For at se Lejligheden, læs mere her - Boligkontoret

boligfa.dk

For at se Lejligheden, læs mere her - Boligkontoret

LEJLIGHEDEN

BEBOERBLAD FOR BOLIGKONTORET I FREDERICIA 2·2011

Ny organisation,

ny fremtid, nyt blad

Nyt indhold og frisk layout skal

symbolisere nyt, fælles fodslag s. 3

• Vi tager hånd om skimmelsvampe s. 6

• Samarbejde gavner alle s. 12

• Helhedsplan i ‘ghettoerne’ s. 14

• Indkaldelse til afdelingsmøder s. 20


INDH LD

2

3

4

6

7

8

10

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Leder

Kort & Godt

Vi tager hånd om skimmelsvampe

Fremtidssikring på Præstevænget

Det skal være skidt, før det bliver godt!

Til kamp mod svamp

Samarbejde gavner alle

Vi skal løfte i flok

NYT på boligfa.dk

Beboerdemokrati

Fravælg emballage, hvor du kan

Udvalg stiller skarpt

1. repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til afdelingsmøder

Forslag på afdelingsmødet

Udlejning - selskabslokaler og gæsteværelser

Telefonliste

FOTO: JESPER SENECA

LEJLIGHEDEN

Blad for beboere i Boligkontoret Fredericia

Oplag: 5.200

Redaktionsudvalg

Lis Gregersen (ansv.), Torsten Mørck, Preben Lærche,

Finn Muus og journalist Joan Grønning

Grafisk design

Jesper Seneca Art & Design · www.jesperseneca.dk

Tryk

PR Offset, Fredericia

7

14

10

17


Velkommen

ny organisation

ny fremtid

nyt blad

AF ORGANISATIONSFORMAND LIS GREGERSEN

ligr@boligfa.dk

En høflig og ydmyg hilsen til jer beboere må være en passende

start for mig som ’ny’ organisationsformand for vores

nye fælles boligorga nisation ”Boligkontoret Fredericia”.

Her på lederplads vil jeg fremover kommentere forskellige

aktuelle lokale samt landsdækkende boligpolitiske udford

ringer. Første gang vil jeg dog tillade mig den luksus

at løfte blikket lidt og male med den brede pensel.

Boligforlig skaber ro

Gennem årene har de almene boliger været udsat for

mange angreb fra regeringens side, men det ser heldigvis

nu ud til at være et overstået kapitel. Senest fordi der i

det nye boligforlig er blevet afsat yderligere 5 milliarder

kroner af Landsbyggefondens midler til renoveringer af

almene boliger landet over. Ikke nok, men trods alt et

stykke på vejen.

Samtidig ser det også ud til, at vi som lejere får mulighed

for at trække investeringer i vores lejeboliger fra i skat

på lige fod med ejerboliger. Det er fantastisk, og det kan

gøre, at vi som beboere fremover gerne vil bruge lidt ekstra

penge på at indrette vores bolig lige nøjagtig, som vi

gerne selv vil have den.

Som eksempel kan jeg fortælle, at vi i afd. 303 på Indre

Ringvej, hvor jeg bor, i øjeblikket er i gang med en skimmelsvamperenovering

af samtlige boliger i afdelingen. Alle

husene bliver ryddet, så der stort set kun står ydervægge

og tag tilbage. Det betyder, at vi bl.a. får nye badeværelser

og køkkener, hvilket naturligvis har den største interesse

LEDER

for beboerne, herunder mig. Vi har i høj grad været inddraget

og fået mange forskellige valgmuligheder inden

for en standardløsning, ligesom vi har haft mange muligheder

for tilvalg. Det har jeg og min mand benyttet os

af, så vi nu får en bolig, der er tilpasset netop vores behov

og ønsker. Hvis alle Danmarks lejere fremover kan trække

deres investeringer i deres lejebolig fra i skat, så bliver

almene boliger endnu mere tiltrækkende end de allerede

er i forvejen. Læs om vores ”Skimmelsvampepolitik” s. 6,

”Fremtidssikring på Præstevænget” s. 7 og Anna Lise

Peter sens oplevelse af at få skimmelsvamperenoveret sin

bolig s. 8.

Nyt layout og indhold i ”Lejligheden

Du vil sikkert allerede nu have opdaget, at der er sket ting

og sager i forhold til det udseende og indhold i ”Lejligheden”.

Det skyldes, at bestyrelsens Medieudvalg fra i år har prioriteret

en professionalisering af vores beboerblad. Til det

har vi hyret journalist Joan Grønning og grafiker Jesper

Seneca til at hjælpe os.

Vi glæder os til samarbejdet,

hvor den nye friskhed, vi har i

vores nye boligorganisation,

også gerne må afspejle sig i

vor nyt designede blad.

FOTO: JESPER SENECA

3


KORT & GODT

Boligstøtte via nettet

På Borger.dk kan du nemt og hurtigt regne ud, hvad du

kan få i boligstøtte. Herfra kan du også sende en elektronisk

ansøgning, men kontakt os i Boligkontorets administration

først. Så vi kan sende dig det bilag vedr. dit lejemål,

som du skal vedlægge ansøgningen.

www.borger.dk – ’bolig og flytning’

(Anja, 7622 1200)

4

403

501

213

Nye

Afdelingsnumre

Før sammenlægningen ved nytår havde de fire boligorganisationer

hver deres organisationsnummer i administrationssystemet

– fx havde Andelsboligforeningen nr. 02,

LAB nr. 03, Selvbyggerbo nr. 04 og AB nr. 05. Efter sammenlægningen

har alle afdelinger fået et nyt afdelingsnummer,

fordi man ikke kan have flere afdelinger med

samme nummer inden for samme boligorganisation.

Problemet er løst ved, at afdelingerne har fået tilføjet deres

organisationsnummer til deres afdelingsnr. Det betyder fx,

at Andelsboligforeningens afd. 13 nu har nr. 213. Arbejdernes

Boligforenings afd. 1 nu har nr. 501, Selvbyggerbos

afd. 3 har nr. 403 og LAB’s afd. 10 har nr. 310 osv.

Bestyrelsen håber, at det gør det relativt nemt for alle.

(Lis)

156

Velkommen

til 156 nye beboere, der i første halvår af 2011 er flyttet til

vores boligorganisation.

(Anja)

LUKKET

6.

FOTO: JESPER SENECA

juli

Onsdag d. 6. juli holder Boligkontoret Fredericia LUKKET

til minde om 6. juli 1849, hvor danske soldater jog den

slesvig­holstenske oprørshær på flugt ved Fredericia.


Find dit område

Udendørsarealerne under Boligkontoret Fredericia er delt

op i 8 områder med hver sin ansvarlige inspektør. Hvis

der er mangler på udearealerne, så kontakt den ansvarlige

inspektør.

Område-varmemestre

Område 1+2: Alex Hofstedt ...................................2330 9433

Område 3: René Jessen .........................................2330 9415

Område 4: Tine Rud Eriksen ..................................2330 9452

Område 5+7: Tenna Hentzen ................................2330 9421

Område 6+8: Johannes Nielsen ...........................2527 3737

LejLigheden

BeB oerB lad for B oligkontoret i f redericia 2·2011

Ny organisation,

ny fremtid, nyt blad

Nyt indhold og frisk layout skal

symbolisere nyt, fælles fodslag s. 3

• Vi tager hånd om skimmelsvampe s. 6

• Samarbejde gavner alle s. 12

• Helhedsplan i ‘ghettoerne’ s. 14

• Indkaldelse til afdelingsmøder s. 20

Tiltrængt

fornyelse

Ny journalist, ny grafiker,

nyt trykkeri og nyt medieudvalg

giver ”Lejligheden

et tiltrængt løft

Herlev

Taulov

8

Pjedsted

7

Erritsø

Skærbæk Snoghøj

6

Egeskov

5

4

KORT & GODT

Trelde

3

Fredericia

midtby

Efter 3 år har bladudvalget valgt

at give ’Lejligheden’ et løft med

mere indhold og andet layout.

Derfor har vi nu indgået et samarbejde

med journalist og forfatter Joan

Grønning samt grafiker Jesper Seneca. Joan

er tidligere mange årig redaktør på Astma­

Allergi Bladet og andre blade, ligesom hun

er forfatter til flere bøger – bl.a. ”Bogen om

Allergi”. Grafiker Jesper Seneca, Art & Design

i Århus, har også mange års erfaring i udvikling

af maga siner m.m., ligesom han er kreativ bag et

kamera, og billedkunstner ved det hvide lærred.

I samme omgang har vi også skiftet trykkeri, så vi nu bruger

det lokale PR Offset på Nordre Ringvej 3.

Nyt medieudvalg afløser bladudvalg

Ikke nok med at bladet har fået et løft, det samme har

bladudvalget. Det har nu skiftet navn til Medieudvalget

og er blevet større og udvidet med repræsentanter fra

personalet samt fra det nedlagte IT­udvalg. Medieudvalgets

arbejdsområde er ’Lejligheden’ samt kontakt til TDC,

YOUSEE og Waoo og andre fra den branche.

