nr. 10/2012 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 10/2012 - Brødremenighedens Danske Mission

10-2012 169. ÅRGANG

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION


LEDER ANDAGT

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

DET ENE SKAL GØRES, OG DET

ANDET IKKE FORSØMMES

BDM har mange projekter. – Mobilklinik fase 1 og 2, opførelse

af skoler, børnehjem, håndværkerskoler osv.

Private fonde, virksomheder, Y’s Men har betalt projekterne.

De sidste tre – fi re år har BDM haft indgang især

hos de nævnte, og BDM har formidlet de mange penge til

Brødrekirkerne i Albanien, Congo og Tanzania, hvor der er

bygget lejr- og kursuscenter, seks skoler, et børnehjem og

to håndværkerskoler. Et børnehjem, endnu en skole og en

sundhedsklinik er betalt og vil blive bygget i 2013. Mange

børn, unge og voksne i og udenfor Brødrekirken får hjælp.

Danida har bevilget 8.435 mill. kr. til et sundhedsprojekt

(2012 – 2017), som kan få betydning for livskvalitet

og livslængde for ca. 220.000 mennesker i landsbyer ved

Tanganyika-søen i Tanzania og Congo. Hjælpen formidles

gennem Brødrekirken i Rukwaprovinsen. BDM er taknemlige

for, at vi har mulighed for at formidle al den hjælp.

BDM er mission og udvikling. Det sidste fylder meget

i disse år. Missionsarbejdet bliver ikke forsømt. Det gøres,

og det er til missionsarbejdet, missionens venner

betaler. De ved, hvad det betyder for dem, at de kom

til tro på Jesus Kristus. De har oplevet det selv. Derfor

giver de rundhåndet og beder for missionens arbejde.

Vi takker og beder for de mange, som kommer til tro og

bliver døbt. ■

udgives af Brødremenighedens Danske Mission

Oplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330X

Ansv. redaktør Erik Baun tlf.: 7586 1395

Formand Jørgen Bøytler tlf.: 7456 1420

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Layout: Martin Kristensen • Teknit.dk

Forsidefoto:

Ung kvinde i Sikonge på vej til kirke

Foto: Martin Kristensen

| 10-2012

Af Bent Tage Nielsen Tidl. missionær

DET UDVALGTE FOLK

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed

er brudt frem over dig.

Esajas’ Bog 60,1

Gud drev profeten til at tale Guds ord ind i en tid, der

var præget af mørke og fremmedherredømme og

uoverskuelige problemer.

Syv århundreder før Jesus blev født forudsagde profeten

Esajas, at Herrens herlighed skulle bryde frem

over Israels folk, et underligt folk - udvalgt af Gud - den

Gud de svigtede igen og igen. Alligevel lød profetordet

til dette folk: Rejs dig - bliv lys, for dit lys er kommet.

I 1912 var en af dem, der »rejste sig« i Tanganyika,

Abel Kanola. Han blev evangelist og blev ved med at

vidne om den herre, han i sin ungdom havde valgt at

tjene.

Jeg er taknemmelig for, at jeg i 1960 mødte Abel

og hans kone Johana i deres menighed i Kalembela.

Det hører med til at se Herrens herlighed at have

mødt Guds tjenere, som i årtier vidnede om deres Herre

og frelser og samtidig tog en ung missionær ved hånden

for at vise vej i tjenestens vanskelige år.

Vi beder om, at nogen vil rejse sig for at tjene Jesus i

BDM. ■

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Tlf.: 3529 4820

www.bdm-dk.dk • bdm@bdk-dk.dk

Giro: 400-6666

Bank: 9743 4672 131928

Generalsekretær Erik Baun Tlf.: 7586 1395

Projekt- og infosekretær

Betina Fredensborg Hoff mann Tlf.: 3529 4820

HER ARBEJDER BDM

Danmark

Albanien

Den Demokratiske Burundi

Republik Congo

Tanzania

3

BDMs bestyrelse og

medarbejdere ønsker

alle bladmodtagere og

venner en god adventstid

og en Glædelig Jul!

INDHOLD

Julen

2012

Lidt fra året der gik ............................................................4 - 5

Evangeliet til Sukumaerne ..............................................6 - 7

Spørgeskemaundersøgelse .............................................8 - 9

Regionsprojekt 2009 - 2010 ......................................10 - 11

Et nyt projekt bliver til .................................................12 - 17

Bestyrelse, sekretariat, missionærer,

volontører og talerliste ...............................................18 - 20

Gud gav mig et kald .............................................................. 21

Mobilklinikken ...............................................................22 - 23

En ny bevilling ...............................................................24 - 25

En sand »julehistorie«.................................................26 - 27

Burundi ............................................................................28 - 29

Genbrug nytter ......................................................................30

Et testamente? ....................................................................... 31

Alle gaver er gode ................................................................. 32

Økonomisøjle og girokort ................................................... 33

Anmeldelse af Husandagtskalender og

Løsensbog ...............................................................................34

Missionæradresser, mødeplan .......................................... 35


Af Erik Baun Generalsekretær BDM

LIDT FRA ÅRET DER GIK

Ved en af julens gudstjenester i 2011 i Brødremenigheden

blev det markeret, at Daniel Bøytler skulle

rejse til Sumbawanga som missionær. Han blev sendt

som byggekyndig til en række opgaver i Sumbawanga:

Færdiggørelse af håndværkerskolen ved siden af børnehjemmet,

Peters House, opførelse af en soverumsbygning

ved Brødrekirken i Rukwas Rainbow Secondary

School til 96 piger samt en stor spisesal og endelig opførelse

af en håndværkerskole i forbindelse med kirkens

gamle værksted.

Udsendelsen af Daniel skete i et samarbejde med den

tyske Brødremission (HMH), som har det økonomiske

ansvar for byggerierne på Rainbow Secondary School.

Udsendelsen af Daniel fi k stor betydning, idet hans

næsten daglige tilsyn med byggerierne har været med

til at sikre kvaliteten af de forskellige byggerier, og at

budgetterne blev overholdt.

Omvæltninger

For BDM - Brødremenighedens Danske Mission blev

2012 et omvæltningens år. Det mangeårige samarbejde

omkring Ydre Missions Hus blev opløst pr. 31. dec. 2011

og endeligt afsluttet sidst i februar, da det sidste af de

udfl yttende missionsselskaber forlod Søstrehuset, Nørregade

14 i Christiansfeld.

Brødremenigheden og BDM

BDM - Brødremenighedens Danske Mission valgte at

blive i Christiansfeld, da de andre missionsselskaber fra

fællesskabet i Ydre Missions Hus ville fl ytte til Århus.

BDMs bestyrelse kunne ikke forestille sig en anden og

bedre placering af BDMs sekretariat end på en adresse i

Christiansfeld - i Brødremenighedens by.

BDM blev i Søstrehuset til d. 20. juni, hvor der blev

gennemført en vel planlagt og lige så vel udført fl ytning

til Brødrehuset, Lindegade 34, 1 dør 7.

Da BDM havde en lejekontrakt med Brødremenigheden

for de hidtil benyttede kontorlokaler i Søstrehuset,

| 10-2012

var fl ytningen af BDMs sekretariat en genhusning, og

derfor stort set uden omkostninger - andet end »lidt«

bøvl for BDMs tre medarbejdere på sekretariatet. Og en

del af bøvlet tog nogle trofaste frivillige fra BDM Genbrug

i Christiansfeld sig af.

Brødremenigheden har stillet nogle gode, store

og lyse lokaler til rådighed for BDMs sekretariat og

arkiv.

Besøg fra Tanzania

BDMs bestyrelse og repræsentanter fra vores gamle

samarbejdspartner, Brødrekirken i Vesttanzania, mødtes

til en partnerskabskonference i Christiansfeld midt i

maj. Det fremtidige arbejde og samarbejde blev drøftet,

og det er planen, at nogle fra BDMs bestyrelse skal deltage

i en partnerskabskonference i Sikonge i november,

hvor målet er at få skrevet en partnerskabsaftale.

Formålet med disse partnerskabskonferencer, der

støttes af DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling),

er at styrke og udbygge partnerskabet mellem kirken

og missionen og i fællesskab at opsætte nogle nye

mål for arbejdet og samarbejdet.

Ved missionsfesten lige efter konferencen deltog

vore tanzanianske venner og bidrog med beretninger

fra kirkens hverdag i Vesttanzania.

To studierejser

I 2012 har der været gennemført studierejser til Albanien

(sidst i maj) og Tanzania (først i oktober). I alt ca.

60 deltog i de to rejser, der blev ledet af BDMs formand,

Jørgen Bøytler sammen med Finn Johannsen fra Christiansfeld.

Formålet med studierejserne var at give deltagerne

et indtryk af kirkernes og missionens arbejde i de to

lande, og ifølge deltagerne lykkedes det til fulde. For

de fl este deltagere var det opfyldelsen af en drøm om

at se steder og møde mennesker og arbejdet, som man i

årevis har støttet, bedt for og læst om i BDMnyt.

En bevilling

Årets første uger var præget af hektisk aktivitet på

DMR-U og BDM med udarbejdelsen af en ansøgning til

Danida om støtte til en fase to af mobilklinikprojektet,

som skulle slutte sidst på året.

Et stort arbejde blev gjort - ikke mindst af projektkonsulent,

Karen Swartz Sørensen, DMR-U, og ansøgningen blev

afl everet d. 31. januar. Det blev oplyst, at afgørelsen ville

blive truff et midt i juni, men i begyndelsen af juni fi k vi besked

om, at det først ville ske i september. Det var mange

måneder at vente på en vigtig afgørelse, og glæden og forløsningen

var stor, da vi i september fi k meddelelse om,

at Udenrigsministeriet havde bevilget 8.435 mill. kr. over

fem år til en fase to. (Læs om fase et og to på side 24 - 25.)

Kigoma

Da missionærparret Susanne og Just Lauridsen, Kigoma i

foråret 2012 meddelte, at Susanne ønskede at komme tilbage

til Danmark og dermed udtræde af tjenesten i BDM,

stod såvel missionærparret som BDM i en ny situation.

Susanne og familiens tre piger kom hjem til Danmark

omk. 1. aug. og bosatte sig i Sørvad.

Just kom til Danmark i begyndelsen af september. Det

blev aftalt, at Just kunne dele sin tid mellem arbejdsophold

i Tanzania i landbrugs- og landbrugsskoleprojektet

ved Lugufu og ophold i Sørvad hos familien foreløbig

frem til 31. dec. 2012.

Kigoma og fremtiden

Længden af Just Lauridsens ansættelse har efterfølgende

været drøftet, og Just og BDM er enige om, at hans

ansættelse hos BDM ophører d. 31. dec. 2012.

