Madsen

44nmm@hk.dk

Lene Søborg

44les@hk.dk

Alexander Borch Nielsen

44abn@hk.dk

GRAfISK TIlRETTElæGGElSE

[di:zain], www.di-zain.net

PRODUKTION

Datagraf Auning AS

TRYK

Colorprint

læSERTAl

179.000

KONTROllERET OPlAG

68.847

(Perioden 01.07.04-30.06.05)

ISSN: 1901-2209

Næste nummer udkommer 22. september 2006.

Annoncer til dette nummer skal være redaktionen

i hænde senest 13. september 2006.

Adresseændringer skal meddeles i afdelingerne.

Forside:

Læs side 18

Foto:

Lars Horn

leder AF ForMAND I HK/KoMMuNAL KIm SImONSEN

Regeringen må krydse fingre for, at der

først for alvor opstår skinnebrud, kabelnedfald

og forsinkelser i den kommunale

service, når andre har overtaget roret.

Service til tiden?

Regeringen er ved at lave en ”DSB” på det kommunale

Danmark. De skubber konstant en regning for løbende

vedligehold og nødvendige investeringer i personalet

og i det offentlige serviceapparat foran sig.

På et tidspunkt bryder systemet totalt sammen – og

dét kommer til at koste kasse, så det synger – nøjagtigt,

som når evige forsinkelser i den kollektive trafik rammer

hele samfundsøkonomien som en boomerang lige i nakken,

fordi folk ikke kan passe deres arbejde.

Personalereduktioner over hele linjen. Det er den melding, vi får fra kommuner

i hele landet. Den offentlige økonomi er nu så presset, at der skal barberes

af lønkontoen i den helt store stil. Men bare tag det roligt, får vi at vide, der bliver

ikke uddelt fyresedler – det kan klares med naturlig afgang.

Tag det roligt?

Hvordan kan vi det, når omfanget af opgaver ikke reduceres i takt med, at der

bliver færre ansatte? Hvordan kan vi tage det afslappet, når der allerede er for få

HK’ere til at klare arbejdet, og de kæmper med et voldsomt opskruet tempo?

Hvordan kan vi sove som babyer om natten, når vi fra undersøgelser ved, at

stress blandt HK’ere og andre offentligt ansatte er et kæmpeproblem, og at gennemførelsen

af reformen kun tærer endnu mere på kræfterne?

Hvordan kan vi tage det roligt, når vi år efter år ser, at kommunerne undlader

at uddanne nok kontorelever samtidig med, at 30 procent af HK’erne befinder sig

i aldersgruppen 55+?

Jeg tænker på de medarbejdere, der er tilbage, når hver fjerde skattemedarbejder

og gud-ved-hvor-mange administrative HK’ere er væk. De, der skal administrere

velfærden og være kommunens ansigt udadtil, når driften er betalt med

blandt andet lønkroner. De hører Anders Fogh love mere kvalitet i den offentlige

service samtidig med, at skattestoppet gør det mere og mere vanskeligt at forsvare

de vilkår, som vi byder syge, ældre og skolebørn og som også den offentlige

administration varetages under.

Regeringen må krydse fingre for, at der først for alvor opstår skinnebrud,

kabelnedfald og forsinkelser i den kommunale service, når andre har overtaget

roret.

Vi andre har en kæmpe opgave i konstant at skabe opmærksomhed på situationen

og prøve at forhindre, at den løber løbsk – som et tog uden lokofører.

Tema om kommunale besparelser side 10-13

04 REfORmEN SlIDER

PÅ lEDERNE

06 KOmmUNER STÅR I Kø

fOR AT UDlICITERE

06 REfORmEN fRISTER IKKE

SVAGE SJælE

07 mIlJøfOlK følER SIG SAT

UDEN fOR INDflYDElSE

07 HUSET ER SAT TIl SAlG

08 HVERDAGEN KøRER VIDERE

1 VI lEVER fRA DAG TIl DAG

18 NU ER DET NOK

CHEfEN mÅ STÅ fREm OG

fORTællE

5 AmT KOmPENSERER fOR

OmRÅDETIllæG

0 HK-KURSER

1 JOBANNONCER

fJERNSKRIVERE I fREmmARCH

Heidi Sonne Domino sidder derhjemme

og opdaterer patientjournaler, og hun

er ikke alene. Flere og flere sygehuse

bruger fjernskrivere, som erstatning for

lægesekretærer på selve sygehuset.

fæDRE Så skal PÅ BARSEl mOBBES

Nybagte du ikke fædre, der vælger

at vise tage på dig barsels-orlov, skal

lægge her ryg igen til mange spidse kommentarer

og chikane. Både fra kolleger og fra chefer.

Det viser en ny undersøgelse fra roskilde

universitet Center.

HK HK kommunalbladet I 8. I september 8. september 2006 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006

INDHOLD

far på orlov?

tema: beSPaRelSeR

BORGmESTRE VARSlER

HK-fYRINGER

Ni ud af ti borgmestre peger på,

at administrationen står for skud,

når der skal skæres i de kommu-

nale budgetter. Det viser en rund-

spørge, som Kommunalbladet har foretaget.

I Holbæk ulmer frustrationerne.

– Vi lever fra dag til dag, lyder det fra HK’erne.

far.indd 2 09/08/06 13:53:33

10

6

16

indhold

AGENTER

PÅ KONTORGANGEN

omkring 100 forandrings-

agenter hjælper i øjeblikket

HK’erne i kommunerne

med at få sat reformen på

skinner. Ellen-Margrethe

Katterup er en af dem, og

hun nyder livet som agent.

5

14

Er kommunale pressechefer

en hjælp eller et onde, der

hjælper politikerne med at

sælge deres budskaber?

Jysk bladchef langer ud efter

kommunikationscheferne.

CHEfREDAKTøR

fRYGTER lOKAl-SPIN


nyheder

XXX | XXXX TEKST MOGENS JEPSEN / 44mje@hk.dk / FOTO JONaS ahlStrøM

fjernskrivere | lægesekretær

TEKST MOrtEN thOMSEN / 44mt@hk.dk / TEgning GittE SkOv

Reformen slider på lederne

I ti måneder har HK haft

en hotline for ledere, der

er kommet i klemme under

kommunalreformen. Og der

har været brug for den, for

reformen har med enormt

arbejdspres slidt ledere

ned, siger linjens psykolog.

ERFARINGSUDVEKSLING • NETVÆRK • KURSER • REGIONSMØDER • ÅRSMØDE

Gør som dine 875 kollegaer – de har også

meldt sig ind i Landsforeningen for Skolesekretærer

Årskontingent 300 kr. Læs om foreningen på

www.l-fs.dk eller ring på tlf. 87 54 68 21

Få kommunale nyheder i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

www.hkkommunal.dk/nyhedsbrev

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

Travlheden med kommunalreformen,

der berører statsansatte i f.eks. SKAT,

AF og statsamterne, begynder at vise sig.

Sene nattetimer, symptomer på stress og

spørgsmål til sig selv: Er jeg god nok?

Ledere i det offentlige viser landet over

tegn på, at arbejdet med reformen er et

sejt træk. Det mærker de to psykologer på

Lederlinjen, der er HK’s hotline for ledere,

der har fået psykologiske problemer med

reformarbejdet.

– Der er et meget, meget hårdt arbejdspres,

og det har varet længe.

Lederne vil gerne have ansvar, men det

er en krævende proces, hvor de bliver slidt

over længere tid, siger Solveig Hansen, en

af de to psykologer.

ny hotline FoR

tillidsRepRæsentanteR

• hK har oprettet en ny hotline, der

skal hjælpe alle tillidsrepræsentanter,

som arbejder med reformen.

• linjen er bemandet med to

psykologer, og hvis man lægger

navn og tlf. nr. og træffetid, bliver

der ringet tilbage inden for 24

timer – undtagen i weekender og

på helligdage.

• Man kan ringe, hvis situationen

virker uoverskuelig, hvis man er

kommet i klemme under reformen,

eller hvis man bare har brug

for anonym, psykologisk rådgivning.

linjen er klar 1. september.

• Rådgivningen har tlf. 6120 5810

Linjen har fået 40-50 henvendelser til nu.

I begyndelsen var der få, der ringede, men

efterhånden, som reformen har trukket

ud, ringer flere og flere.

– De oplever, at de taber kontrol. Så siger

de til sig selv, at jeg må prøve at gøre mere,

men det hjælper ikke. De får en opfattelse

af, at de ikke kan finde ud af det mere. Og

medarbejderne kan ikke finde ud af, hvor

kede af det og trætte de er. Er det mig, der

laver fejl, spørger de? siger Solveig Hansen.

Så er det, lederne ringer og får psykologerne

i røret. De går ind og giver dem et

realitetsbillede.

– Vi spørger dem, om arbejdet overhovedet

er muligt under de vilkår. Og hvis de

er meget stressede, støtter vi dem i at søge

en sygeperiode, eller hjælper dem med,

hvad de har brug for i den periode, siger

psykologen.

Hun understreger, at man hellere skal

ringe før end tidligere. •

Lederlinjen

Telefon 6155 6363. HK-ledere i det offentlige,

der har med kommunalreformen

at gøre, kan ringe. Her tilbydes støtte og

psykologisk rådgivning.

Da lægesekretær Heidi Sonne Domino

fik barn nummer to i 2003, kunne hun

ikke få arbejde og familieliv til at hænge

sammen. Løsningen hed fjernskriver for

Vejle Sygehus – som nu er erstattet af

Randers Centralsygehus.

Flere sygehuse

bruger fjernskrivere

Vejle Sygehus er begyndt at hjælpe andre sygehuse med

at etablere fjernskrivere, som erstatning for lægesekretærer

på selve sygehuset.

Da Heidi Sonne Domino fik barn

nummer to i 2003, måtte hun

spørge sig selv, om hun ville stå op kl.

halv seks i huset i Årup på Fyn, aflevere

børnene i institution kl. halv syv, smilende

møde som lægesekretær på Fredericia

Sygehus kl. halv otte – og så i øvrigt hente

børnene igen i institutionen ved lukketid.

Det ville hun ikke.

Da hun så, at Vejle Sygehus søgte fjernskrivere,

kunne hun se, at dét lige ville

være hende. Det er nu et par år siden.

Og dét er lige hende.

– Det er helt perfekt. Selvfølgelig er

det hårdt, fordi man sidder meget foran

skærmen, men det kunne ikke være bedre

for mig, lyder erfaringen fra Heidi Sonne

Domino, der har været uddannet lægese-

kretær siden 1993 og arbejdet på Fredericia,

Bispebjerg og Middelfart Sygehuse.

Netop det at sidde meget foran skærmen,

er nøglen til, hvorfor Vejle Sygehus

har haft store gevinster ud af sine 12

fjernskrivere – og hvorfor ordningen nu

bliver eksporteret til fire andre sygehuse

i Danmark – nemlig Randers, Kolding,

Haderslev og Horsens.

Bunkerne skrumper

Heidi Sonne Domino siger det på den

måde:

– Sygehuset får virkelig meget ud af

det. Jeg er virkelig effektiv, når jeg sidder

og skriver journaler. Ingen telefoner og

ingen læger, der hele tiden prikker mig på

skulderen.

Administrationschef på Vejle Sygehus

Kenneth Seerup Jørgensen kan kun nikke

til den øgede effektivitet. Fjernskriverne,

der geografisk befinder sig så forskellige

steder som Australien, Fyn og Nordjylland,

har tilsammen skrevet 40 procent af

alle journaler, diktater og breve.

– Tingene bliver ganske enkelt skrevet

til tiden. Vi har slet ikke de samme bunker

mere, og vi slipper for diskussionerne

med politikerne, fordi vi eksempelvis ikke

overholder, at udskrivningsbrevet er skrevet

senest to dage efter udskrivelsen.

OpdaTering på halv Time

Fjernskriverne kan hente de lydfiler, som

lægerne for eksempel har indtalt under

stuegang direkte på sygehusets servere.

Og hvis der er tale om en hastesag, bliver

den mailet til fjernskriveren. Det betyder,

at Heidi Sonne Domino ofte leverer helt

opdaterede journaler mindre end en halv

time efter, at lægen har trykket patienten

i hånden under stuegang.

Efter sommerferien slutter hendes aftale

dog med Vejle Sygehus for at begynde

som fjernskriver for Randers Centralsygehus.

I Vejle er man nemlig så langt fremme

med talegenkendelse, at selv fjernskriveres

arbejde bliver overflødigt. Men på fire andre

sygehuse er man altså klar til at overtage

ideen med fjernskrivere. •

HK kommunalbladet I 8. september 2006 HK kommunalbladet I 8. september 2006


xxx | xxx

nyheder

TEKST MOGENS JEPSEN / 44mje@hk.dk

TEKST xxx / xxx / FOTO xxxx

Kommuner

står i kø for

at udlicitere

Flere kommuner vil udlicitere blandt andet lønadministration og

borgerservice. KMD søger flere medarbejdere, så de er klar til

opgaverne først i det nye år.

Rygterne om, at kommunalreformen

ikke fører mere udlicitering med

sig, er stærkt overdrevne. I hvert fald kan

KMD’s direktør for Serviceområdet Kim

Koch melde om en stor interesse fra kommunernes

side for, at KMD skal overtage

en række af deres opgaver.

– Vi får flere og flere henvendelser, er

i dialog med stadig flere kommuner, og i

det nye år regner vi med at indgå kontrakter

med fem nye storkommuner, hvilket nu

svarer til 15-20 af de gamle kommuner, siger

Kim Koch.

Godt nok er der ikke skrevet under på

kontrakterne endnu, for i øjeblikket står

kommunerne begravet i opgaver med selve

reformen. Men det er tæt på.

HeR vaRetageR kmD opgaveR

lønadministration:

• københavn, greve, slangerup, lejre,

københavns Havn, føderegion københavn,

frederiksberg forsyning

vikar-opgaver på lønadministration:

• Århus, aars, Dronninglund

Borgerservice/callcenter:

• slangerup, præstø, fanø, aarup, vojens,

Dragør, Dianalund, Haslev, Hk

Få kommunale nyheder i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

www.hkkommunal.dk/nyhedsbrev

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

– Kommunerne er midt i en fase med klargøring

til den store kommunalreform, men

først i det nye år, går det løs. Lidt som ketchup-effekten,

så kommer det lige pludselig.

Derfor skal vi være klar, når rykket

kommer.

JydEr vil OGSå udliciTErE

Det betyder, at KMD nu er i gang med at

hyre op mod 15 medarbejdere til deres afdelinger

i Aalborg, Odense og Herlev, som

har erfaring fra for eksempel de kommunale

lønadministrationer, så de i tide kan

nå at blive oplært i systemer, best practice

og arbejdsgange.

Hvor det tidligere især har været sjællandske

kommuner, som har udliciteret

dele af administrationen, er de mindre jyske

kommuner nu også hoppet med på

vognen, oplever Kim Koch.

– Det er blevet sværere for dem at rekruttere

tilstrækkelig med nye medarbejdere.

Og mange af deres ansatte søger ind

mod de større byer, derfor er de blevet interesserede

i, at vi overtager nogle opgaver

for dem.

Han fortæller, at der også sker noget på

borgerservice-området, hvor flere kommuner

også vil have hjælp fra KMD.

Hidtil har KMD fungeret som borgerservice

i form af et call center for fem kommuner

efter den sædvanlige åbningstid –

typisk efter kl. 16. Her vil flere kommuner

indgå aftaler.

RefoRmen fRisteR ikke

svage sjæle

Der er ikke kommet det boom i sager

om svig og underslæb i forbindelse

med kommunalreformen, som flere

eksperter havde frygtet.

For præcis et år siden i Kommunalbladet

advarede chefrevisor i

Kommuner-nes Revision (KR) Ib

Ketelsen mod, at ansatte i kommuner

og amter kunne finde på at udnytte

det almindelige opbrud, færre

medarbejdere og mindre kontrol til at

bedrage ved for eksempel at overføre

penge til egen konto.

– Vi har ikke kunnet registrere nogen

ændring i antallet af sager. Vi ser det

samme antal, som vi plejer, siger Ib

Ketelsen.

Hans opfattelse er, at kommunerne

har formået at holde fokus på kontrollen

– og det har lønnet sig.

Især har kommunerne sørget for at

holde godt øje med de såkaldte midlertidige

konti som mellemregningskonti,

hvor muligheden for svig er stor. For

eksempel hvis kommunen modtager

penge, der ikke umiddelbart kan

identificeres.

Ib Ketelsen mener desuden, at

indførelsen af elektroniske bilag og

betalinger har højnet kvaliteten af

kontrol, da det har været muligt at

foretage stikprøvekontrol ved blot at

klikke et bilag frem på skærmen frem

for rent fysisk at skulle finde dem frem.

KR har dog hævet pegefingeren

over for f.eks. Hashøj Kommune, der

ikke foretager formaliserede interne

kontroller ved web-betalinger. Ligesom

den samme person kan ændre i

Nemkonto-registret og samtidig kan

overflytte penge til udbetaling. (mkj)

TEKST GITTE WILLUMSEN / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO TAO LYTZEN

Miljøfolk føler sig

sat uden for indflydelse

Miljøpersonale på

fælleskommunale miljøcentre

frygter, at de fra nytår uden

videre bliver kaldt hjem

til den kommune, hvor

ansættelseskontrakten blev

skrevet under.

