Manual DK - Jasopels

jasopels.dk

Manual DK - Jasopels

1. Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00

Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording

Maskine: Selvtømmende kropstromle

Type : 20-0000 / 20-6000

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i

overensstemmelse med følgende EU Direktiver:

89/336 EEC

98/37 EEC

Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede

standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

EN 983

Sted og dato: Bording 1. Juli 2009

Navn: Adm. Direktør Poul Bach

Brugermanual Selvtømmende Kropstromle Ver.1.3.0. 2009

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 2 af 25


2. Indholdsfortegnelse

1. Overensstemmelseserklæring ............2

2. Indholdsfortegnelse .............................3

3. Forord ....................................................4

4. Symbolforklaring ..................................5

5. Maskine introduktion ...........................6

6. Ibrugtagning..........................................7

7. Betjening - Med manuel låge...............9

8. Betjening – Med skydelåge................11

9. Vedligeholdelse ..................................12

10. Tekniske data....................................13

11. El & luftdiagram - UDEN skydelåge 14

12. El & luftdiagram - MED skydelåge ..17

13. Reservedelsliste ...............................20

14. Fejlfinding .........................................22

15. Kropstransportbånd.........................24

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 3 af 25


3. Forord

• Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye

maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den

som en opslagsbog.

• Denne manual indeholder vigtige informationer om

sikkerhed og brug af maskinen.

Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er

vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved

videresalg og udlån.

• Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør,

servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen,

er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen.

Se denne brugermanual for yderligere information

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 4 af 25


4. Symbolforklaring

• Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger

der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger,

anvendes følgende udtryk:

Bemærk!!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol,

der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer

vedrørende denne maskine.

Fare!!

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der

advarer om ”Høj Spænding”

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 5 af 25


5. Maskine introduktion

Jasopels selvtømmende Kropstromle er konstrueret til at

tromle mink.

• Tromlens store kapacitet, gør at den kan tromle op til 100

hanner eller 140 tæver dog max. 280 kg. ad gangen.

• Det selvtømmende princip i tromlens opbygning, har

forbedret arbejdsmiljøet væsentlig for operatøren.

Tidligere skulle operatøren, arbejde i støvet miljø, når

minkene manuelt skulle løftes ud af tromlen.

• Tromlen er konstrueret med en automatisk styring, hvilket

har gjort den særdeles let at betjene. Efter at savsmuld og

mink er fyldt i tromlen, indstiller operatøren tromletiden på

betjeningspanelet, og trykker på ”Start”. Efter endt

tromling, tømmes minkene automatisk ud af enden på

tromlen, som derefter stopper, og er klar til næste portion.

Den automatiske styring har ligeledes gjort det muligt at

tømme tromlen for mink i flere mindre portioner.

Bemærk!

• Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør,

servicepersonale og andre, som har adgang til

maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang

med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere

information.

• Maskinen må kun bruges til det formål, den er

konstrueret til.

• Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen

eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er

forsvarlig afbrudt med mindre rettelse kan foretages via

maskinens betjeningsknapper.

• Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt

for operatøren.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 6 af 25


6. Ibrugtagning

• Før Kropstromle tages i brug skal man kontrollere, at

tromlen står på et stabilt underlag uden at vippe. For at

mindske spild af savsmuld, anbefales det at tromlens

tømme ende står ca. 5 cm. højere end tromlens bagerste

ende.

FARE!

For at undgå klemningsskader ved de bagerste styre

og bærehjul, skal maskinen placeres således at der

ikke er adgang til tromlens bagside, (kan evt. placeres

op af vægen).

Er dette ikke muligt, kan der rekvireres ekstra

afskærmning til omtalte hjul, ved forhandleren.

• Maskinen er fra fabrikken monteret med et 5 polet 16 A.

CEE stik på forsyningskablet, og skal tilsluttes et udtag

med 3P+N+PE. På tromlestativet er monteret et

trykluftfilter med lynkobling, hvor slange fra kompressoren

tilsluttes.