BDMs bestyrelse har i den givne situation besluttet at

overdrage landbrugsprojektet til Ndugu Development

Foundation (NDF) og dens lokale bestyrelse i Kigoma fra

1. januar 2013. Bestyrelsen for NDF har medlemmer fra

Brødrekirken i Kigoma, en lokal med landbrugsfaglig uddannelse

og en pensioneret norsk udviklingsarbejder, der

har undervist i økonomi i fl ere afrikanske lande. Just Lauridsen

beholder indtil videre sin plads i NDFs bestyrelse.

Ny båd til bådmissionen i Kipili

I løbet af sommeren blev den nye båd til bådmissionen i

Kipili færdig. En ny motor var købt og klar til brug. Nye redningsveste

var sendt i en container fra Danmark. Det hele

var en gave fra to private virksomheder. Båden blev taget i

brug med det samme i forbindelse med landsbybesøg ved

4 5

kysten i Tanzania, og kort efter til en evangeliseringstur

over søen til Congo. Den viste sin duelighed, og den er bestemt

bedre end den gamle og udtjente båd.

Endnu et børnehjem

BDM har igen i år fået penge fra en privat fond, der foreløbig

har givet fem grundskoler og et gymnasium i landsbyer

ved Tanganyikasøen i Congo. Denne gang er donationen

øremærket et børnehjem i Uvira i Congo ved Tanganyikasøens

nordvestlige hjørne. Der er i det område forfærdende

mange forældreløse børn. De har mistet deres

forældre enten under borgerkrigen, eller fordi forældrene

er bukket under på grund af krigens eftervirkninger eller

HIV/AIDS. (Læs mere på siderne 12 - 17.)

BDM er taknemlig for gaverne fra private fonde og

virksomheder. De gaver gør det muligt for missionen

i samarbejde med kirken at møde nogle økonomisk

krævende udfordringer i form af især større byggeprojekter.

Fem grundskoler, et gymnasium, der er bygget,

endnu en grundskole, et børnehjem og en sundhedsklinik

på skitseplan er med til overfor de lokale ledere i

byer og landsbyer at understrege, at Brødrekirken og

missionen trofast kommer og er til at stole på. Vi gør

det, som vi siger, at vi vil gøre. Og vi viser troværdighed

og trofasthed ved at komme igen og igen både for

at evangelisere, undervise og hjælpe bl.a. med at bygge

forskellige nødvendige institutioner i et område, hvor

borgerkrigens hærgen og ødelæggelser for 10 - 15 år

siden stadig kan ses og mærkes. De omtalte skoler, der

er blevet bygget de sidste tre - fi re år, har i alt ca. 2.400

elever. - Der er stadig mange landsbyer, hvor børnene

ikke har nogen skolebygning at mødes i, og derfor, når

der ikke er nogen rammer for skolegang, bliver det ikke

til så meget med skolegang og undervisning.

BDM er meget taknemlig for den hjælp, som en privat

fond og nogle private virksomheder har ydet for at

hjælpe i denne sammenhæng.

Volontørarbejdet

Det går rigtig godt med volontørarbejdet. Igen kunne vi

i august glæde os over, at alle volontørpladser er optaget.

Desværre sker det, at opgaverne desværre ikke helt

er, som det var aftalt. Volontørerne har, når sådan en situation

opstod, vist en stærk vilje til at få det bedste ud

af det eller fi nde nye opgaver og udfordringer. BDM er

stolt af sine volontører og det arbejde, som de udfører.

De vil alle gerne gøre en forskel, og det gør de! ■


Af Bill Hoff man

Pens. læge, Brødrekirken i Bethlehem,

Pennsylvania

EVANGELIET TIL SUKUMAERNE

Peg og Bill Hoff man er et pensioneret lægeægtepar fra

Brødrekirken i Bethlehem, Pennsylvania. For 10 år siden

var de i Sikonge med til at oprette kirkens AIDS projekt og

kirkens projekt for forældreløse børn. To gange om året

kommer de til Sikonge for at tilse sidstnævnte projekt,

som de stadig indsamler midlerne til hjemme i USA.

Hoff mans er også engagerede i hjælp på en række områder;

de seneste år ikke mindst i Ipole-området syd for

Sikonge. Her er der nemlig grøde i kirken.

Når Peg og Bill er i Sikonge, bor de i BDMs gæsteafdeling

ved Lisbeth og Steens hus. På anmodning har Bill

skrevet to artikler, hvoraf den første blev bragt i BDMnyt

09-2012 og den anden bringes her.

| 10-2012

Sukumaer efter gudstjeneste ved Mwamulu MC

Sukuma stammen er den største i Tanzania og den næststørste

gruppe i Sikonge distrikt. Langt de fl este har ingen

egentlig religion, selvom de nok mener, at Gud fi ndes,

og modsat næsten alle andre dyrker de ikke forfædrenes

ånder. De fl este er nomader, på rejse rundt i de fjernere

egne af landet med deres kvæg. I den sydlige del af distriktet

er der imidlertid adskillige Sukuma samfund,

hvor medlemmerne har bygget sig små huse.

Mabangwe og Utimule

Mabangwe og Utimule, to landsbyer 60 kilometer syd

for Sikonge, blev grundlagt midt i sidste århundrede

af Nyamwezier, den dominerende stamme i distriktet.

Hver havde en lille menighed under Brødrekirken.

I 2003, nær slutningen af en tre år lang tørke, forlod

Nyamwezierne området og søgte mere frugtbar landbrugsjord.

Ind rykkede Sukumaer, der udviklede store,

men socialt isolerede fælles bosættelser. De forladte

kirkebygninger faldt til sidst sammen.

Sognepræst Oscar Pyumba

Oscar Pyumba, en 46-årig far til fem og fra Nyiramba

stammen, er den eneste præst i Ipole Sogn. Der er 13

menigheder, og historisk hørte både Mabangwe og Utimule

med. Hans hjem lige ved siden af Brødrekirken i

Ipole ligger 40 kilometer nord for Sukuma bosættelserne.

Siden han kom til Ipole i 2006, har pastor Pyumba følt

et kald til at evangelisere blandt Sukumaerne. På sin cykel

var han i stand til at nå ned til deres område på et par

timer. Ved slutningen af 2008 havde han plantet en ny

Brødremenighed i hver af de to landsbyer. Selv om de

stadig var små, var de dog store nok til at få deres egen

evangelist i 2009. Denne »halve præst« er ansvarlig for

de kirkelige aktiviteter i præstens fravær.

To nye menigheder

De to menigheder er fortsat med at vokse i størrelse.

Hver evangelist har en cykel, og pastor Pyumba har nu

en motorcykel for lettere at kunne komme rundt i området.

Den ny kirke i Mabangwe, der blev indviet i december

(se sidste nummer af BDMnyt) har nu allerede

et medlemstal på 246 børn og voksne.

For mindre end et år siden var der ikke nogen religiøse

samfund eller grupper af nogen slags i Sukuma landsbyerne

Mwamulu og Kondi, som ligger endnu længere ude

i bushen. Hver har nu en lille, men voksende Brødrekirke-menighed.

Ligesom man gjorde i Mabangwe, og med

tilladelse fra de lokale myndigheder, bruger de begge

steder den lokale grundskole som deres gudstjenestested.

Julius Mdauzi - nu på cykel

Julius Mdauzi, Oscar Pyumbas mest erfarne evangelist

og selv far til fem, deler sin tid mellem disse to samfund,

der ligger adskilt med 12 kilometer fodsti imellem.

Hans anstrengelser har båret frugt: I Mwamulu var

der 14 dåb midt i juli, hvorved medlemstallet steg til 32.

Sognebørnene i Kondi, som først blev organiseret i de-

6 7

cember sidste år (2011), er allerede oppe på 78, inklusiv

de 11 der blev døbt sidst i juli. Også her har evangelisten

fået en cykel.

Hører evangeliet for første gang

Ved pastor Pyumbas og evangelist Mdauzis anstrengelser,

er der på mindre end seks år oprettet fi re Brødrekirke-menigheder

blandt mennesker, der aldrig havde hørt

det glade budskab om Jesus Kristus. Næsten 400 Sukumaer

er blevet døbt. Følgende i fodsporene af deres

Brødrekirke-forfædre fra det 18. århundrede og frem er

disse to mænd med til at ændre livet for masser af Sukuma

stammens medlemmer. De har plantet sæden; nu

behøver de vores forbøn og støtte, for at den skal vokse.

Pastor Pyumpa døber

en Sukuma ved

Mwamulu MC

Oscar og Julius


SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Et langt ord med stor betydning

Helene Kirkegaard Petersen og Sophie Gammelgaard

Trans var i foråret 2011 volontører i Kipili tilknyttet

henholdsvis mobilklinikken og Cheke Chea. I juli 2012

rejste Helene og Sophie tilbage til Kipili for at udføre

en spørgeskemaundersøgelse for Dansk Missionsråds

Udviklingsafdeling (DMR-U).

Artiklen giver et indblik i udførsel af spørgeskemaundersøgelsen

i mobilklinikkens projektområde, hvor to

danske piger, seks mobilklinikansatte, 10 landsbyer, 20

interviewere og 500 kvinder medvirkede.

Forberedelse

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) havde

spurgt Sophie og mig, om vi, med vores kenskab til mobilklinikkens

arbejde og området langs Tanganyikasøen,

ville hjælpe med at lave en spørgeskemaundersøgelse

blandt 500 kvinder i 10 udvalgte landsbyer i projektområdet.

Hjemmefra arbejdede vi med at få spørgeskemaet tilrettet

den konkrete kontekst. Derefter skulle det oversættes

til swahili. Pga. træge kommunikationsmuligheder

med Respice, lederen i mobilklinikken, nåede vi ikke

at afslutte denne fase, inden vi rejste til Tanzania, så det

fi re siders spørgeskema blev printet i 500 eksemplarer

på missionær Knud Elmo Knudsens laserprinter i Kipili.

Vi fi k dog skemaerne klar og pakket, sådan at vores interviewere

kunne få dem med ud til landsbyerne.

Workshop

20 interviewere var indbudt til en 2½-dags workshop

i Kipili, hvor de blev undervist i, hvad denne undersøgelse

indbefattede. Selve spørgeskemaet, og hvordan

man udfylder det korrekt, blev gennemgået fra A til Z.

| 10-2012

Af Helene Kirkegaard Petersen tidl. volontør

Helene sammen med stakkevis af spørgeskemaer. Midt i

processen med at printe og pakke. Sophie har taget billedet

Der blev også undervist i, hvordan man spørger, så respondenten

fortæller sandheden. Vi talte om, hvilke

faldgrupper der kan være ved en undersøgelse. Det var

de ansatte i mobilklinikken, der stod for undervisningen

på workshoppen, guidet af Sophie og mig. Vi havde en

god workshop. De 20 interviewere havde i hvert fald efter

workshoppen et større begreb om, hvad en spørgeskemaundersøgelse

går ud på, end inden de kom.