- Hvis vi bliver boende her, vil jeg få 85 kilometer

til og fra arbejde. Det kan simpelthen

ikke hænge sammen, når jeg er alene med

mine drenge, siger Annemette Lindemann,

der fra nytår skal flytte arbejdsplads fra

Thisted til Ny Skive Kommune.

En del HK’ere i de fælleskommunale

miljøcentre føler sig som skakbrikker,

der bliver flyttet vilkårligt rundt på et

bræt. Når reformen træder i kraft 1. januar

nedlægges amterne, og arbejdsopgaverne

på miljøområdet fordeles til stat, kommune

og region. Men i modsætning til kollegerne

i amter og kommuner, har medarbejderne

på de fælleskommunale miljøcentre ikke

haft mulighed for at ønske, hvor de

fremover skal gå på arbejde. De har som

udgangspunkt pligt til at følge med arbejdsopgaven,

og det vækker bekymringer.

Huset er sat til salg

I Thisted har miljøtekniker Annemette

Lindemann haft store overvejelser

omkring hendes egen og familiens fremtid.

Hun er 34 år og bor alene i et hus tæt ved

Thisted sammen med sine to sønner, Malthe

på tre og Thor på 12 år. Børnenes far

bor lige i nærheden, så drengene har deres

daglige gang i begge forældres hjem, selv

om de er skilt. Men fra 1. januar er det slut.

Annemette Lindemann er en af de ansatte

på Miljøcenter Vestjylland i Thisted,

som bliver berørt af reformen, der træder

i kraft fra årsskiftet. Miljøafdelingen

i Miljøcenter Vestjylland skal nedlægges

og således bliver en del af Annemette

Lindemans arbejdsopgaver, som er at

føre tilsyn for Sallingsund og Sundsøre

Kommuner, overflyttet til Ny Skive Kom-

miljø | reform

F.eks. hos HK’erne på Miljøcenter Rovesta

Miljø, der ejes af kommuner i Roskilde

Amt, Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt:

– Medarbejderne er ikke blevet spurgt,

om de ønsker at flytte arbejdssted. De har

ikke samme muligheder for at have medindflydelse,

som de ansatte i amterne.

Miljøcentrene har slet ikke været inddraget

i det forarbejde, der er blevet udført i forbindelse

med de kommende strukturændringer,

siger Tina Oldrup, der er projektkonsulent

i HK-Storstrøm og HK-Næstved.

Hun fortsætter:

mune – og hun er blevet tilbudt at flytte

med:

– Jeg glæder mig meget til det nye job.

Jeg kommer til at arbejde sammen med

nogle af de folk, som jeg nu samarbejder

med via mit nuværende arbejdssted. Men

flytningen har store omkostninger for

mig, både privat og økonomisk, siger Annemette

Lindemann. Hun fortsætter:

– Jeg er tvunget til at sælge huset. Hvis

vi bliver boende her, vil jeg få 85 kilometer

til og fra arbejde. Det kan simpelthen

ikke hænge sammen, når jeg er alene med

mine drenge. Jeg kan heller ikke vælge at

blive boende og finde et andet arbejde, for

der er ikke andet arbejde, jeg kan søge her

i nærheden. Så vi har reelt ikke noget valg,

siger hun.

– Jeg har ligget søvnløs rigtig mange

nætter over, at jeg skal rive drengene op

fra deres trygge miljø. Især Thor er ked af,

at han skal skifte skole. Han skal starte i

syvende klasse efter sommerferien, og han

er i en sårbar alder. Men det går jo også

ud over samværet med deres far. Nu skal

vi pludselig til at have en decideret weekendordning,

for det bliver ikke muligt, at

drengene bare kan tage hjem til deres far,

når de føler for det, og det skal vi altså lige

vænne os til alle sammen.

HK kommunalbladet I 8. september 2006 HK kommunalbladet I 8. september 2006


eform | miljø


– Medarbejderen risikerer at blive kaldt

hjem til den kommune, som han eller hun

er ansat i, hvis kommunen vælger selv at

løse de arbejdsopgaver, de tidligere havde

udlagt til Rovesta.

– Rovesta Miljø har kæmpet for nogle

af de arbejdsopgaver, de har i dag. Vi frygter,

at grundlaget begynder at smuldre,

hvis nogle af kommunerne, der tidligere

var for små til selv at udføre disse opgaver,

nu vil hive deres opgaver hjem igen, siger

Tina Oldrup.

AFdEliNG NEdlæGGES

På Miljøcenter Vestjylland I/S nedlægges

en hel afdeling, netop fordi medarbejdere

er blevet kaldt hjem til kommunen. Men

i følge Kirsten Poulsen, formand for

HK/Kommunals miljøudvalg og laborant

på Miljøcenter Vestjylland, er flytningerne

her foregået efter ønske fra den enkelte

medarbejder.

– Vores tilsynsafdeling nedlægges. Det

betyder, at vi skal sige farvel til 11 medarbejdere,

da de flytter tilbage til kommunerne.

Selve processen er gået godt, fordi

det har været muligt at flytte folk derhen,

hvor de selv ønskede det, siger Kirsten

Poulsen, der ikke frygter for miljøcentrenes

fremtid.

– Fremover kommer vi til at fungere

som et fælles laboratorium. Som det ser ud

lige nu, får vi fremover flere analyseopgaver.

Vi har lige indviet nye laboratoriefaciliteter,

så vi kan rumme de nye opgaver. På

sigt skal vi endda nok have ansat mere personale,

siger Kirsten Poulsen.

Hverdagen kører videre

– Det er selvfølgelig trist at sige farvel

til gamle kolleger, men jeg glæder mig

også til at sige goddag til de ti nye, siger

Lisbeth Nielsen. Hun er miljøtekniker i

Ringkjøbing Amt og kan nøjes med at

skifte arbejdsgiver. Selve arbejdspladsen

bliver i Ringkøbing.

For miljøtekniker Lisbeth Nielsen

får det umiddelbart ingen

indflydelse i hverdagen, at opgaverne i

Ringkjøbing Amts afdeling for Teknik og

Miljø fra nytår overgår til staten. Hun kan

fortsætte sit arbejde med at føre tilsyn med

kommunale spildevandsanlæg på arbejdspladsen,

der bliver, hvor den hele tiden har

været – på amtsgården i Ringkøbing. Men

arbejdsgiveren bliver en anden. Skiftet

til en ny arbejdsgiver kan gå hen og få

betydning, da Lisbeth Nielsen skal have en

ny ansættelseskontrakt. Anciennitet, løn,

pensionsopsparing, opsigelsesvarsel, efteruddannelse

m.m. bliver flyttet med over

i den nye kontrakt, men de goder, som

hun har forhandlet sig til gennem de 19 år,

hun har arbejdet for amtet, kan i princippet

opsiges af hendes nye arbejdsgiver.

– Jeg har 100 kilometer til arbejde hver

dag og er afhængig af en vis fleksibilitet i

mit arbejde. Derfor har jeg fået en hjemmearbejdsplads.

Det vil ikke være så godt,

hvis jeg ikke kan beholde den. Meget tyder

på, at det kan lade sig gøre, men jeg har

ikke fået endelig besked, siger Lisbeth

Nielsen.

Strukturomlægningerne giver dog en

del turbulens på arbejdspladsen. Nogle

200 Hk´eRe BeRøRes

på landsplan omfatter flytningen

1.900 medarbejdere i amternes

miljøforvaltninger, og 200 af disse

er Hk´ere. for nogle betyder ændringerne

blot ny arbejdsgiver og måske

nye arbejdsopgaver. men for andre

har ændringerne drastiske konsekvenser,

da de skal flytte til en ny

kommune, der ligger så langt væk, at

huset må sælges og børnene skifte

skole og børnehave. Den største

flytning kommer til at foregå mellem

amt og stat, hvor cirka halvdelen af

de 200 Hk’ere skal hen. 75 overflyttes

til kommunen og cirka 25 til regionerne.

medarbejdere overgår til kommunen,

andre til regionen og andre igen, som

Lisbeth Nielsen, overgår til staten. Mange

medarbejdere skal fysisk flytte ud fra

amtsgården i Ringkøbing og nye kommer

til. I Ringkjøbing Amts afdeling for

Teknik og Miljø er det således langt over

hundrede medarbejdere, der skal rykke

teltpælene op.

– Vi har haft mulighed for at fremkomme

med ønske om, hvor vi helst vil

flyttes hen, og i langt de fleste tilfælde er

det blevet imødeset. Det bliver selvfølgelig

trist at sige farvel til gamle kolleger, men

jeg glæder mig også til at sige goddag til

de ti nye, siger Lisbeth Nielsen.

– Lige nu tager vi det oven fra og ned.

I starten var jeg meget imod strukturændringerne.

Men når det nu ikke er til at

komme uden om, så bliver det ikke så

ringe endda. Mange af os ser frem til de

nye arbejdsopgaver, der kommer med

strukturændringerne. Vi har alle sammen

været til møde med vores nye chefer og

har haft mulighed for at byde ind på de

opgaver, der ligger. Lige nu ved jeg ikke,

hvad jeg får af ansvarsområder. Det falder

først på plads i efteråret, siger Lisbeth

Nielsen.

ALKA FORBUNDS ANN. 2006 11/05/06 11:46 Side 2

ALKA forsikring www.alka.dk

1.januar 2006 satte ALKA prisen på

den ny familieforsikring ned med 10%

Nu gør vi det igen.Priserne på ny hus-,

bil- og familieforsikring falder 6-37%

ALKA er i bund og grund meget forskellig fra andre

forsikringsselskaber. Vi er ikke sat i verden for at lave

store overskud til vores ejere - men for at tilbyde gode

forsikringer til lave priser til vores kunder.

Og efter et godt år i 2005 stikker vi ikke den ekstra

fortjeneste i lommen. Vi nedsætter priserne i stedet for.

Først gjorde vi det i januar, hvor familieforsikringen

blev 10% billigere. Og nu gør vi det igen på udvalgte

forsikringer.

Prisen falder mellem 6 og 37% på den nyeste hus-, bilog

familieforsikring, afhængig af forsikringstype, selvrisiko,

alder m.m.

Ring og hør hvor meget du kan spare på forsikringerne

på tlf. 70 12 14 16 eller se www.alka.dk.

Ring mens du har gejsten på

ALKA har sat

prisen ned.

Igen!

HK kommunalbladet I 8. september 2006 HK kommunalbladet I 8. september 2006

7

0

Få yderligere 10%

HK rabat hos ALKA

De nye prisnedsættelser på

hus-, bil- og familieforsikring er

trådt i kraft. Som HK’er med den

kollektive ulykkesforsikring får

du yderligere 10% rabat hos

ALKA. Ring og hør hvor meget

du kan spare!

1

2

1

4

1

6

Maj 2006


tema: beSPaRelSeR

Borgmestre

vil skære

Blandt Hk´erne

TEKST MOGENS JEPSEN / 44mje@hk.dk / FOTO LARS BAHL

Ni ud af ti borgmestre mener, der bliver klart færre stillinger i administrationen i de nye

kommuner, viser Kommunalbladets rundspørge. et højt aldersgennemsnit og lokale

tryghedsaftaler redder HK’erne fra egentlige fyringer.

En række borgmestre peger direkte

på administrationen som et sted,

hvor der kommer til at ske de største

besparelser. Som det hedder i svaret fra

Ole Møller Madsen, borgmester i Præstø

Kommune, på spørgsmålet, hvor der

kommer til at ske de største besparelser:

”Administrationen”.

Michael Ziegler, borgmester i Høje

Taastrup, forventer også, at det især er

administrationsområdet, der bliver ramt,

når der skal spares.

Det helt generelle billede fra Kommunalbladets

rundspørge blandt cirka 75

borgmestre er, at mindst ni ud af ti forudser

besparelser på HK’ernes kerneområder

– nemlig administration.

Budgetforhandlinger er netop gået i

gang, og derfor er der kun få konkrete

udmeldinger, men dem, der er, lyder

på besparelser på mellem tre og ti pct.

Enkelte kommuner har dog været ude

med tal for, hvor mange stillinger, der kan

komme i farezonen.

Herning siger farvel til 63 stillinger, og

Ringkøbing-Skjern vil spare omkring 60.

I Roskilde drejer det sig om 15 stillinger,

men i sammenlægningen med Gundsø og

Ramsø kan der blive tale om væsentligt

flere. Ballerup har meldt cirka 30 stillinger

ud.

UdByttE Af StORdRift

Flere borgmestre understreger dog, at

de færre stillinger ikke kun skyldes

dårlig økonomi. Det handler i høj

grad om at høste de gevinster,

som sammenlægningerne

fører med sig. Altså rationaliseringer

som følge af stordrift

og mere digitalisering.

En trøst er det måske, at kun

hver syvende borgmester tror, der

bliver tale om egentlige afskedigelser.

Paradoksalt er det HK’ernes relativt høje

gennemsnitsalder, der ser ud til at redde

dem fra deciderede fyringsrunder. Langt

de fleste borgmestre regner med, at det

faktum betyder, at den naturlige afgang

klarer nedskæringerne på den måde.

Dertil kaster de lokale tryghedsaftaler

en redningskrans ud.

For eksempel peger Jan Prokopek

Jensen, borgmester i Sønderborg Kommune,

på, at effektiviseringerne vil ske

ved naturlig afgang. For man har lavet

tryghedsaftaler, som gælder for både

2007 og 2008.

POLitikERE Må vURdERE OPGAvER

Formanden for HK’erne i amter og kommuner

Kim Simonsen er ikke uenig med

flertallet af borgmestre i, at administrationen

bliver slankere i de nye kommuner.

– De steder, hvor man lægger kommunale

administrationer sammen, vil man

kunne spare nogle HK-stillinger væk. Det

ville være uansvarligt, hvis man ikke drog

fordel af stordriften de steder, siger Kim

Simonsen.

– Til gengæld håber jeg, at man andre

steder er opmærksomme på, hvad det er

for arbejdsvilkår, man byder de HK’ere,

der bliver tilbage. Jeg er ikke orienteret

om, at de får mindre at lave. Tværtimod.

Sådan har vi gjort

kommunalbladet har sendt spørgeskema

ud via e-mail til de nuværende 270 danske

borgmestre. tallene i artiklen er baseret

på svar fra 75 borgmestre.

S-borgmestre

i konflikt med partitoppen

De socialdemokratiske borgmestre ser ud

til at være lodret uenige med deres partikolleger

inde på Christiansborg.

Hvor Helle Thorning-Schmidt har accepteret

regeringens skattestop, ser

borgmestrene ude i virkeligheden noget

anderledes på den sag.

Mere end 90 procent af de socialdemokratiske

borgmestre opfordrer regeringen

til at ændre på skattestoppet for at lette

på kommunernes økonomiske situation.

Baggrunden er, at borgmestrene finder

en stor del af årsagen for kommunernes

miserable situation i netop skattestoppet.

På spørgsmålet om i hvilken grad

skattestoppet betyder serviceforringelser

for borgerne, svarer stort set alle enten

– i meget høj grad eller i nogen grad.

Hos socialdemokraterne forklarer skatteordfører

John Dyrby uenigheden med, at

det i virkeligheden er borgmestrenes måde

at give udtryk for deres frustration på.

– Reelt er der penge nok i de fleste

kommuner, men regeringens argument

bag den stramme økonomi handler om

skattestop. For eksempel har en kommune

som Slagelse penge nok – de må bare

ikke bruges på velfærd og service, men

skal gå til at holde skatten i ro. Det er dén

tankegang, borgmestrene giver udtryk for

er forkert skruet sammen.

10 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 1112 HK kommunalbladet I 8. september 2006

tema: beSPaRelSeR

Kim Simonsen advarer i samme åndedrag kommunerne imod at gå

i ”ac-fælden”.

– Akademikerne kan ikke udfylde HK-stillinger i den offentlige

administration, selv om nogle kommuner opfører sig, som om det

er sådan. HK’ernes uddannelse blander teori og praktik og skræddersyr

dem til at være nøglefigurer i den borgervendte kontakt.

HK’erne er simpelthen de dygtigste, når det gælder om at yde borgerne

service, siger Kim Simonsen.

I HK Sjælland har man problemstillingen tæt inde på kroppen,

da Holbæk Kommune har planer om en rationalisering på 20 procent.

– Ud over at debatten allerede nu er blevet rejst i MED-udvalg,

er vores strategi at få ledelse og politikere til at vurdere for hver

enkelt opgave, hvordan besparelsen skal kunne hænge sammen

med serviceniveau og arbejdsmiljø for vore medlemmer, siger faglig

konsulent Lena Thomsen. Hun fortsætter:

– Det betyder, at politikere skal forholde sig til, om de tilbageværende

medarbejdere stadig kan leve med arbejdspresset, og om besparelsen

hænger sammen med den service, man vil yde borgerne.

Ligesom de må fortælle os og medarbejderne, hvilke opgaver der så

ikke skal udføres.

– Det vil vi gerne se en plan for fra politikerne. Og så er det afgørende,

at besparelserne ikke opleves tilfældige, sådan at arbejdspresset

ikke styres af, hvilke stillinger der ikke genbesættes, fordi en

medarbejder med bestemte opgaver tilfældigvis går på efterløn. •

TEKST MORtEN tHOMSEN / 44mt@hk.dk / FOTO LARS BAHL

I Holbæk er der lagt op til, at over 100 stillinger skal nedlægges,

og reform-frustrationerne blandt HK’erne vokser og vokser.

Umiddelbart kan man ikke se det.

