0212-1900-001d-09b_COWIClimateChangeServices_low....

cowi.dk

0212-1900-001d-09b_COWIClimateChangeServices_low....

COWIs klimaydelser

– Forebyggelse, tilpasning og udvikling


2

Indledning COWIs dagsorden for klimaforandring

COWI tilslutter sig den voksende globale

enighed om vigtigheden af hurtig ind-

griben og innovative løsninger inden for

dagsordenen for klimaforandringer og

de forventede krav til en lavemissionsøkonomi.

COWI har skrevet under på FN’s

klimaerklæring ’Caring for Climate’, som

er et initiativ under FN’s Global Compact.

I vores forretningsudvikling koncentrerer

vi os om at blive førende rådgivere og

udvikle løsninger til både forebyggelse

af klimaforandringer og tilpasning til det

fremtidige klima inden for de sektorer og

regioner, hvor vi har et stærkt fodfæste.

COWIs strategi i forbindelse med klimaforandring

udtrykker vores ambition om

at involvere vores globale koncernnetværk

i et kreativt og innovativt samarbejde

med vores kunder over hele verden.

COWIs profil er baseret på de tre E’er –

engineering, environment, economics –

og den danner baggrund for tværfaglige,

balancerede løsninger til klimaforebyggelse

og rentable tilpasninger til klimafor-

andringer i mange sektorer. Med denne

brochure ønsker vi at give et overblik

over de ydelser, vi kan tilbyde inden for

klimarådgivning.
@ Udviklingsdirektør

COWI bidrager aktivt til at reducere og dokumentere vores globale

klimapåvirkning fra vores aktiviteter inden for forebyggelse såvel som

tilpasning:

Vi vil aktivt evaluere mulighederne for og bidrage

til optimale klimaløsninger i samarbejde med vores

kunder.

Vi vil reducere vores egen og vores projekters

klimapåvirkning gennem CO 2 -bevidste politikker

og potentielt gennem modregning via CO 2 -

certifikater for optimal reducering af vores kunders

og vores organisations klimapåvirkning.

Vi vil fremme frivillig deltagelse i vores klima-

initiativ og levere værktøjer til en forbedret,

individuel klimaadfærd i samarbejde med

vores medarbejdere.

Stig P. Christensen

spc@cowi.dk

www.cowi.dk/klima @

Foto: Niels Åge Skovbo


COWIs ydelser inden for klimaforandring

COWI leverer tværfaglige ydelser til klimatilpasnings- og forebyggelsesprojekter

over hele verden. Brikkerne repræsenterer COWIs

klimatilpasnings- og forebyggelsesydelser.

Begge typer ydelser er præsenteret

i denne brochure.

Politik,

strategier og

planlægning

www.cowi.dk/klimaydelser @

Vand, over-

svømmelser

og ekstreme

vejrforhold

Risiko-

analyse og

planlægning

Infrastruktur,

bygninger og

natur

Kyst-

beskyttelse

Forebyggelse og tilpasning

Transport-

analyse og

planlægning

Energi-

effektivitet i

industrier og

bygninger

Energi-

planlægning = drivhus-

gasreduktioner

+ besparelser

Carbon

management,

CO -fodaftryk og

2 og

2

finansiering

Energi-

produktion

3

Politik, strategier og planlægning

Transportanalyse og planlægning

Energiplanlægning = drivhusgasreduktioner + besparelser

Carbon management, CO2-fodaftryk og finansiering

Energiproduktion

Energieffektivitet i industri og bygninger

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Infrastruktur, bygninger og natur

Kystbeskyttelse

Risikoanalyse og planlægning


4

Politik, strategier

og planlægning

Fakta

Hvordan vil eller bør virkningerne være af de

skridt, offentlige myndigheder tager for at tilpasse

sig til og forebygge klimaforandringer?

COWI rådgiver om klimapolitik, strategier

og planlægning ved at skitsere rammerne

for at nå de mål, der sættes af offentlige

eller private organisationer såvel som af

kommuner og regeringer.

Klimaforandringspolitikker og -planer går på

tværs af sektorer og kræver ofte tværfaglige

indgreb. For at håndtere dette kombinerer vi

vores viden inden for ingeniørteknik, miljø og

samfundsøkonomi for at sikre, at alle påvirkninger

er dækket.

Politikker, der vedtages i dag, påvirker menneskers

liv og velfærd langt ind i kommende

generationer, og det er vigtigt at medtage og

vurdere eksterne virkninger som eksempelvis

biomasse til energi kontra fødevarer, når man

vurderer politikker og projekter.

COWI vurderer politikker og indgreb, be-

skriver og indregner forventede forandringer

i adfærdsmønstre som f.eks. ændringer i

efterspørgsel, de direkte samfundsøkonomiske

virkninger på interessenter og de ydre

virkninger på samfundet.

@ Markedsdirektør

Claus Hvashøj Jørgensen

chj@cowi.dk

Projektleder

Jasper Steinhausen

jase@cowi.dk


Foto: Mogens Carrebye

Skab orden i eget hus...

National klimaforandringsstrategi for Rumænien

Rumænien er ved at tage de første skridt mod en målrettet

og koordineret national indsats for at begrænse

udledningen af drivhusgasser og tage hånd om de forventede

virkninger af klimaforandringer.

Den rumænske indgangsvinkel til klimaforandring foku-

serer på de krav, der er et resultat af landets medlemskab

af EU (herunder deltagelse i EU’s emissionshandelsordning

– ETS) samt dets internationale forpligtelser

under FN’s rammekonvention om klimaændringer

(UNFCCC) og Kyoto-protokollen.

Den tekniske bistand, COWI har ydet til opdatering

af Rumæniens nationale strategi og handlingsplan for

klimaforandringer, relaterer sig til tilpasning til klimafor-

andringer og til at begrænse Rumæniens udledning

af drivhusgasser gennem forebyggelsespolitikker.

”Den væsentligste opgave i forbindelse med

klimatilpasning har været at formidle viden og

identificere såkaldte ’no regrets’ og omkostningseffektive

beskyttelsesforanstaltninger i

forbindelse med tilpasningen.”

Markedsdirektør Claus Hvashøj Jørgensen

”Resultaterne har naturligvis betyde-

lige politiske implikationer, og COWI

vil derfor understrege, at det er nødvendigt,

at vores konklusioner er

baseret på håndfaste data.”

