KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

KlubNyt

Nr. 1 · Februar 2007 · Medlemsblad for Sønderjyllands Golfklub

Hov, må man overhovedet

tee så højt op?


REDAKTIONSUDVALG:

Leif Frederiksen (ansv.)

Leif Mogensen

Thomas Idea

Per Feldskov

Ellen Freilev

Flemming Borcher

KlubNyt

REDAKTIONENS ADRESSE:

Sønderjyllands Golfklub

Golfbanevej 3

6360 Tinglev

Tlf. 74 68 75 5 . Fax 74 68 75 05

E-mail: sonderjylland@mail.dk

www.sdj-golfklub.dk

Medlems-tlf. 74 68 83 43

Oplag: 600

TILRETTELÆGGELSE/

PRODUKTION:

PJ SCHMIDT,

Vestermarksvej ,

6 00 Aabenraa

Tlf. 74 6 5 49

Fax 74 6 4

E-mail: aab@aab-tryk.dk

Deadline for næste nummer er

den 7. maj 007.

Forsiden:

Se regelspalten side 27.

Foto: Flemming Borcher.

Indholdsfortegnelse:

Formandens drive ...................... 3

Stikord fra generalforsamlingen . 6

Klubberne i klubben .................

Banekontrol .............................. 3

Medhjælp ................................. 5

Vi glæder os til at

komme i gang ........................... 6

Baneudvalget orienterer ........... 8

Dr. Ingrid Turnering ...................

Nyt varmesystem i klubhuset ...

Sekretariatet orienterer ............. 3

Nyt fra juniorudvalget ............... 5

Regelspalten ............................. 7

Pro'ens Tips ............................. 8

MODEL

SYSTUEN

Syning af festtøj,

kjoler, bukser

og dragter.

Ændring af

herre- og dametøj.

v/dameskrædder Aase Langschwager

Farverhus 93 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 57 09


F O R m A N D E N S D R I V E :

Opbakning til en

offensiv klubstrategi

På klubbens generalforsamling blev

der givet enstemmig opbakning til

bestyrelsens forslag om en offensiv

konkurrence- og kvalitetsstrategi, der

dels satser på at styrke Sønderjyllands

Golfklub i konkurrencen med

de øvrige golfklubber i landsdelen om

nye medlemmer, dels fortsætter de

målrettede bestræbelser på at forbedre

baneanlægget.

Kvalitetsforøgelsen

gælder i første række en

intensivering af plejeplanen

for greens med

henblik på at gøre dem

hurtigere og at styrke

rodnettet på længere

sigt. Desuden omfatter

planen en løbende pleje af

fairways ved hjælp af vertikalskæring

og eftersåning, som foretages

af et eksternt specialfirma.

Den ligeledes enstemmige tilslutning

til bestyrelsens forslag om en

kontingentforhøjelse skal netop ses i

sammenhæng med planen om en offensiv

strategi, som fra begyndelsen

af 008 vil blive lagt fast i en virksomhedsplan

for klubben. Den vil komme

til at indeholde en langsigtet investeringsoversigt

kombineret med en

plan for, hvordan banekvaliteten skal

forbedres sideløbende med, at der

udarbejdes en kalkulation over kontingentudviklingen

i de kommende

år. Herunder vil der blive lagt vægt

på såvel at fastholde Sønderjyllands

Golfklubs kontingentniveau i underkanten

af sammenlignelige golfklubber

med tilsvarende faciliteter som

at sikre det fornødne økonomiske

grundlag for kvalitetsudviklingen af

baneanlægget, bygningsanlægget og

de øvrige omgivelser.

På baggrund af de ubehagelige

erfaringer med uforudsete

merudgifter til banen som

følge af tørken i 006, en

En

nødvendig fornyelse af

klubbens hjemmeside,

offensiv indkøb af software til

klubstrategi

tidsbestillingssystemet

og annoncering efter

nye medarbejdere samt et

vejrbetinget fald i greenfeeindtægterne

i vinterperioden

er der indbygget en likviditetsreserve

i indeværende års budget.

Det overordnede mål er, som det

blev understreget på generalforsamlingen,

at sikre baneanlægget i Sønderjyllands

Golfklub som landsdelens

mest attraktive og samtidig fastholde

en god medlemsatmosfære med rig

mulighed for, at medlemmerne har

indflydelse på klubbens udvikling.

Det gælder i idégivende inspiration

til bestyrelsen og gennem medlemmernes

deltagelse i den daglige drift

i udvalgene og som aktive deltagere

i organisation af turneringer og andre

arrangementer i klubben.

3


4

Klar besked om sund fornuft....

v/Gitte & Peter Fabricius Andersen

Over for springvandet i Gågaden

Storegade - 6 00 Aabenraa

Telefon 746 373

Lis Ortelt-Schartl

Apenrade Str. 2 • Flensborg

(Bag ved Købmandsgården, ved siden af apoteket)

Tlf. 0049 461 42 119

www.die-brille-gmbh.de

Vi taler dansk!

Mod fremvisning af

medlemskort - 10% rabat


Desuden er det meget vigtigt for

realisering af kvalitetsvisionerne, at

klubbens medlemmer aktivt bidrager

til at skaffe nye medlemmer og

hjælper med til endelig at få udryddet

myten om, at der er venteliste for op-

tagelse i Sønderjyllands Golfklub.

Klubben er i besiddelse af de bedst

tænkelige rammer for udvikling af en

endnu højere kvalitet. Og ethvert medlemsbidrag

til, at medlemstilgangen til

klubben øges inden for de fastlagte

maksimumsrammer, vil

være hjælp til selvhjælp.

Det vil give os alle større

sportslige fornøjelser.

Bjarne Lønborg

5


Formanden bød velkommen til en

næsten fyldt sal – 6 medlemmer

var mødt frem. Det laveste tal i flere

år; men dagsordenen var uden

sprængstof, og generalforsamlingen

6

Stikord fra

generalforsamlingen

den 7. februar 2007

blev således afviklet på godt halvanden

time.

Bestyrelsen foreslog Andy Andersen

som dirigent.


Plads til nye medlemmer

Bjarne Lønborg gjorde i sin beretning

kraftigt opmærksom på, at medlemstallet

i Sønderjyllands Golfklub er vigende,

og at vi alle – bestyrelse som

medlemmer - må medvirke til at rette

den fejlagtige opfattelse, at der stadig

er venteliste i vores golfklub. Målet

for den kommende sæson er at øge

medlemstallet med 50 nye medlemmer!

