Download som pdf - HK

hk.dk

Download som pdf - HK

06 | december 2012

HKBLaDET SJÆLLAND

den røde løber er rulleT ud for nye medarbejdere – læs side 10-11

Dagpengene stopper

Tine falder ud 3. februar næsTe år

Peptalk til kommunale HK’ere

300 løvemødre og en jægersoldaT

Staten SKal SPare

aneTTe har eT godT Tilbud

Til fru vesTager


HK/Sjælland | leder

SerVICeOPlYSnInGer

HK/Sjælland

Tlf. 70 11 45 45, Fax 33 64 16 01

hk.sjaelland@hk.dk

www.hk.dk/sjaelland

Afdelingsformand

Carsten Bloch Nielsen

Tlf. 61 22 07 41

carsten.bloch.nielsen@hk.dk

Sektorformand

Statssektor

Estrid Husen

Tlf. 61 22 74 23

estrid.husen@hk.dk

Sektorformand

Privat sektor

Kurt Jørgensen

Tlf. 40 14 82 18

kurt.joergensen@hk.dk

Sektorformand

Kommunal sektor

Michael Rosenberg

Hansen

Tlf. 21 30 54 31

michael.rosenberg@hk.dk

Sektorformand

Handelssektor

Tove Bay

Tlf. 61 22 74 25

tove.bay@hk.dk

Kontorer

Guldborgsundcentret 6,

4800 Nykøbing F.

Valbyvej 65, 4200 Slagelse

Hersegade 13, 4000 Roskilde

Åbningstider

Mandag kl. 9.00-17.00

Tirsdag-torsdag kl. 9.00-15.00

Fredag kl. 9.00-13.00

telefoner

HK: 70 11 45 45

HK’s A-kasse: 70 10 67 89

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

redaktion

Carsten Bloch Nielsen

Ansv. iflg. presseloven.

Journalist Peter Finn Larsen,

Tlf. 40 13 47 52

layout

Michael Blomsterberg,

fingerprint.dk

tryk

Color Print

Forsidefoto

Frank Jørgensen

deadline for næste blad:

14. december 2012

udkommer medio

januar 2013.

2 hk bladet sjælland december 2012

Bliver du værdsat?

Hvad er det

egentlig, der

skal til for at

blive værdsat

på arbejdspladsen?

Er det uddannelsen?

Ja, det er det også. Det er

nødvendigt med en relevant

uddannelse i langt de fleste job

for at løse de opgaver, man er

ansat til at løse.

Men en lang uddannelse

gør det ikke alene, hvis man vil

være værdsat.

Hvis man spørger sin chef

og sine kolleger, hvad de sætter

pris på, er det ofte de personlige

kompetencer, der peges på:

• at du kan forudse problemer

og dermed forhindre, at de

opstår,

• at du tager ansvar for hele

virksomheden og ikke kun dit

eget ansvarsområde og forstår

dine kollegers opgaver

og medvirker til at løse dem,

• at du er fleksibel og gerne

påtager dig både ansvar og

nye opgaver,

• at du har en positiv tilgang til

din omverden,

• at du er god til at kommunikere

og informere,

• at du altid vil tage ansvar for

og medvirke til udvikling på

arbejdspladsen,

• at du medvirker til at skabe

arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Hvis du er i besiddelse af ovenstående

kompetencer, er du

nået langt, både i forhold til

succes ved en ansættelsessamtale

og i forhold til at bevare dit

job, når og hvis din virksomhed

løber ind i en krise.

Hvis du føler, at du mangler

noget i forhold til de nævnte

kompetencer og de såkaldte

bløde værdier, vil jeg henlede

din opmærksomhed på de

mange kursustilbud, som HK

tilbyder dig som medlem. Tilbud,

du kan læse mere om på

HKs hjemmesider.

Selv om der er for lidt gang

i hjulene mange steder, og offentlige

arbejdspladser til stadighed

udsættes for sparekrav,

håber jeg, at alle bliver ved med

at opmuntre og hjælpe hinanden,

så vi kan skabe og bevare

et godt arbejdsklima på arbejdspladserne.

Jeg vil samtidig benytte

lejligheden til at ønske dig og

din familie en god jul og et

godt nytår.

Med venlig hilsen

Carsten BloCh nielsen

formand for hK/sjælland

EFTERLYSNING

bedste

SJÆLLANDS TILLIDSVALGTE HK’ER

I HK/Sjælland vil vi gerne påskønne det store arbejde, tillidsrepræsentanter

og og arbejdsmiljørepræsentanter udfører

for deres kollegaer. kollegaer. Synes du, at du har Sjællands bedste

tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så send os en kort

begrundelse for, hvorfor du synes synes det.

Send det til os os senest 1. marts 2013. Afdelingsbesty-

relsen vil gennemgå de indsendte forslag og fi nde vinderen,

hvis navn afsløres på repræsentantskabsgeneralforsamlingen

i foråret 2013.

Vinderen vil få et weekendophold for to

på Christiansminde ved Svendborg.

Send dit forslag til: hk.sjaelland@hk.dk

Mærk dit forslag: Årets tillidsvalgte 2013


Tine Nilsson falder ud af dagpengesystemet

3. februar næste år. Hvordan

den netop vedtagne finanslov

kommer til at påvirke hendes muligheder

for at opnå kontanthjælp i et

halvt år mod til gengæld at uddanne

sig, har hun endnu ikke haft mulighed

for at diskutere med jobcenter og

a-kasse. Foto: Frank Jørgensen.

tine tvinges på

efterløn og pension

”der er altid penge til konsulenter, men ikke til uddannelse og nye arbejdspladser”

Tine Nilsson, Køge. 60 år. Har

været ledig siden 30. april 2010.

3. februar 2013 falder hun

ud af dagpengesystemet.

Den dag tvinges hun over

på efterløn, som endda bliver

reduceret, da opsparet pension

modregnes. Hun tvinges derfor

også til at tage hul på sin

pension, som bliver tilsvarende

mindre, når hun bliver folkepensionist

om fem år.

Det er langt fra den plan,

hun og ægtefællen havde lagt.

Planen var, at begge ville

fortsætte på arbejdsmarkedet,

til de fyldte 65. Og dermed fortsætte

pensionsopsparingen til

det tidspunkt.

Realiteten er, at Tine mister

7,5 års pensionsopsparing og

allerede som 60-årig har brug

for at begynde på udbetalingerne.

Hvordan ægteparrets økonomi

ser ud om fem år, har hun

ikke haft overskud til at skabe

sig et overblik over. Men hun er

overbevist om, at den kommer

til at se meget anderledes og

dårligere ud end planlagt.

Vilje til at fortsætte

Én ting er pengene.

En anden og måske værre

er at blive kasseret på arbejdsmarkedet,

når man har kompetencer

og vilje til at fortsætte.

Fra at være en førsteklasses

medarbejder og bidragsyder til

samfundskagen føler hun, at

hun i løbet af 2,5 års ledighed

langsomt er faldet ned af den

sociale rangstige.

”Vi anses jo for at være 2. eller

3. klasses borgere, som man kan

byde hvad som helst af arbejde

til en hvilken som helst løn. Jeg

synes ikke, det er fair,” siger hun.

”Forestil dig, at a-kassen er

din arbejdsgiver. Vi mødes af

mistro og skal dokumentere

og dokumentere. Det er til at

blive stresset af, men menneskeligt

går man i stå, fordi man

døgnet rundt er optaget af, at

man mangler noget, som man

Portræt af en udfaldstruet HK’er | HK/Sjælland

så forfærdelig gerne vil have,

nemlig et arbejde.”

ingen suCCes

Tine er kontoruddannet. Har

siden suppleret med en Højere

Handelseksamen og har været

ansat i både det private og offentlige.