Guldfiskene svømmer intetanende

rundt i dammen i administrationsbygningen,

og malerier pynter væggene i hjertet

af bygningen. Men flytterodet skimtes i

krogene. Skubbet til side står skabe og

reoler, stablet i en bunke. Måske er det en

tilfældighed, at rodet står fremme. Måske

afspejler det, hvordan HK’erne har det i

Holbæk Kommune.

Men der skal et trænet øje til at se, hvor

stærkt HK’erne løber. 200 mio. kroner skal

der findes i Holbæk, og mange af pengene

skal findes på stordriftsfordele. Derfor skal

der nedlægges 101,5 stillinger.

Intet borgerligt oprør

mod regeringen

Vi leVer fra dag til dag

Det sker ved naturlig afgang, og mange har

allerede sagt farvel. Det kan mærkes for de

500 tilbageværende i kommunen. De stresser

som aldrig før.

– Man lever fra dag til dag og glemmer

om mandagen, at der er noget, der hedder

tirsdag, lyder det fra Majbrit Zibrandtsen, da

Kommunalbladet satte hende og tre af Ny

Holbæk Kommunes tillidsrepræsentanter,

Jytte Thiesen, Laila Hansen og Kirsten Mortensen

stævne.

fRUStRAtiONER ULMER

Problemet er, at besparelserne ligger oven

i sammenlægningen mellem Holbæk,

Den kritik, som for eksempel den konservative Per Tærsbøll i Helsingør

Kommune har luftet mod regeringen, ser ikke ud til at have

bred opbakning blandt andre borgerlige borgmestre.

Tre ud af fire borgerlige borgmestre mener ikke, at skattestoppet

skal røres.

– En af de største succeser i dansk politik, lyder det eksempelvis

fra Farum borgmester Lars Carpens.

Opbakningen er dog ikke lig med tilfredshed. Den borgerlige harme

er i stedet rettet mod udligningsordningen, som flere mener, er

roden til mange kommuners kvaler.

– Der er ikke sammenhæng mellem vores udgifter og den kompensation,

vi modtager, siger Flemming Eskildsen, V-borgmester i

den ny Skive Kommune.

Flere borgmestre peger også på, at kommunen ikke bliver kompenseret

for de opgaver, den overtager fra amterne.

Tornved, Tølløse, Jernløse og Svinninge.

Hertil kommer en række kurser, nye systemer

og nye kulturer. Endelig er der stadig

mange, der ikke ved, hvad de kommer til

at lave. Så frustrationerne ulmer under

overfladen.

Sådan lyder det fra dem alle.

Fællestillidsrepræsentant Jytte Thiesen

peger på et stykke papir, hvor der står et

oplæg til, hvor mange medarbejdere, der

skal skæres væk på hvert område.

– Det er lige meget, hvilke tal de skriver,

så længe de lever op til deres ledelsesansvar,

siger hun og hentyder til, at ingen

ved præcis, hvor hårde opgaverne bliver i

Det viser runDspørgen

(alle tal er svar i procent)

I hvilken grad betyder skattestoppet en forringelse

af servicen over for borgerne?

VK-borgmestre S og andre borgmestre

I meget høj grad 2 29

I nogen grad 22 61

Ringe grad 27 3

Slet ikke 49 6

Bør regeringen ændre på beslutningen om skattestop?

VK-borgmestre S og andre borgmestre

Ja 24 87

Forventer du færre stillinger i administrationen?

VK-borgmestre S og andre borgmestre

Ja 68 81

Bliver der tale om afskedigelser eller naturlig afgang?

VK-borgmestre S og andre borgmestre

Afskedigelser 9 22

den nye kommune. Hvis tallene bliver

tilpasset opgaven, når 1. januar har passeret,

kan nedskæringerne nok gå.

HåRd PRiORitERiNG

Men lige nu ser tallene voldsomme ud.

De fleste er HK’ere, og mange af dem

er på Laila Hansens område. Hun sidder

i økonomiafdelingen, som går fra

37 til 25 medarbejdere. De er allerede

forsvundet gennem naturlig afgang,

hvilket dog ikke gør hendes hverdag

mindre stressende.

– Folk er frustrerede. Nogle gange

bliver man nødt til at springe over, hvor

gærdet er lavest. Man bliver simpelthen

nødt til at prioritere hårdt, for de fleste

har børn og familie at komme hjem til,

siger Laila Hansen.

Nøgleordene for stemningen i

administrationsbygningen er stress

og frustration. Det er svært at skille

besparelserne og reformen ad, for i

Holbæk hænger de sammen.

Ikke mindst for Majbrit Zibrandtsen, der

sidder midt i det hele. Fra 1. januar får

hun nyt job i jobcenteret. Men først fra

uge 38 ved hun, hvor hun skal sidde.

– Man ved ikke, hvad man skal lave.

Man følger bare med og har valgt at

fortrænge, hvad der sker, siger hun.

De mener ikke, det er deres nærmeste

lederes skyld. Men de ville ønske, at

der kom én ting af gangen.

– Vi har god opbakning fra de

nærmeste chefer. De får bare besked

oppefra, siger Laila Hansen, mens Jytte

Thiesen supplerer:

– Lederne har ikke haft det bedre

end os.

Uanset hvem der har ansvaret, ligger

problemet også i, at de ikke ved,

om de kan få luft efter 1. januar. De ved

ikke, hvad der kommer til at ske.

Indtil videre arbejder de videre.

Trods rod og travlhed. Dag for dag. •

xxx | xxx

Tillidsrepræsentanterne Kirsten

Mortensen (tv), Jytte Thiesen (siddende)

og Laila Hansen mener alle,

at sparekniven i Holbæk kommer til

at ramme HK’erne. For som Kirsten

Mortensen, der må se fem tandklinikkolleger

forlade sit område, siger:

”Det er nok ikke tandlæger, der bliver

skåret væk.”

HK kommunalbladet I 8. september 2006 13


information | spin

Set fra chefkontoret på Syddanske

Medier er det en klar trussel, at antallet

af kommunale kommunikationsfolk

ser ud til at stige i takt med, at kommunalreformen

rykker nærmere.

– Der er en oprustning i gang. Går du ti

år tilbage, fandt du ikke mange informationsmedarbejdere

i kommunerne. Nu har

selv de mindste kommuner en informationsafdeling.

Den vækst bliver ikke mindre,

når de nye kommuner bliver en realitet, siger

Mette Bock, chefredaktør og administrerende

direktør for regionalavisen JydskeVestkysten,

en radiokanal og en internetavis.

TEKST tore bØnke JePPesen / redaktionen@kommunalbladet.dk / illuSTraTion Claus riis

Chefredaktør

på vagt over for

De nye storkommuner ansætter flere informationsmedarbejdere,

og det får chefredaktøren for en af landets største regionalaviser

til at advare mod spin og politisk styring af informationsstrømmen.

men frygten er ubegrundet, mener kommunal kommunikationschef.

Hun har i artikler og foredrag advaret mod

tendensen, som hun frygter, vil føre til

Christiansborg-tilstande, hvor spindoktorerne

for længst har gjort deres indtog

i ministerierne.

– Én ting er, at man fra kommunernes

side gerne vil lave en god information til

borgerne. Det er selvfølgelig godt – også

af hensyn til vores demokrati. Men jeg

hejser et flag, hvis det begynder at skride

i retning af spin, for man må hele tiden

være opmærksom på, at en kommunes

informationsafdeling til enhver tid er det

politiske flertals. Den udvikling synes jeg

at kunne se tendenser på i kommunerne

– ikke mindst i de nye, større kommuner,

siger hun.

Politikere vil selv bestemme

Lotte Leth-Sørensen, kommunikationschef

i Tønder Kommune siden 2004, får et

tilsvarende job i Ny Tønder Kommune, og

hun kan ikke få øje på det flag, chefen for

hendes lokale avis taler om.

Hun hverken tror eller håber på, at

medarbejderne i informationsafdelingerne

vil komme til at agere spindoktorer, der

mere eller mindre elegant giver virkelig-

heden et tvist, så den tager sig lidt mere

fordelagtig ud for deres arbejdsgiver.

– Vi er organisationens rådgivere, mens

en spindoktor er en politikers personlige

rådgiver. Vi går ikke på noget tidspunkt ind

og rådgiver personligt om, hvordan politikerne

skal agere. Jeg tror heller ikke, at de

danske kommunalpolitikere er interesseret

i det – i hvert fald ikke i vores del af landet.

De er alt for personligt bevidste til, at de vil

kommunikere gennem en anden person.

De vil selv bestemme, hvad de siger til pressen,

siger Lotte Leth-Sørensen.

På vagt hele tiden

Alligevel vil Mette Bock og resten af

Syddanske Medier være meget opmærksomme

på, hvornår der er tale om en

almindelig informationsopgave – og

hvornår det grænser til spin.

– Det er let at se, når der er tale om

enten information eller spin. Men ind

imellem er der gråzoner, som vi er utroligt

opmærksomme på. Hvis man eksempelvis

begynder at skyde et led ind imellem

medierne og politikerne, så al kontakt til

politikerne går via en informationsafdeling,

siger Mette Bock.

– Vi har i mange år sat stor pris på den

direkte adgang. Den har vi stadig mange

steder, og vi vil stritte imod med arme og

ben, når man forsøger at skubbe et mellemled

ind. For i modsætning til at professionalisere

informationsarbejdet, som vi anser

for at være et fremskridt for borgerne, vil

sådan et led være et tilbageskridt, siger hun.

en åbning til Politikerne

Ifølge Lotte Leth-Sørensen fungerer kontakten

til pressen imidlertid glimrende.

Kommunikationsafdelingen laver pressemeddelelser,

men taler også direkte med

de lokale journalister om mulige historier.

– Én ting er, at man fra kommunernes side gerne vil lave en god

information til borgerne. Det er selvfølgelig godt – også af hen-

syn til vores demokrati. Men jeg hejser et flag, hvis det begyn-

der at skride i retning af spin.

kommunal information

– Men vi er organisationsfolk, og det er

ikke os, der formidler de politiske budskaber.

Det gør politikerne selv. Skal journalisterne

i kontakt med borgmesteren, ringer

de direkte. Kan de ikke få fat i ham, hjælper

vi med kontakten. Det gælder faktisk

uanset, hvad der er på spil, siger kommunikationschefen.

– Hvis vi har en problematisk sag, sætter

vi os sammen i en gruppe og taler om,

hvordan vi formidler budskabet så ærligt

og hurtigt som muligt. Men det gør vi i

fællesskab. Jeg tror selv på, at vi er med til

at lukke det politiske system mere op end

tidligere. For politikere er ikke kommunikationsfolk

og synes måske ikke, de skal

melde noget ud før på et senere tidspunkt,

hvor vi arbejder på at lukke organisationen

op, siger Lotte Leth-Sørensen.

Som eksempel nævner hun en aktuel

sag, hvor samarbejdet med en nyansat

leder i den nye organisation hurtigt er

ophørt igen efter fælles forståelse.

– Det melder vi selvfølgelig ud til

borgerne, for det var en information, der

ellers kunne give anledning til rygte- og

mytedannelse. Og det kan ingen være

interesseret i, siger hun. •

Nye kommunikationsjob

til HK´ere

spin | information

Mette BocK, cHefredaKtør og adMiNistrereNde direKtør

for regioNalaviseN JydsKevestKysteN, eN radioKaNal og eN iNterNetavis

Med kommunalreformen kommer der nye stillinger på kommunikationsområdet.

Også for HK’erne.

– I flere nye storkommuner er man begyndt at ansætte kommunikationsfolk,

selv om kommunerne hver især ikke havde nogle af dem før, siger Sonja Hansen,

kommunikationschef i Vejle Kommune, som fortsætter på posten i Ny Vejle

Kommune.

Her bliver fagområderne så store, at det ikke vil være den centrale kommuni-

kationsafdeling, der får ansvaret for både den interne og eksterne kommunikation.

I mange tilfælde vil de enkelte områder og forvaltninger selv stå for opgaven.

Og her vil der være masser af nye jobmuligheder for HK’erne, mener Sonja

Hansen.

– I de funktionsbeskrivelser, der blev lavet for den nye Vejle Kommune, var

der mange, hvor kommunikation og web indgik. Og det er jo job, som i høj grad

henvender sig til HK’ere, siger hun.

Mulighederne vil i hvert fald være der, hvis HK’erne har lysten og kompetencerne

til det.

– Vi kan ikke i en central kommunikationsafdeling i en stor kommune sidde

og køre det hele. Vi kan lave planer, politikker og strategier og fungere som

rådgivere og konsulenter. Men det er i høj grad ude i fagområderne, de skal lave

arbejdet, siger Sonja Hansen. •

14 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 15


HK’erne har en masse uudnyttede

ressourcer, siger ellen-margrethe

Kattrup. Hun er en af de 100 kom-

munale forandringsagenter, der hjælper

de nye storkommuner godt fra start.

Hendes navn er Kattrup, Ellen-Margrethe

Kattrup. Og hun er her i sommer

blevet agent. Men en meget fredelig

og ikke spor hemmelig en af slagsen. Og

med licens til at forandre – sig selv og sin

arbejdsplads.

Sammen med omkring 100 andre

kommunale forandringsagenter står Ellen-Margrethe

klar, når det gælder indkø-

Agenter

skAl vise vej

ringen af kommunalreformen. Men hun

skal samtidigt være med til at afstikke den

rute ind i en uvis fremtid, som hele tiden

giver nye muligheder og stiller nye krav til

kommunalt ansatte HK’ere.

Lige nu er Ellen-Margrethe overassi-

stent ved direktionssekretariatet i Juelsminde

Kommune. Men det job falder snart

bort, alene fordi kommunen fra nytår

indgår i Ny Hedensted. Og det, hun ved

– og som hun faktisk selv har ønsket – er,

at hun skal knyttes til storkommunens

nye jobcenter i Hedensted. Hvad det

præcis betyder for hendes jobindhold,

er endnu uvist. Men hun skal flytte sig

både arbejdsmæssigt og geografisk. Og

den nye dagsorden, hun har foran sig,

vil hun gerne præge. Derfor meldte hun

TEKST Karl JacK / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO Søren Holm, cHili

Kommunalreformen betyder, at HK’erne skal

løbe stærkere. Og forandringsagenter som

Ellen-Margrethe Kattrup vil være frontløbere

og vise vej.

sig for halvandet år siden til uddannelsen

som forandringsagent. Det har hun ikke

fortrudt:

– Vi HK’ere ved kommunerne skal

mere i front. Vi har en masse uudnyttede

ressourcer. Vi kan bedre håndtere de store

forandringer, når vi er bevidste om de ressourcer.

Nogle føler, at de mister fodfæste

ved reformen. Svaret er opkvalificering.

Men også, at vi tror mere på os selv, siger

hun.

Ellen-Margrethe kan mærke, at agenttræningen

har givet øget selvtillid. Hun

kender mere til sine stærke sider og agter

at gøre opmærksom på dem. Men det vigtigste

udbytte ligger i forholdet til ledelsen

og kollegerne. Hun siger:

– Vi kommer fra vidt forskellige steder

og har forskellige forudsætninger og

forventninger. Men det er ikke noget problem,

hvis vi får en åben og ærlig dialog

med vores ledere.

Rettidig omsoRg

I forholdet til sine kolleger drejer det sig

for hende om at vise rettidig omsorg. Om

at udsende de rette signaler og lytte aktivt.

Men også om at bruge humor og vise vilje

til samarbejde.

Sammen med de andre forandringsagenter

fra Juelsminde Kommune har hun

organiseret en spørgeskema-undersøgelse

af kollegernes holdning til kommunalreformen.

Den har suppleret ledelsens

undersøgelse ved at fokusere på de bløde

værdier, på hvad medarbejderne synes er

vigtigt for dem i den nye hverdag.

– Jeg tror, vi har fået gjort op med nogle

fordomme. På samme tid har vi fået fortalt,

at den enkelte har valgmuligheder og

ikke gør sig selv en tjeneste ved passivt at

sætte sig i en krog, siger agent Kattrup.

Juelsminde Kommune har bakket

agentuddannelse fuldhjertet op og sendt

ikke færre end syv af sted.

– Det kan virke stærkere, når en kollega

går foran og forklarer, hvad forandringerne

indebærer. Agenterne er allerede gennem

spørgeskema-undersøgelsen kommet

i kontakt med mange. Den undersøgelse

vil de følge op med en ny runde, hvor man

ser på, hvordan den forandrede hverdag

efter reformen opleves af den enkelte. En

sådan temperaturmåling er meget vigtig,

siger kontorchef Jonna Møller.

Alle hAR flyttet sig

Konsulent Kim Røhling Petersen fra HK

JOBliv, Vejle, siger, at alle 26 deltagere

fra Vejle Amt og en række kommuner har

flyttet sig både personligt og fagligt. Ikke

mindst har de fået mere tro på sig selv.

– Mange kommunale HK’ere er meget

dygtige. Men ofte er de også beskedne.

Sådan et kursus giver dem en god chance

for at vokse personligt og i forhold til

arbejdspladsen. Den chance skal de bruge.

De tider er nemlig forbi, da HK’erne nærmest

havde monopol på de kommunale

kontorjobs. Akademikerne presser sig på.

Men det pres skal vi svare på ved at være

forandringsvillige. Vi skal melde os på

banen. For vi kan mere, end vi tror. Og

agenterne skal gå foran som rollemodeller,

mener han.

