Læs sammenfatning af erfaringer med og ideer fra Nordjylland på spil

rn.dk

Læs sammenfatning af erfaringer med og ideer fra Nordjylland på spil

Nordjylland spil

Sammenfatning af erfaringer og ideer


INdhold

Forord side 3

realityspil indtager regionen side 4

Kreative og ambitiøse allianceforslag side 6

Flid, fedt og en lille smule snyd side 16

Eksempler elevernes besvarelser side 18

Mange kompetencer i spil side 20

Kreativitet vers side 22

Bedste sang side 23

Topsvedigt men stressende side 24

i spil for et stærkere Nordjylland side 26

2 NordjyllaNd pÅ spil


Forord

Kære læser

du sidder med en sammenfatning af erfaringerne med og ideer fra Nordjylland spil. Nordjylland spil var et kæmpe realityspil,

som region Nordjylland holdt i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan 2012.

Nordjylland spil var en helt ny form for borgerinddragelse; en ny måde at inddrage sociale medier, en ny måde at indhente

ideer fra unge mennesker og en ny måde at forsøge at gøre ungdommen mere vidende om og interesserede i vores arbejde for

vores landsdels fremtid. Vi har aldrig før gennemført så stort et arrangement med knap 800 deltagere.

så jeg var meget spændt resultatet – og er i dag meget glad for resultatet. det var et ønske fra politikere i de nordjyske kommuner

og regionsrådet om at inddrage de unge nordjyske borgere i langt højere grad i denne revision af udviklingsplanen, der

blev opfyldt. og i tråd med vores intentioner om at arbejde for langt mere innovation i undervisningen valgte vi at prøve noget

nyt og i samarbejde med en konsulent med speciale i innovativ undervisning og spilafvikling at afprøve en helt ny form for inddragelse.

de to dage med Nordjylland spil bragte mange følelser frem. Nogle elever havde organiseret sig forhånd og var klar til

kamp fra første minut. andre var frustrerede over stramme deadlines og teknik, der drillede.

Men efter min mening kan det slet ikke overskygge det store engagement, såvel politikere, dommere og spilledere oplevede fra

elevernes side - med et væld af løste opgaver, aktivitet Facebook til langt ud aftenen og elever, der ligefrem løb gennem

regionsrådssalen for at komme i front i forhandlingerne under finalen.

det var et spil, som krævede rigtigt meget af deltagerne, og jeg er utroligt imponeret over, at de unge borgere i den grad formåede

at tage udfordringen op. det lover godt for Nordjyllands fremtid.

Nu står tilbage at færdiggøre og vedtage revisionen af den regionale udviklingsplan (rUp) 2012. de unges ideer er sammen med

ideer fra regionale partnere og borgertopmødet gået videre ind i arbejdet hermed og vil også kunne inspirere fremadrettet, når

planen skal blive til konkrete forslag.

stor tak til alle deltagere for det store engagement, de mange flotte bidrag og de kreative ideer.

Ulla astman

regionsrådsformand

region Nordjylland

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

3


ealItySpIl INdtager regIoNeN

I to dage dystede 800 unge fra de gymnasiale uddannelser om, hvem der havde de bedste forslag til udvikling af Nordjylland i

realityspillet Nordjylland spil. Spillet sætter fokus deltagernes faglige og kreative evner, brug af sociale medier og evne til

at samarbejde og forhandle.

Nordjylland spil er en ny måde at inddrage unge borgere

i at udvikle og styrke Nordjylland inden for emner fra den

regionale udviklingsplan (rUp) – erhverv og beskæftigelse,

uddannelse, klima og energi, mobilitet samt kultur og oplevelser.

Nordjylland spil blev udviklet i forbindelse med

revisionen af den regionale udviklingsplan, og det er første

gang, at region Nordjylland afprøver konceptet og samtidig

en event af den størrelse.

spillet var udformet som en konkurrence, hvor de unge

optjente point ved løsning af faglige, kreative og formidlingsmæssige

opgaver og kulminerede spillets anden dag i regionsrådssalen,

hvor eleverne selv via afstemninger bestemte,

hvilke forslag der skulle vinde konkurrencen.

alle nordjyske gymnasieklasser 2. og 3. årgang modtog

en invitation til spillet. Vi endte med max deltagerantal – 30

klasser og dermed knap 800 elever. Klasserne var spredt over

hele regionen, f.eks. seks klasser fra Thisted og tre klasser fra

Hobro (se kort næste side). der var flest deltagere fra det

almene gymnasium, men både hhx, htx og vuc var repræsenteret.

det var et rigtig godt udgangspunkt for at få en bred

debat – også geografisk set.

Hvad er målet?

der er to mål med Nordjylland spil. For det første at

skabe større kendskab til og interesse blandt unge nordjyder

for Nordjyllands udvikling, og hvordan man kan virke udviklingen.

For det andet at få inspiration og ideer fra de unge

til Nordjyllands udvikling som input til rUp’en.

de nordjyske politikere er interesserede i at involvere den

unge målgruppe, da det netop er de unge, der skal bo i

Nordjylland i fremtiden. derfor er netop deres ideer og engagement

uundværligt i arbejdet med Nordjyllands udvikling og

fremtid.

Vi mener fra regionens side, at begge mål blev nået. Hvordan

og hvorfor kan du læse gennem afrapporteringen her.

4 NordjyllaNd pÅ spil

Hvorfor dog et spilkoncept?

intentionen med Nordjylland spil var at opfylde vores mål

en ny og kreativ måde. det skulle være sjovt, inspirerende

og anderledes. Eleverne skulle ikke se det som traditionel

læring og undervisning, men som en leg og et strategispil.

Hver klasse udgjorde et hold og fik hver ét tema fra rUp’en,

som de skulle arbejde med i deres holdforslag. Fra midt

førstedagen skulle holdene indgå alliancer med hinanden.

Et hold skulle finde sammen med et andet hold fra en anden

skole og med et andet tema. sammen skulle de skrive et nyt

forslag til udvikling af Nordjylland, som skulle koble de to

temaer, så forslaget blev tværfagligt; for eksempel uddannelse

og kultur.

Eleverne udfordres

som del af konceptet bød spillet en række spil- og læringsmæssige

udfordringer, som eleverne hele tiden var nødt

til at være opmærksomme og indarbejde i deres strategi.

En af de største udfordringer var det konstante tidspres,

eleverne var under. allerede 1 time og 45 minutter efter

startskuddet skulle eleverne have oprettet deres Facebookgruppe,

og lige over middag skulle holdforslaget ligge parat.

Tidspresset var gennemgående begge dage og krævede klare

prioriteringer af opgaver og ressourcer.

En anden udfordring var elevernes brug af teknologi.

Facebook, youTube, picasa, smartphones og computeren

generelt. Kommunikationen mellem de to hold i en alliance

foregik i høj grad online og mange opgaver krævede brug

af de sociale medier. Brugen af de elektroniske og sociale

medier som kommunikationsplatform lykkedes mange

områder over al forventning. dog var dækningen til internettet

flere steder i regionen ikke optimal og gav indimellem

problemer for eleverne.

For at sikre at eleverne fik et bredere kendskab til temaerne

i rUp’en end de to temaer, de skulle arbejde med i deres al-


liance, var der en masse ekstraopgaver inden for alle temaer,

som alle hold frit kunne vælge imellem og løse. der blev givet

point for de løste opgaver, så eleverne arbejdede intensivt

at løse så mange opgaver som muligt. Vi ser det som en

succes, at så mange opgaver blev løst, og eleverne har stiftet

bekendtskab med de forskellige temaer.

organisering og samarbejde krævede også sit, hvis samarbejdet

og opgaveløsningen skulle forløbe bedst muligt. det var

en stor udfordring for eleverne, at de skulle kunne organisere

sig selv og samarbejde med en anden skole under tidspres

uden hjælp fra deres lærer. især førstedagen var det en udfordring.