Seniorprojektleder Dinne Smederup Hansen

Foto: Andrew Stewart/Cappelen Photo

Himlen græder,

men jeg har en plan...

www.cowi.dk/klimaydelser @

Evaluering af klimaplaner for de mindst udviklede lande (LDC)

Hvordan vil Bangladesh klare oversvømmelser som følge af stigende vandstande

i havene? Og hvordan skal landene i Vestafrika klare ørkendannelse,

hvis regntiden i fremtiden bliver kortere?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som 44 handlingsplaner for klimatilpasning

fra LDC-fonden (Least Developed Countries) giver svar på. Planerne er

nu klar til at blive analyseret af COWI i et internationalt evalueringsprojekt.

Der har været udarbejdet planer for klimatilpasning siden 2005 for lande

som Afghanistan, Nepal, Angola og Solomon-øerne. COWI vil undersøge

kvaliteten af hver enkelt handlingsplan, og i hvilken udstrækning lokale regeringer

og NGO’er har været involveret, da det afspejler potentialet for at tiltrække

den finansiering, der kræves for at gennemføre planerne.

5

Politik, strategier og planlægning

Transportanalyse og planlægning

Energiplanlægning = drivhusgasreduktioner + besparelser

Carbon management, CO2-fodaftryk og finansiering

Energiproduktion

Energieffektivitet i industri og bygninger

Kystbeskyttelse

Infrastruktur, bygninger og natur

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Risikoanalyse og planlægning


6

Transportanalyse

og planlægning

Fakta

Flertallet af verdens befolkning lever i dag i byer,

hvor vejtrafikken er i voldsom stigning.

Byområderne har behov for klimaløsninger, der

kombinerer en bæredygtig byplanlægning med

en velorganiseret infrastruktur. Verdenshandelen

har ligeledes udviklet sig dramatisk og vil fortsætte

med at vokse. COWI bistår nationale og

regionale offentlige myndigheder samt virksomheder

med at analysere de fremtidige transportmønstre

og udarbejde en transportplanlægning

ud fra denne udvikling.

Med væksten i transportsektoren følger udled-

ning af drivhusgasser. Trods den gradvist stigende

energieffektivitet i biler, skibe og fly, vil det ikke

opveje den voksende efterspørgsel efter transport.

Det er muligt at opnå reducerede udledninger fra

transportsektoren gennem mere effektiv transport,

reduceret vækst i transportefterspørgslen,

reduceret udledning af drivhusgasser fra anvendelse

af energi til transport, optimeret infrastruktur

samt arealplanlægning.

På regeringsniveau tilbyder COWI en kombina-

tion af visionær fysisk planlægning og effektiv

transportplanlægning for at etablere de rigtige

rammer for en langsigtet, bæredygtig mobilitet i

byer, kommuner og regioner. Dette kombineres

med politiske skridt, f.eks. nye regler for transportsektoren

og ændrede beskatningsregler,

for at nå frem til inteligente transportsystemer,

der sikrer optimalt trafikniveau og udnyttelse af

vejnettet. Sådanne tiltag vil også øge brugen af

offentlig transport og introducere nye transportmuligheder

med lavt CO 2 -forbrug.

COWI bistår virksomhederne med at optimere

deres logistik og vognpark. Dette kunne medføre

en mulighed for virksomhederne til at ændre deres

forretningsstruktur og komme endnu tættere

på deres kunder.

@ Seniorprojektleder

Henrik Duer

hdu@cowi.dk

Seniorprojektleder

Henrik Grell

hrg@cowi.dk


Foto: Stig Stasig

Hvordan kommer man fra

A til B til C til...

Transportplanlægning skal imødekomme

kundernes behov

COWI har udarbejdet en opgørelse over CO 2 -

udledningen for en mellemstor dansk transportvirksomheds

park af vare- og lastbiler. Formålet

med opgørelsen var at beregne virksomhedens

CO 2 -fodaftryk og udvikle en strategi for at nå et

meget ambitiøst mål, som en af virksomhedens

store kunder havde sat.

Udfordringerne i projektet var at udvikle en me-

tode til at opgøre den faktiske CO 2 -udledning fra

en vognpark på mere end 450 vare- og lastbiler

af forskellige typer og modeller.

Kunden havde sat et meget ambitiøst mål, som

det var en stor udfordring at nå inden for de økonomiske

og logistiske muligheder for transportselskabet.

Arbejdet mod at kunne leve op til

kundens udledningsmål forventes at give virksomheden

en konkurrencemæssig fordel.

”Dette projekt fremhæver betydningen af underleverandørernes

stigende rolle i bekæmpelse af

klimaforandringer og den indflydelse, multinationale

virksomheder har på underleverandørerne,

når de ser på hele leverandørkæden og vurderer

mulighederne for at reducere udledningen

af drivhusgasser.”

Projektleder Mette Quaade

Foto: Stig Stasig

Nu kører vi på vind...

København – en klimaneutral by inden 2025

Københavns Kommune har udarbejdet en plan, der skal reducere udledningen

af drivhusgasser med 20 procent inden 2015 og stile mod en CO 2 -neutral by i

2025. For at nå disse mål ønsker kommunen at indgå partnerskaber med virk-

somheder, organisationer og andre relevante partnere for at opnå betydelige CO 2 -

reduktioner og udvikle nye initiativer gennem indførelsen af ’grønt brændstof’.

For at nå dette mål har projektet identificeret potentielle hindringer for en hurtig

implementering af el- og brintbaserede biler i den københavnske trafik samt

tiltag, der kan bidrage til at fjerne sådanne hindringer.

”Vi anbefalede kommunen at deltage i udviklingen af en infra-

struktur, der gør det nemt at oplade biler, at anvende overskuds-

elektricitet fra vind, at udvikle hurtigbaner for biler med grønt

brændstof samt at lade kommunens bilpark komme i

’grønt’ udbud.”

Projektchef Henrik Duer

www.cowi.dk/klimaydelser @

7

Energiplanlægning = drivhusgasreduktioner + besparelser

Transportanalyse og planlægning

Carbon management, CO2-fodaftryk og finansiering

Energiproduktion

Energieffektivitet i industri og bygninger

Kystbeskyttelse

Infrastruktur, bygninger og natur

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Risikoanalyse og planlægning


8

Energiplanlægning =

drivhusgasreduktioner

+ besparelser

Fakta

Energibesparelser, drivhusgasreduktioner, omkostningsreduktioner

og CO 2 -neutralitet opnås gennem

effektiv planlægning i kombination med økonomiske

incitamenter på flere niveauer. COWI leverer avanceret

energiplanlægning til staten, regioner, kommuner

og organisationer.

