04 hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed ... - DEAS

deas.dk

04 hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed ... - DEAS

27 | november 2011

andelsboliger og ejerlejligheder

04 hvem kan

boligydelse?

Vi gennemgår læseropfordring

de vigtigste betingelser

for at boligydelse,

når man er pensionist..

06 Fokus

kundetilfredshed

her i efteråret målte

dan-ejendomme as tilfredsheden

hos de knap 800 foreninger, vi

administrerer.

14 da skybruddet

ramte

næsten 300 bolig- og erhvervsejendomme,

som vi administrerer, blev

ramt, og en dem var ejerforeningen

e/F godthåbsvænget 9-29.


leder

God ejendomsadministration

I en tid præget af økonomisk krise er

også ejendomsadministratorerne sat

under pres, måske særligt foreningsområdet.

Det er naturligt at stille

spørgsmål til honorarernes størrelse

og til værdien af de ydelser,

ejendomsadministratorerne leverer

til foreningerne, når mange foreninger

’vender hver en krone’ for at

økonomien til at hænge sammen.

Imidlertid må det erkendes, at det er

blevet mere kompliceret at drive en

foreningsejendom – ikke mindst

grund af den økonomiske krise. Større

og mere detaljerede krav fra myndighederne,

komplicerede finansieringsformer

og et stort behov for at skaffe

kapital til nødvendig vedligeholdelse

af ejendommene er bare nogle af

de udfordringer, som ejere, andelshavere

og bestyrelser står overfor. Det

er ganske naturligt, at alle disse større

krav betyder, at ejerne, andelshaverne

og bestyrelserne stiller stadigt større

krav til deres ejendomsadministrator.

Vi har valgt at tackle de udfordringer,

som I stiller os, ved at fokusere udad

– mod jer og jeres behov – og ved at

stille større krav til os selv om høj

kvalitet, gennemsigtighed og kvalitet

i de ydelser, vi leverer til jer. Skal vi

kunne leve op til de krav, I stiller til

os, er vi nødt til skabe sikre, ensartede

procedurer for opgaveløsningen,

og vi er nødt til at ensrette

indholdet og omfanget af vores produkter.

Med andre ord – vi skal sikre,

at vi leverer lige præcis de ydelser,

som I forventer i rette kvalitet og

det rigtige tidspunkt.

Det er imidlertid vores opfattelse, at

god ejendomsadministration handler

om mere end effektivitet og kvalitet.

God ejendomsadministration handler

om omsorg, interesse og nærvær.

Som beboer har du brug for, at din

ejendomsadministrator er der for dig,

når du har behov for det. Der kan være

grænser for, hvor mange møder og

telefonopkald, vi som ejendomsadmi-

4 12 19

2 Leder

3 Nye produktbrochurer til

din forening

4 Hvem kan boligydelse?

2 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

6 Fokus kundetilfredshed

12 Vi inviterer bestyrelsesmedlem-

mer til dialogmøde

14 Da skybruddet ramte ejerfore-

ningen E/F Godthåbsvænget 9-29

nistratorer kan håndtere. Derfor arbejder

vi til stadighed at udvikle

andre kommunikationsformer, som I

opfatter som relevante og nærværende.

I år har vi indført en ny hjemmeside,

og stadig flere foreningsbestyrelser

benytter sig af vores webydelser.

Vi ser magasinet Entré som en vigtig

del af vores kommunikation med dig.

Vi forsøger at behandle emner, som

er relevante for dig, men skulle du have

forslag til emner, eller ønsker du

en uddybning af de artikler, vi allerede

har medtaget i Entré, så er du altid

velkommen til at kontakte os.

Med ønsket om en glædelig jul og et

godt nytår.

19 Det blæser boligmarkedet

22 Kort nyt

Per Holm

afdelingsdirektør,

foreninger


nye produktbrochurer

til din forening

Det er kompliceret at drive en foreningsejendom. For at give dig en ide om, hvad vi kan gøre for

din forening, har vi beskrevet vores ydelsesområder i fire nye brochurer.

At drive en foreningsejendom er

kompliceret og ofte forbundet med

et stort arbejde for dem, der sidder

i bestyrelsen. Det kan derfor være

en god ide at vide, hvad administrator

kan hjælpe med, og hvilke opgaver

der med fordel kan overdrages

til denne.

Uanset om din forening har brug for

daglig administration, for bistand

til vedligeholdelse eller til gennemførelse

af en byggesag, er der hjælp

at hente hos os.

Få brochurerne

nyttig information

Vi ser det som vores fornemmeste

opgave at frigøre bestyrelsen for

de mange praktiske opgaver, der er

forbundet med at drive en foreningsejendom.

Vores tilgang er, at du skal

have fri, når du kommer hjem fra arbejde

– også selv om du sidder i bestyrelsen.

Brochurerne indeholder nyttig information

om:

Du er velkommen til at bestille brochurerne hos martin

Purtoft, salgschef, 39 46 61 52 / mpo@dan-ejendomme.dk

eller downloade dem www.dan-ejendomme.dk

/produktbrochurer.

vil du arbejde sammen med

de bedste i branchen?

Besøg www.dan-ejendomme.dk/job

• Administration af andelsbolig-

foreninger.

• Administration af ejerforeninger.

• Administration af byggesager.

• Drift & Vedligeholdelse.

Vi håber, at du tager godt imod vores

nye produktbrochurer.

Går din forening i skiftetanker

overvejer din forening at skifte administrator eller at

tilbud nogle af vores servicer og ydelser, så deltager vi

gerne i et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan afdække

lige præcis jeres behov. Kontakt martin Purtoft, salgschef,

39 46 61 52 / mpo@dan-ejendomme.dk.

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 3


Hvem kan

boligydelse?

både i hverdagen, når vi holder budgetmøder, og den årlige generalforsamling r vi rigtigt mange

forslag og ideer til indholdet i entré. De illustrerer udmærket vis, hvilke fokusområder vores

foreningskunder har, og hvilken aldersbredde de repræsenterer. Flere beboere har ønsket, at vi

gennemgår de vigtigste betingelser for at boligydelse, når man er pensionist og bor i en ejer- eller

andelsbolig.

Du kan søge boligydelse, når du bor i

en ejer- eller andelsbolig, hvis du er

folkepensionist, førtidspensionist, eller

der bor en pensionist i din husstand.

Krav til boligen

Tildeling af boligydelse forudsætter, at:

• Din bolig indeholder eget køkken

(der skal være indlagt vand, og der

skal være et afløb for spildevand).

• Du bor her i landet.

• Du bruger din bolig som helårsbolig.

• Når du fremlejer eller udlejer en del

af boligen, kan der stadig ydes bo-

4 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

ligydelse, hvis den del af boligen,

som du selv benytter, stadig opfylder

kravene til en selvstændig bolig.

beregning af boligydelse

Bor du i en andelsbolig, tages der

udgangspunkt i den boligafgift, du

betaler for andelen. Du r ikke støtte

til det, du betaler ved siden af

boligafgiften, som fx varme- eller

antennebidrag. Boligafgiften bliver

dog tillagt bestemte beløb pr. m 2 (beløb

baseret normtal, der fastsættes

af myndighederne) hvis:

Af Søren Stenstrop, regionsdirektør,

Dan-Ejendomme as, sks@dan-ejendomme.dk

• Du betaler for vandforbrug ud over

boligafgiften.

• Din lejlighed udelukkende opvarmes

med el eller gas.

• Din lejlighed opvarmes fra et kollek-

tivt varmeforsyningsanlæg (fjernvar-

me, naturgas mv.).