For nogle klasser tog det lang tid at få styr tropperne

og opgavefordelingen, mens andre klasser var hurtigt

ude over stepperne, fordi de havde forberedt sig og allerede

havde organiseret sig forhånd. Netop for at kunne holde

styr de mange øvrige udfordringer var organisering vigtig.

Spil kontra faglighed

Man kan sige, at de spilmæssige udfordringer har gjort den

rent faglige læring sværere. det betyder, at eleverne ikke

De deltagende klasser fordeler sig med 22 stx, 5 hhx, 2

vuc og 1 htx.

STX

HHX

VUC

HTX

har haft tid til fordybelse, grundig research og læsning eller

idearbejde. Havde eleverne haft mere tid eller for eksempel

været organiseret forhånd, ville de have lært mere rent

fagligt, og deres opgavebesvarelser ville have været bedre

gennemarbejdet. de mange opgaver, udfordringer og korte

deadlines skulle sikre, at ingen af de 30 elever i klasserne ville

kede sig, og at de havde nok opgaver at vælge imellem. Eleverne

valgte at tage handsken op og svare endnu flere opgaver,

end vi havde regnet med, og den måde blev mange

af målene med spillet, takket være elevernes engagement og

kreativitet, alligevel nået trods det store ambitionsniveau.

Med så mange innovative elementer i spillet, valgte vi at bede

aalborg Universitet lave følgeforskning projektet. de foreløbige

resultater kan du læse mere om sidst i denne sammenfatning.

dem vil vi – sammen med vore egne erfaringer og

hvad vi fik af tilbagemeldinger fra elever – selvfølgelig lære af,

hvis vi vælger at gennemføre et spil som dette en anden gang.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

5


KreatIve og ambItIøSe allIaNceForSlag

Eleverne tænker både skævt, kreativt og ambitiøst i deres bud , hvordan man kan gøre Nordjylland endnu stærkere. Her kan

du læse, hvilke udfordringer de unge har valgt at fokusere , og hvilke løsninger de synes skal til for at udvikle regionen.

Flagskibet i elevernes arbejde var de tværfaglige forslag til

udvikling af Nordjylland, som de lavede tværs af skoler og

kæmpede benhårdt for i finalen. Eleverne fik tildelt et tema

første spildag, og efter selv at have udtænkt et forslag

klassen, skulle de alliere sig med en klasse fra en anden

skole med et andet tema og sammen udarbejde et forslag til

udvikling af Nordjylland, som inddrog begge de fagområder,

de arbejdede med.

det betød, at alle elever udarbejdede forslag, der gik

tværs af to af følgende fem områder:

• Uddannelse

• Erhverv og beskæftigelse

• Kultur og oplevelsesøkonomi

• Mobilitet

• Klima og energi

6 NordjyllaNd pÅ spil

det var selvfølgelig en stor udfordring - ikke mindst grund

af de korte deadlines - men det var også en kilde til kreativitet

og nye vinkler udfordringerne. det er tydeligt, at alle

alliancer har arbejdet med begge deres temaer, og at eleverne

i forskellig grad har fået sammentænkt de to fagområder.

interessant nok ser flere af eleverne de samme behov og

tænker i de samme løsninger, når det gælder eksempelvis

decentralisering af uddannelser, større samarbejde mellem

uddannelser og erhvervsliv, skræddersyet offentlig transport,

sociale fællesskaber og mere brug af ny teknologi.

de følgende sider kan du læse resuméer af alle 15 allianceforslag.

Til sidst kan du se, hvordan forslagene blev placeret

i spillet.


Centre for de kloge og kreative hoveder

Alliance 1: Hjørring Gymnasium 2m og Nørresundby Gymnasium 2u

To centre skal bidrage til dels at skabe mere beskæftigelse, dels at styrke kulturlivet i Nordjylland. For det første skal

Forskningscenter Nordjylland styrke forskningen inden for kemi og bioteknologi og skabe jobs til 120 ansatte. staten skal

skyde startkapital ind i centeret, som skal placeres mellem Hjørring og Frederikshavn for at skabe arbejdspladser uden for

aalborg. Centeret skal samarbejde med uddannelser i nærområdet bl.a. via kontaktmæglere.

For det andet skal kulturlivet i Nordjylland styrkes især i forhold til de unge, og der skal være bedre muligheder for unge,

lovende kunstnere. det sker ved at skabe et kulturhus efter et nyt koncept ”kunstner-til-kunstner”, hvor etablerede kunstnere

inviteres op for at hjælpe nye kunstnere, give konstruktiv kritik og bl.a. skabe fælles værker indenfor musik, teater, moderne

teknologisk kunst osv. der skal være tale om moderne, grænseoverskridende kunst med fokus nutidens problemer

for at tiltrække et ungt publikum og gøre Nordjylland mere sofistikeret inden for kulturområdet. Uanset hvor centeret

placeres i regionen, er forbedret og billigere transport dertil en forudsætning, eksempelvis i form af pakker med kombineret

transport og entré til studerende. Kulturhuset skal finansieres af fonde og entreindtægter.

Kultur-transport

Alliance 2: VUC Nordjylland Hjørring hh1sa501 og Aalborg Katedralskole 3k

”Kultur-transport” er en fælles, gratis bustransport til Nordjyllands spændende kulturelle oplevelser. En smartphoneapplikation

skal give nemmere overblik over kulturelle oplevelsesmuligheder i regionen, og man kan melde sig til arrangementer

i Nordjylland via en app, telefonopringning eller e-mail. En transportcentral koordinerer tilmeldingerne og melder

tidspunkt og afhentningssted nær den tilmeldte ud, senest et døgn før arrangementet løber af stablen. Kulturtransporten

er tilpasset arrangementerne og tager hensyn til passagerenes behov. Busserne kører biobrændsel, og nogle busser vil

være små dolmus-busser. Busserne vil have gratis internetadgang og give mulighed for at møde nye folk og dermed være en

oplevelse i sig selv. Busserne dekoreres af lokale kunstnere. Kultur-transport skal modvirke den selvforstærkende tendens,

hvor kultur-tilbud centraliseres og bliver mindre tilgængelige for folk uden for de store byer, hvilket igen gør landområderne

mindre attraktive.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

7


Bedre muligheder for nye virksomheder og jobs til højtuddannede

Alliance 3: Frederikshavn Handelsskole hhe2 og Mariagerfjord Gymnasium 2c

den største udfordring er, at unge forlader Nordjylland, når de har fået en uddannelse, fordi de ikke kan få job. derfor

skal det være attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i Nordjylland, så regionen får flere arbejdspladser. Man skal

stille billige grunde til rådighed for nye virksomheder, og regionale pengeinstitutter skal tilbyde en startpakke i form af en

pulje, som nyetablerede virksomheder kan låne penge fra til en ekstra lav rente. puljen skal styres af et regionalt erhvervsråd

bestående af politikere og erhvervsledere. ideen er inspireret af erfaringer i Mariagerfjord Kommune. Til gengæld for

startpakken skal de nyetablerede virksomheder arbejde tæt sammen med uddannelser og tilbyde praktikmuligheder og

efterfølgende ansættelse prøve. dermed får de unge den joberfaring, som giver dem bedre mulighed for at få et job

efter endt uddannelse.

Biobrændsel i offentlige transportmidler

Alliance 4: Brønderslev Gymnasium 2d og Aalborghus Gymnasium 2c

Vi skal sortere affald, genbruge papir, dåser, glas, plastik samt have- og køkkenaffald, så vi kan udnytte affaldet til gavn for

miljø og pengepung. F.eks. kan køkkenaffald bruges som biobrændsel til offentlige transportmidler. Biobrændsel skader

ikke klimaet og miljøet så meget, og det er meget billigere end eksempelvis benzin. Busserne kan derfor køre oftere, og der

kunne eventuelt oprettes flere ruter i Nordjylland. oliepriserne vil stige med årene, da olie et tidspunkt vil slippe op.