Det foreløbige resultat er det blad, du står med i hånden.

Vi håber, du kan lide det. Har du forslag til yderligere forbedringer,

så hører vi det naturligvis gerne.

(Torsten)

1

5

2

FOTO: JESPER SENECA


FOTOS: JESPER SENECA

SKIMMELSVAMPERENOVERING

Vi tager hånd om

skimmelsvampe

Boligkontoret Fredericia har en nedskreven skimmelsvampepolitik,

der sikrer en hurtig og professionel håndtering af eventuelle

skimmelsvampeproblemer

6

AF DIREKTØR FINN MUUS

OG JOURNALIST JOAN GRØNNING

fm@boligfa.dk / joan@boligfa.dk

Skimmelsvampe er skidt for både bygninger

og beboere. De ødelægger byggematerialerne,

og jo længere man opholder sig i boliger

med skim mel svampe, jo større er risikoen for

at blive syg af allergener eller giftstoffer i skimmelsvampene.

I 2008 opfordrede Boligselskabernes

Landsorganisation deres medlemmer til at

få en ’skimmelsvampepolitik’, og den opfordring fulgte

Boligkontoret Fredericia straks.

Der er ikke tale om en ”nul skimmelsvampepolitik”, da det

er urealistisk – dels fordi der er masser af skimmelsvampe

i naturen, dels fordi ikke alle skimmelsvampe gør folk syge.

Boligkontorets skimmelsvampepolitik forholder sig til skimmelsvampeproblematikken

på et realistisk og seriøst niveau.

I skimmelsvampepolitikken skelner man mellem:

Fraflytningslejligheder

Når du flytter fra en lejlighed, gennemgår du den med

varmemesteren. Finder I skimmelsvampevækst, vurderer

FOTO: RAMBØLL

Boligkontoret Fredericia tager skimmelsvampeproblematikken

alvorlig. Dette billede

stammer fra Indre Ringvej 134, hvor

man er færdig med at banke betongulv

op, grave slaggelag under gulvet væk og

rette grus af, så man er klar til at isolere

og støbe nyt betongulv. På væggene har

Dansk Bygningsanalyse markeret med

rød spray, hvor der var skimmelsvampevækst,

der nu er fjernet.

varmemesteren, om problemet er så lille, at der er tale

om en ’normal fraflytningssag”­ eller om problemet er så

stort, at udlejningen skal udsættes, og man skal tilkalde

ekspertbistand til at vurdere, om skimmelsvampene er

sundhedsskadelige, og hvad der er årsagen til dem, så

regningen kan sendes til den ansvarlige.

Skyldes skimmelsvampene mislighold af lejligheden, og/eller

har du som lejer undladt at gøre opmærksom på skimmelen

tidligere, så kan du risikere at komme til at betale.

Skyldes skimmelsvampene bygningsmæssige defekter

som defekt murværk, utætte installationer mv., så betaler

boligforeningen.

Beboede lejligheder

Opdager du som beboer skimmelsvampe i dit hjem, bør du

hurtigst muligt orientere din varmemester, der vil vurdere,

hvad der skal gøres. Du vil måske få en liste over, hvad du

kan gøre, ligesom boligforeningen kan tage nødvendige

skridt. Du har pligt til at følge listen, og boligforeningen har

det samme. Skimmelsvampeangreb skal undersøges inden

for 5 dage fra anmeldelsen.

Læs mere i artiklen ”Til kamp mod svamp” s. 10.


F OTO: JE SPER S ENE CA

Fremtidssikring

på Præstevænget

Millioner fra Landsbyggefonden

til skimmelsvamperenovering i

Præste vænget giver beboerne en

gylden mulighed for at få opfyldt

individuelle ønsker

AF JOURNALIST JOAN GRØNNING

joan@boligfa.dk

”Det var en stor gave til beboerne og Bolig ­

kontoret Fredericia, da Landsbygge fon den

valgte at støtte skimmelsvampereno ve ringen.

Det gav os mulighed for at få fjernet skimmel svampe,

rettet nogle konstruktionsmæssige fejl og frem tidssikre

boligerne, samtidig med at vi kunne opfylde individuelle

ønsker omkring indretning og materialevalg”, fortæller en

glad inspektør Jørn Brynaa.

Individuelle ønsker

Et byggeudvalg med beboerrepræsentanter fra Præstevænget

udvalgte i fællesskab en lang række materialer

og farver til trægulve, klinker, bordplader og køkkenlåger,

som beboerne kunne vælge imellem.

”Der er tale om gode og gedigne materialer, der er nemme

at vedligeholde, og som samtidig har en lang levetid. Det

er ikke den billigste løsning her og nu, men skulle gerne

være det på lang sigt”, forklarer Jørn Brynaa, der håber, at

de mange valgmuligheder har gjort flest mulige beboere

mest muligt glade.

Beboerne benyttede også renoveringen til at få nye vinduer

og døre. Et valg, der betød en ekstra huslejestigning,

men det var de alle enige om, var en god idé.

Fremtidssikring

Ud over at beboerne selv kunne vælge materialer, så fik de

også mulighed for at få sat en ekstra væg op eller pillet en

ned, så antallet af værelser bedre passede til deres behov.

SKIMMELSVAMPERENOVERING

”Alle fik et større badeværelse og et mere rummeligt køkken,

men mange valgte også at få fjernet en væg mellem

to små kamre, så de kunne få fx et større sove­ eller børneværelse,”

forklarer inspektøren.

”Hos de sidste lagde vi gulv, før vi satte væggen mellem

de to små rum op igen, så lejligheden er fremtidssikret,

og vi fx nemt kan pille den ned igen, hvis vi skulle ønske

det i fremtiden.”

Genhusning

eller opsigelse?

FOTO: JOAN GRØNNING

Både køkkener

og bade værelser er blevet

større og mere rummelige

efter renoveringen. Og så

har beboerne haft mange valgmuligheder

hvad angår trægulv,

klinker, køkkenlåger

og bordplader.

Når man foretager store renoveringsopgaver som den på

Præstevænget, bliver beboerne ofte sagt op. De færreste

udlejere har nemlig et stort antal midlertidige boliger til

rådighed, ligesom en genhusning af så mange lejere er

dyr for udlejer – i dette tilfælde Boligkontoret Fredericia.

Genhusning på Præstevænget

”Vi valgte ikke at sige beboerne på Præstevænget op, men

tilbød dem i stedet en genhusning, fordi vi selvfølgelig gerne

vil gøre det bedste for vores beboere. Derfor lod vi dem bo

så længe som muligt, inden de skulle flytte til en midlertidig

bolig – og derfor har vi også presset meget på, at tidsplanen

holder”, forklarer inspektør Jørn Brynaa.

7


F OTO: JE SPER S ENE CA

SKIMMELSVAMPERENOVERING

Det skal være skidt,

før det bli’r godt!

Beboerne midt i 9 måneder med

renovering, genhusning og byggerod,

men så bliver det ifølge Anna

Lise Petersen i nr. 3 også rigtig godt

”Kaos”

Anna Lise Petersen på Præstevænget 3

behøver kun ét ord til at beskrive den hverdag,

der siden januar og frem til november hersker i det

lille vænge.

Baggrunden var, at man i 2008 fandt skimmelsvampe

under gulvet i et af rækkehusene. Det viste sig, at alle boligerne

i afdelingen var konstrueret forkert, og at det bl.a.

havde givet alvorlig skimmelsvampevækst. Af hensyn til

både beboere og boliger valgte Boligkontoret Fredericia

at totalrenovere afdelingen og fulgte dermed deres Skimmelsvampepolitik

(se s. 6).

KOMMENTAR:

Hæk, græsplæne

- og nye gardiner

8

AF JOURNALIST JOAN GRØNNING

joan@boligfa.dk

”Det er desværre umuligt at renovere, hvis håndværkerne

ikke får adgang med deres maskiner – og det krævede bl.a.

et mindre hul i beboernes hække. Vi regner med, at hækken i

løbet af kort tid vokser sammen igen – og sker det ikke, planter

vi naturligvis en ny”, siger inspektør Jørn Brynaa.

”Det er også rigtigt, at de nye vinduer har andre mål end de

gamle. Men det kunne vi ikke undgå, da der er andre standardmål

og modeller i dag, end der var for 20-30 år siden.”

FOTO: JOAN GRØNNING

”Er det nu også nødvendigt?”

I starten kunne Anna Lise ikke helt forstå, at det var nødvendigt,

at alle boliger skulle renoveres – fx hendes egen.

”Jeg har boet her siden 1964, og hverken jeg eller min nu

afdøde mand har været syge af skimmelsvampe. Hverken

den under gulvet, den bag fliserne i køkkenet eller

den, der gennem længere tid var kommet i soveværelset

af regnvand, der kom ind ved vinduet pga. en konstruktionsfejl

ved overliggeren”, fortæller Anna Lise Petersen.

