General hæftet 2008 dagsorden OK - DGI Bornholm

dgi.bornholm.dk

General hæftet 2008 dagsorden OK - DGI Bornholm

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 26. marts 2007

kl. 18.30

• Dagsorden

• Sange

• Beretninger

Aakirkeby-hallerne.


.

SANG 1

”Hilsen til forårssolen”

Af : Poul Dissing og Benny Andersen 1981

1. Det er forår. Alting klippes ned.

Der beskæres i buskadser og budgetter.

Slut med fordums fede ødselhed.

Vi begynder at træne til skeletter.

Jeg blir fem år ældre

ved hvert indgreb i min pung,

men når forårssolen skinner,

blir jeg ung! 2.Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...

Men i så fald sku jeg altid komme Kryv'nde,

hver gang skatten gir sig til at flå

mine sidste mønter fra mig hver den tyv'ned

Jeg blir tom i hjernen, .

træt og tung i sjæl og krop,

men når forårssolen skinner

står jeg op!

3.Og jeg fægter med min sparekniv.

Men den skraber bare hult i sparegrisen.

Der er ikke meget tegn på liv.

Selv i vinter var der dog en ko på isen.

Jeg har længe næret

en istap ved min barm,

men når forårssolen skinner,

blir jeg varm!

4. Solen skinner på fallittens rand.

Derfor denne dyrekøbte randbemærkning:

Der er caries i tidens tand.

Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning!

Snart skal jeg og mine

sidste tænder skilles ad,

men når forårssolen skinner,

blir jeg glad!

5.Tag da kun min sidste spinkle mønt.

Livets sol er min den sidste del af livet,

for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,

at Alt og Intet er os givet.

Og en gang går solen sin

runde uden mig,

men når forårssolen skinner,

lever jeg!


Generalforsamling 26. marts 2008

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning.

Dagsorden

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget 2008

6. Indkomne forslag

• Nedlæggelse af Børneidrætsudvalg / omorganisering (bilag 1)

7. Valg af:

• Formand - på valg: Erik A. Larsen

• 2. Næstformand – på valg: Niels Tue Pedersen

• 1. Kritisk revisor – på valg: John Letholm

8. Eventuelt

• Aktivitetsudvalgenes årsmøder for:

Atletik – Fodbold – Friluftsliv

Senioridræt – Svømning - Volleyball


Bilag 1.

Nedlæggelse af Børneidrætsudvalg / omorganisering

Forslag:

Rønne 2008-04-03

DGI Bornholms hovedbestyrelse ønsker at styrke indsatsen for

idræt og bevægelse for børn og unge på Bornholm. Derfor foreslår

Hovedbestyrelsen, at Børneidrætsudvalget nedlægges som

aktivitetsudvalg.

Fremover vil idræt og bevægelse for børn og unge blive varetaget af

forretningsudvalget.

På vegne af DGI Bornholms hovedbestyrelse

Erik A. Larsen


FORMANDENS BERETNING:

Indledning

2007 var som sædvanlig et spændende år i DGI - såvel på landsplan - som lokalt på

Bornholm. Ikke mindst har arbejdet med Strategi 2012 fyldt meget på

landsledelsesmøderne og på årsmødet i november. Det vil jeg vende tilbage til.

DGI er en meget stor landsorganisation med 5.000 lokale idrætsforeninger med tilsammen

1,39 mio. medlemmer. Foreningerne på landsplan er blevet invaderet af børn op til 12 år.,

mens de voksne idrætsudøvere finder vej til DGI via nye motionsformer.

Man skal huske, at DGI er til for foreningernes skyld og ikke omvendt. Dette fremgår klart

af vores formålsparagraf. Ved en generalforsamling er det på sin plads at erindre om

formålsparagraffens ordlyd som anfører at,

Danske Gymnastik- og idrætsforeninger vil styrke de frivillige foreninger som ramme om

idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets

folkeoplysende kvaliteter.

Denne formålsparagraf er fremtidssikret i mange år, da den både er rummelig,

tidssvarende og retningsgivende.

Strategi 2012

På årsmødet 2004 blev følgende mål vedtaget for DGI frem mod 2010:

1. At der senest i 2010 er tilbud i alle idrætter til alle foreninger i hele landet.

2. At to tredjedele af foreningerne senest i 2010 deltager i DGI’s tilbud.

3. At der i 2010 er flere frivillige i DGI end i dag.

4. At DGI aktivt præger den lokale fritidspolitik i alle landets kommuner.

Disse målsætninger arbejdes der stadig på over hele landet også ved DGI Bornholm. Vi er

allerede godt i gang med at opfylde nogle af målene. En lille landsdelsforening som

Bornholm har dog sine begrænsninger i tilbudene.

På årsmødet i november 2007 gik man så et skridt videre, idet nye mål blev sat i den

såkaldte Strategi 2012. Målene er følgende:

• At flere dyrker idræt.

• At flere dyrker idræt i en idrætsforening.

• At idrætsforeningerne med udgangspunkt i menneskers behov og vilkår i hverdagen

udvikler aktive fællesskaber.

• At flere involverer sig i det frivillige arbejde i idrætsforeningerne.

• At udvikle flere åbne og fleksible idrætsfaciliteter.

• At flere kender og tager del i DGIs aktiviteter.

• At DGI sætter et markant præg på den idrætspolitiske udvikling.

5


DGI's landsudvalg og landsdelsforeningerne skal nu i gang med at debattere, hvordan de

vil bidrage til at realisere mål og indsatsområder. Debatten er indledt på

landsledelsesmødet i december og fortsætter frem mod årsmødet i år.

Men de enkelte landsdelsforeninger må gøre sig klart, især de mindre som Bornholm, at

ikke alle mål kan nås. Vi må udvælge nogle indsatsområder, som vi vil arbejde videre

med. Derfor vil vi i løbet af året holde en visionskonference eller workshop, hvor vi

prioriterer vores indsatsområder.

Partnerskaber – en hånd til kommunerne

Danmark har fået en ny kommunalreform. På Bornholm var vi tre år foran de øvrige

kommuner i landet. På trods af en omfattende proces med implementeringen af den nye

reform, så har kommunerne landet over haft tid og kræfter til at udvise interesse og

parathed til at samarbejde med DGI’s landsdelsforeninger. Reelt har 73 ud af 98

kommuner foreløbig indgået et samarbejde med DGI.

Bornholm har vi haft samarbejder på flere områder. Jeg kan bl.a. nævne projektet

Børn- og Unge i bevægelse. Der er også andre områder, hvor vi har samarbejder i gang i

øjeblikket. Men det kan blive meget bedre. Ikke mindst på forebyggelsesområdet er vi klar

til at indgå partnerskaber samt en indsats for børn og unge.

Jeg syntes ikke, at der er nok fokus på forebyggelse. Tænk på hvor mange ressourcer der

kan spares i vores samfund, hvis der sættes effektivt ind med forebyggelse på et tidligt

tidspunkt. Det er jo ingen hemmelighed, at vi på Bornholm bl.a. har alt for mange børn og

unge, der godt kan trænge til at tabe nogle kilo.

Det er kommunerne der i fremtiden har nøglen til udviklingen af idrætten i Danmark. Det er

kommunerne, der har ansvaret for alle de opgaver, der vedrører idræt og det lokale

foreningsliv. Det er kommunerne, der har ansvaret for den økonomi, der knytter sig til

idrættens udvikling.

Bornholm føler idrætten, at kommunen udsulter området ved ikke at tildele

tilstrækkeligt med ressourcer. Derfor er det også, at man på Bornholm mangler ledere og

folk, der vil påtage sig et bestyrelsesansvar. Mange siger, at livet er for kort til at kæmpe

for noget, hvor kommunen er en modspiller i stedet for en medspiller.

Det er måske lidt hårdt sagt, men jeg tror, at man må sige det, som det er. Alle de frivillige

ildsjæle bliver også trætte på et tidspunkt. Husk på, at de gør en kæmpeindsats.

Samarbejde DGI og DIF – fremtidens organisering af dansk idræt

Det er ikke nyt, at der i landspressen flere gange har været talt om en fusion mellem DGI

og DIF. Jeg har flere gange sagt, at jeg ikke tror det vil ske, da vores formål og kulturer

ligger for langt fra hinanden. Men derfra og så til at have et samarbejde, det er noget helt

andet.

På Christiansborg har flere politikere fremført, at det er upraktisk med flere

idrætsorganisationer i Danmark, at det er udemokratisk og overflødigt. Men deres

hovedtanke er nok, at de tror, der kan spares penge. De to organisationer får ca. ½

milliard til sammen om året.

Efter at DIF har fået ny formand (Niels Nygaard) er der åbnet for en konstruktiv dialog og

samarbejde, som vi ikke har set før. DGI’s udgangspunkt er, at vi må se på, hvordan vi i

idrætten skal organisere os, så foreningerne står stærkest muligt såvel ressourcemæssigt

som politisk. Det kan bedst opnås ved et konstruktivt samarbejde og ved sund

konkurrence mellem foreningerne og organisationerne.

6


DGI ønsker altså ikke en enhedsorganisation, men et styrket samarbejde.

Allerede nu er der et samarbejde på følgende områder

• Foreningspakken

• Foreningsfitness

• Idrættens forsikringer

• Infosport

• Badminton: Ungdomsklassifikation

• Gymnastik: Internationale kontakter.

Flere andre områder er undervejs.

Bornholm har DIF’s nye organisering medført, at Bornholms Idrætsforbund (BIF) er

blevet oprettet. Vi har med stor interesse fulgt udviklingen, da vi fra DGI Bornholms side

altid har haft et særdeles godt og givende samarbejde med DIF. Det er vores ønske, at

BIF kan fortsætte under en eller anden form, således at vi også fremover kan arbejde

sammen om udviklingen af den bornholmske idræt.

Fitness er også noget for foreninger

Jeg nævnte lige under det forrige punkt foreningsfitness. DGI har i dag 42.000 medlemmer

inden for fitness. Det er lige så mange, som der er indbyggere på hele Bornholm. De

øvrige 350.000 fitnessudøvere deltager i forskellige andre kommercielle fitnesstilbud.

Her ligger et kæmpe potentiale for foreningerne – også på Bornholm. Jeg tror, at der både

er plads til det kommercielle tilbud og det foreningsmæssige tilbud.

DGI har hjulpet 46 foreninger på vej med rådgivning og lån til foreningsbaserede

træningscentre, hvor hr. og fru Danmark myldrer til.