Fra et job som eneste HK’er

i byggesagsafdelingen i Skovbo

Kommune blev hun fusioneret

med ind i en tilsvarende og større

afdeling i Køge Kommune i

2007. Uden at komme nærmere

ind på det, kan man forstå, at

det hverken socialt, kulturelt

eller arbejdsmæssigt var en succes

at komme som eneste nye

til en afdeling, hvor opgaver og

hierarki allerede var lagt fast.

Ved en omstrukturering af

afdelingen i foråret 2010 blev

hun til overs! Eller rettere: Hun

blev afskediget!

Økonomisk ingen katastrofe,

men dog en reduktion af det

ugentlige rådighedsbeløb på

ca. 1.000 kr. samt manglende

pensionsindbetaling.

fornærmelse

Hun har to gange været i virksomhedspraktik

uden resultat.

Hun har søgt hundredvis af

jobs og føler det efterhånden

som en personlig fornærmelse,

når politikere og andre påstår,

at ”der altid er arbejde til dem,

der gider”.

”Der er ingen arbejdspladser.

Forstå det dog!”, siger hun.

Der har heller ikke været

penge i systemet til at opkvalificere

hende eller udstyre hende

med nye kompetencer.

”Men der er altid penge til at

ansætte nye konsulenter, som

skal have samtaler med de ledige.

Misforstå mig ikke: De

er såmænd søde og rare både

i a-kassen, jobcentret og alle de

andre steder, som vi arbejdsløse

bliver jaget hen. De gør jo bare,

hvad systemet siger, de skal,

men de snakker og snakker, og

det er jo ikke noget, der giver

arbejde. Brug dog pengene til at

skabe arbejdspladser for. Eller

endnu bedre: Til uddannelse.

Der bruges fantastisk mange

ressourcer og dermed penge på

kontrol af de ledige. De penge

kunne gøre meget mere nytte

ved at bruge dem til uddannelse

af de ledige,” opfordrer hun.

finde et joB

Tine er aktiv i Køgeafdelingen

af Seniorerhverv – et landsdækkende

initiativ for ledige over

50 år.

Herfra ved hun, at hendes situation

langt fra er enestående,

og at der er andre, som har endnu

mere dystre udsigter end hun

og må gå fra hus og hjem.

Hun og ægtefællen kan godt

klare sig igennem de næste tre

år, til han går på pension, men

hvad så bagefter? Det orker hun

ikke at tænke på nu.

Nu handler det stadig om at

finde et job.

hk bladet sjælland december 2012 3


HK/Sjælland | HK og langtidsledige

De midaldrende

topper listen over

udfaldstruede HK’ere

Det er de midaldrende og halvgamle – dem

mellem 40 og 60 år, der topper listen over udfaldstruede

medlemmer af HK/Sjælland.

Denne aldersgruppe udgør mere end 60 %

af de langtidsledige, som er i højrisiko for at

miste deres ret til dagpenge i første halvår

af 2013.

Opgørelsen er baseret på det antal ledige,

der fra uge 37 til uge 44 modtog det særlige

akutbrev fra a-kassen.

Der sker til stadighed forskydninger i antallet,

men aldersspredningen holder sig for-

Mange lønmodtagere bliver

utrolig hårdt ramt på pengepungen,

når de ryger ud af dagpengesystemet.

Mange risikerer

at stå uden indtægt. Derfor

bliver kontakten til a-kasse og

fagforening endnu vigtigere i

kampen for at vende tilbage til

arbejdsmarkedet.

I HK er der mulighed for at

bevare kontakten til a-kassen,

da medlemmer kan få frikontingent

og derved beholde fordelene

ved medlemskabet.

Fordelene er bl.a., at medlemmet

får dagpengeret fra

det øjeblik, der igen er arbejdstimer

til ny dagpengeret. De

timer, man har arbejdet i perioden

som medlem af a-kassen,

kan tælles med. Så længe du er

gratis medlem, skal du huske

at være tilmeldt som jobsøgende

på jobnet.dk, og du må ikke

modtage offentlig forsørgelse.

Uden medlemskab af a-kassen

mister medlemmerne muligheden

for at få formidlet et

job af HK.

ansøgning

Frikontingent betyder i praksis, at

medlemmer kan få bevilliget gratis

medlemskab for seks måneder

ad gangen. Herefter kan det

forlænges ved en ny ansøgning.

Hvis et medlem først søger, efter

dagpengene er ophørt, får de

gratis medlemskab fra den dato,

HK modtager ansøgningen.

En anden mulighed er, at

man kan søge om nedsat fag-

mentlig nogenlunde konstant og underbygger

påstanden om, at når man har passeret det

halve århundrede, er arbejdsmarkedet ikke

særlig interesseret i ens arbejdskraft!

Den seneste statistik, inden bladet gik i

trykken, peger på, at ca. 950 af HK/Sjællands

medlemmer er i fare for at miste retten til dagpenge

med udgangen af september 2013.

Nedenfor en opgørelse over, hvem der har

modtaget udfaldsbreve fra HK/Sjælland.

Opgørelsen dækker perioden uge 37 til og

med uge 44.

Ingen ret til dagpenge, men stadig

medlem via frikontingent

den 1. januar mister

hundredvis af medlemmer

deres dagpengeret,

og deres økonomi ligger

i ruiner. men det er

muligt at søge fritagelse

for kontingent til

a-kassen og fagforening

4 hk bladet sjælland december 2012

foreningskontingent, hvis man

ikke opfylder betingelserne

for frikontingent. Det kan

ligeledes bevilges i en periode.

I kan finde linket til ansøg-

ningen her:

mithk.dk/nedsatkontingent

oVer 50 år

Særlige forhold gælder for

medlemmer, hvor dagpengene

er ophørt, efter de er blevet 50

år. Her bør man kontakte sin

lokale afdeling for at blive vejledt

om mulighederne.

alder mand Kvinde i alt

60 + 16 36 52

50 - 60 52 185 237

40 - 50 29 138 167

30 - 40 25 104 129

20 - 30 22 49 71

i alt 144 512 656

Kære

udfaldstruede

hk/Sjælland

kontakter ledige med

risiko for at miste

dagpengene

Der kommer nye til hver

eneste uge!

Der er desværre mange

ledige medlemmer i HK.

Også for mange. Alt for

mange af dem er i risiko for

at miste deres dagpenge,

fordi de er langtidsledige.

I et forsøg på at hjælpe

dem har HK/Sjælland i de seneste

uger skrevet ud til alle

i risikozonen med et tilbud

om en ekstraordinær sam-

tale med en af afdelingens

uddannelseskonsulenter.

Formålet er i fred og ro at

afsøge mulighederne på ud-

dannelsesområdet, fortæller

uddannelseskonsulent Søren

Christensen.

”Det er, som om at det er

lidt mere trygt for de ledige,

at det sker her i afdelingen,

end når det er a-kassen eller

jobcentret, der indkalder,”

konstaterer han efter de

første samtaler.

Har du brug for en samtale,

kan du kontakte HK/-

Sjælland på dette særnummer,

som er oprettet til

formålet: 3364 1670.


Unge i dag er vokset op med

pc’ere, bærbare computere og

smartphones. Det er dem, de

har brugt til at holde kontakt

til omverdenen og tilegne sig

viden fra. Den virtuelle verden

er for dem lige så naturlig, som

avisen var det for deres bedsteforældre.

