geoforum.dk • 71 - Geoforum Danmark

geoforum.dk

geoforum.dk • 71 - Geoforum Danmark

geoforum.dk

mødestedet for geografi sk information

Forskning og geodata

- nu må der gøres noget!

Se lederen side 3

Selv om det er besværligt

synes vi faktisk at det også er

sjovt -

at lave blad, se side 4

Vi er i det historiske hjørne

- Se billederne fra Kortdagene

medio 80’erne

side 5

I anledning af jubilæet bringer

vi en kavalkade af jubilarens

forsider

Se side 6-7

Vores historiebærer har rodet

i de gamle billedarkiver - ud

af det kom der en historie om

Claudius Clavus.

Se på side 8-9

Stillingsannoncer -

Måske er der noget for dig?

Se side 10-11

Arrangementer

Se side 12-13

Jubilæumsudgave

Glædelig lædelig jul

&

godt nytår

71

December 2005

Kongresser og mødekalender

Se side 14-15 Hellere overdrive end være kedelig...


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark, som er en ideel

forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografi sk information.

Geoforum Danmark

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

Lars Tyge Jørgensen

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Tlf. 35 87 51 60

Fax 35 87 50 55

ltj@kms.dk

Vagn W. Laursen

Geoforum Danmark

Tlf. 38 86 10 75

vwl@geoforum.dk

Grafi ker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Trykkeri

C.A Backhausen aps

Fuglevangsvej 12 C

1962 Frederiksberg C

Tlf. 35 35 12 90

Fax 35 35 16 66

backhaus@post3.tele.dk

Kommende numre

Deadline

Nr. 72 6. januar 2006

Nr. 73 3. februar 2006

Nr. 74 3. marts 2006

Nr. 75 7. april 2006

Nr. 76 5. maj 2006

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder:

Forskning og geodata ................................................................. 3

Kortdage medio 80’erne og nu ..................................................... 4

At lave blad ............................................................................... 5

Geo- NYT - INFO - forum.dk

– Jubilarens forsider gennem tiden ................................................. 6

Historien om Claudius Clavus ....................................................... 8

Stillingsannoncer .......................................................................10

Geoforum’s arrangementer ........................................................ 12

Kongresser og møder 2005 ........................................................14

Geoforum mødekalender ...........................................................15

Aktuelle arrangementer i Øst og Vest ..........................................16

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, pnh@blominfo.dk

Johnny Fredericia, GEUS, jfr@geus.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Lars Brodersen, Aalborg Universitet, lars@land.auc.dk

Bente Neerup, Hjørring Kommune, tebe@hjoerringkom.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Suppleanter

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Michael Israelson, Intergraph, misraels@ingr.com

Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk

Lars Tyge Jørgensen, KMS, ltj@kms.dk

Jyske arrangementsgruppe (ArrVest)

Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, cac@vd.dk

Tidsskriftsgruppen

Henning Sten Hansen, DMU, AAU, HSH@DMU.dk

Uddannelsesudvalg

Jacob Gadd, KRAK, jag@krak.dk

Geodataudveksling

Vakant

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Basisgeometrigruppen

Lars Bodum, Ålborg Universitet, lbo@3dgi.dk

Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Carl Bro, boo@carlbro.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forsidefoto: Et Mexicansk juletræ, set i stormagasin i Mexico City

den 17. oktober 2005.

geoforum.dk 71 december 2005


Et gennemgående tema i et par

af de ledere, som er bragt i bladet

i det forløbne år, er Geoforums

forskellige kontakter til de institutioner,

som på hver deres område

arbejder med forskning indenfor

geodata-relaterede områder. Der

tænkes her på lederen i nr. 67,

august 2005: ’Geoforum tar’ med

på rumfart!’, der handler om relationen

til Danmarks Rumcenter og

på de to efterfølgende, som handler

om professoratet i geoinformatik

på DTU.

Det er blevet meget klart for bestyrelsen

i Geoforum, at der er behov

for, at foreningen involverer sig

stærkere i hele forsknings- og uddannelsessektoren,

bl.a. fordi det

ser ud til, at erhvervene i højere og

højere grad er nødt til selv at gøre

opmærksom på det potentiale, den

pågældende sektor rummer, og det

deraf afl edte behov for forskning

og uddannelse på de fagfelter, som

erhvervet dækker.

Det er derfor yderst relevant,

at repræsentanter for Geoforum

ved bestyrelsen fortsætter disse

kontakter til institutionerne for

at drøfte relevante uddannelsesmæssige

og forskningspolitiske

spørgsmål både med de enkelte

institutioner og med de ministerier,

som i den sidste ende står

for politikken på de pågældende

områder.