Der er naturligvis en skærpet

konkurrence om medlemmer fra de

andre regionale klubber, men formanden

fandt det ikke urealistisk, hvis vi

alle støtter op om de hverveinitiativer,

som bestyrelsen iværksætter her

i foråret.

Banen.

Formanden roste meget banens kvalitet

og glædede sig over de flotte

greens, som bl.a. blev fremhævet af

DGU i forbindelse med afholdelsen af

DM i hulspil på banen. – Optimeringen

af banen – greens og fairways - er

en mangeårig proces, der stiller store

krav til personalets kunnen samt en

række påkrævede maskininvesteringer.

Målet er fortsat at gøre Sønderjyllands

Golfklubs bane til den bedste

i landsdelen.

Der vil atter i år blive investeret i

automatiske vandingsanlæg. Der

mangler endnu automatisk fairwayvanding

på 6 huller , og formentlig

vil der i denne sæson blive etableret

anlæg på 3 af hullerne.

Ligeledes vil arbejdet med at vertikalskære

og efterså fairways fortsætte

i år, og formanden beder medlemmerne

acceptere de gener, der

kan opstå på de berørte huller.

Der er omkring nogle greens på

bag-ni fjernet flere store træer for at

give lys og luft til teestedet. Omkring

vandhullerne på hul 4 og 8 vil der

blive plantet bærbuske. – Klubben

har igen i år fået sponsoreret et stort

antal træer, der sammen med ” 00

meter-træerne” bidrager smukt til

den varierede beplantning.

Det grønne personale.

Greenkeeperne fik megen ros for

deres indsats under ofte vanskelige

forhold i forbindelse med tørken i

sommer. Der har været udvist megen

fleksibilitet og været krævet meget

ekstra arbejde med vanding af de huller,

der endnu ikke har automatisk

vanding.

Der er ansat en ny greenkeeperlærling,

Jacob Clausen, 3 år i et 4

årigt uddannelsesforløb.

Driving range.

Desværre måtte formanden meddele,

at planerne om at etablere en

ny driving range på den anden side

af Golfbanevej er strandet på radikalt

ændrede politiske signaler fra miljøministeriet

Bl.a. havde miljøministeriet

strammet op på gældende regler

og stillet flere og skærpede krav mht.

udnyttelse af skovarealet.

7


Selv om denne sag faldt, vil bestyrelsen

arbejde videre med at få etableret

en bedre driving range og bedre

kortspilsfaciliteter, og den håber på

at kunne fremsætte et eller flere løsningsforslag

i løbet af året.

Klubbens drift 2006.

Ifølge det aflagte regnskab var der i

006 et ikke ubetydeligt underskud

på driften. Formanden redegjorde

for årsager og konsekvenser og

nævnede bl.a. for høje forventninger

til greenfeeindtægter, udgifter til ny

hjemmeside, annoncering efter ny

medarbejder i sekretariatet samt efter

nyt forpagterpar til restaurationen.

Endvidere bidrager advokatudgifter

vedrørende sagen om driving range

også til underskuddet. Formanden

redegjorde for bestyrelsens fremtidige

strategi vedrørende investeringer

i bl.a. maskiner, lokaler og organisation

og nævnede, at bestyrelsen

budgetterer med en likviditetsreserve

på 80.000 kr. under forudsætning

af, at medlemmerne vil acceptere en

kontingentstigning på 00 kr., som

i alt vil betyde, at klubkontingentet

stadig vil ligge lavt i forhold til sammenlignelige

klubber i landsdelen.

Udvalgene

Bjarne Lønborg omtalte herefter det

store arbejde , der udføres i de forskellige

udvalg. Han nævnede bl.a.

det nye tag i bagrummet, som er udskiftet

ved sponsorater fra medlemmer.

Endvidere et væsentligt punkt,

nemlig det nye varmepumpeanlæg i

stort set alle klubbens opholdsrum.

(Læs mere herom side )

Sponsorudvalget har opnået fine

resultater i den skarpe konkurrence

8

Andy Andersen, dirigent

om sponsorater, og det er tanken, at

al sponsorvirksomhed i klubben skal

samles i dette udvalg.

Turneringsudvalget har atter i år

lavet en fornem turneringsplan med

en lang række varierede tilbud.

Turneringsplanen indgår i KlubNyt

på midtersiderne – lige til at tage ud.

Der kommer ingen anden selvstændig

turneringsplan!

Banekontrollen fortsætter i år som

en daglig kontrol i forbindelse med

tidsbestillingen. (Læs om banekontrollen

side 3).

Et vigtigt udvalg – også i den kommende

fase med medlemshvervning

– er begynderudvalget, der sæsonen

igennem sluser potentielle medlemmer

ind i klublivet. 50-60 deltagere

hver tirsdag aften til træning, regelaftener

og socialt samvær.

Tidsbestillingen

– en succes!

Sådan mente formanden, at indførelsen

af tidsbestillingssystemet kan karakteriseres.

– Folk har taget systemet

til sig og har lært at betjene GolfBox

såvel hjemmefra som på touchscreenen

i klubhuset.

Derfor har bestyrelsen valgt at lade


det hidtidige system fortsætte også i

denne sæson.

Elitesporten og Sdj. Eagles

Bjarne Lønborg var stolt over at kunne

sige, at Sønderjyllands Golfklub yder

et væsentligt bidrag til spillesamarbejdet

Sønderjyske Eagles, hvor alle

4 hold er rykket op – damernes førstehold

endda op i elitedivisionen.

Eagles er nu også blevet en del af

Sønderjysk Elitesport og kan nyde

fordel af de muligheder for professionel

organisation og økonomi, som

dette store sportsprojekt indebærer.

Tak til alle sider

Formanden rettede en stor tak til

klubbens medarbejdere for flid, engagement

og fleksibilitet og ligeledes

til udvalgsmedlemmer og alle andre,

der gør et stykke frivilligt arbejde til

gavn for klub og medlemmer.

Han takkede sine bestyrelseskolleger

for godt, konstruktivt og engageret

arbejde og rettede en særlig tak

til trænerparret, Claus og Ronni samt

til Marianne , som han karakteriserede

som et kompetent, effektivt og

behageligt professionelt team!