• Det skal kontrolleres at tromlen har den korrekte

omløbsretning. Det gøres ved at lukke påfyldningslågen,

aktivere START knappen, og nu skal lågen bevæge sig

opad. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet skal

tromlen straks standses ved et trykke på STOP. De 2

faser byttes rundt i det 5 polet 16 A. CEE stik ved at dreje

den sorte skive med en skruetrækker og testen gentages.

FARE!

Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden

vedligeholdelse, rengøring og anden service

påbegyndes på maskinen.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 7 af 25


• Kropstromlen er nu klar til brug.

• Det anbefales, at der opstilles et netbord eller evt. BS-

kropstransportbånd ved tromlens tømme ende, hvor

minkene tømmes ud. Jasopels har et speciel designet

netbord samt transportbånd med automatik i deres

produktprogram, der passer til netop denne tromle.

For at forebygge en evt. skader på styringens microcontroler

og det øvrige elektriske system i forbindelse

med tordenvejr, anbefales det at afbryde eltilslutningen,

når maskinen ikke er i brug.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 8 af 25


1. Tromletid

Bestemmer hvor længe

tromlen skal køre. Skala x

3 min. Trin 9 = 1 time

2. Stop

Nødstop, stopper

tromlen, øjeblikkeligt.

7. Betjening - Med manuel låge

Start med at påfylde savsmuld og mink i kropstromlen, i

forhold ca. 50 kg savsmuld til 100 hanner eller 140 tæver.

Savsmuldet skal under normale forhold ikke udskiftes i

tromlen, men der bør løbende efterfyldes, da der kan

påregnes et lille spild ved tømme enden og der vil naturligvis

også følge lidt savsmuld med dyrene ud.

Luk lågen, og kontroller at begge lukke beslag er i låst stilling.

Indstil tromletiden på tidsvælger omskifteren (Valgbar i 9 step

mellem 3 og 24 min.) Position 9 vil forlænge tromletiden til 1

time)

Figur 1.

Husk! Lågen skal altid være lukket, før der trykkes på

start

Tryk på den grønne ”START” knappe figur 1 for at starte

tromle processen.

Kropstromlen vil nu starte tromle processen og køre i den

forud indstillede tid, hvorefter minkene automatisk tømmes ud

af gavlen, og tromlen stopper.

Såfremt man ønsker at tømme tromle før den indstillede tid er

udløbet, kan det gøres ved at trykke i mere end 2 sekunder

på den gule ”TØMME/STEP” knap. Tromlen tømmes og

stopper i udgangsposition.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 9 af 25

Maskine typeskilt

3. Tømme / Step

Trykkes i mindre end 2 seK.

tømmer tromlen i 10 seK. , og

kører videre. (Rensebåndet

starter)

Trykkes i mere end 2 seK.

tømmes resten af indholdet og

tromlen stopper i udgangsposition.

4. Start

Hvis knappen holdes nede i 3

seK. Tømmes tromlen.


Man kan til en hver tid afbryde tromle processen, ved at

trykke på den røde nødstopsknap.

Hvis man ikke ønsker at hele tromlens indhold af dyr tømt på

en gang, skal man trykke kortvarigt på knappen

”TØMME/STEP” (mindre end 2 sekunder) og tromlen vil nu

tømme i 10 sekunder og derefter fortsætte med at tromle. Når

man ønsker næste portion, trykkes der kortvarigt på

”TØMME/STEP” igen. Hvis ”TØMME/STEP” knappen holdes

inde i mere end 2 sekunder vil resten af tromlens indhold

blive tømt ud, som beskrevet tidligere.

Når kropstromle skal tømmes for savsmuld, skal lågen fjernes

fra tromlen. Det gøres ved at åbne lågen helt, og derefter

skubbe den ud af hængslerne. Herefter starter man tromlen,

og lader den køre i nogle minutter, nu vil savsmuldet falde ud

på gulvet under tromlen.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 10 af 25


8. Betjening – Med skydelåge

Åben lågen ved at dreje omskifteren over på ”MAN”. Start

med at påfylde savsmuld og mink i kropstromlen, i forhold ca.