8 NordjyllaNd pÅ spil


Nye fjernundervisningsmuligheder og attraktive kollegier

Alliance 5: EUC Nord Hjørring 3c og EUC Nordvest Nykøbing N31

Nordjylland skal være danmarks mest attraktive studieområde ved at tilbyde nye fjernundervisningsmuligheder sammen med

gode studiemiljøer i moderne kollegier. ideen er at få flere til at studere i Nordjylland ved at gøre uddannelser, som lige nu kun

tilbydes i København, Århus og odense tilgængelige via en opdateret version af fjernundervisning. Fjernundervisningen skal

kobles med samarbejder med nordjyske virksomheder for at styrke de studerendes praktiske erfaringer og åbne op for jobmuligheder.

For unge er det desuden vigtigt med et godt socialt samvær i forbindelse med uddannelsen. derfor skal der oprettes

nye kollegier i alle større nordjyske byer. Kollegierne skal ikke bestå af små rum i en betonblok, men være indrettet med den

nyeste teknologi og en banebrydende måde, som styrker skabelsen af et godt studiemiljø for de unge.

Et bæredygtigt og kulturrigt Nordjylland

Alliance 6: Brønderslev Gymnasium 2c og Hasseris Gymnasium 2e

Nordjylland skal være førende i danmark inden for vedvarende energi. der skal opsættes vindmølleparker ude for grenen

og bølgeenergiværker uden for Hanstholm. desuden skal der satses mere jordvarme, og alle offentlige bygninger skal

have solceller og bruge sparepærer. spinningscykler og træningscentre kan producere elektrisk energi til hjemmet, og alle

husstande skal have en regnvandstønde. der skal indføres s-tog, som kører elektromagneter for at man hurtigere kan

komme rundt i aalborg og kan skære ned busserne, som er med til at forurene.

samtidig skal kulturlivet og det musiske miljø styrkes ved at give musikere adgang til billige øvelokaler og et godt miljø,

hvor de også kan få feedback af professionelle. det vil sende et signal om, at Nordjylland gør noget for kulturlivet, og det

vil gøre Nordjylland mere attraktiv for unge studerende. lokalerne skal bookes via internettet og kan også bruges til at

holde koncerter, hvilket vil være til gavn for cafeer og værtshuse.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

9


Kulturkollegier

Alliance 7: Aalborg Katedralskole 2k og Støvring Gymnasium 3f

aalborg Universitets uddannelser skal gøres bedre ved at flytte undervisning ud i lokalområder, hvor der er relevante

erhvervs- og forskningsmuligheder til stede, eksempelvis inden for alternativ energi. studerende aalborg Universitet kan

her bruge et semester af deres uddannelse at arbejde med praktiske problemstillinger i samarbejde med lokale virksomheder.

der oprettes kulturkollegier i relevante byer, som tilbyder billige boliger til de studerende og rummer en teoretisk

afdeling til undervisning, sideløbende med de studerendes mere praktiklignende forløb i virksomheder.

Kulturkollegierne skal samtidig styrke kulturlivet lokalt ved at være primus motor for nye kulturelle arrangementer i lokalområderne.

Hver måned vil have et tema, f.eks. koncerter tværs af kulturkollegier, og de studerende går sammen med

byens borgere om at arrangere eventen. Hele region Nordjyllands allerede etablerede kulturtilbud opfordres til også at

adoptere månedens tema og derved skabe et nordjysk fællesskab. Kulturkonceptet kulminerer i en stor kulturfestival i én af

byerne, som kombinerer alle de kreative områder. alt dette skal skabe et bredere kulturliv i byer uden for aalborg, samtidig

med at det får flere akademikere ud i yderområder, giver dem mulighed for at arbejde med praktiske problemstillinger og

styrker virksomhedernes udvikling. dermed skabes der også flere akademiske arbejdspladser, og man kan fastholde flere af

de unge, der uddannes.

Bedre klima med moderne uddannelser

Alliance 8: Støvring Gymnasium 3cde SA og Mariagerfjord Gymnasium 2u

der skal satses mere den kollektive trafik, især bustransporten, og det skal være mere attraktivt for de studerende at

tage bussen. dette kan gøres ved at gøre det mere økonomisk attraktivt for unge at benytte bussen. det er lige nu dyrt for

studerende de videregående uddannelser at benytte kollektiv trafik, så enten skal man udvide Hypercardet, så det gælder

de videregående uddannelser eller skabe en ny ordning for sU-berettigede disse uddannelser.

desuden skal man udvikle den kollektive trafik det sociale og teknologiske område. Man skal lave ”studiecaféer”

busterminaler og enkelte stoppesteder. Her kan der skabes et miljø, hvor studerende kan arbejde sammen i ventetiden.

samtidig skal man øge tilgængeligheden af trådløse netværk i busserne, så de studerende har bedre mulighed for at

arbejde her. Endelig kan man satse mere web-TV uddannelserne, så man kan vise forelæsninger studiecaféerne,

i bussen og derhjemme, og man kan satse mere moderne e-bøger og elektronisk aflevering af opgaver. Når flere unge

tager bussen, vil det gavne klimaet, og det vil også være interessant at satse eldrevne busser.

10 NordjyllaNd pÅ spil


Styrket erhverv og klima med grønne arbejdspladser

Alliance 9: VUC Nordjylland Aalborg pæd. 3 og Aalborghus Gymnasium 2b

der skal satses mere vedvarende energi, f.eks. små vindmøller og solceller, for at nedbringe Co2-udslippet. industrien

skal flyttes ud i yderområder for at udnytte naturens ressourcer bedre og fremme beskæftigelsen i yderområderne, og der

skal satses ”grønne” arbejdspladser. samtidig skal staten øge beskæftigelsen i Nordjylland ved at tilbyde en startpakke

og nemmere adgang til kapital til private virksomheder, herunder unge, idérige nyuddannede, der vil starte egen virksomhed.

For at få adgang til sådan en startpakke skal iværksætterne kunne fremlægge en langsigtet plan, der kan skabe mange

arbejdspladser og samtidig være miljøvenlige.

UCN – det´ det nye!

Alliance 10: EUC Nordvest Thisted valghold og Fjerritslev Gymnasium 2c

Forringede transportmuligheder og færre uddannelsesmuligheder i yderområderne skaber en øget urbanisering mod de

store byer. Unge er nødt til at flytte fra væk fra byer som Thisted for at få den uddannelse, de gerne vil have – også selv om

de ønsker at blive boende i Thisted. derfor skal der laves en ny form for EUC Nordvest kaldet UCN – Universitets College

Nordjylland, som skal give unge mulighed for at få de uddannelser, de gerne vil have uden at flytte. UCN er en blanding

af en højskole og et universitet med højteknologiske forhold. Her kan man følge universitetsuddannelser ved hjælp af

digitale mødeformer med livestreaming fra Århus eller København. desuden vil UCN indeholde linjer, hvor man satser

alternative læringsstile som se, høre, røre og gøre teknikken. det vil selvfølgelig kræve, at eleverne sommetider samles

storbyuniversiteterne. derfor etablerer man en virksomhed, som via en hjemmeside arrangerer massetransport til og fra

storbyuniversiteterne. Transporten vil også kunne bruges til forskellige udflugter ud i naturen.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

11


Videncenter i Nordjylland

Alliance 11: EUC Nordvest Thisted 2e og Thisted Gymnasium 2c

der skal oprettes et videncenter i Nordjylland, hvis vigtigste formål er at være platform for viden og udvikling. Videncenteret

vil rumme en sideafdeling for genanvendelse af affaldsplast. i centret samarbejder forskellige faggrupper, f.eks. forskere

og virksomheder, som skal bidrage til at gøre Nordjylland mere teknologisk, og viden stilles desuden til rådighed for andre

nordjyske virksomheder. Centeret har samtidig til formål at forbedre klimaet og miljøet og har en sideafdeling, som fokuserer

genanvendelsen af plastic, da plastic er en stor forureningskilde. Videncenteret skal ved at satse nye teknologier

være med til at tiltrække nye virksomheder. de nye teknologier giver arbejde til såvel lavt- som højtuddannede medarbejdere.

der er eksempelvis også brug for arbejdere til at transportere og bearbejde plasten.