Årets junior 2006.

Kim Wilhelmsen skulle ved denne lejlighed

have været hædret som årets

junior, men var desværre forhindret.

Formanden omtalte ham som en aktiv,

flittig og talentfuld junior, der desuden

har været et forbillede for klubbens

andre juniorer pga. sine egenskaber

og sine resultater.

Regnskabet

blev fremlagt og kommenteret af kassereren.

Helge Nielsen

Budget og kontingent.

Godkendt med en kontingentforhøjelse

på 00 kr. for medlemmer over

5 år.

Indkomne forslag.

Lars Rydhard argumenterede livligt

og engageret for sit forslag om, at

klubben omdøbes til Uge Hedegaard.

– Forslaget blev ikke vedtaget.

Udskiftning i bestyrelsen.

Helge Nielsen , Sonja Schmidt og Torben

Balle var på valg. – De to førstnævnte

ønskede ikke genvalg. Genvalgt

blev Torben Balle, mens de to

bestyrelsessuppleanter, Erling Bang

og Lars S. Larsen blev valgt.

Erling Bang

9


Lars S. Larsen

0

Suppleanter blev Christel B. Linnet

og William Klinker.

Statsautoriseret revisor Leif Meyhoff

blev genvalgt.

Til sidst takkede Bjarne Lønborg

aftenens dirigent, Andy Andersen for

god og kompetent ledelse og medlemmerne

for fremmøde og deltagelse.

LF

Sydbank er med gennem livets

højdepunkter. Både de planlagte

og de uforudsete

Tlf. 70 10 78 79 · info@sydbank.dk · www.sydbank.dk

Hos os er dine

tryksager

i sikre hænder

www.pjschmidt.dk


Klubberne i Klubben

afholder turneringer på følgende ugedage I perioden april-juni og augustoktober:

Begynderudvalget – Hver tirsdag kl. 8.00

(Gunstart på -9): Benny Pedersen Tlf. 7466 506

I april startes kl. 7 – Sidste gang . september

morgenfruerne – Hver onsdag kl. 8.30- 0.30:

Susanne Terp-Nielsen Tlf. 746 3003

Onsdagspiger – Hver onsdag kl. 3.50- 6.00:

Susanne Olsen

Fra sidst i september spilles -9 Tlf. 746 39

Torsdagsseniorer – Hver torsdag kl. 9- 0:

H. C. Barsøe Tlf. 7466 830

Torsdagsherrer – Hver torsdag kl. 3- 5. 0:

Helmut Lorenzen Tlf. 7464

Juniorer – Spil for begyndere - Fredag kl. 6- 7:

Annette Hviid Tlf. 746 9 88

Hulspilsturneringen Dronning Ingrid starter 0 .05.07.

Finalen spilles 0 .09.07

Klubberne i Klubben har fortrinsret på . tee i de nævnte tidsrum. Klubberne

vil have en starter ved . tee, og andre medlemmer og gæster kan gå ud i de

nævnte tidsrum, såfremt der er ledige starttider. Henvendelse til starteren.

Ud over de nævnte turneringer kan banen i enkelte tidsrum være lukket af

hensyn til juniorturnering, Company Days samt gæster fra andre klubber.

Turneringsfee: kr. 60,- Juniorer kr. 30,-

Tilmelding til turneringer på

www.golfbox.dk


Seneste tilmeldingsfrist normalt onsdag før turneringen kl. 8.00, se dog

propositionerne.

A-rækken Handicap. 0 – 5,6

B-rækken Handicap. 5,7 – 5,

C-rækken Handicap. 5,3 – 36,0

D-rækken Handicap. 37 – 46

Ret til ændringer forbeholdes

Se i øvrigt Infotavlen og www.sdj-golfklub.dk

TURNERINGSUDVALG

Birthe Lønborg, formand Tlf. 0049 46 7700

Stig Freilev Tlf. 746 3044 pr. 0 .04.07

Mob. 480 040 pr. 0 .04.07

Ellen Freilev Tlf. 746 3044 pr. 0 .04.07

Berit Lange Andersen Tlf. 0049 46 59450

Kurt Mellemgaard Sørensen Tlf. 746 0786

Bemærkninger vedr.

årets turneringer

Turneringsudvalget har besluttet at indsætte

Turneringskalender 007 på bladets midtersider.

Denne kalender erstatter den tidligere

blå kalender, så gem derfor disse sider.

Herudover vil kalenderen også fremgå af

klubbens hjemmeside, samt i Golfbox og vil

blive hængt op på Infotavlen i klubhuset.

Bemærk endvidere, at Generationsturneringen

afvikles pinsedag.


Banekontrol

2007

I vinterens løb har bestyrelsen bestemt

at styrke banekontrollen med

nye tiltag.

Palle Wind har sagt ja til at være

formand for banekontrollen, og Leif

Leick og Stig Freilev vil være tætte

partnere i den fremtidige ledelse. Vi

har nogle ideer om, hvordan det skal

gøres og håber på klubmedlemmernes

aktive medvirken.

Arbejdsgrundlaget for banekontrollen

er Sønderjyllands Golfklubs

”medlemsguide”, som samtlige klubmedlemmer

hvert år får udleveret i

nyredigeret udgave før sæsonstart.

Det må forventes, at klubmedlemmerne

gør sig bekendt med indholdet

af medlemsguiden.

Den er lavet, for at alle kan være

orienteret om, hvordan vi får størst

mulig glæde og fornøjelse ud af at

færdes og spille på klubbens område

- med respekt for de værdier, som er

frembragt af klubbens medlemmer

igennem årtier.

Det er vores helt klare målsætning

i ledelsen, at der ikke må / skal opstå

diskussioner eller skænderier ude på

banen, idet det vil ødelægge dagen

for begge parter. Det kan ingen være

interesseret i og da slet ikke banekontrolløren,

som gør et frivilligt job

for klubben.

Vi har udarbejdet materiale, som

medbringes i vognen, og vil også afholde

orienteringsmøder før sæsonstart

for banekontrollørerne.

Hvis banekontrolløren giver en

henstilling, og I ikke er enig med vedkommende,

så bedes I henvende jer

til banekontrolledelsen.

Det skal nok lige nævnes, at anmodes

I om at navngive jer over for

banekontrollen, så har I naturligvis

pligt til det. Vi er trods alt over 800

medlemmer i klubben.