Og bogen for deres

forældre.

Men det er stadig bogen, der

er det foretrukne værktøj, når

de unge støder ind i en ungdomsuddannelse!

Det forsøger CELF i Nykøbing

F. at gøre op med. Eller

i hvert fald forsøger at bryde

mønstret ved at udstyre eleverne

i en nystartet businessklasse

med hver en iPad.

30 stk. er der købt.

ny dimension

Og hvad så? Om bogstaverne

står på en skærm eller i en bog

er vel lige fedt, vil skeptikerne

måske sige.

Korrekt. Men iPad’en giver

så mange flere muligheder for

at supplere undervisning og

løsning af hjemmeopgaver

med film, tegninger, fotos,

lyd og præsentation, at bogen

kommer til kort.

Bogen er blevet et supplement

til alle de andre muligheder,

og den er stadig til stede

i klasselokalet. Dog kun i ganske

få eksemplarer og placeret

i reolen, hvis nu der skulle opstå

et behov, som iPad’en ikke

kan tilfredsstille.

Per Mortensen, lærer på

CELF, og lærer i samfundsfag,

hvor iPad’en som det foreløbig

eneste fag er fuldt integreret i

undervisningen, er begejstret

for mulighederne, som han har

dyrket i flere år.

”Undervisningen har fået

en ny dimension, der svarer til

de unges hverdag. Jeg kan som

underviser være aktuel og bede

eleverne forholde sig til aktuelle

emner. Fx sende dem en optagelse

af en tv-udsendelse og bede

dem om at forholde sig til de

synspunkter, der bliver luftet.”

”Eleverne kan omvendt komme

i kontakt med mig og stille

uddybende spørgsmål, ligesom

de nemt kan aflevere opgavebesvarelser.

De kan kreere præsentationer

af deres opgaver. I det

hele taget er det et fremragende

værktøj i undervisningen, og jeg

tror, at flere og flere lærere vil

Undervisning og fremtiden | HK/Sjælland

Google-generationen

gøres klar til den

virkelige verden

bogen er sat på hylden – men ikke kasseret – til fordel for en iPad i business-klasse på celF

Camilla Stechnik (t.v.) og Sofie Christensen er to af eleverne, der som

de første har fået en iPad til rådighed i undervisningen på CELF.

Foto: Frank Jørgensen.

tage det til sig, når vi har overvundet

vores nervøsitet.”

inVolVerende

”Det er et stort fremskridt undervisningsmæssigt,

da metoden

involverer eleverne meget

mere. De har nemmere ved at

forstå problematikkerne, og de

udvikler et læringsfællesskab,

de kan tage med sig ud på arbejdspladserne.”

Han kalder undervisningsformen”selvværds-stimulerende”

på baggrund af de erfaringer,

han har høstet tidligere år.

Unge, der var blottet for

selvværd eller lå langt nede

med hensyn til selvværd, blomstrede

op og blev aktive medspillere

i klasselokalet – i stedet

for at falde fra og droppe ud.

forspring

”Efter min opfattelse bliver

denne virtuelle verden virkeligheden

i detailhandlen om ganske

få år, og hvis man ikke behersker

teknologien, får man

det svært. Med andre ord giver

vi vores elever et forspring i forhold

til de jævnaldrende, som

ikke får samme tilbud,” forudser

han.

Gevinsten ved at arbejde

med iPads i undervisningen

er således også, at de unge får

en langt større baggrund for at

arbejde i den virkelighed, som

formentlig bliver deres ude i

den virkelige verden.

CELF er ifølge Per Mortensen

frontløber med hensyn til

undervisning via iPads. Han

er således inviteret til at holde

foredrag rundt om hos kollegaer

for at dele ud af sine erfaringer.

Senest var han og et hold

elever med på uddannelsesmessen

i Bella Centret i begyndelsen

af november.

efteruddannelse

Per Mortensen tror også, at un-

dervisningsformen bliver frem-

tidens svar på efteruddannelse.

”Ressourcerne til efteruddannelse

reduceres rundt om

på arbejdspladserne. Det er for

dyrt at sende medarbejdere afsted,

og man kan ikke undvære

dem gennem længere tid. Derfor

tror jeg, at iPad’en – eller

noget lignende – også vil vinde

indpas på en stor del af det område,”

vurderer han.

hk bladet sjælland december 2012 5


HK/Sjælland | Besparelser i Statsforvaltningen

Chokerede HK’ere

giver fru Vestager

et godt tilbud

Smid ikkE vorES komPETENCEr ovEr bord, mEN Lad oS arbEJdE digiTaLT,

LydEr oPFordriNgEN TiL dEN radikaLE økoNomi- og iNdENrigSmiNiSTEr

Der var medarbejdere på Stats-

forvaltningen i Nykøbing F.,

som gik grædende hjem torsdag

den 25. oktober 2012.

De var chokerede. Ikke over

at deres statslige arbejdsplads

skulle spare. Det vidste de. Og

de havde forståelse for det, men

det er måden, hvorpå besparelserne

skal ske, der chokerede

og gjorde mange kede af det.

Fem selvstændige arbejdspladser

med hver sin ledelse skal

erstattes af én landsdækkende

virksomhed, der godt nok spredes

ud over landet, men som kan

betyde, at de opgaver, man i dag

har og har specialiseret sig i,

skal løses et helt andet sted.

En god og tryg hverdag blev

udskiftet med udsigten til en

usikker fremtid. For hvis man

arbejder i Nykøbing F. og ens

arbejdsopgaver fremover skal

En effektiviseringsrapport udarbejdet af

Økonomi- og Indenrigsministeriet peger

på, at der fremover kun skal være én

statsforvaltning og dermed én ledelse.

Det betyder, at mellem 350 og 400 medarbejdere

i Statsforvaltningen skal flytte

arbejdsplads. Det svarer til ca. halvdelen

af medarbejderne i dag. Samtidig skal der

skæres ca. 100 stillinger væk.

6 hk bladet sjælland december 2012

Hk’erne på Statsforvaltningen i Nykøbing F. er mildt sagt ikke begejstrerede ved tanken om at stå ved

valget: Flytning eller ledighed! Sacha kallestrup, maria Larsen, anne kjøller Christoffersen, Stine dehn

Wassilefsky, Jens mortensen, bent Egholm Nielsen, Sabina Camilla Hansen, marianne g. Christensen,

Laila Hornhaver, dorte Wiborg Henriksen, Linda bruun Jensen, inge Lise markersen, maria michelle

Jørgensen og anette Stang-Pedersen.

udføres i Aabenraa eller på

Bornholm, så nytter det næppe

meget, at man får tilbudt at

flytte med.

Det er ikke realistisk, og statsforvaltningen

og dermed borgerne

kommer til at mangle den

viden og de kompetencer, som

alle HK’ere skal flytte

Forhistorien: De tidligere statsamter

blev nedlagt i forbindelse med kommunal-

reformen og erstattet af fem statsforvaltninger.

Én i hver region. I Region Sjælland

har Statsforvaltningen hovedkontor i

Nykøbing F., med en afdeling i Ringsted.

Tilsammen er der 109 årsværk med 79 i

Nykøbing F. og 30 i Ringsted. Det antal

skal ifølge planen reduceres til 51.

de nuværende medarbejdere har,

spår Anette Stang-Pedersen, der

er tillidsrepræsentant for HK’erne

i Statsforvaltningen Sjælland.