I dag er Anna Lise rigtig glad for renoveringen, der for

hendes vedkommende er overstået, selvom der både er

’fordele og ulemper’, som hun formulerer det:

”Det gode er, at alt er nyt, flot og mere rummeligt. Jeg har

fået et større badeværelse og soveværelse, og køkkenet

er både mere rummeligt og anvendeligt, og så har jeg selv

kunnet vælge køkkenlåger og gulvklinker. Oven i det har

jeg fået nye døre og vinduer i hele boligen”, fortæller Anna

Lise Petersen, der bor på 80 m 2 , som efter renoveringen

virker meget større.

”Jeg benyttede også lejligheden til at få ryddet godt og grundigt

op i mine ting. Jeg tog kun det mest nødvendige med i

min midlertidige bolig på Ydunsvej. Jeg pakkede selv, og boligforeningen

bestilte flyttefirma, der flyttede og opbevarede

alt det, jeg behøvede opbevaring af”, siger Anna Lise.

”Det dårlige er, at jeg har fået et hul i min hæk, der ligger

grus på min græsplæne, og jeg har været nødt til at købe

nye gardiner for 9000 kr., fordi de nye vinduer har andre

mål end de gamle”, fortæller hun, men er dog glad for, at

boligforeningen har lovet at ordne hendes græsplæne.


KOMMENTAR:

Håndværkerrod

”Det er desværre umuligt at lave en totalrenovering, uden

at det roder. Og fordi vi har gjort det muligt, at beboerne

kan flytte tilbage til vænget, i takt med at deres bolig er

færdigrenoveret, så må de regne med at bo i byggerod i en

periode. Alternativet havde været, at alle beboere skulle

bo i midlertidige boliger i alle de 9-10 måneder, renoveringen

tager. Nu slipper de med 3 måneders genhusning”, siger

inspektør Jørn Brynaa og understreger, at en totalrenovering

kræver tålmodighed fra alle parter.

”Håndværkerrodet er det værste”

Ærgrelsen over udgiften til nye gardiner og den hullede

hæk er dog langt fra så stor som irritationen over det

håndværkerrod, der ifølge Anna Lise Petersen hersker på

vejen og fællesarealerne på vænget.

”Jeg kan forstå, at de skal arbejde og bruge store maskiner.

Men jeg forstår ikke, at de ikke kan rydde mere op

indimellem og især uden for de boliger, der er færdige.

Jeg synes også, at de kunne lægge plader over jord, mudder

og byggerod, så man kan gå uden at få beskidte sko”,

mener Anna Lise, der selv var en af de første, der kunne

flytte tilbage.

Posten på Præstevænget glæder sig

også til, når renoveringen er færdig,

og han igen nemt og tørskoet kan

komme til beboernes postkasser.

FOTO: JOAN GRØNNING

Efter skimmelrenoveringen har beboerne

på Præstevænget fået en huslejestigning

på knap 500 kr., hvor nye vinduer

og døre står for den største del. Renoveringen

har dog været langt dyrere

for Boligkontoret, så beboerne får meget

for pengene.

FOTO: JOAN GRØNNING

Anna Lises råd til

andre beboere

SKIMMELSVAMPERENOVERING

FOTO: JOAN GRØNNING

Efter 6 måneders renoveringserfaringer har Anna Lise disse

råd til andre i samme situation:

• Tag det roligt – det skal nok gå. Se det positive i det negative.

• Spørg, om du kan få lov til at se den midlertidige bolig på

forhånd, så du ved, hvad du går ind til – og hvad du har

plads til.

• Benyt flytningen til at få ryddet ud i skabe og gemmer.

• Tag kun det mest nødvendige med i den midlertidige bolig

– ikke alle dine køkkenting, fx

• Glæd dig, til det hele er overstået – det bliver godt til sidst.

9


F OTO: JE SPER S ENE CA

FAGLIGT

Til kamp

mod svamp

Uanset om du bliver syg af

skimmelsvampe i din bolig, eller

du slet ikke mærker dem, så skal

skimmelsvampe og især årsagen

til dem fjernes

Ifølge Statens Byggeforskningsinsti tut er

der skimmelsvampe i hver 8. lejlighed. Ifølge

instituttet kommer de fleste skimmelsvampeangreb

pga. mang lende vedligeholdelse samt fejl og skader

på bygningen – fx utætte tage og vandrør, opstigende

grundfugt, kuldebroer eller andre konstruktionsfejl.

Fugt og skimmelsvampe kan være tydelig i hjørner eller

vindueskarme, eller de kan være skjult bag tapet og møbler.

I begge tilfælde bør skimmelsvampene og især årsa­

10

AF JOURNALIST JOAN GRØNNING

joan@boligfa.dk

Skimmelomfang

Sundhedsstyrelsen opdeler skimmelsvampevækst i ’bagatelagtig’,

’moderat’ og ’omfattende’, alt efter om de giver symptomer

og i givet fald hvor mange.

• Bagatelagtig er fx skimmel i fugerne på badeværelset eller i

vindueskarmen, som sjældent giver symptomer.

• Moderat er håndfladestore plamager, der kan give symptomer.

• Omfattende er mange og store flader (over en m 2 ), der kan

give svære symptomer.

gen til dem fjernes. Skimmelsvampe kan nemlig være årsag

til hoste, kløende øjne eller hovedpine hos beboerne,

og på sigt kan de og især årsagen til dem – fugt – ødelægge

din bolig.

Samarbejde vigtig

Skimmelsvampe opstår sjældent alene ved forkert brug af

boligen – men manglende udluftning og opvarmning kan

forværre et i forvejen ikke optimalt indeklima.

Både du som lejer og boligforeningen som udlejer har

gavn af, at der ikke er fugt i din bolig.

• Du undgår, at du, din familie og jeres gæster bliver syge

af skimmelsvampene.

• Boligforeningen sparer penge, fordi fugt og mug giver

flere udgifter til vedligeholdelse, da fugtproblemer ofte

accelererer.

Derfor er samarbejde vigtigt i kampen mod skimmelsvampe.

FOTO: JESPER SENECA


Boligforeningen skal sørge for,

at grundlaget – en tør bolig med

velfungerende ventilation – er i

orden fra starten. Og så skal boligforeningen

naturligvis reagere

hurtigt, hvis du som lejer opdager

skimmelsvampevækst. Det er noget især

Boligkontoret Fredericia tager meget alvorligt.

Du bør som lejer have gode indeklimavaner – især omkring

udluftning og opvarmning – og gør du det rigtigt,

kan de ikke ses på el­ og varmeregningen.

BEBOER

HUSK!

• Luft ud med gennemtræk 2­3 gange

om dagen i 5­10 min. hver gang.

• Opvarm alle rum til mindst 20°C.

• Hæng ikke tøj til tørre indendørs – brug tørretumbler,

optimalt udluftet tørrekælder eller udendørs tørresnor.

• Tørretumblerafkastluften skal ende i det fri – eller brug

kondenstumbler.

• Luk døren til badeværelset, når du bader, og åbn vinduet

under badet og altid min. 10­20 min efter – husk

at tørre vægge og gulv af efter bad.

• Vask bruseforhænget jævnligt.

• Gør rent 1 gang om ugen.

• Tjek hjørner og kroge for fugt 1 gang om året – i fugtplagede

boliger oftere.

• Sov ikke i fugtige kælderrum.

• Overfyld ikke lejligheden – der skal være luftcirkulation

under sengen, bag ved/oven på skabe og møbler.

• Indret lejligheden rengøringsvenligt med få nipsgenstande

og glatte overflader.

• Undgå at hænge malerier op ad en ydervæg – alternativt

sæt små klodser nederst bag på maleriet, så det hænger

en smule ud fra væggen.

• Stil møbler min. 10 cm fra ydervægge.

• Undgå potteplanter med stort vandforbrug, og brug ikke

luftbefugter.

• Tænd emhætten, når du laver mad, og hold fedtfilteret rent.

• Sæt låg på gryder i kog.

• Hold alle ventilationskanaler åbne og fri for tape eller

tapet – også de små udluftningsriste i vindueskarmene.

• Rens straks mindre fugt­ og skimmelpletter med Klorin

eller Rodalon.

• Gør viceværten eller boligselskabet opmærksom på fugt.

Selv en lille plet kan være tegn på en stor fugtskade.

FOTO: JESPER SENECA

I ”Bogen om Allergi”

er der en lang række råd

til at få og bevare

et godt indeklima,

uanset om man er

lejer eller udlejer.

www.bogenomallergi.dk

FOTO: JESPER SENECA

FAGLIGT

VICEVÆRT / BOLIGFORENING

• Hold bygningen tør, og tjek, at tag og ydervægge er tætte.

• Rens jævnligt tagrender. Hold nedløbsrør og tagbrønde

rene og tætte.