Fed fredag i Vigsø

Alliance 12: EUC Nordvest Thisted T22 og Fjerritslev Gymnasium 2b

Vigsø er en flot by ved Vesterhavet, som tiltrækker turister med sit hvide sand og børnevenlige hav, men Vigsø er ikke særligt

kendt af folk uden for Nordjylland. alliance 12 vil gøre Vigsø mere attraktiv for unge fra hele landet med planen ”Fed

fredag i Vigsø”, som skal lave spændende events med live musik og underholdning. Men det kræver bedre transportmuligheder

at trække unge ud ” landet”, så der skal investeres i billige busser, som kører ”Vigsø-ruten” og har nem tilslutning

til andre transportmidler og destinationer. Busserne skal finansieres af sponsorer, entreindtægter samt overskud fra salg

af is, drikke og mad stranden. der vil også være mulighed for at leje en feriehytte i Vigsø Feriecenter eller lave en plads,

hvor unge kan slå telt op. der skal bruges frivillige til arbejdet, og eventuelt overskud kan bruges til et større arrangement

året efter. informationer og programmer for Fed fredag i Vigsø kan man finde via en app, og der skal være mulighed for

at bestille busser, hvor der automatisk sendes besked 10 minutter, før bussen er der. det skal være så nemt at komme til

Vigsø, at transporten ikke er en grund til, at unge ikke gider.

12 NordjyllaNd pÅ spil


Forbind Nordjylland og skab vækst

Alliance 13: Thisted Gymnasium 2z og Aalborg Katedralskole 3j

det skal være attraktivt at tage en uddannelse i Nordjylland, og der skal være gode jobmuligheder i regionen, så at flere

unge bliver her efter endt uddannelse. derfor skal der være større samarbejde mellem uddannelsessted og virksomheder i

form af flere praktikforløb. studerende bliver den måde mere afklaret om muligheder og ønsker, og virksomheder får

mere indblik i unges kompetencer og den seneste forskning med relevans for virksomheden. desuden skal Nordjylland

bringes tættere sammen ved at satse bedre infrastruktur; en udvidelse af vejnettet, etablering af 3. limfjordsforbindelse

og et heri integreret, optimeret net for den kollektive trafik. Kortere transporttid vil gøre det mere attraktivt at bo i yderområder.

alliance 13 har foretaget en undersøgelse blandt unge studerende, som viser, at de gerne vil bo eller arbejde i et

yderområde, hvis transporttiden er 30 minutter fra deres bopæl. der skal ske en udvidelse af motorvejen fra Brønderslev til

aabybro. Fra aabybro skal man kunne komme den 3. limfjordsforbindelse. Udbygningen af vejnettet vest for aalborg

vil aflaste de nuværende indfaldsveje til aalborg til gavn for afvikling af trafik og for luftkvaliteten i aalborg centrum. den

kollektive transport skal udbygges med en togforbindelse mellem Thisted og aabybro, der fortsætter mod aalborg. Vejen

mod Thisted bør udvides til en motortrafikvej, hvor der også skal køre X-busser.

Øget samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Alliance 14: Brønderslev Gymnasium 3c SA og Thisted Gymnasium 3z

Nordjylland mister arbejdspladser, fordi virksomheder outsourcer, og unge flytter fra regionen for at videreuddanne sig,

fordi der andre steder er bedre mulighed for at sikre sig et job efter studiet. Et godt samarbejde internt i det nordjyske

erhvervsliv og i forhold til uddannelsesinstitutionerne skal skabe bedre muligheder for jobs i regionen. derfor skal der

etableres et informationsnetværk blandt ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og erhvervslivet, både fra

virksomhed til virksomhed og fra virksomhed til uddannelse. der skal være plads til kreativitet og innovation, og man kan

blandt andet starte et netværk, hvor projekter tilbydes og diskuteres. der vil være mulighed for at finde samarbejdspartnere,

der supplerer hinandens kompetencer og kan bruge hinandens kontakter. Mangfoldige kompetencer og kvalifikationer

vil styrke innovationen. Man kan videreuddanne folk til at samarbejde virksomheder imellem, da det er den bedste

mulighed for at få virksomhederne til at gro. Ungdomsuddannelserne kan desuden via netværk få større indsigt i, hvordan

deres fag kan bruges i erhvervspraksis, og det vil være med til at engagere de unge. sådan skabes der bedre kontakt mellem

virksomhederne og den fremtidige arbejdskraft til fordel for begge parter.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

13


Grøn kultur

Alliance 15: Aalborghus Gymnasium 2d og Mariagerfjord Gymnasium 2g/3g/2HF

Kulturelle arrangementer udsætter ofte miljøet for en høj belastning; belysning, transport og eventuelt lyd. derfor skal der

skabes samarbejde mellem kultur og grøn tænkning. rebild Kommune har eksempelvis i august haft to udendørs arrangementer,

”opera i rebild” og ”danske sommerballet”. alliance 15 foreslår, at man gør transporten i forbindelse med den

slags arrangementer mere klimavenlig. der kan arrangeres busser fra de større byer som Hobro, støvring og aalborg. der

findes allerede et koncept, der hedder kulturbilletten, som for 50 kr. om måneden giver adgang til transport til nordjyske

events, fragt i teletaxa, minibus og almindelig rutebus, men transporten bør være inkluderet i prisen selve billetten til

eventen, så det er billigere for den enkelte at vælge grønt. Billetnet og Billetlugen samt større kulturhuse som Nordkraft og

aalborg Kongres & Kultur Center kan f.eks. indgå en aftale med NT og dsB, så at man ved køb af en billet til et arrangement

kan køre gratis med offentlig transport og de omtalte arrangementbusser.

14 NordjyllaNd pÅ spil


Top 3

Elevernes forslag blev bedømt alle leder og kanter – af eleverne selv, af politikere og af fagdommere. Præmisserne

var forskellige, men her er top 3 set fra forskellige vinkler.

Størst opbakning blandt elever

Vinderen af Nordjylland spil var det hold, der havde optjent flest point, dels ved selv at løse opgaver i spillet, dels

ved at skaffe stemmer til sit forslag blandt andre elever i finalen i Regionsrådssalen.

1. Bedre muligheder for nye virksomheder og jobs til højtuddannede. alliance 3: Frederikshavn Handelsskole hhe2 og

Mariagerfjord gymnasium 2c

2. Kultur-transport. alliance 2: VUC Nordjylland, Hjørring hh1sa501/503 og aalborg Katedralskole 3k.

3. Kultur-kollegier. alliance 7: aalborg Katedralskole 2k og støvring gymnasium 3f

Politikerfavoritterne

Seks regionsrådspolitikere granskede de 15 allianceforslag og YouTube-præsentationer og gav point for nytænkning,

gennemslagskraft, research og præsentation.

1. Videncenter i Nordjylland. alliance 11: EUC Nordvest Thisted htx 2e og Fjerritslev gymnasium 2c

2. Kultur-kollegier. alliance 7: aalborg Katedralskole 2k og støvring gymnasium 3f

3. Kulturtransport alliance 2: VUC Nordjylland, Hjørring hh1sa501/503 og aalborg Katedralskole 3k

Faglig ekstrakonkurrence

Otte hold valgte at indsendte deres forslag efter spillet til en ekstrakonkurrence bedømt af fagdommere i administrationen.