Bor du i en ejerbolig, skal boligudgiften

gøres op ud fra de udgifter, der er forbundet

med boligen. Der medregnes

normalt 80% af renter og afdrag lån

i boligen. Dertil kommer ejendomsskatter,

ejendomsværdiskat, vej- og kloak-

Love og regler

Du kan mere at vide om love og regler

for boligydelse hos den kommune,

du bor i.

Du kan ansøge om boligydelse hos den

kommune, du bor i. Kommunen kan hjælpe

med besvarelse af spørgsmål om beregning

af boligydelse og lignende. Du

kan selv foretage en foreløbig beregning

af din boligydelse borger.dk. Din

kommunes hjemmeside kan endvidere

indeholde oplysninger om boligydelse

og om beregning heraf. Den endelige

beregning til brug for udbetaling af

boligydelsen foretages af kommunen.


idrag samt et standardbeløb for udgifter

til vedligeholdelse.

Eventuelle lejeindtægter trækkes fra

boligudgiften.

Din boligydelse beregnes udfra:

• boligens størrelse:

boligydelse gives kun til et vist

antal m 2 .

• Husstandens indkomst og formue:

alle indtægter i husstanden indgår i

beregningen. Også hjemmeboende

børns eventuelle indtægter over

19.700 kr. (2011).

• boligudgiftens størrelse og sam-

mensætning:

Er din boligudgift væsentligt højere

end, hvad der normalt betales for tilsvarende

boliger, kan kommunen

nedsætte boligudgiften til et lavere

beløb – det der er sædvanligt for

den gældende boligtype.

• Husstandens størrelse:

husstanden er ansøgeren og ægtefælle/samlever,

børn under 18 år og

andre, der har bopæl adressen.

Udbetaling og tilbagebetaling

Til ejere og andelsbolighavere udbetales

boligydelsen helt eller delvist som et lån,

der skal betales tilbage ved fraflytning.

Til andelsboliger er der indtil 2008 givet

60% af boligydelsen som lån og

40% som tilskud. Reglerne er ændret

fra 1. januar 2008, hvilket indebærer,

at de, der har søgt om boligydelse i

2008 eller senere, vil modtage hele boligydelsen

som lån. I forbindelse med

tildelingen af boligydelse, skal du underskrive

en gældserklæring for lånet.

Til ejerboliger gives hele boligydelsen

som lån. I forbindelse med tildelingen

heraf, skal der tinglyses et pantebrev

til sikkerhed for lånet i boligen, og du

skal underskrive en gældserklæring.

Lånet forrentes med en årlig rente

0,75%, svarende til Nationalbankens

diskonto den 1. oktober 2010.

Boligydelsen udbetales direkte til dig.

Den første udbetaling kan tidligst ske

måneden efter, at du har ansøgt om

at modtage boligydelse.

husk at oplyse om ændringer

Husk, at du har pligt til at give din

kommune besked om ændringer af

husstandens indtægter og om andre

forhold, der kan betyde, at din boligydelse

skal sættes ned eller helt

falde væk.

Konstateres det efter kalenderårets

udgang, at der har været ændringer i

husstandens forhold, som du ikke har

oplyst om, kan det betyde, at du skal

tilbagebetale boligydelsen – helt eller

delvist. Som hovedregel skal der altid

ske tilbagebetaling, hvis hustandsindkomsten

er steget med mere end

23.600 kr.

Alle voksne husstandsmedlemmer

hæfter for tilbagebetalingen.

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 5


Fokus

kundetilfredshed

Her i efteråret målte vi i Dan-ejendomme as tilfredsheden hos de knap 800 foreninger, vi administrerer.

målingen dækker bredt foreninger i provinsen og i hovedstadsområdet, ældre foreninger og nyere eller

helt nystiftede/nyopførte foreninger.

Vi gennemfører jævnligt kundetilfredshedsundersøgelser,

hvor vi helt

enkelt ønsker at kortlagt: Hvad gør

vi godt? Og hvad kan vi gøre bedre?

Sidste gang, vi målte tilfredsheden,

var i 2008, og der er sket meget

siden da. Foreningsafdelingerne har

foretaget en række organisationsændringer,

der er arbejdet at

6 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

udvikle målrettede værktøjer, produkter

og servicer, øge vores tilgængelighed

og forenkle vores arbejdsprocedurer.

derfor er jeres svar vigtige for os

I naturlig forlængelse og for at kunne

vurdere resultatet heraf, gennemførte

vi i oktober 2011 en tilfredshedsundersøgelse,

hvor vi

Af Per Holm, afdelingsdirektør,

Dan-Ejendomme as, pho@dan-ejendomme.dk

bad bestyrelserne vurdere os. Opfylder

vi jeres behov og forventninger?

Vi vil gerne have et indblik i jeres opfattelse

af Dan-Ejendomme as’ rolle

og den måde, vi løser vores arbejde

, og inspiration til at ændre

adfærd og sætte aktiviteter i gang

for at øge tilfredshedsniveauet.


edre rammer for samarbejdet

Dan-Ejendomme as har den opfattelse,

at vi hele tiden skal skabe bedre rammer

for det løbende samarbejde. Vi forsøger

aktivt at informere om relevant nyt inden

for foreningsområdet.

Det er blandt andet derfor vi 2-3

gange årligt udsender ’Entré’. Det er

også derfor, vi laver informationspjecer

og brochurer og udvikler

webløsninger, hvor beboerne kan

svar mange spørgsmål. Derudover

tilbyder vi Web Bestyrelse, hvor

bestyrelsen nemt og hurtigt blandt

andet kan overblik over foreningens

økonomi uanset tid og sted samt

medvirke til at styrke kommunikationen

og lette bestyrelsesarbejdet

i foreningen.

Vi bliver mere bevidste

Vi arbejder hele tiden med at optimere

vores service, og undersøgelsen skal

”Vores formand modtager informationer og videregiver

dem til resten af bestyrelsen, eller jeg kan selv

finde meget af det jeres hjemmeside”.

Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen

være med til at gøre os bedre til at

udføre vores arbejde.

Heldigvis har mange benyttet sig af

lejligheden til at give os individuelle

kommentarer, stille spørgsmål osv.

Det er vi rigtigt glade for, og det har

gjort os mere bevidste om de krav,

der stilles til en moderne ejendomsadministration.

Flot svarprocent

Vi har et en svarprocent 40,

hvilket, vi synes, er ganske flot for

en undersøgelse som denne. Det

viser, at mange gerne vil give deres

mening til kende og tager et

aktivt ansvar for at optimere de forhold,

der vedrører foreningen. Vi er

i hvert fald overbeviste om, at de

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 7

>>


estyrelser, der har noget hjertet

under alle omstændigheder, har deltaget

i undersøgelsen.

Ved redaktionens afslutning var datamængden

ikke helt færdigbehandlet.

Men et umiddelbart billede viser, at

tilfredsheden blandt deltagerne generelt

er positiv.

de store linjer

Undersøgelsen bekræfter, at bestyrelserne

forventer høj service og kvalificerede

svar fra vores medarbejdere. Det arbejder

vi at tilgodese gennem efteruddannelse

af medarbejderne og udvikling

af vores systemer og servicer.

Samtidig viser undersøgelsen, at det

er nødvendigt, at der løbende sker en

forventningsafstemning mellem os og

8 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

”Da en bestyrelse jo som regel består af privatpersoner,

er det vigtigt at have et sikkerhedsnet i baghånden,

man altid kan kontakte og gode råd og

reel vejledning hos.”

bestyrelserne, så der ikke er tvivl om

ydelsernes omfang og pris.