Besøg i landsbyerne

To dage efter, at interviewerne var sendt af sted til

landsbyerne, tog vi ud for at observere dem i arbejdet

og indsamle skemaerne. Langt de fl este af interviewerne

havde gennemført alle deres interviews, inden vi

Undervisning på workshoppen Gruppearbejde på workshoppen

20 færdig pakkede kuverter med spørgeskemaer, 1 til hver

interviewer

kom. De var gået til arbejdet med liv og sjæl og havde

arbejdet overraskende hurtigt.

Ingen af interviewerne havde mødt modvilje fra hverken

kvinderne eller landsbyledelsernes side over gennemførelsen

af denne undersøgelse.

Hjemmearbejde

Vi fi k godt 500 spørgeskemaer i hus. HURRA! Nu ventede

nogle meget lange dage, hvor alle de indsamlede

data blev tastes ind på computeren. Man kan blive helt

skør af alle de muse-klik!

Da vi var landet i Danmark igen, begyndte vi at analysere

og refl ektere over resultaterne fra undersøgelsen.

Det mundede ud i en rapport med tal og observationer

over sundhedstilstanden i projektområdet.

Udvalgte resultater

15 % af de interviewede kvinder angav, at de har mere

end to timer til en sundhedsklinik. Og når vi sammenlig-

8 9

ner resultater fra de to landsbyer, der ikke har en klinik,

med de andre landsbyer, ser man en tendens til, at ikke

alle rejser den længere vej i tilfælde af sygdom for at

blive tilset af sundhedsuddannet personale.

I gennemsnit får hver kvinde fi re børn og mister ét.

Børnene dør hyppigst mellem en måned og et år efter

fødslen.

Godt 60 % af kvindernes sidstfødte blev ikke født på

en sundhedsklinik. Hver fjerde kvinde får en eller anden

form for fødselskomplikation.

Kun 30 % af de adspurgte kvinder renser deres vand

godt nok til, at det kan drikkes. 40 % af kvinderne oplyser,

at de renser vandet ved at fi ltrere det gennem et

stykke stof, der kun renser det for synligt skidt.

Flere end 90 % af kvinderne oplyser, at de bruger

myggenet til at forbygge malaria. 70 % nævner dog malaria

som ét af de tre største sundhedsproblemer i deres

husstand. Andre hyppigt nævnte sundhedsproblemer

skyldes dårlig hygiejne.

Afsluttende bemærkninger

Det har været rigtigt spændende og lærerigt, men også

en udfordring at være en del af dette vigtige arbejde. Vi

håber, at resultaterne vil være til hjælp i det fremtidige

arbejde i mobilklinikken. Forhåbentlig kan resultaterne

blive et værdifuldt værktøj i dialogen med landsbyerne

og de off entlige sundhedsmyndigheder ang. forbedring

af sundhedssituationen og -facilliterne i området.


Af Knud Erik Lykke

REGIONSPROJEKT 2009-2010:

LEJR- OG KURSUSCENTER I POGRADEC

Regionsprojektet Lejr- og Kursuscenter, som blev til i

et samarbejde med BDM, har nu nået sin afslutning.

Projektet har haft en længere tidsperiode end forventet

fra start, hvilket skyldes problemer med køb og sikring

af ejerskab til det stykke jord, der skulle bruges til byggeriet

af et Lejr- og Kursuscenter. Da købet endeligt var

på plads, er byggeriet af Centret gået rimeligt stærkt og

nu i det store og hele færdigt. Det er lokale arkitekter

og ingeniører, der har forestået opgaven, ligesom materialer

og arbejdskraft har været lokale, hvilket har givet

stor goodwill i byen.

Centret er opført i de bedste materialer, og håndværkerne

har opført bygningen efter de bedste håndværksmæssige

traditioner, så alt fremstår som et smukt byggeri.

Det er en fryd for øjet at se dette smukke byggeri

med bjergene i baggrunden.

Centrets placering

Centret er placeret på en naturskøn grund med udsigt til

bjerge, med få 100 m til Ohrid søen, der grænser op til

Makedonien med frugtbare marker. Det er en sand perle

i et område af Albanien, hvor temperaturen er tåleligt

om sommeren. Centret er placeret det helt rigtige sted i

et smukt naturskønt område og med fi ne bademuligheder

i Ohrid søen. Det vil være attraktivt for Den Lutherske

Brødrekirkes medlemmer, at både børn og voksne

kan få stort udbytte af et ophold her. Sommerlejre for

børnene og de unge har i fl ere år været afholdt på lejet

grund i Pogradec, men de kan fra nu af afholdes i eget

center.

| 10-2012

Tidl. regionsleder i Y’s Men International,

Region Danmark

Lejr- og Kursuscentret i Pogradec

Indvielsen

Den 30. september 2012 er en dag jeg har set frem til.

Den blev dagen, hvor Lejr- og Kursuscentret i Pogradec

blev indviet. En dejlig solskinssøndag oprandt, og

folk kom fra store dele af Albanien for at være med til

festen. Alle børneklubber var repræsenteret, ligesom

mange fra menigheden i Tirana var til stede. Festen blev

indledt med bibellæsning, både på albansk og på dansk,

og der blev sunget fl ere sange og salmer.

Endelig fi k jeg mulighed for at holde tale og lykønske og

overrække Centret til Den Albanske Lutherske Brødrekirke.

En stor begivenhed for mig at kunne overrække

Centret til Kirken, men også at regionsprojektet 2009-

2010 hermed var afsluttet.

Båndet klippes over

Som det sig hør og bør, blev der klippet et bånd over af

Kirkens leder Vjollca Mazi, lederen af ungdomsafdelingen

Dena Grillo og undertegnede, så indvielsen dermed

var offi cielt og Centret overdraget til Kirken.

Herefter fulgte takketaler af Vjollca og Dena for Centret

til Y’s Men International Region Danmark for pengene

til opførelsen af det smukke center, som vil blive

brugt fl ittigt og er en kærkommen gave til Kirken, som

dermed har endnu et aktiv til både børn og voksne, som

kan bruges i deres bestræbelser for at udbrede Det Glade

Budskab og kristentroen til endnu fl ere mennesker,

specielt til børn og unge, som er Kirkens fremtid. Der vil

også være mulighed for, at udleje Centret til andre organisationer

til kursusaktiviteter. På den måde kan Kirken

tjene penge til vedligeholdelse af bygningen.

Hilsner, gaver og buff et

Flere indbudte gæster fra andre Kirkesamfund i området

ønskede tillykke med modtagelsen af dette unikke

byggeri, og ønskede Guds velsignelse over stedet og

det arbejde, der kan udføres herfra. Traditionen tro blev

der herefter udvekslet gaver. Jeg havde medbragt et

dannebrogsfl ag og mit banner til ophængning i Centret,

så man til stadighed kan blive mindet om, hvorfra midlerne

til stedet er kommet fra.

10 11

Indvielse af lejr- og kursuscentret i Pogradec

Festen sluttede med buff et og snakken gik livligt, og

mange ønskede at takke undertegnede og ikke mindst

Y’s Men International Region Danmark og danske Y’s

Men for den fi ne gave, man har fået. Alle var stolte over,

at være en del af Den Lutherske Brødrekirke i Albanien,

som kan fremvise et så unikt Lejr- og Kursuscenter.

En dejlig dag for os fi re personer fra Danmark og alle

tilrejsende var slut, og vi kunne alle rejse hver til sit i

forvisningen om, at endnu et Regionsprojekt er afsluttet

med succes.

I samarbejde med BDMs generalsekretær, Erik Baun

havde jeg udarbejdet et overdragelsesdokument, således

at Centret offi cielt er overdraget til Den Lutherske

Brødrekirke i Albanien. Y’s Men International Region

Danmark har hermed ikke fl ere forpligtelser for det afsluttede

Regionsprojekt 2009-2010.

Tak

Tak til alle danske Y’s Men’s Clubber og alle Y’s Men for

det fl otte økonomiske resultat, der i alt inkl. tilskud fra

LEGO Fonden blev på ca. 1,5 mio. kr.

Og til slut en stor tak til BDM for et godt samarbejde i

hele projektets forløb. ■


| 10-2012

Af Knud Elmo Knudsen Missionær, Sumbawanga

ET NYT PROJEKT BLIVER TIL

Sejlturen blev på 1.260 km i åben jolle (svarende til

Esbjerg - Newcastle t/r) for at starte projekt ’børnehjem

for forældreløse’ i Uvira, der ligger i Congo ved

Tanganyikasøens nordvestlige hjørne. Jeg valgte at

bruge båd frem for bil for at spare tid og regnede med

en dag frem, to deroppe og en tilbage. Det kom næsten

til at holde stik.

Næsten efter planen

Nemes og jeg tog fra Kipili kl. 5 morgen i en 15 fods

aluminiumsjolle lastet med 900 l. benzin og en 13 års

pige, som skulle hjem til familien. Først skråt over søen

til Moba for at hente pastor Lubambo, som skulle være

med til at rådgive vore venner i Uvira. Jeg havde regnet

med at få stemplet visum hos immigrationen her, men

de lod os sejle videre med den besked, at det skulle ordnes

i Uvira.

12 13

Derfor hoppede Lubambo bare på båden, hvorefter vi

fortsatte turen op langs kysten. Vejret var fint og søen

rolig, så vi var ret sikre på, at det hele nok skulle gå efter

planen. Da mørket faldt på, var vi næsten fremme,

troede vi. Desværre havde jeg ikke koordinaterne for

Uvira på min GPS, så det var meget på slump. Vi løb

ind i en stime fiskerbåde med deres blændende lanterner

og måtte gå tættere på kystlinjen for at holde

landkending, hvilket forledte os til at følge bjergkammen

på en halvø, så vi kom hele fjorden rundt og satte

næsten 100 km til. Vi fik efterfølgende at vide, at det

område, vi havde passeret den nat, ofte var udsat for

pirat overfald. Værre var, at vi stødte på en sandbanke,

og begge holdere til påhængsmotoren brækkede

af. Den hang nu kun på ca. 1 mm og efter at have surret

den godt fast, kunne vi fortsætte med nedsat fart,

indtil vi nåede Uvira.