På makroniveau, for eksempel, er formålet med en

bæredygtig byplan at udvikle en CO 2 -fri by eller en

by, der anvender vedvarende energi. Det første skridt

er at lave et regnskab, der omfatter drivhusgasser og

kilderne til udledning af drivhusgasserne, f.eks. trans-

port, energiforbrug, landbrug, lossepladser og energi-

produktion, for at påvise niveauet af drivhusgasudledning

fra hver enkelt sektor.

Dette gøres for at få et udgangspunkt for en by eller

en kommunes drivhusgasudslip i forbindelse med dens

planer om at sænke udslippet. Vores ydelse indeholder

basisscenarier for fremtidige drivhusgasudledninger,

der kan kombineres med en række forebyggende tiltag

vedrørende transport, byggeri, landbrug, byplanlægning,

værktøjer til adfærdsændring osv.

På mikroniveau tilbyder vi ydelser, der typisk omfatter

vurdering af eksisterende og fremtidige energibehov

samt tekniske og økonomiske analyser af energisyste-

mer. De involverede parter kan være industrivirksomheder,

lokale fjernvarmeværker og energiforsyningsselskaber

på både nationalt og internationalt plan.

På baggrund af disse analyser og i nært samarbejde

med vores kunder formulerer og implementerer vi

strategier og praktiske løsninger til forbedring og udvikling

af vores kunders energisystemer.

Energiplanlægning generelt genererer viden, skaber

orden og fostrer gennemsigtighed. Det hjælper derfor

beslutningstagerne på såvel politisk som kommercielt

niveau til at påvirke udviklingen og dokumentere

deres beslutninger. Dette skaber tillid mellem beslutningstagerne,

borgerne og energiforbrugerne.

@ Projektchef

Else Bernsen

ebe@cowi.dk

Forretningschef

Anne Mette R. von Benzon

anb@cowi.dk


Lad os måle,

hvad vi har opnået...

COWI gør planlægning af CO 2 -udledning

lettere for danske kommuner

COWI har fået til opgave af Kommunernes Lands-

organisation (KL), miljøministeriet og klima- og energi-

ministeriet at udvikle en model, så kommunerne i

Danmark kan registrere og beregne deres CO 2 -fod-

aftryk. Ved at benytte en it-baseret model kan kommunerne

kortlægge deres drivhusgasudledninger og

ved hjælp af de værktøjer og programmer, der følger

med, nemt finde ideer til, hvordan de kan opnå

reduktioner.

Modellen vil lave et regnskab over drivhusgasser, der

omfatter alle aktiviteter inden for kommunegrænsen

som for eksempel kommunens drift og ydelser,

transportaktivitet, metanudledninger fra landbrug og

energi anvendt både kommercielt og privat.

”Implementering og brug af CO 2 -beregneren

betyder, at kommunerne kan prioritere deres

indsats for at bekæmpe udledningen af drivhusgasser.

Det har kommunerne indset, og

i dag er over 50 procent af de danske kommuner

aktive brugere af it-modellen.”

Forretningschef Anne Mette R. von Benzon

www.cowi.dk/klimaydelser @

Kan vi køre udelukkende på vedvarende energi?

Frederikshavn tager kampen op og stiler mod at være en

bæredygtig by inden 2015

Et nyt projekt vil sikre, at al opvarmning, elektricitet og biltransport vil være

100 procent bæredygtigt inden 2015. Høje ambitioner, vindmøller, solvarme

og biogas vil gøre Frederikshavn til verdens førende vedvarende energiby på

blot seks år. Målet er at sikre engagementet hos byens indbyggere, virksomheder

og institutioner, så de i deres hjem, til deres aktiviteter og køretøjer

udelukkende anvender vedvarende elektricitet, varme og brændstof. En

sidegevinst vil være en reduktion af CO 2 -udledningen i Frederikshavn by

med tre tons årligt pr. indbygger i årene op til 2015.

COWIs ydelse består i den overordnede planlægning, der indebærer at

identificere de aktiviteter, der er nødvendige for driften af byen, udarbejde en

detaljeret handlingsplan og at sikre, at projektet også virker som drivkraft i

udviklingen af Region Nord, som Frederikshavn hører under.

9

Energiplanlægning = drivhusgasreduktioner + besparelser

Carbon management, CO2-fodaftryk og finansiering

Energiproduktion

Energieffektivitet i industri og bygninger

Kystbeskyttelse

Infrastruktur, bygninger og natur

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Risikoanalyse og planlægning


10

Energiproduktion

Fakta

Energiproduktionen har ændret sig dramatisk på

grund af de stigende brændstofpriser, fokus på energi-

sikkerhed og især det globale fokus på at reducere

CO 2 -udledningen.

Dette øger opmærksomheden på højeffektiv produktion

af elektricitet, i kombination med opvarmning og

køling, ved at anvende miljøvenlige brændstoffer og

vedvarende energiproduktion på biomasse, vand, sol

og vind.

På vindkraftområdet leverer COWI den fulde service-

pakke for vindmølleparker fra identifikation af projekt-

steder, til de tages ud af drift, nationalt eller interna-

tionalt, på land eller offshore.

COWI søger konstant efter nye måder at optimere

energiproduktionen ved hjælp af nye teknologier, der

involverer biomasse, energimæssig udnyttelse af affald,

biogas, ethanol, varmepumper osv. Vi udvikler

metoder, der kombinerer etablerede teknologier med

disse nye teknologier for at skabe bæredygtige løsnin-

ger med lav CO 2 -udledning til energiproduktion, som

også kan kombineres med fjernvarme og -køling.

I dag er fokus hovedsagelig på vedvarende kilder til

energiproduktion. COWI er en rådgivningsvirksomhed,

der er førende i verden inden for alle sektorer af

vedvarende energi og fjernenergi.

@ Udviklingschef,

Energi

Marc Normann

mano@cowi.dk

Afdelingschef, Energi

Jens Ole Hansen

jha@cowi.dk


Foto: COWI

Affald er ikke så skidt endda...