Det betyder, at hele HK-gruppen skal

flyttes til enten Ringkøbing, Bornholm,

Aalborg eller Aabenraa. Og at hovedkontoret

i Nykøbing F. fremover kun vil være bemandet

med jurister og måske et par HK’ere.

Statsforvaltningerne behandler sager

om fx separation og skilsmisse, samvær,

navneloven, ægtefællebidrag, børnebidrag,

forældremyndighed, værgemål,

opholdstilladelser og er sekretariat for

Det Sociale Ankenævn og Beskæftigelses-

ankenævnet.


anette Stang-Pedersen har

ikke ros tilovers for processen

frem mod den nye struktur,

idet medarbejderne ikke blev

taget med på råd.

Fotos: Frank Jørgensen.

et godt tilBud

”Derfor foreslår vi nu ministeren,

at hun gør brug af de kompe-

tencer, staten har investeret i os.”

”Sagen er, at vi i Statsforvaltningen

Sjælland har gennemført

et pilotprojekt med digitalisering.

Al papir er afskaffet.

Vi arbejder rent digitalt nu.”

”Vi er dermed uafhængige

af at sidde et bestemt sted for at

løse vores opgaver. Vi kan have

hjemmekontor i Nykøbing og

kontorchef hvor som helst i

landet, når blot vi har adgang

til internettet.”

”Vi kan sagtens forstå, at der

er besparelser at hente ved kun

at have én ledelse. Og vi kan også

godt forstå, at ministeren som

politiker ikke kan leve med de

forskellige behandlingstider for

sagerne. Vi har også forståelse

for, at der skal spares. Men vi

kan ikke forstå, hvorfor der nu

skal opbygges nye administrative

enheder, når det med digitaliseringen

er unødvendigt.”

”Brug den digitale landevej.

Det er vores opfordring til ministeren,”

siger Anette Stang-

Pedersen, som også er overbevist

om, at det er en langt

billigere måde at gennemføre

effektiviseringen på.

sKaBer et dynd af sager

Hvis målet med effektiviseringen

er at støtte udvalgte områder

i det såkaldte Udkantsdanmark,

så bør ministeren sige

det åbent og samtidig fortælle

borgerne om konsekvenserne,

tilføjer hun.

”Det vil tage flere år at komme

ud af det dynd, som effektiviseringen

vil skabe, fordi

der uvægerligt vil ske tab af

kompetencer, hvis effektiviseringen

sker på den måde, som

regeringen har foreslået.”

De fem statsforvaltninger har i flere år kæmpet

med dårlig økonomi og har siden 2009

måttet leve med midlertidige bevillinger.

Bevillingerne til statsforvaltningerne er faldende,

og samtidig vokser både mængden af

sager og sagernes kompleksitet.

Oven i den økonomiske udfordring er det

dokumenteret, at de fem selvstændige regionale

enheder har betydet, at borgerne har skullet

finde sig i meget forskellige sagsbehandlingstider

og sagsgange i hver af landets fem regioner.

For eksempel tager det i dag 39 uger at få

en sag behandlet ved Beskæftigelsesankenævnet

i én region og 10 uger i en anden region.

Regeringens forslag til ny struktur for

statsforvaltningerne vil kort fortalt betyde, at:

- De fem statsforvaltninger får én fælles ledelse

med hovedkontor i Aabenraa.

- Statsforvaltningerne får på den måde en

enklere ledelsesstruktur og én samlet administration.

- De sager, der forudsætter, at borgerne

møder op hos statsforvaltningen, behandles

fortsat i hver af landets fem regioner med i alt

otte centre. Det kan eksempelvis være sager

om forældremyndighed, samvær og bopæl.

- Opgaver, der ikke kræver direkte borgerkontakt,

samles og specialiseres. Ud over den

fælles administration i Aabenraa er der bl.a.

lagt op til et fælles callcenter på Bornholm,

en fælles journaliseringsenhed i Ringkøbing,

Besparelser i Statsforvaltningen | HK/Sjælland

”Det ved jeg, fordi det netop

var den proces, vi gennemgik, da

14 statsamter blev nedlagt for 6

år siden og erstattet af fem statsforvaltninger.

Det var vanskeligt

at skaffe kvalificerede medarbejdere

til at erstatte dem, der

ikke kunne eller ville flytte med.

Sagerne hobede sig op. Der stod

stabler af kasser med ubehandlede

sager. Det tog år at komme

gennem dem, fordi nye medarbejdere

først skulle læres op.

Det er de blevet nu, og så vil man

bryde det hele op igen.”

”Det vil få alvorlige konsekvenser

for borgerne,” forudser

hun.

Sidste nyt fra regeringen er, at

kontoret i ringsted ikke lukkes.

det vil betyde, at kontoret

i Nykøbing F. skrumper yderligere

ind, når de 30 årsværk

vedrørende Familieretsafdelingen

ikke kommer til Nykøbing F.,

men bliver i ringsted.

miNiSTErENS ForkLariNg:

- Derfor skal der

effektiviseres og spares

at byggesager fremover varetages i Nykøbing

Falster, bidragssager i Ringkøbing og det

kommunale tilsyn i København.

- Behandlingen af klager, der i dag vare-

tages af Beskæftigelsesankenævnene og De

Sociale Nævn, bliver overført til Ankestyrelsen,

og de to ankeinstanser, der findes i dag, slås

sammen til én. Dermed kommer klagestrukturen

i højere grad til at minde om klagesystemet

på andre områder, hvor der også er én klage-

instans. Opgaverne under den nye klagestruktur

vil gradvist blive samlet i Aalborg.

- En række regler bliver forenklet, for eksempel

så ægtepar fremover kan blive skilt

uden først at blive separeret. Samtidig indføres

og forhøjes visse gebyrer, så borgerne

fremover selv skal betale en del af den administrative

udgift, hvis de for eksempel vælger

at få genbehandlet en sag om børnebidrag.

Gebyret for skilsmisse reguleres fra 500

kr. til 900 kr. Det har ikke været reguleret

siden 1992.

- Afdelingskontorerne i Ribe og Ringsted

nedlægges. Til gengæld får borgerne mulighed

for selv at vælge, hvilket center de vil anvende.

I dag skal borgerne henvende sig inden

for den region, de tilhører.

- Statsforvaltningerne beskæftiger i dag

knap 700 årsværk samlet. Når løsningen er

indfaset, vil det være cirka 600 årsværk. Indfasningen

løber frem til 2016.

hk bladet sjælland december 2012 7


HK/Sjælland | HK’ere fik peptalk

en stor flok løvemødre

og en tidligere jægersoldat

Nicolai moltke-leth var stærkt underholdende, provokerende, men også inspirerende for 300 kommunale

hk’ere, der fik noget at tænke over

Du ser, hvad du ønsker at se.

Du hører, hvad du ønsker at høre.

Du føler, hvad du ønsker at føle.

Du søger tryghed og kontrol.

Den største begrænsning i dit liv er

din egen overbevisning om, at det

ikke kan lade sig gøre.

Ovenstående var blot nogle

få af de udsagn, som Nicolai

Moltke-Leth kom med, da han

stod på scenen foran en stor

forsamling HK’ere.

Nicolai Moltke-Leth er tidligere

jægersoldat, sociolog og

stærkt optaget af at ændre vores

skolesystem. Og så var han

provokerede og inspirerende

for de ca. 300 ”løvemødre”, der

sad på rækkerne foran scenen i

den stopfyldte sal.