50 kg savsmuld til 100 hanner eller 140 tæver. Savsmuldet

skal under normale forhold ikke udskiftes i tromlen, men der

bør løbende efterfyldes, da der kan påregnes et lille spild ved

tømme enden og der vil naturligvis også følge lidt savsmuld

med dyrene ud.

Indstil tromletiden på tidsvælger omskifteren (Valgbar i 9 step

mellem 3 og 24 min.) Position 9 vil forlænge tromletiden til 1

time)

Luk lågen ved at dreje omskifteren over på ”AUTO” og tryk på

den grønne ”START” knap. Den røde lampe begynder at

blinke og lågen lukker Det tager ca. 5 sekunder.

1. Tromletid

Bestemmer hvor længe

tromlen skal køre. Skala x

3 min. Trin 9 = 1 time

2. Auto

Lampen blinker når lågen

åbner eller lukker. Lampen

lyser konstant når tromlen

kører.

3. Stop

Nødstop, stopper tromlen,

øjeblikkeligt

Kropstromlen vil nu starte tromle processen og køre i den

forud indstillede tid, hvorefter minkene automatisk tømmes ud

af gavlen, og tromlen stoppe.

Såfremt man ønsker at tømme tromle før den indstillede tid er

udløbet, kan det gøres ved at trykke i mere end 2 sekunder

på den gule ”TØMME/STEP” knap. Tromlen tømmes og

stopper i udgangsposition.

Man kan til en hver tid afbryde tromle processen, ved at

trykke på den røde nødstopsknap

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 11 af 25

4. Tømme / Step

Trykkes i mindre end 2 sek.

tømmer tromlen i 10 sec. , og

kører videre. (Rensebåndet

starter)

Trykkes i mere end 2 sek.

tømmes resten af indholdet

og tromlen stopper i

udgangs-position.

5 Man 0 Auto

Omskifter til at vælge

mellem manuel eller

autolåge. Skal stå på Auto

for at starte tromlen.

6. Start

Hvis knappen holdes nede

i 3 sek. Tømmes tromlen.


Hvis man ikke ønsker at hele tromlens indhold af dyr tømt på

en gang, skal man trykke kortvarigt på knappen

”TØMME/STEP” (mindre end 2 sekunder) og tromlen vil nu

tømme i 10 sekunder og derefter fortsætte med at tromle. Når

man ønsker næste portion, trykkes der kortvarigt på

”TØMME/STEP” igen. Hvis ”TØMME/STEP” knappen holdes

inde i mere end 2 sekunder vil resten af tromlens indhold

blive tømt ud, som beskrevet tidligere.

Når kropstromlen skal tømmes for savsmuld skal man dreje

omskifteren over på ”MAN” derefter trykkes ”START” og

”TØMME/STEP” ned på samme tid. Den røde lamper

begynder at blinke og tromlen kører nu 30 sekunder med

lågen åben. Proceduren kan selvfølgelig gentages hvis det er

nødvendigt.

9. Vedligeholdelse

FARE!

Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden

DAGLIGT: vedligeholdelse, rengøring og anden service

påbegyndes på maskinen.

Trykluftfilterets vandudskiller tømmes for vand, ved at trykke

på knappen under glasset indtil glasset er tømt.

Vandudskilleren kan også tømme sig selv, ved at afmontere

trykluftslangen på lynkoblingen.

FARE!

Hvis man har behov for at foretage vedligeholdelse

inde i tromlen, SKAL strømkablet tages ud af

vægstikket.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 12 af 25


10. Tekniske data

• Eltilslutning 3 x 400 V + N + PE 5 pol CEE stik

• Elforbrug 3,7 A

• Lufttilslutning Lynkobling

• Luftforbrug Max 8 bar. 2 l/min.