Det er netop på dette område at DGI og DIF vil arbejde sammen med det formål, at

accelerere og styrke udbygningen af træningscentre i foreningsregi.

Hvem sagde så forebyggelse? Netop dette område henvender sig til alle aldersgrupper i

vores samfund og er med til at holde besøg hos læge og sygehuse væk. Derfor burde

kommunerne have meget mere fokus på dette område og støtte de foreninger, der vil

oprette sådanne centre.

I Bornholms Regionskommune er der en masse tiltag. Men det er vores vurdering, at en

større grad af samordning af tilbudene vil være en styrke.

DGI huse og haller

I min beretning sidste år var jeg inde på, at DGI er rede til at indgå i projekter vedrørende

haller og øvrige idrætsfaciliteter.

I marts 2007 blev den selvejende institution – DGI-huse og haller – oprettet i samarbejde

med DGI-byen i København.

Formålet er:

• At bidrage til at skabe bæredygtige og kvalitetsmæssige gode idrætsfaciliteter

• At medvirke til at opføre bæredygtige og kvalitetsmæssige gode idrætsfaciliteter

• At drive bæredygtige og kvalitetsmæssige gode idrætsfaciliteter

• At fastholde fokus på fleksibilitet og åbenhed i faciliteterne.

7


Institutionen er allerede involveret i store projekter i en række kommuner. Det drejer sig

bl.a. om opførelse af vandkulturhus, etablering af DGI-huse og renovering af et

idrætscenter.

Jeg finder, at der er vidtrækkende perspektiver for denne institution til udvikling af

idrætten. Som I ved har DGI Bornholm nogle visioner om landsstævneområdet og Nygård,

der ligger lige op til området. Det er især vores friluftsaktiviteter, der ser perspektiver for

området i relation til Den grønne Ring. Vi arbejder videre med tankerne og vil snarest

forsøge at inddrage DGI-huse og haller i visionerne for at se, om vingerne kan bære.

Det er også derfor, at vi har arbejdet så kraftigt for at bevare lysanlægget på

landsstævnestadion. Det er nu en realitet, at DGI Bornholm har indgået en drifts- og

vedligeholdelsesaftale med Bornholms Regionskommune om lysanlægget.

Vi er også bekendt med af Bornholms Boldspil-union (BBU) m.fl. arbejder med et projekt

om anlæggelse af en kunstgræsbane på landsstævnestadion. Vi syntes at ideen er god og

vil være en positiv medspiller i dette projekt. Jeg tror at vi sammen kan få et område, der

ikke blot er til glæde for fodbolden på Bornholm, men for foreningslivet generelt.

Sponsorpolitik

Sponsorering var indtil 2003 et fyord i DGI. Det er det ikke længere og DGI’s

hovedbestyrelse har i 2007 godkendt en guideline for, hvordan arbejdet med sponsorering

skal foregå.

Det drejer sig om såkaldte værdibaserede sponsorater, hvor begge parter skal få noget ud

af sponsoratet.

Indtil videre er der udpeget fem satsningsområder, der er følgende:

• Uddannelse og rekruttering

• Børn og unge

• Idræt og sundhed

• Internationale oplevelser og

• Integration.

Lokalt har vi endnu ikke drøftet om vi vil gå ind i lokale sponsorater. På landsplan er der

allerede indgået to hovedsponsorater.

Demokratisk medleven

I det daglige politiske arbejde hører vi ind imellem at demokratiet har det skidt i DGI.

Kritikken vedrører blandt andet

- en centralisering af den politiske magt i hovedbestyrelsen,

- en centralisering af den administrative magt i direktionen,

- en marginalisering af landsudvalgene i budgetforløb 2008 og efterfølgende

- en udhuling af idrætskonferencernes reelle beslutningskraft.

8


Som formand for en landsdelsforening må jeg klart sige, at ovennævnte påstande på

nogle områder er rigtige. Men vi har selv valgt den hovedbestyrelse, der repræsenterer os

alle. Hvis vi ikke er tilfreds med den måde, de forvalter demokratiet i DGI på landsplan, ja,

så må de udskiftes ved kommende valg.

Men jeg må sige, at jeg aldrig har været tilhænger af, at de såkaldte frie udvalg

administreres fra et centralt sted i landet. Jeg mener, at de i en vis udstrækning mister

deres tilhørsforhold til den lokale landsdelsforening og det vil være ødelæggende for det

lokale arbejde.

Satsning på børn og unge herunder nedlæggelse af Børneidræt

Hovedbestyrelsen på landsplan nedsatte i august 2007 en arbejdsgruppe der i første

række fik til opgave at formulere en overordnet og sammenhængende politik for DGI med

henblik på at involvere børn i daglig fysisk aktivitet.

Grundlag

I den praktiske idræt med børn vægter DGI tre værdier:

• at børns idræt, leg og bevægelse er alsidig og udfordrende - både fysisk, mentalt og

socialt. Kun ved at afprøve egne grænser bliver børn klogere på sig selv.

• at børns idræt, leg og bevægelse befordrer sundhed forstået som glæde, fysisk

udvikling og velbefindende samt udvikling af netværk. I et videre perspektiv er det

forudsætningerne for, at børn bliver i stand at tage hånd om deres eget liv.

• at børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab

med andre børn og voksne. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er

afgørende for de kulturelle perspektiver i idræt, leg og bevægelse.

DGI ønsker således at understøtte en inkluderende og alsidig bevægelsespraksis på

børns præmisser, så de får lyst, mod og vilje til at bevæge sig resten af livet. Konkret

indebærer det, at alle børn skal mødes, som de er, og at alle børn har ret til at være

sammen med andre børn, lege og lære, blive bevæget, øve sig på noget og blive god til

det samt at have nærværende og livsduelige voksne i nærheden.

DGI vil gerne være en central aktør, når det drejer sig om at udvikle, igangsætte, støtte og

samarbejde om initiativer, der skaber incitamenter til mere idræt, leg og bevægelse i børns

hverdag.

DGI vil søge

• samarbejde eller partnerskab med kommuner om mere bevægelse i børns hverdag.

• samarbejde med skoler og institutioner for at fremme det lokale samarbejde mellem

skole og foreningsliv.

• samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at styrke og udvikle nye

uddannelsesmuligheder for voksne, der arbejder med børn, leg og bevægelse.

9


Lige netop ovennævnte forhold stod DGI Bornholm i spidsen for i forbindelse med projekt

Børn- og Unge i bevægelse som blev afsluttet i januar 2007 med en stor rapport

udarbejdet af Syddansk Universitet.

Et projekt der skulle bygge bro imellem SFO, skole og forening, samt skabe et vidt

forgrenet netværk på Bornholm i forhold til at få børn og unge gjort mere fysisk aktive.

Projektets grundlæggende ide var via børns daglige berøringsflader og baser, at være

med til at implementere mere idræt og bevægelse i børn og unges hverdag.

Projektet byggede primært på at etablere lokale netværk som på tværs af skole,

fritidsinstitutioner, foreninger og familier samt at etablere et lokalt samarbejde omkring det

ene mål, at få flere børn gjort fysisk aktive.

På trods af, at vi fik ca. 2 mio. kr. til projektet fra Kulturministeriet og forskellige fonde, er

det min vurdering, at projektets effekt ikke har haft langtidsvirkning. Hvis der ikke er vilje til

at fortsætte arbejdet, når projektet lukker, så er udbyttet på sigt begrænset.

Det kan imidlertid glæde os, at kommunen i forbindelse med den nye skolestruktur bl.a.

prioriterer mere idræt til børn i folkeskolen.

Men det lader vi os ikke slå ud af. Da børn og unge er et af vore satsningsområder, vil vi

nedlægge aktivitetsudvalget Børneidræt, som I kan se af et senere punkt på

generalforsamlingen. Det kan jo lyde modsigende, at vi netop nedlægger dette udvalg, når

vi vil satse på børn og unge. Vi vil imidlertid prioritere området, således at vi vil lede

arbejdet fra centralt hold i DGI Bornholm med henblik på koordinering og satsning af

midler på de rigtige steder. Dette er sket i fuld forståelse med den nuværende formand for

udvalget.

Økonomi

Vi kommer ud af 2007 med et samlet overskud på ca. 20.000 kr. selvom vi har brugt en del

puljemidler til ansøgninger fra den bornholmske idræt.

Det har været meget vanskeligt at lægge budget for 2008, da ikke mindst den nye

rejseordning er dyr for Bornholm. Men vi arbejder videre med problematikken og håber, at

vi får enderne til at nå sammen.

Idrætschefen vil gennemgå regnskab og budget under punkt 3 og 4.

Verdensholdsdeltager fra Bornholm

DGI Bornholm er meget stolte over, Maria Ipsen er blevet udtaget til DGI’s Verdenshold.

Det er kun de allerdygtigste gymnaster, der opnår denne ære. Maria står foran en

kæmpeoplevelse, men også overfor en udfordring og indsats som kan virke

overvældende. En sådan tur er ikke gratis for gymnasterne. Derfor har DGI Bornholm

besluttet at give en hjælpende hånd til Maria’s udgifter.

Vi ønsker hende held og lykke med at repræsentere dansk gymnastik på verdensplan og

glæder os til at se resultatet ved landsstævnet i Holbæk i 2009.

10


Landsstævne 2009 i Holbæk

Og dette bringer mig naturligt ind på landsstævnet i Holbæk i dagene 2. til 5. juli 2009.

Søren Dam er vores lokale formand for landsstævneudvalget, som vi vil høre meget mere

om i de kommende måneder.

Men samtidig vil konsulenten demonstrere landsstævnets hjemmeside. Adressen er

www.L2009.dk. Gå ind på siden og se hvilke muligheder der er for deltagelse. Konceptet

er meget anderledes end tidligere landsstævner.

Aktivitetsudvalgene

DGI Bornholm har 15 aktivitetsudvalg, hvor der tilbydes en bred vifte af vidt forskellige

idrætstilbud. Udvalgene arbejder selvstændigt og bestemmer selv deres aktivitetsniveau

indenfor de afsatte ressourcer. DGI Bornholm understøtter fra centralt hold de enkelte

aktiviteter efter behov. Alle udvalgsformænd indgår i hovedbestyrelsen og har dermed

demokratisk indflydelse på alle beslutninger i DGI Bornholm.