• Hold øje med tegn på fugt og skimmelsvampe i kældre

og på lofter.

• Hold ventilationsanlæg i orden, og tjek den mekaniske

udsugning hvert år og altid ved nyindflytning.

• Fjern tape eller tapet over ventilationskanaler, og tjek,

om de er tilstoppede.

• En bolig med mange beboere kræver en mere aktiv udluftning

end en bolig med kun én beboer.

Fortæl lejerne om gode indeklimavaner – daglig udluftning,

varme i alle rum og ingen tøjtørring.

• Brug næsen ved besøg i lejligheder – en muggen, sur eller

sommerhusagtig lugt kan være tegn på skimmelvækst.

• Undersøg straks lejligheder med klager over fugt og

mug – er det et generelt eller isoleret problem?

• Mærk evt., om vægge er kolde – og tjek gerne bag malerier

og reoler, der står op ad ydervægge.

• Sørg for, at vinduer kan låses fast i flere stillinger, så

lejer bedre kan lufte ud.

• Installér emhætte i køkkenet – og fortæl om dens vedligeholdelse.

• Hvis hverken lejer eller udlejer kan fjerne mindre fugtpletter,

bør udlejer kontakte et professionelt firma, der

kan finde årsag og give instruktioner i, hvordan problemet

kan løses.

• Hvis badeværelset skal renoveres, så undgå glasvævstapet,

gipsplader og træ, medmindre der er vandtætte

konstruktioner overalt. Fliser er at foretrække på badeværelser.

11


POLITIK

12

AF BORGMESTER THOMAS BANKE (V)

thomas.banke@fredericia.dk

I maj var der stormøde mellem repræsentanter

fra Fredericia Kommune og de almennyttige

boligforeninger – både politisk valgte og

medarbejdere. Mødet var det første konkrete initiativ som

led i en ny aftale om et tættere samarbejde mellem kommunen

og boligforeningerne. Et øget samarbejde, der er

helt nødvendigt!

Boligforeningerne repræsenterer tilsammen godt 13.000

lejere fordelt på ca. 7500 boliger i Fredericia. Ud af kommunens

samlede boligmasse udgør de almennyttige og

sociale boligbyggerier næsten 27%. Derfor er boligforeningerne

ikke ubetydelige aktører i kommunen – tværtimod

betyder deres virke meget for byens øvrige forhold.

Ikke langt fra snak til handling

Ud fra ovenstående er det efter min opfattelse strengt

nødvendigt, at vi som kommune har et tæt samarbejde

med boligforeningerne. De er simpelthen afgørende spillere,

når det kommer til især den sociale og fysiske udvikling

af vores by. Derfor er det også en glæde at konstatere,

at viljen til samarbejde er gensidig; boligforeningerne

mødte talstærkt frem til mødet med byrådet og de relevante

kommunale medarbejdere.

På mødet blev det aftalt, at der fortsat skal være en tæt

dialog om byens udvikling, og der kom også en række helt

konkrete fælles forslag frem. Forslag, der vil blive fulgt

tæt i den kommende tid, så vi kan realisere dem over de

kommende år. Det er nemlig afgørende i sådant samarbejde,

at der ikke er langt fra snak til handling.

Fornyelse og kvalitetsløft til gavn for alle

Det blev aftalt, at vi i fællesskab skal se på den eksisterende

almene boligmasse, især i midtbyen. Flere steder

er der brug for investeringer i forbedringer af boligernes

Når samarbejde

gavner alle

Samarbejdet mellem Fredericia Kommune og

byens boligforeninger er vigtigt og nødvendigt

stand til gavn for såvel beboerne som byen. Vi er alle interesserede

i at have attraktive boliger i Fredericia, ikke

mindst indenfor voldene. Derfor er det en af vores hovedopgaver,

at vi gradvist får gjort boligmassen indenfor

voldene mere attraktiv for beboerne gennem et markant

kvalitetsløft. Det giver bedre boliger og større trivsel

til beboere. Det giver en bedre social sammensætning i

boligforeningerne. Og det gavner byen i forhold til vores

image som bosætningskommune.

Vi har en ambition om at blive Danmarks førende bosætningskommune

indenfor 10 år. For at opnå det, er det helt

nødvendigt med et tæt samarbejde om fremtidens indsatsområder

i byens boligforeninger.

Beboersammensætning

Det blev også aftalt, at vi skal turde tage en fordomsfri

debat om beboersammensætningen i de socialt udfordrede

boligkvarterer. Her er især Boligkontoret Fredericia

en afgørende samarbejdspartner som en stærk organisation

og byens absolut største almennyttige boligselskab

især efter at de fire tidligere selvstændige foreninger –

LAB, Andelsboligforeningen, Arbejdernes Boligforening og

Selvbyggerbo – ved årsskiftet blev slået sammen. Tillykke

med det i øvrigt.

Boligkontoret Fredericia tegner sig for godt 2/3 af den

samlede almene boligmasse i Fredericia. I har også nogle

af de mere udfordrede områder – fx vores eneste ’ghetto’,

Korskærparken. I er derfor en afgørende aktør i en nødvendig

og fordomsfri debat om den sociale sammensætning

af beboere ét sted.

Det har længe været en tabubelagt debat, og det er faktisk

meget forståeligt, fordi det er svært at tale om mennesker,

når man bruger ord som kvoter og forfordeling.

Men det er en nødvendig debat, hvis vi vil forbedre vilkårene

for de beboere, der lever deres liv i de mere socialt

udfordrede boligområder.


En nødvendig, men vanskelig, debat

Vi ved, at jo flere mennesker på sociale ydelser eller af anden

etnisk oprindelse, der bor ét sted, desto flere sociale

problemer opstår der. Det ser man tydeligt alle steder i

Danmark, hvor sådanne forhold gælder. Det er ikke rimeligt

for nogen, at der er steder i Danmark, hvor vi – fordi

vi ikke tør debattere emnet – lader nogle vokse op i større

utryghed og med større chance for at blive offer for en

negativ social arv.

Vi er derfor nødt til at tage en seriøs debat om beboersammensætningen.

Er det fx nødvendigt at sætte et stop

for tilflytning af personer på massive sociale ydelser og

deraf afledte problemer, hvis vi kan se at otte ud af 10 af

beboerne i forvejen er i en sådan situation? Er det nødvendigt

midlertidigt at stoppe for tilflytning af personer af

en bestemt anden etnisk baggrund, hvis der i forvejen bor

mere end 90 % etniske borgere i området?

Det er vanskelige, men nødvendige, spørgsmål at stille.

Vi må aldrig tillade, at Korskærparken udvikler sig til det,

jeg vil kalde en mere ’ægte’ ghetto, som det vi kender fra

Odense, Århus eller København. Tværtimod. Med vores

mange fælles initiativer – kommunen og Boligkontoret

Fredericia imellem – skal vi gerne af Ghetto­listen indenfor

meget få år. Gerne allerede i 2012!

Vi er hinandens forudsætninger

for at skabe en god by for alle

Vi er nemlig ikke hinandens modsætninger, men snarere

hinandens forudsætninger – boligforeningerne og kommunen.

Vi kan sammen løfte hele boligområder, hvis vi

vil. Vi kan sammen skabe gode velfungerende, socialt an­

svarlige og trygge boligområder, hvis vi vil. Og vi kan skabe

nye, spændende og alternative boligformer og fællesskaber,

hvis vi vil. Alt sammen vil vi – det blev gjort klart på

stormødet. Det giver faktisk så god mening; når samarbejdet

gavner alle.

Vi kan, når vi samarbejder!

Vi har de seneste år vist betydningen af solidt og tæt

samarbejde i Korskærparken og andre steder. Der er flere

projekter i gang; et sundhedsprojekt, et ungeprojekt, en ungdomsklub,

et nyt moderne medborgerhus osv. Alt sammen

noget der giver flere muligheder for beboerne, især de unge.

TAK til Korskærparken

Jeg vil gerne benytte lejlighed til at kvittere med en stor

ros til Boligkontoret Fredericia for det gode samarbejde i

Korskærparken. Men en særlig ros skal rettes til de mange

beboere, der gør det muligt at opnå de store forbedringer

i Korskærparken, og for den sags skyld i Sønderparken,

som det har været tilfældet de seneste år. I løser jeres

opgave til UG+.

SeniorBoliger

I Fredericia Kommune har vi også brug for seniorboliger –

enten i form af en markant renovering af et eksisterende

boligmål eller ved nybyggeri. Mange seniorer ønsker at bo i

en slags seniorkollektiv, hvor man kan nyde livets otium i et

seniorfællesskab. Det kræver også et godt og tæt samarbejde

mellem boligforeningerne og kommunen.