Det var på Hotel Hvide Hus

i Køge. De var inviteret af HK/-

Kommunal Sjælland, og de

havde – som lovet af sektorformand

Michael Rosenberg –

smil på læben, da den tidligere

jægersoldat efter næsten to timers

enetale slap dem fri.

Det VAR underholdende, så

smilet var berettiget, men under

underholdningen lå den pro-

vokerende sandhed, at vi sætter

begrænsninger op for os selv.

Nej, han er ikke i gang med en

bøn. det var ikke en prædiken,

Nicolai moltke-Leth holdt for de

ca. 300 Hk’ere, men en opfordring

til at ”være herre over sin

egen tilværelse, fordi der er kun

dig selv til at ændre den!”

8 hk bladet sjælland december 2012

Hold om hinanden. vær ikke nervøse, lød opfordringen til forsamlingen, som under muntre hyl straks tog

mod udfordringen. Fotos: Frank Jørgensen.

Vi har derfor kun os selv at takke,

hvis vi ikke ændrer vores liv,

hvis vi ikke er tilfredse med det!

”Spørgsmålet er kun, hvad du

er villig til at investere i dig selv.”

”Det er den attitude, du vælger

at møde verden med, der

bestemmer, hvilken hylde du

lander på,” var et par andre af

hans provokerende påstande.

løVemor ønsKer Kontrol

Nicolai Moltke-Leth brugte i sit

oplæg billedet af en løvemor til

at illustrere sine udsagn. Løvemoren

søger tryghed og kontrol

og reagerer først, når hun

er truet.

På samme måde søger vi

tryghed og kontrol, selv om vi

måske tror det modsatte.

En skov af hænder røg i hvert

fald i vejret, da han ud i forsamlingen

spurgte, hvor mange der

ønsker udfordringer.

Da han en halv time senere

på ny spurgte ud i forsamlingen,

hvem der kunne tænke

sig at komme op på scenen og

stille sig ved at siden af ham,

var det færre end en håndfuld

hænder, som blev rakt op!

”Og jeg bad jer end ikke om

at komme herop, men kun om I

kunne tænke jer at komme herop,”

konstaterede han med et

smil, da ønsket om udfordringer

blev pillet fra hinanden!

tag Kontrol

oVer nøglehullet

Nicolai Moltke-Leth mener, at

vi ser verden gennem et nøglehul.

Vi kan ikke se alt, men hvis

vi tager kontrol over nøglehullet,

er det os selv, der bestemmer,

hvad vi vil se. Om vi vil se

begrænsninger. Eller om vi vil

se muligheder. Om vi vil se det

negative. Eller det positive.

”Al menneskelig adfærd

er styret af ønsket om at opnå

glæde eller undgå smerte.”


En løvemor smider trygheden

over bord, hvæsser kløerne

og går til angreb – måske på

tilværelsens evindelige ensformighed.

Taknemlighedsdagbogen har rod i begrebet

positiv psykologi, der er et forholdsvist

nyt begreb, hvor man kort fortalt

fokuserer på de ting i livet, der gør

dig glad og mere tilfreds med din tilværelse.

Og det kan trænes, bl.a. ved hjælp

af nedenstående syv udsagn.

• Tænk på løsninger i stedet for

problemer.

”Det negative har for de fleste

større betydning end det

positive, fordi det negative kan

slå dig ihjel.”

”Hvordan får jeg så ændret

fokus fra det negative til det

positive? Du kan bruge piller.

Du kan tage på kursus i fx

mindfullness eller meditation.

Eller du kan lære bevidst at

styre dit nøglehul,” sagde han

og lagde ikke skjul på, at han

har valgt den sidste løsning

og nævnte ”taknemlighedsdagbogen”

som et godt værktøj.

Et værktøj, han selv havde

smilet lidt af, da han blev præsenteret

for det, fordi det var

sådan en ”Alt-for-damerneting”.

Alligevel havde han prøvet

det.

HK’ere fik peptalk | HK/Sjælland

Taknemlighedsdagbogen

er et ganske enkelt redskab. En

lille notesbog, hvor man hver

aften, inden man lægger sig til

at sove, noterer tre ting der har

gjort en glad den dag.

”Selv på en dårlig dag er der

sket gode ting,” understregede han.

• Tro ikke på enhver negativ tanke du får.

Tænk i stedet på noget, der gør dig glad.

• Udvikl en positiv måde at forklare ting

på. Optimister er gladere, og man kan

lære optimisme.

• Praktisér taknemlighed. Vær glad for

de små ting i tilværelsen. At du har

varmt vand i hanen. At bilen starter. At

du er til.

maja Larsen og Jane S. Petersen var to af tilhørerne til Nicolai

moltke-Leths peptalk til de kommunalt ansatte Hk’ere, og de

giver ham ret.

”vi er nok for tilbøjelige til at se det negative tydeligere end det

positive i hverdagen,” erkender de.

”Så på den måde har aftenen udover at være stærkt underholdende

også været et wake up call. vi har fået noget at tænke

over,” sagde de umiddelbart efter, klapsalverne havde lagt sig.

kedeligt var det ikke. der var

plads til mange smil undervejs,

men også til eftertænksomhed

og måske genkendelse.

Efter et par uger konstaterede

han, at han umærkeligt var

begyndt at fokusere på de ting,

der glædede ham i dagens løb

og var begyndt at tænke mere

positivt.

”Så det har effekt,” sagde

han.

”Og så tager det ikke mere

end 2-5 minutter at gøre det

dagligt, men det kan ændre

dit liv afgørende,” sagde han

til forsamlingen af løvemødre,

som kvitterede med taktfast

bifald.

Syv positive måder at tænke på

• Pas din krop. Hvad der er godt for din

krop, er godt for din hjerne.

• Dyrk de gode kontakter. Udsæt ikke

et opkald til en god ven. Brug kvalitetstid

sammen med dem, du holder af.

Afvis rygter.

• Gør dine venner og familie glade.

Smil og kram har effekt.

hk bladet sjælland december 2012 9


HK/Sjælland | HK og Udbetaling danmark

”Det er en

helt ny verDen”

1.000 aNSøgErE TiL 60 JobS i UdbETaLiNg daNmark i vordiNgborg

”Vi er kommet til en helt ny verden.

Her holder man, hvad man

lover. Man gør, hvad man siger.

Tidsplaner bliver overholdt. Vi

har alle fået en personlig invitation

til i dag. Vi glæder os til

at komme i gang.”

Det var nogle af de spontane

reaktioner fra HK’ere, der er på

vej til at forlade den kommunale

arbejdsplads til fordel for

et job i Udbetaling Danmark,

som har placeret et af sine fem

centre i Vordingborg.

Fra offentlig til privat ansat,

men ikke til en hvilken som

helst privat arbejdsgiver. Udbetaling

Danmarks fem centre

drives af ATP, der er kåret som

Danmarks bedste arbejdsplads.

Og efter reaktionerne at

dømme er det ikke ufortjent.

”Vi har i hvert fald fået en

velkomst, der overgår vores

forventninger,” blev det sagt

af bl.a. Anette Sparholt, Lene

Rasmussen, Kirsten Krebs,

Birgitte Larsø og Birgit Thrane,

der alle siger farvel til Vordingborg

Kommune for at begynde

i Udbetaling Danmarks afde-

10 hk bladet sjælland december 2012

ling i Vordingborg 1. marts

næste år.

At de som ansatte i en privat

virksomhed selv kommer til

at betale deres frokostpause i

fremtiden i modsætning til nu,

synes kun at være et mindre

problem, selv om det betyder

2,5 times længere arbejdstid

pr. uge. Fordelene og det indtryk,

de allerede har fået af ATP

som arbejdsgiver, overskygger

den ulempe, er de enige om.