Så tag godt imod banekontrollen,

- den er der for jeres skyld!

OBS! Vi mangler endnu nogle banekontrollører

i vores team! Har du

lyst til at tage en tørn engang imellem

– måske kun eller gange i løbet af

sæsonen – så kontakt venligst Palle

Wind, Leif Leick eller Stig Freilev. – Du

kan evt. også lægge en besked i sekretariatet.

Banekontrolledelsen:

Palle, Leif og Stig

3


4

v/ HELMUT LORENZEN

Lakering af:

· Personvogne

· Lastvogne

· Motorcykler

· Busser

· Industrimateriel

· Entreprenørmateriel

Flensborglandevej 3 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64


Atter engang inviteres alle klubbens medlemmer til at deltage i

”BANENS DAG”

der afholdes

lørdag den 17. marts 2007 kl. 9.00

Der er traditionelt et godt fremmøde af medlemmer, og lige så traditionelt

er det en hyggelig dag, hvor vi i fællesskab rydder op i skovene

omkring banen og derved medvirker til at skabe optimale vilkår for den

kommende sæsons golfrunder.

I lighed med sidste år bliver der arrangeret en 9-hullers golfturnering

for alle, der har givet en hånd med på ”banens dag”. Turneringen starter,

når vi er færdige med arbejdet og har fået serveret en tallerken suppe

af vores nye værtspar.

Baneudvalget

Medhjælp

Der er mange, små opgaver, som ønskes udført i forbindelse

med banens pleje. Nogle af disse opgaver kan gribe forstyrrende

ind i greenkeepernes daglige arbejdsgange, og derfor

kunne vi godt bruge lidt medhjælp af m/k medlemmerne.

Det kunne f.eks. dreje sig om at køre rundt og smide en

håndfuld gødning ved frugttræer og nyplantede træer både

forår og efterår.

Vi har flere opgaver på lager, så er der interesserede medlemmer,

må de gerne give sig til kende i enten sekretariatet

eller ringe til undertegnede,

Carit Rasmussen, tlf. 74 6 7 53.

Mvh

BANEUDVALGET

5


De ved godt, hvad de går ind til, det nye

forpagterpar i Sønderjyllands Golfklub,

Gunhild og Flemming Rohmann hhv. 59 og

64 år. – Og de ved også godt, at der ligger

en stor udfordring i at være forpagtere

i en golfklub; men udfordringen tændte

dem alligevel, efter at de engang i det

sene efterår af en bekendt blev spurgt,

om de da ikke kunne tænke sig at søge

stillingen som forpagtere i Sønderjyllands

Golfklub!!

Lidt skeptiske i starten – for nu havde

de lige som forpagtere gennem år fået

Hotel Sønderhav drevet frem til et spændende

hotel og madsted. Dog, de lavede

lidt research, besøgte golfklubben, snakkede

med folk, der kender klubben, og

interessen blev vakt. – Denne blev yderligere

stimuleret ved den positive respons

og opbakning, de mødte fra bestyrelse,

sekretariat og husudvalg.

Attraktive arbejdsforhold

Som fagfolk følte de sig tiltalt af de lyse

og luftige lokaler og velindrettede køkkenfaciliteter

– og efter de havde konsulteret

Terry og Sigrun, et tidligere forpagterpar,

nu forpagtere i Esbjerg Golfklub, slog de til

på en 5 årig kontrakt og ansættelsesstart

den . marts.

Atmosfære og service

i højsædet

Gunhild og Flemming medbringer deres

nuværende køkkenchef, der sammen med

Gunhild skal stå for maden. Alan Køhler

står for den gode, veltillavede mad, skabt

af gode råvarer, og der gås ikke på kom-

6

Vi glæder os til a


t komme i gang!

promis med kvaliteten! Sammen skaber

de et varieret menukort, der tilstræber at

tilgodese de mange, forskellige ønsker, der

måtte komme fra klubmedlemmerne.

Flemming vil være personen i front bag

baren, men også deltage i servering m.v.

Fra deres hotelvirksomhed er de vant

til service på højt niveau med blomster,

farver og lys. Det vil de føre med sig til

golfklubben, men også en nyskabelse:

Gunhild og Flemming har besluttet at

sponsorere en flaske whisky for hole-inone

på klubbens anlæg!!

Hvad kunne I tænke jer

at spise?

Forpagterparret har allerede en del forslag

til menukortet, men overvejer også

en weekendmenu med -3 retter, tilbud

om dagens ret, eller en sildetallerken , eller

et par stykker godt smørrebrød, eller……

- alt til rimelige priser!

De er bl.a. også optaget af, om det

kunne være interessant for medlemmerne

at bestille mad, inden de går ud og spiller,

så alt er klar, når de kommer ind igen?

Ellers bager de alt brød selv, og der vil

blive tilbud om hjemmelavet kringle og

brødtorte! – Men der kan også blive tale

om Sat ål i sæsonen og mortens and til

november.

Parret glæder sig til at komme i gang

med arbejdet, og vi kan som klubmedlemmer

glæde os til at sige velkommen til to

smilende og åbne mennesker med lyst og

evner til at skabe gode rammer om klubbens

sociale liv!

LF

7


Baneudvalget orienterer

De første vintermåneder har været

meget milde, og det har også kunnet

ses på græssets vækst. Vintergreens

blev klippet sidste gang lige

inden jul, og det er ret usædvanligt at

klippe så sent på året. Hvordan banen

i øvrigt vil klare den milde vinter er

vanskeligt at forudsige. Fugtigt vejr

fremmer normalt væksten af skimmelsvampe,

men umiddelbart tyder

alt på, at banen klarer sig godt igennem

vinteren.

I flere år har vi fået sponsoreret

træer af Olav Oldenburg, i 006 blev

det til 3 stk. De mange træer, det er

blevet til i årenes løb, sætter efterhånden

sit præg på banen. Det er især

på de første ni huller, at nyplantningen

er foretaget. Med tiden vil det være

8

med til at give en bedre oplevelse af

banen, så forni også får mere præg

af at være skovhuller. De medlemmer,

som har spillet i en del år, kan

sikkert huske, da det var muligt - fra

ottende teested - at se næsten alle

som spillede på forni. Dengang var

der ikke mange, der troede på, at det

kunne lykkes at få beplantningen til

at vokse så godt til på forni. Derfor er

det også særlig dejligt at konstatere,

at træerne udvikler sig godt, selv om

det tager lang tid.