(Borgmester Thomas Banke)

POLITIK

13


F OTO: JE SPER S ENE CA

HELHEDSPLAN

Vi skal løfte i flok

14

AF ORGANISATIONSFORMAND

LIS GREGERSEN

ligr@boligfa.dk

Ser vi på Sønderparken og Kors kær parken

fra et helikopterperspektiv, er det et par dejlige

naturskønne afdelinger ved byens indfaldsvej. Afdelingerne

fortjener bestemt ikke det omdømme, de gennem

årene har fået. Javist er der indimellem problemer, men

sammenligner man de to områder med en mindre landsby

med hver ca. 1600 beboere, så er der vel også problemer

i landsbyerne. Derfor har vi i Boligkontoret Fredericia

udarbejdet boligsociale helhedsplaner, der skal være med

til at gøre noget ved Sønderparken og Korskærparkens

omdømme og kvalitet.

FOTO: JESPER SENECA

Helhedsplan skal forbedre Sønderparken og Korskærparkens omdømme

Samarbejde med Boli.nu

Helhedsplanerne har vi sat i gang sammen med byens

anden boligorganisation, Boli.nu, som vi har et fortrinligt

samarbejde med. Afdelingsbestyrelserne i de to områder

arbejder forbilledligt sammen om opgaverne, og det er

med til at give os som organisationsbestyrelser energi til

at gøre en ekstra målrettet indsats.

Helhedsplanerne – delt i 3

Helhedsplanerne indeholder 3 elementer – en boligsocial

indsats, et fælles aktivitetshus og en renovering af alle

boliger, der skal højne kvaliteten, så boligerne er attraktive

lejeboliger også de næste 25 år.

Hvert af de tre elementer kræver en enorm indsats i

sig selv, men de kræver også, at vi løbende arbejder på

at gøre noget ved områdernes omdømme og sammenhængskraft

– fx ved at fortælle de gode historier fra om­


Sønderparken og Korskærparken

er bedre end deres rygte, mener

organisationsformand Lis Greger sen.

råderne, og vi bruger de muligheder, der er i lovgivningen,

til at regulere udlejningsreglerne.

Skolerne bør have særligt fokus

Vi gør meget selv, men vi kan ikke alt. Derfor vil jeg her

fremhæve skoleområdet, som bestemt kræver mere bevågenhed

fra kommunal side. Jeg ser gerne, at der sker

en udvikling af skolepolitikken, så den tager mere hånd

om skolerne i indsatsområderne. Velfungerende skoler

er en forudsætning for, at børn med en svag familiebaggrund

også får en uddannelse og senere kan få fodfæste

på arbejdsmarkedet. Samtidig vil det være umuligt at

tiltrække ressourcestærke familier til Korskærparken og

Sønderparken, hvis ikke der bliver gjort en stor indsats for

at få en mere ligelig fordeling i klasserne, når vi taler både

køn, etnicitet og religion. Og her har Fredericia Kommunen

en stor udfordring!

Beskæftigelse

Vi skal også målrettet hjælpe personer med en perifer

tilknytning til arbejdsmarkedet til at få et fast arbejde.

NYT på boligfa.dk

• Regnskab for Boligkontoret Fredericia 2010 samt referat

af seneste bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde

se under ’organisation’.

• Regler for husdyr – se under hver afdeling.

• Plantegninger og billeder indvendigt af alle lejligheder

kommer på, efterhånden som lejlighederne bliver ledige.

• ”LEJLIGHEDEN” online.

AF KONTORASSISTENTERNE

ANJA PAASKE OG HELLE GANTZEL

ap@boligfa.dk

hg@boligfa.dk

FOTO: JESPER SENECA

HELHEDSPLAN

Derfor vil vi i de kommende år bl.a. etablere et uddannelsesmæssigt

opkvalificeringsforløb og gøre en ekstra beskæftigelsesindsats

i Sønderparken og Korskærparken. Vi

vil samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner,

og via såkaldte ’sociale klausuler’ vil vi forpligte håndværkere,

der arbejder for os, til at tage beboere i praktik, jobtræning

og ordinære job, enten som almindelige ansatte

eller som lærlinge.

For mig er det ligegyldigt, om man kommer fra landet eller

byen, er ung eller ældre, rig eller fattig, mand eller kvinde,

indvandrer eller ikke­indvandrer – for mig er det vigtigt, at

vi har et boligtilbud til alle. Vi skal kunne favne alle, men

det kræver, at vi har de rigtige værktøjer og samarbejdspartnere

– opgaven er nemlig ikke kun vores, men hele

samfundets.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og

på gensyn ved afdelingsmøderne i august og september!

På vej…

• Fotos af alle varmemestre, personale samt bestyrelser.

15


FOTO: J ESPER S EN ECA

PILOTPROJEKT

16

Det første møde

mel lem afdelingsbestyrelserne

i afd. 218 og 220 fandt sted

25. maj. På billedet ses (fv) Johnny

Petersen, Karin Grønning, Inge Andersen,

Torsten Mørck, Torben Majgaard og

direktør Finn Muus (stående). Desuden

deltog organisationsformand Lis Gregersen,

organisationsnæstformand

Flemming Lorenzen og inspektør

Stefan Weihrauch.

Beboerdemokrati

Pilotprojekt skal gøre det mere attraktivt

at deltage i beboerdemokratiet

AF DIREKTØR FINN MUUS

fm@boligfa.dk

Bestyrelsen i Boligkontoret Frede ricia sagde

på et bestyrelsesmøde den 6. april 2011

god for et pilotprojekt, der skal undersøge nye

mulig heder i det beboerdemokratiske arbejde.

Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri

i Danmark. Det er en styreform, hvor I som beboere

har en afgørende indflydelse på alle forhold vedrørende

boligorganisationen og de enkelte afdelinger.

Man skulle så tro, at mange ville stå i kø for at blive valgt

til en afdelingsbestyrelse, men vi må desværre konstatere,

at det ikke er blevet nemmere at få beboere til at gå ind i

det frivillige arbejde. Det vil vi gerne som gøre noget ved!

Nye rammer for beboerdemokratiet

I pilotprojektet skal vi arbejde med at udvikle den måde,

vi håndterer beboerdemokratiet på. Vi vil afprøve nogle

nye rammer for beboerdemokratiet med henblik på at

finde nye former for samarbejde både imellem afdelingsbestyrelsesmedlemmerne

og imellem administration og

hovedbestyrelse. Det kan bl.a. ske ved at vi bruger nye

teknologier.

Afdeling 218 og 220

To afdelinger deltager i pilotprojektet; afd. 218 på Parcelvej

og afd. 220 på Skovvej. Begge afdelinger skal være

med i det spændende arbejde med at udvikle og teste

nye rammer for beboerdemokratiet. Det er erfaringerne

fra disse to afdelinger, der undervejs og efter projektets

afslutning, skal være med til at skabe et fundament for en

generel styrkelse af beboerdemokratiet i såvel Boligkontoret

Fredericia som i hele den almene sektor.


Fravælg emballage

hvor du kan

Vi får mere og mere affald,

og det skader både miljøet

og kræver ekstra arbejde

og omtanke

AF INSPEKTØR STEFAN WEIHRAUCH

sw@boligfa.dk

Vi kender det alle: Vi har handlet ind, og i

løbet af kort tid er affaldsposen fyldt med

emballage. Det er skidt for miljøet og træls for

os selv, fordi det giver ekstra arbejde.

Fravælg emballagen

Et godt råd kan være, at vi hver især også tager mængden

af emballage med i betragtning, når vi vælger vores indkøb.

Altså at vi fx køber frugt i løs vægt og ikke i pap­ eller

plasticbakker, og at vi lader skoæsken stå i butikken, når

vi går hjem med de nye sko. På den måde sender vi som

forbruger også et signal til producenten om at minimere

emballageforbruget.

Det er ikke så meget, der skal til, for at det får en stor virkning.

Lokal og global ansvarlighed

Jo mindre emballage, vi har, jo mindre plads skal vi bruge

til at deponere vores affald lokalt. Det har flere fordele –

fx begrænser vi dermed CO2­udledningen lokalt, ligesom

vi er med til at begrænse ressourceforbruget globalt. På

den måde viser vi også global ansvarlighed til alles bedste.

FOTO: JESPER SENECA

AFFALDSSORTERING

Brug miljøstationerne i dit nærområde,

og husk at sortere dit

affald rigtigt, opfordrer Boligkontoret

Fredericia.

Brug containerne

– ikke pladsen ved siden af!

Den emballage, du ikke kan undgå at få med hjem, skal du

jo selvfølgelig af med igen – helst så hurtigt og nemt som

muligt. Til det formål har vi et rigtig godt sorterings­ og

genbrugssystem i Fredericia Kommune, hvor vi sorterer

og genbruger plast, glas, metal, pap og papir, flamingo og

andre emballagematerialer.

Der står containere til affaldet også tæt på, hvor du bor

– og de er tydeligt mærket, så du nemt kan se, hvad der

skal i hvor. Rammerne for en hensigtsmæssig sortering af

affaldet er derfor til stede – nu er resten op til dig.