For Poul Erik Hansen, centerleder for

COK Fyn, som arrangerede uddannelsen

sammen med HK JOBliv, skal en god agent

kunne glæde sig over andres succes.

HK’erne skal til at tænke bredere og

have øje for de store linjer. De skal væk

fra rutinerne. Kommunalreformen giver

dem en enestående chance for se på, om

tingene ikke kan laves på en anden og

bedre måde. Nogle siger, at forandringer

må ledelsen tage sig af. Men HK’erne kan

så meget, og de ressourcer bør de sætte på

spil, ikke mindst for deres egen skyld. De

skal markere sig meget mere og være med

til at sætte dagsordenen, siger han.

ressourcer | reform

100 agenter sendt ud

siden 2003 er der blevet uddannet

100 kommunale forandringsagenter

i danmark. de er nu i gang i sydøstjylland

og på Fyn.

• uddannelsen er et tilbud fra

Centret for offentlig kompetenceudvikling,

som hører under kommunernes

landsforening. den

foregår over 20 kursus-uger, men

har også siden nytår været tilbudt

som en del af kommunom-uddannelsen.

• senest er 26 agenter blevet færdige

ved et kursusforløb, som

involverede Hk Jobliv, Vejle, og

konsulentfirmaet metafronesis.

25 af dem er kvinder. deltagerne

kom fra børkop, Fredericia, Hedensted,

Horsens, Juelsminde,

kolding og Fredericia kommuner

og Vejle amt.

• agenterne skal gå forrest i de forandringer,

som sker på deres arbejdsområde

– naturligvis lige nu

omkring kommunalreformen. de

skal fordomsfrit kunne diskutere

arbejdsforhold med kollegerne og

ledelsen, tage temperaturen på

arbejdspladsen og sætte spørgsmålstegn

ved gamle antagelser og

værdier. og de skal kunne tænke

kreativt og strategisk.

Læs mere på www.cok.dk.

16 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 17


xxx reform | xxx | amt

18 HK kommunalbladet I 8. september 2006

Kapitel 4

NU ER DET NOK

Fortællinger Fra en amtsgård

Frem til 1.januar 2007 mærker de

ansatte på de 13 amtsgårde landet

over for alvor konsekvenserne af

kommunalreformen. amterne har

gjort boet op, og det betyder, at personale

og bygninger skal overflyttes

til andre myndigheder. Kommunalbladet

følger ansatte fra forskellige

afdelinger i nordjyllands amt.

• Første kapitel ”Brevet”, nr.

21/2005, fulgte afdelingsleder i

it-afdelingen marna Pedersen og

fællestillidsrepræsentant Jane

Kempf Bertelsen, da de fik beskeden

om, hvor de skal arbejde

efter 1.1.2007.

• andet kapitel ”Vadestedet”, nr.

3/2006, fulgte ina thorhauge fra

naturkontorets driftsafdeling og

hendes leder Jørgen Ussing.

• tredje kapitel ”lys forude”, nr.

8/2006, fulgte dorthe Ullerup, der

har fået nyt job i aabybro Kommune

og igen afdelingsleder marna

Pedersen fra it-afdelingen.

• dette er fjerde kapitel, hvor vi

vender tilbage til ina thorhauge

på naturkontoret og fællestillidsrepræsentant

Jane Kempf

Bertelsen.

TEKST METTE MØRK / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO LARS HORN

Hun kan se på ”sine” HK’ere, at de snart trækker

på de sidste ressourcer. Det tærer på kræfterne

at arbejde i en organisation under afvikling.

Jane Kempf Bertelsen

Jane Kempf Bertelsen nyder, når hjernen langsomt

bliver tømt for tanker. Når kroppen tager styringen,

glider ind i sin egen rytme, fjorden er i sigte, og

Rolling Stones brager i ørerne.

Fællestillidsrepræsentanten på amtsgården er

begyndt at løbe.

Tre til fire gange om ugen snører hun løbeskoene

og ifører sig de hvide, løse løbebukser og den

stramme top. De seneste år har det store arbejde med

reformen kostet ekstra kilo på sidebenene. De skal

væk. Men løbeturene hjælper ikke kun med at holde

en balance mellem en stresset livsstil, den store fornøjelse

ved et godt måltid mad og målet om en slank

og veltrænet krop.

De hjælper hende også med at håndtere den frustration

og irritation, der hober sig op indeni. Det er

nok nu med reformen.

I næsten fire år har den spøgt, først i kulissen siden

som hovedrollen, i alt det, hun har foretaget sig som

fællestillidsrepræsentant for de omkring 240 HK’ere

på amtsgården.

Hun gider iKKe mere

Hun kan se på ”sine” HK’ere, at de snart trækker på

de sidste ressourcer. Det tærer på kræfterne at arbejde

Jane Kempf Bertelsen, 47 år

Ansat i amtet siden 1980, fra 1983 på amtsgården. Er

uddannet i den daværende særforsorg, har været flere

steder på amtsgården, de seneste ti år i it-afdelingen.

Har været fællestillidsrepræsentant siden 1998. Bor i

det vestlige Aalborg med manden Jan og den 14-årige

søn Kristian.

i en organisation under afvikling. En organisation,

hvor arbejdsglæden bliver stadig sværere at finde, og

hvor bemærkninger som ”det skal vi jo alligevel ikke

arbejde med mere” og ”det skal vel bare overstås” er

blevet normal tone.

Hun forstår dem godt

Efter jul siger hun selv farvel til jobbet som fællestillidsrepræsentant

efter knap ni år på posten. Det

er både det lange, seje reformtræk, der har trukket

tænder ud – og så vil hun også gerne bevare sin

troværdighed. For det tætte samarbejde med ledelsen

gør det efterhånden svært at bevare det kritiske blik og

huske, hvordan det egentlig er at arbejde som HK’er.

Så hun skifter til et job som forhandler af regionens

it-kontrakter. Og så satser hun på at løbe mindst en

halv-marathon, inden hun bliver 50.

Det gælder om at sætte sig nye mål. •

amt | reform

HK kommunalbladet I 8. september 2006 19


eform | amt amt | reform

ina tHorHauge i

Gejsten har holdt flyttedag og bor ikke længere i Naturkontorets

driftsafdeling på amtsgården i Nordjylland.

Chefen Jørgen Ussing er rejst til nyt job i Arden, og hans opgaver

er blevet fordelt mellem de otte kolleger. Egentlig burde de

holde et afdelingsmøde hver 14. dag, men i praksis bliver det kun

en gang om måneden. Der bliver mindre og mindre at mødes om.

Tilbage er stort set kun de lovbundne driftsopgaver – og der sker

ikke noget nyt.

Men de værner om det stærke kollegiale sammenhold – og det

er noget af det, Ina Thorhauge kommer til at savne allermest, når

afdelingen forsvinder 1. januar. Hun kan mærke, at mange af kollegerne

har sat det lange lys på og rettet blikket frem mod deres

nye arbejdsliv. Selv kniber det hende at se positivt frem mod 2007,

og hun er træt af det. Træt af at høre sig selv være Tude-Marie. Det

plejer at være hende, der har overskud og styr på tingene.

”Hvis der er noget, du ikke kan finde ud af, så spørg Ina”,

plejede Jørgen at sige.

Men hendes egen fremtid kan hun ikke finde svaret på. Hun

har ikke en afklaring ligesom de andre.

Hun troede, at hun fik det 31. maj.

Den dag mødes alle de omkring 100 medarbejdere, der skal

flytte fra amtet til Aalborg Kommune, i kantinen på amtsgården.

En vicekontorchef fra kommunen deler breve ud, hvor der står,

i hvilken afdeling de tidligere amtsansatte skal begynde deres nye

kommunale arbejdsliv.

Ina sidder med kollegerne og åbner sit. De fleste rundt om

bordet kan læse, at de skal til Aalborg Kommunens afdeling for

Park og Natur. Det er også der, Ina har set sig selv.

Men de, der lægger kabalen, har tænkt det anderledes. Ina skal

sidde i Økonomi og Personaleafdelingen i Teknisk Forvaltning

sammen med 16 andre kvinder.

Hun kæmper for ikke at tude der blandt alle de andre.

Så hun går ud i atriumgården og tager en smøg. •

ina thorhaUge, 44 år

ansat på amtet siden 1981, hvor hun begyndte som elev.

Kom til landskabskontoret, nu naturkontoret, i 1987. har

siden haft med naturpleje og fra 1997 med vandløbspleje

at gøre. Bor på landet øst for aalborg med manden

Johannes, og sønnerne mikkel på 16 og lasse på 14 år.

Hun er træt af at høre sig selv

være Tude-Marie. Det plejer at

være hende, der har overskud

og styr på tingene.

ina tHorHauge ii

”Skal du med ud og syne vandløb?”

Kollegaen stikker hovedet ind på Ina

Thorhauges kontor og spørger. Han

ved godt, at hun sidder og hænger med

hovedet.

En stor del af deres kolleger fra

Naturkontorets driftsafdeling er nemlig

på besøg i Aalborg Kommunes Park- og

Naturafdeling, hvor de skal begynde 1.

januar. Og det var for eksempel jo lige der,

Ina har set sig selv, når hun skal sige farvel

til amtsgården. Hun synes også, det er det,

hun har lagt op til i alt, hvad hun har sagt

og skrevet i forbindelse med omrokeringerne

mellem amtet og kommunerne.

Hun har skrevet en indsigelse over

sin placering i Økonomi og Personale.

Hun ved godt, at hun har det med at blive

følsom, så hun har prøvet at være nøgtern

og sagligt ridse op, hvorfor hun er helt

oplagt til en stilling lige der: Hun er vant

til at have god kontakt med dem, der har

jord under neglene, og hun er god til kontakten

med mange forskellige faggrupper,

hun holder af at styre projekter – og så er

der en anden ting. Det har hun ikke skrevet,

men det betyder noget for hende. Hun

kan godt lide arbejdspladser, hvor der er

en god blanding af både mænd og kvinder.

Det giver en god stemning, synes hun.

Ina er ikke i tvivl om, at de 16 kvinder i

Økonomi og Personale er søde, rare og

gode kolleger. Men jo mere, hun tænker

over det, jo sværere har hun ved at se sig

selv i det job.

Men hun har fået blankt afslag på sin

indsigelse.

Det gør ondt. Og hun tænker på sig selv

som jobsøgende, læser stillingsannoncer

og sætter netværket i gang.

Så Peter ved godt, at det er svært for

hende at se flokken af kolleger, der skal

ind til Aalborg Kommune på besøg. Det er

derfor, han stikker hovedet ind på hendes

lille kontor, der ligger lige ud til parkeringspladsen.

Egentlig spørger han lidt for

sjov, om hun vil med ud at syne vandløb,

for Ina plejer at have alt for travlt til den

slags opgaver. Så han ser forbavset ud, da

hun vender sig om mod døren og siger: Ja!

Hun trænger til at komme væk fra computeren

og ud af det lille kontor for enden

af de labyrintiske gange i kælderen under

amtsgården.

Sejlturen på Lindenborg Å gør hende

godt. Det hjælper at sidde i båden i regnvejr,

komme til at lugte godt af olie og

høre Peter tælle grøde. •

se de forrige tre fortællinger fra amtsgården:

www.hkkommunal.dk/amtsgården

20 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 21


eform | motivation TEKST mogens jepsen / 44mje@hk.dk / FoTo LaRs HoLm

Chefen

må stå frem

og fortælle

Kønt er det ikke nødvendigvis, men

det virker forbandet godt.

Altså en topleders ansigt – og kunsten

at vise det for medarbejderne, når der

skal fortælles om proces og sammenlægning.

Intranet, web og andre informationer

på skrift har slet ikke samme effekt som

det at se et ansigt og høre en mund tale.

Det er konklusionen i den undersøgelse,

som Gitte Johannesson har lavet

ResultateR fRa undeRsøgelsen

• 85 pct. har en forventning om, at de får

en spændende ny arbejdsplads

• 80 pct. tror, at der nok skal være plads

til dem i den nye kommune

• 80 pct. føler sig tilstrækkeligt informeret

• 86 pct. vil gerne bidrage til, at sammenlægningen

kommer til at gå godt.

Tallene stammer fra Gitte Johannessons undersøgelse,

hvor hun har spurgt 41 medarbejdere i

Hadsund, Mariager, Arden og Hobro Kommuner.

i Hobro Kommune af medarbejdernes

motivation i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Og ikke mindst

hendes erfaring efter informationsmøderne.

Jobkonsulent Gitte Johannesson har sat lup på samspillet mellem

medarbejdernes motivation og formidlingen af information i Hobro

Kommune i forbindelse med reformen, og konklusionen er klar: Det

virker bedst, hvis chefen står ansigt til ansigt med medarbejderne.

Stemningen er i top. Og motivationen får

et boost.

– Jeg har kunnet høre og fornemme

det på mine kolleger, når vi har gået

tilbage fra et informationsmøde med for

eksempel vicekommunaldirektøren, som

har fortalt de seneste nyheder fra processen.

Folk har virket glade, stemningen har

været god. Det har bare virket rigtig godt,

at en leder har stillet sig op og fortalt og

svaret på spørgsmål.

Respekt foR de kRitiske RøsteR

Tallene fra undersøgelsen viste, at medarbejdernes

indstilling er rigtig god.

Mellem 80 og 90 procent er motiverede

og positive i forhold til processen og sammenlægningen.

Alt sammen godt.

– Det fik mig til at tænke, at det bliver

sgu’ godt det her. Når motivation og

indstilling er så positiv, så får vi en god

sammenlægning.

Men tallene overraskede også.

– Jeg må indrømme, at jeg tidligere i

processen hørte nogle udtryk fra kolleger,

som slet ikke tydede på, at motivation, lyst

og vilje var der. Derfor holdt jeg min egen

begejstring og glæde ved udsigten til en

sammenlægning nede. For jeg ville nødig

vise mig som én, der ikke tog andres

bekymringer alvorligt ved bare at være

jubeloptimist.

Og sådan var der åbenbart flere, der

måtte have tænkt, tror Gitte Johannes-

son, når hendes måling viste så stor en

fanskare.

Vi eR i et Vakuum

Men der er slanger i paradiset. Gitte Johannesson

har et meget præcist tegn for,

hvordan hendes egen motivation ser ud.

Som jobkonsulent får hun mange af

de såkaldte SM’er fra socialministeriet

om nye regler. Dem plejer hun at printe

ud og tage med i tasken for at læse dem

derhjemme.

gitte JoHannesson, 44 åR

Jobkonsulent i Hobro kommune,

men kontoruddannet

inden for af. Har taget dk 1

+ 2, har orlov fra socialformidler-uddannelsen,

mens

hun har gjort ”diplom i

offentlig forvaltning”

færdig. Ved pt. kun, at

hun skal være ved

”fagenheden beskæftigelse”

i den

ny mariagerfjord

kommune.


22 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 23


eform | motivation

Kavaleriet

Socialrådgiverens vikarbureau

Kavaleriets team af socialrådgivere har dit drømmejob!

Stop op – grib chancen og bliv vikar i Danmarks eneste vikarbureau

forbeholdt socialrådgivere og socialformidlere.

Som vikar i Kavaleriet får du:

• Job i dit lokalområde

• Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver

• Din egen faste personlige konsulent

• Et psykisk godt arbejdsmiljø

• Gode arbejdsvilkår

• Nye faglige netværk

• God løn

Ring til Lisa, Betina eller Birgit på tlf. 39 30 96 03 og få en

uformel snak om livet som vikar.

WIEDERQUIST

Kursus:

Sygdomsopfølgning i kontanthjælpssager

- en gennemgang af reglerne pr. 1. april 2006

Afholdes d. 29. november på Grand Hotel i Odense

I forbindelse med ”En ny chance til alle” fik Aktivloven

en ny paragraf – §12B - med stor betydning for arbejdet

med sygdomsopfølgning. F.eks. mister kommunerne

muligheden for statsrefusion, hvis ikke reglerne om sygdomsopfølgning

overholdes.

Dette kursus gennemgår reglerne om sygdomsopfølgning,

og giver redskaber til at håndtere de nye regler.

Således at deltagerne bliver i stand til at leve op til

lovens intentioner og overholde dens formelle såvel

som materielle indhold.

Målgruppe: Medarbejdere med ansvar for sygdomsopfølgning

af kontanthjælpsmodtagere.

Underviser: Anita Klindt

Pris: 1.895 kr. + moms

Fast job

!

på en

ny måde

Kavaleriet I/S . Hollandsvej 12, 2. sal . 2800 Lyngby

Tel. 39 30 96 03 . kavaleriet@kavaleriet.dk . www.kavaleriet.dk

Tilmelding og yderligere info på

www.wiederquist.dk eller 33-261788


Det gør hun ikke i øjeblikket.

Selv hos en af de mest begejstrede

for sammenlægningen

kan motivationen blive sat på

stand by, fordi hun ikke orker

at bruge krudt på at sætte

sig ind i nye regler om for

eksempel opfølgning på sygedagpenge,

hvis hun alligevel

ikke får brug for det

om få måneder.

– Det er ligesom, der er

stilstand nu. Og vi føler det

som at være i et vakuum, for

godt nok fik vi i maj måned

at vide, hvilken forvaltning vi

skal være i fra næste år, men

ikke dybere end det – som for

eksempel arbejdsopgaver. Og

jeg kan mærke, at vi alle gerne

vil vide det nu.