Alle udvalg udfører et meget stort stykke arbejde til glæde for den bornholmske idræt. Dog

vil jeg fremhæve et udvalg i år, hvor Friluftsliv med Klatreklubben har skabt en ny aktivitet,

der er blevet en kæmpesucces. Det var derfor også en stor glæde at kunne tildele klubben

Helga Rønnes Legat på 25.000 kr. for en måned siden.

For så vidt angår aktivitetsudvalgenes aktiviteter henvises til beretningerne fra de

respektive udvalg.

DGI Hallen

Samarbejdet med DGI-hallens bestyrelse er meget tilfredsstillende. Hallen er professionelt

ledet af formand og halinspektør, der gør en meget stor indsats for, at alle skal føle sig

godt tilpas, når de kommer i hallen.

Også tak til hallen for at I har været en aktiv medspiller i arbejdet med etablering af

klatrevæggen, der ikke har været helt billig. Men en fornuftig drift af hallen samt

formandens sans for at søge fonde med videre har medført, at væggen nu står der og

bruges flittigt.

Bornholms Idrætsråd

DGI Bornholm finder, at Bornholms Idrætsråd er et aktiv for Bornholms idræt. Man er ikke

altid helt enige om de forskellige problematikker, der skal udvikle Bornholms idræt, men

efter min vurdering er det sundt med forskelligt syn på tingene.

Man skal bemærke sig, at et Idrætsråd er en frivillig foranstaltning og er en høringspartner

for kommunalbestyrelsen på lige fod med andre høringsorganer. Derfor er det vigtigt, at

der er et aktivt og velfungerende Idrætsråd.

Jeg mener også, at Idrætsrådet på ingen måde erstatter Folkeoplysningsudvalget. Der er

behov for begge parter og jeg håber, at Idrætsrådet må blive styrket i de kommende år.

Jeg vil dog her bemærke, at Idrætsrådet varetager alles interesser med lige vægt.

11


Bornholms Idræt

Bornholms Idræt består af formændene for BAS, BIF og DGI. BAS og DGI har tætte

relationer såvel på landsplan som lokalt. Blandt andet har vi en associeringsaftale, der

netop er blevet revideret med baggrund i, at BAS har ansat egen forretningsfører.

Som sagt tidligere håber jeg stadig, at BIF vil være en aktiv medspiller i det bornholmske

idrætsliv.

Kultur- og idrætsnat

DGI Bornholm blev i 2007 anmodet om at overtage sekretariatsfunktionen, planlægningen

og gennemførelsen af Kultur- og idrætsnatten i Rønne. Vi vurderede, at vi ikke havde

kræfter til at påtage os opgaven.

Men vi er åbne for at støtte med kopimaskine og kontor samt mødelokaler, hvis der er

nogen der på ny vil påtage sig at arrangere Kultur- og idrætsnat i Rønne.

Idrætspriser

Det er en glæde, at vi igen i år har kunnet uddele idrætspriser til udøvere og ledere. En

særlig tak til Bornholms Tidende, Danske Bank og Sparekassen Bornholms Fond for, at

man fortsat afsætter midler til disse priser og arrangementer. Jeres velvilje er et

prisværdigt skulderklap til Bornholms Idræt.

Medlemmer

DGI Bornholm har et stabilt medlemstal på ca. 15.000 medlemmer. Vi modtager stadig nye

foreninger i DGI Bornholm, hvilket vi sætter stor pris på.

Kontoret

De administrative opgaver sammenholdt med en omfattende mødevirksomhed på

landsplan bevirker, at de ansatte har rigeligt at lave.

Om kommunen igen vil have os ud af Idrættens Hus ved vi ikke, men med mellemrum

kommer der signaler, som vi vurderer som en trussel.

Fremtiden – vision for DGI Bornholm

Vores nuværende vision er stadig:

• Lederuddannelser og lederpleje

• Partnerskaber med bl.a. kommunen

• Dialog imellem aktiviteterne – netværk og tværfaglig kursusvirksomhed

• Foreningskontakt herunder synliggøre DGI (Hvad kan DGI tilbyde)

• Servicering af de frie udvalg

• Samarbejde med andre landsdelsforeninger

• Synliggørelse af aktivitetsudvalgenes arbejde

• Plads i økonomien til ikke planlagte aktiviteter

• Folkesundhed og forebyggelse.

Endvidere vil vi som nævnt udarbejde en ny vision i relation til Strategi 2012 på landsplan.

12


Afslutning

Afslutningsvis vil jeg rette en tak til alle vores samarbejdspartnere i den bornholmske

idræt. Her vil jeg særligt nævne Bornholms Regionskommune, BAS, BIF, Bornholms

Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget. Også en tak for god støtte til DGI på landsplan.

Tak til vores samarbejdspartnere i huset på Helsevej.

:

Erik A. Larsen

Formand for DGI Bornholm

ÅBNINGSTIDER

• Mandag – lukket

• Tirsdag – 11 – 16

• Onsdag – 11 – 16

• Torsdag – 11 – 18

• Fredag – 11 – 13.30

Formand: Erik A. Larsen

Tlf. 56 95 31 80

Mail: ea@larsen.tdcadsl.dk

Idrætschef: Kirsten Sonne

Tlf. 56 95 15 11 lok. 10

Mail: kirsten.sonne@dgi.dk

Foreningskonsulent: Flemming T. Sørensen

Tlf. 56 95 15 11 lok. 12

Mail: flemming.torsten.soerensen@dgi.dk

13


AKTIVITETSUDVALGENES BERETNINGER

Der er afholdt 5 crossløb i sæson 2007-2008, hvor der har været ca. 100 deltager pr. løb.

Connie Frederiksen har stået for crossløbene, og lavet resultat lister. Crossaften d. 28

februar var der medaljer til de tre bedste i hver række, og chokolade til dem der havde

deltaget i alle fem løb. Alle fik diplom og der var et flot fremmøde. I april 2007 var der 22

løbere til L.M. i Holbæk, hvor der var flere bornholmere som fik medaljer. Gert Sørensen

var med som holdleder og turen kunne klares på en dag.

Atletik udendørs har været holdt på Rønne Stadion, hvor der har været tre nålestævner, et

landdelsmesterskab og et mangekampmesterskab. Der har været ca. 30 deltager pr.

stævne. Ved L.M. i Åbenrå var der 7 fra Østerlars med, og de lavede flotte resultater, hvor

der også blev medaljer til Bornholm. Undertegnede var med som holdleder, og det var en

god tur og flinke unge mennesker at rejse sammen med.

Indendørs i sæsonen 2007- 2008 er der holdt to nålestævner, et landdelsmesterskab og et

mangekampsmestersskab. Ved indendørsstævnerne har vi haft en lille deltagelse, fordi

Viking har været til stævner på den anden side af vandet. Det vil vi prøve at gøre bedre

ved at samarbejde med Tom Erichsen fra Viking om datoer på stævner både for

indendørs- og udendørsstævner.

Vi kunne godt være flere til stævnerne. Er der nogle klubber der kunne tænke sig at

begynde med atletik, vil vi i atletikudvalget meget gerne være med til at hjælpe jer i gang.

Jeg vil sige mange tak til dommere, hjælpere og til klubber, der har stået for afviklingen af

crossløbene.

Gert Sørensen

formand atletik

14


Badmintonåret 2007 startede med Landsdelsmesterskaberne for ungdom. Single og doubler blev

afviklet over to weekender, igen med meget stor tilmelding i alle aldersgrupper.

Landsdelsmesterskaberne for Senior m.fl. havde rimelig deltagelse, men må gerne blive større.

Der er fortsat god opbakning på Bornholm til U9 fra spillerne. Desværre kniber det når det gælder

stævner på landsplan.

Som det har fremgået af de sidste fire års beretninger, mangler der stadig at blive afholdt flere

nybegynderstævner for børn, motionist- og ældrestævner. Status er ikke ændret, og derfor skal

endnu en gang lyde en appel til klubberne om afholdelse af disse, udvalget hjælper gerne.

Et Nybegynderstævne blev det til i NyVest-Centret den 16. dec. 2007 med stor succes. Her deltog

65 spillere, som fik en rigtig god dag med mange kampe. Kræftens bekæmpelse serverede sund

slik, hvilket blev godt modtaget.

Som afslutning på talenttræningen blev der afholdt træningsweekend den 28.-29. april med deltagere

fra DGI-Vestsjælland. Samlingen startede fredag aften da vore gæster p.g.a. stormvejr ankom

godt forsinket. Fra lørdag morgen blev der spillet på livet løs under ledelse af Rikke Stecher, der

havde sammensat et meget varieret program hvori udendørsaktiviteter også indgik. Søndagen

afsluttedes med ”landskamp” mellem de to landsdele, før de 37 spillere og ledere godt trætte tog

afsked med hinanden.

Landsdelsstævne for hold blev i 2007 desværre uden bornholmsk deltagelse, da de var til

spillerunde i DBF Bornholms holdturnering.

Landsstævne 2009 i Holbæk nærmer sig og vi håber på god deltagelse, så vi kommer stærkt igen,

i forhold til deltagelsen i 2006 i Haderslev.

36 deltagere var med ved ISCA-stævnet den 5.-8. april i DGI-byen. Dette udmærkede internationale

arrangement resulterede i mange flotte resultater til Bornholm.

Sæsonstarten bød som tidligere på rigtigt mange arrangementer.

Den 9. september var der træningssamling for U15 drenge i Søndermarkshallen, måske var det lidt

for tidligt på sæsonen, idet kun 10 spillere mødte op.

Hjælpetræner 1 og 2 i september samlede ikke det nødvendige deltagerantal for gennemførelse,

men vil blive udbudt igen først i sæson 2008/2009.

GO’ DA’ stævnet popularitet har altid været stor hos vores ungdom. I 2007 fik vi lidt af et chok, da

DGI pludselig ændrede vore betingelser for deltagelse ved at inddrage rejsetilskuddet til dette

stævne. Resultatet blev, at vor deltagerpris ville løbe op i 800 – 1000 kr., Så desværre blev der

ingen bornholmsk deltagelse.

Talenttræning for U15/U17/U19 A+B blev startet op i september i Aakirkebyhallerne. De 40

udtagne trænes af Camilla Johansen og Morten Larsen. Der er planlagt 5 samlinger i 07/08.

Landsbadmintonstævnet for U11, U13, U15 og U17 løb af stablen den 19.-20. oktober. De 61

spillere og 4 ledere fik igen en god oplevelse ved det populære stævne i Fredericia.