Fra affald til energi i Dublin

I 2012 vil Dublin være forsynet med varme og

elektricitet fra et nyt kraftvarmeanlæg, der omdanner

kommunalt brændbart affald til varme og

elektricitet. Omkring 600.000 tons kommunalt

fast affald vil årligt blive behandlet i anlægget,

der bliver placeret på Poolbeg-halvøen i Dublins

havneområde.

I forbindelse med det nye kraftvarmeanlæg har

COWI hjulpet med at anlægge et nyt fjernvarmenet

i Dublins Spencer Docks, der skal tilsluttes

det nye kraftvarmeanlæg i Poolbeg.

De ydelser, COWI har leveret, har været den over-

ordnede projektledelse, assistance i forbindelse

med miljøansøgning, rådgivning om teknologi og

valg af procesanlæg, energiudnyttelse, opfølgning

i projekterings- og byggefaserne samt opstart.

“Når både kraftvarmeanlægget og fjernvarmenettet

kommer i drift, vil man op-

nå en reduktion i CO 2 -udledningen, der

svarer til at fjerne over 70.000 biler om

året fra vejnettet. Kort sagt vil Dublins

affaldsforbrændingsanlæg yde et be-

tydeligt gunstigt bidrag til Irlands for-

pligtelse under Kyoto-protokollen.”

Seniorprojektleder Niels Jakobsen

Foto: COWI

Halm er ikke det værste vi har…

Varme- og elproduktion fra halm i Nikopol, Bulgarien

Dette nye kraftvarmeanlæg, der er det første af sin art i Bulgarien, vil producere

varme og elektricitet fra halm. Halmen, der skal tilføres det nye anlæg,

høstes lokalt for at optimere de lokale fordele ved det nye projekt. Hoved-

produktionen er elektricitet, der skal føres ud i det nationale net. Varmen er

planlagt til Nikopols fremtidige fjernvarmenet, og en del af den genererede

damp vil være til rådighed for potentielle industrivirksomheder.

COWIs ydelser omfatter forberedelse af projekteringsopgaverne og krav

til installationer (tekniske specifikationer), udfærdigelse af udbudsmateriale,

assistance i udbudsfasen, tilbudsvurdering og kontraktindgåelse.

”Da Bulgarien består af 60 procent landbrugsjord og omkring

30 procent skov, er der gode muligheder for produktion af biomasse

til varme og elektricitet. Dette projekt er et af tre, der

skal forsyne det energihungrende land, mindske dets afhængighed

af fossile brændstoffer og reducere CO 2 -udledningen.”

Projektleder Niels Otto Clausen

www.cowi.dk/klimaydelser @

11

Carbon management, CO2-fodaftryk og finansiering

Energiproduktion

Energieffektivitet i industri og bygninger

Kystbeskyttelse

Infrastruktur, bygninger og natur

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Risikoanalyse og planlægning


12

Carbon management, CO 2 -

fodaftryk og finansiering

Fakta

Klimaforandringer er ved at blive et centralt emne

blandt forbrugerne. Det vil få omdømmemæssige

konsekvenser for de sektorer, der ikke takler problemet

korrekt. I visse sektorer kan det tage adskillige

år, før der kan leveres klimavenlige løsninger, og det

betyder, at uforberedte virksomheder befinder sig i

en risikozone.

Er din virksomhed klar til at tilpasse sig det nye forretningsmiljø?

Griber din virksomhed de muligheder,

den nye klimadagsorden bringer med sig?

COWI tilbyder en rådgivningspakke til carbon

management, der skal sætte virksomhederne i

stand til at udvikle en klimastrategi, der passer til

deres individuelle behov. Pakken giver en systematisk

indgang til håndtering af de risici og realisering

af de muligheder, klimaforandringerne giver på nye

markeder, for investeringer og i den daglige drift.

Pakken hjælper virksomheder til at inkorporere en

klimastrategi i forretningsstrategien og derved opnå

konkurrencefordele på et skiftende marked, uanset

hvor i leverandørkæden virksomheden befinder sig.

Som en del af klimastrategien beregner COWI den

relevante virksomheds CO 2 -fodaftryk og rådgiver

om mulige måder at reducere et sådant fodaftryk

sat i forhold til omkostninger og CO 2 -reduktioner.

Derudover hjælper vi med at indpasse strategien

i organisationen og implementere tiltag, der redu-

cerer udledningen af drivhusgasser. En godt planlagt

strategi forbereder virksomheden til fremtiden og

øger indtjeningen.

At opnå en lavere udledning af drivhusgasser kan

gå hånd i hånd med integrering af en række CO 2 -

ordninger (ETS, CDM, JI og VER). COWI har bistået

kunder over hele verden i mere end 100 klimaprojekter

i forbindelse med disse ordninger, og vi vejleder

vores kunder med hensyn til, hvornår og hvordan

de kan få det bedste ud af ordningerne.

@ Forretningschef

Anne Mette R. von Benzon

anb@cowi.dk

Seniorprojektleder

Henrik Duer

hdu@cowi.dk


Foto: Henrik Sørensen/BAM/Scanpix

Rør, der gør en forskel...

Carbon management for LOGSTOR A/S

LOGSTOR A/S er en global energivirksomhed

med fokus på at sikre kunderne energieffektivitet

ved at levere isolerede rør. LOGSTOR engage-

rede COWI til at starte en proces for at afdække

selskabets drivhusgasudledning og metoder til

at reducere disse. Desuden blev der udviklet en

samlet klimastrategi.

COWI tilbød en fuld servicepakke baseret på

strategiske overvejelser vedrørende målet for

klimastrategien. COWI definerede også, hvordan

LOGSTORs udledning af drivhusgasser skulle

beregnes, anbefalede tiltag til at reducere ud-

ledningen, og endelig hvordan strategien skulle

kommunikeres for at øge opmærksomheden

på fordelene ved LOGSTORs produkter.

”Det er min opfattelse, at vi inspirerede

LOGSTOR på deres vej til at formulere

og implementere en klimastrategi baseret

på de anbefalinger, ideer, projekter og

kommunikationsværktøjer, vi foreslog.

Sammen går vi ind i næste fase på vejen

til at udvikle og udbygge klimastrategien

yderligere.”