Der foregår forskning og uddannelse

i geodata-relaterede

områ der på Aalborg Universitet

(Landinspektøruddannelsen), Københavns

Universitet (geografi ,

geologi, mm), Danmarks tekniske

Universitet (bygnings-, dataingeniører

mm), Den kgl. Veterinær og

Landbohøjskole, Ingeniørhøjskolerne

mm. Det er planen at tage

kontakt med alle disse institutioner

for at få etableret en løbende

dialog.

Leder:

geoforum.dk 71 december 2005

Forskning og geodata

Det er i øvrigt den samme kreds,

som har været mål for Jobmessen

på de netop afviklede Kortdage

2005. Her var et antal studerende

fra de forskellige institutioner indbudt

til at komme med indlæg om

deres afgangsprojekter med den

hensigt at præsentere disse for

hinanden og for repræsentanter for

erhvervet. Erfaringerne fra denne

seance er så gode, at denne eller

lignende aktiviteter vil blive faste

punkter på programmet for Kortdagene

i de kommende år.

Et af de spørgsmål, som vi har

rejst i samtalerne med de institutioner,

der hidtil har været kontakt

til, er hvordan forskningsmiljøerne

på de forskellige institutioner gøres

stærke nok til virkelig at løfte

opgaven med at drive relevant

forskning. De enkelte miljøer er jo

desværre ikke særlig store hver

for sig, hvorfor det de enkelte steder

må være svært at dække hele

feltet på en grundig måde. Det

bliver måske let til, at det er personlige

præferencer, som kommer

til at styre emnevalget – ikke at

det nødvendigvis er dårligt, da det

giver engagement, men det kan

på den anden side betyde, at også

vigtige emner bliver ladt i stikken.

Set udefra kunne det derfor være

ønskeligt, at der mellem forskerne

var en større koordination eller i

hvert fald en større udveksling af

programmer og ideer, samt måske

også i en række konkrete situationer

et egentligt samarbejde om

fælles projekter.

Vi er klar over, at dette faktisk

har været forsøgt i form af fælles

ansøgninger til forskningsrådene

om støtte til et samarbejdsprojekt,

men at det ikke på det tidspunkt

gav resultat. En af årsagerne til

dette er det endnu mere beklagelige

faktum, at vores fagområde

desværre svæver frit i luften mel-

lem de forskellige forskningsråd

under ”Det frie forskningsråd” og

programkomiteerne under ”Det

strategiske forskningsråd”. Hvor

hører vi egentlig hjemme??

Ved møderne med Danmarks

Rumcenter fi k vi referencer i Videnskabsministeriet,

som det også

er planen at følge op på i det nye

år. Her kunne spørgsmålet om

relationerne til forskningsrådene

være et helt relevant punkt på

dagsordenen. Det skulle være muligt

at få afklaret, hvor i systemet

geodatasektoren hører hjemme,

men det kan godt være, at det

også er op til os selv på en klar

måde at beskrive, hvad det egentlig

er, der kendetegner sektoren og

hvad det er der især er behov for

at forske i på dette område.

På den måde er vi tilbage i en

gammel problemstilling, som allerede

i DAiSI’s tid regelmæssigt blev

diskuteret, nemlig hvad det er, der

er relevant forskning på geodataområdet.

Det må Vi forske noget mere i men

har Du en mening om det, hører vi

den gerne.

Peter Normann Hansen.

3


Kortdage medio 80’erne og nu...

Billeder ved Ernst Nordahl Nielsen

Udstillingsstande anno 1987 og 2005

4 geoforum.dk 71 december 2005


Som man siger når man passerer

det skarpe hjørne:

50 er ingen ’alder’.

Men ikke desto mindre er dette

blad nr. 50 i rækken som informationskanal

for Geoforum Danmarks

medlemmer. Og hvordan hænger

det så sammen når der nu står 71

på forsiden.

I januar 1999 kom ”GeoNYT nr. 1

– det nye fælles meddelelsesblad

for DAiSI, DKS og DSFL” på gaden

for første gang.

Tophistorien i bladet var en hensigtserklæring

vedr. fusion af de 3

foreninger, som efter planen skulle

træde i kraft den 1. januar 2001.

Erklæringen var underskrevet af de

Ole Jacobi, formand for DAiSI og

præsidenterne Casper Sørensen,

DKS og Poul Frederiksen, DSFL. I

betragtning af, at sammenlægningen

rent faktisk blev gennemført

den angivne dato kan man sige, at

forudseenheden allerede var stor

den gang.