Det troede vi i hvert fald, da vi lagde til ved en færge og

bandt tovet til dens sidefender. Telefonisk havde vi været

i kontakt med pastor Meja i Uvira, som sagde, at alt

var lukket ned, og at vi bare skulle gøre sådan og sove på

båden til det blev morgen. Det var trangt med sovepladser

til fi re personer, så jeg lagde mig oppe på benzintromlerne

i noget der mindede om en fosterstilling. Da

jeg vågnede efter fem timers mere eller mindre søvn,

følte jeg mig lidt à la »prinsessen på ærten«. Vi fandt

ud af, at vi kun var nået til Baraka og stadig manglede 80

km til Uvira, så vi sejlede med det samme og nåede frem

ved omkring kl. 9.

Ikke som i Moba

Jeg har før fortalt om mine første besøg i Moba og det

problematiske i at omgås embedsmænd. I Moba er det

ikke længere et problem, og vi kender hinanden, men

| 10-2012

her startede alt forfra, og vi brugte resten af dagen på

at gå fra Herodes til Pilatus, før tingene var nogenlunde

på plads. Alle steder blev vi venligt modtaget og hilst

velkommen, men alle steder fandt de rod i vore papirer,

og det skulle ordnes mod betaling af gebyrer. Da vi var

kommet hele møllen igennem, var det midt på eftermiddagen,

og vi fi k skriftlig tilladelse til at sejle hen til det

sted, hvor kirken har sit kontor.

Hjælp efter tre timer

I mellemtiden var det blevet hårdt bølgevejr og godt

500 m fra havnen, røg motoren af og hang i sikkerhedsrebet.

Vi fi k kastet anker og hevet motoren om bord.

Efter en god times venten kom der en ordentlig tordenbyge,

som varede det meste af en time. Jeg sad og øste

vand hele tiden. Efter tre timers venten kom endelig

en båd til undsætning. Og vi blev i mørket slæbt hen til

den ende af byen, hvor kirken befandt sig. Båden blev

tømt for indhold, trukket på land og igen lastet med sine

dunke og tromler, hvorefter der blev sat en vagt på, og

vi andre kunne gå op til kontoret, hvor vi blev modtaget

af en delegation af kirkens folk. For første gang i to dage

fi k vi en gang rigtig mad; vi havde indtil nu klaret os med

franskbrød og vand. Efter at have snakket og planlagt

morgendagens program var det blevet sengetid, og vi

blev ført hen til et hotel, hvor vi kunne hvile ud.

Fremme ved målet

Næste morgen kl. 7 skulle vi starte med morgenmad på

kontoret - dvs. den blev halv ti, inden den var klar. Herefter

kørte vi i bil hen for at snakke med de maritime

myndigheder. Efter megen snak frem og tilbage enedes

vi om en bøde for manglende papirer, og vi kunne fortsætte

ud til det stykke jord, kirken havde fået stillet til

14 15

rådighed for projektet. Det viste sig ikke at være regeringen,

men en landsbyformand, hvis far havde været

høvding over området, som gav et stort stykke jord på

ca. seks tdr. land, hvor børnehjemmet, og hvad der ellers

måtte komme, kan opføres. Vi mødtes med dem, og

alle kontrakter var lavet og klar til at blive sendt til myndighederne

i Kinshasa.

Efter forevisning af området, som er kuperet terræn,

men frugtbart og med et kildevæld, fotograferede jeg

det hele og godkendte det som værende godt til formålet.

Der er mange muligheder for dyrkning af afgrøder

og frugttræer. Stedet vil på sigt kunne blive selvbærende.

Senere fi k jeg højtideligt overrakt en gave, en hane,

hvorefter vi tog afsked.

Turen fortsatte hen til en af de husmenigheder, som

tager sig af nogle af områdets mange forældreløse

børn. Her holdt jeg en kort andagt, og børnene over-


akte mig en buket blomster og seks æg som gave fra

dem. Efter korsang fra børnene og fotografering kørte

vi tilbage til kontoret, hvor der var arrangeret middag

sammen med alle kirkens ledere. Her fi k jeg lejlighed

til at tale over dagens løsensord, som drejede sig om

enighed og kærlighed til Gud og hinanden - alt sammen

noget, som er nødvendigt for at kunne få et sådant projekt

på benene. Samarbejde og villighed til også at give

afkald for at kunne koncentrere sig om det væsentlige,

man har besluttet sammen.

En ære at være med

For mig var det et positivt møde med en kirke, der både

har vist vilje til at gøre noget og evner til at føre det

ud i livet, som andre kun snakker om. De har allerede

over 300 forældreløse børn fordelt på fl ere menigheder

rundt om i provinsen og mange af dem, jeg snakkede

| 10-2012

med ind i mellem, viste gode kompetencer med henblik

på det forestående arbejde. Det er en ære for mig at

være med til at hjælpe sådanne mennesker på vej.

På søen igen

Efter endnu en nat i en for blød seng var vi klar til at

tage afsked tidligt næste morgen. Men papirerne med

tilladelse til at tage af sted var (som sædvanligt) endnu

ikke kommet fra hovedkontoret, så den blev halv elleve,

inden vi kom derfra. Motoren var i mellemtiden blevet

boltet fast så det gik bare derudad den første time, indtil

bølgerne begyndte at gøre livet surt for os. Sprøjtene

gjorde os drivvåde, og regnbyger sørgede for yderligere

afkøling de følgende fem timer. Da solen endelig brød

frem, hammerfrøs vi og skyndte os at tage overtøjet af,

så det kunne tørre i fartvinden. Det viste sig på trods

af Magellans garantier, at min GPS ikke kunne holde til

den omgang vand, den havde fået, så nu var vi lige så

dårligt stillet som på vejen op. De planer, jeg havde lagt

for hjemturen, måtte ændres til igen at følge bjergenes

konturer. Vi prøvede at skyde lidt genvej ved at tage den

klare stjernehimmel til hjælp, og jeg forklarede Nemes,

hvilken stjerne han skulle styre efter, så det afkortede

ruten lidt. Alligevel blev det midnat, før vi nåede Moba,

hvorfor vi måtte kaste anker og overnatte i båden endnu

en gang. Det tillades ikke at gå i land efter mørkets

frembrud.

Ting tager tid

Om morgenen gik vi så i land, fi k afl everet dokumenterne

til de forskellige instanser og fi k lov til at tage hen

til Lubambos hus, hvor vi fi k os et bad og morgenmad.

Igen kom tingene til at trække ud både det ene og andet

sted, hvorfor bølgerne allerede stod højt, da vi plaskvåde

fi k os hevet om bord i båden for at krydse søen.

Hvad vi kunne have gjort på tre timer tog os nu 4½, og

det meste af vejen var der bump, som fi k det til at jage

gennem ryggen helt op i hovedet. Det mindede lidt om

den bil, vi lejede i Uvira for at komme ud til jordstykket.

- Der var ikke én af støddæmperne som virkede, og hver

gang vi passerede en stor sten eller et hul røg fjedrene

helt i bund.

Jo mere Congos bjerge blev hyllet i dis, jo mere håbede

jeg, at GPS’en, som jeg havde lagt til tørre i solen, ville

virke. Normalt vil vi sejle i en dis, hvor vi ikke vil have

landkending en times tid, og vi vil være helt overladt

til Nemes’s instinkter. Solen stod i zenit og kunne ikke

hjælpe os. Bølgerne ude midt på søen skiftede pludseligt

og gik modsat hinanden, som om søen havde fået

midterskilning. Lige som bjergenes silhuetter i Congo

forsvandt bag os, tonede Tanzanias bjerge frem, og vi

kunne styre hjem.

Stadig fortrøstningsfuld

Det blev en anstrengende og anderledes tur end ventet,

og somme tider følte jeg, at jeg nok er ved at blive for

gammel til den slags, men den glæde, det er at kunne

kommunikere med ens brødre og søstre ansigt til ansigt,

gør, at udfordringen tages op en anden gang uden de

store betænkeligheder. Når Gud er for os, hvad kan da

være imod os? ■

16 17

DET NYE PROJEKT

Området til projektet er klar, og pengene til at bygge

et børnehjem til 50 særligt traumatiserede forældreløse

børn er givet af en privat fond. Siden missionær

Knud Elmo Knudsen skrev sin artikel om »Et nyt projekt

bliver til« har en virksomhed givet tilsagn om at give

penge til opførsel af en Primary School (grundskole) til

ca. 300 børn og til en sundhedsklinik. Den virksomhed

har også givet børnehjemmet, Peters House og en håndværkerskole

i Sumbawanga samt betalt 50 % af udgifterne

til bygning af Kipili Bådmissions nye båd.

Der er god plads til de tre nævnte bygninger på det

område på ca. 6 tdr. land, som Brødrekirken i Congo har

fået stillet til rådighed lidt udenfor Uvira. Stedet vil blive

et godt sted for såvel børnehjems- som skolebørn, og

det vil blive et vigtigt center for Brødrekirken i Uvira, ja

for Brødrekirkens menigheder i provinsen Kivu Sud.

Der mangler endnu noget

De forskellige bygninger kan bygges for de penge, som

fonden og virksomheden har givet. Når bygningerne i

løbet af 2013 står færdige, bliver der brug for yderligere

donationer, sådan at børnehjem, skole og sundhedsklinik

kan få inventar og udstyr, men det har BDM nævnt

for såvel fonden som virksomheden og mødt forståelse

for.

Første vigtige skridt

Det er planen, at missionær Daniel Bøytler fra Sumbawanga

har ansvaret for byggeriet, og at han i længere

perioder skal bo i Uvira.

BDM håber meget, at en virksomhed eller fond vil betale

for et mindre hus på området. Daniel Bøytler skal

bygge det hus og siden bo i det under byggeprocessen,

men huset skal, når de forskellige bygninger er klar til

brug, overtages af lederen af børnehjemmet. ■


BESTYRELSEN

Jørgen Bøytler, (PhD)

F. 13/5 1957

Fhv. missionær i Sikonge og Kipili

Præst i Brødremenigheden 1997

Missionssekretær i BDM 2002

General- og missionssekretær 2003-

2007

Medlem af BDMs bestyrelse 2007

Formand 2010

BDMs forretningsudvalg

Kirsten Troelsen

F. 8/8 1951

Diakon, plejehjemsassistent

Fhv. missionær i Tabora og Sikonge

Medlem af BDMs bestyrelse 2007

Næstformand 2012

BDMs forretningsudvalg

Christian Aagaard

F. 30/5 1949

Business Controller

Medlem af BDMs bestyrelse 2011

Kasserer 2012

BDMs forretningsudvalg

SEKRETARIATET

Erik Baun

F. 2/5 1948

Cand. teol., pastor 1980

Missionssekretær i BDM 1980

Fhv. generalsekr. Bibellæser-Ringen

1992

Medlem af BDMs bestyrelse 2006

Formand for foreningen Sennepskornet

2007

General- og Missionssekretær 2007

| 10-2012

Hans Peter Kristensen

F. 25/7 1956

Adm. Direktør for Hvide Sande Skibs- og

Baadebyggeri

Medlem af BDMs bestyrelse 2007

Jytte Schmidt

F. 9/4 1952

Uddannet bankassistent

Medlem af BDMs bestyrelse 2010

Majken Petersen

F. 26/5 1983

Stud. med.

