Kommunale tilsyn

rosengaards.dk

Kommunale tilsyn

Kommune tilsyn – egen drift

SR side 77

Tilsynet varetager statens almindelige interesser i at kommunerne

overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige

myndigheder.

Kommunale tilsyn er ikke en klage instans, de er en egen drift

prøvelse. Borger har ikke noget retskrav.

Reguleret i kommunestyrelsesloven kap VI og VII og regionslov §

30-31

KSL § 48a – hvorefter statsforvaltningen beslutter, om der er

tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

KSL § 48a - Bilagssag om Lars Løkke 8. juni 2008. Opstår idet 8

tidligere medlemmer af amtsråd skriver til tilsynet, de mener ikke der

er hjemmel af taxakørsel. De mener det er privat kørsel. Tilsynet

afviser sagen, samtidig med at LL frifindes af direktøren, der

hypotetisk henviser til hvis de tog sagen op, så ville han frifindes.

Kommunale tilsyn viger hvis adgang til lovreguleret rekurs jf. KSL §

48 stk. 3

Hjemmel Grundlovens § 82 - Kommunernes ret til under statens tilsyn

selvstændigt at styre deres anliggende ordnes ved lov

• Grundlovssikret ret til kommunalt selvstyre

• Kommunalt selvstyre kan ikke afskaffes

• Kommunerne er ikke underordnet staten → kommuner kan

Rosengaard Side 1 af 6 09-02-2010


Forskelle og ligheder

ikke styres af ministerier.

• Selvstyre udøves dog under statens tilsyn

• Kommuner skal overholde gældende ret

Rekurs Tilsyn Ombuds

Klage

berettiget

mand

Domstols

prøvelse

Af egen drift Enhver Søgsmåls

Klagefrist 1 år + egen

Official

princippet

Official

princippet

- Viger hvis

Gældende ret

evt. prøvelses

begrænsninger

Annullation

mv. ofte

rettelse

rekurs

Gældende ret

legalitets

hensyn

klarhedskrav

Annullation

tvangsbøder

uforbindende

udtalelser

Lave

omkostninger

berettiget

Rosengaard Side 2 af 6 09-02-2010

drift

Official

princippet

Krav om

udnyttet rekurs

– hvis man

klager for sent

i rekurs, kan

man ikke gå til

OBM

Gældende ret

god

forvaltnings

skik

Kritik

uforbindende

udtalelser

Søgsmålsfrist

Forhandlings

princippet

Ikke krav om

rekurs

Gældende ret

IKKE god

forvaltningsskik

Annullation mv.

sjældent rettelse

erstatning

Høje

omkostninger


Kompetencer Tilsynet har som udgangspunkt bred kompetence. Al kommunal

virksomhed er undergivet tilsyn og tilsynet retter sig mod

kommunerne uanset fagområde.

Al virksomhed, der udøves af kommunalbestyrelsen eller på deres

vegne → ikke kun kommunal afgørelses kompetence men også

faktisk forvaltningsvirksomhed er omfattet.

Legalitetstilsyn (tilsynsprøvelse er som oftest et legalitetstilsyn, dette

betyder at det er et juridisk tilsyn, der pågår efterfølgende. Det er

grænserne for skøn der prøves men ikke selve skønnet – de 6

grundprincipper fra domstolsprøvelse)

Klarhedskrav

Adressater Omfattet:

Forudsat i forarbejder – domstolsskabt

1. Retlig mangel (man skal have overtrådt loven)

2. Væsentlig mangel

3. Klar retlig mangel/ulovlighed → tilsynet skal være 100 %

sikker, der må ikke være rimelig tvivl. Side 86.

4. Ingen modhensyn

UfR1996.583Ø Trevang sagen (Farum).

• Kommunalbestyrelsen

• nedsatte udvalg → økonomiudvalg, stående udvalg.

• Forvaltningen, hvis der handles på ovennævntes vegne.