Her gjaldt ingen lobbyisme, sociale medier og YouTube præsentation. Kun den skriftlige præsentation indgik i

bedømmelsen. Man kunne desuden indsende sit holdforslag i stedet for allianceforslaget.

1. Kultur-kollegier. alliance 7: aalborg Katedralskole 2k og støvring gymnasium 3f

2. Videncenter i Nordjylland. Hold 9: EUC Nordvest Thisted htx 2e

3. Øget samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. alliance 14: Brønderslev gymnasium 3c sa og

Thisted gymnasium 3z

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

15


FlId, Fedt og eN lIlle Smule SNyd

Deltagerne gik ind i konkurrencen for fuld skrue og returnerede de mange valgfrie udfordringer med en flodbølge af opgavebesvarelser

til fagdommerne.

Enhver tvivl fra arrangørernes side med hensyn til om eleverne

ville blive fanget af konkurrencen eller gå helt udenom de

sværeste opgaver, blev lynhurtigt gjort til skamme. Fra serven

gik op med offentliggørelsen af de første opgaver, smashede

eleverne den ene ekstraopgave efter den anden tilbage til

de mange fagdommere, som havde mere end travlt med at

holde trit med eleverne.

over 400 valgfri opgavebesvarelser returnerede de 30 hold

alene spillets første dag. og det samtidig med at de

lavede lobbyarbejde for deres ideer blandt politikere, fagfolk,

omgangskreds og prøvede at gøre deres hovedforslag

appetitligt for elever andre skoler, så de kunne finde en

alliancepartner i løbet af eftermiddagen.

16 NordjyllaNd pÅ spil

Guldkorn og venstrehåndsarbejde

Eleverne kunne vælge mellem en lang række faglige ekstraopgaver

med korte deadlines for at tjene point. det var op

til eleverne, hvilke spørgsmål de ville svare , og hvor meget

energi de ville bruge det.

Her var den dominerende strategi ”more is more”; at svare

flest mulige opgaver for at score flest mulige point. det

betød også, at svarene fra et rent fagligt synspunkt kom til

at spænde fra kreative og velargumenterede besvarelser, som

udløste toppoint, til – i de mest ekstreme tilfælde – overfladiske

besvarelser blot halvanden linje. Hele pointskalaen var

derfor i brug spildagene.

Elevernes mulighed for at arbejde fagligt med opgaverne har

helt klart været kraftigt udfordret af de korte deadlines, men

de valgte også at tackle denne udfordring forskelligt og med

forskelligt resultat.


Erhverv sværest

ingen af de 29 udbudte ekstraopgaver forblev ubesvarede,

og der kom mange svar langt de fleste spørgsmål. der

er dog som forventet en tendens til, at opgaver om kultur

og oplevelser samt uddannelse har haft særlig tiltrækning;

det er områder, som er nære elevernes verden. Men og

opgaver omkring mobilitet og miljø er i stort omfang blevet

besvaret, mens ekstraopgaverne omkring erhverv har været

det sværeste område for eleverne at tage livtag med.

Eleverne gik og med krum hals, når det gjaldt de mere

formidlingsmæssige opgaver. Halvdelen af holdene indsendte

både et interview med en regionsrådspolitiker og en artikel

om deres allianceforslag til avisen Nordjyske.

Work smarter, not harder…

Kreativiteten blomstrede ikke bare det faglige, men og

det taktiske område hos enkelte elever, når det gjaldt

om at få ideer til, hvordan de kunne maksimere deres holds

point med mindst mulig ekstra arbejdsindsats. der blev klippet

fra tekster nettet, hvilket udløste point for research

snarere end kreativitet og argumentation.

Nogle forsøgte sig med at få ekstra point for billeder, der

krævede feltarbejde i lokalområdet, ved at indsende fire billeder

fra samme sted, blot mod forskellige verdenshjørner.

andre prøvede at undgå den tidskrævende tur jagt efter

fotomotiver ved blot at finde motivet pc og indsende et

billede heraf – men dog uden at nå at skjule sporene godt

nok i travlheden. andre elever nåede med deres opkald så

langt som ind i maskinrummet til spilledelse og dommerne i

deres forsøg at virke udfaldet af konkurrencen til deres

fordel.

Uanset dette var hovedindtrykket, at der blev arbejdet flittigt

igennem, og at retfærdighedssansen og moralen generelt

havde gode vilkår – i hvert fald så længe muligheden for at

vinde stadig var i sigte.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

17


eKSempler eleverNeS beSvarelSer

Eleverne har indsendt over 400 valgfrie ekstraopgaver. Mange af enkeltopgaverne indeholder en række bud løsninger til

inspiration af fagfolk, mens andre opgaver først og fremmest har haft til formål at styrke elevernes læring og mulighed for at

maksimere deres point. Her kan du se fire eksempler elevernes besvarelser af de meget forskellige valgfrie ekstraopgaver.

Oplevelser

Aalborg Katedralskole 3j når rundt i mange hjørner af

Nordjylland med deres bud en ekstraopgave om, hvilke

oplevelser, der kan være i en nordjysk vandrerute, der er

inspireret af pilgrimsruten Caminoen i Spanien:

Den nordjyske pilgrimsrute

Kender du Nordjylland? Kender du Nordjylland, sådan

rigtigt? Nej, vel? i stedet for at tage syd i år, foreslår vi, at

du tager nord til Nordjylland. i Nordjylland findes der en

masse oversete attraktioner – både for unge og gamle. du

kan komme pilgrimsvandring i Nordjylland – du behøver

bare ikke at vandre hele ruten – der er masser af andre alternativer

som f.eks. bil, bus, tog eller cykel.

En pilgrimsrute i Nordjylland kunne starte med udgangspunkt

i aalborg og aalborg centrum, hvor jens Bangs

stenhus, Kunsten, aalborgtårnet og Nordkraft er værd at

besøge ”rundrejsen” i centrum. Efterfølgende kan man

vandre over limfjordsbroen til lindholm Høje Museet, hvor

vikingerne levede for flere hundrede år siden. Fra lindholm

Høje kan man let opnå forbindelse til tog og videre i resten

af Nordjylland. dette opnås lindholm station mindre end

ti minutters gang fra lindholm Høje.

Toget tager dig gennem det nordjyske landskab, gennem de

små stationsbyer og til de større forstadsbyer, men endestationen

kan varmt anbefales at være Frederikshavn, hvor færgen

sejler direkte til unikummet læsø. Her kunne den første

overnatning finde sted danhostel læsø. Morgendagen

kunne byde en cykeltur rundt for at se de smukke idylliske

tangdækkede huse og ikke mindst forbi læsø saltsyderi. Frokosten

kunne indtages i det fri med madpakke eller læsø

Havn, hvor man igen kunne tage færgen tilbage til fastlandet

videre sin færden. Hvis vejret er til det, kan den populære

18 NordjyllaNd pÅ spil

palmestranden udforskes, ellers kan der opnås togforbindelse

til skagen og grenen, Nordjyllands mest besøgte sted.

i skagen skal skagens Museum besøges. Hvis du er heldig og

rammer det rigtige tidspunkt, kan skagen Festivalen opleves,

men du må ikke glemme at besøge toppen af danmark –

grenen! grenen mødes Kattegat og skagerrak i en hæsblæsende

magtkamp. Hvis pengene hænger løst i lommen, kan

aftensmaden indtages ruths Hotel eller Brøndums Hotel.

Turen går langs råbjerg Mile til den tilsandede kirke, hvor

den knasende sand kan smages i mundvigen. overnatningen

kan herefter findes i evt. Vesterhavsbyen løkken, hvor der fra

råbjerg Mile let kan findes forbindelse med bus. En tur

stranden i løkken for at opleve de bunkere, tyskerne efterlod

os tilbage fra anden verdenskrig, er også et besøg værd.