Volontør i Kipili 2004

Medlem af BDMs bestyrelse 2011

Bjarne Gertz Olsen

F. 1/1 1952

Konsulent for kirke og mission (DFS)

Medlem af BDMs bestyrelse 2012

Betina Fredensborg Hoff mann

F. 27/5 1974

Cand. mag.

Projekt- og infosekretær 2011

Inge Marie Essendrop Eckhardt

F. 27/8 1965

Kontorassistent i BDM 2000

Bogholder 2003

Økonomi-ansvarlig 2012

MISSIONÆRER

Lisbeth Andersen

F. 5/4 1944

Steen Møllgaard

Andersen

F. 3/11 1952

Sygeplejerske/læge ved

Sikonge Hospital og

Leprosarium 2002

Knud Elmo Knudsen

F. 3/8 1950

Lærer

Udsendt til Kipili bådmission

1999

Daniel Bøytler

F. 4/10 1985

Tømrer

Udsendt til byggeopgaver

2012

Susanne Lauridsen

F. 18/11 1975

Pædagog

Just Lauridsen

F. 6/6 1976

Aut. VVS og kloakmester

Børn: Thea, Esther og Anna

Udsendt til Kigoma 2008

- 2012

UNGDOMSMEDARBEJDER

Agnete Aagaard

F. 18/6 1987

Diakonelev 2012

Ansat på deltid 2011

18 19

VOLONTØRER

Birthe Bruun

F. 13/10 1936

Kaj Bruun

F. 11/5 1934

Fhv. missionærer i Kigoma

Seniorvolontører 2002

Tanzania og Burundi

Merethe Ingemann Holm Hansen

F. 9/3 1992

Troldhede

Kigoma 2011-12

Mette Hosbond Jensen

F. 19/2 1992

Aulum

Kigoma 2011-12

Anders Dynes Kristensen

F. 12/6 1991

Kibæk

Kigoma 2012

Jonas Thusholt Hansen

F. 27/2 1993

Sørvad

Kigoma 2012

Morten Schriver Stokholm

F. 16/12 1992

Sørvad

Kigoma 2012

Anna Kappel Hansen

F. 10/12 1988

København

Kipili 2012

Anne Bach

F. 6/10 1992

Odense

Kipili 2012


VOLONTØRER

Anne Miriam Bøytler

F. 11/5 1993

Christiansfeld

Kipili 2012

Lea Nissen

F. 27/5 1993

Tønder

Kipili 2012

TALERLISTE:

Følgende ansatte og frivillige medarbejdere står til rådighed

for møder i sognehuse, menighedshuse, missionshuse

eller ved ungdomsmøder:

Generalsekretær, pastor Erik Baun, Børkop, 2043 3233

Emner: Mission i Albanien, Burundi, Congo og Tanzania

Projekt- og infosekretær Betina Fredensborg Hoff mann,

Kolding, 2262 7511

Emne: Mission i Tanzania

Ungdomsmedarbejder Agnete Aagaard, Århus,

6168 1691

Emne: Volontørarbejde i Tanzania

Formand for BDMs bestyrelse, pastor Jørgen Bøytler,

Christiansfeld, 7456 1420

Emner: Mission i Albanien, Burundi, Congo og Tanzania

| 10-2012

Sara Brixen

F. 14/10 1993

Løsning

Kipili 2012

Johanne Damm

F. 5/5 1992

Rødovre

Sumbawanga 2012

Hanna Sophia

Hoogeveen

F. 19/9 1992

Rødding

Sumbawanga 2012

Sigurd Larsen

F. 10/1 1991

Sommersted

Sumbawanga 2012

Fhv. missionær Ingrid Markussen, Christiansfeld, 6171

9825

Emne: Mission i Tanzania

Fhv. missionærer Kirsten Troelsen (medlem af BDMs

bestyrelse) og Bent Tage Nielsen, Gårslev, 7586 1160

Emne: Mission i Tanzania

Fhv. missionærer og aktive seniorvolontører, Birthe og

Kaj Bruun, Tarm, 7534 1409

Emne: Mission i Burundi

Fhv. missionær Helene Göbel, Videbæk, 9717 5888

Emne: Mission blandt kvinder i Tanzania og Congo

Af Helene Kirkegaard Petersen stud.med. tidl. volontør

GUD GAV DIG ET KALD, OG DU

SPISTE HAM AF MED ET HALVT ÅR...

Fredag den 7. september havde vi i VUB (Volontør

Unge i BDM) besøg af Lotte Carlsen fra DEM, som

holdt et udfordrende oplæg om, hvor langt vi vil gå for

evangeliets udbredelse. Jeg tror ikke, der var nogen, der

gik upåvirket fra mødet. Jeg vil prøve at gengive noget

af det, der blev sagt, og komme med nogle af mine refl

eksioner. - Den aften satte nogle tanker i gang hos mig!

I Matt. 16, 24 siger Jesus, at hvis vi vil følge ham, skal

vi fornægte os selv og tage vores kors op. Der er ingen

lunken mellemvej hos Jesus, han kræver det hele af os,

vi skal give alt til ham. Jesus gav alt! Gud valgte at sætte

alt på et bræt og ofre alt!

Hvad betyder det for mig?

Vi blev udfordret til at tænke over, hvad det, at vi har været

ude som volontører for et missionsselskab og snust

til international mission, skal betyde for resten af vores

liv. Hvad skal mødet med mennesker, der har så meget

mindre end os betyde? Hvad skal synet af barfodede,

beskidte børn i iturevet tøj betyde? Hvad skal opholdet

på en Health Clinic, hvor resurserne er så knappe, at der

f.eks. ingen handsker er, betyde? Hvad skal konfrontationen

med gadebørn eller tiggere betyde? Og hvad skal

fællesskab med kristne brødre og søstre i et fjernt land

betyde for, hvordan jeg bruger resten af mit liv og ikke

mindst mine penge?

Når først, så …

Jeg blev opmærksom på, at jeg ofte tænker, at mit liv og

min gerning begynder, når jeg ikke er studerende mere.

20 21

Når jeg kommer på den anden side af denne yderst rare

pseudotilværelse, skal jeg til at tage ansvar og fi nde

ud af, hvordan jeg udfylder min plads i Guds plan, jeg

skal lige blive stor nok! Men Jesus accepterer ikke pseudotilværelser.

Han kalder mig, fra den dag jeg vælger

at følge ham, til at være sammen med ham og arbejde

for udbredelsen af evangeliet blandt dem, jeg er sat i

blandt og med de midler, jeg har til rådighed på nuværende

tidspunkt. Jeg står midt i mit liv.

Resten af mit liv

Det var en gave og en stor velsignelse, at jeg fi k mulighed

for at stifte bekendtskab med international mission,

men skal det bare være et kryds i bogen, et been-theredone-that?

Eller var det starten på resten af mit liv?

Jeg vil bede om, at Gud må lede mig på vej, at han må

vise mig en del af hans plan. Jeg beder om mod til at

gå på hans veje og villighed til at virke. Men har alle vi,

som på en eller anden måde er involveret i mission, ikke

vores på det rene? Eller er det netop os, der skal turde

udnytte og handle på det kim, der er blevet lagt i os,

fordi vi har fået muligheden for på en eller anden måde

at være involveret i mission? ■


Af Anna Kappel Hansen Volontør

MOBILKLINIKKEN

Nogle af mine kollegaer på mobilklinikbåden i gang med

at evaluere dagens møder.

Her kan man se dagar ligge på stranden og tørre. Byerne

lugtede ofte meget af fi sk, og da vi sov i telte på stranden

var der også en rigtig kraftig lugt af fi sk, når vi gik i seng

og stod op.

| 10-2012

Mobilklinikbåden ligger ude i bugten, og forgrunden er et

par børn på vej ned for at vaske op.

Børn her bliver helt vanvittige, når man tager billeder.

Jeg plejer ikke at tage særligt mange, men her blev jeg

opfordret til at tage et billede på den Primary School, som

vi holdt møde på. Da de så blitzen, gik de helt amok!

Der er virkelig beskidt ude i landsbyerne. En af mobilklinikkens

opgaver er at opfordre og undervise folk i vigtigheden

af at have et hul til aff ald, hvor det kan brændes af, sådan at

det ikke bare bliver vasket ud i søen, når regntiden kommer.

Det er vigtigt med aff aldshuller og ordentlige toiletter,

for folk bruger vandet fra søen til alt: dvs. bad, tøjvask,

opvask og drikkevand. Det ser smukt ud, men som folk her

siger, så er søen også farlig, når det blæser. De bliver syge

af vandet, og der kan være krokodiller.

Et af de kæmpe mangotræer vi holdt møde under.

Et andet sted vi holdt møde under mangotræer. Disse var

plantet som en allé af nogle katolske missionærer i Kala for

110 år siden. Alléen førte op til et kloster. Rødderne var dog

nu vokset ind over hinanden, så man ikke længere kunne

bruge det som vej.

22 23

Mobilklinikteamets workshop på stranden i Kirando, hvor

de gennemgik det nye spørgeskema, og jeg mødte et par

repræsentanter fra hver af de landsbyer, vi skal besøge.

Det er de telte, som vi sover i. I baggrunden ses nogle af

de mange besøgende, vi havde i løbet af dagen. Der var

aldrig rigtigt ro.

De små fi sk - dagar, som de/vi spiser.


EN NY BEVILLING

BDM - Brødremenighedens Danske Mission får 8.4

mill. kr. fra Danida til at hjælpe godt 220.000 landsbybeboere

i Tanzania og Congo.

BDM har i samarbejde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

(DMR-U) fået pengene til landsbybaseret

sundhedsarbejde ved Tanganyikasøen.

De første uger af 2012 var præget af hektisk aktivitet

på DMR-U og BDM med udarbejdelse af en ansøgning

til Danida om støtte til en fase to af mobilklinikprojektet

i Kipili, som skulle slutte sidst på året. Ansøgningen

blev afl everet d. 31. januar, og afgørelsen blev truff et i

Udenrigsministeriet først i september. Glæden og forløsningen

var stor, da meddelelsen kom fra Udenrigsministeriet.