Tænk på miljøet, dine børn og dig selv:

• Sorter affaldet korrekt.

• Put det i de rigtige containere – og ikke ved siden af.

• Lær dine børn at sortere korrekt.

• Og tag dig tid til at hjælpe dem, der ikke får sorteret korrekt,

så de ved det til næste gang.

17


F OTO: J ESPER S ENE CA

UDVALG

18

AF ORGANISATIONSFORMAND

LIS GREGERSEN

ligr@boligfa.dk

Fra 1. januar 2011 har bestyrelsen valgt at

sætte fokus på forskellige indsatsområder. Til

det har vi nedsat en række såkaldte ’stående udvalg’, der

er faste udvalg, der arbejder indenfor afgrænsede emner,

og som skal indstille eventuelle forslag til bestyrelsen.

Forretningsudvalget

Hjælper med at forberede bestyrelsesmøderne, men kan

også indstille diverse projekter og forslag til bestyrelsen.

Sammenlægningsudvalget

Sikrer at alle afdelingerne fra de tidligere 4 boligorganisationer

stadig har bestyrelsens bevågenhed og bliver behandlet

ligeværdig. Sammenlægningsudvalget består af de

4 tidligere organisationsformænd samt direktør Finn Muus.

Energiudvalget

Arbejder målrettet med regeringens Energi Mærke Ordninger

– også kaldet EMO ordninger. De betyder, at alle

afdelinger skal udarbejde en rapport over hver enkelt afdelings

energiforbrug, og hvad man kan gøre for at bringe

forbruget ned. Udvalget skal formidle og oplyse beboere

og afdelingsbestyrelser, ligesom udvalget også kan foreslå

indsatser, som bestyrelsen kan støtte økonomisk.

valg

stiller skarpt

Seks faste udvalg graver ned i bestemte fokusområder

Seniorboudvalget

Arbejder ihærdigt med at få oprettet et eller flere seniorbofællesskaber

i Fredericia Kommune. Udvalget har fx

op rettet en selvstændig forening – Seniorboforeningen

Fredericia – hvor der i dag er ca. 100 medlemmer.

Formand en for Seniorboudvalget er også formand for

Senior boforeningen Fredericia.

Forvaltningsrevisionsudvalget

Arbejder løbende med at udvikle de mål, bestyrelsen har på

de organisatoriske, sociale, politiske og økonomiske områder.

Udvalget arbejder også med Benchmarking på udvalgte

områder, hvor de systematisk undersøger og vurderer

produktionsmetoder.

Kursusudvalget

Planlægger og afholder efteruddannelse af organisations­

og afdelingsbestyrelserne – både interne kurser og

kurser i regi af Boligselskabernes Landsforening.

Medieudvalget

Arbejder med bl.a. udgivelsen af ”Lejligheden” og er sammen

med administrationen med til forhandlingerne med

fx TDC, YOUSEE og Waoo og andre fra den branche.

Vi glæder os til arbejdet fremover, fordi at denne nye måde

at organisere os på er med til at løfte hele organisationen.

Du kan se alle medlemmer af de enkelte udvalg:

www.boligfa.dk – under ’Organisation’.


FOT O: JESPE R SE NEC A

repræsentantskabsmøde

AF DIREKTØR FINN MUUS

fm@boligfa.dk

Boligkontoret Fredericias repræsentantskab

holdt d. 5. maj 2011 det første ordinære

repræsentantskabsmøde på Frede ricia Messecenter.

I mødet deltog 109 repræsentantskabsmedlemmer

og 12 medarbejdere.

Stærkere organisation

På mødet fremlage boligorganisationens formand Lis Gregersen

i sin beretning nogle overordnede betragtninger over

de tiltag, den nye bestyrelse har valgt som indsatsområder

i de kommende år. Formanden gjorde det klart, at vi med

oprettelsen af vores fælles boligorganisation ”Boligkontoret

Fredericia” nu har fået en boligorganisation, der har

kræfterne, økonomien og en mere enkel beslutningsproces

end før sammenlægningen. Med kun én bestyrelse er vi nu

i langt højere grad klar til at møde de udfordringer, vi bliver

stillet i sektoren, men også på de indre linjer, hvor fx en opgradering

af vores boliger med energirigtige renoveringer

står højt på dagsordenen.

På mødet gav direktør Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening,

desuden en grundig redegørelse for det seneste boligforlig,

og de udfordringer vi står over for i de kommende år.

Beslutninger fra mødet

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

1. Bestyrelsen fik kompetence til at sætte nybyggeri i gang samt

mulighed for at købe grunde og pantsætte afdelingerne.

2. En udvidelse af administrationsbygningen på Vesterbrogade

4 med en overbygning med mødelokaler og en kantine

til medarbejderne blev vedtaget. Bestyrelsen ønsker en

energioptimering af bygningen samt en øget tilgængelighed

på adressen med fx en elevator, så også fysisk handicappede

kan deltage i møderne. Udvidelsen vil blive gennemført i løbet

af 2011 og 2012.

3. Ombygning af medborgerhuset Korskær i Korskærparken

blev besluttet til en samlet estimeret ombygningspris på ca.

27 mio. kr.

4. Verner Zacha riassen, Jonna Hansen, Lone Jensen, Torsten

Mørck, Gitte Christiansen, Else­Marie Gøhns, Connie L. Lauridsen,

Solveig Damkjær, Jytte Matthiesen og Jimmy Andersen

blev alle genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode.

5. Karin Grønning, Anne Dorthe Tuemose, Brian Nydahl, Henry

Sørensen og John Sciegienny blev valgt til suppleanter til

bestyrelsen.

19


AFDELINGSMØDER

Indkaldelse til

Afdelingsmøder

20

Afd. Dato Kl. Sted

201 12. sep. 19.00 Kronprindsen

202 12. sep. 19.00 Kronprindsen

203 6. sep. 18.00 Boligkontoret

204 23. aug. 18.00 Boligkontoret

205 29.aug. 19.00 Kronprindsen

206 7. sep. 19.00 Kronprindsen

207 5. sep. 18.00 Boligkontoret

208 7. sep. 18.00 Boligkontoret

209 8. sep. 19.00 Boligkontoret

210 12. sep. 18.00 Kronprindsen

212 30. aug. 19.00 Kronprindsen

213 6. sep. 19.00 Kronprindsen

214 14. sep. 19.00 Kronprindsen

215 14. sep. 19.00 Fællesrummet, V. 7

216 14. sep. 19.00 Søndermarksvej 58

217 20. sep. 19.00 Søndermarksvej 58

218 20. sep. 19.00 Fælleshuset

219 20. sep. 19.00 Kronprindsen

220 19. sep. 19.00 Fælleshuset

221 1. sep. 19.00 Kronprindsen

222 24. aug. 11.00 Rosenlunden

301 14. sep. 18.00 Beboerhuset Lumbyesvej

302 20. sep. 19.00 Festlokale Skovbakken 26

303 26. sep. 19.00 Festlokale Frejasvej 9

304 8. sep. 19.00 Beboerhuset Kongensstr.

305 22. sep. 18.00 Beboerhuset Lumbyesvej 2

306 15. sep. 19.00 Beboerhuset Lumbyesvej 8

307 31. aug. 19.00 Korskærcentret

310 1. sep. 19.00 Festsalen Prangervej

311 20. sep. 19.00 Beboerhuset

312 7. sep. 18.00 Beboerhuset Kongensstræde

313 1. sep. 19.00 Festsalen

314 15. sep. 19.00 Fælleshuset

Dagsorden:

Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. stk. 4 og 6, omfatte

følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste

møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget

for det kommende år.

3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

4. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.

6. Eventuelt.

Afd. Dato Kl. Sted

315 25. aug. 19.00 Fælleshuset

316 1. sep. 18.00 Festsalen

317 18. aug. 18.00 Beboerlokale Damsbovej

318 25. aug. 18.00 Beboerhuset Kongensstræde

319 8. sep. 18.30 Beboerhuset Lumbyesvej

320 24. aug. 12.00 Rosenlunden

321 6. sep. 18.00 Beboerhuset Kongensstræde

322 8. sep. 19.00 Lumbyesvej 2

323 23. aug. 18.00 Fuglsang

326 17. aug. 19.00 Beboerlokalet

401 12. sep. 19.00 Selskabslokalet afd. 402

402 22. aug. 19.00 Selskabslokalet afd. 402

403 24. aug. 19.00 Selskabslokalet afd. 402

404 6. sep. 19.00 Boligkontoret

405 22. sep. 19.00 Selskabslokalet afd. 405

406 12. sep. 19.00 Selskabslokalet afd. 406

407 30. aug. 19.00 Selskabslokalet afd. 402

408 23. aug. 18.00 Sømandshjemmet

416 25. aug. 14.00 Boligkontoret

501 29. aug. 19.00 Festlokalet afd. 501

502 19. sep. 19.00 Festlokalet afd. 501

503 31. aug. 19.00 Festlokalet afd. 503

504 1. sep. 19.00 Herslev Forsamlingshus

505 20. sep. 19.00 Pjedsted Forsamlingshus

506 14. sep. 19.00 Festlokalet afd. 513

509 7. sep. 19.00 Tavlhøj

510 30. aug. 19.00 Sømandshjemmet

511 14. sep. 19.00 Hvidtjørnevej 38

513 21. sep. 19.00 Festlokalet afd. 513


FOT O: JESPE R SE NEC A

Forslag på afdelingsmødet

Åbent hus

i Korskærparken

Tirsdag den 31. maj var der åbent hus i den nyindrettede

pavillon i Korskærparken. Rigtige mange beboere og frivillige

kom forbi, og projektmedarbejderne Jane Findahl,

Anni Lindum og Stine Berg Sørensen havde en travl dag

med at vise rundt, lave mad og fortælle om projektet.