GeoNYT nr. 1 indeholdt også en

kort beskrivelse af de 3 foreninger

samt deres respektive meddelelser

- DAiSI-Nyt, nr. 9

- Dansk Kartografi sk Selskab, Meddelelse

nr. 196 til medlemmerne

- DSFL-Meddelelser nr. 241

Så man kan vel sige, at det historiske

perspektiv rækker meget længere

tilbage især når det gælder

DSFL, som i sig selv er en fortsættelse

af Opmålingsteknisk Forening

og Fotogrammetrisk Selskab.

GeoNYT blev meget hurtigt tvunget

til en navneforandring, da navnet

viste sig at være beskyttet, så allerede

fra nr. 3 hed det GeoINFO,

et ganske udmærket navn, som

også blev bevaret det første år

i Geoforum Danmark. I løbet af

året 2001 blev der udskrevet en

konkurrence om et nyt design for

geoforum.dk 71 december 2005

At lave blad!

geoforum.dk set indefra

Geoforum og denne resulterede

i vores fi ne logo samt en designmaual

for præsentation af vore forskellige

medier.

Det førte til at bladet fra og med

januar 2002 tog navneforandring

til geoforum.dk – Mødested for

geografi sk information, et navn,

der bl.a. skulle signalere hurtigere

informationsformidling tæt på det

man kan opnå ved brug af internettet.

Det er også i de senere år regelmæssigt

blevet diskuteret om tiden

var moden til at forlade det trykte

medie med alt hvad det betyder af

redaktionelt arbejde, opsætning og

trykning med den forsinkelse det

indebærer, til fordel for en digital

informationsformidling udelukkende

via nettet.

Hver gang det diskuteres bliver

konklusionen: Vi er ikke klar endnu

til at gå over til den rene digitale

information. Er det stadig rigtigt?

Vil du være interesseret i at modtage

bladet via nettet evt. mod en

mindre reduktion i kontingentet

eller er du stadig mest tryg ved at

have et blad, som du kan læse i

når tiden tillader det uden at skulle

tilbringe endnu fl ere timer foran

den fl imrende skærm?

Den seneste tids store uregelmæssigheder

i postomdelingen sammenholdt

med den voldsomme

portoforhøjelse, der er et resultat

af regeringens bortskæring af portostøtten

til mindre fagblade, er et

yderligere incitament til at overveje

distributionsformen.

Men – det var i virkeligheden slet

ikke det, som denne leder skulle

handle om. Det er nemlig en stor

glæde at lave geoforum.dk.

For

- på trods af sparsomme bidrag fra

medlemmerne i Geoforum

- på trods af bestyrelsens travle

hverdag

- på trods af redaktørens utidige

indblanding

- på trods af fotografens elendige

billedkvalitet og manglende fokus

- på trods af annoncørernes sidste

øjebliks levering af den lovede

annonce

- på trods af at posten endnu en

gang har smidt det ind hos naboen

- på trods af . . .

er det sjovt at lave geoforum.dk.

Psykologerne snakker om problemet

i vores moderne verden med

at kunne ’se’ og ’føle’ resultatet af

dagens mere abstrakte arbejde.

Det er ofte svært med vidensarbejde.

Når skomageren laver en

træsko kan han både se resultatet

og mærke den dejlige fornemmelse

af træets struktur og form, når han

stryger hen over overfl aden. Hans

viden og erfaring er materialiseret i

en fysisk form.

Lidt det samme med bladet. Du

står med det i hånden, det er måske

trykt i gode farver med fl otte

illustrationer, som du ’føler’ med øjnene.

Og så sætter det forhåbentlig

også tanker i gang oppe i hjernen.

Det er det der skaber glæden ved

at lave et blad. Du kan beskue resultatet

og glæde dig over, når det

en gang imellem lykkes at gøre det

godt.

Vi håber, at du, der nu står med

det her blad i hånden kan mærke

lidt af den glæde.

Mette Borg

Vagn W. Laursen

5


Geo- NYT - INFO - forum.dk

Jubilarens forsider gennem tiden

6 geoforum.dk 71 december 2005


geoforum.dk 71 december 2005

Geo- NYT - INFO - forum.dk

7


Tekst: Nonius Svinghage

Mel: I en kælder sort som kul.

Alt mens folk i Salling by,

gik og opgav ævred.

Fødtes HAN, før morgengry.

”Verdensaltet bævred”

Han var ingen dumrian,

Ptolemæus ligemand.

CLAUDIUS hed manden.

Ham og ingen anden!

Han tog tidligt hjemmefra,

for at se på verden.