Fase 1

Projektet har fra 2005 til 2012 haft en fase 1 med en

bevilling på godt kr. 5.7 mio. Fase 1 omfattede 34 landsbyer

ved søen i Tanzania. Der er etableret god kontakt

til landsbyledelserne og oprettet sundhedskomiteer i

landsbyerne, to frivillige arbejder med sundhed i hver

landsby, vandkilder er sikret i landsbyerne bl.a. med 39

brønde, som landsbybeboerne selv har gravet. Projektet

har betalt materialerne til at sikre brøndene. Ca. 1.200

latriner er etableret i landsbyerne og ved skoler, hvor

eleverne er blevet undervist i betydningen af håndvask

og brug af toiletterne. Det har medført et fald i tilfælde

med diaré og epidemier.

Hver landsby modtager regelmæssige besøg, hvor

der vaccineres og undervises i sygdomsforebyggelse.

Kvinderne har modtaget undervisning omkring familieplanlægning,

graviditet, fødsel og små børn. Der er

| 10-2012

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

vist fi lm om sygdomsforebyggelse og HIV/AIDS på alle

skoler og i landsbyerne.

Projektets mål har også været at søge at styrke samarbejdet

og dialogen mellem landsbybeboerne, off entlige

sundhedsfaciliteter, lokale ledere og myndigheder

med henblik på, at lokalsamfundene på sigt selv kan

varetage koordineringen af sundhedsarbejdet, fremme

holdningsændringer i lokalsamfundet samt blive i

stand til at hævde deres rettigheder overfor sundhedsmyndigheder

og dokumentere behovet for bedre sundhedsydelser

og øget resurser til området. Dette arbejde

vil blive fortsat og styrket i fase 2 i Tanzania.

I 2010 og 2011 blev der uddelt ca. 45.000 moskitonet

i landsbyerne. Antal af registrerede malaria-tilfælde

i området er faldet betragteligt. Antallet af dødsfald

blandt især mindre børn på grund af malaria er faldet

markant.

Evaluering

Ved en evaluering i september 2012 fremhævede folk

fra sundhedskomiteerne især betydningen af mobilprojektets

undervisning af kvinderne i landsbyerne om

graviditet og fødsel. Det har medført, at mange gravide

går til kontrol og en del af dem føder på de lokale sundhedsklinikker.

Resultatet er, at færre kvinder og børn

dør i forbindelse med fødsel.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i 10 landsbyer

blev vist på power point, og sundhedsfolkene fra

de forskellige landsbyer sammenlignede resultaterne.

Der var en god dialog mellem folkene fra de landsbyer,

der udviste nogle gode resultater, og dem fra landsbyer,

hvor det går knap så godt. De mange seminarer,

som mobilprojektet har haft for forskellige grupper fra

landsbyerne, har gjort sådanne frugtbare og udviklende

samtaler mulige, og det har indfl ydelse på den samlede

indsats for at bedre sundhedstilstanden i landsbyerne.

Fase 2

Projektets formål er i fase 2 at fortsætte udviklingen

af sundhedsarbejdet og dermed forbedre sundhedstilstanden

hos beboerne i 34 landsbyer ved Tanganyikasøen

i Tanzania og 14 landsbyer i Congo gennem undervisning,

vaccinationer, forbedrede sanitære forhold og

adgang til rent vand. Gennem undervisning og samarbejde

med landsbyledelserne vil projektet mobilisere

landsbybeboerne til at tage ansvar for egen sundhed.

Gennem projektet bedres sundhedstilstanden, færre

børn under fem år dør, landsbybeboernes livskvalitet

bliver bedre.

Mobilklinikteamet

Det lokale tanzanianske projektteam på fem, der alle

har en sundhedsfaglig uddannelse, ledes af koordinator

for projektet, Respice Mbalu. Teamet er blevet etableret

og trænet i projektets første fase under ledelse af en

udsendt koordinator fra Brødrekirken i Holland. Teamet

har kontor i Kipili, hvorfra alle landsbybesøg med projektets

både udgår. Teamet holder jævnligt kurser i

Kipili for landsbyernes sundhedskomiteer, sundhedsarbejdere

og lokale jordemødre. Der er også kurser for

folk, der lærer at etablere latriner og brønde i landsbyerne.

Teamet skal i projektets anden fase videreudvikle

sundhedsarbejdet i landsbyerne i Tanzania gennem

styrkelse af sundhedskomiteerne og oprettelse af

vandkomiteer, der skal sørge for, at brønde og tilhørende

pumper fungerer.

24 25

Teamet vil i fase 2 udnytte dets erfaringer fra Tanzania,

når projektet udvides til også at omfatte 14 landsbyer

i Congo.

På sigt skal der udvikles et congolesisk team, der skal

overtage ansvaret for det forebyggende sundhedsarbejde.

Det er vigtigt for projektets mulighed for succes,

at det bliver godt forankret lokalt og har lokale medarbejdere.

Congo

Forholdene i Congo er på alle områder vanskelige, og

sundhedstilstanden hos befolkningen er dårlig. En væsentlig

årsag til det er vandbårne sygdomme, og derfor

vil der i Congo fra begyndelsen af projektperioden blive

sat fokus på at sikre rent vand til landsbybeboerne.

Det er målet, at ca. 15.000 husstande skal modtage Family

Life Straw - et enkelt fi ltrerings- og rensesystem -

og fået demonstreret korrekt brug samtidig med, at der

arbejdes målrettet på at sikre naturlige vandkilder og

etablering af brønde.

Glæde og forventning

BDM glæder sig sammen med DMR-U over, at Danida

med sin bevilling har gjort det muligt at fortsætte og

videreudvikle det vigtige hjælpearbejde til gavn og stor

hjælp for beboerne ved Tanganyikasøen i Tanzania og

Congo.

BDMs forventning til arbejdet i Congo er, at man relativt

hurtigt kan nå frem til en bedring af befolkningens

sundhedstilstand, fordi projektteamet kan bruge deres

erfaringer og ved, hvordan man mobiliserer landsbyledelser

og -beboerne til at tage ansvar for egen sundhed.


Af Steen Møllgaard Andersen missionær Sikonge

EN SAND »JULEHISTORIE«

Missionærhuset i Sikonge er solidt kram, bygget af

de første tyske Brødremenigheds-missionærer for

omkring hundrede år siden. Tykke mure af kampesten

med mørtel imellem, og store rum med 4,25 meter til

loftet - der skal et langt skaft på støvekosten til at rage

spindelvævene ned. En bred overdækket veranda hele

vejen rundt sørger for, at solens stråler aldrig falder direkte

ind i rummene.

I soveværelset er der et meget stort indbygget pengeskab

af træ. Det er indfældet i det, der engang var

en ydermur, men senere er der føjet et badeværelse

til bagved. I træpengeskabet opbevares ud over penge

forskellige ting af særlig værdi. Huset største skat har

jeg dog - af gode grunde - ikke proppet derind!

Se lige her

Historien begynder for et par måneder siden, da Lisbeth

en dag kaldte mig ind til soveværelset, hvor jeg »lige

skulle se her«. Af tonefaldet kunne jeg nok høre, at det

- denne gang - ikke var noget, jeg selv havde gjort mig

skyldig i, så jeg antog, at det igen var noget, en af kattene

havde lagt, og som nu skulle fjernes.

Ja, faktisk begynder historien et par uger inden. Vi

var begyndt at undre os over, at der pludselig lugtede

støvet, hver gang vi lukkede pengeskabet op. Læderetuiet

til vores gamle store fotografi apparat (fra 1982)

så muggent ud, så Lisbeth hængte det ud på tørresnoren

i nogle dage. Men det hjalp ikke rigtigt.

Så tog hun fat på en grundig undersøgelse, og da hun

kom til bunds i pengeskabet var hun også kommet til

bunds i sagen: Et termitangreb, og det endda et større

et. (Man kunne måske have ventet, at det i et missionspengeskab

skulle være de mere bibelske møl og rust,

der havde fortæret indholdet, men sådan var det altså

ikke).

| 10-2012

Ubudne gæster

Termitter - eller hvide myrer - er udbredt og frygtet for

de ødelæggelser, de kan afstedkomme. De fl este slags

træ guff er de i sig; men ikke den meget hårde slags, der

er anvendt her i huset - ellers havde der næppe heller

været meget hus tilbage.

Cement må de også give op over for; men den mørtel

der blev brugt her den gang for hundrede år siden

er ikke noget problem. Tværtimod. Så en gang imellem,

med et år eller tos mellemrum, viser der sig pludselig

et lille bitte hul i en væg, snart efter ledsaget af store

klumper og striber af gennemtygget brunt materiale på

den ellers pæne hvide væg.

At hullet ikke er meget større end en blyantsspids

skal man ikke lade sig hverken narre eller trøste af. Man

må i gang med at lede efter boet, og håndværkeren får

hurtigt fremtryllet et to eller tre meter langt, dybt hul,

der slynger sig hen over væggen mellem de store sten

(samt store mængder støv, der lægger sig på gardiner,

møbler, vindueskarme, bøger, ja - kort sagt: over alt!). Er

han heldig, fi nder han dronningen, en kæmpestor bleg

fed tingest. Ellers beslutter vi os til sidst for, at nok er

nok, kommer store mængder fl ydende sort gift ind i

væggen, og lukker med cement og til slut et nyt lag kalk.

Det siges at et sådant bo sagtens kan være 20 - 30 år eller

endnu ældre.

Ædegilde af format

Tilbage til pengeskabet: Dyrene havde spist sig gennem

adskillige sager på nederste hylde, især mapper med kvitteringer

og regnskabsbog for spedalskheds-penge og bil.

Til alt held var de endnu ikke nået op til den øverste bog

og den øverste mappe, med de nyeste bilag og regnskaber.

De var heller ikke kravlet op på øverste hylde, hvor der er

forskellige vigtige papirer og de fl este af pengene.

Jeg er dog glad for at kunne berolige læserne med, at

missionens penge i den såkaldte Missionary Account

ikke havde været i fare. Vi har nemlig en meget usædvanlig

- ja vel ganske unik - missionspengekasse: En

fl ot dekoreret, sort metalkasse med hængslet låg, som

ifølge inskriptionen en gang har rummet en Glenfi ddich

Single Malt Scotch Whisky. Jeg må skynde mig at tilføje,

at kassen overtog jeg fra min forgænger i embedet - og

han vil formentlig sige det samme! Måske er der blandt

bladets læsere nogen, der kender den sikkert interessante

forhistorie?

Cigarkasser

Men ellers er der jo en sand rigdom af forskellige »cigarkasser«

med de mange små og større beløb, man

som missionær snart ser sig som administrator af:

Pengene til Søndagsskolearbejdet. Pengene fra bogsalget.