Ledelsen ved det sikkert

heller ikke. Og sammen med

sommerferie har den derfor

heller ikke holdt nogen informationsmøder.

susanne teglkamP

Det er farligt, fornemmer Gitte

Johannesson.

– Der er begyndt at vise sig

nogle frustrationer, og der

løber rygter om placering af

afdelinger. Men ingen ved jo

noget.

De frustrationer ser hun

som en følge af, at informa-

tionsniveauet er dalet. Ledelsens

ansigt har ikke vist sig et

stykke tid – og straks begynder

motivation at smuldre.

– Selv om ledelsen ikke ved

noget helt præcist og sikkert er

dybt begravet i budgetlægning

for den nye kommune, er det

vigtigt, at den stadig viser sig

og stikker en finger i jorden for

at fornemme, hvor motiverede

medarbejderne er. •

karrierevejleder, tidligere kommunaldirektør og udviklingschef

i flere danske kommuner og hjælper nu en række kommuner

med at få sammenlægningen til at glide.

Hun har otte anbefalinger til processen:

• tænk stadigvæk på information. medindflydelse giver

ejerskab.

• tydeliggør hele tiden processen. Hvad skal der ske nu?

• Håndter utrygheden.

• undgå at mellemledere bliver frustrerede. den gruppe er

den første til at føle sig klemt, og deres frustrationer siver let

ned i systemet. sørg for at sparre med dem og spørg til deres

forventninger.

• tag temperaturen blandt medarbejderne.

• spot dine nøglemedarbejdere. Værn om dem, for kommunen

får et problem, hvis de mistes.

• opret for eksempel en salgsombudsmand, der skal opsuge,

hvad der sker. sådan en ”alles tillidsrepræsentant”.

• fusionsagenter eller ambassadører kan virke som bindeled

i organisationen.

Amt kompenserer

for områdetillæg

Efter pres fra medarbejderne er Århus Amt gået med til at

kompensere ansatte, som mister deres områdetillæg, når

de flytter arbejdsplads i forbindelse med reformen.

Hvis f.eks. en medarbejder fra Århus Amt skal arbejde

på regionskontoret i Viborg, vil der blive tale om et tab af to

områdetrin – hvilket for en assistent på løntrin 21 svarer til

7.000 kr. om året før skat. For en medarbejder på løntrin 30

er tabet cirka 5.000 kroner.

Efter en tur i den såkaldte ”arbejdsgruppe for tryghedsskabende

foranstaltninger” er direktionen nu gået med til, at

det manglende beløb i stedet bliver givet som et personligt

tillæg, fortæller, Henrik Gammelholm, faglig konsulent i HK

Østjylland. For amtet bliver den ekstra årlige udgift for den

aftale ca. 800.000.

Baggrunden er, at det ikke har været muligt at få en aftale

i hus med arbejdsgiverne for de amtsansatte svarende

til den, som KTo og KL indgik, hvor de kommunalt ansatte

ikke kunne kan tabe områdetillæg. (mkj)

En aktiv tilværelse

- hele livet

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe I lever?

Læs om dine muligheder på www.sampension.dk

I sampension har vi ansvar for 260.000 kunders pensionsordninger i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension og Grafisk Pension

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . S O C I A L R Å D G I V E R E N 2 / 2 0 0Tlf. 5 77 33 18 77

FAMILIEBEHANDLING

Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med

Familier og gravide med sociale, psykiske eller

misbrugsproblemer.

Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom

og senabstinenser.

Spiseforstyrrelser, voldelig adfærd, chok-traumer.

Vi tilbyder

Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,

75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

Mette Stoense Johansson er 32 år og

har sin pensionsordning i sampension.

Hun arbejder på kontoret i Bispebjergs

hjemmepleje og nyder at leve et aktivt liv.

24 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 25


far på orlov?

Så skal

du ikke

vise dig

her igen

fædre, der vil holde orlov, degraderes, mobbes og chikaneres.

skurkene er både chefer og kolleger, viser ny undersøgelse.

”Hvad siger du! Skal du holde orlov? Så

skal du ikke vise dig her igen.”

”Hvis du tager 14 dages orlov, kan du godt

søge nyt job”.

”Den dag, jeg tog orlov, var jeg færdig”.

Hvis du troede, at disse kommentarer

stammer fra en støvet gammel

film, kan du godt tro om.

Det er den barske hverdag for mange

mænd anno 2006. De ønsker at være sammen

med deres børn, men er ikke velkomne

på alle arbejdspladser.

Det viser en ny undersøgelse, som to

forskere fra Roskilde Universitets Center

(RUC) har foretaget for HK.

En markant konklusion er, at kulturen

på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle,

når mænd vælger karriere og kolleger

frem for bleskift og barnevogn.

Mænd vælger orlov, hvis chefen siger tillykke,

kommer med blomster og glæder sig

sammen med dem.

Det sker tit på offentlige arbejdspladser,

men sjældent på private.

Her truer nogle chefer direkte med fyringer,

mens andre gør livet surt for fædrene.

Man er en klaphat

Flere af de fædre, der deltog i undersøgelsen,

kunne også berette om kolleger, der ser

skævt til dem, når de ønsker at holde orlov.

”Det var sgu ikke populært”, fortalte en

frustreret far.

”Man er en klaphat, hvis man holder orlov

hos os”, sagde en anden.

Problemerne slutter ikke, når orloven

slutter. Det sker også, at mændene bliver

diskrimineret i gensynet med arbejdspladsen,

konkluderer forskerne.

En 32-årig far, der holdt to måneders orlov,

fortæller:

”Jeg var tidligere meget vellidt. Folk

kunne virkelig godt lide mig. Men nu skal

jeg kæmpe mig op igen. Det er helt utroligt.

Det der med: Hej Morten og Godmorgen

oplever jeg ikke længere. Det er helt vildt.”

HK’s næstformand, Mette Kindberg, er

rystet over undersøgelsens resultater.

- Det er chokerende, at mange fædre sta-

dig skal kæmpe mod så gammeldags holdninger

på jobbet, siger hun.

prestige og karriere koMMer først

Ligestillingsforsker Franz Cybulski, RUC,

har været ankermand på undersøgelsen.

Han er også overrasket over, at mange

mænd udsættes for mobning og chikane,

når de holder orlov. Forklaringen ligger efter

hans mening i kulturen på private arbejdspladser.

- Der er flere rundsave på det private arbejdsmarked

end på det offentlige. Kulturen

er maskulin og præget af karriereræs,

prestige og status. Mandens egen identitet

er bundet op på jobbet, hvor der kun er

plads til børn, hvis det kan ses på bundlinien,

siger han.

Selv om nyere undersøgelser viser, at

mænd, der har holdt orlov, bliver en bedre

arbejdskraft, er det ikke slået igennem på

arbejdspladserne.

- Det er stadig et skelsættende valg for

mange mænd at tage orlov. De sender et

signal til deres arbejdsgiver om, at familien

er vigtigere end arbejdet. Og det er der ikke

stor forståelse for, siger Franz Cybulski.

Ærgr dig derhjeMMe, chef

Men der er lys forude. Senest har selveste

A.P. Møller givet fædre bedre muligheder

for at holde barselsorlov og passe syge

børn.

- Virksomhederne er ved at blive klar

over, at de skal være mere familievenlige,

hvis de vil tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Moderne mænd vil ikke nøjes med at

have en familie. De vil også være en familie,

siger Franz Cybulski.

Fædrene og mødrene i HK’s undersøgelse

efterlyser i høj grad moderne chefer,

som signalerer, at det er i orden at være

sammen med børnene.

”Han skal sige tillykke og vente med at

ærgre sig, til han kommer hjem”, sagde en

far.

De mest moderne chefer findes tilsyneladende

i den offentlige sektor.

”Nu er jeg også inden for kommunen,

så jeg oplevede ingenting, da jeg skulle på

barsel. Det var bare: Tillykke”, sagde en 31årig

mandlig kommunalt ansat.

TEKST lene søborg / 44les@hk.dk / FoTo hanne loop

Sådan blev underSøgelSen til

Kvinder holder i gennemsnit 272

dages barselsorlov pr. barn, mens

mænd holder 18 dage.

Ligestillingsforskerne Franz Wilhelm

Cybulski og Jesper Stegmann

fra Center for Ligestillingsforskning

på Roskilde Universitets Center har

via tre fokusgrupper undersøgt,

hvorfor forskellen er så stor.

De tre grupper bestod af 11 mænd

og 12 kvinder med i alt 37 små

børn. Rapporten ”Barselsorlov og

familiepolitik. En undersøgelse af

barrierer og muligheder.” Ved Franz

Cybulski og Jesper Stegmann,

Center for Ligestillingsforskning,

Roskilde Universitets Center kan

læses på www.hk.dk

En statsansat mor sagde:

”Da jeg blev ansat, fik jeg at vide, at hvis

jeg ville have børn, så var det helt okay. Det

blev fremhævet, at virksomheden var glad

for medarbejdere, der har børn, og at chefen

selv havde to.”

far skaffer penge

Undersøgelsen viser også, at økonomi spiller

en central rolle, når far skal vælge mellem

job og baby. Kvinder, som har en overenskomst,

får løn i et halvt år efter fødslen.

Mænd får kun løn de første 14 dage og må

nøjes med dagpenge resten af tiden. Da

mænd som regel tjener mere end kvinder,

er det dyrt for far at holde orlov.

”Min mand tjener mest, så det ville jo

være fuldstændigt åndssvagt, hvis han

skulle gå derhjemme på dagpenge”, sagde

en mor.

HK’s næstformand, Mette Kindberg, vil

sætte bedre økonomi til fædre højt på HK’s

dagsorden.

- Vi skal sikre mændene en bedre løndækning

fremover, uden at det går ud over

kvinderne. Jeg tror fuldt og fast på, at det vil

styrke virksomhederne, familierne, mændene

og kvinderne, hvis mænd får råd til at

tage mere orlov, siger hun.

26 HK kommunalbladet I 8. september 2006

HK kommunalbladet I 8. september 2006 27


arselsorlov | fædre

far på orlov med SucceS

drop nu alle

skrækhistorierne

Han er 37 år, IT-administrator og privatansat.

Han er far til Oliver på et år

og Simon på fire.

Sandsynligheden for, at Kenneth Axelsen

fik problemer, da han bad om én måneds

barselsorlov, var stor. Men sådan gik det

ikke. Tværtimod.

Kenneth Axelsens chef, der selv er far til

to børn, havde ingen betænkeligheder.

- Han tog det med et stort smil og sagde,

at det da var dejligt, fortæller Kenneth

Axelsen, som gerne vil gøre reklame for, at

fædre tager mere orlov.

- Drop alle skrækhistorierne. De skræmmer

jo bare fædrene, siger han.

Kenneth Axelsen er selv et godt eksempel

på, at mænd udmærket kan tage barselsorlov

uden at få chefen på nakken.

Han havde kun holdt 14 dages orlov med

sin første søn. Da Oliver kom til verden,

besluttede familien, at far skulle holde 14

dage efter fødslen plus én måned et halvt

år senere.

- Jeg har jo lyst til at være sammen med

min familie. Jeg ville være ked af det, hvis

28 HK kommunalbladet I 8. september 2006

jeg arbejdede så meget, at jeg ikke lærte

mine børn at kende. Tiden med børnene

kommer jo aldrig tilbage, siger Kenneth

Axelsen.

Hans nærmeste kollega reagerede også

positivt, da planerne blev luftet.

- Han sagde, at det skulle jeg da endelig

gøre. Det var en rigtig god idé, mente han.

De to IT-folk arbejder tæt sammen, og

kollegaen fik en del mere at se til, mens

Kenneth Axelsen var på orlov. Det organiserede

de sig ud af, i fuld forståelse med

chefen. Blandt andet ved at geare lidt ned

på nye projekter.

- Men jeg lovede min kollega, at jeg ville

springe til med det samme, hvis det virkelig

var nødvendigt. Det blev det nu aldrig, fortæller

han.

Den ene måned hjemme sammen med

Oliver fløj af sted. Kenneth Axelsens kone

var også hjemme, og de havde mange planer

for, hvad de ville lave. Men det blev nu

ikke til så meget. Små børn er krævende,

nat og dag.

- Det var ikke hygge og lyserød lykke

TEKST Lene Søborg / 44les@hk.dk / FoTo Hanne Loop

Mens nogle fædre har svært ved at holde orlov, går det legende let for andre. Da Kenneth Axelsen

skulle på orlov, sagde chefen hjerteligt tillykke, og kollegerne bakkede op.

sådan bliver orloven en succes

Hvad kan kollegerne gøre?

1.Sig ”tillykke”, og glæd dig på din kollegas

vegne.

2. Tilbyd samarbejde om opgaver, som

hun/han ikke kan nå inden orloven.

3.Sæt tid af, inden din kollega går fra,

så alle er trygge ved, at du/I overtager

opgaverne.

4.Invitér din kollega til at deltage i sociale

arrangementer i løbet af barselsorloven.

5. Men respekter, hvis han eller hun siger

nej til at deltage.

Hvad kan arbejdsgiveren gøre?

1.Sig ”tillykke”, og glæd dig på din medarbejders

vegne.

2.Fortæl, hvordan du har tænkt dig at

løse bemandingen.

3.Opret grupper, som kan gøre det let for

medarbejderne at hjælpe hinanden.

4.Støt de medarbejdere, der overtager

opgaverne fra den, der går på barsel.

5.Sæt tid af til opdatering af viden/opgaver,

når medarbejderen kommer

tilbage.

6. Tilbyd en MUS­samtale.

det hele. Men det var dejligt at være sammen

med ham alene 100 procent indimellem.

Jeg lærte ham bedre at kende, og jeg

blev mere fortrolig med ham. Jeg så for eksempel,

hvor hysterisk han kunne blive,

hvis han ikke fik mad med det samme, siger

Kenneth Axelsen med et smil.

Mens han var på orlov, måtte Kenneth

Axelsen leve af dagpenge. Springet fra dagpenge

til hans løn var stort, men familien

bor til leje og har ingen bil.

Det er et bevidst valg, at familien har luft

i budgettet.

- Vi har stor frihed, både i forhold til familien

og i forhold til jobbet, siger Kenneth

Axelsen.

Han arbejder nu igen på fuld tid og har

ingen planer om at holde mere orlov. Men

det kan sagtens komme igen. Senere…

Kilde: ”barselsorlov og familiepolitik. en

undersøgelse af barrierer og muligheder. Ved

Franz Cybulski og Jesper Stegmann, Center for

Ligestillingsforskning, roskilde Universitets

Center.”

Hvad kan forældrene gøre?

1. Informer i god tid om, at du går på barsel,

og hvornår du kommer tilbage.

2.Sæt dine kolleger og/eller vikaren ind i

dine arbejdsområder.

3.Ryd op i dine sager.

4.Sæt din indbakke op, så mails ikke

bliver liggende i din mailboks.

5.Kontakt arbejdspladsen i god tid, inden

du starter.

Læs mange flere gode råd om barsel på

www.hk.dk/livogliv

Bliver jeg overflødig? Er vikaren bedre? Bliver

jeg degraderet?

Det var nogle af de tanker, som mødrene

i HK’s tre fokusgrupper havde gjort sig,

mens de var på barselsorlov.

Kvinderne nyder at gå derhjemme med

deres børn. De kalder det et ”privilegium”,

en ”stor glæde” og ”et plus i livet”. De er

ikke altid glade for at dele med fædrene,

men når de går derhjemme, er lykkens tro

følgesvend angsten.

”Det koster meget på karrieren at få

børn”, sagde en bekymret mor.

Når der er en barselsvikar, frygter mød-

xxx | xxx

- Jeg ville være ked af det, hvis jeg arbejdede så meget, at jeg ikke lærte mine børn at kende.

Tiden med børnene kommer jo aldrig tilbage, siger IT-administrator Kenneth Axelsen.

mor på orlov med angSt

Hun er bange for at miste jobbet

rene, at vikaren er bedre og hugger deres

job. Når der ikke er vikar, er de bange for,

at deres job bliver overflødigt.

Samtidig bekymrer de sig meget om

kollegerne. Én kvinde udtrykte det sådan:

”På min arbejdsplads ville min arbejdsgiver

ikke tage nogen vikar ind. Han ville

spare penge. Og stille og roligt blev mine

kolleger presset til at tage mere arbejde på

sig. Da jeg skulle tilbage, spurgte han sig

selv: Hvorfor skal jeg tage hende tilbage?

Han kan jo være ligeglad med, at de bliver

slidt op.”

- Man burde ikke være bekymret for sit

job, når man er på barselsorlov, men det

er ikke altid uden grund. HK vinder en del

sager for kvinder, der fyres eller degraderes

før eller efter deres orlov, siger HK’s

næstformand, Mette Kindberg.

- Men langt de fleste mødre vender fredeligt

tilbage. De kan ikke forvente, at arbejdspladsen

har stået stille, mens de var

væk i et år. Men arbejdsgiveren og kollegerne

kan og skal gøre meget mere for at lette

overgangen til og fra barsel, siger hun.

Og henviser til ”Sådan bliver orloven en

succes” og HK’s gode råd på nettet.

HK kommunalbladet I 8. september 2006 29


30HK kommunalbladetPris for at holde

på det grå guld

Nu bliver der konkurreret om, hvem der har

de bedste initiativer til at holde på det grå

guld. Beskæftigelsesministeriet lancerer ny

pris.