15


Den 29.-30. dec. deltog 27 spillere og 3 ledere i U15 og U17 stævne i Vingsted. Nytårsstævnet

resulterede igen i mange flotte resultater og point til ranglisten.

I 2007 havde vi ingen deltagere i ”De dygtige unge”. Vi arbejder på igen at få deltagere i sæson

2008/09 til dette gode afsæt til en træneruddannelse.

Deltagelse i møder/kurser 2007:

3. januar Østersøcup, DGI-byen

12.-13. januar Formands- og stævnemøde i Vejle

30. januar Region Øst møde

27. marts Årsmøde DGI-Bornholm

18. april Årsmøde DGI-Bornholm, badminton

25. april Region Øst møde, Borrevejle

12.-13. maj Idrætskonference, DGI-byen

14. juni Koordineringsmøde

5. sept. Region Øst møde, Svinninge

7. sept. Formandsmøde, DGI-byen

13. sept. Møde m. DGI-badminton, Rønne

3.-4. nov. DGI Årsmøde, DGI-byen

19. nov. LM møde med landsudv., Køge

Derudover mødedeltagelse i DGI-Bornholm HB, udvalg og kurser.

Årets lokale arrangementer:

6.-7. januar Landsdelsmesterskab ungdom single

30. jan. Landsdelsmesterskab senior m.fl. mix/double/single

17.-18. febr. Landsdelsmesterskab ungdom mix./double

9. sept Træningssamling U15 drenge

15. sept. Start Talenttræning

27.-28. okt. Singlestævne, ungdom

17. dec. Nybegynderstævne

På landsplan har vi deltaget i flg. stævner:

LM individuelt: U11, U13, U15, U17, U19, Senior, Old og Veteran

LM hold: U11, U13, U15, U17, Old og Veteran

ISCA-stævne, LBS ungdom og Talentræningsstævne.

Arbejdsgruppen bag afvikling af Østersøcup 2008, er lokalt repræsenteret med Doris og Bent.

Arrangementet vil berøre os alle, idet anvendelse af 6-7 haller vil kræve stævnemedhjælpere fra

samtlige klubber.

Vi håber på god opbakning fra frivillige og deltagere, så vi kan få sat Bornholm på landkortet.

Til slut skal lyde en stor TAK til alle der har hjulpet os gennem en travl sæson.

TAK til klubberne for en stor og velvillig indsats ved stævner og arrangementer, en opbakning der

er uvurderlig for os.

Tak til halinspektører, pressen, hovedbestyrelse, FU og kontoret for et godt samarbejde.

Til udvalgsmedlemmer og suppleanter, tak for et godt samarbejde i et som vanligt travlt år.

Doris Carlsen

formand for badminton

16


Endnu et år er gået meget hurtigt, måske fordi vi har haft mange aktiviteter til vores

bordtennismedlemmer. Jeg føler, at vores sæson / handleplan er kommet godt i gang,

hvor vores formål er mere synlighed i bordtennis på Bornholm. Vi følger op på planen ved

alle vores udvalgsmøder for at se om vi stadig er på rette spor.

Vores medlemstal pr. 31/12-07 ligger meget stabilt, som de foregående år. Men alligevel

tror jeg vi kan få mange til at spille bordtennis fremover, da det er en meget venlig

familiesport. Vores aktiviteter er gennemført med tilfredshed. Selvfølgelig skal man altid

evaluere, for at rette småfejl, men det er det der skal til. Enkelte aflysninger har vi også

haft i løbet af året, p.g.a. manglende tilmeldinger, og her er det specielt Forårsturneringen

der bliver ramt. Men vi kører stadig på med eventuelle fornyelser.

Landsdelsmesterskaberne: 6-7/1-07 var tilmeldt 84 spillere i 145 starter. En tilbagegang på

13 spillere i forhold til sidste år. Vi mangler stadig en masse seniorspillere, som ikke

møder frem. Hvad skal der til, for at de møder frem? Skal vi stadig være i tænkeboks om

at have kl. 1 grandprix til dette stævne? Kommer de bedste spillere så også? Ja vi kan kun

spå om dette. Som noget nyt i DGI Bordtennis skulle vi kåre årets leder og spiller i

Bornholms Bordtennis. Vi kaldte priserne for Ping Pong Pris ( Spillerpris ) og Batmand Pris

( Lederpris). Her blev Cecilie Marke, KNIF og Torben Larsen, NIF årets leder. Tillykke til

disse to.

Pointstævner: Disse 4 stævner på sæsonen er meget populære for nybegynderne, og det

kan man også se når der møder 35 – 40 spillere op til hvert stævne. Men der er enkelte

klubber der godt kunne bakke noget mere op og tage en tilmelding noget mere alvorlig. Vi

prøvede et nyt spillesystem i denne sæson, men det var ikke en succes, da der skulle flere

spillere til dette for at det skulle være optimalt, så vi går nok tilbage til noget i retning af det

gamle system, hvor vi også placerer spillerne efter rating fra start.

Bredde Grandprix: Grandprix rækkerne i kl. 2-3-4 er stadig meget populære. Der kæmpes

og tælles, hvem der kommer videre til finalen. Desværre har der kun været 3 stævner at

kæmpe grandprix i denne sæson, da Hasle ikke ville være med længere og ØIF aflyste

deres stævne. Det optimale må være min. 4 – 5 stævner, så hvis disse 2 klubber ikke er

med i den kommende sæson, så kunne vi måske arrangere et ekstra stævne i grandprix

rækkerne med en anden klub eller måske DGI som arrangør. Klasse 4 var ikke særlig stor

i år, da kun 5 spillere klassificerede sig til finalen, så måske skulle man igen tænke i

oldboys grandprix? Finalen 2007 blev vinderne i kl. 2 Lasse Koefoed, HIF – kl. 3 Torben

Larsen, NIF – kl. 4 Lars Dybæk, ØIF.

Landsmesterskaberne: Senior var placeret i Fuglsø, med 12 deltagere fra Bornholm.

Medaljehøsten 2007, blev nok den største på flere år, da vi fik følgende : 11 guld, 3 sølv,

4 bronze. I ungdom var alle spillerne samlet i Vejen Idrætscenter, 18 deltagere og 6 ledere

var med på turen og her var resultaterne lidt mere beskedne end de forrige år, da vi fik

følgende med hjem: 4 guld, 0 sølv, 3 bronze.

17


LM – Samling for Senior: En hverdagsaften før LM samles de tilmeldte deltagere fra

Bornholm til lidt fælles spisning, hvor information vedr. rejsen bliver fortalt og programmer

uddelt. Selvfølgelig spiller vi også bordtennis, hvor vi kan prøve hinanden af og spille

double sammen med vores makker.

Vinterholdturneringen: I denne turnering har vi som sædvanligt haft et utroligt godt

samarbejde med BBTU, og det håber vi, at kunne blive ved med fremover. I 2006/07

havde vi 57 hold med i turneringen fordelt på 42 senior hold og 15 ungdoms hold.

I 2007/08 var tilmeldingen 56 hold fordelt med 47 senior hold og 15 ungdoms hold, altså

nogenlunde status quo som sidste sæson. Her må målet stadigvæk være, at der skal

gøres noget for at få flere unge til at spille bordtennis.

Forårsturneringen: Denne turnering køres fra midt i april til midt i juni, og her var vi

uheldigvis nødsaget til en aflysning, da kun 5 hold havde tilmeldt sig denne turnering. Vi

prøver igen i denne sæson med nogle ændringer i konceptet.

Bordtennisskoler: 2 skoler er blevet gennemført i 2007. Den første var tilmed LM samling

for ungdom. Og her var der tilmeldt 10 deltagere – lørdag til søndag med overnatning.

Dette er ikke godt nok, da vi også havde LM samling med i denne skole. Mogens J, Cecilia

V og Simon L var trænere. Den anden samling var nær blevet aflyst, men vi kørte den med

9 deltagere, også lørdag til søndag med overnatning. Her var Mogens J og Christina J

trænere.

Bordtennisskoler: Vi blev inviteret på Bordtennis Skole i Ejby af DGI Storkøbenhavn og

herefter til Ejby stævne. Vi havde 6 deltagere med og Annette K. og Vinnie C. med som

ledere.

Forældrekursus: Dette kursus havde vi ikke en fast dato på, da klubberne kunne henvende

sig, hvis de ville have dette kursus. Klubberne får igen mulighed næste sæson for dette

arrangement.

Ung på Banen: Ung på Banen er et kursus for de unge, hvor både træning og

lederarbejdet indgår. Vi havde Nikolaj Jensen og Søren Jensen med fra Bornholm. Nikolaj

og Søren fik da noget ud af dette, men ikke nok til at vi vil støtte dette til næste sæson.

Arrangementet var ikke gennemført nok til, at vi vil ofre både tid og penge til dette mere.

Julegavestævne: Flot at dette stævne er i gang igen efter nogle års pause. 29 deltagere

var med og de havde en hyggelig dag med en turnering med medbragt pakke som

præmier. Julehygge var der også tid til bagefter med æbleskiver, slik og sodavand.

Hjemmesiden: Vores hjemmeside fungerer godt nu efter et stort stykke arbejde fra Glenn

H. Derfor en opfordring til bordtennis interesserede, om at gå ind og kig, hvad vi laver i

udvalget. Hvis klubberne har noget de gerne vil have med på siden eller, hvis de syntes

noget skal laves om, så kontakt Glenn H.

Hvad er der ellers sket?: Vores Infomøde i september sammen med BBTU, var igen yderst

tilfredsstillende. Et godt opstartmøde for klubberne. 30 fremmødte, hvor alle klubber var

18


epræsenteret er altid sjovt, så vi kan få en god debat om holdturneringen og meget andet

relevant om bordtennis.

Fremtiden / Visioner: Der er vedtaget en aftale i DGI Bordtennis med fælles registrering /

rating med DBTU og det kan jeg kun hilse velkommen, så det bliver lettere for både

spillere og ledere, at finde ud af hvilken række og klasse man tilhører.

Der arbejdes på, at få trænerkursus 1-2-3-4 til Bornholm, så vi ikke skal til Jylland for at

blive træner. Vi skal have min. 8 deltagere på disse kurser, så mon ikke vi kan finde de

personer i klubberne, så vi ikke behøver rejse så langt.