Bloktilskuddet til Leprosariet. Pengene til mad

til de fattigste af de gamle handicappede spedalske i

Kanoge og Usega. Pengene til Børnehaven i Kidugalo

(den er for resten den ældste børnehave i Tanzania).

Den årlige gave fra Sundhedspersonalets Missionsforbund.

Pengene til skoleudgifter for børnene i Kanoge.

Og fl ere andre »kasser«.

Nederste hylde

Vi har fl ere gange haft termitangreb i reolerne (især de

indbyggede) i stue og kontor, hvor det er gået ud over

bøger og papæsker. Men altid kun den nederste hylde,

hvilket passer med, at termitterne ikke kravler op. Jeg

26 27

var først overrasket over, at de overhovedet var kommet

op i pengeskabet. Men de må have været i muren

og kommet op gennem det halve dusin bittesmå huller,

Lisbeth fandt i skabets bund. Måske har der været bittesmå

knaster eller andre svagheder, som de har kunnet

gnave sig igennem.

De kunne vel lige så godt været kommet ind gennem

siden, direkte til den øverste hylde. Pyh, jeg kan da blive

helt svedt ved tanken om, hvad der ville være sket, hvis

de var gået i gang med for eksempel bilens registreringsattest,

vores opholdstilladelse, min registrering

som læge i Tanzania, papirerne der skal bruges til fornyelse

af kørekortet hvert tredje år, for slet ikke at tale

om vores pas! Endeløse mængder af bureaukratisk bøvl.

Løsningen bliver vel, at vi bliver givet endnu en kasse

ganske som den ovenfor omtale sorte, blot skal den

være så stor at den kan rumme A4 dokumenter - skal

vi sige: dobbelt så stor, og så behøver den selvfølgelig

ikke lige være sort!

Det stinker

Nå, der blev sprøjtet petroleum ned i hullerne i pengeskabet

i store mængder, og hele bunden blev gennemvædet

med samme væske, så det stinker hver gang vi

lukker op. Forhåbentlig vil det have forebyggende virkning

i lang tid fremover.

Man kan sige meget om livet som missionær i Sikonge.

Men forudsigeligt eller kedeligt, det er det ikke!

Det var en hel julehistorie, men sandfærdig fra ende til

anden, og vi ønsker jer alle en Glædelig Jul! ■


BURUNDI

BDMs seniormissionærer, Birthe og Kaj Bruun besøgte

Burundi i april for som tidligere år at holde seminarer for

evangelister og andre kirkelige medarbejdere i Brødrekirken

i Burundi. Birthe og Kaj Bruun har over årene opbygget

en kreds af venner, som især har støttet arbejdet først i

Kigoma og de sidste fi re år i Burundi. Ægteparrets arbejde

har i høj grad båret frugt og sammen med de lokale styrket

Brødrekirkens arbejde og vækst.

I april deltog der også medlemmer af Brødrekirkerne i

Congo og Rwanda, hvilket fi k stor betydning for de to kirker.

Men mere vil have mere! Allerede i april blev Birthe

og Kaj Bruun bedt om at komme tilbage senere på året for

at holde seminarer for endnu fl ere af kirkernes medarbejdere.

Kaj Bruun tog af sted alene i oktober. Birthe havde fået

foretaget en operation i sit ene knæ og måtte derfor blive

hjemme. Pastor Katale fra Kigoma, pastor Mathias fra Tabora

og pastor Mbutu, der er sendt til Burundi af Brødrekirken

i Vesttanzania som missionær stod for en væsentlig

del af undervisningen.

Der var i alt godt 60 deltagere på to seminarer af en

uges varighed. Seminarerne blev holdt i Bujumbura.

Seminarerne har udviklet sig, og det er tydeligt, at behovet

for undervisning i Brødrekirkens identitet og

tradition er vokset. Mange af seminardeltagerne har oplevet

borgerkrigene i de tre lande, og mange af dem har

ar på både legeme og sjæl. Mange har været i fl ygtningelejre

i Tanzania. I fl ygtningelejrene har de mødt Brødrekirken.

Kaj Bruun fortæller, at han i sin tid som missionær

i Kigoma ofte var på besøg i lejrene først sammen

med pastor Italazyo, der nu er formand for Brødrekirken

i Vesttanzania og senere sammen med pastor Katale,

der i år er blevet valgt til formand for den nye, selvstændige

provins, Brødrekirken ved Tanganyikasøen.

| 10-2012

Af Birthe og Kaj Bruun Seniorvolontører

Et godt fællesskab

Mange i fl ygtningelejrene kom fra forskellig kirkelig

baggrund eller ingen kirkelig baggrund. De mødte Brødrekirkens

folk og arbejde, da de var i lejrene, og fi k god

hjælp af det. Og da de kom tilbage, søgte de fællesskabet

i Brødrekirken i Burundi. Undervisningen på seminarerne

tager afsæt i den kendsgerning, at deltagerne

har brug for en grundlæggende indføring både i Bibelen,

troens liv og Brødrekirkens identitet og tradition.

Vi mærker, fortæller Kaj Bruun, hvordan seminardeltagerne

oplever stor glæde ved fællesskabet, og at de

er meget ivrige for at lære. De vil lære mest muligt om

det nye fællesskab, Brødrekirken i Burundi, som de ønsker

at være medlem af.

En forskel

Underviserne fra Tanzania har bemærket en væsentlig

forskel i arbejdet. Brødrekirken har været i Tanzania i

godt 100 år, og den vokser gennem evangelisation, der i

nye områder ofte fører til oprettelse af menigheder. Initiativet

udgår fra kirkens ledelse og medarbejdere, og

der sendes som regel evangelister til nye menigheder.

I Brødrekirkerne i Burundi, Rwanda og Congo grundlægges

nye menigheder af folk, som har fundet eller er

på vej til at fi nde en fælles identitet i Brødrekirken, og

de fi nder sammen og opretter menigheder. Det er en

udfordring for de tre unge kirkers ledelser, og derfor er

især undervisningen i Brødrekirkens identitet og tradition

vigtig.

Faste rammer

Seminarerne for de tre kirkers medarbejdere er med til

at forme de rammer og skabe det bibelske og kirkelige

indhold, som er sammenhængskraften i de unge Brødrekirker.

Undervisning i sakramenterne, dåb og nadver er med til at

sikre en fælles forståelse og brug af dem.

Uddeling af Bibler

Seminardeltagerne har typisk ikke en Bibel. Birthe og

Kaj Bruun fortalte BDM om problemet. BDM tog kontakt

til Det Danske Bibelselskab, og det førte til, at de i forbindelse

med seminarerne i april gav penge til indkøb af

200 Bibler på det lokale sprog, kirundi. Det er en gave,

som Brødrekirken i Burundi og BDM er meget taknemlig

for. Men desværre viste det sig i april, at Bibelselskabet

i Burundi ikke havde fl ere Bibler. Udsolgt!

Hen over sommeren kom der en ny forsyning Bibler

på kirundi til Burundi, og pastor Mbutu stod »først i

køen« og købte 200 Bibler. De lå klar, da seminarerne

blev afholdt i oktober, og seminardeltagerne fi k en Bibel.

Det var en dejlig oplevelse, fortæller Kaj Bruun, at

give deltagerne en Bibel og på den måde rent bogstaveligt

at bringe dem Guds ord.

Gudstjeneste med korsang

Ved en gudstjeneste i Brødrekirken medvirker altid et

eller fl ere kor, så der er ikke noget nyt i »Gudstjeneste

med korsang«, og så alligevel. Ved en gudstjeneste i

28 29

forbindelse med seminarerne medvirkede der et kor

fra hvert af de repræsenterede lande: Burundi, Rwanda,

Congo og Tanzania.

Det var en skøn oplevelse med de fi re kor, og det var

interessant at opleve deres forskellige sang- og kortraditioner,

siger Kaj Bruun.

Brødrekirken i Burundi

Der er registreret 68 menigheder i Brødrekirken i Burundi,

og kirken vokser. Pastor Mbutu skriver i sin rapport

for oktober, at han har haft gudstjeneste i tre forskellige

menigheder, hvor han døbte 20 børn og 11 voksne. I alt

har Brødrekirken i Burundi ca. 30.000 medlemmer.

Brødrekirken i Burundi er ung, dens ledelse er uden

megen erfaring og der sker meget godt. Der er meget

at takke for: at mennesker kommer til tro og bliver døbt,

de velbesøgte seminarer, venner der støtter arbejdet,

Biblerne fra Det Danske Bibelselskab og meget mere.

Der er også meget at bede for: de mange nye i kirken,

kirkens ledelse, pastor Mbutu, seminardeltagernes udbytte

af seminarer og brug af det i hverdagen rundt om

menighederne osv. - Tak og ære til Gud, som lader det

alt sammen ske. ■


GENBRUG NYTTER

Arbejdet og salget i BDM-butikken og BDMs genbrugsbutikker

i Christiansfeld og på Fur er til stor

nytte for missionen. Indtægterne fra butikkerne udgør

samlet ca. 10% af BDMs indtægter.

Hver dag er der fl ittige personer, der trofast tager en

vagt i en af butikkerne. En stor og hjertelig tak skal der

siges til alle, der giver en hånd med.

For at drive butikkerne er det også nødvendigt med

noget at sælge. Butikkerne modtager brugt tøj, brugte

møbler, bøger, ting og sager, der er brugbare men som

er blevet tilovers i hjemmet. Vi modtager rigtig mange

gode ting, som kan sælges - mange tak for det.

Hvis dine skabe trænger til at blive ryddet ud i, eller du

har ting liggende, som du ikke længere bruger, og som

med fordel kunne sælges til fordel for BDMs arbejde,

så er du meget velkommen til at afl evere dine ting i en

af butikkerne. Tænk dig om en ekstra gang inden du afleverer

ting på genbrugspladsen og se om ikke, der er

noget, andre kunne få gavn af, så vil du spare miljøet for

noget aff ald og give en gave til missionen ved at afl evere

det til BDMs genbrugsarbejde. Butikkerne modtager

også dødsboer. Kontakt BDMs genbrugsbutik i Christiansfeld

på tlf. 7456 1522 eller genbrugsbutikken på Fur

tlf.: 9759 3238 og få en aftale.

Der er stadig brug for fl ere, der vil hjælpe til i BDMs genbrugsarbejde.