Rosengaard Side 3 af 6 09-02-2010


Ikke omfattet

• Andre kollegiale organer hvor medlemmer er udpeget af

kommunalbestyrelsen, men ikke medlem af denne er ikke

omfattet (de vil være omfattet af særlovgivningen) f.eks.

bevillingsnævn, børne- og unge udvalg mm.

• De enkelte kommunalbestyrelses og udvalgsmedlemmer,

borgmesteren og de ansatte i administrationen er ikke

underlagt tilsynets kompetencer.

Tilsynsmyndigheder 1. instans statsforvaltningen i de fem regionale statsforvaltninger.

Tilsynsprøvelse

omfatter

2. instans af Indenrigs og socialministeriet.

Betyder at statsforvaltningen ikke indgår i et o/u til ministeren.

Ministeren har dog vide kontrol og reaktionsbeføjelser i medfør af

KSTL § 52-56.

OMBL § 7 stk. 1 – ”alle dele af den offentlige forvaltning” → også

kommuner

KSTL § 48 stk. 1 – ”den lovgivning der særligt gælder for offentlige

myndigheder” → alt gældende ret, såvel skrevne som uskrevne

grundsætninger jf. U.1981.637H (rådgivende ingeniør og økonomi

udvalget - sag om habilitet)

Dette medfører at tilsyn ikke kan udtale sig om hensigtsmæssigheden

af en disposition, samt spørgsmål om tilsidesættelse af god

forvaltningsskik.

Typer

Ikke omfattet

• PDL gælder også for private → ikke omfattet.

Rosengaard Side 4 af 6 09-02-2010


• Aftaler som kommunen indgår med private jf. KSL § 48 stk. 1

• Spørgsmål om aftalerettens regler er blevet overholdt f.eks.

købeloven og aftaleretten → Tilsyn prøver kun de

forvaltningsretlige regler side 79.

• Lovgivning der gælder både offentlige myndigheder og

private f.eks. ligebehandling, funktionærloven mm.

• Ansættelsessager jf. KSL § 48 stk. 2

Omfattet

• Lovgivning i bred forstand jf. KSL § 48 stk. 1 (både skreven

og uskreven ret)

• Spørgsmål om habilitet, magtfordrejning, lighed mm.

• Personalesager, med hensyn til overholdelse af FVL regler,

Sanktioner for tilsyn KSTL § 50 – uforbindende udtalelser

grundsætningerne om saglighed, magtfordrejning og lighed.

Statsforvaltningen kan fremkomme med uforbindende udtalelse om

lovligheden – og kun dette - af kommunale dispositioner eller

undladelser, men disse er uden retsvirkning.

KSTL § 50a stk. 1 - Annullation

Annullation er et egentligt retsmiddel som kan anvendes overfor

ugyldige afgørelser, et mindre indgribende middel er dog at

foretrække f.eks. uforbindende udtalelse.

Grundlæggende forudsætning

1. retlig mangel

2. retlige mangels klarhed

3. væsentlighed

4. særlige omstændigheder

Hvornår muligt at annullere

Rosengaard Side 5 af 6 09-02-2010


• Meddelt udadtil - Hvis afgørelse har fået retsvirkning udadtil

er annullation afskåret.

• Meddelt indadtil - Hvis alene retsvirkning indadtil i

kommunen er annullation muligt.

En afgørelse kan dog annulleres/suspenderes hvor beslutningen er

bragt til udførelse, hvis den ikke er begunstigende for bare en part,

såfremt:

1) skriftlig begæring fra part

2) ej rekursmulighed

3) væsentlige interesser særligt til private ej imod

KSTL § 50b - Tvangsbøder

Kan alene benyttes ved ulovlige undladelser fra

kommunalbestyrelsen.

Sanktionen er rettet mod det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem.

KSTL § 50c - Erstatningsansvar

Alm. Erstatningsretlige bet. Gælder – kausalitet og adækvans - ej

klarhedskriterium

Anerkendelsessøgsmål jf. KSL § 51

Rosengaard Side 6 af 6 09-02-2010

More magazines by this user
Similar magazines