• Mål Højde 182 cm

Længde 230 cm

Brede 124 cm

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 13 af 25


11. El & luftdiagram - UDEN skydelåge

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 14 af 25


Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 15 af 25


Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 16 af 25


12. El & luftdiagram - MED skydelåge

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 17 af 25


Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 18 af 25


Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 19 af 25


13. Reservedelsliste

Fig.Nr. BS Nummer Reservedelsnummer. Betegnelse

2.1 5912-31025150 1260,25,150 Cylinder

2.2 5926-22819100 PC 28 19 Fibox Kasse bund 28*19*10

2.2 5926-22819033 HS10255 Fibox Låg m. hængsel og skrue

2.2 5926-14300320 ETA skab B300*A300*D150 ST3-315- BS - KRTR

2.3 5923-14002220 IPCT1814 pnp Induktiv aftaster Ø18 PNP NO

2.4 5914-32001510 Filter 1/4 100 Trykluftfilter

2.5 5150-00201050 Ø 200 m.6204 lejer Bære hjul til Tromle

Figur 3.

Fig.Nr. BS Nummer Reservedelsnummer. Betegnelse

3.1 5912-31032300 1260,32,300 Cylinder

3.2 5150-00201050 Ø 200 m.6204 lejer Bære hjul til Tromle

3.3 5935-13874020035 LPC 87-40-200-Ø24-Ø35( BVinkel gear

3.4 5931-10150205 ST 90 SC 2 1.5 KW 2800 o/ Motor

3.5 5150-00201060 Ø 200 / Ø20 Køre hjul

1

2

3

4

5

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 20 af 25

1

2

3

4

5

Figur 2.


1 2

3

Fig.Nr. BS Nummer Reservedelsnummer. Betegnelse

4.1 5924-74011020 B3T01 B&J kontakt element 1NC

4.2 5924-74011010 B3M B&J koblingselement

4.3 5924-60209010 Tidsvælger (4 ledningers version)

4.4 5924-74011030 B3T10 B&J kontakt element 1NO

1

2

5

Figur 4

Figur 5

Fig.Nr. BS Nummer Reservedelsnummer. Betegnelse

5.1 5921-14000110 1761-L16BWA Microcontroller 1761-L16BWA

5.2 5925-14020030 K2-12A01-230V B&J kontaktor K2-12A01-230V

5.3 5911-5023051225 MB 58,220/50-60 Hz spole Spole

5.4 5911-5023051262 M 2 pilot NC Pilot ventil

5.5 5925-34022070 U12/16e 4,0 A 1,1-1,5kw B&J Termo Overload relay 2,7-4,0 A

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 21 af 25

4

3

4


14. Fejlfinding

I dette afsnit er beskrevet nogle fejl der kan opstå på

kropstromlen, og som umiddelbart kan afhjælpes af brugeren.

Ved fejl som brugeren ikke kan rette, kan det anbefales at

kontakte Jasopels’ Serviceafdeling for yderligere hjælp.

FARE!

Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden

vedligeholdelse, rengøring og anden service

påbegyndes på maskinen.

14.1 Remmene hyler.

Når remmene bliver for tørrer, kan de begynde at støje når

tromlen kører:

Remmene fugtes med vand, eller der kan gnides stearin på

rem kransen på tromlen.

14.2 Tromlen stopper ikke.

Som beskrevet i afsnit 7, skal tromlen stoppe i

udgangsposition, efter endt tromletid og tømning. Det er den

induktive føler, sammen med aftastepladen på tromlegavlen,

der bestemmer i hvilken position lågen skal stå når tromlen

standser.

Når omskifteren er indstillet på position 9, er tromletiden 1

time.

Hvis aftastepladen mangler vil tromlen ikke stoppe efter endt

tømning.

Hvis den induktive føler er beskadiget eller misjusteret så der

er for stor afstand til aftastepladen, vil tromlen ikke stoppe. På

føleren er der to møtrikker som skal justeres, så der er ca. 3-4

mm afstand imellem enden af føleren og aftastepladen.

Føleren er korrekt justeret når den lille lampe i lednings

enden af føleren, giver et blink hver gang aftastepladen

passere føleren.