Synlighed må vi satse lidt mere på i fremtiden, hvis vi skal have flere spillere, men også

flere ledere ind i udvalgene.

Hvad går vi og laver i udvalget og hvilke arrangementer tilbyder vi? Det kunne være nogle

af de spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare med f.eks. nogle nye tiltag, foldere, infoskilt,

foreningsbesøg m.m.

Skole Bordtennis skal der også satses på i fremtiden, for at hjælpe klubberne mere.

Så mangler vi stadig en person i udvalget, som vi ikke fik til vores generalforsamling i 2006

og 2007, det håber vi kan lykkes i år til april 2008. Vores service vil være noget bedre til

vores klubber, hvis vi havde en person mere i udvalget.

Vores materiale depot har vi fornyet løbende hele tiden, og nu har vi et rigtigt godt depot vi

skal være glade for. Men det er dyrt at vedligeholde hele tiden. Vi har tilbudt at hjælpe

klubberne ved vores stævner, men alt materiale herudover må man leje, hvis vi skal

bevare det vi har nu. Vores budget i udvalget ser også mindre ud end det har gjort før.

Til sidst vil jeg takke for det gode samarbejde med mit udvalg, vores trofaste

kontorpersonale, FU, Presse, vores bordtennisklubber, og ikke mindst det gode

samarbejde med BBTU i 2007

Finn Jørgensen

formand for bordtennis

børneidræt

Året 2007 er gået noget trægt. Vi er kun 2 personer, der har siddet 4 år i udvalget.

Jeg håber dog, at vi kan blive nogle flere, evt. tiltrække nogle flere fra den stærke frivillige

leder og ungleder uddannelse. Det er altid sjovt og spændende, at lave arrangementer for

og med børn, når der er flere til at trække på samme hammel og komme med nye ideer.

I en tid, hvor mange stillesiddende aktiviteter som PC og TV fylder meget i børns hverdag,

er der hårdt brug for nye initiativer og oplevelser for vores børn, navnlig set i relation til den

megen fokus på et sundt liv med gode bevægelsesvaner der grundlægges i barndommen.

Vel og mærke oplevelser, hvor børnene kommer ind og får brugt deres krop i et socialt

forum. Et forum hvor de kan lege og være sammen med andre på et aktivt plan, hvor det

ikke nødvendigvis er fodbold, håndbold etc.

19


Gemt i ovenstående ligger målsætningen for børneidræt. Vi vil skabe gode sjove og

mindeværdige aktiviteter og arrangementer for børn og barnlige sjæle i alle aldre, baseret

på social interaktion via fysisk aktivet.

Forrige år prøvede vi noget nyt med ”Give me Five”, dette gik meget fint , men i år 2007

skulle ”Give me Five” også have været afviklet samme sted i området ved Landsstævne

Stadion i Rønne og området ”Den Grønne Ring”. Der skulle så have været overnattet i

DGI Hallen. Arrangementet var planlagt til den 31. aug. – 1. sep. 2007, men det blev

desværre aflyst, grundet manglende tilslutning. Det er for dårligt, når man laver sådan et

arrangement, at der kommer til at mangle både deltagere som frivillige hjælpere. Vi må se

om der kan arbejdes videre med dette, måske på en anden måde og måske ikke som

”Give me Five”.

Vores andet arrangement ”Slaraffenland” blev afholdt i Søndermarkshallen den 6. oktober

2007. Det åbne legeland og svømmehallen blev besøgt af flere end 250 børn. Tak til

pressen som dækkede arrangementet i stor udstrækning.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle dem der gav en hånd med,

bestyrelsesmedlemmer, FU, samt DGI Bornholms personale. Uden deres hjælp havde det

ikke været muligt at gennemføre vores arrangementer.

Ole Holm

formand for børneidræt

Dansen og musikken har det godt på Bornholm. Vi er ca. 1200 aktive under DGI dans og

musik. Vi rummer line dance, moderne square dance, folkemusik, folkedans, moderne

pardans, cheerleading, seniordans samt mavedans m.fl. Alle disse aktiviteter foregår i 14

foreninger og klubber.

Året 2007 har som de foregående år været et aktivt år med mange opvisninger rundt om

på øen. Et af vores største arrangementer var i Aakirkebyhallerne den 17. marts med

vores store ”Dansedag”. Jeg tror, at vi slog alle rekorder. Hallerne var totalt fyldt op med

publikum og aktive. På opvisningsgulvet var der over 600 personer ved de 20 indslag. Det

var 9. gang vi havde denne opvisning. Vi havde ved denne lejlighed fået Marianne Eihilt og

hendes dansepartner Brian Eriksen til Bornholm, hvor de gav en forrygende opvisning i

moderne pardans til os alle, ledsaget med stående ovationer. Marianne Eihilt kender vi alle

fra ”Vild med dans”. Det gav os selvfølgelig en stor tv omtale for vores dans og musik. Om

aftenen festede vi videre, hvor vi fik en 3 retters menu og dansede meget efterfølgende.

En rigtig god dag og aften med mange oplevelser for os alle, hvor vi fik ny inspiration til

vores dans og musik.

20


Et af vores andre store arrangementer er sommeråbningen af vores dansegulv på Hasle

Fælled. Det var 6. gang med megen dans og folkemusik. Her var også alle dansearterne

repræsenterede. Solen skinnede og vi havde mange publikummer til stede med deres

medbragte kaffekurve. Ud over dette har der været mange opvisninger i løbet af

sommeren på Hasle Fælled og ikke mindst af folkedanserne på Melstedgaard.

I begyndelsen af året blev der oprettet en ny line dancer klub, Blue Jeans på

Nordbornholm, som pt. har 40-50 medlemmer – velkommen til jer. Vi ser frem til et godt

samarbejde med jer.

I årets løb havde vi også instruktørkurser i mavedans, cheerleadings samt i

spillemandsmusik.

Hvis du vil vide mere om dans og musik på Bornholm, så klik ind på vores hjemmeside

www.dansogmusik.dk

Bjarne Borggaard

formand for dans og musik

Året 2007 har været et af de bedre. Blandt alle ungdomsrækker har der været deltagelse i

aktiviteter på tværs af amter / landsdele. Der har været deltagelse i næsten alle rækker

ved LM (Landsmesterskaber). Deltagerne til LM har været spredt imellem mange klubber

Bornholm, og de fleste er vendt hjem med positive og sjove oplevelser fra deres

deltagelse ved LM ligesom det også er blevet til enkelte medaljer.

Højdepunktet var dog nok vores afholdelse af LM Landsmesterskaberne for lilleput drenge

og piger afholdt i august 2007. Stævnet blev afviklet i et nært samarbejde med Viking IF

Fodboldafdeling. Jubilæumsstævnet blev afviklet i forbindelse med Vikings eget jubilæum.

Mange hundrede spillere havde fundet vej til Vikings baner og de havde herlige dage

med fest, farver og fodbold. En stor tak til Vikings fodbold afdeling for deres fantastiske

engagement i dette.

Indendørs sæsonen har kørt upåklageligt i samarbejde med BBU. Vi har haft samme antal

hold som de andre år, og afviklingen er gået fint. Vinderne i de forskellige rækker har for

flertallets vedkommende deltaget ved det efterfølgende LM med gode placeringer.

.

Vi har forsat kørt et samarbejde med Frederiksborg i Nordsjælland, bl.a. stævnerne

”Fodbold på Toppen” i Gilleleje, som har muliggjort, at mange ungdomsrækker fik prøvet

kræfter med andre hold end de bornholmske. På et mere internationalt plan satser vi på, at

stille med to hold til B - 7 games på Øland i 2008.

Ole Nilsson

formand for fodbold

21


Friluftsliv på Bornholm er fortsat i en god udvikling.

Hvor 2006 var et år, vi i Friluftsliv virkelig følte at vi flyttede noget, blev 2007 året, hvor vi

kunne se denne bevægelse fortsætte. Selve udvalget er inde i en stabil periode, hvor vi er

de samme 6 medlemmer, som har siddet i udvalget de sidste 2 år. Medlemmerne

repræsenterer hovedsagligt havkajak- og klatresporten, men vi har i løbet af året udvidet

med et 7. medlem, som repræsenterer Adventure løbsporten.

På landsplan er det besluttet, at udvalgene DGI Friluftsliv og DGI Motion (findes p.t. ikke

som udvalg på Bornholm). I løbet af 2008 skal de slås sammen, og vi kan derfor forudse,

at vores ansvarsområde skal udvides i løbet af det næste. Vi har i den forbindelse allerede

haft de indledende kontakter med Team Cycling Bornholm. Faktisk kan vores største

udfordring for udvalget i fremtiden blive, at vi får vokseværk og vi derfor må finde en

organisations- og arbejdsform, som matcher de nye vilkår. Det bliver et af temaerne på

vores generalforsamling i år.

Havkajak

Havkajaksporten er fortsat i god udvikling på Bornholm - så god, at der er ventelister på at

blive medlem i de 2 ud af 3 af de bornholmske klubber.

Et af udvalgets største mål med havkajaksporten på Bornholm er, at bidrage til en

forbedring af sikkerheden. I den forbindelse var det med stor glæde, at vi for første gang

nogensinde fik gennemført et havkajakinstruktørkursus. Der blev i sensommeren

certificeret 5 havkajakinstruktører efter Havkajaksamrådets retningslinier, som nu er med

til at uddanne havkajakroere i de bornholmske havkajakklubber, og ad den vej er med til at

øge sikkerheden indenfor sporten på Bornholm. Det er vores intension også at lave en

havkajakinstruktør-uddannelse i 2008, hvis behovet er der. Det vil vi spørge klubberne om,

når vi, i lighed med 2007, mødes med klubbernes medlemmer til havkajakworkshop i

Rønne Svømmehal til marts 2008.

Vores vision er nu, at tilbyde lidt mere spektakulære havkajakaktiviteter på Bornholm

fremover, f.eks. barsler vi med en ”Naturvejleder havkajaktur” i forsommeren 2008.