Vi er meget glade for, at undersøgelsen

viser, at langt størstedelen af

bestyrelserne enten er ’meget tilfreds’

eller ’tilfreds’ med foreningernes

kontaktpersoner, deres kendskab

til ejendommen, deres tilgængelighed

samt evnen til at give et svar

til den aftalte tid. Det er punkter,

Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen

som vi har arbejdet meget med i

den seneste tid.

Vi har også spurgt, om bestyrelsesmedlemmerne

føler sig ’klædt ’ til

at varetage posten som bestyrelsesmedlem

i foreningen.

Mange nye bestyrelsesmedlemmer vil

gerne vide mere, og derfor opprioriterer

vi i den kommende tid vo-


es informationsmøder/kurser, så de

blandt andet målrettes denne gruppe.

Det kan måske også medvirke til, at

flere ejere og andelsbolighavere r

lyst til at deltage i foreningsarbejdet,

da vi i dag desværre mærker en faldende

interesse for at gå ind i arbejdet.

To styrkeområder

Når de forskellige områder sammenlignes,

fremgår det, at vi især har to

styrkeområder.

På spørgsmålet om forståelsen af vores

kommunikation er bestyrelserne enten

’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’ med forståeligheden

af de breve og e-mails,

vi sender. Det er et af de resultater, vi er

glade for og stolte over. Vi arbejder nemlig

løbende med at forbedre vores kommunikation

såvel i form som indhold.

Fakta om kundetilfredshedsundersøgelsen

I alt 1.263 bestyrelsesmedlemmer i 790

foreninger er inviteret til at deltage i

undersøgelsen. Heraf 503 foreninger i

hovedstadsområdet og 287 foreninger

i provinsen. Svarprocenten er 40,

svarende til 493 besvarelser.

Tilfredshedsundersøgelsen er

overordnet opdelt i to. Den ene del

opsamler generelle informationer

om foreningen og dens behov samt

de enkelte bestyrelsesmedlemmer,

mens den anden del måler tilfredsheden

med Dan-ejendomme as.

Tilfredsheden med dan-ejendomme as

måles fire kategorier:

• Generelle ydelser.

• Foreningens kontaktpersoner.

• Kommunikation.

• Deltagelse i møder.

På spørgsmålet om vores mødedeltagelse

viser undersøgelsen, at der

er meget stor tilfredshed med vores

medarbejderes indsats. Det er

vi naturligvis også glade for. Men

det betyder ikke, at det bliver en

’sovepude’ for os. Også det punkt

efteruddanner vi vores medarbejdere,

så de kan håndtere de større krav,

der stilles.

stof til eftertanke

Når datamængden er færdigbehandlet,

bearbejder vi analysen internt og

baggrund af de punkter, hvor bestyrelserne

har andre forventninger,

vurderer og iværksætter vi forskellige

tiltag, som skal forbedre vores præstation.

De bestyrelser, der har ønsket

at mere information om vores

ydelser/servicer, kontakter vi direkte.

Naturligvis viser undersøgelsen, at der

er områder, hvor vi kan gøre det bedre.

Af indsatsområder kan blandt andet

nævnes, at kendskabet til virksomheden

Dan-Ejendomme as ikke er så

stort, som vi kunne ønske.

Vi må også konstatere, at

www.dan-ejendomme.dk ikke bliver

benyttet i den udstrækning, vi gerne

vil have. Her er mange oplysninger,

som både beboere og bestyrelser vil

have gavn af. Derfor vil vi i den kommende

tid opprioritere arbejdet med

at udbrede kendskabet til os og vores

hjemmeside.

Vi har et en del forslag til nye initiativer

og forbedringer af fx vores produkter

og vores hjemmeside. Det er vi

rigtigt glade for, da de kan medvirke

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 9

>>


”Uanset om ens kontaktperson er der eller ej, er der

altid hjælp fra en anden ejendomsadministrator.”

til den løbende udvikling af vores

foreningsadministration.

Der er også fortsat et forbedringspotentiale,

når det gælder støtte i løbende sager

og rådgivning i tvivlsspørgsmål.

I den videre behandling af undersøgelsens

resultater vil vi også se, om der er regionale

forskelle. Er det tilfældet, vil vi udnytte

disse oplysninger til erfaringsudveksling

mellem regionerne.

Det er ikke sikkert, at I som bestyrelse

eller du som beboer, er enig med

os i alle forhold eller en sag, I/du har

med os. Det er heller ikke nødvendigt.

Det vigtigste er, at I/du oplever, at vi

overholder vores aftaler, at sagerne

10 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen

løses korrekt, at vi giver et grundigt

svar, også selv om det ikke er ’populært’

eller kan opleves lidt ’firkantet’.

Det skyldes desværre ofte den komplicerede

lovgivning, der regulerer

området. Det er vigtigt, at I/du oplever

os som imødekommende og

servicemindede.

Inden nytår vil vi informere foreningsbestyrelserne

om undersøgelsens resultater

et mere detaljeret niveau

og indlede en dialog med de foreninger,

som har udtrykt ønske herom.

Tak til alle jer, der tog jer tid og gav jeres

mening til kende og den måde er

med til at skabe bedre rammer for vores

fortsatte samarbejde.

Giv os feedback

Husk, at du dan-ejendomme.dk

kan fortælle os, hvad vi gør godt,

og om der er noget, vi kan gøre

bedre.

1. Klik ind

www.dan-ejendomme.dk/

rosris.

2. Udfyld felterne med den relevante

information. (Felter, der

er markeret med en *, er nødvendige

at udfylde).

3. Klik ’Send’, og din besked

sendes til os.


Kompetent rådgivning og konkurrencedygtige

priser - når du vil låne til din andelsbolig

Vi er klar til at tage imod dig. Vi er lokale i dit område – til stede for dig og

din økonomi.

Dine behov og ønsker er udgangspunktet i den

rådgivning, vi tilbyder dig.

Uanset om det er inden for bolig, forsikring, investering,

pension, erhverv eller noget andet, så

har vi et bagland af eksperter, som vi kan trække

for at give dig den bedste rådgivning.

Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden

for, at du skifter til os.

Ring og aftal et uforpligtende møde

Aftal et uforpligtende møde og lad os hjælpe dig

med at virkeliggøre dine planer og realisere dine

drømme. Ring og book et møde med en bankrådgiver

i dag 33 33 37 27 . Møder kan også

aftales uden for den almindelige åbningstid.

Når foreningen skal have nyt tag,

renovere facade, have nye altaner eller...?

Vi er klar til at tage imod jeres andelsboligforening

Vi rådgiver om foreningens drift, renoveringsarbejder

og omlægning af lån. For at vi kan tilbyde

jeres forening den rigtige individuelle

løsning, er det vigtigt, at vi kender foreningens

ønsker og behov, så vi i fællesskab og i en god

dialog kan fi nde de helt rigtige løsninger for jer.

Aftal et uforpligtende møde

Ring til os 33 33 42 11 og aftal et uforpligtende

møde. Vi bor Vesterbrogade 8 i

København lige ved Vesterport station, men

kommer gerne besøg hos jer, hvis det passer

jer bedre.

Hvem er vi

Vi hedder Boligforeninger og er et team 10

personer som udelukkende rådgiver andelsboligforeninger

og andre boligforeninger. Vi

samarbejder med foreningens bestyrelse,

administratorer og andre ejendomsaktører.

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 11


Vi inviterer

bestyrelsesmedlemmer

12 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as


I starten af november i år afholdt Dan-ejendomme as det første

af en forhåbentlig lang række dialogmøder med vores eksisterende

og potentielle foreningskunder.

til dialogmøde

Dialogmøder har flere formål. Vi ser

dem blandt andet som en måde,

hvor vi kan en tættere dialog

med vores kunder og orientere om

relevant nyt fra foreningsområdet.