Projektleder Jakob Stenby Lundsager

Foto: COWI

Når vinden blæser,

så brug den...

Zafarana III-projektet i Egypten

Zafarana III-projektet er et 120 MW vindkraftprojekt i Egypten, der består af

142 vindmøller. Projektet er det ottende vindmølleprojekt, der udvikles af New and

Renewable Energy Authority (NREA), og det tredje projekt, der får økonomisk støtte

fra DANIDA.

Elektricitet fra projektets vindmøller bidrager til at reducere CO 2 -udledningen med

ca. 1,6 millioner tons, og genererer den tilsvarende mængde CO 2 -kreditter (CER).

”Siden 1998 har COWI bistået NREA med teknisk, logistisk og økonomisk

assistance, herunder vindmåling, valg af møller, udbud og kontraktindgåelse

samt registrering af CDM (clean development mechanism).”

Udviklingschef Marc Normann

www.cowi.dk/klimaydelser @

13

Carbon management, CO2-fodaftryk og finansiering

Energieffektivitet i industri og bygninger

Kystbeskyttelse

Infrastruktur, bygninger og natur

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Risikoanalyse og planlægning


14

Energieffektivitet inden for

industri og byggeri

Fakta

For at kunne klare den skærpede konkurrence og de stigende

energiomkostninger hjælper COWI industrivirksomheder

med at reducere energiforbruget og øge energieffektiviteten

gennem energisyn, rehabilitering af varmeværker og kraft-

varmeværker, energihåndtering og energibevidst projektering.

Gennem de seneste årtier er COWI blevet anerkendt som

en af de største og mest erfarne rådgivningsvirksomheder i

Nordeuropa inden for energieffektivisering i industrien Denne

position er opbygget gennem omfattende projekter, der er

målrettet mod alle større, energiforbrugende industrielle

sektorer.

Et af COWIs specialområder er den energimæssige ydeevne

i bygninger. Vi udvikler og integrerer optimale energiløsninger

i bygninger. Sådanne løsninger har fået stigende betydning

med indførelsen af det nye europæiske direktiv om energiydelse

i bygninger.

At skabe bæredygtige bygninger er en proces, der starter

helt fra starten af projekteringen af byggeriet. Arkitektens

udkast skal projekteres under hensyn til energieffektiviteten.

Passive teknologier skal integreres i klimaskærmen for at give

naturligt dagslys, reducere behovet for opvarmning og køling

og inkorporere naturlig ventilation.

COWI bistår kunderne med udviklingen af energikoncepter

for byggerierne. Målet med et energikoncept er at udvikle og

integrere optimale energiløsninger i bygninger, hvad angår

energiforbrug, miljøpåvirkning og livscyklusomkostninger.

Et energikoncept omfatter:

• Minimering af behovet for energi i forbindelse med opvarm-

ning, køling og belysning ved hjælp af passive teknologier

• Optimering af facadeudformning for at skaffe tilstrækkeligt dags-

lys og reducere solens påvirkning gennem solafskærmning

• Integrering af energi og energisystemer i byggerier, inklusive

energioplagring

• Energiforsyning til elektricitet, opvarmning og køling ved

hjælp af naturlige energikilder

• Energieffektive installationer, styring og administration.

@ Seniorprojektleder

Christian Mou

mou@cowi.dk

Seniorprojektleder

Reto M. Hummelshøj

rmh@cowi.dk

Udviklingschef

Michael Nielsen

msn@cowi.dk


Ideen bag byggeriet – Green

Lighthouse – er at nedbringe brugen

af energi til opvarmning, ventilation

og køling så meget som muligt og

samtidig producere elektricitet til

eget forbrug.

Model: CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s

Det bliver ikke grønnere...

Green Lighthouse viser fremtidens

klimavenlige byggeri

Denne nye runde bæredygtige bygning skal fra efteråret

2009 være fremtidens hjemsted for undervisning, møder

og administration for Københavns Universitet. Ideen bag

den nye bygning – Green Lighthouse – er at nedbringe

brugen af energi til opvarmning, ventilation og køling så

meget som muligt og samtidig producere elektricitet til

eget forbrug.

COWI stod for ingeniørteknik og udvikling af det energikoncept,

der bl.a. består af solceller, solvarme, naturlig

ventilation og et solafskærmningssystem for at undgå

kølebehov og optimal udnyttelse af dagslyset. Green

Lighthouse vil blive brugt som en demonstrationsmodel

under COP15, FN’s klimatopmøde, der skal afholdes i

København i december 2009.

”Som et af de første CO 2 -neutrale erhvervs-

byggerier i landet vil Green Lighthouse stå

som et vartegn for udviklingen af CO 2 -neutrale

byggerier til acceptable priser. Projektet giver

vigtig viden om, hvordan disse systemer kan

integreres i nybyggeri på den bedst mulige

måde.”

Seniorprojektleder Reto M. Hummelshøj

Mere end et skridt nærmere...

COWI hjælper Novo Nordisk med

at nå deres CO 2 -mål

Novo Nordisk har opstillet et dristigt CO 2 -mål, der vil

reducere selskabets afhængighed af fossil brændstofenergi

gennem implementeringen af en CO 2 -strategi,

som i 2014 vil få selskabets globale udledning af CO 2

til at falde til under niveauet for 2004. Da Novo Nordisk

forventer at tredoble sin produktion i perioden op til

2014, er dette et yderst ambitiøst mål, og det vil kræve

både interne og eksterne CO 2 -reducerende initiativer.

COWI har bistået Novo Nordisk med at implementere

energibesparende initiativer på selskabets fabrikker i

Danmark. Den fremtidige opgave er at identificere,

kvantificere og implementere CO 2 -besparende energi-

projekter til ti identificerede Novo Nordisk-fabrikker,

der udleder ca. 50 procent af Novo Nordisks samlede

globale udledning af CO 2 .

”Novo Nordisks initiativ har stillet store krav

til COWIs ekspertise på det energimæssige

område. At arbejde med energibesparelse

og samtidig skulle imødekomme de stadigt

stigende krav, der stilles til produktionen i

medicinalindustrien, er både udfordrende

og spændende.”