De fem var blandt de flere

hundrede gæster, der deltog

i indvielsen af Udbetaling

Danmarks hus i Vordingborg

tirsdag den 6. november.

opgaVerne

Huset bliver rammen om i første

omgang ca. 230 medarbejdere.

Det antal vil blive reduceret,

da målet med etableringen

af Udbetaling Danmark er at

spare 300 mio. kr. om året på at

løse den opgave, som kommunerne

hidtil har løst.

Der var frem til 1. oktober

i år ca. 1.500 medarbejdere

rundt om i kommunerne, der

direktør marianne knudsen klar med saksen og klippet i den gule

snor, som markerer, at Udbetaling danmarks center i vordingborg er

åbnet. Fotos: Frank Jørgensen.

bygningen, der inden længe er

rammen om mere end 200 arbejdspladser

– den største, nye

private arbejdsplads i vordingborg

i mange år.

var beskæftiget med udbetaling

af folkepension, førtidspension,

boligstøtte, barselsdagpenge

samt familieydelser.

Ved at lægge opgaverne ud

til Udbetaling Danmark er forventningen,

at opgaven kan løses

af ca. 1.000 medarbejdere.

De 1.500 medarbejdere er

alle blevet tilbudt at flytte med

over i Udbetaling Danmark.

Det har ca. 1.000 sagt ja til.


orgmester Henrik Holmer overrakte et billede af en lokal kunstner.

det skal symbolisere håbet om et frugtbart samarbejde.

Resten er rekrutteret – eller er

ved at blive rekrutteret. Og interessen

er overvældende.

Til de sidste 60 jobs i Vordingborg

er der kommet ca.

1.000 ansøgere!

en spareøVelse

Etableringen af Udbetaling

Danmark og flytningen af opgaverne

fra den kommunale

sektor til den private er – trods

den festlige indvielse og borgmesteren

i Vordingborg, Henrik

Holmers, varme velkomst

til 230 nye arbejdspladser – en

spareøvelse.

Og det slutter næppe her, for

som Carsten Bodal, ATPs chef

for kundeservice, sagde i sin

velkomsttale, så er han overbevist

om, ”at vi på sigt kan sende

mere end 300 mio. kr. tilbage

til kommunerne!”

Underforstået, at besparelserne

kan blive større.

Om det bliver tilfældet, kan

kun fremtiden vise, men ATP er

jo ikke alene kendt for at være

en god arbejdsplads, men også

at være en omkostningsbevidst

virksomhed.

Mange af de nyansatte - ca.

300 på landsplan - er eller bliver

således ansat i tidsbegrænsede

stillinger og må forlade

jobbene, når nye it-systemer

HK og Udbetaling danmark | HK/Sjælland

er indført og organisationen

kommet på plads.

Det rokker imidlertid ikke

ved den kendsgerning, at de tilbageblevne

arbejdspladser har

høj kvalitet, hvis ATP kan leve

op til de forventninger, der er

skabt, og som har medvirket til

at prisbelønne ATP som Danmarks

bedste arbejdsplads.

selVstyrende

”Vi tror på stordrift og er sikker

på, at pengene kommer. Og

vi er målrettet på at skabe gode

arbejdspladser, selv om jeg

også forudser, at der kommer

spændende diskussioner, når

der var rigtig mange store smil på hele ansigtet denne dag i vordingborg.

anette Sparholt, Lene rasmussen, kirsten krebs, birgitte Larsø og

birgit Thrane fik en lille rundvisning på deres kommende arbejdsplads,

som de glæder sig til at komme i gang på.

medarbejdere, som kommer fra

forskellige kulturer, skal skabe

en fælles kultur,” sagde han.

Han understregede, at de fem

centre skal være selvstyrende

og skabe deres egen kultur.

”Hillerød skal ikke kontaktes i

tide og utide,” forsikrede han med

en henvisning til, at ATPs hovedkontor

er placeret i Hillerød.

Bygningen og atps Værdier

Den daglige chef i Vordingborg,

Marianne Knudsen, kvitterede

for tilliden og glædede

sig over den nye bygning, der –

som hun sagde – afspejler ATPs

værdier: Der er højt til loftet;

der er plads til begejstring og

anerkendelse; og der skal leveres

toppræstationer.

Hun glædede sig også over,

at der i ansættelserne bliver levet

op til, at ATP påtager sig et

socialt ansvar og er med til at

tage vare på grupper, som har

svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Centret har således indledt

et samarbejde med Vordingborg

Kommune om den

såkaldte akutpakke, der skal

sikre et antal arbejdspladser til

ledige, der er ved at ryge ud af

dagpengesystemet.

hk bladet sjælland december 2012 11


HK/Sjælland | Kursustilbud til alle medlemmer af HK/Sjælland

Stress

onsdag den 12. december 2012

valbyvej 65, 4200 slagelse

i hK´s mødelokale.

Kurset starter kl. 8.30

med forventet afslutning kl. 16.00

Der er positiv stress, og der er negativ stress. Stress kan komme fra alle

områder af vores liv: Det personlige liv, fra arbejdet, fra parforhold og

familieforhold. Der er sammenhæng mellem disse områder. Når vi bliver

stressede, bruger vi de ressourcer, vi har til rådighed. Derfor: Jo mere vi

ved om, hvordan vi skal håndtere negativ stress, og jo flere redskaber

vi kender, jo bedre er vi til at modstå negativ stress i hverdagen.

Det kan du forvente af temadagen:

Du får kortlagt områder, der kan påvirke stress i din

dagligdag. Du får et overblik over dit stressniveau, dine

ressourcer og din livskvalitet. Du får en indsigt i hvad

din og dine kollegers forskellighed, og dermed forskellige

adfærd, kan betyde for stress. Ved hjælp af konkrete

stress- og personlighedsværktøjer får du sat fokus på

nødvendige ressourcer til at modstå og arbejde med

stress. Du får udarbejdet en konkret handleplan for at

undgå stress.

Indhold:

• Hvad er din adfærdsprofil

(DiSC)?

• Hvad er dit stressniveau?

• Forebyggelse af stress

• Livskvalitet

• Stresshåndteringsprofil

• Problemløsning, kommunikation,

fleksibilitet

• Ressourcer og stresshåndteri

ng

Kurset er gratis og du kan tilmelde dig på hk’s hjemmeside under

mit hk. log ind med dit cpr-nr. og din personlige hk pinkode eller

NemId, klik ind under arbejdsmiljø og indtast kursusnr. 2625-12-50-03.

Tilmelding senest den 3. december 2012.

der udbetales transportgodtgørelse, men ikke løntab for deltagelsen.

12 hk bladet sjælland december 2012

nej taK!

Yderligere oplysninger til

afdelingen på telefon 70 114 545.

Sjælland


To af HK’s markante skikkelser,

Jørgen Hoppe og Herdis

Poulsen, formand og næstformand

i HK/Handel, forlod det

faglige arbejde på årets kongres

i HK/Handel. Begge har

”overskredet sidste salgsdato”

– er faldet for HK’s interne aldersgrænse

– så det blev sidste

gang, de to stod på talerstolen.

Jørgen Hoppe blev siden afløst

af Per Tønnesen, mens Herdis

Poulsens stol vil stå tom i fremtiden.

Kongressen besluttede

nemlig, at sektoren skal klare

sig uden lønnet næstformand.