Hvis man nu er mæt af indtryk fra oplevelser i Nordjylland,

kan rejsen afkortes, og snuden kan via aalborg let vendes

hjemad. Turen kan også fortsættes ned langs Vestkysten til

Mors, hvor man kan sejle øen rundt i kajak, og syd for limfjorden,

hvor skoven i rebild burde aflægges et besøg.

Ruten kort:

jens Bangs stenhus > Kunsten > aalborg Tårnet > Nordkraft

> lindholm Høje > læsø > saltsyderi > palmestranden >

skagen > skagen Museet > grenen > råbjerg Mile > den

tilsandede kirke > løkken > Tyske bunkere > Kajaktur om

Mors > rebild


Uddannelse

Thisted Gymnasium 2c giver deres bud , hvordan man

bedre kan forberede unges valg af uddannelse:

Mange unge har svært ved at finde vej i uddannelsessystemet.

Forældre og bekendte kan let virke de unges valg. Forældre

kan presse de unge til et valg, der ikke er de unges eget, da

forældrene måske ikke selv har fået de samme muligheder for

uddannelse. det er nødvendigvis ikke bevidst eller negativt at

forældrene presser . de ønsker som oftest blot det bedste

for deres børn. Bekendte har også stor effekt valget, og

det er en velkendt faktor, at unge bliver virket af deres valg,

om så det er bevidst eller ubevidst. Mange unge kan let tage

en anden uddannelse end den, de egentlig ønsker for f.eks. at

følge deres venner.

Artikel

Støvring Gymnasium fik flest point for deres artikel om deres

allianceforslag. Her er et lille uddrag af starten af artiklen,

som blev bedømt af en journalist fra Nordjyske:

Gang i Nordjylland

Telefoner der kimer, summende computere, blyanter skribler

liv og løs, knips, knips, knips lyder det fra kameraet.

Eleverne støvring gymnasium og Katedralskolen i aalborg

arbejder højtryk. Koncentreret, målrettet, ambitiøse. de

kæmper. Kæmper for at vinde, for at udarbejde det bedste

forslag. Kreativitet, nytænkning, formidling. alle tager deres

del at opgaven. ingen tager sig tid til pauser. . . .

ovenstående er en kort stemningsrapport fra dagen i dag d.

Kultur

Mariager Fjords Gymnasium 2c valgte at komme med deres

bud , om Nordjylland skal være mere internationalt. Her

kan du læse starten af deres opgave, hvor de giver deres

vurdering af den nordjyske mentalitet:

Nordjylland har en tendens til at blive glemt lidt danmarkskortet,

hvilket er en stor fejl, da vores region har meget

at byde for folk i alle aldre. Nordjyderne lider bare af at

have en angst for det nye. Man må sige, at ”norden” er blevet

ret konservativt. Vi er bange for at skille os for meget ud,

vi vil hellere gå med strømmen end prøve det nye og spændende.

desværre lider vi bare for det. Vi har svært ved få folk

det er vigtigt, at disse unge først og fremmest opsøger de

muligheder, der er, f.eks. praktik og studievejledere. En god

mulighed kunne være at skabe en tiende klasse inden for stx,

som der er hhx, altså hg almen. dette ville kunne forberede

de unge , hvad de gik ind til de efterfølgende tre år ungdomsuddannelsen.

Endnu en mulighed kan være erhvervspraktik

ungdomsuddannelser. det giver de unge bedre mulighed

for at tage et valg om, hvad de skal efter ungdomssuddannelsen,

da de har mere baggrund for deres valg. Erhvervspraktikken

vil højst sandsynligt også fungere bedre, da de studerende

er ældre og derfor mere seriøse omkring det.

30. august, hvor ”Nordjylland spils” første dag er løbet

af stablen. Elever fra hele Nordjylland har i dag kæmpet en

hård kamp mod de andre klasser og ikke mindst mod tiden,

for at nå at udarbejde så mange kreative forslag som muligt.

strenge deadlines og høje krav har kostet blod, sved og tårer

i løbet af den første kampdag. alliancen er indgået og forslaget

er klar til at blive læst, bedømt, kritiseret og rost [….]

med inspirerende tanker til at blive, da de ikke får samme

anerkendelse, som hvis de boede i f.eks. Århus. Nordjylland

har f.eks. derfor brug for at være mere open-mindet angående

kreativitet og det nye generelt. Vi har brug for at give

os selv et selvtillidsboost og være ligeglade med alle andre.

Vi skal selv ud og starte de nye trends og have åbne arme til

verden [….]

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

19


maNge KompeteNcer I SpIl

Nordjylland spil handlede ikke bare om at være fagligt

dygtig, men også om at være kreativ, tænke strategisk, samarbejde,

præsentere sine ideer og få opbakning til dem.

de foregående sider har du læst om de faglige opgaver, eleverne

blev stillet overfor. det har været et mål, at eleverne fik

et bedre kendskab til temaerne i den regionale udviklingsplan

(rUp). Men rammerne for at nå det mål blev et strategispil,

som i høj grad bragte en række andre kompetencer i spil

end netop de faglige, boglige kompetencer.

Fra journalistisk vinkling til hardcore politiker og lobbyist

lige fra starten af spillet skulle eleverne finde deres

indre journalist frem. de skulle vinkle og sælge deres

forslag både youTube og til eksperter og politikere,

som kunne komme med gode ideer og optimalt

komme med en offentlig opbakning elevernes

Facebook gruppe.

For at optjene gode ekstrapoint skulle eleverne ofte ud

i verden, enten rent fysisk ved at lave interviewe forbipasserende

ved f.eks. den lokale købmand eller ved at

gribe telefonen og ringe til eksperter eller politikere.

også i forhold til alliancedannelse skulle eleverne være

åbne og turde tage kontakt. Eleverne indså hurtigt

fordelen ved at indgå alliance i god tid, og mange hold havde

allerede i løbet af formiddagen udset sig en alliancepartner.

i finalen skulle eleverne i den grad have gang i forhandlingsgenet.

Hvordan får man potentielt 14 andre alliancer til at

gå ind for og stemme ens eget forslag i afstemningsrunderne?

det gør man ved at styrte rundt i forhandlingspauserne

og med veltalenhed, overtalelse, inddragelse, smiger og

ikke mindst engagement sælge sit forslag bedst muligt. det

satte de politiske forhandlinger, vi kender fra virkeligheden,

spidsen og gav også til tider hjertebanken hos de alliancer

der næsten eller lige præcis fik halet stemmer nok hjem

til at gå videre til næste runde.

”Synes godt om”

Facebookgrupperne viste sig at fungere godt som kontaktbørs

til at finde alliancepartnere, og eleverne har

gennemgående være meget dygtige til at sprede Nordjylland

spil via venner og venners venner. Mange

grupper har knap 100 medlemmer, mens flere grupper

har formået at få 3-400 medlemmer – en enkelt gruppe

opnåede knap 700 medlemmer. igen et eksempel

20 NordjyllaNd pÅ spil

elevernes store engagement og brug af sociale medier.

Eleverne kunne desuden optjene point ved at skaffe sig

opbakning til deres forslag Facebook. det vil sige, få en

politiker eller ekspert til at komme med sin holdning til forslaget

holdets eller alliancens væg Facebook. du kan

herunder se et par af de opbakninger, der tikkede ind.

Kreativitet og netværk i centrum

spillets anden dag samledes eleverne i aalborg og blev fordelt

fem forskellige spor. Her var det kreativiteten og det

at mødes, der var i højsædet. Eleverne skulle blandt andet

tegne et allianceflag stof, opfinde en ny folkesport, lave

teater og synge blues. det skulle give eleverne en chance for

at arbejde med temaerne fra rUp’en en kreativ måde, der

ikke krævede research og skriftligt arbejde. samtidig ønskede

vi, at eleverne skulle have en sjov dag i aalborg, hvor de

kunne møde først og fremmest deres alliancepartner, men

også de mange hundrede øvrige deltagere i spillet.


saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

21


KreatIvItet verS

Overraskende stor iderigdom kendetegner elevernes slagsange om Nordjylland.