Ud over træerne fra Olav har det

også været glædeligt, at medlemmerne

bakkede op og sponsorerede

træer til 00 m markeringerne. Banen

har plads til mange flere nye træer,

og vi håber, at der også fremover vil


være velvillige sponsorer, der er med

til at sikre, at vi hvert år kan plante et

passende antal nye træer.

Et ønske fra mange medlemmers

side bliver opfyldt ved den nye sæsons

begyndelse. Det drejer sig om

beholdere til knækkede tees. Vi har

designet vores egen model, som ikke

er så stor i åbningen, at den frister nogen

til at fylde den med papir, tomme

cigaretpakker o. lign. Dertil har vi vores

velfungerende affaldsbeholdere.

De nye beholdere er i rustfrit stål og

fremstillet af klubben selv med hjælp

fra både greenkeepere og medlemmer.

Det hele er sponsoreret af ” Tinglev

Begravelsesforretning ” ved Helle

og Kurt Jensen.

Både baneudvalg og greenkeeperne

har længe haft et ønske om

en afgrænsning mellem niende green

og portnerboligen, så det ikke er muligt

at gå tværs over plænen foran

portnerboligen. Nogle golfspillere har

åbenbart vanskeligt ved at følge vejen

rundt. Derfor vil der nu blive en

lav beplantning, som vi selvfølgelig

forventer vil blive respekteret. Her er

det igen et medlem, som vil afholde

udgifterne, idet Kylle Kohberg har tilbudt

at sponsorere.

Den første februar

startede

Jacob Thy Clausen

som greenkeeperelev

hos

os. Uddannelsen

varer typisk fire år

og veksler mellem

praktik og skoleophold på Sandmosen

i Nordjylland.

Jacob er 3 år og bor i Alslev sammen

med kæreste og to børn. Jacob

har en faglig baggrund som udlært

maskinarbejder og har de seneste

fem år været ansat ved SI Centret i

Nr. Hostrup.

Af maskinindkøb i 007 har vi bl.a.

bestilt et tromlesæt til greens. Sættet

er tredelt og består af valser på ca.

60 mm. i diameter og spændes på

en af vores eksisterende greenklippemaskiner.

Hele ideen med tromlesættet

er, at det giver et mindre tryk

på greens og udjævner overfladen,

hvilket klipperne ikke kan. Dermed

reduceres komprimeringen. På de

dage, hvor der tromles, kan vi undlade

at klippe. Spillerne mærker ikke

forskel, og græsset får mulighed for at

hvile (klipning stresser græsset).

Af andre indkøb kan vi nævne, at

vi har anskaffet en værkstedslift til

at løfte maskinerne op i en god arbejdshøjde,

så det nu er slut med at

ligge på gulvet for at komme under

maskinerne. Også vores Cushman

redskabsbærer, der bl.a. bærer sprøjten,

er blevet udskiftet, da den var

temmelig nedslidt. Her har vi anskaffet

en erstatning i form af en brugt

Jacobsen maskine, som dog kræver

en større gennemgang. Alligevel er

vi sikre på, at det er et godt køb som

vi har gjort. Heldigvis har vi vores

greenkeeper/mekaniker Arne, som

også klarer denne opgave som alle

de tidligere opgaver.

Hele vores maskinpark er gennemgået

og nødvendige reparationer udført

i løbet af vinteren. Medlemmerne

kan være fortrøstningsfulde forud

for den nye sæson og være yderst

tilfredse med den vedligeholdelsesstandard,

som råder i Sønderjyllands

Golfklub.

Mvh Baneudvalget

9


Golf er sjov – golf er for alle!

Kom og prøv vores flotte bane i Sønderjyllands Golfklub – den er også åben for dig!

Vi sørger for det hele – fra start til slut.

0

- og så er det gratis!

Du får

• professionel instruktion af vores PRO (træner) Claus Berg

• lejlighed til at slå golfbolde på vores udslagsbane (Drivingrange)

• lejlighed til at prøve vores ”Par-3” golfbane

• lejlighed til at prøve vores puttebane

• alt sammen med golfkøller og bolde som du låner af os.

Og når du har mærket suset fra en perfekt ramt golfbold, så slutter vi af i vores hyggelige klubhus,

hvor restauranten byder på en kop kaffe, og der vil være lejlighed til at ”genfortælle” superslaget til

de andre deltagere og stille eventuelle spørgsmål til klubbens repræsentanter.

Og hvornår er det?

Der er hele 4 muligheder, nemlig:

• Deltag ved åben ”Prøvedag”, Lørdag den 14. april kl. 14.00 – 16.30

• Deltag ved åben ”Prøvedag”, Mandag den 23. april kl. 18.30 – 20.30

• Deltag ved ”Golfens dag”, Lørdag den 5. maj kl. kl. 10.00 – 16.00

• Deltag ved åben ”Prøvedag”, Mandag den 7. maj kl. 18.30 – 20.30

Vi kan også lave ”lukkede” arrangementer for firmaer, personaleforeninger og andre grupper.

Kontakt vores sekretariat for nærmere information og aftale.

Tilmeld dig NU, ved at

• ringe til vores sekretariat eller

• faxe nedenstående tilmelding til os eller

• ved at sende den med posten eller

• ved at sende en mail med informationerne til sonderjylland@mail.dk

NB! Læs og se mere på www.sdj-golfklub.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sønderjyllands Golfklub, Sekretariatet, Golfbanevej 3, 6360 Tinglev

Tlf.: 74 68 75 25 - Fax.: 74 68 75 05 - Mail.: sonderjylland@mail.dk

Jeg tilmelder mig (sæt x):

___ Åben ”Prøvedag”, den 14. april

___ Åben ”Prøvedag”, den 23. april

___ ”Golfens dag”, den 5. maj

___ Åben ”Prøvedag”, den 7. maj

___ Jeg ønsker at blive ringet op, på telefon nr.__________________

Navn Adresse Postnr.

Golf er sjov – golf er for alle

Skaf et nyt medlem

Kender du

et familiemedlem, en ven, en nabo eller en kollega

der gerne vil vide mere om golf ?

Så tag vedkommende med på en gratis prøvetur på

driving range, par 3 banen og puttebanen.

Efter jeres runde er Sønderjyllands Golfklub vært ved

en kop kaffe, hvis I udfylder nedenstående.