Kongressens åbningstale

blev holdt af finansminister

Bjarne Corydon, der reklamerede

for den akutpakke, som et

flertal i Folketinget ville vedtage

for at redde 12.500 ledige fra

at falde for dagpengegrænsen.

Jørgen Hoppe greb bolden i

sin beretning, hvor han beklagede,

at dagpengeretten er sat

ned fra fire til to år. En beslutning,

som bl.a. har medvirket

til, at mange ledige er kommet

i klemme og fået behov for

akutpakken!

Det er nu ikke den eneste

grund til problemet.

Siden HK/Handel sidst holdt

kongres, er 4000 virksomheder

gået konkurs. Næsten halvdelen

af de danske butikker har

underskud, og hver 4. butik er

HK/Handels kongres 2012 | HK/Sjælland

truet af konkurs. Detailhandlen

har det skidt under den

nuværende finanskrise, hvor

danskerne holder forbrugskronerne

i lommen.

Blandt andet derfor bliver

der færre fuldtidsstillinger og

flere deltidsstillinger i butikkerne.

Der bliver flere og flere

teenagere og løntilskudspersoner

til at passe butikkerne og

kun enkelte mellemledere og

få voksne, faguddannede fuldtidsansatte.

HK’s område er der fra

2009 og til 2011 sket en tredobling

i antallet af personer

i virksomhedspraktik og en

fordobling af løntilskudsjobbere,

fortalte Jørgen Hoppe.

Den afgående formand kunne

ikke undgå at komme ind på

Hk/Handel Sjællands deltagere

på Hk/Handels kongres i kolding

i oktober, hvor der blev sagt farvel

til et par markante skikkelser.

Farvel til

markant FormanD

teenagere og løntilskudspersoner

befolker den

danske detailhandel

en af de tabte kampe, nemlig

afskaffelsen af lukkeloven.

Han mener dog, at HK/Handel

har vist rettidig omhu ved at

tage højde for det gennem de

seneste 10 års forhandlinger

om overenskomster.

”Det ændrer dog ikke ved

den kendsgerning, at ansatte

i detailhandlen har problemer

med at forene familieliv med

arbejdsliv,” konstaterede Jørgen

Hoppe.

Kongressen vedtog et nyt

målprogram 2012-16, hvis overskrifter

er:

Større synlighed på arbejdspladserne.

Flere overenskomster.

Motivér til efteruddannelse.

Uddannelse af tillidsrepræsentanter.

Større fokus på arbejdsmiljørepræsentanter.

hk bladet sjælland december 2012 13


HK/Sjælland | Seniorordning

HK’er på nedtrapning

Ved forårets overenskomstfornyelse blev hk/Privat og arbejdsgiverforeningerne enige om at skabe

mulighed for, at ansatte, der har fem år til folkepensionen, kan gå ned i tid. det kræver dog lokal enighed

Der kan være mange grunde

til, at man ønsker at forlade arbejdsmarkedet

i etaper. At man

trapper arbejdstiden ned år for

år, jo tættere man kommer på

folkepensionen.

En ny seniorordning på det

private arbejdsmarked har

skabt bedre adgang til sådan

en mulighed, og gør det samtidig

lidt nemmere at få økonomien

til at hænge sammen.

- Seniorordningen giver med-

lemmerne nogle nye muligheder.

For nogen vil det betyde,

at de kan blive på arbejdsmarkedet.

For andre, at de kan

udskyde efterlønsalderen og få

14 hk bladet sjælland december 2012

glæde af den skattefrie præmie,

siger Kurt Jørgensen, formand

for HK/Privat Sjælland.

- Og selv om medlemmer,

der går på seniorordning, typisk

får mindre ind på pensionsopsparingen,

vil det samlede

regnskab oftest være til

deres fordel, fordi de bevarer

en almindelig lønindtægt i

længere tid. Det er også vigtigt

at understrege, at ordningen er

et frivilligt tilbud, tilføjer han.

pensionsBidrag og

fritValgsKonti Betaler

nedsat tid

Seniorordningen koster ikke

Generalforsamlinger

2013

18. marts 2013 PrivaT: hk/Sjælland, hersegade 13 i roskilde

19. marts 2013 handel: hk/Sjælland, Guldborgsundcentret 6

i Nykøbing F.

20. marts 2013 Kommunal: Zbc, handelsskolevej 3 i Næstved

20. marts 2013 sTaT: Zbc, handelsskolevej 3 i Næstved

alle generalforsamlingerne begynder kl. 19.00. Forud for generalforsamlingen

er sektorerne vært ved en aftenbuffet.

dagsordener bliver annonceret i afdelingsbladet i januar 2013.

HK/Stat Sjælland

inviterer til kompetence-eftermiddag

30/1 2013 kl. 16.00-20.00 i roskilde

– Hvordan får du dine

kompetencer til at matche

fremtidens krav?

Foredrag · oplæg · workshops · rådgivning · materialer · netværk

Program og tilmelding via Mithk.dk

arbejdsgiveren noget. Går en

medarbejder på seniorordning,

har han eller hun ret til at få ud-

betalt sit løbende pensionsbi-

drag minus administrationsom-

kostninger og fritvalgskontoen.

Pengene herfra kan bruges

til at finansiere den nedsatte

arbejdstid. Hvilke elementer,

man kan bruge til at finansiere

sin seniorordning, kan dog variere

fra overenskomst til overenskomst.

Ordningen trådte i kraft 1.

oktober 2012 og kræver, at der er

lokal enighed på arbejdspladsen.

Det betyder, at HK-tillidsrepræsentanten

og arbejdsgiversiden

indgår en skriftlig aftale.

Det er ikke nok, at den enkelte

medarbejder laver en aftale

med sin chef.

Hvis der er tale om en stor fyringsrunde,

hvor der kollektivt

er aftalt fratrædelsesaftale, er

det nok en velovervejet og færdigsyet

pakke. Men er man den

eneste, der fyres, skal man sørge

for at få fratrædelsesaftalen

kigget ordentligt efter i sømmene,

siger Sanne Aakermann

Østrup, faglig konsulent i HK/

Privat.

Det første, du skal gøre, er

at skaffe dig noget tid. At bede

om 2-3 dage er ikke urimeligt.

- Man skal ikke lade sig

presse til at skrive under for

hurtigt. Man er nødt til at få

vurderet konsekvenserne af af-

her KræVes

ingen loKalaftale

I HK/Privats overenskomster

mellem Tandlægeforeningen,

Dansk Kiropraktorforening

og Danske Fysioterapeuter er

der dog intet krav om, at der

skal indgås en lokalaftale,

fordi der sjældent er valgte tillidsrepræsentanter

på de arbejdspladser.

få hjælp i din hK-afdeling

Overvejer du, om en seniorordning

er en mulighed for dig, er

du velkommen til at kontakte

HK/Sjælland.

Her kan du få nærmere svar

på, om du er omfattet af en seniorordning,

og hjælp til at beregne,

hvad den kan betyde for

din fremtidige løn.

Pas på aftaler

om fratrædelse

talen. Og så bør man vende den

med sin tillidsrepræsentant eller

HK-afdeling, siger hun.

fordele og ulemper

En god idé er at skrive op i to

kolonner. Hvad får du tilbudt

i fratrædelsesaftalen? Og hvad

er dine rettigheder i en almindelig

opsigelse.

Fratrædelsesordningen skal

være bedre, hvis der skal være

nogen idé i at indgå den.

Det kan være, at du kan få mere

uddannelse, hjælp til jobsøgning

eller en ekstra godtgørelse.