En række offentlige organisationer og private

virksomheder gør en ekstra indsats for at

lokke de gråhårede medarbejdere til at tage

et par år mere, inden de går på pension. De

bedste skal hædres mener Beskæftigelsesministeriet,

der har oprettet Seniorpraksis Prisen.

Helt konkret gives den til en lille/mellemstor

virksomhed, én stor og én offentlig organisation.

– Mange virksomheder har i dag store problemer

med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Derfor vil vi gerne give et skulderklap i

form af en pris til nogle af de virksomheder,

der har forbedret arbejdsvilkårene for seniorer,

så de kan fastholde dem et par år ekstra,

siger beskæftigelsesminister Claus Hjort

Frederiksen (V) i en pressemeddelelse.

Selvom prisen er stiftet for at holde det grå

guld på arbejdsmarkedet, følger der ikke guld

med prisen. Foruden presseomtalen følger et

diplom, men prisen er også stiftet for at give

respekt og anerkendelse til de virksomheder

eller organisationer, der er med til at fremtidssikre

arbejdsmarkedet.

Mener du, at din kommune bør nomineres,

kan du nå at melde den til inden 7. november.

Man kan se mere på www.seniorpraksis.dk

(mt)

To ud af tre kommuner

søger nye medarbejdere

gennem Kommunalbladet

• 179.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

Kommunalbladet

– så går du ikke forgæves

ANNONCER

i HK|KOMMUNALBLADET

Annonceekspedition:

Tlf. 33 30 49 00

Fax 33 30 44 49

annoncer@kommunalbladet.dk

May Pedersen

SOCIALRÅDGIVER/

SOCIALFORMIDLER

- GENOPSLAG

I arbejdsmarkedsafdelingens sygedagpenge/revalideringsafsnit

er en fuldtidsstilling som socialrådgiver/socialformidler

ledig til besættelse den 1. oktober 2006 eller snarest

derefter.

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

• Udarbejdelse af ressourceprofiler

• Opfølgning i dagpengesager

• Afklaring og iværksættelse af revalidering

• Afklaring til fleksjob

• Indstilling til førtidspension

Kvalifikationer:

• Uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler

• Selvstændig, handlekraftig og med gode samarbejdsevner

• Gerne kendskab til dagpengeområdet

Løn, yderligere oplysninger og ansøgning:

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende

overenskomst, herunder aftale om Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef

Maja B. Olesen, tlf. 8725 2262, afsnitsleder

Merete Stroland, tlf. 8725 2244 eller Brita Christiansen,

tlf. 8725 2248.

Vi beder dig mærke ansøgningen ”136” og vedlægge kopi

af relevante bilag. Ansøgningen skal være os i hænde

senest torsdag den 21. september 2006.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28.

september 2006.

Viborg Kommune

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Sekretariatet · Nytorv 6 · 8800 Viborg

MRK. ”136”

WWW.VIBORG.DK

HK kommunalbladet 31


ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN

32HK kommunalbladet

Socialrådgiver/

Socialformidler/

Kommunalt uddannet

Arbejdsmarkedsafdelingen i Herning Kommune

har en stilling i rådgivergruppen til besættelse

snarest muligt. Den ugentlige arbejdstid er på 37

timer med flekstid.

Rådgivergruppen beskæftiger sig med kontanthjælpsmodtagere,

som af forskellige årsager

ikke umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jobbeskrivelse

• rådgivning og vejledning vedrørende beskæftigelse

• matchgruppeplacering

• rådighedsvurdering

• afklaring af behandlingsmuligheder

• foranstaltning af tilbud jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats

• kontaktforløb

• udarbejdelse af ressourceprofil i forbindelse med

ansøgninger om revalidering, fleksjob og førtidspension

• udarbejdelse af handleplaner.

Vi søger en kollega, der

• har lyst til at arbejde med fokus rettet mod arbejdsmarkedet

• har holdninger og visioner på arbejdsmarkedsområdet

• er ambitiøs i forhold til kvalitet og fremdrift

• er god til at samarbejde

• har flair for administrativt arbejde og IT.

Vi kan tilbyde konstant udfordrende arbejdsopgaver,

personlig og faglig kompetenceudvikling.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos

Gitte Wöhliche tlf. 9628 2492, faglig koordinator

Lis Nielsen tlf. 9628 2491 eller leder af rådgivergruppen

Bente Hjorth tlf. 9628 2500.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende

overenskomst. Aflønning vil ske efter

principperne i Ny Løn, hvor lønnen fastsættes på

baggrund af kvalifikationer.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og

tidligere beskæftigelse vedlagt kopier af eksamensbeviser

og eventuelle udtalelser sendes til:

Herning Kommune

Arbejdsmarkedsafdelingen

Rådhuset, Torvet

7400 Herning

Mrk.: ”Rådgivergruppen”

- eller via e-mail til social@herning.dk

Ansøgningsfristen er den 19. september 2006.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt

den 25. september 2006.

Se amtets ledige

stillinger på

www.aaa.dk/job

SILKEBORG CENTRALSYGEHUS/HAMMEL NEUROCENTER

HK-personalekonsulent

Personaleafdelingen

En fuldtidsstilling som HK-personalekonsulent i Personaleafdelingen,

Silkeborg Centralsygehus, er ledig pr. 1. oktober

2006 eller snarest derefter. Den ledige stilling har fokus på en

række personaleadministrative opgaver knyttet til den primære

personaleadministration, herunder indgår bl.a. følgende

opgaver:

• Selvstændig udformning af samtlige ansættelsesbreve/tillæg

til ansættelsesbreve og udarbejdelse af forslag til lønopbygning

for alle nye medarbejdere

• Sagsbehandling i forhold til medarbejdere ansat på særlige

vilkår, herunder jobtræning og flexjob

• Styring af den sekretariatsmæssige proces omkring indrykning

af stillingsopslag for afdelingerne

• Sekretariatsmæssig planlægning og opfølgning af konkrete

personalesager, herunder opgaver ift. sygepolitikken og

rundbordssamtaler

• Tovholder i forhold til sygehusledelsens introduktion for

nyansatte

• Deltagelse i opbygning og vedligeholdelse af elektronisk

P-sagsarkiv

Vil du vide mere om stillingen eller sygehuset kan du læse

opslaget i sin fulde længde på www.silkeborgcentralsygehus.dk.

Herudover er du velkommen til at kontakte personalechef

Inge Funch på tlf. 87 22 21 05 eller fuldmægtig Lene

Hansen på tlf. 87 22 21 32.

Ansøgningsfrist: Mandag den 18. september 2006.

Afdelingschef

med gode samarbejdsevner til Beskæftigelsesrådgivningen

Kolding Kommune søger en afdelingschef til Beskæftigelsesrådgivningen,

som i samarbejde med to teamledere skal stå

for den daglige ledelse af afdelingens medarbejdere.

Vi forventer:

• Engageret, kompetent, åben og nærværende ledelse

• En rollemodel og normdanner for medarbejderne

• Fokus på service, effektivitet og faglig udvikling

• God i samarbejdet med borgere og samarbejdsparter

internt og eksternt

• Grundigt kendskab til forhold inden for beskæftigelsesområdet

• Politisk forståelse.

Læs hele stillingsopslaget på www.kolding.dk/job, eller kontakt

kommende beskæftigelseschef Lasse Kamp for yderligere

oplysninger på telefon 79 30 86 70.

Vi skal have din ansøgning senest den 22. september 2006

klokken 12.00. Ansøgningen sendes til Social- og Beskæftigelsesforvaltningen,

Postboks 813, Nicolaiplads 6, 6000

Kolding.


ANNONCER

Nummer Deadline

Blad nr. 16 13. september

Blad nr. 17 27. september

Blad nr. 18 11. oktober

Blad nr. 19 1. november

Blad nr. 20 15. november

Nummer Udkommer

Blad nr. 16 22. september

Blad nr. 17 6. oktober

Blad nr. 18 20. oktober

Blad nr. 19 10. november

Blad nr. 20 24. november

Gentofte

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER TIL

SOCIAL & HANDICAP

Er du interesseret i at arbejde med administrative

opgaver store som små og lægger

vægt på samarbejde - så har dette job

formentlig din interesse.

DINE HOVEDOPGAVER

Du skal være forberedt på at deltage i

løsningen af forskellige opgaver, men dine

hovedopgaver vil være:

• Personaleadministration herunder opgaver

i forbindelse med rekruttering, sygefravær,

registrering af arbejdstid etc.

• Sekretariatsopgaver i form af referatskrivning,

mødeplanlægning, koordination,

bestillinger etc.

• Udviklingsopgaver, mindre analyser mv.

• IT og kommunikation via intranet og internet

VI SØGER EN KOLLEGA, DER

• Har en administrativ baggrund og gerne

erfaring fra lignende arbejde

• Har energi og gå på mod, og som kan

holde styr på tingene i en travl hverdag

• Vil være med til at sætte sit præg på opgaveløsningen

og hvor ord som kvalitet og

timing er centrale i arbejdet

• Kan arbejde selvstændigt og konstruktivt

også med nye opgaver

• Har et godt humør - er fl eksibel og parat

til at give kollegerne en hjælpende hånd

– også på tværs af organisationen

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Der er tale om en stilling på fuld tid. Løn- og

ansættelsesvilkår i henhold til gældende

overenskomst. Afl ønningen vil ske efter principperne

i Ny Løn, hvor lønnen fastsættes på

baggrund af kvalifi kationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du

få ved henvendelse til leder af Økonomi &

Kvalitet Kristian Brorsen, tlf. 3998 6141.

ANSØGNING:

Ansøgningsfristen er den 21. september

2006

Ansøgningen sendes til:

Gentofte Kommune

Fællessupport

Att. Janni Helmer

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Social & Handicap er en afdeling med 25 medarbe-

jdere. Afdelingen er opdelt i to enheder Sociale Tilbud

og Økonomi & Kvalitet. Vi varetager myndighedsop-

gaver på Voksen Handicapområdet og håndterer end-

videre opgaver på Integrationsområdet. Nøgleværdier

for afdelingen er borgernes retssikkerhed, at være en

attraktiv arbejdsplads samt sikre kvalitet og effektivitet i

opgaveudførelsen.

En arbejdsplads i bevægelse

Gentofte Kommune er landets 7. største kommune. Vi er cirka 5.400 medarbejdere

til at servicere kommunens cirka 69.000 borgere. Vi arbejder ud fra

fælles mål om at give borgerne en kvalifi ceret og hurtig betjening. Vores

organisation er præget af forandring og udfordring. Helhed og fl eksibilitet er

nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddannelse og har

en aktiv personalepolitik, som understøtter karriere og familieliv. Læs mere

på vores hjemmeside www.gentofte.dk

HK kommunalbladet 33


34HK kommunalbladet

Glostrup Kommune

Genopslag for at udvide ansøgerfeltet

Glostrup Bibliotek søger

leder af ekspeditionen

Vil du være med til at præge udviklingen af Glostrup

Bibliotek?

Vil du være leder for 7 motiverede og dygtige

medarbejdere?

Vil du være en del af bibliotekets ledelse?

Så se her:

Stillingen som leder af ekspeditionen på Glostrup Bibliotek

er ledig til besættelse 1.10.2006 eller snarest derefter. Vores

leder gennem 7 år har søgt nye udfordringer.

Om jobbet

Du skal være leder af ekspeditionen, som består af

medarbejderne i udlånsekspeditionen og katalogafdelingen.

Vi har fuld selvbetjening af udlån og aflevering. Afdelingens

ansvars- og arbejdsopgaver er publikumsbetjening

i tilknytning til udlån, aflevering, reserveringer,

hjemkaldelser/regninger og fjernlån. Afdelingen

administrerer bibliotekets abonnementer på tidsskrifter og

aviser og har ansvar for bibliotekets pjecesamling.

Medarbejderne i katalogafdelingen arbejder selvstændigt

med bestilling, modtagelse, beholdningsregistrering

og klargøring af materialer. I ledelsen af denne del

af afdelingen skal du arbejde sammen med en faglig

koordinator.

Arbejdet består i den daglige ledelse af afdelingens arbejde.

Du indgår i det daglige arbejde med bl.a. en ugentlig

aftenvagt og weekend-vagt hver 4. uge.

Du indgår i bibliotekets overordnede ledelse sammen med

bibliotekschefen og lederen af Informationen (børne- og

voksenudlån). Vi forventer, at du indgår i tværgående

opgaver og projekter.

Om biblioteket

Glostrup Bibliotek ligger i bymidten tæt på station,

rådhus og storcenter. Vi er midt i en spændende proces

med at omsætte visioner for bibliotekets udvikling til

virkelighed. Vi vil udvikle Glostrup Bibliotek til at være et

spændende og levende kultur-mødested – et informations-

og inspirationshus for alle. I 2007 forestår en mindre

ombygning af biblioteket. I forbindelse med denne

ombygning skal der arbejdes med ændret indretning af

biblioteket og nye samarbejds- og betjeningsformer. Du vil

få mulighed for at være med til at sætte dit præg på denne

proces, og du vil få mulighed for at være med til at udvikle

bibliotekets digitale tilbud.

Se mere om Glostrup Bibliotek på www.glostrupbib.dk

Vi søger en afdelingsleder, der

• er kontoruddannet, kommunom/biblioteksassistent

eller har anden relevant uddannelse

• har lyst og evne til at lede, gerne ledererfaring

• kan arbejde selvstændigt og sammen med andre

• er serviceorienteret, udadvendt og positivt

kommunikerende

• har viden om IT og tænker IT ind i udvikling og

løsning af opgaver.

• er indstillet på udvikling og nytænkning

• kan udnytte kompetencerne hos et aktivt

og engageret personale, bl.a. ved hjælp af

uddelegering

• lægger vægt på kvalitet i løsning af opgaverne

• har erfaring fra biblioteksverdenen, men vi er åbne

for andre indgange til stillingen

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og

principperne for ny løn.

Nærmere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til bibliotekschef Anne

Marie Brems på telefon 43 23 68 22

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 25.september kl. 12.

Ansøgning med kopi af eksamensbevis og andre relevante

bilag sendes til:

Glostrup Bibliotek

Kildevældets Alle 5

2600 Glostrup

Kuverten mærkes ”afdelingsleder”


Skolesekretær

20-22 timer om ugen

Vi søger en ny skolesekretær

til Milestedet 10. klasseskolen i

Rødovre pr. 1. oktober eller

snarest derefter.

Arbejdsopgaverne omhandler

primært elevadministration og

personlig og telefonisk kontakt

til elever og forældre. Herudover

skal du samarbejde med

skolens 8 lærere og servicemedarbejder

samt varetage alt

forefaldende kontorarbejde.

Du vil komme til at arbejde

meget selvstændigt og i perioder

i et hektisk miljø.

Vi søger en person, der

• har lyst til at samarbejde med

elever, forældre og kolleger

• kan arbejde selvstændigt og

bevare overblikket

• har erfaring med edb og gerne

kendskab til TEA elevadministration

(men ikke et krav)

• er initiativrig og servicemindet

• har en positiv tilgang til omgivelser

• og er ikke ryger.

Din arbejdstid fordeles over

alle ugens 5 dage.

Skolen hører under Valhøj

Skoles ledelse, så der vil være

et tæt samarbejde på tværs af

de 2 skoler. Blandt andet varetages

hele regnskabsdelen af

Valhøj Skole.

Du kommer til at dele kontor

med Rødovre Kommunes Ungdomsskole.


To ud af tre kommuner

søger nye medarbejdere

gennem Kommunalbladet

• 179.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

gion eller etnisk

Ansættelse baggrund til at

Ansættelsen sker søge ledige jobs hos

med 42 uger om os.

året og efter gældende

regler og

overenskomst. Lønnen fastsættes

efter principperne om Ny

Løn - bestående af grundløn,

kvalifikationsløn og funktionsløn.

Mere information

Du er meget velkommen til at

besøge skolen og/eller kontakte

skoleleder Bo Slemming på

tlf. 36 37 83 83 (Valhøj Skole)

dagligt mellem kl. 8.00 og 15.00.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 17.

september 2006. Der afholdes

ansættelsessamtaler i uge 38.

Send venligst din ansøgning

med relevante bilag til e-mail:

valhoj-skole@rk.dk

Rødovre Kommune

I Rødovre

Kommune ser vi

mangfoldighed

som en ressource

og opfordrer derfor

alle anset køn,

alder, race, reli-

Rådhuset • Rødovre Parkvej 150

2610 Rødovre • E-mail: rk@rk.dk

Kommunalbladet

– så går du ikke forgæves

HK kommunalbladet 35


36HK kommunalbladet

Regnskabsmedarbejdere

Økonomisk Afdeling i Fælles- og Kulturforvaltningen har to

stillinger som regnskabsmedarbejder ledig til besættelse

pr. 1. november 2006. De to regnskabsmedarbejdere skal have

fokus på henholdsvis det omkostningsbaserede regnskab og

det udgiftsbaserede regnskab. Stillingerne svarer til 37 timer

pr. uge.

Økonomisk Afdeling forestår i samarbejde med de decentrale

forvaltninger aflæggelsen af det kommunale regnskab. Pr.

1. januar 2007 sammenlægges Skovbo og Køge Kommune til

(ny) Køge Kommune. For 2006 vil regnskabsaflæggelsen derfor

omfatte både Skovbo og Køge Kommune.