Dialogmøder er også en effektiv og

værdifuld måde at udveksle synspunkter

. Gennem den direkte dialog

kan vi målrette vores produkter

og sikre, at vores arbejde er forankret

i jeres behov og forventninger til os.

Sådan gør du

Desuden er dialogmøder en god lejlighed

for dig til at udveksle erfaringer

med de øvrige deltagere.

Vores erfaring er, at der er blevet

etableret både faglige og sociale

netværk den baggrund.

Effekten i form af en mere målrettet

orientering om, hvad I som

bestyrelse kan bruge os til, kommer

under alle omstændigheder dig

som bestyrelsesmedlem til gode.

Tilmeld dig ved at skrive til salgschef martin Purtoft,

mpo@dan-ejendomme.dk. Husk at oplyse deltagernavn/-e,

foreningsnavn, adresse, post-nr. og by, telefon-nr. og evt.

e-mail-adresse. Tilmeldingsfrist torsdag den 5. januar 2012.

Det er med fornøjelse, at vi inviterer

dig til vores næste

Dialogmøde

torsdag den 19. januar 2012

kl. 16.30 i kantinen

Carl Jacobsens vej 31

2500 valby

Foreløbigt program:

1. Velkomst.

2. ’god ejendomsadministration’

– hvad er det?

3. Vedligeholdelses- og byggeprojekter

– fra ide til resultat.

4. hvad kan i bruge os til?

– præsentation af vores

foreningsadministration.

5. salg af andelsboliger

– Andelsboligmæglerne.

6. opsamling.

7. spørgsmål.

mødet slutter med lidt at drikke

og en sandwich.

Der er plads til cirka 50 deltagere,

hvorfor der maksimalt kan deltage

to medlemmer fra hver forening.

Du er også velkommen, selv om

du ikke er kunde hos os.

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 13


Da skybruddet

ramte ejerforeningen

E/F Godthåbsvænget 9-29

Lørdag den 2. juli 2011 blev hovedstadsområdet sidst dagen ramt af et af de værste skybrud i nyere

tid. Store dele af området blev ganske kort tid oversvømmet – veje og viadukter stod under vand,

kloakdæksler blev skudt op, og mange kældre og ejendomme blev oversvømmet. et helt ekstremt vejr.

Næsten 300 bolig- og erhvervsejendomme,

som vi administrerer, blev

ramt, og en dem var ejerforeningen

E/F Godthåbsvænget 9-29 med 143

boliger. Foreningen består af to selvstændige

bebyggelser, en ældre (bygning

I) og en yngre (bygning II)

hhv. 8 og 6 etager, som ligger tæt

ved S-togs-linjen Ringbanen.

en beboer fortæller

Mogens Gjørtsvang, der har boet i

ejerforeningen siden 1994, fortæller;

”Alle antog, at det heftige regnskyl

hurtigt ville ophøre. Men det udviklede

sig hele tiden og blev mere og

mere voldsomt.

På kun 10 minutter blev vores parkeringsplads

omdannet til en sø. På terrænet

langs Ringbanen dannedes en

endnu større sø, som fik tilført vand

dels fra de højereliggende naboejendomme

og dels fra opstigende vand i

områdets kloakker og brønde. Vandstanden

parkeringspladsen toppe-

14 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

de ved cirka ½ m, og vandet kunne

ikke løbe væk, primært grund af

de tilstrømmende vandmasser.

På det tidspunkt var vi flere beboere,

som gik ned i kældrene for at besigtige

skaderne dér. Det viste sig, at de

stod under vand grund af opstigende

kloakvand. Trods en ihærdig

indsats fra både yngre og ældre beboere

fortsatte vandet med at stige

i løbet af aftenen.

Kl. 23.15 bukkede vores eltavler under

for vandmasserne, og bygningerne var

nu helt eller delvist uden strøm.

Fest ingen hindring

Vores viceværtfirma, B S Ejendomsservice

v/Birger Skjold Pedersen, blev

hurtigt kontaktet af bekymrede beboere.

Gode råd var dyre, for det viste

sig, at Birger var til fest i Jylland.

Men det blev arrangeret sådan, at

hans datter, som også arbejder i firmaet,

kiggede forbi for at besigtige

skaderne. Da hun berettede om usæd-

vanligt store vandmængder, både inden-

og udendørs, valgte Birger at

returnere til Sjælland.

Søndag morgen var vandet parkeringsarealerne

væk igen, og Birger var

i fuld gang med at fjerne alle de døde

rotter, der lå overalt arealerne.

Mange udfordringer

Allerede fra søndag var viceværten Birger

det faste omdrejningspunkt med

kontakt til alle leverandører og med

meget hurtig og præcis besked til beboerne

om status ved opslag i trappeopgangene

i de to bebyggelser.

om foreningen

navn:

e/F Godthåbsvænget 9-29

by: Frederiksberg

Antal boliger: 143

Stiftet: 1971

Administrator: Siden 1995

Dan-ejendomme as


På hans opfordring brugte vi søndagen

til at tømme kælderrum og opgøre

skaderne. Herefter iværksatte

Birger en ’indsamling’ af affugtere og

pumper for at tømme kælderen for

vand i bygning II samt fyrkælderen.

Kælderrummet i bygning I havde ikke

taget væsentlig skade.

Vandkamp

Vores vicevært blev udfordret af ’Lov

om forbundne kar’. Når han pumpede

vand væk fra fyrkælderen, steg vandet i

bygning II´s kælder. Ydermere virkede

det som om, at alt vandet langs Ringbanen

løb direkte ned i fyrkælderen.

På et tidspunkt var der, med assistance

fra kloakservicefirmaet Lyngholm, fire

pumper i gang, foruden vores egne

grundvandspumper, der blev trukket

midlertidig strøm til, så de kunne arbejde

Så voldsomt var skybruddet den 2. juli 2011

en foreløbig gennemgang af DmI og Spildevandskomiteens målinger af

nedbørsmængden i det meteorologiske døgn over Storkøbenhavn viser, at

skybruddet over København den 2. juli 2011 gav den højest målte værdi

135,4 millimeter i de seneste 55 år. Skybruddet gav ikke blot den højeste

mængde nedbør over 24 timer. Det gav også de højest målte intensiteter i

området nogensinde. På DmI’s målestation i København blev intensiteten

målt til cirka tre millimeter per minut opgjort over et fast timinutters interval.

Kilde: DmI

konstant. Efter to døgns kamp mod

vandet var fyrkælderen endelig tømt.

Vi fik strøm igen

Så handlede det om at etableret

en midlertidig eltavle. Først skulle

DONG Energy afbryde strømmen, hvorefter

foreningens egne elektrikere

kunne begynde arbejdet med en

midlertidig strømforsyning.

Torsdag den 7. juli, omkring kl. 20, havde

vi atter forbindelse med omverdenen

og lys trappen. Desværre var

der ikke tilstrækkelig strøm til at

elevatorerne sat i drift. Først 13 dage

efter skybruddet lykkedes det at

gang i elevatorer og i vaskerier.

’Fleksible skader’

Efter tre ugers affugtning/udluftning

begyndte arbejdet med desinfektionen

af kælder og kælderrum. En af de helt

store udfordringer var tømning af beboernes

kælderrum, da flere var

sommerferie. Efter mange trængsler

fik Birger arrangeret det sådan, at

Skadesservice oprettede et skadesnummer

med underliggende reference

til de berørte beboeres indboforsikring,

hvilket gjorde det muligt at rydde alle

kælderrum. Arbejdet kompliceredes

ydermere af, at det var vanskeligt at

finde egnede opmagasineringsmuligheder,

da der var stor efterspørgsel

lagerarealer i området.

