Jens Erik Hansen - Dansk Sejlunion

sejlsport.dk

Jens Erik Hansen - Dansk Sejlunion

Jens Erik Hansen – valgoplæg Dansk Sejlunions bestyrelse

I den knap to årige bestyrelsesperiode har især to områder været i

fokus for mig, og det er områder, som jeg gerne vil arbejde videre

med. Det er Tursejlads og Dansk Sejlunions overordnede rolle. Begge

dele med afsæt i ”Strategi 2011”, som Generalforsamlingen vedtog i

2011.

Tursejlere skal have en professionel serviceorganisation i Dansk

Sejlunion.

Dansk Sejlunions mange medlemmer med primær interesse inden

for tursejlads skal have synlige og brugbare tilbud og services fra

Dansk Sejlunion, det gælder både klubber og klubbernes

medlemmer. Det er måske Dansk Sejlunions vigtigste opgave i disse

år. Derfor tilbød jeg mig som formand for bestyrelsens arbejdsgruppe, hvis resultat blev en kraftig

anbefaling af, at Dansk Sejlunion styrker indsatsen på turområdet, så tursejlere og klubber kan

mærke det. Denne gang skal det lykkes!

Dansk Sejlunion Tursejlads skal udvikles og etableres som ”Den slagkraftige nationale

organisation”. Dansk Sejlunion skal etablere sig på tursejladsområdet med lige så lige så gode

resultater som Dansk Sejlunion er lykkedes med på f.x. elite‐, kapsejlads‐ og ungdomsområdet.

Tursejlads skal være et præstigeområde på linje med elite‐ og kapsejlads.

Vi er lige begyndt og inden for to år skal der være mange synlige resultater i form af massiv

anvendelse af Dansk Sejlunions services, anvendelig inspiration til tursejladsoplevelser, flere og

bedre DS‐bøjer, udvikling af elektroniske faciliteter (App’s), bedre uddannelsesmuligheder,

rådgivning, og så skal Dansk Sejlunions varetagelse af tursejlernes interesser gøres synlig, så

sejlere kan forholde sig til værdien af indsatsen på dette område. Og bedre og synlig

kommunikation.

Dansk Sejlunion udlever sin rolle som ”Det nationale samlingspunkt for alle sejlere.”

Øget opmærksomhed på tursejleres behov vil understøtte opfyldelse af rollen som ”Det nationale

samlingspunkt for alle sejlere”, og det skal sikres, at det fortsat er Dansk Sejlunions fokus, at vi

sejlere generelt ser Dansk Sejlunion som ”vores organisation”.

Jeg vil arbejde for, at Dansk Sejlunion udvikler opmærksomheden på et hen mod et større

sejlerfokus. Det sker gennem en øget indsigt i sejleres behov og ønsker, suppleret med

kvalificerede bud på, hvad der gavner sejlere. Dansk Sejlunion skal opsøge viden, der understøtter

foreningens og klubbernes virke for alle kategorier af sejlere.

Centralt er Dansk Sejlunions virke på de fire kerneområder (ungdom, tursejlere, kapsejlere og

elitesejlere), og Dansk Sejlunion skal være åbne for nye områder, f.x. professionelle sejlere, nye

former for brædtsejlads, m.v. Dansk Sejlunion skal etablere gensidigt frugtbare samarbejder med

andre sejlsportsorganisationer, f.x. Foreningen Til Langtursejladsens Fremme (FTLF). Endelig skal

Dansk Sejlunion understøtte klubbernes samarbejde med andre søsportsformer.

Sidst med ikke mindst, så skal Dansk Sejlunions rolle og funktion anderkendes. I forhold til

sejlsportsorganisationer i sammenlignelige lande, så er organiseringen af sejlsport i Danmark

’baneomgange’ foran, ja objektivt set kan det fastslås, at de vist slet ikke sejler på samme bane!

Det er godt gået! (og det handler om Dansk Sejlunions indsats før min bestyrelsestid ;‐).


Balance i regnskabet

Dansk Sejlunion skal skaffe så mange midler som muligt til sejlsporten. Det er meget

tilfredsstillende at konstatere, at ”for hver kontingentkrone skaffer Dansk Sejlunion sejlsport for 8

kr.” gennem samarbejdet med fonde, DIF m.v. Det kommer især ungdoms‐, talent‐ og

eliteområdet til gavn. Samme ’mekanisme’ skal søges anvendt på kapsejlads‐ og

tursejladsområdet. Og hvor det er hensigtsmæssigt skal Dansk Sejlunions services have en sådan

værdi, at klubber og sejlere vil betale for det.

Vi, den brede del af sejlere i Dansk Sejlunions klubber, skal være indstillede på at støtte især to

områder. Det er naturligt at anvende kontingentindtægter på ungdomsarbejdet, og det skal

fortsat være Dansk Sejlunion, der er det nationale eliteforbund og sender sejlere ud i verden, bl.a.

til OL, og med det følger en forpligtelse til at støtte elite aktiviteterne.

Når det kommer til sejladsaktiviteter, som vi, den brede del af sejlere i Dansk Sejlunions klubber

og sejlere udøver, så må det være med ligelig tilgang til Dansk Sejlunions tilvejebragte midler.

”Jamen er du da ikke også kapsejler, med tæt relation til eliteområdet, og et bankende hjerte for

ungdommens sejladsaktiviteter?”

Jo!

I årevis har min familie og jeg haft glæde af at sejle kapsejlads, vores børn har været

ungdomssejlere og er fortsat involverede i elitesejlads, og min benovelse over engagerede

ungdomsledere har ikke lagt sig, siden jeg stødte ind i de første af slagsen midt i firs’erne! Jeg vil

arbejde for at Dansk Sejlunion fortsat beholder det nuværende stærke fokus med høje resultater

til følge.

Og så skal Dansk Sejlunion være en væsentlig basis for de 273 klubbers virke. Dansk Sejlunion skal

til enhver tid kunne matche klubbernes behov for støtte til foreningerne og til deres

sejladsaktiviteter.

16. februar 2012/Jens Erik Hansen

More magazines by this user
Similar magazines