Medarbejderne, beboere og de frivillige bød desuden de

besøgende på en kulinarisk mangfoldighed af småretter

fra forskellige lande, og dagen var en stor succes.

(Finn)

AF TORSTEN MØRCK

tomo@boligfa.dk

Før du fremlægger et forslag i din boligafdeling,

så er det vigtigt, at du har forberedt

dig godt, hvis du vil have størst mulig

chance for, at dit forslag bli ver vedtaget. Enhver

bestyrelse skal nem lig afvise eller godkende et forslag med

hele afdelingens ve og vel i baghovedet, lige som der kan

være tidligere beslutninger – fx en 10 års planlægning –

der kan bremse bestemte forslag. Forslag på afdelingsmødet

skal desuden have almen interesse for hele afdelingen.

Mange forslag kan være begrænset af den aktuelle

lovgivning, så undersøg også gerne den på forhånd. Og

så kræver de fleste forslag også en form for økonomi for

at blive gennemført. Undersøg derfor gerne de økonomiske

konsekvenser og hav dem med i dit forslag – og gør det i

god tid, fordi bestyrelsen i de fleste tilfælde kun har 14 dage

til at vurdere indkomne forslag.

AFDELINGSMØDER

Har DU et forslag, du gerne vil have drøftet på afdelingsmødet, så læs her

Det kan være svært at formulere et forslag korrekt og

fyldestgørende nok, men her kan du få hjælp hos både

besty relsen eller administrationen.

TIPS inden du stiller et forslag:

• Noter din idé ned

• Skriv fordele og ulemper

• Kig på omkostninger

• Tjek lovgivningen

• Lav dit forslag

Forbered dit indlæg

• Indsend forslaget

Jo bedre forberedt du er, desto større mulighed har du for,

at dit forslag bliver gennemført.

Held og lykke med dine ideer og forslag.

21


Udlejning - selskabslokaler og gæsteværelser

Afd. 214

Gildesal (40 pers.) Ullerupdalvej 217

6 gæstevær. Ullerupdalvej nr 217

Kontakt: Varmemester 2688 8514 + 2688 8524

Afd. 216 + 217

Gildesal (30 pers) Søndermarksvej 58

5 gæstevær. Søndermarksvej 44, 52, 68, 86

og 120

Kontakt: Kirsten Jensen, 7591 0872

Afd. 218

Gildesal (50 pers) Skovvej 241

Kontakt: Henny Majgaard, 7593 0913 (man. 10­13)

Afd. 301

Gæstevær. Jernbanegade 6­101

Kontakt: John Sciegienny, 7592 7179 + 2895 0562

Vinterhave (20 pers) kan lånes gratis ved samtidig

leje af gæstevær. inkl. toilet og køkken.

Afd. 302

Festlokale (25 pers.) Skovbakken 26 (kælder)

Kontakt: Hans­Kurt Christensen, 7592 1408 +

2639 1408

Afd. 305

Beboerhus (90 pers.) Lumbyesvej 2­13

2 gæstevær. Lumbyesvej 6­14

Øl og vand skal købes i huset.

Kontakt:

Beboerhus: Kirsten Mikkelsen 2564 8294 +

7591 5460 (kl. 17­18)

Gæstevær.: Mille Skovbølling, 2423 1595

(kl. 17­18)

Afd. 306

Beboerhus (50 pers.) Lumbyesvej 8

afd. 305 og 306.

2 gæstevær. Lumbyesvej 12­13 og 12­14

afd. 305 og 306.

Kontakt:

Beboerhus: Bent Pedersen, 2423 3218

Gæstevær.: Helle Larsen, 5338 1759

Afd. 307

Gildesal (50 pers.) Korskærvej 96

8 gæstevær. Korskærvej 96

Kontakt: Birthe Frost, 2271 0845 (kl. 17­18)

22

= udlejes kun til beboere i afdelingen

= udlejes til alle beboere i Boligkontoret Fredericia

Tallene i parentes er til ca. antal personer

Afd. 310

Beboerhus (50 pers.) Prangervej 130

8 gæstevær. Prangervej 116, 126, 136, 146, 154,

158 og 164.

Kontakt:

Beboerhus: Ib Marcussen, 7593 4325

Gæstevær.: Edvin Steiness, 7593 4435

Afd. 311

Beboerhuse (30 pers. + 55 pers.) Holmbjerggårdsvej

76

1 gæstevær. Holmbjerggårdsvej 126

Kontakt: Michael Honoré, 5192 2745 (kl. 18­20)

Afd. 312

Beboerhus (50 pers.) Kongensstræde 3

1 gæstevær. Nestlegården

= Kun beboere i afd. 301­326

Kontakt: Kirsten Grombe, 7592 5348

Afd. 313

Gildesal (30 pers) Frejasvej 9

2 gæste vær. Kirsebærhaven

Kontakt: Boligkontoret Fredericia, 7622 1200

Afd. 315

Beboerhus (50 pers) Fuglebakken 59 + husene

i grundejerforeningen overfor.

1 gæstevær. Fuglebakken 59

Kontakt: Britta Møller, 7591 4363

Afd. 316

Lokale (20 pers) Prinsensgade 87­89 (kælder)

Kontakt: Mia Hansen, 2962 2818

Afd. 317

Beboerhus (30 pers) Damsbovej 46

Kontakt: Jørgen Andersen, 7594 1272 + 2029 3018

Afd. 326

Beboerlokale (24 pers) Treldevænget v. nr. 10

1 gæstevær. Treldevænget v. nr. 10

Kontakt: Vagn Holm, 7595 7711

Afd. 402

Festlokale (36 pers) Chr. Richardtsvej 1a

afd. 401­ 416.

Kontakt: Poul Erik Poulsen, pepo@boligfa.dk

+ 7592 7501

Afd. 405

Festlokale (36 pers) Ullerupdalvej 133

2 gæstevær. Ullerupdalvej 89 og 133

Kontakt: Inga Pedersen, 7593 4447

Afd. 406

Festlokale (35 pers) Søndermarksvej 104

3 gæstevær. Søndermarksvej 98, 110 og 114

Kontakt: Jytte Matthiesen, 7592 8041

Afd. 416

1 gæstevær. Mosegårdsvej 9t

Kontakt: Jens Thusen, 2423 6485

Anne Marie Pedersen, Mosegårdsvej 9x

Afd. 501

Gildesal (30 pers) Kongensgade 75

afd. 501, 502, 510.

Kontakt: Camilla Hellesøe, 2782 3006

Afd. 503

Gildesal (36 pers) Ullerupdalvej 7

4 gæstevær. Ullerupdalvej 1, 75, 77 og 79

Kontakt: Susanne Jørgensen, 2893 6708

Afd. 510

Gæstevær. Jyllandsgade 32

Kontakt: Connie Lauridsen, 7593 1165

Simon Rasmussen, 7593 3005

Afd. 513

Gildesal (50 pers) Skolevej 129

2 gæstevær. Skolevej 129

Kontakt: Anne Marie Hansen, 2016 9615

VVS og EL VAGT

VVS: 4091 2329

EL: 2224 7077

Vagtordningen gælder for uopsættelige

skader uden for varmemestrenes

arbejdstid.

”Uopsættelige skader” er skader, der

haster og ikke kan vente med at blive

bragt i orden. Fx sprungne vandrør og

smadrede vinduer.

”Ikke­uopsættelige skader” er fx et toilet,

der løber, eller en vaskemaskine, der

ikke vasker færdig.