Klatring

Klatresporten har udviklet sig eksplosivt i det forløbne år. I marts blev Bornholms

Klatreklub på initiativ af Friluftsliv Bornholm og DGI Bornholm stiftet, og i foråret

påbegyndtes arbejdet med at bygge en klatrevæg i DGI-Hallen. Klatrevæggen stod færdig

til efterårsferien efter en lang og sej proces, som trak veksler både på den nystiftede

klatreklub, og ikke mindst DGI-Hallen. Klatreklubben har i hovedsagen stået for bygningen

af væggen, og en stor del af arbejdet er udført ulønnet, hvilket har muliggjort, at DGIhallen

nu har fået en billig, men funktionel klatrevæg. I den forbindelse er det på sin plads

at fremhæve én persons indsats, nemlig Bornholms Klatreklubs næstformand Kim

Sørensen (som også sidder i udvalget for Friluftsliv). Han har bogstaveligt talt ”hængt i en

tynd snor” på klatrevæggen i mange ulønnede timer den forløbne sommer.

Efter klatrevæggen stod færdig kunne klatreklubben for alvor komme i gang med sine

aktiviteter, og det er strømmet ind med medlemmer. Ca. 50 medlemmer fra 8 år og opefter

er indmeldt i klubben det sidste ½ år. Især er der mange klatrere i aldersgruppen 10-18 år,

hvilket har givet klubben en udfordring, som den ikke var helt forberedt på. Men det skal

22


klatreklubbens bestyrelse, som nu er ved at komme ind i arbejdsrytme, nok finde en god

løsning på.

Bornholms Klatreklub blev, efter indstilling fra DGI Bornholm, i starten af marts tildelt Helga

Rønnes legat på 25.000 kr. De penge er allerede ved at blive brugt på indkøb af udstyr,

men en del af pengene vil sikkert også blive kanaliseret over i forberedelserne af den

meget ambitiøse klatre-event, som klubben – støttet bl.a. af Friluftsliv på Bornholm – vil

give sig i kast med, nemlig ”Climbing Bornholm & Deep Water Solo Festival”, som

gennemføres fra 30. juli til 3. august i år i og omkring Opalsøen ved Hammeren med

forventet deltagelse af over 200 klatrere fra hele Europa. Det bliver stort, kom op og se

det!

Adventure Cup

DGI Friluftsliv på landsplan har tidligere gennemført 4 afdelinger af Adventure Race

(benævnt DGI Idrætscross). I 2007 havde kun 2 landsdelsforeninger meldt sig klar til at

gennemføre en afdeling. Den ene var på Bornholm, men pga. manglede tilmelding blev vi

nødt til at aflyse. Vi måtte dog erkende, at vores benarbejde og profilering af

arrangementet nok ikke havde været god nok, hvilket kunne forklare den manglende

tilslutning. Derfor kom det som en appelsin i turbanen, da vores lokale hold indenfor

Adventure Race, Adventure Team Bornholm, meddelte os, at de var indstillet på at

overtage planlægningsansvaret, hvis vi i udvalget fortsat ville støtte op med praktisk

arbejde. Adventure Team Bornholm har fingeren på pulsen indenfor sporten og

planlægger at gennemføre et løb, som skal profilere Bornholm som en rigtig ”Adventureø”.

DGI island eXplorer, som løbet hedder, gennemføres 5-6. juli.

Poul Bjerregård fra Adventure Team Bornholm er i løbet af året indtrådt i udvalget for

Friluftsliv, hvilket har øget vores kompetence og fremtidige handlemuligheder indenfor

denne specielle sportsgren betragteligt.

Nygårdsprojektet

I løbet af 2007 kom det os i udvalget for øre, at Bornholms Regionskommune havde en

gård - Nygård – ved DGI Stadion, som kommunen ikke rigtig vidste, hvad den skulle gøre

med. Hen ad vejen udviklede vi i udvalget en vision om, at gården qua sin gode

beliggenhed tæt på Rønne og med masser af udfoldelsesmuligheder i umiddelbar nærhed,

var et rigtigt godt bud på en friluftsgård, hvor der kunne udbydes et væld af både private

og (halv-) offentlige tilbud indenfor naturformidling og friluftsliv for bornholmere og turister i

alle aldre. Denne vision er under fortsat udvikling og næste skridt er, at vi i løbet af foråret

2008 vil invitere alle potentielle brugere og interessenter til en workshop, hvor ideer kan

fremlægges, og hvor en fremtidig handleplan kan formuleres.

Dette projekt ser vi, sammen med udvidelse af vores aktivitetsfelt med motionsaktiviteter

(MTB, løb, nordic walking etc.), som vores største udfordring i 2008.

Jens Peter Koefoed

formand for friluftsliv

23


Jeg vil gerne have lov til at starte lidt omvendt, med en tak til udvalget, instruktører,

kontaktpersoner, lokalforeninger, frivillige hjælpere, og andre med tilknytning til DGI

Bornholms gymnastik afdeling, for uden jeres hjælp, gåpåmod, interesse og engagement i

en sport som vi alle mener, er den bedste, havde det aldrig kunne lade sig gøre at få så

mange gymnaster og sådan en god sæson.

Det har på alle måder været et fantastisk år. Vi kan prale af begivenheder som et

Aspirantstævne på Bornholm, flot opvisning i Åkirkeby, rigtig flotte opvisninger rundt

omkring i lokalforeningerne, hvor standarden i den grad er stigende, sommergymnastik,

open air, pigefræs, pigeovernatning, springmekka, aerobic dag, kurser, og så er vi igen i

gang med endnu flere opvisninger, som gymnasterne har øvet sig på hele vinteren. Den

umiddelbare glæde hos gymnasterne er ikke til at tage fejl af, og for publikum er det blevet

meget mere attraktivt at se på.

DGI Bornholms repræsentationshold er: 10-13 hold, Juniorhold, Rep-hold, og Veteranhold.

Endnu en gang tusind tak til instruktører og kontaktpersoner for en kæmpe indsats. Det er

en fornøjelse at se udviklingen og en konstant higen for at blive bedre, der holder disse

hold kørende. Vi håber også, at gymnasterne i lokalforeningerne har nogle forbilleder på

de forskellige hold, som dermed hæver standarden.

Landsstævnet 2009 kommer til Holbæk denne gang, og det betyder for os Bornholmere

mindre rejsetid og forhåbentlig mange deltagere fra øen. Det er i hvert fald en rigtig god

mulighed for at se, hvad vi kan rundt omkring i landet, og ikke mindst Verdensholdet.

På vores generalforsamling i november havde vi god opbakning i bestyrelsen, og der var

rig mulighed for at drøfte tingene. I den forbindelse er vi alle blevet enige om at afholde

forårsopvisningen den 28 og 29 marts da manges ønske var, at det blev lidt senere end de

tidligere år.

Vores fælles mål har været at synliggøre gymnastikken lidt mere via medier og

opvisninger, hvilket i nogen grad også er sket, men en begivenhed som overskygger alle

er dog, at vi nu kan prale med at have første deltager fra Bornholm som er kommet

gennem nåleøjet til DGI’s Verdenshold. Maria Ipsen har klaret skærende, og vi ønsker

hende alt held og lykke fremover, med at synliggøre dansk gymnastik i hele verden.

Jeg håber på, at vi fælles kan få endnu et år med god stemning, fremadrettet holdning og

samarbejdsvilje.

Anders Beier

formand for gymnastik

24


Fysisk aktivitet er vigtigt for børns udvikling og sundhed.

Det ved vi jo godt – og alligevel er mange af vores børn – og voksne – totalt inaktive. De

bevægelseslege der er så mange af i indlæringen af håndbold er centrale for udviklingen

af vores motorik, vores selvopfattelse og vores sociale tilpasning. Er det svaret på, hvorfor

det er holdsporten, der er for nedadgående og de individuelle sportsgrene der har tilgang?

Er systemet for stift og ikke tilpasset rytmen i dagens Danmark? Nogen mener, at sport

skal dyrkes på klippekort på selvvalgte tidspunkter. Det er en rigtig god ide for nogen, men

det kan slet ikke lade sig gøre med holdsporten, hvor mange er sammen og at system af

kampe skal spilles. Hvad gør vi så for at tilpasse et gammelt traditionsrigt spil vores nye

verdensbillede. Er det noget I har diskuteret i klubberne og fundet en løsning på? Har I en

handlingsplan – eller skal vi kalde det en redningsplan? Det er jo bevist, at flere og flere

blive inaktive eller ligefrem ensomme foran en skærm med billeder af

grænseoverskridende handlinger, som i værste fald overføres til virkelighed.

Hvordan rummer vi forskelligheden og egoismen i en holdsport, som kræver samarbejde

og vi-følelser? Jeg tror, at det er meget vigtigt at vi gør os nogen tanker om hvordan

fremtiden i bornholmsk håndbold skal se ud.

I 2007 måtte vi aflyse vores Micro-overnatning pga. for få tilmeldte. Vi griber straks i

egen barm og beklager den sene indbydelse. Det er hele tiden en kamp med

turneringer, andre opvisninger, helligdage osv. Microovernatningsstævnet 2008 er

planlagt til d. 29 marts i DGI hallen og denne dato er meldt ud lige efter sommeren

sidste år, hvilket må være i god tid.

Sommerstævnet måtte delvist aflyses, igen pga. for få tilmeldte. Vi havde booket

Åkirkebyhallerne for at prøve et indendørsstævne, men det betød ikke flere deltagere. Vi

hører gerne fra jer ude i klubberne, om det skal være ude eller inde. Vi afviklede nogle få

rækker som vi efterfølgende kunne sende til LM.

Fællesturneringen arbejder stille og roligt, men også her skaber de mange holdafbud

forvirring og irriterende ændringer af kampe og rækker. Et godt tiltag er 5 mands hold som

gør at flere kan være med. Rækkevinderne bliver inviteret til LM og det er dejligt, at

Bornholm repræsenterer den lille landsdel så fint som de gør. Vi i håndboldudvalget

ønsker jer alle tillykke med de flotte resultater I arbejder så hårdt for.

Pga. vigende tilførte midler til DGI besluttede man ved Årsmødet først i november 2007 at

reducere meget kraftigt i rejsetilskuddet til LM rejserne. Det giver håndboldudvalget et

kæmpeproblem, fordi rejserne ikke økonomisk kan hænge sammen mere. Derfor er vi

allerede nu nød til at varsle prisforhøjelser på alle LM rejserne.

Til sidst vil vi lige minde jer om, at vi er til for jer, så I skal stadig bare komme frem med

jeres ideer og ønsker til, hvordan vi kan tilføre jer udvikling og lære. Nexø`s

ungdomstrænere bad om et spotkursus i sjov og udviklende træning for børn og det blev

en glad og meget udbytterig aften i Nexøhallen. Så det er bare om at komme frem med

ideerne.