Hvis enden af føleren er deformeret, efter at havde været for

tæt på tromlen, kan den være defekt, og man vil derfor ikke

se lampen i enden af føleren blinke når aftastepladen

passerer.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 22 af 25


14.3 Tromlen tømmes ikke.

Hvis der kun kommer nogle få dyr ud af gavlen, når tromlen

skal tømme, kan det skyldes at udkasteristene ikke bliver

løftet.

Kontroller om kompressor trykket er min. 8 bar.

Der kan være en utæthed i luftslangen mellem

betjeningskassen og luftcylinderen indeni kropstromlen.

FARE!

Hvis man har behov for at foretage vedligeholdelse

inde i tromlen, SKAL strømkablet tages ud af

vægstikket.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 23 af 25


15. Kropstransportbånd

BS Teknik selvtømmende Kropstromle kan kombineres ned

et krops transportbånd, som har til formål at optimere

kapaciteten ved opskæreren / flå robotten. Denne

kapacitetsforøgelse opnås ved at der til stadighed ligger en

mink klar, ved operatøren af de nævnte maskiner.

Kropstransportbåndet kan opstilles enten i forlængelse af,

eller vinkelret på kropstromlen. Kropstransportbåndet skal

placeres så en af de forhøjede skærme stiller ind under

udløbs risten på kropstromlen.

Tilslutningen af kropstransportbåndet til kropstromlen, foregår

ved at forbinde det 4 polet CEE forlænger stik fra tromlen til

det 4 polet stik ved motorværnet på transportbåndet. Det 5

polet CEE stik på transportbåndet tilsluttes strømudtaget som

er monteret under styrekassen på kropstromlen.

CEE stik til

følerkabel

5 Polet CEE

stik fra tromle til

transportbånd

15.1 Betjening af kropstransportbånd

Når kropstransportbåndet er opstillet og forbundet til

kropstromlen er systemet klar til brug.

Kropstransportbåndet styres og kontrolleres fra kropstromlen

på følgende måde: Når tromlen begynder at tømme, vil

båndet starte med at køre i små step, for at fylde båndet i fuld

længde med mink. Når lysstrålen fra fotoføleren for enden af

båndet brydes, standser båndet. Efterfølgende vil

automatikken sørge for at starte/stoppe båndet, i takt med at

minkene fjernes. Når sidste mink er fjernet, vil båndet køre

kontinuerlig i ca. 10 sek. inden det stopper og er klar igen.

Hvis lysstrålen fra fotoføleren brydes under tømning, vil

båndet skifte fra at køre i små step til at køre konstant til

lysstrålen atter brydes, hvilket vil bringe minkene hurtigere

frem til operatøren.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 24 af 25


Maskine typeskilt

1. Tromletid

Bestemmer hvor længe tromlen

skal køre. Skala x 3 min. Trin 9 =

1 time

2. Stop

Nødstop, stopper tromlen og

kropstransportbåndet,

øjeblikkeligt.

Ved udløbs enden af kropstransportbåndet er der monteret

en sikkerhedsbøjle. Hvis der trykkes på bøjlen, vil båndet

straks standse. Genstart er beskrevet herunder.

Figur 2.

Jasopels ♦ Fabriksvej 19 ♦ 7441 Bording

Salg: Tlf. +45 9842 0566 ♦ Fax. +45 9843 8000 Service: Tlf. +45 9843 9966

Side 25 af 25

3. Tømme / Step

Trykkes i mindre end 2 sek.

Tromlen tømmer i 10 sek. , og

kører videre. Rense- båndet

starter

Trykkes i mere end 2 sek.

Resten af indholdet tømmes,

båndet starter, og tromlen

stopper i udgangs-position.

4. Start

Kort tryk:

Tromlen starter

Tryk mere end 2 sek.:

Båndet starter hvis

sikkerhedsbøjlen har været

aktiveret

Når Tromlen står stille og kun

båndet skal starte:

Tryk og hold Tømmeknappen

nede, tryk kortvarigt på Start,

og slip derefter Tømme/Step

knappen.

More magazines by this user
Similar magazines