Håndteringen af skadesanmeldelser til

vores forsikringsselskab blev varetaget

af viceværten. Generelt er det vores opfattelse,

at forsikringsselskabets taksatorer

har været utroligt fleksible. Blandt

andet er det vores oplevelse, at de mod

– hvad der ellers er normalt – undlod

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 15

>>


opgørelse af

skybrudsskader

1. Indgangsdøre i træ kunne ikke

lukkes, da de var blevet skæve

grund af indtrængende vand.

2. Dørtelefoner og kabel-tv/internet

var ude af drift grund af

strømsvigt.

3. Ingen lys indvendige trappearealer

betød, at al færdsel foregik

med en lommelygte i hånden.

4. For de ældre og handicappede beboere,

som bor de øvre etager,

var strømsvigtet, der også berørte

elevatorerne, et problem.

5. Fyrrummet var reelt omdannet til

vandreservoir, og alle varme- og

pumpeinstallationer havde taget

skade:

• varmeveksler.

• varmestyring.

• Trykforøger.

• Cirkulationspumper.

• eltavlen med strømforsyning til

begge bygninger samt hjælpe-

tavle til bygning II.

• Isolering beholdere

samt rør.

• Fejl styring for ventilation,

som sidder loftet (følgeskade

af afbrændt hovedtavle).

6. Cirka ½ m vand i kælderen i bygning

II. I gadeniveau havde vand-

mængderne presset kælderruder

ind og lagt skillevægge til en ræk-

ke kælderrum ned, så alt inventar

lå blandet og mikset med

kloakvand.

7. Fortovene blev underminerede.

8. Sand/faldsand legeplads skulle

udskiftes, da det var blevet blan-

det med kloakvand.

9. Fire elevatorspil i bygning II havde

stået under vand og skulle udskif-

tes. De er bestilt i Italien, men der

er en meget lang leveringstid. Så

her lever beboerne stadig med

elevatorer, som er ude af drift.

10. Kælderrummet i samme bygning

er efterfølgende blevet angrebet

af skimmelsvamp trods massiv

affugtning/udluftning.

16 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

at forlange stribevis af kontroltilbud

udbedringsarbejderne, hvilket

kunne have betydet alvorlige forsinkelser.

Under oprydningen fyldte vi mange

containere med ødelagte effekter og

andet materiel. Det viste sig hurtigt,

at også containere var meget efterspurgte,

hvorfor det blev stadig mere

vanskeligt at fat en.

godt samarbejde og nabohjælp

Som nævnt var viceværten Birger vores

faste omdrejningspunkt. Hans medvirken

gav helt sikkert større tryghed, især hos

mange af vores ældre beboere.

Det er vores indtryk, at hele forløbet

har medført, at vi er rykket tættere

sammen, og at de fleste generelt har

oplevet en stor hjælpsomhed med oprydning,

skadeshåndtering osv. I det

hele taget har oplevelsen givet os mere

at tale og være fælles om.

Rigtigt mange af vores beboere hjalp

til med oprydningen, og under hele

forløbet herskede der en positiv

stemning. Det skyldtes ikke mindst,

at viceværten Birger arbejdede fra

tidlig morgen til sen aften at løse

alle de problemer, som løbende opstod.

På den måde fremstod Birger

som det gode eksempel, beboerne

kunne støtte op om.

Mangeårigt samarbejde gav bonus

De forskellige håndværkere, som i hele

perioden var stærkt efterspurgte, arbejdede

ligeledes ihærdigt med at løse

problemerne. De og viceværten Birger

arbejdede godt sammen, hvilket var

med til at løse problemerne væsentligt

hurtigere, end man havde turdet

håbe. Forløbet viste os, at mange års

samarbejde mellem ejerforeningen

og vores faste leverandører er en

fordel. Over årene har vi oparbejdet et

godt kendskab til hinanden. Det hjalp

os, da nøden var størst.

løbende information

skaber ro og overblik

Selv om skybruddet heldigvis ikke

har kostet menneskeliv, så er det meget

indgribende at sit indbo ødelagt,

og for vores ældre og handicappede

beboere, som bor de

øvre etager, var strømsvigtet, der

jo også omfattede elevatorerne, et

stort problem. En meget vigtig del af

håndteringen af sådan en situation er

hurtig og løbende information – os

beboere imellem og mellem vores vicevært

og os. Den har medvirket til

den positive og rolige stemning og

har helt sikkert også et tingene til

at glide nemmere.

Også informationsområdet ydede

Birger med sin forståelse for, at ’det

er folks hjem og indbo, der er blevet

ramt’, en uvurderlig indsats. Foruden

sit normale arbejde, kastede han alle

sine kræfter ind at hjælpe os, og

gennem en konstant indsats sørgede

han hele tiden for, at vi kendte status

og vidste, hvor vi stod, hvad vi skulle

være opmærksomme – og ikke

mindst – hvad vi selv skulle gøre.

Birger fortjener stor anerkendelse”, slutter

Mogens Gjørtsvang med at sige.


vi har bedt forsikringseksperterne Poul Ørum, direktør og partner i forsikringsmæglerfirmaet Willis, og

Søren Clausen, industrikundechef i forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S, ridse op, hvad en indbo-

forsikring dækker, hvordan du kan forebygge skader dine ejendele, og hvad du kan gøre, når uheldet

er ude – senest i forbindelse med sommerens skybrud, hvor flere beboere fik deres private ejendele

ødelagt af vand fx i kælder- eller loftsrum.

det dækker indboforsikringen

En indboforsikring dækker forsikringstagerens

husstand inklusive eventuelle

ugifte børn under 21, som bor uden for

hjemmet og alene. Alt indbo er dækket.

Dog skal du være opmærksom , at

nogle indbogenstande fx guld- og sølvting

– er begrænset i dækning med en

lavere sum. En indboforsikring vil normalt

have en mindre selvrisiko.

løsøret dækkes typisk

for skader som følge af:

• Brand, eksplosion og lynnedslag.

• Vand, olie, kølevæske eller lignende,

der pludseligt strømmer ud fra installationer

eller akvarier.

• Brand, svidning, smeltning eller for-

kulning af vasketøj efter teknisk

svigt i vaskemaskine.

• Udsivning af vand fra skjulte rør-

installationer.

• Opstigning af grund- og kloakvand

som følge af voldsomt sky- eller

tøbrud.

• Indbrudstyveri.

Endvidere dækkes:

• Rimelige merudgifter i forbindelse

med genhusning og opmagasinering

ved dækningsberettiget skade.

• Retshjælp.

Listen er ikke udtømmende, og der kan

tegnes udvidelser som fx cykel, elskade

osv. Hertil bør du selvfølgelig være opmærksom

, at betingelserne indeholder

en række undtagelser, der skal tages

højde for i forhold til eksemplerne.

Poul Ørum, poe@willis.dk

Før og efter skaden

Det er betryggende at vide, hvordan du er

sikret, hvis uheldet skulle være ude. For

du skal være opmærksom , at ejendommens

forsikring ikke dækker skader

dit indbo i din lejlighed, kælderrum

eller loftsrum. Den dækker alene – som

navnet siger – skader selve ejendommen,

herunder faste installationer og

bygningstilbehør. Derfor anbefaler vi, at

du tegner en indboforsikring.

sådan forebygger du skader

dine ejendele i et kælderrum

Det er ærgerligt at sit indbo ødelagt.

Men du kan med enkle midler selv gøre

en forskel og beskytte dine ejendele.

• Undgå at placere ting direkte gulvet,

hvis de kan tage skade af vand.

• Placer i stedet tingene hævet over gulvet,

eventuelt en reol eller en hylde.