Telefonliste

Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Tlf 7622 1200 – Fax 7622 1212

post@boligfa.dk ­ www.boligfa.dk

Kontortid: ma.­ti.­ons.­fre. 10­12.30 + to. 15­17.30

ADMINISTRATION

Direktør Finn Muus ...................................... 7622 1226

Regnskabschef Preben Lærche ................ 7622 1231

Inspektør Jørn Brynaa ................................ 7622 1221

Inspektør Birgitte Jensen ........................... 7622 1222

Inspektør Stefan Weihrauch ...................... 7622 1223

Inspektør Michael Tonsberg ...................... 7622 1224

Fuldmægtig Connie Rybro........................... 7622 1229

Inspektør Vagn Larsen ................................ 7622 1230

Inspektør Simon Døssing ............................ 7622 1254

Kontorassistent Lisbeth Pedersen ............ 7622 1201

Kontorassistent Gitte Olesen ..................... 7622 1202

Kontorassistent Anja Paaske ..................... 7622 1203

Kontorassistent Helle Gantzel.................... 7622 1204

Fuldmægtig Kirsten Källberg ...................... 7622 1205

Fuldmægtig Gitte Madsen .......................... 7622 1206

Fuldmægtig Susanne Friis .......................... 7622 1207

Fuldmægtig Lene Sølyst .............................. 7622 1208

Fuldmægtig Inge Lauridsen ........................ 7622 1209

Projektchef Jane Findahl ............................ 4024 0238

Beskæftelsekons. Stine Berg Sørensen .. 4024 0239

Uddannelseskonsulent Anni Lindum ........ 4024 0236

BESTYRELSE

Formand Lis Gregersen ............................... 7592 2561

Næstfmd Fl. Lorenzen.................................. 7593 0059

Medlem Else­Marie Gøhns......................... 7593 4201

Medlem Bent Andersen .............................. 2112 3913

Medlem Edvin Steiness............................... 7593 4435

Medlem Verner Zachariassen ................... 7594 0533

Medlem Rita Jensen.................................... 7593 0936

Medlem Poul Erik Poulsen.......................... 7592 7501

Medlem Solveig Damkjær .......................... 7593 4602

Medlem Kirsten Sørensen .......................... 7592 1118

Medlem Torsten Mørck ............................... 7592 7253

Medlem Gitte Christiansen ......................... 7593 3450

Medlem Jørgen Andersen.......................... 7594 1272

Medlem Lone Jensen .................................. 7592 5660

Medlem Jonna Hansen ............................... 7591 2712

Medlem Anker Warncke ............................. 7592 4212

Medlem Jytte Matthiesen .......................... 7592 8041

Medlem Jimmy Andersen........................... 7592 1151

Medlem Connie lauridsen........................... 7593 1165

Medlem Lone Löyche .................................. 7592 9685

Medlem Allan Deluga .................................. 4276 1680

VARMEMESTRE

Afd. 201-2-5-6-8 Ørnegården m.fl., Jeppe Siig ...................................................2688 8508

Afd. 203-4-7-9 Fr. Hansens Allé m.fl., Peter Kromann .......................................2688 8507

Mogens Hansen ......................................................................................................2688 8504

Afd. 210 Ringparken, Johnny Hansen .................................................................2688 8510

Afd. 212-13-15 Midgårdsvej m.fl., Sv. Aage Pedersen ......................................2688 8515

Poul Stougaard ........................................................................................................2688 8513

Afd. 214 Korskærparken, Jens S. Andersen ......................................................2688 8514

Lars Herlufsen .........................................................................................................2688 8524

Afd. 216 Sønderparken, Mogens Madsen ..........................................................2688 8516

Afd. 217 Sønderparken, Finn Rasmussen ...........................................................2688 8517

Afd. 218 Skovvej, Parcelvej, Jens Schubert ......................................................2688 8518

Afd. 219-21-22 Vesterbrogade m.fl., Allan Jensen .............................................2688 8521

Afd. 220 Skovvej, Kresten Binns...........................................................................2688 8520

Afd. 301 Birkehaven, Charles Petersen ..............................................................2527 3701

Afd. 302-20 Rønnehaven, Madsbyhus, Varmemester .......................................2527 3702

Afd. 303-4 Christianshusene, Fyrrehaven, Ib Nordkrog ...................................2527 3704

Afd. 305 Vaseparken I, Martin Ravn ....................................................................2527 3705

Afd. 306 Vaseparken II, Jan Christensen ............................................................2527 3706

Afd. 307-24-30 Korskærparken, Ullerupdalvej 90-94, Hans Overgaard ........2527 3707

Bruno Ketel Jørgensen ..........................................................................................2527 3708

Afd. 310 Sønderparken, Henrik Larsen................................................................2527 3709

Aage Kjærgaard ......................................................................................................2527 3710

Afd. 311 Hasselhøj, Steen Rasmussen ................................................................2527 3711

Afd. 312-21 Nestlegården, Dr.gade, Bjergegade, Kent Jensen.......................2527 3712

Afd. 313-16 Kirsebærhaven, Ved Volden, Erik Schmidt ....................................2527 3713

Fritz Rauchfuss ........................................................................................................2527 3714

Afd. 315 Fuglsangparken, Kenneth Jensen ........................................................2527 3715

Afd. 317-22 Damsbohaven, Kirsebærlunden, Benny Hansen .........................2527 3717

Afd. 318 Hoffmandsgården, Michael Olesen ......................................................6029 7645

Afd. 319 Vesterbrogade, Allan Jensen ................................................................2688 8521

Afd. 323 Snoghøjparken, Mogens Kristensen ...................................................2527 3723

Afd. 326 Treldevænget, Brian Bo Petersen ........................................................6029 7644

Afd. 401-2 Chr. Richardtsvej m.fl., Jan Nissen ...................................................6029 7640

Afd. 403 Rahbeksvej m.fl., Jan Christensen .......................................................6029 7641

Afd. 404 Christiansberg, Bjarne Christiansen ....................................................6029 7642

Afd. 405 Korskærparken, Stephen Jensen .........................................................6029 7643

Afd. 406 Sønderparken, Brian Bo Petersen .......................................................6029 7644

Afd. 407 Viaduktvej, Kenneth Jensen .................................................................2527 3715

Afd. 408-8B Købmagergade, Dalegade, Michael Olsen ...................................6029 7645

Afd. 415 Jupitervej, Kresten Binns.......................................................................2688 8520

Afd. 416 Mosegårdsvej, Mogens Kristensen .....................................................2527 3723

Benny Hansen .........................................................................................................2527 3717

Afd. 501 Kongensgade m.fl., Harly Borbjerg .......................................................2441 6207

Bjarne Christiansen ................................................................................................6029 7642

Afd. 502 Østerbo, Jørgen Køngerskov .................................................................2441 6208

Afd. 503 Korskærparken, Søren Frost .................................................................2441 6209

Afd. 504 Åbrinken, Herslev, Jens Schubert .......................................................2688 8518

Afd. 505 Pjedsted, Aage Kjærgaard .....................................................................2527 3710

Afd. 506-13 Skærbæk, Ivan Dam Jensen ............................................................4019 1560

Afd. 509 Taulov, Finn Rasmussen .........................................................................2688 8517

Afd. 510 Jyllandsgade m.fl., Jørgen Køngerskov ..............................................2441 6208

Afd. 511 Egeskov, Henrik Larsen ..........................................................................2527 3709

OMRÅDE-VARMEMESTRE (Se områderne s. 5.)

Område 1+2: Alex Hofstedt ....................................................................................2330 9433

Område 3: René Jessen .........................................................................................2330 9415

Område 4: Tine Rud Eriksen...................................................................................2330 9452

Område 5+7: Tenna Hentzen .................................................................................2330 9421

Område 6+8: Johannes Nielsen............................................................................2527 3737

23


Oplev 15/15 Mbit fiberbredbånd til intropris i 3 mdr.

Lige nu kan du få en fiberbredbåndsforbindelse, der vil slå din nuværende løsning

med flere længder. Du får 15/15 Mbit til en hidtil uhørt pris, selvfølgelig med både

etablering og oprettelse inkluderet i prisen. Når du først har prøvet, hvor stor en

forskel fiberbredbånd gør for dig, uanset om dit behov er stort eller lille, så kommer

du aldrig til at ville have andet. Og du kommer heller aldrig til at behøve andet, for

fiberbredbånd er den bedste løsning – både nu og i fremtiden.

Masser af Waoooooo! oplevelser

Uanset om du er til action, forkælelse eller eventyr, så har du chancen for at vinde

Waooooooo! oplevelser i vores konkurrence. Besøg trefor.dk/99 og deltag i

konkurrencen.

Kontakt TRE-FOR Bredbånd kundeservice og bestil nu

på telefon 79 333 555 eller læs mere på trefor.dk/99

198 ,-pr.

md.

Min. pris i 6 mdr.: 891,-*

Bestil inden 15.08.11

VIND

en Waoo!

oplevelse

trefor.dk/99

Intropris netop nu 99,- i 3 mdr.

Efterfølgende

* Bindingsperiode 6 mdr. Første 3 måneder 99,- pr.md. herefter 198,- pr.md. Mindstepris i bindingsperiode 3x99,- + 3x198,- + etablering 0,- =891,-Forudsætter adgang til fibernettet

og gælder kun kunder, der ikke har modtaget produkter via fiberforbindelsen inden for de seneste 6 mdr. Der henvises i øvrigt til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

pr. md. *

More magazines by this user
Similar magazines