25


Afslutningsvis vil DGI Bornholm Håndboldudvalg gerne takke alle samarbejdspartnere og

alle de mange frivillige trænere og ledere for året 2007. Der bliver heldigvis stadig lagt

rigtig mange timer i arbejdet med at holde liv i håndbolden på Bornholm.

Nina Funch

formand for håndbold

Udvalget har afholdt 6 møder i 2007. Der er et godt fremmøde til møderne, og det er med

til at inspirere det videre arbejde. I udvalget sidder en repræsentant fra hver forening.

Arbejdsgrupperne i udvalget påtager sig forskellige opgaver efter behov.

Der er igen i år afholdt Flammende Sværds Nat, med ca. 40 deltagende børn i alderen 7 –

14 år. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed med en masse oplevelser, hvor

børnene og deres venner stilles overfor forskellige udfordringer i nattens mulm og mørke.

Kampidræt var også indstillet på at deltage i Kulturnatten, som desværre blev aflyst.

Aikido er i en god udvikling, med et stigende medlemstal. Aikido Bornholm var

medarrangør af den træningslejr, med deltagere fra Italien, Sydamerika, USA, Tyskland,

England og Belgien, der blev afholdt på Bornholm.

Vi har afholdt 2. del af vores shodo kursus (kalligrafi) med de 15 deltagere der var plads til.

Samtidig afholdt vi 1. del, da der var en del personer der havde et ønske om en

gennemgang af det foregående kursus. Dertil kom der nogle nye, som også kunne komme

med. I 2008 afsluttes der med eksamen i maj måned.

Det nye tiltag med småbørns karate for 5 til 7 år har i 2007 været en stor succes.

Taekwondo har haft flere arrangementer i løbet af året, hvor de blandt andet har deltaget i

børneaktiviteterne i DGI hallen, taekwondo klubben Hae Sung, har også træningstimer i

DGI hallen. Der er gradueret et større antal sortbælter.

DGI Bornholm Kampidræt, har haft 5 deltagere på unglederuddannelsen med afslutning

januar 2007, fordelt med deltagere fra karate og taekwondo og judo.

Judo har kunnet indkøbe nye måtter, med hjælp fra DGI Bornholms puljer.

Vi fastholder også i fremtiden fælles arrangementer, som synliggør DGI Kampidræt på

Bornholm.

Morten Tue Pedersen

formand for kampidræt

26


GENERELT:

I 2007 har vi igen haft meget at se til.

Vi er 388 spillere på øen, fordelt på 11 klubber.

Der har været afholdt 5 arrangementer udover turneringen.

Desuden har vi afholdt et LM for double her på øen.

STÆVNER:

Landsdelsmesterskab (LDM) for doubler blev afholdt i AAIF d. 6. maj.

Det var et kvalifikationsstævne til LM i double med fast makker, som skulle afholdes her på

Bornholm d. 9. – 10. juni 2007. Det var 2 gode stævner og AAIF var så beskedne at løbe

af med 1. – 2. – 3. pladsen til LDM. Desværre kunne vi kun få 2 hold af sted til LM, de blev

henholdsvis nr. 10 og nr. 22. Tak til AAIF for lån af klubhus og baner til LDM.

LDM for 4 mandshold blev afholdt i Tejn d. 25. august.

Det var et kvalifikationsstævne til LM for 4 mandshold, som blev afholdt i Tved på Fyn

d. 6. – 7. oktober. Det var et nyt tiltag at afholde LDM for 4 mandshold, og der deltog 10

hold. Der blev spillet 60 kampe, ganske flot for at være første gang det afholdtes. Håber

dog på flere holdtilmeldinger i 2008. AAIF blev vindere af LDM, og nr. 12 til LM. Nr. 2 og 3

til LDM blev Viking. Tak til Tejn for lån af klubhus og baner.

Turneringen som samtidig er kvalifikation til LM for 6 mandshold blev afholdt i foråret og

efteråret. Det var en anden måde at afvikle turnering på (efter utallige opfordringer). Jeg

syntes det er godt at prøve noget nyt, evaluere og rette til. Der var tilmeldt 24 hold fordelt i

4 puljer, som derefter blev inddelt i 3 lag. Det endte ud med, at AAIF vandt turneringen. De

skulle så til Aalborg d. 29. – 30. september for at forsvare Bornholm. Det var første gang,

der skulle afholdes LM for 6 mandshold. Der deltog 16 hold og jubelen ville ingen ende

tage, da AAIF gik hen og blev Landsmestre. Tillykke til dem.

Turneringsafslutningen blev afholdt d. 9. september i AAIF, da det var AAIF der vandt

vores 6 mandsturnering. Der blev overrakt præmier, hygget og spillet petanque. Alle skal

have tak for en god turnering og en god sportsånd. Tak til AAIF for lån af klubhus og baner

til afslutningen.

Andepetanque blev traditionen tro afholdt i Viking d. 20. oktober. Det var et dejligt stævne

med mange sjove og spændende kampe.

Slutresultatet blev at:

Knud Erik Haar, Viking blev nr, 1

Jette Hj. Hansen, Viking blev nr. 2

Erling Christiansen, Listed blev nr. 3

Tillykke til dem. Tak til Viking for lån af klubhus og baner.

Landspetanquestævnet i Nykøbing Mors var et dejligt stævne med deltagelse af 26

bornholmere. Det kan nævnes at Merete Skov fra Viking deltog på det 6 mandshold der

27


lev nr. 2 ud af 56 hold i sekstetten om lørdagen. Om søndagen blev der spillet double, og

der blev Marianna og Leif Møller fra AAIF nr. 10 ud af 164 hold. Det er godt gået af

bornholmerne. Vi er godt med på landsplan.

KURSER

Der blev afholdt et spotkursus d. 21. – 22. april i Nyker.

Det handlede om taktik og kasteteknik.

Det var et godt kursus, der var 48 deltagere, som fik lært en del om kasteteknik.

Der var også en god snak om fortolkning af regler, det var da enkelte spillere fik et nyt syn

på nogle af reglerne. Tak til Nyker for lån af klubhus og baner.

Interamtsfinalen blev afholdt i St. Heddinge på Sjælland. Det blev uden deltagelse fra

Bornholm, da der ikke var nogen hold der havde mulighed for at deltage.

Regnskab vil blive fremlagt til DGI’s store generalforsamling onsdag d. 26. marts 2008,

hvor det forventes at blive godkendt.

Som bekendt er turneringen 2008 lagt om, så alle får en hjemmekamp og en udekamp

mod samme hold. Der vil være 4 rækker á 6 hold. Selvfølgelig alt efter hvor mange hold

der melder sig, kan der laves flere rækker.

Nye tiltag i 2008: der er lagt en handleplan ind på DGI petanque’s hjemmeside.

Her kan I se, hvad det egentlig er vi står for i udvalget, og hvad det er vi beskæftiger os

med. Vi skal afholde et regelkursus i forbindelse med de nye regler, der er kommet pr. 1.

januar 2008. Det bliver den 18. – 19. april 2008. OBS: Datoen er rykket.

Vi planlægger også at lave et Grundkursus i september. Der er startet en ny kursusrække i

stedet for K-kurserne. Det er ikke sådan, at de K-kurser vi har, er forældede, men nu køres

det bare i moduler, så kan man tage de moduler man har brug for.

Der er lang vej endnu før hele kursusrækken er klar, det er kun grundkurset der er færdigt.

Rejsetilskud er blevet ændret, så bornholmerne får tilskud fra Bornholm til København.

Km taksten er fjernet, så nu skal vi selv betale den videre transport, ligesom de øvrige

petanquespillere i Danmark.

Fremtiden:

Det skal lige nævnes, at der i 2009 kommer et LDM i single og i triple. Det vil være

kvalifikationsstævner til LM. Ligeledes bliver der arrangeret en skuddag, hvor man kan

afprøve sine færdigheder i skud (bombninger). Resultaterne vil blive samlet på landsplan,

og så vil det bedste resultat blive offentliggjort. Det lyder som nogle spændende tiltag.

Til slut vil jeg takke udvalget for et godt samarbejde i 2007, I har gjort et godt stykke

arbejde for petanque på Bornholm. Jeg vil opfordre alle til at deltage i DGI

generalforsamling onsdag d. 26. marts 2008 kl. 19.00 i Åkirkebyhallerne. Til slut vil jeg

ønske alle et godt og spændende petanqueår.

Lisbeth Sonne.

formand for petanque

28


Møder:

Ved generalforsamlingen i marts, valgte Randi Gude at forlade vores udvalg. Da vi ikke

kunne finde en anden person, som ville være med, valgte vi at fortsætte med 4

udvalgsmedlemmer i stedet for 5. I løbet af 2007 har vi kun holdt 4 møder – til gengæld er

telefonerne blevet flittigt brugt henover sommeren. Kroketudvalget, som er et ad hoc

udvalg under Senioridræt, har afholdt 8 møder i løbet af 2007.

Aktiviteter:

Den 18. januar havde vi ”Motion for krop og sjæl” i Nexø Hallen. Vi havde inviteret tdl.

sporvognskonduktrice og nuværende instruktør for Ældremotion, Magna Haakasson fra

København, til at komme, dels som instruktør, dels som foredragsholder. Det blev en rigtig

god dag med i alt 114 deltagere.

I skolernes vinterferie havde vi igen inviteret til ”Kom og Leg”, en dag for bedsteforældre

med børnebørn. Desværre var det den dag vinteren indtog Bornholm, så der var kun 5

voksne og 7 børn, som havde trodset snemasserne. Til gengæld havde de en herlig dag.

Som hjælper havde vi igen konsulent Flemming T. Sørensen.

”Ud at gå med DGI – det er noget vi ka’ li’”: 5 ture i maj med i alt 175 deltagere. 5 ture i

oktober i samarbejde med Bornholms Regionskommune under ”Gang i Danmark”. På

disse ture havde vi naturvejledere fra Natur Bornholm. Her deltog i alt 308 personer.

Højskoledagen i oktober samlede 82 deltagere. Her havde vi en god og inspirerende dag.

Kurser:

I september afholdt vi i DGI-Hallen et inspirations kursus for instruktører. Flemming T.

Sørensen trådte til som instruktør i ”elvte time”, da Ole Nisbeth havde meldt fra ca. 1 mdr.

forinden. Flemming gjorde et rigtig godt stykke arbejde, og gav de 10 kursusdeltagere

meget med hjem. Bland de 10 deltagere var 2 fra Sjælland.