”over al forventning” lyder ordene fra en tilfreds dommer

om elevernes løsning af en af udfordringerne i Nordjylland

spil; at skrive en slagsang om Nordjylland og deres tema.

23 af de 30 hold i konkurrencen valgte at komme med deres

bud en sang, som det var op til Karsten Højen, kulturkonsulent,

koncertarrangør og musiker, at vurdere.

- Eleverne var overraskende kreative både i tekster og melodier

og måden de fremførte dem . det var meget forskelligt,

hvordan eleverne havde valgt at løse opgaven. der var

både mere traditionelle fremførelser af sange, som man ville

forvente, men også utrolig bred iderigdom og kreativitet i

måden at løse opgaven , siger Karsten Højen.

at skrive en slagsang var en frivillig opgave, som kunne løses

flere niveauer. de fleste elever valgte trods de forholdsvis

22 NordjyllaNd pÅ spil

korte tidsfrister ikke blot at indsende en tekst, men også at

lave en video og lægge youTube:

- det er flot, at de nåede så meget, og det viser, at tanken om

at lave en sang ikke er fremmed for dem, og det er teknologien

og de sociale medier heller ikke, siger Karsten Højen.

Flere sange udløste point i den allerøverste ende af skalaen

hos fagdommeren, men også hos juryen af politikere, som

skulle bedømme elevernes allianceforslag spillets anden

dag, var der blevet lyttet til sange youTube aftenen før, og

der var rosende kommentarer til resultatet.

Mange af sangene kan stadig høres og ses youTube ved at

søge Nordjylland spil slagsang”.

”Vi har flere værtshuse end du har spist ærter”, synger 2m Hjørring Gymnasium og er med indtil videre 706 hits topscorer YouTube.


edSte SaNg

Der er trængsel i toppen af pointskalaen, men Thisted Gymnasium og HF-kursus opnår flest point for deres bud en slagsang,

som du kan læse teksten til her. Hør sangen og se videoen www.youtube.com/regionnordjylland

Toppen af Danmark

Af: 2.c, Thisted Gymnasium og HF-kursus

der var engang en landsdel

den lå deroppe langt mod nord

den lå og var så ensom

Venner ænsed’ den ikke spor

Kammeraterne sagde, at den var kedelig

den trak smilebåndet og sagde ”Hey, hva’ ka’ vi gi’?”

Vi’ Nordjylland

Toppen og hovedet er vi vores land

det’ her hvor hjernen bor

Vi ved vi kan

Forbedre Nordjylland!

Men så en dag da Nordjylland

den lå og sov i fred og ro

Kom tyven som om natten

og delte danmark op i to

ind- og Udkantsdanmark blev vi til

og derfor syn’s vi om region Nordjylland spil!

Vi’ Nordjylland

Toppen og hovedet er vi vores land

det’ her hvor hjernen bor

Vi ved vi kan

Forbedre Nordjylland!

Mens bilerne de oser

og polerne de smelter væk

det’ ingen dans roser

og du kan være nok så kæk

Men hvis du ikke tænker over grøn energi

så er danmark under vand før du får talt til 10!

Vi’ Nordjylland

Toppen og hovedet er vi vores land

det’ her hvor hjernen bor

Vi ved vi kan

Forbedre Nordjylland!

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

23


topSvedIgt, meN StreSSeNde

En overvejende positiv, sjov og lærerig oplevelse viser de foreløbige resultater af følgeforskningen Nordjylland spil.

Et spændende og noget stressende spil er budskabet fra

elever og lærere om Nordjylland spil. Tre ud af fire elever

vurderer, at det har været spændende og lærerigt at deltage i

Nordjylland spil, og de bakkes op af deres lærere. spillet

har udviklet elevernes samarbejdsevne, deres brug af teknologi

og deres evne til at udvikle og forfølge en ide, og det har

gjort dem mere bevidste om politik og regional udvikling. sådan

lyder de foreløbige resultater af følgeforskningen, der er

igangsat i forbindelse med afviklingen af Nordjylland spil.

Regional udvikling, politik og taktik

Eleverne er gennem spillet blevet opmærksomme , at der

findes en region og regionalpolitik. de har fået forståelse for

og øget interesse for politik og det politiske spil, er de foreløbige

vurderinger fra følgeforskningen. Tre ud af fire elever

synes, at det var en god ide at bede dem komme med ideer til

regionens udvikling.

Samarbejde og tidspres udfordrer

samarbejde og de udfordringer, det rummer, er et gennemgående

tema i elevernes tilbagemeldinger om spillet. Kravet

om, at de skulle klare sig uden

lærer, lægge taktik, prioritere

og fordele arbejdet imellem sig

i klassen og indgå en alliance,

har udfordret deres måde at

tænke . Nogle elever har

erfaret, at ideer kan udvikles

og gøres bedre gennem samarbejde,

mens andre synes det

var ødelæggende at skulle gå

kompromis. Halvdelen af

eleverne siger, at samarbejdet i

alliancen gik godt. Nogle elever

fremhæver desuden, at det

værste var klassekammerater,

der ikke ”gad”.

Mange elever mener, at det

voldsomme tidspres har været

det mest udfordrende i spillet.

de måtte nogle gange afveje,

om de ville satse mange

dårlige, men hurtige besvarelser eller få gode med risiko for

at få opgaven kasseret, hvis de ikke overholdt de skrappe

24 NordjyllaNd pÅ spil

En elev om hvad m/k har lært ved at være med i

Nordjylland spil

- at jeg ikke skal være

politiker. Men misforstå

mig ej. jeg synes, det var

topsvedigt at være til

Nordjylland spil. det var

bare stressende, og jeg er ikke

typen, der stresser.

deadlines. En så konsekvent ”afregning” var fremmed for en

del af deltagerne og krævede en vis tilvænning.

Konkurrence fænger – indtil løbet er kørt

Eleverne kunne godt lide at konkurrere med hinanden, og

konkurrenceelementet og muligheden for at vinde penge har

været med til at engagere eleverne i spillet, men har også været

et tveægget sværd; det var motiverende så længe eleverne

havde chancen for at vinde spillet, men fik den modsatte

effekt, når løbet var kørt og alliancen stemt ud af opløbet. så

mistede eleverne drivkraften og blev passive, viser både tilbagemeldingerne

fra lærerne og observationer under spillet.

Stort pædagogisk potentiale

generelt har eleverne været meget kreative og engagerede i

processen. overordnet set rummer arrangementet således

et stort pædagogisk potentiale, især i forhold til at aktivere

eleverne nye måder, der bryder med det traditionelle

lærer-elev set-up med læreren ved tavlen og eleverne stolene

i klasserne. lærerne er generelt særdeles positive over for

projektets bidrag til undervisningen i samfundsfag, og tre ud

af fire lærere vil bruge elementer

fra spillet i deres undervis-

ning fremover.

Lærernes forslag

lærerne syntes overvejende, at

det var et flot, veltilrettelagt og

ambitiøst arrangement, men

anbefaler, at tidsplanlægning

og rækkefølgen af forskellige

aktiviteter gennemtænkes for

at give eleverne mere tid til at

få kvalitet i deres ideer spillets

første dag og for at få flere

elever med hele vejen. desuden

kan der være behov for at

gøre arrangementet mindre

ambitiøst elevernes vegne

med hensyn til ny teknologi for

at optimere forløbet. Endelig

kan man overveje at inddrage

lærerne i forbindelse med elevernes

idegenerering, og når samarbejdet med allianceklasserne

skal etableres for at øge kvaliteten i processen.