Stillingen som regnskabsmedarbejder på det omkostningsbaserede

regnskab vil primært omfatte:

• Sikre og med til at udvikle det omkostningsbaserede regnskab

i forhold til egen forvaltning/afdeling og øvrige forvaltninger/

afdelinger

• Udarbejde opgørelser ved aflæggelse af det omkostningsbaserede

regn-skab, og sikre sammenhæng til det udgiftsbaserede

regnskab

• Sikre opdatering af anlægskartoteket i forhold til værdiansættelse

og af-skrivning, i samarbejde med forvaltningerne

• Udarbejde anlægsregnskaber, der aflægges overfor den

politiske ledelse

• Bogføre maj-afregning og 12-dels-afregning

• Ad hoc regnskabs-, afstemnings- og bogføringsopgaver

Stillingen som regnskabsmedarbejder på det udgiftsbaserede

regnskab vil primært omfatte:

• Sikre en korrekt aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab

i forhold til egen forvaltning/afdeling og øvrige forvaltninger/

afdelinger

• Udarbejde opgørelser ved aflæggelse af det udgiftsbaserede

regnskab, og sikre sammenhæng til det omkostningsbaserede

regnskab

• Medvirke til udarbejdelse af årsberetning

• Vurdere udviklingsmuligheder på regnskabsområdet

• Udarbejde institutionsregnskaber

• Afstemme hovedart 9, lån og renter.

• Udarbejde varmeregnskaber i samarbejde med Teknisk

Forvaltning

• Ad hoc regnskabs-, afstemnings- og bogføringsopgaver

Kvalifikationer

Fælles for begge stillinger er, at vi søger en serviceminded

medarbejder, med godt humør og regnskabskompetencer på

højt niveau.

• Du trives i en afvekslende hverdag, men trives også

med rutineopgaver

• Du er struktureret, løsnings- og samarbejdsorienteret

med fokus på at øge kvaliteten af regnskabsarbejdet, og vil

videreformidle din viden

• Du kan lide udfordringer og at have travlt, og kan holde

mange bolde i luften på én gang

• Du er god til at formulere dig i skrift og tale og har et

indgående IT-kendskab

For stillingen som regnskabsmedarbejder på det omkostningsbaserede

regnskab gælder også, at du har erfaring fra kommune

eller revisionsfirma med udarbej-delse af det kommunale

www.koegekom.dk

omkostningsbaserede regnskab på detailniveau. Gerne med

KMDs anlægskartotek eller tilsvarende.

For stillingen som regnskabsmedarbejder på det udgiftsbaserede

regnskab gælder også, at du har erfaring fra kommune eller

revisionsfirma med udarbejdelse af de udgiftsbaserede regnskaber,

og gerne har medvirket ved udarbejdelse af årsberetninger.

Mere information

Økonomisk Afdeling vil fra den 1. januar 2007 bestå af 24

personer.

I afdelingen søger vi at sikre, at alle opgaver kan varetages af

flere personer. Du vil derfor i dagligdagen have en bred kontaktflade

såvel internt i Økonomisk Afdeling som til andre forvaltninger

og afdelinger i Køge Kommune.

Vil du vide mere,

er du velkommen til at kontakte økonomichef Lars Rich på

telefon 56 67 20 39 eller gruppeleder Hanne Lindholm på telefon

56 67 20 40.

Du kan også besøge vores hjemmeside på www.koegekom.dk,

hvor du kan få mere at vide om Køge Kommune og Fælles- og

Kulturforvaltningen.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn

med en lønindplacering, der svarer til dine kvalifikationer.

Ansøgning

Send din ansøgning med dokumentation for din uddannelse og

tidligere beskæftigelse, så vi har den senest den 19. september

2006 kl. 10.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i

uge 39.

Send din ansøgning til Køge Kommune, Borgmestersekretariatet,

Torvet 1, 4600 Køge.

Du kan også sende ansøgningen til ff@koegekom.dk. Mærk

ansøgningen ”Regnskabsmedarbejder – Omkostningsbaseret”

eller ”Regnskabsmedarbejder – Udgiftsbaseret”.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem

mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.


FÅ oVeRblIk

oVeR dIne

JobmulIGHedeR

opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

Hk/kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på Hk/kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.

SOLRØD KOMMUNE | BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

Erfaren medarbejder

med hovedområde inden for

Ejendomsbeskatning

Jobbet

Vores erfarne medarbejder inden for

ejendomsbeskatning er gået på pension

og vi søger derfor en ny medarbejder.

Teknisk Administration har p.t. 34 medarbejdere

og er opdelt i Team Plan og

Byg, Team Vand og Vej, Team Kommunale

Ejendomme, Team Miljø, Kort og

Udvikling samt Team Sekretariat.

Den ledige stilling er placeret i Team

Sekretariat, som varetager alsidige arbejdsopgaver

inden for bl.a. ejendomsområdet.

Jobbet omfatter

• Årspåligninger af skatter og afgifter

• Ændringer af ejendomskatten i

forbindelse med

vurderingsændringer

• Behandling af lånesager i ESR

• Ajourføring af ESR

Teamets arbejdsområde er meget alsidigt

og omfatter bl.a. interne serviceopgaver

i afdelingen samt mere specifikke

opgaver inden for ejendomsområdet,

herunder BBR, ESR, FAS og borgerhenvendelser.

Endvidere står vi overfor en organisationsændring,

som betyder at kortområdet

(GIS) fra 1. september 2006

flyttes til Sekretariatet. Teamet har p.t.

7 medarbejdere.

Jobbet ønskes besat snarest muligt.

Jobmiljø

Solrød Kommune tilbyder en stilling

med gode muligheder for personlig og

faglig udvikling. Vi har en spændende

arbejdsplads, gode kolleger og en uformel

omgangstone.

Se mere på solrod.dk

Vi arbejder i nyt og åbent kontormiljø.

Arbejdstiden er 37 timer/uge. Der

findes flexordning.

Læs evt. mere om Solrød Kommune på

www.solrod.dk

Kvalifikationer

Vi forventer, at du

• har erfaring inden for ejendomsbeskatning

og ESR,

• er systematisk og grundig,

• har lyst og evner til at arbejde

selvstændigt,

• formår at forebygge og løse

problemer,

• trives i en travl hverdag,

• er meget rutineret EDB-bruger;

Officepakken og KMD løsninger,

• behersker det danske sprog såvel

mundtligt som skriftligt.

Løn

Lønnen fastsættes efter individuel

forhandling med afsæt i gældende overenskomst

og efter principperne i

Ny Løn.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er du meget velkommen

til at ringe til teamkoordinator Laila

Nissen eller afdelingsleder Steen Danielsen

på telefon 56 18 23 10.

Ansøgningfrist

Ansøgningen skal være kommunen

i hænde senest den 19. september

2006. Ansættelsessamtaler forventes

afholdt i uge 39, 2006.

Ansøgningen skal sendes til:

Solrød Kommune

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

HK kommunalbladet 37


38HK kommunalbladet


Administrativ specialist

Skole & Ungeafsnittet under Børn & Unge i

Ballerup Kommune søger en fuldmægtig til

personale- og økonomiopgaver.

Som fuldmægtig i Skole & Ungeafdelingen vil

du være en del af et team sammen med de

øvrige medarbejdere. Du vil komme til at

arbejde i et dynamisk miljø med mange udfordringer.

Du har interesse for personale- og

økonomistyring, gode analytiske egenskaber

og har respekt for andre med en anden faglighed

eller anden uddannelse end din.

Hør mere: Skole- og ungechef Bente Schoubye

på tlf. 4477 3100.

Ansøgningsfrist: 22. september 2006

Jobnummer: 06-369

Løn- og personalemedarbejder

Er du god til løn- og personaleadministration,

så har vi en ledig stol til dig. Vi arbejder i teams,

men du vil få dit eget område, hvor du har

ansvaret for lønanvisning og personaleadministration

for daginstutionsområdet m.v.

Herunder vejledning af ledere i kommunens

afdelinger og institutioner.

Du arbejder/har arbejdet med KMD Opus, har

bestået kommunom og er god til fortolkning

af bl.a. overenskomster.

Hør mere: Nete Andersen på tlf. 4477 2441

eller Jane Nielsen på tlf. 4477 2417.

Ansøgningsfrist: 21. september 2006

Jobnummer: 06-371

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Projektmedarbejder

Kompetencecentret i Ballerup kommune søger

projektmedarbejder.

Vi søger en socialfaglig medarbejder, socialrådgiver

eller socialformidler, med interesse,

erfaring og kompetencer indenfor revaliderings-

og arbejdsmarkedsområdet.

Du vil bidrage til afdækning af deltagernes

ressourcer og barrierer, revaliderings- og

erhvervsplanlægning mv.

Hør mere: Kurt Brandt på tlf. 4477 3856.

Ansøgningsfrist: 28. september 2006

Jobnummer: 06-377

Læs mere om jobbene og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

HK kommunalbladet 39


FÅ oVeRblIk

oVeR dIne

JobmulIGHedeR

opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

Hk/kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på Hk/kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.

40HK kommunalbladet


Vi er 7 medarbejdere i Ekspeditionen, som søger en ny kollega.

En stilling som biblioteksassistent/assistent på 30 timer er ledig

til besættelse pr. 1.10.2006 eller snarest derefter.

Vi har fuld selvbetjening af udlån, aflevering og afhentning af

reserveret materiale.

De primære arbejdsopgaver for stillingen er:

• Publikumsbetjening, herunder telefonpasning og

vejledning af lånere i brug af selvbetjeningsautomater

• Registrering af tidsskrifter

• Fjernlån

• Ordning af post

• 1 ugentlig aftenvagt

• Vagt hver 4. lørdag i sommerhalvåret og hver 4.

weekend i vinterhalvåret.

Vi lægger vægt på at:

• Du er god til at prioritere og se hvor arbejdsopgaverne

ligger

• Du skal kunne arbejde systematisk

• Du er indstillet på, at hverdagen ofte kan forekomme

hektisk

• Du har evnen til at arbejde utraditionelt

• Du har lyst til videre- og efteruddannelse

Vi tilbyder:

• En travl og levende arbejdsplads med gode kollegaer

og en uformel omgangstone

• Et bibliotek i udvikling

• En arbejdsplads tæt på offentlige transportmidler

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter

principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret

afdelingsleder Charlotte Rasmussen 4323 6861 eller

bibliotekschef Anne Marie Brems 4323 6822.

Du kan se mere om Glostrup Bibliotek på www.glostrupbib.dk

Ansøgningsfrist: 20. september 2006 kl. 12.00. Vi holder

ansættelsessamtaler mandag den 25. september.

Ansøgninger mærket ”ansøgning” sendes til:

Glostrup Bibliotek

Kildevældets Alle 5

2600 Glostrup

Glostrup Kommune

Glostrup Bibliotek søger

biblioteksassistent/assistent

Vision

Vi vil være

kendt som

en ambitiøs

virksomhed,

der har

fokus på

borgerne

og er klar til

fremtiden –

hele tiden

Værdier

Begejstring

Respekt

Udvikling

Samarbejde

Effektivitet

Trivsel

Borgerservicecentret

Afdelingsleder

Er du vores nye afdelingsleder, der vil være med til at

stå i front for etablering af det ny Borgerservicecenter

for Frederiksværk-Hundested Kommune.

Vi søger en leder der

Har dokumenteret ledelseserfaring, herunder erfaring

i personaleledelse. Har en lederuddannelse. Er ambitiøs,

både fagligt og ledelsesmæssigt. Har klare holdninger

til – og gerne erfaringer med – borgerservice og kundebetjening.

Har juridisk indsigt, kendskab til offentlig

forvaltning samt gerne erfaring med konkret sagsbehandling.

Har blik for it-løsninger som borgerservicefremmende

muligheder.

Vil du vide mere

Se kommunens hjemmeside www.frederiksvaerk.dk,

eller ring til Servicechef Anja Swiatek på telefon 4778 4104.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansættelsessamtaler afholdes 26. september 2006

samt 28. september 2006 og personlighedstest

afholdes 27. september 2006.

Send ansøgningen således, at den er os i hænde

senest 21. september 2006 kl. 12.00 til nedenstående

adresse.

frederiksværk Kommune • Personaleservice • 3300 frederiksværk

personale@frederiksvaerk.dk • tlf. 47784000 • www.frederiksvaerk.dk

Arbejdsmarkedsrådgiver

Jobcentret Herlev søger en fuldtidsmedarbejder med

socialfaglig baggrund eller lignende til nyoprettet stilling

i arbejdsmarkedsteam. Et selvstændigt job i et alsidigt

udviklingsmiljø. Aktivering i tværfagligt samarbejde,

sagsbehandling og god støtte fra kolleger er nøgleord.

Ansøgningsfrist: 22. september.

Rekvirer stillingsopslag nr. 28/06 på tlf. 4452 6016

- eller læs det på www.herlev.dk

Barselsvikar

til Boligsekretariatet

Vi har brug for din hjælp til boliganvisning og sagerne i

Beboerklage- og Huslejenævnet fra den 15. november til

omkring den 15. april 2007. Har du indsigt i lejelovgivningen,

skal du søge. Ansøgningsfrist: 26. september.

Rekvirer stillingsopslag nr. 29/06 på tlf. 4452 7019

- eller læs det på www.herlev.dk

HK kommunalbladet 41


ANNONCER

Nummer Deadline

Blad nr. 16 13. september

Blad nr. 17 27. september

Blad nr. 18 11. oktober

Blad nr. 19 1. november

Blad nr. 20 15. november

Nummer Udkommer

Blad nr. 16 22. september

Blad nr. 17 6. oktober

Blad nr. 18 20. oktober

Blad nr. 19 10. november

Blad nr. 20 24. november

42HK kommunalbladet

Fredensborg-Humlebæk

Kommune

Budgetkonsulent

Er du til nye udfordringer, og har

du stor erfaring med budget?

Vi kan tilbyde et spændende og

meget selvstændigt job i Fredensborg

Kommunes Økonomicenter,

hvor vi har centraliseret de overordnede

budget- og regnskabsfunktioner.

Indtil sammenlægningen af

Karlebo og Fredensborg-

Humlebæk Kommune træder i

kraft vil stillingen organisatorisk

være placeret i Karlebo Kommune,

men i praksis er den nye organisering

iværksat, og derfor omfatter

arbejdsområdet hele den

ny kommune.

Du har et solidt kendskab til

økonomiområdet, et indgående

kendskab til budgettering – og

meget gerne på ældreområdet –

samtidig med at du kan varetage

hensynet til den økonomiske
ny Fredensborg Kommune

helhed. Du forventes at blive

ansvarlig for udvalgsområdet, og

skulle udarbejde og fremlægge

budget og regnskab for dette,

hvorfor der kræves gode evner

som konsulent.

Lønnen vil blive fastsat efter dine

kvalifikationer.

Yderligere oplysninger se

www.karlebo.dk og

www.fhkom.dk, samt kontakt

budgetchef Grethe Mortensen på

4840 2415, gmo@fhkom.dk eller

økonomichef Peter N. Rasmussen

på 4517 5220, pnr@karlebo.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgning indeholdende lønkrav

sendes til Karlebo Kommune,

Økonomi, Egevangen 3 B, 2980

Kokkedal og skal være os i

hænde den 22. september 2006.www.fhkom.dk


Chef og tre medarbejdere til Indkøbs- og udbudskontoret

Ny Næstved Kommune stiller skarpt på indkøb og

udbud. Vi søger derfor en chef og tre medarbejdere

til vores Indkøbs- og udbudskontor. Den nye

Næstved Kommune får med sine cirka 7.000 ansatte

og samlede volumen et betydeligt indkøbsbudget. Et

effektivt og professionelt indkøb forudsætter en sammenhængende

styring af kommunens indkøbsaktiviteter,

kontraktindgåelser og udbudsforretninger. For

at indfri vores ambitioner på indkøbs- og udbudsområdet

søger vi en indkøbs- og udbudschef, en E-handelskoordinator

og to indkøbskoordinatorer.

Indkøbs- og udbudschef

Du har erfaring med strategisk indkøb i en større

organisation, og du har vist, at du kan skabe gode,

langsigtede resultater. Din formelle uddannelsesmæssige

baggrund er ikke afgørende, men vi forventer,

at du har et omfattende kendskab til EU udbudsregler

og erfaring med at systematisere og strømline

indkøbsaktiviteter. Det forventes også, at du har erfaring

med kontraktforhandlinger og en bred økonomisk

og juridisk indsigt.

Du er en person med drive og initiativ, forandringsvillig

og god til at se nye muligheder. Du er kontaktskabende

og har evnen til at opbygge og vedligeholde

relationer både eksternt og internt i organisationen.

Som leder opstiller du ambitiøse mål for dine

medarbejdere, og du er samtidig en inspirerende

sparringspartner og coach.

Tiltrædelse 1. januar 2007.

Se stillingsbeskrivelse for indkøbs- og udbudschef på

www.nynaestved.dk

E-handelskoordinator

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund

eller praktisk erfaring med nedenstående opgaver. Vi

vil lægge vægt på generel viden om elektroniske indkøbssystemer

og økonomisk indsigt. Specifik viden

om Næstved Kommunes indkøbssystem R@kat forudsættes

ikke, men der forudsættes it-kundskaber på

superbrugerniveau. Da et væsentligt element i stillingen

vil være at udbrede kendskabet til elektronisk

indkøb i kommunen, forventer vi, at du er god til at

kommunikere og formidle viden.

Tiltrædelse 1. december 2006.

