Salgs- og leveringsbetingelser - House of Coffee

houseofcoffee.dk

Salgs- og leveringsbetingelser - House of Coffee

HOUSE OF COFFEE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

§ 1 TILBUD

Tilbud er kun gældende 14 dage fra tilbudets afgivelses, med mindre andet er angivet. Aftaler ud over tilbud

eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra House of Coffee.

§ 2 ORDREBEKRÆFTELSE

Stk. 1 Ordrebekræftelsen er bindende for Kunden 8 dage efter modtagelsen. Kunden kan skriftligt gøre indsigelse

mod fejl i ordrebekræftelsen indtil 8 dage fra modtagelsen.

Stk. 2 Hel eller delvis annullation af en bekræftet ordre på standardprodukter faktureres med 10 % af ordreprisen,

såfremt annullationen sker senest 8 dage efter ordrebekræftelsens modtagelse og med 50 % såfremt

annullationen sker indtil 14 dage før bekræftet leveringsdato.

Stk. 3 Annullation af specialordrer faktureres med 100 % af ordreprisen.

§ 3 AFGIFTER

Alle priser er excl. moms samt afgifter og gebyr.

§ 4 ORDRESTØRRELSE

Stk. 1 For at yde hurtigst mulig levering af lagerførte varer (så som ingredienser), forbeholder House of Coffee sig

ret til at leverer 10 % mere eller mindre end beordret eller i nærmeste hele emballagestørrelse. Varer,

hvilken der på grund af varens farlighed eller andre grunde, forligger lovregler eller andre forskrifter med

hensyn til forsendelsen, vil altid blive leveret i hele House of Coffee - emballagestørrelser.

Stk. 2 For ikke lagerførte varer forbeholder House of Coffee sig ret til kun at sælge i hele House of Coffee’s –

emballagestørrelser og minimum forsendelseskvantum fra House of Coffee´s leverandør.

Stk. 3 For ordrer under kr. 1.500,- beregnes adm.gebyr – House of Coffee forbeholder sig ret til at regulerer disse

beløbsstørrelser i takt med pris – og omkostningsudviklingen inden for de relaterede områder.

§ 5 LEVERINGSTID

Stk. 1 Opgivet leveringstid regnes fra ordremodtagelsesdagen.

Stk. 2 Leveringstidspunktet oplyses efter House of Coffee's bedste skøn – men levering indtil 14 dage efter det

aftalte tidspunkt skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

Stk. 3 Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt indgående aftaler, eller på anden måde har forsinket leveringen

f.eks., ved tilføjelse til eller ændring i ordren, men ikke begrænset hertil, er House of Coffee berettiget til at

forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist eller hæve den indgående aftale med

øjeblikkelig virkning.

Stk. 4 Forsinkelse i levering berettiger ikke køber til erstatning.


§ 6 FORSENDELSE

Stk. 1 I Danmark, Færøerne og Grønland sker levering ab lager. Forsendelser pålægges fragtomkostninger.

Stk. 2 For varer, for hvilken der på grund af varens farlighed eller på grund af varens sikkerhed skal tages særlige

forholdsregler, eller såfremt det følger af særlige lovregler eller andre offentlige forskrifter om forsendelse,

bestemmer House of Coffee forsendelsesmåden.

§ 7 BETALING

Stk. 1 House of Coffee's betalingsbetingelser er senest 8 dage efter fakturadato.

Stk. 2 Erlægges betaling ikke rettidigt, tilskriver House renter fra forfaldsdagen svarende til Nationalbankens

referencesats med tillæg af 7 % p.a. til betaling sker. Yderligere tillægges rykkeromkostninger på minimum

kr. 100,-

Stk. 3 I tilfælde af forsinket betaling er House of Coffee berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel og kræve

erstatning for tab i den anledning, herunder det aftalte vederlag og dokumenterede afholdte omkostninger.

§ 8 VARENS ANVENDELSE

Stk. 1 Køberen er gjort bekendt med varens egenskaber og anvendelsesmuligheder og har modtaget forskrifter på

varens rette brug. Det påhviler køberen i tilfælde af videresalg at videregive de modtagne oplysninger.

§ 9 ANSVAR

Stk.1 House of Coffee er kun ansvarlig for personskade, når det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller

forsømmelse begået af House of Coffee eller af nogen anden House of Coffee er ansvarlig for.House of

Coffée er ansvarlig for skade på ting, der skyldes House of Coffées uagtsomhed. House of Coffee har i intet

tilfælde ansvar for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab og House of Coffee's ansvar kan i intet

tilfælde overstige 10 mio. kr. pr. skade. Erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til House of Coffee snarest

muligt og senest inden 14 dage efter, at skaden er konstateret.