Medlem

Medlemsnr.: ___________________

Navn: _________________________

Gæst

Navn:__________________

Adresse:________________________

Postnr og by: ____________________

Telefon: ________________________

Ønsker mere materiale om medlemskab: ____JA ____ NEJ

Se også www.sdj-golfklub.dk

Klubben arrangerer også introduktion for grupper. Kontakt sekretariatet.

Har du ikke selv mulighed for at gå med dine bekendte på en prøvetur finder

klubben en hjælper. Kontakt sekretariatet.

Afleveres i restauranten, der vil servere en kop kaffe.

Hvis gæsten bliver medlem får du som tak for din indsats en flaske Sønderjysk

Slotsvin.

Skaf et nyt medlem

Som det fremgår af disse nye plakater, har bestyrelsen iværksat en kampagne

for at skaffe nye medlemmer til Sønderjyllands Golfklub. Vi håber, at

alle medlemmer tager godt imod dette nye initiativ og aktivt vil bidrage til, at

klubben fortsat kan udvikle sig i positiv retning.

Som en tak for din indsats vil du modtage flaske SØNDERJYSK SLOTSVIN

for hvert nyt medlem, du er med til at skaffe til klubben.

Som et lille kuriosum kan vi nævne, at for hver flaske, der sælges af denne

glimrende vin, tilfalder der det store sønderjyske sportsprojekt ”Sønderjysk

Elitesport” en afgift på kr. 5,00, og med en forhåbning om på årsbasis at sælge

00.000 flasker – så bliver det til noget.

mere information på vor hjemmeside

www.sdj-golfklub.dk

hvorfra du også kan downloade tilmeldingsblanketterne.


Dr. Ingrid Turnering

Hej Golfer! Anderledes og spændende

golfmatch.

Afvikles ligesom tidligere igennem

hele sæsonen.

Prøv noget nyt, spændende og udviklende.

Bliv endnu bedre til golf!

Turneringen afvikles som en match

mellem spillere. Vinderen går videre

i ”Vinderrunden”, og taberen går videre

i ”Taberrunden”.

Der er præmier til vinderen af begge

runder. Det er et krav, at alle skal

spille videre i matchen, til samtlige

spillere er igennem.

Matchen spilles efter hulspilsreglerne.

Se side 37 og 38 i DGU Golfreglerne

004 (vigtigt)

Der spilles om hvert hul. Hullet vindes

af den med laveste nettoscore.

Handicap: De to spillere kæmper

mod hinanden sådan, at forskellen på

antal tildelte slag er bestemmende.

Laveste handicap nulstilles. Hullernes

handicapnøgle bestemmer på hvilke

huller, der gives ekstra slag til den

med højeste handicap.

Straffen for en overtrædelse af en

regel i hulspil er tab af hul.

I hulspil er det tilladt at ”give hullet”

til sin modstander, hvis man indser, at

det ikke er muligt selv at vinde hullet.

Det er også tilladt at bruge ”den

er givet” før det sidste slag, hvis man

mener, at modspilleren uden tvivl vil

få det sidste put i hullet.

Ligeledes kan der ligge en lille test

i at sige: ”den vil jeg se” om et sidste

put på f.eks. 0- 5 cm.

Undervejs i matchen udtrykkes stillingen

med flg. vendinger: Så og så

mange ”huller op” eller ”all square”

(uafgjort), og så og så mange huller

”at spille”.

En side er ”dormie”, når den er lige

så mange huller op, som der er huller

tilbage at spille.

Vinderen af matchen er den spiller,

som er flere ”huller op” ,end der er

huller tilbage at spille, hvilket udtrykkes

som et resultat på f.eks. / , 3/ ,

4/3, 5/4 o.s.v.

I tilfælde af ”all square” på 8. hul

spilles videre med lige så mange huller,

der kræves, for at matchen kan

vindes. (sudden-death), men max.

antal tildelte slag er dog 8, uanset

antal spillede huller.

Der kan nemt være lidt sjov og drillerier

mellem spillerne. Det er medvirkende

til at gøre hulspil til en anden

golfoplevelse end den, man har i normale

turneringer.

Prøv det! Husk tilmelding ”efter

først til mølle” princippet. Se i øvrigt

matchproportionerne!

Turneringsudvalget: Berit/Stig


Nyt varmesystem i klubhuset

Inden fyringssæsonen blev det eksisterende

varmesystem med elradiatorer

erstattet af varmepumper

i størstedelen af klubhuset, d.v.s. i

restaurant, foyer, dameomklædningsrum,

herreomklædningsrum samt i

det såkaldte juniorrum. Elradiatorerne

i de pågældende rum er frakoblet

strømnettet, men i nødstilfælde og

ved ekstrem kulde kan de hurtigt tilkobles

igen og anvendes som før.

I stedet er installeret seks varmepumper,

hvor selve varmepumpedelen

er placeret udenfor – eksempelvis

på taget, hvor den optager varmeenergi

fra luften ved et lavt temperaturniveau

og omsætter denne ved

tilførelse af elektrisk energi til varmeenergi

ved et højt temperaturniveau,

som transporteres videre til den indvendige

varmeblæser. Den leverede

varmeenergi i varmeblæserne er ca.

3,5 gange større end den elektriske

energi, som tilføres varmepumpen.

Efter nogle enkelte indkøringsvanskeligheder

i starten fungerede varmepumperne

hurtigt efter hensigten,

og der har efterfølgende ikke været

ulemper eller klager. Varmeblæserne

er med hensyn til virkemåde og temperatur

fast indstillet, og eventuelle

ændringer kan kun foretages af Per

Feldskov eller Franz Nissen.

På grund af det usædvanligt varme

efterår var der ikke noget opvarmningsbehov

før en gang i oktober

måned, hvorfor det ikke giver nogen

mening at vurdere størrelsen af varmepumpernes

besparelse før i november

og december måned. I denne

periode har der været en besparelse

på 45.8 % i forhold til samme to måneder

i 005. En del af besparelsen

skyldes selvsagt den milde vinter,

men der er næppe tvivl om, at det

nye varmesystem vil spare sig selv

hjem i løbet af få år.