• Undgå at placere ting direkte op ad en

ydervæg, hvor der er risiko for fugt-

skader.

• Pak tøj ned i vand- og lufttætte plast-

bokse.

• Opbevar værdifulde genstande som

elektronik, malerier, møbler, tæpper mv.

i din lejlighed.

• Flyt ting fra dit kælderrum til din lejlighed,

hvis der er varsel om skybrud.

det kan du gøre, hvis uheldet er ude

• Ryd kælderrummet, når vandet er væk.

• Du har pligt til at begrænse skaden ved

at flytte og rengøre ting, der kan

reddes.

• Kontakt dit forsikringsselskab.

• Tag billeder af, og find priser de ting,

der er blevet skadet.

• Gem tingene, så du kan dokumentere

skaderne over for forsikringsselskabets

taksator.

• Du må først smide tingene ud, når du

har et grønt lys fra forsikringsselskabet.

Søren Clausen, src@codan.dk

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 17


Skybrud, regnvejr, storme, oversvømmelser, isvintre og tøbrud. Klimaet

ændrer sig, og det belaster jeres forenings største aktiv: Bygningen.

Pludselige skader kan blive et dyrt bekendtskab.

Dét er flere af vores kunder blevet opmærksomme , og derfor mærker

vi en stigende efterspørgsel byggeteknisk rådgivning.

Pas foreningens værdier

Formålet med byggeteknisk rådgivning er helt enkelt at fremtidssikre

bygningen og sikre, at skader, der kan blive bekostelige, opdages i tide.

Nøglen til en sund økonomi handler altså om at passe foreningens værdier.

Køb et klippekort, og 2 ekstra timer uden beregning

Derfor tilbyder vi vores nye, fleksible serviceydelse: Et klippekort med 10

timers byggeteknisk rådgivning, der koster 8.500 kr. ekskl. moms. Kortet

giver jer adgang til at bruge vores specialister i hele landet til en kendt

og aftalt pris. Vi sammensætter holdet til den aktuelle opgave.

Klippekortet betales forud, og når I køber det, r I 2 ekstra timer

uden beregning – til en værdi af 1.700 kr. ekskl. moms. I bestemmer

selv, hvordan og hvornår timerne skal benyttes. I r altid en

oversigt over jeres forbrug efter hver opgave, I har bestilt.

bestil i dag

Vil I vide mere eller bestille 10 timers byggeteknisk rådgivning

– så ring, eller skriv allerede i dag til:

Vest for storebælt

Lars Lindegaard Olsen

afdelingsleder

39 46 63 22 /

llo@dan-ejendomme.dk

eksempler opgaver:

Øst for storebælt

Michael Øster

afdelingsleder

39 46 64 63 /

mse@dan-ejendomme.dk

PAS PÅ JereS

bYGnInG

• byggeteknisk rådgivning – fx ved pludseligt opstået bygningssvigt.

• byggeteknisk gennemgang i forbindelse med budgetlægning af fremtidige opgaver.

• Tilstandsvurdering af bygningsdele.

• opdatering af vedligeholdelsesplan og driftsbudget.

• Indhentning af tilbud – fx ejendomsservice, udskiftning af tagrender, maling af hoveddøre.

• Tilsyn ved projektgennemførelser.

• Ansøgning om byggetilladelser mv.

18 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as


Det blæser

boligmarkedet

boligmarkedet er som altid i bevægelse. Lige nu mødes danskerne blandt andet med nyheder om et

’fastfrosset boligmarked’, at ’flere danskere står til tab deres bolig’, at ’der er stor forskel i salgstiderne

hos ejendomsmæglerne’, at ’gevinster ved salg af andels- og ejerboliger skal beskattes’ og at ’det

bliver dyrere at låne penge’. Disse dystre budskaber til trods bliver der stadig handlet boliger hver dag

og særligt andelsboligerne i hovedstadsområdet har medvind. Jan nyby, direktør hos Andelsboligmæglerne,

og Uffe vind, kommunikationschef hos danbolig, giver de følgende sider et øjebliksbillede af

andelsbolig- og ejerlejlighedsmarkedet.

Forskel ejer og andel

Om forskellen ejer- og andelsboligmarkedet

skyldes nye politiske vinde

i Danmark, usikkerheden om hvorvidt

landet er vej i recession, ændringer

i europæisk og global økonomi eller

andre faktorer er usikkert, men mange

ejendomsmæglere melder om gode

salgstal andelsboliger i hovedstadsområdet.

Det er således kun store dele

af ejerboligmarkedet, der er ’frosset til’.

ejendomsmæglere

dobbeltjob eller specialister

I dagens marked sælger andelsboli-

gerne langt fra sig selv som ’i gamle

dage’. Der skal oftest en bred eksponering

og engagerede salgskræfter til,

men så er det muligt at solgt andelsboligen

til en god pris. Langt de

fleste andelshavere har indset, at tiden

er forbi, hvor man selv nemt kunne

sælge sin andelsbolig, og derfor

sælges de fleste andelsboliger via

ejendomsmæglere nu om stunder.

I dag findes der både de traditionelle

ejendomsmæglere, som sælger ejer- og

andelsboliger, og ejendomsmæglerfirmaer,

som har specialiseret sig og så-

ledes kun har andelsboliger til salg.

Sidstnævnte kan gå i dybden med foreningens

regnskab, vedtægter og andre

relevante forhold og er derfor klædt

godt i samtalen med kunderne.

andelsboligformen er kompliceret

Der er mange gode tilbud at vælge

imellem blandt de andelsboliger, som

er til salg.

Flere advokater advarer andelsboligkøbere

mod ’bare’ at skrive under.

Det er en kompliceret boligform, fordi

man køber en andel af foreningen >>

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 19


112

110

108

106

104

102

100

98

– med alt, hvad det indebærer. Man

skal kunne gennemskue foreningens

økonomi og hæftelsesforhold samt

øvrige forhold og forpligtelser. Derfor

bør rådgivning ved køb af en

andelsbolig være lige så almindelig

som ved køb af en ejerbolig.

Mange andelsboligkøbere vælger at

lade deres pengeinstitut gennemgå

foreningens dokumenter, men dette

bør suppleres af et pristjek andelsboligen.

Dette kan foretages ved

en besigtigelse af andelsboligen, som

tilbydes af flere køberrådgivere.

andelsværdien er måske

ikke den rigtige pris

Renten er fortsat historisk lav, og langt

de fleste pengeinstitutter låner gerne

penge ud til køb af andelsbolig.

Når det så er sagt, har pengeinstitutterne

et øjnene op for, at værdien

af andelsboligerne ikke længere med

sikkerhed fremgår af foreningsregnskabet.

I mange tilfælde er der reel

forskel den regnskabsmæssige

værdi (andelsværdien) og salgsværdien,

og derfor samarbejder en del

pengeinstitutter med en sagkyndig,

der kender markedet.

Prisudviklingen ejer- og andelsboliger

i region hovedstaden - Prisindeks 2009 k2=100

2009

k2

2009

k3

2009

k4

2010

k1

2010

k2

2010

k3

salgsprisen er et øjebliksbillede

Det kan være svært at forstå, at andelsværdien

ikke nødvendigvis er

det samme som salgsprisen.

Andelsværdien fastsættes hvert år generalforsamlingen

og vedtages baggrund

af én af tre godkendte principper:

Anskaffelsessum, valuarvurdering eller

den offentlige vurdering. Principperne er

meget sjældent helt opdaterede og dermed

afstemt i forhold til det aktuelle marked.

Den offentlige vurdering fastsættes

kun hvert 2. år, mens en valuarvurdering

har en levetid 18 måneder.