Stk.2 I den udstrækning House of Coffee måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen

forpligtet til at holde House of Coffee skadesløs i samme omfang, som House of Coffee's ansvar er

begrænset efter de tre foregående led.

Stk. 3 Såfremt køberen kan godtgøre, at varen er mangelfuld, er House of Coffee berettiget til at afhjælpe

manglen alternativt levere en mangelfri vare i stedet. House of Coffee har herudover intet ansvar. House of

Coffee kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen.

Stk. 4 Ovennævnte begrænsninger i House of Coffee's ansvar gælder ikke, dersom der fra selskabets side forligger

grov uagtsomhed.

§ 10 GARANTI

Stk.1 Der ydes 12 måneders garanti på nye automater.

Stk. 2 Garantien forudsætter, at der i garantiperioden alene anvendes originale reservedele fra vores leverandør.

Idet rettighederne i henhold til nærværende garanti ikke kan videreoverdrages, regnes garantiperioden fra

tidspunkt, hvor House of Coffee A/S har faktureret produktet.

Stk. 3 De første 12 måneder indbefatter garantien reservedele (dog undtagen sliddele såsom ventiler, lysstofrør,

sikringer, lejer, pakninger og lignende) timeløn samt kørsel. Såfremt der opstår en driftsfejl indenfor de

første 12 måneder, som skyldes kalk eller kalkaflejringer dækker garantien ikke og servicebesøget

faktureres til gængse priser.

Stk. 4 Bliver en reservedel udskiftet indenfor garantiperioden, udgør garantien for denne reservedel 12 måneder

igen, regnet fra udskiftningsdatoen. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af denne garantiforlængelse.


Stk. 5 På reservedele der udskiftes udenfor garantiperioden ydes 3 måneders garanti.

Stk. 6 På reparationsarbejde ydes 1 måneds garanti på timeløn og kørsel.

§ 11 INSTALLATION

Såfremt House of Coffee installerer Deres nye automat vil de få tilsendt en instruktion om hvilken forhold

der skal være bragt i orden inden vores teknikers besøg. Såfremt disse forhold ikke er bragt i orden (eks.

vand- og el - tilslutning samt produkter) inden den aftalte installationsdato må De påregne en faktura på

minimum en timeløn samt kørsel excl. moms på grund af forgæves fremmøde.

§ 12 REKLAMATION

Stk. 1 Finder køber, at der er transportskade på varerne, eller der er sket skader ved indlevering eller

uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne, påhviler det køber på

varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftligt begrundet forbehold over for transportøren med

erstatningskrav.

Stk. 2 Finder køber ved varens modtagelse, at hele den aftalte mængde eller den på følgesedlen anførte mængde

ikke er leveret fuld ud, påhviler det køber samme dag at underrette House of Coffee derom.

Stk. 3 Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer for at være gyldige, fremsættes inden 8

dage fra fakturadato.

§ 13 RETURNERING

Stk. 1 Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud truffen aftale med House of Coffee.

Stk. 2 Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffen aftale med House of Coffee, sker

returneringen altid for købers regning. Fejllevering på House of Coffee's foranledning sker for House of

Coffee's regning.

§ 14 FORCE MAJEURE

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det House of Coffee for sin forpligtelse i

henhold til Aftalen og leveringen kan udskydes med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den

i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, strejke (såvel

overenskomstmæssige som ikke overenskomstmæssige), krig, naturkatastrofe, terror, regeringsindgreb,

import- eller eksportrestriktioner, ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, eller omstændigheder i

øvrigt, som ligger uden for House of Coffee's kontrol, og som påvirker House of Coffee's muligheder for at

opfylde sine leveringsforpligtelser. Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har

hver part ret til at ophæve aftalen.

§ 15 PRØVEOPSTILLING

Prøveopstillinger sker på kundens ansvar og skal forsikres til nyværdi. Såfremt prøveopstillingen ikke bliver

til ordre, faktureres et gebyr på 15 % af opstillingens nyværdi til dækning af transport, opstilling og slid.

§ 16 TVISTER

Tvister opstået i forbindelse med kundeordre eller andet, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Sagen

anlægges ved de ordinære domstole efter dansk rets værnetingsregler.

More magazines by this user
Similar magazines