På grund af den milde vinter med

masser af vand til kraftværkerne i

Norge samt den lave oliepris i begyndelsen

af det nye år har det været

gunstigt at forhandle en el-pris

hjem, og efter at have indhentet

tilbud på el-leverancen hos forskellige

el-leverandører er der indgået

en aftale med Syd Energi om levering

i 007 og 008 til en fast,

lav pris, og der vil således være en

forbedret økonomi på dette område

fremover.

Husudvalget


Nye medlemmer

Vi kan denne gang byde velkommen

til nedenstående nye medlemmer. Vi

håber, I må falde godt til i klubben.

Lis Nielsen, Andreas M. Nielsen,

René Baarup-Christensen, Mette

Fårvang, Henrik Fårvang, Leif Nørgaard,

Charlotte K. Velling, Ivan Keller,

Wolfgang Runge, Imke Bukop-

Runge, Torben Møller, Kent Nissen,

Jeppe Knud Frandsen.

Annoncer i KlubNyt

Støt Sønderjyllands Golfklub og benyt

samtidig lejligheden til at profilere

din virksomhed i KlubNyt.

Prisen for indrykning af annoncer

i KlubNyt dækkende 4 numre, der

udgives i juni, september, december

og marts er som følger:

/ side kr. 3.000 - ½ side kr. .600

– ¼ side kr. 800. Hertil kommer moms

Sekretariatet

orienterer

og tillæg for farver kr. 00. Prisen

dækker optagelse i alle 4 udgaver.

Kontakt sekretariatet for at høre

nærmere.

Åbningstider i sekretariatet

Vi gør opmærksom på, at sekretariatets

åbningstider fortsat er mandag-fredag

fra kl. 09:00- 3:00 og i

perioden 5.4.- 5. 0. tillige lørdag fra

kl. 09:00- :00. Telefoniske og personlige

henvendelser bedes derfor

venligst ske inden for åbningstiden.

Nyhedsbrev

Vi sender jævnligt nyheder og oplysninger

ud via e-mail. Du kan tilmelde

dig denne service på forsiden af vor

hjemmeside www.sdj-golfklub.dk under

”tilmeld nyhedsbrev” på forsiden,

og du vil fremover modtage en mail

med vore seneste nyheder.

3


Tyverialarm erhverv/privat

Adgangskontrol og låse

Kameraovervågning

Brand- og varslingsanlæg

Tågesikring

Elektronisk varesikring

Mekanisk sikring

Brand- og pengeskabe

Tele/datakommunikation

Vagt- og alarmpatrulje

4

Telesikring as

Tlf. (+45) 70 133 233

Fax (+45) 70 133 234

info@telesikring.dk

www.telesikring.dk


Bagmærker 2007

I lighed med tidligere år vil vi forsøge

at udlevere så mange bagmærker

som muligt direkte fra sekretariatet.

Vi beder derfor alle om at komme

forbi kontoret, når I alligevel er ude

at spille.

medlemsnøgle

Mange har sikkert set skiltet på yderdøren

til klubhuset, der opfordrer den

sidste, der forlader klubhuset, til at

slukke lyset og låse yderdøren.

For at låse skal man naturligvis

have en nøgle, og har du endnu ikke

en sådan, kan denne afhentes i sekretariatet

mod betaling af kr. 50,--.

Tidsbestilling

Tidsbestilling i Golfbox fortsætter

som hidtil i den kommende sæson

med fysisk boldrende om formiddagen

indtil kl. .00 og tidsbestilling

om eftermiddagen på hverdage. I

weekenden og helligdage tidsbestilling

hele dagen.

E-mail adresser

Vi vil gerne opfordre alle til at logge

på Golfbox og gå ind på ”Ret profil”

under ”Min forside” og se om jeres

e-mail er korrekt. Husk også at ændre

e-mail adressen i Golfbox, hvis I får

ny eller kontakte sekretariatet.

Grede og Per

Nyt fra juniorudvalget

Opstart og planer for

Sønderjyllands Golfklubs

juniorer i 2007 sæsonen

Ja, så kan det ikke vare længe, inden

vi rigtigt kan få gang i en ny golfsæson.

I den forbindelse vil Juniorafdelingen

gerne slå et slag for nogle

af de tiltag, vi har i tankerne for den

kommende sæson.

Opstartsmøde

Der vil være opstartsmøde den

0.marts, hvor vi ligesom tidligere år

løfter sløret for træningstider, holdinddeling

og meget andet. Som noget

nyt vil vi også på denne dag gøre en

indsats for evt. nye juniorer, som kan

få informationer, svar på spørgsmål

og prøve at slå til en bold.

Så kender du nogen, som ønsker

at spille golf eller blot vil vide, hvordan

man kan komme i gang, så er den 0.

marts 007 en mulighed.

Påskelejr

Ligesom sidste år planlægger vi, at

holde en påskelejr for alle klubbens

juniorer. Så sæt allerede nu X i kalenderen

torsdag den 5. april (Skærtorsdag)

og fredag den 6. april 007

(Langfredag). Forhåbentlig bliver det

lige så sjovt og spændende som sidste

år. Der er ingen tvivl om, at Ronni

har nogle gode ideer i ærmet.

Regelundervisning

Regelundervisning for nye juniorer,

der skal have det grønne kort, vil være

de første 3 onsdage i april måned,

men mere herom på opstartsmødet.

Efterlysning til

fredagsturnering

Ellers er planen, at vi som tidligere år

har vores faste fredagsturnering med

start kl. 6.00. I den forbindelse vil

vi gerne efterlyse nogle voksne som

5


har tid og lyst til at spille med og øse

ud af deres golferfaringer over for

vores juniorer, som endnu ikke har

det grønne kort. Har du tid og lyst

til engang imellem at afsætte fredag

eftermiddag til en 9 hullers runde

med nogle friske juniorer, er du meget

velkommen til at kontakte en fra

juniorudvalget. Med hensyn til vores

fredagsturneringer, håber vi på, at der

fortsat er forståelse for, at vores juniorer,

som endnu ikke har det grønne

kort, kan tage lidt mere end timer

om at spille de 9 huller.

Køb, salg og bytte

Juniorafdelingen har lavet en ny mappe,

som vil være placeret under junior-

informationstavlen i klubhuset.