En salgspris er et øjebliksbillede af værdien

andelsboligen, og forskellen opstår

ved, at vi generelt har oplevet et

faldende boligmarked i Danmark de

seneste år.

Jan Nyby, jny@andelsboligmaeglerne.dk

ejerboliger en udfordring

På ejerboligmarkedet sker prisfastsættelsen

løbende, og med ejerlejlighedssælgernes

øjne er det i øjeblikket en

udfordring.

For i et vigende marked er køberne ofte

afventende i håb om faldende priser,

og deres tøven gør det næsten til

2010

k4

2011

k1

Ejerlejligheder Andelsboliger

20 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

2011

k2

6.000

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

en selvopfyldende profeti. Selv om ’varen’

er lettere gennemskuelig end andelsboligerne,

og renterne de

realkreditlån, som man kan til en

ejerbolig, er tæt et historisk lavt niveau,

så er markedet i slæbegear.

De lave renter kombineret med rekordmange

boliger at vælge imellem

og et tilskud til eventuelle håndværkerregninger,

når man flytter ind, burde

ellers sætte skub i markedet.

Mindre lejligheder populære

Den eneste del af ejerlejlighedsmarkedet,

hvor der er virkelig god aktivitet,

er de mindre lejligheder, som ofte erhverves

som forældrekøb. Det er især

i landets to største studiebyer, Aarhus

og København, at forældre sikrer deres

børn gode, rolige rammer om studielivet

ved at købe en lejlighed til dem.

Forældrene er typisk økonomisk velpolstrede

med stor friværdi og lav

restgæld i deres egen bolig og har

derfor muligheden for at slå til, når

der dukker noget attraktivt op. Forældrene

skal dog primært se købet som

en investering i den unges uddannelse

og ikke regne med en stor økonomisk

gevinst flere hundredetusinde

antal boliger til salg i region hovedstaden

aug

10

sep

10

okt

10

nov

10

dec

10

jan

11

feb

11

mar

11

apr

11

maj

11

Ejerlejligheder Andelsboliger

jun

11

jul

11

Kilde: Realkredit Danmark


så meget ejerbolig kan du købe i stedet for en andelsbolig

Tabellen viser den samlede månedlige udgift til en andelsbolig sammenlignet med en tilsvarende udgift til en ejerbolig. I beregningerne

er det forudsat, at boligafgiften i andelsforeningen og fællesudgifter til ejerforeningen er ens. Ejendomsværdiskatten

ejerboligen og ejendomsskat er medregnet i sammenligningen.

Eks. Køb af andelsbolig med indskud 500.000 kr. og mdl. boligudgift 6.000 kr. svarer til køb af ejerbolig 1.297.000 kr.

Andelsindskud

Månedlig boligafgift

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

250.000 389.000 735.000 1.081.000 1.427.000 1.773.000 2.119.000 2.466.000 2.812.000

500.000 604.000 950.000 1.297.000 1.643.000 1.989.000 2.335.000 2.681.000 3.027.000

750.000 820.000 1.166.000 1.512.000 1.858.000 2.204.000 2.551.000 2.897.000 3.243.000

1.000.000 1.035.000 1.382.000 1.728.000 2.074.000 2.420.000 2.766.000 3.112.000 3.458.000

1.250.000 1.251.000 1.597.000 1.943.000 2.289.000 2.636.000 2.982.000 3.328.000 3.674.000

1.500.000 1.467.000 1.813.000 2.159.000 2.505.000 2.851.000 3.197.000 3.543.000 3.890.000

1.750.000 1.682.000 2.028.000 2.374.000 2.721.000 3.067.000 3.413.000 3.759.000 4.105.000

2.000.000 1.898.000 2.244.000 2.590.000 2.936.000 3.282.000 3.628.000 3.975.000 4.321.000

2.250.000 2.113.000 2.459.000 2.806.000 3.152.000 3.498.000 3.844.000 4.190.000 4.536.000

2.500.000 2.329.000 2.675.000 3.021.000 3.367.000 3.714.000 4.060.000 4.406.000 4.752.000

Note: Andelsindskuddet er finansieret med 7,60% variabelt forrentet andelsboliglån over 30 år. Ejerboligen er finansieret 80% med et 30-årigt 5% realkreditlån

til kurs 99,95 og 20% med et 25-årigt fastforrentet Danske Bank Pantebrev med 7,5% i rente.

Kilde: Realkredit Danmark

kroner, hvilket ikke var unormalt, da

priserne før finanskrisen var

himmelflugt.

Psykologisk barriere

Selv om denne del af markedet ikke er

dybfrossen, så r ejendomsmæglerne

dog stadig lov til at arbejde hårdt for

salæret, når sælgere og købere skal

mødes om prisen.

Sælgere af lejligheder, der blev købt

toppen, står nemlig ofte i en situation,

hvor de kommer til at sælge

med tab, og det er en psykologisk barriere,

der kan være svær at krydse.

Flere og flere sælgere er dog ved at affinde

sig med det vilkår. Det hjælpes

vej af, at der er blevet langt mellem

middagsselskaberne, hvor flere

af deltagerne kunne fortælle om milliongevinster

bolighandler, og det

faktum, at bytteprisen til en ny bolig

faktisk er ganske attraktiv i øjeblikket.

Mange overser, at den bolig, man

gerne vil købe, også er faldet i pris,

så det samlede regnestykke kan se

rigtigt fornuftigt ud.

Generelt set er det de dyrere boliger,

der er faldet mest i pris, og det betyder,

at der er gode muligheder for at

købe ’opad’ i markedet, hvis banken er

med ideen. Af flere grunde er det

derfor ikke et tosset tidspunkt at

købe bolig.

Men boligmarkedet har altid været psykologisk

drevet, og den helt korte

bane er det svært at se, hvad der skulle

vende den lidt negative tendens. De

meget lave renter er en væsentlig forudsætning

for et skifte. Men den anden

historisk set betydningsfulde parameter

for lysten til at købe bolig, nemlig

tilliden til en stabil jobsituation, halter

i øjeblikket, og fagøkonomer ser ikke

nogen umiddelbare tegn bedring.

en realistisk pris sælger

Som boligsælger skal du ikke fortvivle,

men være realistisk. Tag en god snak

med de ejendomsmæglere, du overvejer

at bruge, og find frem til en rea-

listisk pris. Lejligheder, der kommer til

salg til den rigtige pris, kan også i det

nuværende marked sælges ganske hurtigt

og med et lille nedslag i prisen.

Men lægger du for højt ud, risikerer du

let, at lejligheden kommer til at stå

længe hylderne, og du ryger ind i en

spiral med løbende prisnedsættelser,

som r potentielle købere til at lugte

blod og presse ekstra hårdt for

yderligere prisnedslag. På den måde

kan du ende med en lavere pris, end

den du ville have et, hvis du havde

startet realistisk.

Derfor kan det være dyrt at vælge ejendomsmægler

alene ud fra, hvem der foreslår

den højeste udbudspris.

Uffe Vind, uffe.vind@danbolig.dk

Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as | 21


Kort nyt

Din ejendoms

kontaktpersoner

er kun to klik væk

Skal du have fat i en ejendomsadministrator

eller driftsansvarlig for den

ejendom, du bor i, er de kun to klik væk:

1. Klik ind www.dan-ejendomme.

dk/ejendomskontakt.

2. Skriv ét eller flere søgekriterier i felterne,

og klik ’Søg’.

– bliver betalingskanal

i 2012

Natten mellem den 10. og 11. januar

2012 overgår TV2 til betalingskanal.

Det betyder, at du ikke længere kan se

TV2 gratis efter 11. januar 2012 ved

hjælp af hus- eller stueantenne.