Kroket:

2007 har været et godt år. Der er også kommet gang i kroket i Nexø, her er 12 spillere, så

kroket i alt tæller 92 spillere.

Der har været afholdt Mix-stævner i 4 klubber med ca. 40 deltagere pr. gang.

Parturnering i C1, C2 og B2. Desværre havde vinderne ikke lyst til at deltage i

Landsmesterskaberne.

Natkroket Mix-spil i Nyvest havde 48 deltagere. Dette er max. deltagere.

Venskabsklubben fra Køge var på besøg d. 12. og 13. juni. Vi fik spillet kroket, festet set

Nylars Rundkirke. Et par rigtig gode dage.

Den 23. maj blev der afholdt Kroketskole for begyndere og lidt øvede i Nyvest.

Vi afholdt medlemsmøde i Tejn den 12. oktober. Her deltog også næstformand Bjarne

Borggaard og idrætschef Kirsten Sonne.

29


Fra DGI Bornholm Senioridræt samt fra Kroket har vi været godt repræsenteret ved møder

og arrangementer afholdt på landsplan.

I august holdt vi møde for Senioridrætsudvalgene i Landsdelene Øst for Storebælt. Mødet

blev holdt i DGI-Hallens Cafeteria fra kl. 11-16. Vi havde et godt møde med 25 deltagere.

Alle landsdele var repræsenterede. Desværre måtte den planlagte spadseretur i ”Den

Grønne Ring” udgå, pga. af et kraftigt regnvejr. Jørn Lund valgte i stedet at fortælle lidt om

stedet, samt om DGI-Hallens tilblivelse.

Samarbejdet med fælles kursusfolder mellem Landsdelene Øst går efter planen.

Fremtiden:

Vi taler stadig om et evt. samarbejde med en svensk klub. Desværre har søgen på nettet

ikke givet resultat, men vi fortsætter. Derudover prøver vi at finde nye tiltag for at få endnu

flere ældre til at dyrke motion i en DGI forening.

Tak til DGI’s hovedbestyrelse, forretningsudvalg, idrætschef og konsulent for et rigtig godt

samarbejde, samt for støtte og hjælp. Personligt takker jeg Kirsten og Flemming fordi I

altid kan afse tid til at hjælpe mig med at løse mine problemer, når jeg dukker op i tide og

utide.En stor tak skal lyde til pressen, især til Kjeld Lundbæk på Bornholms Tidende for

god dækning af vores arrangementer. Jeg vil også her takke Randi Gude for det kæmpe

store arbejde, hun har lagt i Seniorudvalget i DGI Bornholm. Vi kan blandt andet takke

Randi for, at der er Kroket på Bonrholm under DGI.

Ligeledes en stor tak til kroketudvalget for det store arbejde I laver.

Sidst, men ikke mindst: tak til Jens Erik Kofoed, Emely Nielsen og Herdis Jensen for godt

samarbejde i udvalget.

Ulla-Lise Thim

formand for senioridræt

Fra legedag med bedsteforældre i vinterferien

30


Efter nogle begyndervanskeligheder er DGI Bornholms svømmeudvalg i løbet af 2007

blevet rimeligt godt kørende. Vi har formået at få en konstruktiv arbejdsdeling og en

erfaring der gør, at det har været muligt, at opnå og etablere et rimeligt aktivitetsniveau på

stævnefronten. Vi har således fået vores egen PC og printer til stævneafvikling

Svømning har haft en fin sæson. Vi har afviklet fire stævner inkl. Landelsmesterskaber.

Grundet deltagelse i andre stævner var der dog ingen deltagere, som tog til LM i Ikast i

indeværende sæson. Vi har haft god succes med mærkesvømning, som vi forventer at

kunne præsentere, som en del af den nye sæsonstart. Således at alle nystartede

svømmere i diverse svømmeklubber allerede fra begyndelsen, kan sætte sig et mål om at

blive eksempelvis delfin (tage et mærke) ved at svømme 200 m. til det førstkommende

mærkestævne.

Vi håber derfor stærkt på, at vi kunne få et bredere samarbejde i gang med

svømmeklubberne udover RSK i kommende sæson. Vi mener der burde være større og

bredere muligheder for et tværfagligt samarbejde omkring svømning. Udover de

konkurrencestævner, som primært afholdes i samarbejde med RSK, kunne det være fint

med et samarbejde omkring udvikling af svømning for andre målgrupper. Altså

nybegyndere og dem som ikke er konkurrencesvømmere. Det kunne være et samarbejde

omkring eksempelvis mærkesvømning, begynderstævner og måske alternative

svømmestævner.

Marianne Mortensen

formand svømmeudvalget

Tennisudvalget er et af de mindre på Bornholm. Vi var ved årsskiftet ca.250 medlemmer.

Vi har i år igen fået Svaneke med som medlem, så alle øens tennisklubber nu er inde i

folden. Vi har i år afholdt Landsdelsmesterskaber for juniorer.Dette blev afholdt i Nexø og

vi siger tak til Nexø for at stille baner til rådighed.

Rækkevinderne blev:

• U 10 piger Julie Hjorth Hansen NTK

• U 10 drenge Marco Laursen NTK

• U 12 piger Ofelia Villumsen NTK

• U 12 drenge Lasse Jørgensen RBTK

31


• U 14 piger Hannah Jespersen NTK

I august måned afholdt vi tennisskole i Rønne. Her var der 20 deltagere, der i 4 dage blev

trænet af 2 DGI instruktører og fik udleveret diplom for deres anstrengelser.

DGI´s hjemmeside og i Tennisavisen kan man se de mange tilbud på skoler og lejre,

som vil blive afholdt i sæsonen. Hjemmesiden er www.dgi.dk.

Kontakt også DGI kontoret i Rønne og få oplyst, hvad der sker i tennis afd.

Christian Biehl

formand for tennis

Turnering:

Der er kommet et nyt hold til i 2007 så vi nu er 3 hold som spiller med i

tuneringsstævnerne. Det har resulteret i flere kampe til motionsstævnerne, men i efteråret

var der desværre kun 2 klubber som kunne stille hold.

Stævner.

I år har vi haft 8 motionsstævner, og da vi ikke har nogen turnering for seriehold, har de

samtidigt spillet med på motionsholdene. Der har været god tilslutning til stævnene fra

motionsholdene side. Der har været 6-7 hold i gennemsnit til hvert stævne i 2007.

Klubberne har taget godt imod, at der kun er 8 stævner i stedet for 6 stævner. På denne

måde fik de spillet flere kampe. Man kan håbe på, at der komme flere spillere til, når der er

flere stævner, så det ikke kun er træning .

Beachvolley.

Der har været spillet lidt beachvolley som klubberne har stået for. Klubberne har arbejdet

godt sammen vedr. spillesteder, tidspunkter m.v.

Landsmesterskaber.

Igen i år havde NH Volley som de eneste sendt 4 hold med til Kidstræf i Ishøj, hvor de

havde en god tur. Der var også 4 seniorhold med til landsmesterskaber i Fuglsø, hvor de

klarede sig godt.

Fremtid.

Vi håber at der vil komme flere klubber, som vil spille volleyball igen, nu da Åkirkeby ser ud

til, at de kan holde fast på deres spillere, som startede sidste år, men det bliver svært.

Til sidst tak til klubberne for samarbejdet i 2oo7 og til kontoret og øvrige udvalg i DGI

Bornholm. Tak til alle de ressourcepersoner der har hjulpet til i 2007.

Udvalget: Mogens Rasmussen, Leo Ipsen, Svend Erik Pedersen og Peter Kure

Mogens Rasmussen

formand for volleyball

32


Melodi: Anne Linnet - Tekst: Anne Linnet

1.Man si'r at over skyerne

er himlen altid blå,

det ka' vær' svært at forstå

når man ik' kan se den.

3.For når vennerne forsvinder

og når livet er betrængt

ser man alt med ganske andre øjne.

Man Øver sig og bliver langsomt

bedre til at se

og skelne mellem sandheder

og løgne.

5.Man si'r så meget men ved så lidt

når angsten den har fat

og sjælen mærker

illusioner briste.

7.Alting ka' gå itu

et hjerte kan gå i tusind stykker

kaldte du mig for ven engang

så er jeg her nok endnu.

SANG 2

Tusind stykker

2.Og man si'r at efter stormens pisken

kommer solen frem,

men det hjælper sjældent dem

der er blevet våde.

4.Man siger jo at det der sker

er altid godt for noget

og troen har vi fået

for at bruge den.

6. ” For når vennerne ...” (etc.)

Sangens svenske udgave 'Tusind bitar' blev Björn Afzelius' gennembrud i Skandinavien i 1990.

Den var en af grundene tit, at han i 1991 modtog den danske Grammy som Bedste Udenlandske

Sanger.

33


Sig månen langsomt hæver,

den gyldne stjerne svæver

på himlen klar og blid.

Vor skov er tavs og stille,

og hvide tåger spille

på engen rundt ved aftenstid

Betragter månens bue!

den kun er halv at skue

og er dog hel og rund.

Så er vel flere sager,

som nu vort hjerte vrager,

fordi vi halvt dem skue kun.

Gud fader i det høje,

lær mig at skelne nøje

det sande fra dets skin!

Og mens jeg er i live,

lad lig et barn mig blive,

skænk mig et fromt, enfoldigt sind.

SANG 3

Sig månen langsomt hæver

Tekst: Matthias Claudius, 1783

Melodi: J. A. P. Schulz, 1790

Hvor rolig jorden hviler

bag nattens slør og smiler

så mild og sommervarm,

ret som et stille kammer,

hvori al dagens jammer

forglemmes skal i søvnens arm!

Vi stolte Adams slægter

kun såre lidet mægter,

og meget ved vi ej.

Vi efter skygger jage

og mangen kunst opdage

og komme længre fra vor vej.

Koldt nattens vinde sukke,

mit øje vil sig lukke,

giv mig, o Gud, din fred!

Se nådig til min slummer,

og trøst mig i min kummer,

og trøst min syge nabo med!

34


VELKOMMEN I

TEAM CYKLING BORNHOLM

BORNHOLMS KLATREKLUB

35


OPLEV SUSET……… ! - 4 dage i Holbæk

med idræt, fest og fællesskab d. 2- 5 juli 2009

LANDSSTÆVNET 2009 i HOLBÆK

www.l2009.dk

36

More magazines by this user
Similar magazines