I mappen er der mulighed for at

efterlyse en køber, en sælger eller en,

som vil bytte alt inden for golfudstyr

til juniorer. Det kan eksempelvis være

Rådhusgade 6

6200 Aabenraa

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

6

Hærvejen 49

74 62 64 64 6230 Rødekro 74 66 11 11

EDC Trøst & Mensel kan tilbyde et team

bestående af 9 friske medarbejdere, heraf 5 statsaut.

ejendomsmæglere, der alle har ET mål, nemlig at gøre

ALT for at opnå det bedst mulige salgsresultat for DIG!

Allan Dichow

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar

Michael Bucholdt

Statsaut. ejendomsmægler

Trøst & Mensel

Et sikkert valg ved køb og salg

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Preben Christensen

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar, MDE. indehaver

tale om juniorkøller, -jern, -bags eller

sko.

Vi håber således, at mappen kan

være med til, at mange af de ting,

som man måske vokser fra eller blot

vil have fornyet, kan komme andre

til gode.

Banens dag

Afslutningsvis vil vi i juniorafdelingen

gerne slå et slag for, at så mange

juniorer som muligt møder op til banens

dag, så vi sammen med de andre

medlemmer af klubben kan være

med til at klargøre vores bane til en

ny sæson.

Med venlig hilsen og ønske om en

god 007 golfsæson.

Juniorafdelingen

Niels Jørn Jørgensen, Annette

Hviid, Ronni Christensen, Claus

Berg og Jørn Krogh Sørensen

Birthe Nissen

Statsaut. ejendomsmægler

Daglig leder, Rødekro

Rikke Enevoldsen

Statsaut. ejendomsmægler

edc.dk


Regelspalten

1. Min bold lander midt i en myretue.

Hvilke muligheder har jeg?

Myretuer er løse naturgenstande

og må derfor fjernes. Det betyder,

at jeg må fjerne myrerne, men jeg

må ikke droppe uden straf.

2. Jeg slår min bold ind i en busk

tæt ved greenen. Jeg beslutter mig

for at droppe bolden 2 køllelængder,

da den er uspillelig. Da jeg

har droppet bolden, lander den på

greenen. Skal jeg droppe om eller

spille bolden, som den ligger?

Der er intet forbud mod at droppe

ind på en green, bolden må blot

ikke lande eller trille nærmere hullet.

Derfor skal jeg spille bolden,

som den ligger, og jeg må selvfølgelig

nu markere og rengøre

bolden.

3. Jeg har fået nogle MEGET lange

tees forærende (ca. 15 cm), og jeg

vil bruge dem i en turnering. Må jeg

det?

Nej, det er forbudt. En tee må

højst være 0. 6 cm, og hvis jeg

anvender en tee, der er længere

end tilladt, bliver jeg diskvalificeret

omgående.

4. Der kan herske tvivl om, hvornår en

bold er out of bounds, og om man

må stå uden for banen og slå til en

bold, der ligger på banen. Derfor

har vi valgt lige at genopfriske de

regler, der omtaler nævnte situationer.

Hvornår er bolden out of bounds?

Det er den, når HELE bolden er out.

Må jeg stå out of bounds og slå til en

bold, der er in bounds ( altså inden

for banen)?

Ja, det må jeg gerne.

HUSK: DE HVIDE PÆLE MÅ IKKE

FJERNES.

7


pro'ens

Tommelfingerens placering

er mEGET vigtig.

Mange spillere har tendens til

at placere tommelfingeren

lige ned ad skaftet.

Dette gør tommelfingeren lang, og

spændingen øges i grippet.

Denne placering af tommelfingeren

kan påvirke svinget på følgende

måder:

Længden af tilbagesvinget

bliver typisk

for langt

Hele svinget virker

meget krampagtigt

Det er svært at få nok

længde på slagene

Tendensen er at slice

bolden

8

Tips

Hele svinget virker meget krampagtigt

Det er svært at få nok længde på slagene

Kom godt i gang

med sæsonen

med et godt grip

Tendensen er at slice bolden

Kig nøje på ovenstående billede, og læg mæ

Denne placering af højre hånd vil give mege

Det er ligeledes vigtigt at tommelfingeren på

Kig nøje på ovenstående billede,

og læg mærke til det V, der dannes

mellem højre pege- og tommelfin-

claus ger.

Denne placering af højre hånd vil

give meget mere bevægelsesfrihed

i håndleddene og dermed en højere

hastighed i svinget.

Det er ligeledes vigtigt, at tommelfingeren

på venstre hånd ikke

placeres langt nede ad skaftet.


Nyt i shoppen

Vi har til sæsonen 007 taget to nye golfmærker ind i shoppen. Cobra,

som der har været stor efterspørgsel på, og Srixon, som gør sig mere

og mere på Europa Touren.

Vores udvalg i tøj bliver mere eller mindre samme mærker som sidste

år med få justeringer.

Vi har igen i år bestræbt os på at tilgodese alle størrelser.

Hauer sko er det nye mærke på skosiden. Hauer sko er specielt gode

til folk med sarte fødder.

Kig ind på deres hjemmeside www.hauergolf.com

Nye træningstilbud

Spil 5 huller med pro og få lagt en plan for 5 lektioner kr. 850.

Fællestræning max 8 personer kr. 85.

Alle lektioner er i år 30 minutter og foretages med videoanalyse

(dog ikke fællestræningen).

Vi ser frem til at ekspedere jer i shoppen.

modeller fra hauer sko

Claus - Marianne - Ronni

tøj logo

9


30

Aut. el-installatør

Erling Knudsen

El·ApS

Stubbæk

Bygade 32-34

6200 Aabenraa

Tlf. 7461 3675

Fax. 7461 3580

Biltlf. 21 65 78 60


Når håret er hovedsagen!

Salon

Tlf.

7462 8542

Ramsherred 14 . 6200 Aabenraa

Ramsherred 35 A . 6 00 Aabenraa . Telefon 746 38

JUDICA

ADVOKATERNE

SØNDERBORG · AABENRAA

NORDBORG

TELEFON 73 12 11 00

NIS MØLLER · HANS CHRISTIAN SIBBESEN

PREBEN KOFOED · POVL THUE KRISTENSEN

SVEN BROUER SEEDORFF · CAROLINE PINNERUP

JONNA HJEDS · ERIK JOHANNSEN

LONE ADOLPHSEN · JETTE PERTOU

JESPER BAUNGAARD · CLAUS MØLLER OLSEN

www.judica.dk

3


Postbesørget blad:

570 5

7007 (FAC)

3

PJ SCHMIDT

More magazines by this user
Similar magazines