Se flere oplysninger om stillingen på

www.nynaestved.dk

To indkøbskoordinatorer

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund

eller praktisk erfaring med indkøb og EU-udbud. Vi

vil lægge vægt på generel juridisk og økonomisk indsigt

kombineret med et godt kendskab til EU's

udbudsregler og kontraktforhandlinger.

Tiltrædelse 1. december 2006.

Se flere oplysninger om stillingerne på

www.nynaestved.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning med relevante bilag mærket

”Indkøbs- og udbudschef”, ”E-handelskoordinator”

eller ”Indkøbskoordinator” senest onsdag den

27. september 2006 klokken 12.00.

Ansøgning skal sendes til Næstved Kommune,

Personale- og Lønafdelingen, Teatergade 8,

4700 Næstved eller sendes via e-mail til

personalia@naeskom.dk

Ny Næstved Kommune

Den 1. januar 2007 bliver fem kommuner til én. Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså kommuner

bliver lagt sammen til den nye Næstved Kommune.

Visionen for den nye Næstved Kommune er at blive Region Sjællands ledende kommune. Vi skaber et højt

serviceniveau for borgerne ved hjælp af et trygt og kreativt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere.

Vi udvikler nye former for borgerinddragelse og arbejder for et blomstrende kulturliv, et levende handelsmiljø

og en bæredygtig erhvervsudvikling.

Ny Næstved Kommune bliver en af de største kommuner på det nye danmarkskort med

• 80.000 indbyggere

• 7.000 ansatte i kommunen

• 700 ansatte i administrationen

• 31 politikere i Sammenlægningsudvalget

HK kommunalbladet 43


NY SORØ KOMMUNE

Dianalund

Kommune

44HK kommunalbladet

Sorø

Kommune

Stenlille

Kommune

Socialrådgivere/socialformidlere

Børn og unge-området

Vil du være med i et nyt spændende udviklingsmiljø på

børn og unge området, så har Ny Sorø Kommune brug

for dig.

Forebyggelse, tidlig indsats og helhedstænkning med

familien i centrum og den enkelte medarbejders faglighed

og tværfagligheden på hele børn og unge

området er centralt for os – og samtidig rammerne for

opfyldelse af anbringelsesreformen og en ny

organisation i kommunen.

I den nye organisation ”Familierådgivningen”, indgår

PPR og sundhedsplejen sammen med sagsbehandlere

og andre aktører i opgaven med at hjælpe de familier og

børn og unge, der har særlige behov. Vi tænker at den

ene af vores nye medarbejdere primært skal beskæftige

sig med handicappede børn og deres familier.

Vi lægger vægt på udviklingen af et nyt stærkt fagligt

miljø, hvor formel og uformel faglig og kollegial sparring

indgår naturligt i dagligdagen.

Du kender formentlig i forvejen arbejdsområdet med

rådgivning og vejledning, undersøgelser, iværksættelse

af hjælpeforanstaltninger mm. Vi arbejder også med

familierådslagning.

Vi sætter pris på at du kan bruge din faglige viden

både i det direkte arbejde i forhold til familierne og i

tæt netværksarbejde sammen med egen og andre

faggrupper. Vi har travlt, men arbejder også bevidst med

målet om et godt arbejdsmiljø.

Vi ser gerne en ansøgning fra dig hvis du kan se vores

krav i kombination med dine ønsker om egen udvikling.

Du vil i første omgang blive ansat i Stenlille, Dianalund

eller Sorø Kommune, men vil som en del af ansættelsesaftalen

blive overført til den ny organisation:

Familierådgivningen i Ny Sorø Kommune fra 1.1.2007.

Lønnen fastsættes efter principperne i NY LØN, hvor vi

er indstillet på at matche dit nuværende lønniveau.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Fagcenterchef for Familierådgivningen Ebbe F. Nielsen,

tlf. 57870139 eller 20833330.

Ansøgning sendes til Sorø Kommune, Rådhusvej 8,

4180 Sorø senest fredag den 22.9.06.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den

27.9.06.


Annonceinformation 2006

Hvor langt

Hvor langt

En stillingsannonce

i Kommunalbladet

bringer dig i kontakt

med 157.000 læsere

vil du gå

efter en ny

medarbejder?

vil du gå efter en ny medarbejder?

Bestil vores

annonceinformation via

44mpe@hk.dk,

på tlf.: 3330 4900

eller på www.hkkommunal.

dk/annonceinformation

Kommunalbladet

– så går du ikke forgæves

Design & tryk: Datagraf Auning as

læserprofil

Park Allé 9, 8000 Århus C

Telefon 86 76 13 22, Fax 86 76 13 10, ISDN 87 30 00 43

annoncer@kommunalbladet.dk

redaktionen@kommunalbladet.dk

• socialformidlere

• IT-konsulenter

• projektledere

www.kommunalbladet.dk

Oplag: 68.847 iflg. Dansk Fagpresse

Udkommer: 21 gange om året

Udgiver: HK/Kommunal

Annoncer og adm.: Tina Halvorsen og Ann-Beth Bach

Raster: 54 linjer

Farver: CMYK

Vejledning i aflevering af digitalt materiale kan

læses på www.kommunalbladet.dk

Standsning af en annonce skal ske skriftligt

• løn- og personalekonsulenter

• sagsbehandlere

• lægesekretærer

• tandklinikassistenter

• skolesekretærer

• forvaltningschefer

• personalechefer

Hvis annoncen standses efter deadline, opkræves fuld pris

SlagElSE KOMMUNE SØgER MEdaRBEjdERE

til BØRNE- Og UNgEOMRådEt

Holdet skal ”sættes” – vi har brug for dig! Arbejdet med kommunesammenlægningen

er i fuld gang. Har du ønsker om at arbejde i en organisation, hvor alle ansatte er

vigtige medspillere – har du lyst til at få indflydelse og være aktiv i det spændende

arbejde med at bygge Ny Slagelse op, så har vi jobbet.

Børn- og Unge, sagsbehandlerteamet søger en faglig koordinator og en

sagsbehandler snarest muligt.

Børn- og Unge, sagsbehandlerteamet er en del af Kulturforvaltningens tværgående

børneserviceområde, der ledes af den tværgående børne- og ungechef. Området

omfatter foruden sagsbehandlerteamet et udredningsteam, et sundhedsteam og SSP.

Vi søger 2 nye kollegaer, der i samarbejde med teamets 12 sagsbehandlere og 2

familiekuratorer har mod på at engagere sig i et fremadrettet arbejde med fokus

på faglig opkvalificering, prioritering, helhedstænkning, kvalitetssikring, og evner at

gøre det i tæt samarbejde med områdets øvrige team.

Faglig koordinator

Som faglig koordinator vil dit ansvarsområde primært være:

• Strategisk planlægning i samarbejde med den tværgående børn- og ungechef.

• Faglig sparring til teamets medarbejdere.

• Teamets faglige opkvalificering med fokus på fagets systematik, børnesamtalen,

problemanalyse samt evaluering.

Vi lægger vægt på, at:

• Du foruden en relevant uddannelse som f.eks. socialrådgiver eller -formidler, har

gennemført faglig videreuddannelse.

• Du arbejder systematisk og analytisk.

• Du stiller store krav til kvalitet i opgaveløsning og har en god og sikker

dømmekraft.

• Du er god til at formulere dig i såvel skrift som tale.

• Du formår at etablere et godt samarbejde med teamet baseret på gensidighed og

dialog.

• sekretariatsledere

• kontorchefer

Sagsbehandler

Som sagsbehandler vil dit arbejdsområde være sagsbehandling i bred forstand

vedrørende børn, unge og deres familier, herunder:

• Sagsbehandling af børne – og familiesager.

• Familieundersøgelser, udarbejdelse af behandlings- og foranstaltningsplaner.

• Vejledning, rådgivning og støtte til familier.

• kommunaldirektører

• biblioteksansatte

• økonomikonsulenter

• indkøbschefer

• skattemedarbejdere

• kulturformidlere

• jobkonsulenter

• laboranter

• miljøteknikere

• laboratorieteknikere

• integrationsmedarbejdere

• servicebutikchefer og

-medarbejdere

• kvikskrankepersonale

• gymnasiesekretærer

• VUC-sekretærer

• administrativt personale på

Vi lægger vægt på, at:

• Du har en relevant uddannelse som socialrådgiver eller – formidler.

• Du er kreativ, fremadrettet og dynamisk uden at miste jordforbindelsen.

• Du er god til at indgå i tværfagligt arbejde, og du er omstillingsparat.

• Du har erfaring indenfor børn- og ungearbejde.

døgninstitutioner og plejehjem

• elever

• telefonister

• billetpersonale

• borgmestre og kommunalpolitikere

• folketingspolitikere

løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingerne er på fuld tid. Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Der vil

endvidere blive indgået en personlig lønaftale efter principperne om Ny Løn.

information:

Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte tværgående

børn- og ungechef Signe Kofod Hansen på tlf. 58 55 31 57 eller sagsbehandler

Gudrun Holm på tlf. 58 55 31 64.

ansøgningen:

Du skal sende din ansøgning med relevante bilag til Kulturforvaltningen, Torvegade

24, 2. sal, 4200 Slagelse, så vi har den senest den 22. september 2006 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 39.

Slagelse Kommune har besluttet, at der ved alle ansættelser skal foreligge en

straffeattest.

Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle

kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

HK kommunalbladet 45


46HK kommunalbladet

Glostrup Kommune Skælskør Kommune

Teamleder til Job & Familie, Borgertorvet

Ballerup kommune, Job & Familie søger socialrådgiver/-formidler til et

nyoprettet job som daglig og faglig leder for Borgertorvet, hvor der er

ansat 12 medarbejdere.

Borgertorvets hovedopgave er at sikre, at forsørgelsesydelser (bortset fra

sygedagpenge) og andre ydelser efter den sociale lovgivning til borgerne

bliver udbetalt. Hertil kommer personlig og telefonisk betjening af

borgere, beregning og indberetning af ydelse, sekretærbistand for sagsbehandlere

og diverse administrative opgaver.

Du har et bredt kendskab til sociallovgivningen, herunder også til

Retssikkerhedsloven. Du har lederprofil med veludviklede personlige

kompetencer som ansvarsbevidsthed, selvstændighed, tydelighed,

engagement, optimisme. Hør mere: Heidi Rostgaard, tlf. 44 77 29 19

Ansøgningsfrist: 21. september 2006

Jobnummer 06-339

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

Familieplejekonsulent

Familieplejen søger en familieplejekonsulent med socialfaglig

eller socialpædagogisk uddannelse, 37 timer

ugentligt, med start snarest muligt.

Familieplejen er en del af Næstved Kommunes Børn og

Unge Kontor, hvor der er tæt samarbejde imellem sagsbehandlere

og familieplejekonsulenter. Familieplejen

har en normering på fire familieplejekonsulenter, hvor

en halv psykolog og en halv administrativ medarbejder

er tilknyttet.

Du skal varetage diverse opgaver forbundet med børn/

unges anbringelse udenfor eget hjem.

Se det uddybende stillingsopslag på Næstved Kommunes

hjemmeside www.naestved.dk under Job/Stillingsopslag.

Du har også mulighed for at få flere oplysninger

ved at kontakte en af familieplejekonsulenterne;

Mette Blichfeldt, telefon 5578 4810, Birgitte Nielsen,

telefon 5578 4811 eller Jakob Obdrup, telefon 5578

4812, eller chef for Børn og Unge Kontoret Inge Olsen,

telefon 5578 4869.

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. september 2006 klokken

12.00.

Områdeleder til sygedagpengeudbetaling

Vil du tage ansvaret for udbetaling af sygedagpenge,

barselsdagpenge, ledigheds- og fleksydelse på Ydelseskontoret

i Ny Slagelse efter kommunesammenlægningen?

Vil du være med til det indledende arbejde fra 1. oktober

2006?

Så foregår de første 3 måneder i Skælskør Kommunes

Voksenafdeling, hvor vi har en ledig stilling.

Indtil 1. januar 2007 skal du være højre hånd for Voksenafdelingens

afdelingsleder og deltage på alle fronter indenfor

det voksen-sociale område i Skælskør med opgaver i forbindelse

med kommunesammenlægningen.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Helle Guldager tlf. 5816 4444, e-mail heg@skaelskoer.dk

eller på www.skaelskoer.dk.

Lønindplacering følger overenskomsten og principperne i

Ny Løn med udgangspunkt i grundlønstrin 40.

Skælskør Kommune indhenter straffeattest ved nyansættelser.

Ansøgning sendes til Skælskør kommune, Personalefunktionen,

Næstvedvej 15, 4230 Skælskør inden den 14. september

2006 kl. 8.00, mærket ”områdeleder, Voksenafdelingen”.


Familierådgivervikar

Familie og Sundhed søger Familierådgivervikar 37 timer

i perioden 1. september 2006 - 1. marts 2007.

Stillingen er til besættelse snarest.

Se mere om stillingen på www.hillerod.dk

Læs mere på www.nyhillerod.dk


Pilekrogen

Administrativ

medarbejder/

fuldmægtig

Botilbud beliggende i

Vangede/Gentofte søger

administrativ medarbejder/

fuldmægtig 37 timer pr. uge.

Jobbet

Du får i tæt samarbejde med

ledelsen i vores ledelses- og

administrationsteam ansvaret

for de administrative opgaver

der er knyttet til et udviklingsorienteret

botilbud. Du

vil blive vores interne omdrejningspunkt

i en til tider

meget travl og hektisk hverdag.

Dit job bliver afvekslende

med plads til både humor

og koncentration og et

arbejdsmiljø præget af de bedste

dyder, vidensdeling samt

en god portion uhøjtidelighed.

Du bliver ”primus motor” på

en række områder i forbindelse

med vores overgang fra

Københavns Amt til Gentofte

Kommune den

1. januar 2007.

Dine arbejdsopgaver vil primært

være

• økonomi og bogføring

• løn og ansættelsesprocedurer

• almindelige kontoropgaver

• vedligeholdelse af hjemmeside.

Kvalifikationer

• erfaring med ovennævnte

arbejdsopgaver og relevant

uddannelse

• fleksibel og imødekommende

• ansvarsbevidst, selvstændig

og loyal

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

• gåpåmod og lyst til at medvirke

ved overgangen fra

amt til kommune

• overblik og lyst til at arbejde

med mange forskellige

opgaver

• rutineret bruger af edbsystemer.

Vi tilbyder

• et spændende job, hvor du

selv har mulighed for at

præge og udvikle din stilling

• godt uformelt arbejdsmiljø

med engagerede og åbne

medarbejdere og beboere

• relevante kurser i henhold til

opgaveløsningen.

Stillingen ønskes besat snarest

muligt.

Ansættelse og aflønning vil

ske efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om

vores organisation m.v. kan

du få på vores hjemmeside:

www.pilekrogen.dk

Har du spørgsmål til stillingen

er du velkommen til at

ringe til Nille Jensen på tlf.

3976 3511.

Ansøgningsfrist

fredag den 22. september

2006.

Såfremt du er interesseret i

ovenstående stilling bedes du

hurtigst muligt fremsende din

ansøgning samt cv, uddannelsesbevis

og dokumentation for

tidligere ansættelse til:

Pilekrogen

Sognevej 21

2820 Gentofte

Att. forstander Nille Jensen

KONTOR-

FUNKTIONÆR

Ungdomskliniken

Ungdomskliniken søger kontorfunktionær 32

timer ugentligt snarest muligt.

Ungdomskliniken tilbyder rådgivning og psykoterapeutisk

behandling af unge i alderen 14-17

år med sociale, psykiske og familiemæssige problemer.

Ungdomskliniken hører ind under

Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.

• journal- og brevskrivning efter hhv. diktafon

og/eller mail

• bogholderi. Erfaring med KØR2 vil være en fordel

• afløsning ved omstillingsbord og modtagelse af

klienter

• udfærdigelse af referater

• statistik og kartoteksopgaver.

Rutine i arbejdet med PC er påkrævet. Øvrige

arbejdsopgaver vil blive tildelt efter nærmere

aftale.

Ønskes yderligere oplysninger ang. stillingen kan

der rettes henvendelse til klinikchef Michael

Sommer eller sekretær Hanne Andersen.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som

en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige baggrund,

personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

25. september 2006 kl. 12.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 41.

Ansøgning sendes til

Ungdomskliniken

Saxogade 104B, 3. sal.

1662 København V.

Tlf.: 3321 5511

www.kk.dk

HK kommunalbladet 47


HK KOMMUNALBLADET

wEIDEKAMPSGADE 8

0900 KØBENHAVN C.

240x210 flyve 28/08/06 10:24 Side 1

500 kroner er nok til, at du

Vil du se mere af verden, når du går på

pension? Så er det nu, du skal gøre

noget. Opret en supplerende pension

hos PKA + . Det kræver kun et mindre

beløb om måneden, og indbetalingerne

kan trækkes fra i skat.

Bestil et tilbud på en supplerende

SORTERET MAGASINPOST

kan flyve mere,

når du bliver ældre

Start din opsparing i dag

...små penge bliver store

opsparing, fx en pka + kapitalpension

eller en pka + ratepension, på vores

hjemmeside, så er du med i lodtrækningen

om en rejse ud i verden til

15.000 kroner. Konkurrencen løber

indtil 1. november 2006. Klik ind på

www.pkaplus.dk og læs mere.

Vind!

en rejse til

15.000 kr.

på pkaplus.dk

ID.NR.: 41009

...mere pension

www.freelars.dk

More magazines by this user
Similar magazines