Seniorprojektleder Christian Mou

www.cowi.dk/klimaydelser @

15

Energieffektivitet i industri og bygninger

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Infrastruktur, bygninger og natur

Kystbeskyttelse

Risikoanalyse og planlægning


16

Kystbeskyttelse

Fakta

Mens mennesker drages af kystområder, udgør havet også en

række naturlige trusler mod de kystnære lokalsamfund. Vold-

somme vind- og bølgekræfter, oversvømmelser og erosion

har udfordret vores opfindsomhed, når det gælder beskyttelse

af vores lokalsamfund med diger, bølgebrydere, strandfodring

og innovative løsninger inden for byggeri og anlæg.

Med den forudsete hurtige ændring i klimaforholdene står

vi i dag over for nye udfordringer, hvad angår beskyttelse af

vores kyster. Stigende vandstande i havene, der er en af

konsekvenserne af klimaforandringen, vil medføre hyppigere

og alvorligere oversvømmelser, større bølgekraft mod marine

konstruktioner, hyppigere oversvømmelser og øget kyst-

erosion. FN’s klimapanel, Intergovernmental Panel on Cli-

mate Change (IPCC), har forudsagt en stigning i vandstanden

i havene på omkring 45 centimeter i løbet af det næste

århundrede, og hvis dette viser sig at være tilfældet, er der

kun få kystnære lokalsamfund, der ikke vil blive berørt.

COWI har en lang tradition for at analysere oceanografiske

og kystmorphologiske forhold. Der anvendes avancerede

numeriske modelleringsværktøjer for at beskrive virkningen

af ændringer i havmiljøet på kystområder og marine konstruk-

tioner. COWI anvender disse oplysninger om det fremtidige

havmiljø, når vi projekterer marine konstruktioner. Denne

projekteringsform har været anvendt med succes gennem

mange år til forskellige typer projekter, hvor der således

tages hensyn til konsekvenserne af klimaforandringerne.

@ Markedsdirektør

Ole Juul Jensen

ojj@cowi.dk

Projektchef

Jan Ronberg

jkro@cowi.dk


Foto: Christian Helledie

Bare rolig,

kysten er klar...

Kystbeskyttelse på Fyn

En 13 kilometer lang kyststrækning langs nordkysten

af Fyn er konstant udsat for erosion fra

bølgerne. Erosionen af stranden forstærkes af

den globale havspejlsstigning. Mere end 2.500

sommerhuse langs kysten er afhængige af en

permanent strand for at beskytte husene mod

erosion og oversvømmelse. Det er derfor nødvendigt

at strandfodre i fremtiden. Sandfodringen

på Fyn er desuden blevet sat i værk for at genskabe

sandstrandene på en kyststrækning med

mange kystbeskyttelseskonstruktioner. Sand-

fodringen øger derved den rekreative værdi af

stranden, som før var smal og stenet. Mængden

af sandfodring er kalkuleret til at modsvare det

konstante tab af materiale forårsaget af bølgerne.

Som det er tilfældet på Fyn er der ofte tale om

at anvende mere end én metode til at beskytte

kysten. På Nordfyn har COWI sørget for, at beboerne

i området får en god nattesøvn uden at

bekymre sig om, hvorvidt havudsigten starter

ved terrassedøren næste morgen.

Foto: Rohde Nielsen A/S

”Den grundlæggende idé for kystfodring er

at erstatte det sand, der eroderes af bølgerne

og transporteres ned langs kysten og ud af området.

Strandfodring skal derfor vedligeholdes

løbende. På udsatte strækninger kan tabet af

sand reduceres ved at anlægge høfder eller

bølgebrydere.”

Kystmorfolog Christian Helledie

www.cowi.dk/klimaydelser @

17

Risikoanalyse og planlægning

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Infrastruktur, bygninger og natur

Kystbeskyttelse


18

Infrastruktur,

bygninger og natur

Fakta

Forudsigelserne om klimaforandringer har stor indflydelse på de anvendte

metoder for bygge og anlæg og placering af infrastruktur og bygninger.

I Nordeuropa forventer vi større forandringer i vejret, end hvad vi har set

i de sidste århundreder. Somrene vil blive varmere med mindre regn og

øget fordampning, og om vinteren vil vi få mere nedbør i form af regn og

sne. Desuden vil hyppigheden af ekstremt nedbør og kraftige storme

øges, ligesom der bliver flere oversvømmelser.

Sådanne fremtidige klimaforandringer vil uundgåeligt have en væsentlig

indflydelse på infrastruktur, bygninger og naturen, idet varmere somre

ændrer projekteringsbetingelserne for vejbelægninger og øger indetemperaturen

i bygningerne. Derudover vil visse dyrearter flytte til højere

breddegrader.

I tæt dialog med vores kunder udarbejder vi et fremtidsscenarie, der er

opdelt i model 2010, model 2050 og model 2100, så vi kan foretage

simuleringer, der vil kortlægge konsekvenserne af stigende temperaturer

og mere nedbør. De nødvendige forholdsregler kan således tages igennem

hele bygningens eller infrastrukturens levetid, og de kan indregnes

i de grundlæggende overvejelser i de arkitektoniske, konstruktionsmæssige

og tekniske løsninger.

Da infrastrukturer og mere specifikt bygninger har en levetid på 100 år

eller mere, rådgiver vi vores kunder om, hvad de kan gøre, for at deres

infrastrukturer og bygninger kan modstå de forventede fremtidige klimaforhold.

Denne rådgivning vil gavne ikke blot COWIs kunder, men også

samfundet som helhed.

De forventede ændringer i klimaet er også vigtige at tage med i betragtning

i forbindelse med planlægninger i natur og landskab samt ved vurderingerne

af virkningen på miljøet (VVM) og strategiske miljøvurderinger

(SMV).

Klimaforandringerne truer værdifulde habitater som f.eks. vadehavets

marskland, tidevandsområder med store fuglebestande og ynglesteder

for sæler og kan tvinge dyreliv og plantearter til at flytte til højere bredde-

grader, eller vi kan risikere en alvorlig reduktion af bestanden af disse arter,

især de sårbare, ikke-konkurrencedygtige arter. COWI tager disse spørgs-

mål med i overvejelserne i vores rådgivningsydelser, og vi bestræber os

således på at bevare ynglepladser, hvor arterne kan danne kolonier.

Dynamisk fysisk planlægning og byplanlægning er vigtigt for at minimere

negative effekter af klimaforandringerne, som f.eks. oversvømmelser af

værdifulde områder.