Følgeforskningen

lektor Birthe lund fra institut for læring og

Filosofi aalborg Universitet står for følgeforskningen

i Nordjylland spil. Følgeforskningen

baserer sig observationer af et af

de deltagende hold under den forberedende

undervisning og spildagene samt en spørgeskemaundersøgelse

til alle elever og lærere fra

30 deltagende hold før og efter spillet.

resultaterne af følgeforskningen er færdige i

slutningen af 2011.

Elever om spillet

Elevernes engagement spildagene var åbenlyst.

Hvad har I lært?

- at jeg ikke skal være politiker. Men misforstå mig ej. jeg synes, det var topsvedigt at være til Nordjylland spil. det var

bare stressende, og jeg er ikke typen, der stresser.

- Vi fik en forsmag , hvordan det er at være politiker, hvor svært det er at gøre alle tilfredse. Vi lærte også at samarbejde

og kompromis for at skaffe alliancepartnere.

- samarbejde. Uddele opgaver. Tidspres.

- jeg lærte at være mere åben over for andre forslag, og hele klassen lærte at arbejde godt sammen.

- at arbejde sammen uden en lærer.

- det var udfordrende at skulle udføre opgaver inden for en bestemt tidsbegrænsning. Helt ok.

Hvad var mest udfordrende ved at deltage i spillet?

- Tidspresset og dermed kvaliteten af de produkter, vi fik sendt. det at man skulle samarbejde et mere intenst niveau.

- at det var om os selv – og fremtid her i Norjdylland.

- at samarbejde med et andet hold med et andet forslag gennem telefon og nettet.

- at hele klassen skulle samarbejde om et projekt, og at alle skulle være enige om en fælles holdning.

Hvad syntes I bedst om?

- at vi skulle hjælpe med at forbedre region Nordjylland.

- Finde nye ting. der var mange ting. Udfordringerne var gode.

- det ved jeg sgu ikke lige. jeg synes ikke, at jeg fik noget ud af spillet!! desværre.

- at arrangementet var gennemført, og forplejningen var god.

- jonatan spang

Hvad syntes I mindst om?

- Kaos fra start.

- den lange ventetid i solsidehallen.

- det store pres, der var, de andre klassers løgnagtighed og klassens dårlige samarbejde.

- stresset og alle de deadlines.

- at vi tabte, da jeg mener vores forslag var det bedste.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

25


I SpIl For et StærKere NordjyllaNd

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ingen måde havde forventet, at det skulle blive min alliance, der endte som vinder af Nordjylland

Spil, da jeg trådte ind i regionrådssalen den sidste dag i august. Alligevel endte vores alliance med at vende hjem

20.000 kroner og en masse fede oplevelser rigere.

Af: Filip Kaas, Mariagerfjord Gymnasium

Forinden havde dagene været hektiske og pressede, men og

fyldt med en masse udfordringer, der gjorde det rigtig sjovt

at være en del af Nordjylland spil. Min klasse, 2.C

Mariagerfjord gymnasium, fandt hurtigt sammen med Frederikshavn

Handelsgymnasium HH2E og fik et samarbejde

op at køre.

Alle fik noget at rive i

Vores klasse havde rigtig travlt med at få lavet så mange ekstraopgaver

som muligt, mens hovedgruppen fokuserede

forslaget til at forbedre Nordjylland, og den tekniske gruppe

sørgede for Facebook, youtube osv.

det var sjovt at se, hvordan alle i klassen havde noget at lave

og gå i gang med, og de regelmæssige indslag i ”Nordjylland

spil WebTV” fik samlet det hele rigtig godt. dog kunne

man godt mærke, at spillet aldrig havde været gennemspillet

før, da for eksempel deadline for hovedforslaget kl. 12.30

var svær at nå. Vi kunne i hvert fald godt have trængt til at få

gennemarbejdet vores forslag mere.

Det her – det er stort!

Efter en hård – men spændende – første dag var vi klar til

at møde vores alliancegruppe ansigt til ansigt dag 2. Vi

26 NordjyllaNd pÅ spil

fordelte os rundt de forskellige spor, inden vi fire repræsentanter

for alliancen endelig kunne komme ud i regionsrådssalen

til det endelige slag.

det var først i regionsrådssalen, at det virkelig slog mig, at

det her – det var stort. jeg var meget overrasket og imponeret

over hele opsætningen og den slående lighed, regionsrådssalen

havde med de politiske møder, jeg havde set live tv.

og selvom jeg det tidspunkt ikke troede, at vi skulle vinde,

så blev det alligevel i mødet med salen, at jeg tænkte: ”det

her vil jeg i hvert fald kæmpe for.”

Filip Kaas, som har skrevet artiklen her, var med i

vinderalliancen og en af alliancens repræsentanter i

regionsrådssalen under finalen


Forslaget til 20.000 kroner

den største udfordring i Nordjylland er, at de unge forlader

Nordjylland, så snart de har fået en uddannelse.

For at det problem kan løses, er vi nødt til at gøre mere for at

tiltrække virksomheder til Nordjylland og gøre det attraktivt

for nye virksomheder at etablere sig i Nordjylland, så vi sikrer,

at der er arbejde til de nyuddannede.

det foreslog vi at løse ved at stille billige grunde til rådighed

for etablering af nye virksomheder. derudover foreslog vi et

helt unikt tilbud, hvor de regionale pengeinstitutter skulle gå

sammen og lave en pulje, som nyetablerede virksomheder

kunne låne penge fra til en ekstra lav rente. så sikrer man, at

flere virksomheder får en sund opstart og grundlag for videre

ekspansion.

Det kan realiseres!

Vi havde fået idéen af Mariagerfjord Erhvervsråd i Mariagerfjord

Kommune, og derfor vidste vi, at den rent faktisk kan

realiseres.

Vi mener, at puljen skulle gøres regional og styres af politikere

samt erhvervsledere som garanti for, at pengene kommer

ud til de rigtige virksomheder, og at de får rådgivning om det

nordjyske marked.

Når man så har tiltrukket og etableret en masse nye virksomheder,

kan man sikre, at de unge har en fremtid det

nordjyske arbejdsmarked. det skulle ske ved et udvidet

samarbejde mellem uddannelserne og virksomhederne, som

blandt andet indebærer en praktikperiode under studiet for

at sikre, at virksomhederne tager studerende ind.

Fortsæt hvor 800 elever slap

jeg er ikke sikker , om vi vandt, fordi vi havde det bedste

forslag. Men jeg er sikker , at vi var de bedste til at forhandle

og overbevise andre om kvaliteterne i vores forslag –

og så havde vi en realistisk og økonomisk plan, som reelt set

kunne sikre et stærkere Nordjylland.

det har været helt utroligt spændende at holde taler, have

afstemningsrunder og gå rundt i pauserne og forhandle

alliancer plads. jeg var komplet opslugt af hele spillet og

levede mig fuldstændig ind i en politikers liv.

derfor var jeg også næsten helt i chok, da vi fandt ud af, at vi

havde vundet, og at det nu bare var slut. jeg var opsat og klar

at kæmpe for at virkeliggøre vores idé.

derfor vil jeg opfordre til, at i som region forsætter, hvor

800 nordjyske gymnasieelever slap – i kampen om at sikre et

stærkere Nordjylland.

saMMENFaTNiNg aF ErFariNgEr og idEEr

27


Spillet er udviklet efter ide af og i

samarbejde med jKInnovation

!

JK NNOVATION

Kompetencer og Kreativitet

- spiller sammen

Jens Kruhøffer

Partner

Gustav Thostrupsvej 21

9210 Aalborg SØ

Tlf. : +45 4128 0180

E-mail: jensk@institutnord.de

oktober 2011

Foto: Kruse egelund

layout:

region Nordjylland

www.nordjyllandpaaspil.dk

region Nordjylland

Niels bohrs vej 30

9220 aalborg øst

tlf.: 9635 1000

www.rn.dk

rn@rn.dk

More magazines by this user
Similar magazines