Og så kan du aftale, om du

vil fritstilles eller ej.


Seniorklubberne

seniorformænd

Vestlolland

May Brit Horst

Tlf.: 5492 3531

may-brit@horst.dk

Onsdag d. 12. december

kl. 13.00: Julefrokost.

Onsdag d. 9. januar kl. 14.00:

Tidl. kammertjener Anker

Andersen fortæller om sit

arbejde i kongehuset.

Onsdag d. 13. februar

kl. 14.00: Ikke fastlagt,

men vi arbejder på en tur

i Søllested Bio.

Onsdag d. 13. marts kl. 14.00:

Generalforsamling.

Alle arrangementer finder

sted i NIC-cafeen, Nakskov

Idrætscenter.

Tilmelding til Connie

Andersen, tlf. 54924204

eller Marianne Rasmussen,

tlf. 21248675.

midtlolland

Christine Vedel

Tlf.: 5470 5663

Mail: c.vedel@smilemail.dk

Se klubbens arrangementer

på www.hk.dk/sjaelland under

menupunktet ”Seniorklubber”.

nyKøBing f.

Ane Lise Hansen

Tlf.: 5443 9593

Mobil: 4018 1493

anelise@dlgpost.dk

Torsdag d. 17. januar kl.

14.00-ca. 17.00: Bankospil i

HK, Guldborgsundcentret 6.

holBæK

Lilian Faber

Tlf.: 5944 3271

Mobil: 2046 8744

lfa@lic-mail.dk

Se klubbens arrangementer på

www.hk.dk/sjaelland under

menupunktet ”Seniorklubber”.

VordingBorg

Mogens Hansen

Tlf.: 2032 2399

601@mail.dk

Se klubbens arrangementer på

www.hk.dk/sjaelland under

menupunktet ”Seniorklubber”.

næstVed

Peder Sass

Tlf.: 5550 1417

peder.sass@mailme.dk

Onsdag d. 16. januar: Bevar dit

kørekort v/en kørelærer.

Onsdag d. 30. januar: Borgmester

Carsten Rasmussen.

Tilmelding skal ske 8 dage

før arrangementet til

elweb@stofanet.dk

tlf. 60729580.

Vores møder afholdes kl.

14.00-16.30 på Holsted Sognegård,

Holsted allè 1, Næstved.

slagelse

Keld Runge Poulsen

Tlf.: 5852 1515 – helst kl. 8-9

hkseniorklubslagelse@

stofanet.dk

Se klubbens arrangementer på

www.hk.dk/sjaelland under

menupunktet ”Seniorklubber”.

Køge

Johannes Renleff-Madsen

Tlf.: 5665 3866

hkseniorkoege@gmail.com

Se klubbens arrangementer på

www.hk.dk/sjaelland under

menupunktet ”Seniorklubber”.

rosKilde

Inger Juel Hansen

Tlf.: 4636 3591

Mobil: 2713 8590

ingerjuel1945@hotmail.com

Mandag d. 3. december kl.

12.30: Julefrokost på Restaurant

Toppen.

Mandag den 14. januar 2013

kl. 12.00: Foredrag i HKhuset,

Hersegade 13. Spisning

af medbragt mad. Derefter vil

Sygeplejerske Susanne Duus

fortælle om sit ophold og

arbejde på Grønland. Kaffe

og brød i pausen. Tilmelding

senest 4. januar.

KalundBorg

Lilian Marie Kristensen

Tlf.: 5950 8422

hlk.sand13@ka-net.dk

Se klubbens arrangementer på

www.hk.dk/sjaelland under

menupunktet ”Seniorklubber”.

Opslagstavlen | HK/Sjælland

Information om

EFTER

LØN

Overvejer du at gå på efterløn?

Så er der sikkert allerede dukket mange

spørgsmål op.

Nu kan du få svar på dine spørgsmål, når

HK/Sjælland orienterer om regler og muligheder

i efterlønsordningen. På møderne vil vi fortælle om

efterlønsbevis, efterløn og skattefri præmie.

NYKØBING F.

mandag den 21/1 2013 kl. 17.00-19.00

Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing Falster

ROSKILDE

mandag den 28/1 2013 kl. 17.00-19.00

Hersegade 13, 4000 Roskilde

SLAGELSE

onsdag den 30/1 2013 kl. 17.00-19.00

Valbyvej 65, 4200 Slagelse

Der serveres kaffe/te og en sandwich ved møderne.

Du er velkommen til at tage din ægtefælle/samlever med.

Tilmelding nødvendig, da der er begrænsede pladser.

Tilmelding til

arrangementet skal ske

på www.mitHK.dk

Sjælland

hk bladet sjælland december 2012 15


HK/Sjælland | Comeback på arbejdsmarkedet

”Fra ledig til

FaSt arbejde”

oPLEvELSEN Er, aT ”dEr Er rULLET EN rød LøbEr Ud For oS”

Lasse Nerup er overstrømmende begejstret

for sin nye arbejdsplads, Udbetaling

Danmark, hvor han er blandt pionererne,

som begyndte 1. oktober.

Lasse kommer fra ejendomsmæglerbranchen,

men var blevet ledig. Derfor

blev han sammen med en halv snes andre

16 hk bladet sjælland december 2012

ledige sendt på kursus hos ATP i Hillerød

for at teste ATPs uddannelsesforløb med

henblik på at sætte sig ind i lovgivningen

om familieydelser.

Udbetaling af familieydelser var den

første opgave, Udbetaling Danmark skulle

overtage fra kommunerne.

Lasse Nerup kan næsten ikke styre sin begejstring over sin nye arbejdsplads, som har

mødt ham med åbenhed, tillid og anerkendelse. Foto: Frank Jørgensen.

Allerede på kurset fik Lasse et så godt

indtryk af ATP, at han søgte et af de ledige

job i Vordingborg.

”Og så er jeg så heldig, at jeg er en

mand,” siger Lasse med henvisning til,

at ATP har en hensigtserklæring om ligestilling

i sin ansættelsespolitik. Herunder

ligestilling mellem kønnene.

Og det blev hans chance for et come-

back på arbejdsmarkedet, vurderer han.

Det er nu næppe det alene, der har

ført til en fast ansættelse i det nye center

i Vordingborg, hvor han ved indvielsen af

centret sammen med det store flertal af

kvindelige kollegaer glædede sig over at

være kommet ind i varmen.

”Jeg synes faktisk, der er rullet en rød

løber ud for os, der er blevet ansat,” siger

han med henvisning til de forventninger,

ATP har skabt hos ham og hans kollegaer

om en god arbejdsplads.

”Det er den bedste arbejdsplads, jeg

har været på,” tør han godt sige, selv

om han kun har været ansat i en god

måneds tid.

”Jeg synes, det er imponerende uddannelsesmuligheder,

vi som medarbejdere

har adgang til og opfordres til at bruge

til både faglig og personlig udvikling,”

siger Lasse med et stort smil og en forventning

om, at ”her bliver jeg i mange

år, fordi her bliver man påskønnet for

sin indsats.”

Han har også med fornøjelse sat sig ind

i kantinens fristelser og opdaget motionsrummet

i kælderen.

”Det er en god kantine, fri for de sædvanlige

sukkerbomber, som får blodsukkeret

til at stige eksplosivt med deraf følgende

”nedtur” i løbet af eftermiddagen.

På alle måder synes jeg, at ATP lever op til

udsagnet om, at hvis man behandler sine

medarbejdere godt, så præsterer de også

godt,” vurderer Lasse.

More magazines by this user
Similar magazines