@ Seniorprojektleder

Arne Bernt Hasling

abh@cowi.dk

Udviklingschef

Michael Nielsen

msn@cowi.dk

Seniorprojektleder

Signe Nepper Larsen

sla@cowi.dk


Foto: Stig Stasig

Lad forestillingen begynde...

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

i København

Skuespilhuset på Københavns havnefront

åbnede i begyndelsen af 2008 og er et

førsteklasses eksempel på, hvordan man

kan tilpasse nyt byggeri til fremtidige klimaforandringer

uden at gå på kompromis med

den arkitektoniske frihed eller den suveræne

oplevelse, som publikum får.

Bygningens udformning er tilpasset frem-

tidens klima under hensyntagen til de risici

og forholdsregler, der er nødvendige for at

forebygge fremtidens gener og skader.

København kan derfor få stor glæde af sit

nye skuespilhus langt ind i fremtiden.

COWI leverede ingeniørydelserne til opførelsen

af denne udfordrende bygningskonstruktion.

Byggeriet er hævet 80 centimeter i forhold

til, hvad der ville have været gældende

for 20 år siden, for at tage højde for den forudsete

stigning i havets overflade.

”I tæt samarbejde med bygherren

tegnede vi et fremtidsscenarie, og

bygherren får derfor et byggeri, der

kan modstå fremtidige udfordringer

uden derved at pådrage sig enorme

omkostninger.”

Udviklingschef Michael Nielsen

Foto: The Royal Theatre/Jens Lindhe

Hvad med strandengene?

I Danmark har vi lange kyststrækninger med enestående strandenge samt yngle- og raste-

områder for vand- og vadefugle. En generel bekymring blandt biologer er, at disse værdifulde

arealer bliver reduceret i kvalitet og størrelse, når klimatilpasningen betyder større projekter med

kystsikring. Man frygter, at dynamikken og den naturlige succession i naturen langs kysterne vil

forsvinde.

For at etablere et værktøj til at analysere dette spørgsmål om ’coastal squeeze’ gennemførte

COWI et pilotprojekt for Dansk Naturfredningsforening, som kombinerede geografisk informa-

tionssystem (GIS) og offentlige data om Danmarks natur.

”Vi valgte en kystkommune, Randers, og kortlagde meget værdifulde naturtyper,

så vi har en indikation af problemets størrelse. Næste skridt er at udarbejde tro-

værdige fysiske planer, der kombinerer naturbeskyttelse og klimatilpasning. Vi

har et internationalt ansvar for at beskytte strandengene her i Danmark.”

Biolog og seniorprojektleder Signe Nepper Larsen

www.cowi.dk/klimaydelser @

19

Risikoanalyse og planlægning

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Infrastruktur, bygninger og natur


20

Vand, oversvømmelser og

ekstreme vejrforhold

Fakta

De største virkninger af de fremtidige klimaforandringer vil være

relateret til vand. Havet er allerede begyndt at stige hurtigere, og

regnen er blevet kraftigere. Det vil føre til oversvømmelser og

ændrede afløbsforhold, især på indvundne landområder der

drænes ved hjælp af tidevandssluser.

De største problemer vil dog opstå i forbindelse med storm-

floder, hvor de maksimale vandstande vil øges tilsvarende havets

stigning. Det betyder, at høje vandstande, som vi i dag anser for

sjældne, i fremtiden vil forekomme ofte. Nedbøren vil ligeledes

ændre sig. Årsnedbøren vil stige med op til 20 procent, og skybrudshændelserne

i sensommeren vil blive 30-50 procent værre

end i dag.

Svingningerne fra år til år vil også blive mere ekstreme, end til-

fældet er i dag. Det betyder, at vi i fremtiden vil opleve vådere

somre med oversvømmede ådale. Men vi vil også opleve mere

tørre sommerperioder med hedebølger og problemer med ud-

tørrede landområder og vandløb.

Disse ændrede vilkår vil betyde, at vi skal øge kapaciteten af

afløbssystemerne og sikre, at vandet ledes til de mindst sårbare

områder, når afløbssystemerne ikke kan følge med.

COWI rådgiver om alle aspekter i relation til de forventede ændringer

i nedbørs- og afstrømningsforhold. Vi udfører avancerede

hydrauliske beregninger af nedbør, afstrømning fra byområder og

vandløb samt af klimaændringernes betydning for naturen.

@ Seniorprojektleder

Arne Bernt Hasling

abh@cowi.dk

Seniorprojektleder

Jeppe Sikker Jensen

jij@cowi.dk


Foto: COWI

Hold metroen fri...

Beskyttelse mod kraftige regn-

mængder og oversvømmelse af

Metro Cityringen i København

De 17 nye metrostationer i Københavns-

området skal sikres mod oversvømmelser.

COWI har undersøgt, hvordan man

kan holde vandet ude af tunnellerne på

de udsatte stationer.

COWI har også udført worst case-

scenarier af vandstanden i gaderne omkring

de 17 nye metrostationer ved ekstreme

regnmængder. Ved nogle af sta-

tionerne vil der være behov for specifikke

bygge- og anlægsarbejder for at hindre

store mængder regn i at løbe ned i metroen.

Dette kan betyde, at indgangen

på gadeniveau skal forhøjes med små

adgangsramper eller trapper.

COWI har også foretaget en undersø-

gelse af virkningerne fra klimaforandring

på havvandspejlet i København og af

mulighederne for at sikre metroen mod

de kombinerede kræfter fra stigende

havvandstand i forbindelse med stormflod.

Alle metrostationer bliver sikret til at

modstå et 2000-års højvande – også i

fremtiden. Det sker ved at placere alle

adgangsramper og trappeskakter mindst

2,42 meter over de nuværende niveauer.

Foto: Line Bisgaard

”Beregninger har vist, at Københavns gader under

ekstreme nedbørsforhold vil fungere som floder,

der transporterer vandet mod lavtliggende områder

og derefter videre ud til kyst- og havneområder.

Det giver bestemt stof til eftertanke, når man ser,

hvad der vil ske, når kloakkerne ikke kan håndtere

de store vandmængder.”