De eksisterende butikker har altid brug

for en ekstra hånd, ligesom BDM gerne vil have fl ere bu-

| 10-2012

Af Betina Fredensborg Projekt- og infosekretær

tikker. Har du lyst til at give en hånd med til fordel for

BDMs arbejde, så tag kontakt til sekretariatet, så kan vi i

fællesskab fi nde frem til mulighederne. ■

BDM Genbrug

Prætoriustorv 1 C

6070 Christiansfeld

Tlf. 74561522

BDM Butikken

Prætoriustorv 1 A

6070 Christiansfeld

Tlf. 74560162

Lusangi Genbrug

Nederby

7884 Fur

Tlf. 97593238

Snejbjerg Genbrug

Sydgade 16

7400 Herning

Tlf. 97168383

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

ET TESTAMENTE?

BDM - Brødremenighedens Danske Mission modtager

hvert år testamentariske gaver, og de har stor betydning

for missionens arbejde ude og hjemme.

Støt BDM - Brødremenighedens Danske Mission i dit

testamente.

Hvad er et testamente?

Et testamente er en skriftlig erklæring om, hvad du ønsker

der skal ske med det, du efterlader dig efter din

død. I testamentet bestemmer du, hvordan du vil, at din

formue (hus, indbo, penge med mere) skal fordeles, når

du ikke lever mere.

I dit testamente kan du tilgodese din familie, nære

venner og en eller fl ere organisationer, som du har

hjerte for. Du bestemmer, og det er derfor vigtigt, at det

bliver skrevet ned i detaljer, hvordan du ønsker det.

Helt rigtigt

Du kan selv skrive dit testamente eller lade en advokat

hjælpe dig, sådan at det bliver helt rigtigt formuleret.

Testamentet skal noteres på Dommerkontoret, så det

sikres, at det er juridisk gyldigt.

Testamentet bliver opbevaret på Dommerkontoret,

som sørger for og sikrer, når det en dag bliver aktuelt, at

de ønsker og beslutninger, som er skrevet i testamentet,

bliver fulgt.

Efter testamente

Du har fortsat- også når du har lavet et testamente - fuld

råderet over din formue. Det betyder også, at du kan

ændre dit testamente, hvis du på et tidspunkt ønsker

30 31

det. Ændringer bør drøftes med en advokat, og de skal

noteres på Dommerkontoret.

Minus afgift

BDM - Brødremenighedens Danske Mission er fritaget

for boafgift, når vi modtager testamentariske gaver. Det

betyder, at det testamenterede beløb går ubeskåret til

BDM’s missionsarbejde.

Før testamente

BDM tilbyder gratis advokatbistand til udformningen af

dit testamente, hvis du ønsker at oprette et testamente,

hvori Brødremenighedens Danske Mission betænkes.

Du er velkommen til at ringe eller sende en e-mail

uforpligtende til generalsekretær Erik Baun, tlf. 35 29

48 20 eller eb@bdm-dk.dk, for nærmere oplysninger.

Et par nyttige links i forbindelse med oprettelse af et

testamente er:

www.testamente.dk og www.ret-raad.dk ■

§


ALLE GAVER ER GODE

BDM bruger penge - mange penge, for mission koster

penge. Desværre fi ndes der ikke en simpel formel,

hvormed man kan regne ud, hvordan man får mest mission

pr. krone, men BDM gør sit bedste for at få hver en

krone, der bliver sendt til missionen bliver brugt bedst

mulig.

Pengene der bliver givet til missionen bærer frugt. På

bare seks år er 23 kristne i Congo vokset til 15 menigheder

med i alt 1.000 medlemmer. I Burundi har sydmissionæren

pastor Mbutu for nyligt døbt 20 børn og

11 voksne, de spedalske i Tanzania får kyndig hjælp i

Sikonge og mange fl ere positive beretninger fra missionsarbejdet

har man i år kunnet læse i BDMnyt.

Det er en stor udfordring at skaff e de midler, der skal

bruges for at drive mission, det kræver stadig større

kreativitet at gøre opmærksom på det gode arbejde og

på at få fortalt, at de gode beretninger bliver skabt gennem

gerninger, der ikke er gratis.

Arbejdet med mission i Tanzania, Congo, Burundi og Albanien

fi nansieres hovedsagligt gennem frivillige gaver,

derfor beder vi frimodigt om at huske julegaven til

missionen i år. En pengegave til missionen kan blive til

en livsændrende gave for nogen, der trænger.

BDM er godkendt til at modtage skattefradragsberettigede

gaver. Det er muligt at give almindelige gaver

skattefradragsberettiget op til kr. 14.500 årligt, ved at

tegne et gavebrev kan man skattefradragsberettiget

give op til 15 % af ens indkomst.

| 10-2012

Af Betina Fredensborg Projekt- og infosekretær

32


Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld

Telefon: 7456 2233

Email: bdm@dmr.org • www.bdm-dk.dk

GAVEBREV

Navn: Cpr. nr.

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon: Email

BDM

BRØDREMENIGHEDENS

DANSKE MISSION

Jeg forpligter mig til at give Brødremenighedens Danske Mission et årligt beløb:

i mindst 10 år - højst så længe jeg lever eller for livstid

Første gang i år

1) Bidraget beregnes som___ % af min årlige skattepligtige indkomst ___ eller

brutto indkomst___. Beløbet beregnes af sidste års indkomst, hvis ikke andet

aftales.

Jeg giver hvert år Brødremenighedens Danske Mission de nødvendige oplysninger

om størrelsen på min indkomst.

eller:

2) Bidraget skal være på et fast årligt beløb på kr.

Jeg ønsker at beløbet trækkes over Betalingsservice hvert kvartal

Reg.nr: Kontonr:

Pengeinst. navn

Jeg ønsker at få tilsendt girokort til indbetaling, antal pr. år

Jeg ønsker selv at foretage indbetalingen

Dato Underskrift

Gavemodtagers underskrift

Blanketten udfyldes og indsendes til:

Brødremenighedens Danske Mission, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

(udfyldes af Brødremenighedens Danske Mission)

På www.bdm-dk.dk/stoet er det muligt at give gaver

til BDMs arbejde. Der kan også læses om, hvordan man

tilmelder sig betalingsservice eller tegner et gavebrev.

Tak for forbøn, engagement og gaver der bliver givet til

BDMs arbejde. Vi har fortsat et stort behov for at modtage

og bede om gaver. Tak fordi I vil støtte BDM. ■

ØKONOMISØJLEN 2012

INDTÆGTER

3.987.149 kr.

PR. 9.11.2012

BUDGET

5.170.000 kr.

UDGIFTER

4.907.884 kr.

5.2

mio. kr. mio. kr.

5.2

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0


HUSANDAGTSKALENDER

2013

Husandagtskalenderen 2013 ligger med sine 365

nye andagter klar til at være den daglige følgesvend

i 2013. Andagterne er skrevet af en bred skare af

teologer og lægfolk.

Det er 90. årgang, og konceptet er som tidligere år:

Et vers fra Det Gamle Testamente og et vers fra Det Ny

Testamente, et andagtsstykke og et salmevers. Det er et

godt og vel afprøvet ritual, hvor vi møder dagens ord og

refl eksioner.

Husandagtskalenderen er en afrivningskalender. Det

er nemt at rive dagens andagt ud og tage den med i tasken

på arbejde, på husbesøg eller måske for at læse

dagens tekster igen. Det er også nemt at rive det nødvendige

antal andagter ud og tage dem med på ferie. ■

Pris: 149,95 kr.

Købes hos:

Lohses Forlag.

Tlf. 75 93 44 55

| 10-2012

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

34

GUDS ORD TIL HVER DAG -

LØSENSBOGEN 2013

Løsensbogen er en fi ks lille bog, som er nem at have

med i tasken eller lommen. »Gud ord til hver dag -

Løsensbogen« er en hjælp til at få Guds ord ind i hverdagen.

Til hver dag i året er der et vers fra Det Gamle

Testamente (løsensordet) og et vers fra Det ny Testamente

(læreteksten) samt et salmevers fra Den Danske

Salmebog.

To vers fra Bibelen pr. dag er ikke meget, men for

mange er det den gode begyndelse på dagen. Det er

godt, at der til hver dag er henvist til et afsnit fra Bibelen.

Det er en bibellæseplan, der fører igennem Det Ny

Testamente på fi re år og Det Gamle Testamente på otte

år.

Siden 1731 har bibelordene i Løsensbogen forbundet

mennesker fra forskellige kulturelle baggrunde og kirkeretninger.

De bliver nu læst hver dag på ca. 50 sprog

over hele verden. ■

Pris: 99,95 kr.

Købes hos:

Lohses Forlag.

Tlf. 75 93 44 55

MISSIONÆRADRESSER:

Kipili og Sumbawanga

Daniel Bøytler

Moravian Church

P.O. Box 378

Sumbawanga

Tanzania

Daniel.boytler@gmail.com

Knud Elmo Knudsen

Kipili Boatmission

P.O. Box 378

Sumbawanga

Tanzania

Knudsen@sfw.dk

MØDER

Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen

09.04.13 kl. 19.00 Møde med deltagelse af

Det Hvide Kor, Nykøbing Falster

16.04.13 kl. 19.30 Hobro Missionshus

19.04.13 kl. 14.30 LMF, Lemvig

29.04.13 kl. 19.30 Brødremenigheden Christiansfeld

30.04.13 kl. 19.30 Løgumkloster IM

STØT BDM

Giv gaver via BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk

NYHEDSBREV

Modtag BDM´s nyhedsbrev på email,

tilmelding på www.bdm-dk.dk

Sikonge

Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen

Moravian Church

P.O. Box 37, Sikonge

Tabora Region

Tanzania

Volontører har samme adresse, som den missionær de

er hos.

Det er stadig muligt at få et møde med Lisbeth og Steen

Møllgaard Andersen i april 2013 under deres hjemmeophold.

Kontakt Betina på 35 29 48 20 og aftal et møde.

Aftal et møde med:

Generalsekretær Erik Baun

eb@bdm-dk.dk el. 3529 4820

Projekt- og infosekretær Betina Fredensborg

Hoff mann bfh@bdm-dk.dk el. 3529 4820

Tidl. missionær Ingrid Markussen,

Christiansfeld, 6171 9825


Afsender:

BDM

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Brødremenighedens

adventsstjerne

Papirstjerner:

Diameter 60 cm. Fås i gul, hvid eller gul/rød

Pris: kr. 239,95

Diameter 40 cm. Fås i gul og hvid

Pris: kr. 219,95

Plastikstjerner:

Diameter 13 cm. Fås i gul og hvid

Pris: kr. 119,95

Plastikstjerne til udendørs brug:

Diameter 68 cm. Fås i hvid

Pris: kr. 449,95

Kan købes hos BDM: Tlf. 3529 4820

Udgiveradresseret

Maskinel magasinpost

ID-nr. 42388

BDM

BRØDREMENIGHEDENS

DANSKE MISSION

More magazines by this user
Similar magazines