Målrettet placering af virkemidler – muligheder og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Målrettet placering af virkemidler – muligheder og ... - Naturstyrelsen

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012


Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2


Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Effekt? Indsats 3 En målrettet placering af virkemidler kræver, at vi kan effektvurdere indsatserne Indsats 1 Effekt? Effekt? Effekt? Indsats 4 Øget N norm Effekt? Indsats 2 Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Vandløb Fjord


Kortlægning af sårbare og robuste landbrugsområder (kvælstof) BAGGRUND Specialeprojekt, 2008 (Jacob Skødt Jensen og Gitte Kjærsgaard Sørensen) • Opdeling af landbrugsarealer i sårbare og robuste områder mht. kvælstofbelastning til recipienter. • Loop opland som testområde • Hypotese: Kan en ekstensivering af sårbare arealer modsvares af en intensivering i robuste arealer? • Målrettet udtagning 4 gange så effektivt som et vandløbsnært område! Afprøvning og videreudvikling i Aquarius-projektet, 2010-2012, i samarbejde med NST Aalborg • Kan metoden anvendes på baggrund af eksisterende og landsdækkende data og dermed opskaleres nationalt? Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Hvorfor er sårbarhedskortlægning så interessant? • Nøglen til vurdering af de arealbaserede virkemidler • Evaluering af effekten af en reduktion/øgning i rodzoneudvaskning Børgesen og Greve 2009 Rodzone-udvaskning Børgesen og Greve 2009 Sårbarhedskort Mark til recipientreduktion Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Børgesen og Greve 2009 Belastning af recipient


Eksisterende sårbarhedskort Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Redoxfront Beregningskoncept - relation mellem rodzoneudvaskning og tilførsel til recipient 100 % 50 % 50 % Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen 0 % Reduceret forhold i ådal


Grundvandskemisk kortlægning – dybde til redoxfront Redoxmodeller Udpegning af reducerede miljøer GEUS 1x1 km grid • Lavbundsarealer • Jordartskort • GOI analyser Modelleret redoxfront Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Modellering af redoxfront Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Kalibrering mod: • Farveskift • Nitratmålinger • Reduktionsprocenter


Aquarius – projektet • Aquarius består af syv nationale pilotprojekter, der alle har som målsætning, at landmænd og øvrige lodsejere skal kunne fungere som forvaltere af godt vandmiljø, samtidig med at de driver en effektiv og lønsom produktion Delprojekt i Danmark: • Kan man – på baggrund af landdækkende data – give et fornuftigt bud på reduktionskapacitet/sårbarheden på ”markniveau” ? Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Robust Bedste bud på et reduktionskort / sårbarhedskort Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Forskellige grader af sårbarhed Sårbare arealer En betydelig del af overskuddet ender i vandmiljøet Robuste arealer Alt eller den altovervejende del af overskuddet reduceres på vej mod vandmiljøet.


Kalibrering/validering mod nitratklasser 51-75 % målt 64 % model 76-100 % målt 80 % model 76-100 % målt 94 % model 0-50 % umålt 52 % model 51-75 % målt 73 % model 76-100 % målt 98 % model 0-50 % umålt 74 % model Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen 76-100 % målt 89 % model 0-50 % umålt 48 % model


Validering mod målinger, Lundgårds Bæk HVD10 Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Dias nummer 14 HVD10 Jeg tror, det bliver meget svært for publikum af afkode illustrationerne. Overvej, om du kan nøjes med den ene. Henriette Døssing (HVD); 26-09-2012


Scenarier Ekstensivering af 15 % arealet 10 kg N/ha/år Scenarie 1: • Ekstensivering af et vandløbsnært areal (15 % af det totale areal) • Effekt: 165 tons reduktion = 16 % Scenarie 2: • Ekstensivering af de mest bidragende sårbare arealer (15 % af det totale areal) • Effekt: 561 tons reduktion = 56 % En målrettet indsats er 3-4 gange mere effektiv end en tilsvarende indsats langs vandløb Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Sammenfald af sårbare og vandløbsnære arealer Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Sammenfaldende areal 15 % mest bidragende arealer Vandløbsbræmme


Er metoden usikker? I forhold til de nuværende udpegninger ? I forhold til at det bedste bud i datatunge områder om 20 år Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Stor sikkerhed i udpegningen Eksempel på håndtering af usikkerhed – placering af redoxfront Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Meget konservativt bud på det sårbare areal Det helt sikre sårbare areal


Sårbarhedskort, der afspejler usikkerhed Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Usikkerhed Sårbarheden vil være sikkert bestemt i visse områder og usikkert bestemt i andre. Selv ved meget store usikkerheder vil sårbarhedskortet være bedre, end de kort vi har i dag !


Sårbarhedskort, der afspejler usikkerhed Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen Anvendelse af sårbarhedskortet En differentieret tredelt regulering? • Placering af efterafgrøder • Placering af vådområder/minivådområder • Placering af randzoner • Ændret sædskifte • Jordfordeling • Gødningsnorm (lavere i nogle områder og højere i andre) • Grundlaget for regulering via N-kvoter • Grundlaget for et nyt og mere detaljeret nitratklassekort. • Etc.


Andre hensyn i planlægningen Kvælstofsårbarhedskort Fosfor risikokort Naturinteresser Klimasikringsinteresser Landbrugsinteresser Grundvandsinteresser Synergikort/mulighedskort Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Næste skridt… • Yderligere afprøvning af metoden • Pilotprojekter i stor skala i områder med anden geologi og landskabstyper • Øget samarbejde med kommuner og landboforeninger • Afklaring af, hvordan vi forvalter efter sårbarhedskort Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen


Afslutning… • Tør vi lave differentieret landbrugsregulering ? • Har vi råd til at lade være ? • Lad os sammen finde de rigtige løsninger, der giver gode rammevilkår og et godt vandmiljø – der er ikke nødvendigvis modsatrettede interesser! Særlig tak til … Kirsten Broch, NST Aalborg Jørgen Bidstrup, NST Aalborg Martin Skjøtt Linneberg, NST Aalborg Gitte Kjærsgaard Sørensen, Aarhus Kommune Jacob Skødt Jensen, NIRAS A/S Mikkel Kloppenborg Nielsen, NIRAS A/S Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011 Målrettet placering af virkemidler – muligheder og begrænsninger – Jacob Birk Jensen

More magazines by this user
Similar magazines