Seniorprojektleder Jeppe Sikker Jensen

www.cowi.dk/klimaydelser @

21

Vand, oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

Risikoanalyse og planlægning


Risk analysis and planning

22

Risikoanalyse og planlægning

Fakta

Lande, kommuner, industrivirksomheder og mennesker skal tilpasse

sig de udfordringer, som klimaforandringer medfører – før forandringerne

finder sted. Risikoanalyse og planlægning er vigtige emner, når det gælder

tilpasning til klimaforandring.

Alle, der starter denne proces, skal vide, hvilke områder der påvirkes og

hvordan. COWI har udviklet værktøjer, som ved hjælp af terrænmodeller

kan kortlægge de sårbare områder. Disse værktøjer er særligt velegnede

til at skabe overblik og et sikkert beslutningsgrundlag for opstilling af

strategier eller til efterfølgende vurdering af konsekvenserne ved alter-

native forslag til implementering af valgte mål og strategier.

Ved hjælp af disse værktøjer kan COWI besvare de væsentligste spørgs-

mål, når risikoanalyse og planlægning udarbejdes. Det kunne bl.a. være:

• Hvilke geografiske områder er truet?

• Hvor kommer vandet fra?

• Ved hvilke vandstande vil der opstå oversvømmelser?

Ved at besvare disse spørgsmål bliver beslutninger ikke længere truffet

baseret på historiske data men på simulering af fremtidige forhold. Det

betyder, at indsatsen rettes mod de steder, hvor den gør størst gavn

for at forebygge fremtidige skader fra klimaforandringer. Desuden hjælper

det planlægningen af afværgeforanstaltninger i forbindelse med

ekstreme vejrhændelser.

Modellering er et vigtigt værktøj, når man skal vurdere omfanget og

konsekvenserne af fremtidige ekstreme hændelser som højvande og

ekstrem nedbør. Alle resultater kan visualiseres grafisk og dynamisk

i 3D, som gør det nemt at vurdere konsekvenserne af, om der skal

tages forholdsregler eller ej.

Klimastrategien bør ses i sammenhæng med de vand- og naturplaner,

der skal gennemføres i henhold til Vandrammedirektivet. Ved nogle forslag

opnås en synergieffekt, hvor der på én gang opnås klimasikring,

bedre vand- og naturområder samt rekreative værdier.

COWI kortlægger truede områder både i forbindelse med stigende havvandspejl,

oversvømmelser fra vandløb og ekstrem nedbør. Resultatet

af disse undersøgelser kan anvendes direkte ved planlægning af, hvilke

restriktioner der skal påføres de enkelte områder samt til brug for det

videre arbejde med risikoanalyser.

@ Seniorprojektleder

Arne Bernt Hasling

abh@cowi.dk

Seniorprojektleder

Jeppe Sikker Jensen

jij@cowi.dk


Et eksempel på fem meters

vandstigning ved Vedbæk.

Model: COWI

Hvem bliver ramt

næste gang?

Tilpasning til klimaforandring

i Hedensted

I samarbejde med Hedensted Kommune har

COWI udarbejdet de grundlæggende strategier,

som Hedensted Kommune bør efter-

leve, for at kommunen kan håndtere virkningerne

af klimaforandringerne. Fokus er lagt

på indflydelsen fra stigende havvandstand og

ændret nedbør med hovedvægten på påvirkningen

af byer og landområder.

I marts 2008 fremlagde Hedensted

Kommune sin strategi for fremtiden baseret

på kommunens og COWIs undersøgelses-

resultater med følgende hovedpunkter:

• Alle nye byområder og ny infrastruktur bør

etableres og projekteres, så de tager højde

for virkningerne af de klimaforandringer, der

svarer til et scenarie, der overstiger FN’s

klimapanel, IPCC’s, scenarie A1.

• Vurdering af rentabiliteten ved at sikre eksisterende

bygninger og infrastrukturen i byområder

mod virkningerne fra klimaforandringerne

bør udfærdiges i overensstem-

melse med IPCC’s stående vurdering.

• Alle forholdsregler over for virkningerne af

klimaforandringer skal udarbejdes, så de

opfylder deres mål om 100 år under hensyntagen

til den forventede klimaudvikling.

Foto: Niels Åge Skovbo

”Samarbejdet med Hedensted Kommune betød, at

vi blev involveret i fastlæggelsen af en strategi til at

imødegå virkningerne af klimaforandringerne – en

strategi som efterfølgende blev indarbejdet i kommuneplanen.

Det betyder, at Hedensted Kommune

nu er rustet til at tage omhyggelige og kvalificerede

beslutninger med hensyn til fremtidige investeringer

i klimasikring og til at placere alle nye bebyggelser

ud fra nøje overvejelser omkring højere havvandstand

og ændret nedbør.”

Projektleder Jakob Hamburger Hansen

www.cowi.dk/klimaydelser @

23

Risikoanalyse og planlægning


Om COWI

COWI er en førende, international rådgivnings-

virksomhed med hovedsæde i Danmark. Vi

arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

COWI-koncernen opnåede i

2008 en omsætning på DKK 3.498,0 millioner.

COWI beskæftiger 6.000 medarbejdere,

hvoraf 2.600 har base i Danmark fordelt på

kontorer i hele landet.

Tværfaglig rådgivning

I tillæg til specialistydelser tilbyder COWI

tværfaglig rådgivning på komplekse projekter,

som løses som en helhed. Vi deltager i alle

projektets faser fra det tidlige koncept over

forundersøgelser, planlægning og projektering

til drift, vedligehold og uddannelse. Hvert enkelt

specialistområde overvejes og inddrges

hvis relevant i planlægningen i tæt samarbejde

med kunden. Dette er med til at sikre,

at et projekt, der har til formål at forebygge

klimaændringer eller tilpasse sig dem, er tilpasset

de gældende krav og forhold. En del

af vores rådgivning relaterer sig til klimaændringer,

bl.a. fordi at vi med vores ekspertise

kan bidrage til at reducere CO 2 -udledninger

og dermed deltage i kampen mod global

opvarmning.

Uafhængighed

COWI er en privatejet virksomhed, der er

uafhængig af producenter, leverandører og

entreprenører. COWI er overvejende ejet af

COWI-fonden, som støtter forskning og ud-

vikling med tilknytning til ingeniørvirksomhed.

www.cowi.dk

@

www.cowi.dk

0212-1900-001d-09b_COWIClimateChangeServices

COWIprint

Foto forside: Stig Stasig/BAM/Scanpix

More magazines by this user
Similar magazines