Du vil fortsat kunne se TV2 Regionerne

gratis, mens TV2 hovedkanalen fremover

antager en rolle, der ligger tættere

TV2 Zulu og TV2 Charlie – altså kanaler,

som du ikke nødvendigvis kan se.

TV2 oplyser, at du som forbruger kan

se frem til en betaling 12-15 kr. pr.

måned. Dertil kommer moms og

eventuel distributørleverance.

22 | Entré 3 • 2011 • Udgivet af Dan-Ejendomme as

Derfra regnes andelsboliglovens

forældelsesfrist

Den 16. september 2011 afsagde

Østre Landsret en kendelse vedrørende

en igangværende overprissag,

hvor en køber af en

andelsbolig har gjort gældende, at

denne har betalt overpris som følge

af en fejlagtig – for høj – valuarvurdering.

Med kendelsen slog

landsretten fast, at den i andelsboligloven

fastsatte forældelsesfrist

for sagsanlæg i forbindelse med

retsstridige overdragelser af andelsboliger

skal regnes fra det tidspunkt,

hvor køberen bliver bekendt

med sit eventuelle krav – hvilket

ikke nødvendigvis er tidspunktet

for købsaftalens underskrivelse.

nye profiler i København

Vi bød Helle Scharla Rasmussen

velkommen 1. juni 2011. Hun

er ansat som ejendomsadministrator

i teamet for ejerforeninger.

regionskontoret

i Kolding er

flyttet

Den 31. juli 2011 flyttede Koldingkontoret

til ny adresse Kokholm

1C. Det nye lejemål ligger

tæt motorvejen umiddelbart

ved frakørsel nr. 63.

Blandt vores naboer er home

Erhverv og Forenede Rengøring.

I den konkrete sag blev køberen bekendt

med, at ejendommens vurdering

kunne være for høj i forbindelse

med, at foreningen fik foretaget en

ny vurdering – ved en anden valuar

– som var mærkbart lavere end

den vurdering, der var anvendt i forbindelse

med andelsboligkøbet.

Landsretten slog fast, at forældelsesfristen

skulle regnes fra det tidspunkt,

hvor køberen blev bekendt

med den nye vurdering. Køberens

synspunkt – at denne har betalt en

overpris, fordi valuarvurderingen var

for høj – har landretten ikke taget

stilling til. Om køberen r medhold i

sit synspunkt, vil byrettens dom vise.

Den 1. oktober 2011 kunne vi

byde velkommen til Hans Arne

Christensen. Han er ansat som

ejendomsadministrator i teamet

for andelsboligforeninger.


evkassen ’Du spørger – vi svarer’ udgår i dette

nummer grund af stofmængden i Kort nyt.

Har du et spørgsmål – så send en mail til marketing- og kommunikationskonsulent

Helene Tjellesen / htj@dan-ejendomme.dk. er dit spørgsmål relevant

for andre foreninger, bringer vi det her i brevkassen – til gavn for alle.

Velkommen til…

Inden for de sidste seks måneder

har 11 nye foreningskunder valgt

Dan-ejendomme as til at varetage

administrationen af deres ejendomme,

og det er vi rigtigt glade

for. vi ser frem til, at denne udvikling

fortsætter i de kommende år.

Således bød vi 1. juni og 1. juli

med fornøjelse velkommen til de

fire ejerforeninger, e/F retortvej

28 A-b, e/F vesterbrogade 106 b/

Kingosgade 2, e/F Pilekær 2-14

og e/F Holbergsgade 6.

Lukket mellem jul og nytår

Julen nærmer sig med hastige skridt. Vi gør derfor

allerede nu opmærksom , at Dan-Ejendomme as

holder lukket mellem jul og nytår.

Vi holder lukket for personlig og telefonisk betjening i dagene

fra den 27. – 30. december – begge dage inklusive.

Vi åbner igen mandag den 2. januar 2012, kl. 09.00.

Har du ændringer…

Den 1. oktober og 1. november

har vi budt velkommen til ejerforeningerne

e/F Christianshave og

e/F Skjulhøj Allé 22 A-G, samt andelsboligforeningerne

A/b Lille

Amalienborg og A/b Hyldeløv.

vi glæder os til at byde velkommen

til andelsboligforeningen A/b

Holmelundsparken den 1. december,

og endelig hilser vi grundejerforeningen

G/F af 18. juni 1970 og

ejerforeningen e/F molbechvej 7-9

velkommen den 1. januar 2012.

Har du ændringer til dine kontaktoplysninger, hører vi gerne fra dig.

ring/skriv til foreningens faste ejendomsadministrator, og oplys gerne

dit kundenummer, som fremgår af vores breve og opkrævninger.

Magasinet Entré udsendes til alle beboere

i de ejer- og andelsboligforeninger, der

administreres af Dan-Ejendomme as. Entré

sendes også til bestyrelser i en række ejer-

og andelsbolig foreninger baggrund af

adresser foreninger, der tidligere har

været i kontakt med Dan-Ejendomme as,

samt adresser erhvervet hos H. J. Reklame

og Marketing • Ansvars havende redaktør:

Afdelingsdirektør Per Holm • Redaktionsudvalg:

Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, regionsdirektør

Søren Stenstrop, regionsdirektør Erik W.

Bundesen og salgschef Martin Purtoft • Fotos :

Scanpix (1, 2, 6, 7, 12-13), Colourbox (3, 18, 23,

24) • Polfoto (2, 4, 5, 9, 15) TV2 (22) • Steffen

Roland (8) • Istock (10) • Lene Kraul (16, 17)

Layout: Birger Hansen, Dan-Ejendomme as •

Produktion: meyer & bukdahl as • Oplag:

34.500 stk. • Efter tryk kun ifølge aftale og

med kildeangivelse.

København

Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Tlf.: 70 30 20 20 Fax: 70 30 20 21

info@dan-ejendomme.dk

www.dan-ejendomme.dk

Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby

Tlf.: 70 30 20 20 Fax: 70 30 20 21

info@dan-ejendomme.dk

www.dan-ejendomme.dk

aalborg

Skibbrogade 3, 9000 Aalborg

Tlf.: 70 30 20 20 Fax: 70 30 20 21

info@dan-ejendomme.dk

www.dan-ejendomme.dk

aarhus

Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg

Tlf.: 70 30 20 20 Fax: 70 30 20 21

info@dan-ejendomme.dk

www.dan-ejendomme.dk

Kolding

Kokholm 1C, 6000 Kolding

Tlf.: 70 30 20 20 Fax: 70 30 20 21

info@dan-ejendomme.dk

www.dan-ejendomme.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00

Fredag kl. 9.00 – 15.00

Tlf.: 70 30 20 40

info@andelsboligmaeglerne.dk

www.andelsboligmaeglerne.dk


SKAL DU SÆLGE DIN andelsbolig?

Tre salgspakker...

Navn:

Adresse:

Post-nr. og by:

Telefon:

E-mail:

SMS

andel

til 1272

www.andelsboligmaeglerne.dk

ELLER –

Udfyld kuponen, og send den til os – portoen er betalt!

Så kontakter vi dig og aftaler et uforpligtende møde.

basissalg – hvor du selv fremviser og forhandler.

KoMPleTsalg – hvor vi fremviser og forhandler.

KoMbisalg – hvor vi arbejder sammen om salget.

KOMBISALG er en ny måde at sælge bolig , og produktet

er meget populært blandt vores kunder.

Uanset hvilken pakke du vælger, tager vi ansvaret for,

at handlen falder plads!

– og en gratis salgsvurdering

Carl Jacobsens vej 31, 2500 valby

Andelsboligmæglerne

+ + + 21991 + + +

0893 Sjælland USF b

More magazines by this user
Similar magazines