Men ku’ ikke finde vej,

trods sin megen lærdom.

Hør! der mangler vist et kort,

over alt, hvad der er vort.

Gamle Ptolemæum,

skal vist på museum.

De par streger tegner jeg,

udbrød unge CLAVUS.

Det ku’ bli’ min levevej!

Syng blot ”Gaudeamus”

Nu af sted på eventyr.

Dette er mit vidnesbyrd!

”Alt skal observeres,

tegnes og kopieres.”

Efter mangen Odyssé,

så var kortet færdigt.

Det var penge værd at se.

Ret en mester værdigt.

Der var alt hvad der sku’ vær’

Kap Farvel, og alt det der.

Lutter nye navne.

Man sku’ intet savne.

Venner se på CLAVUS’ kort!

Det var nok på tide,

at de gamle blev lagt bort.

Nu skal alle vide,

hvor vi er og hvad vi kan.

Danmark er et yndigt land!

CLAVUS viser vejen,

han er vores egen.

VIVAT CLAUDIUS! og SKÅL

Du skal huskes længe.

Dit berømte nordenskort.

Det skal op og hænge.

Danmarks første geograf,

kartograf og topograf.

Først med dig kom Norden,

rigtig her til jorden.

Historien om

Cladius Clavus

Med stor hjælp fra vores nyudnævnte

historiebærer Ernst Nordahl Nielsen

bringer vi her en reportage, der

begynder med en begivenhed, som

for godt sytten år siden satte fokus på

et af dansk kartografi’s største navne,

nemlig Claudius Clavus.

Vi bringer derfor en billedreportage

fra afsløringen af mindepladen for

Claudius Clavus på 600 års dagen for

hans fødsel. Mindepladen blev placeret

på muren af Aagaard i landsbyen

Sallinge på Fyn.

Dansk Kartografisk Selskab opsatte

mindepladen og indbød i den

anledning til festligheder både i

Sallinge og i København jf. kopi

af Meddelelser nr. 131. Dansk

Kartografisk Selskabs formand

Dansk Kartografisk Selskab

Titangade 13

DK 2200 København N.

Meddelelse nr. 131 til medlemmerne.

CLAUDIUS CLAUSSØN SWART, kaldet

Claudius Clavus blev født den 14. September 1388

i Sallinge by, Hillerslev sogn på Fyn. Efter egen

optegnelse, to timer før solopgang.

Han udarbejdede to kort over de nordiske lande,

hvoraf det ene holdt sig i flere hundrede år som

det bedste kort over Norden. Dette kort forbedrede

de Ptolemæiske verdenskort vedrørende de

nordiske lande på en afgørende måde.

Han skulle selv have været noget af en globetrotter.

Meget af det materiale han baserede sine kort

på fandt han dog dels i andres optegnelser, dels i

fantasiens verden.

Hans grønlandske stednavne var især meget

poetiske.

Man bør dog tilgive en 600 åring meget

Han satte Danmark nogenlunde rigtigt på

verdenskortet og blev vel som sådan den allerførste

medarbejder i det der senere bli’r KORT - OG

MATRIKELSTYRELSEN.

Tillykke med dagen og tak.

6/7 1988

Den 14. september 1988 er det 600 år siden, at den danske kartograf Claudius Clavus blev født.

Claudius Clavus (hans borgerlige danske navn var Claudius Clausson Swart) viste i 1427, som

den første kartograf, Grønlands placering på verdenskortet. Han er også kendt for at have

drevet gæk med eftertidens forskere, ved til navnesætningen af Grønland at anvende en gammel

folkevise.

Denne mærkedag ønsker DKS at fejre. Derfor vil der til efteråret blive afholdt 2

festarrangementer:

Et arrangement på Clavus' fødeø, Fyn, den 14.9.86 i Odense.

Det andet arrangement afholdes - i samarbejde med Det Kongelige Geografiske Selskab

- den 11.10.86 i København.

Begge arrangementer indledes med forelæsninger om Claudius Clavus og datidens kartografi.

Derefter vil der blive serveret et "festmåltid" med diverse tilbehør. . .

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

på det tidspunkt Ib Rønne Kejlbo

var selskabets repræsentant ved

afsløringen, hvor en række af

selskabets medlemmer også deltog.

Der blev ved den lejlighed forfattet

en sang af huspoeten Nonius

Svinghage, som også bringes med den

kommentar, som daværende direktør

for Kort- og Matrikelstyrelsen, Peter

Jakobsen, forfattede i den anledning.

Geoforum.dk’s fotograf blev her

i forgangne week-end sat på den

opgave at forsikre os om, at pladen

stadig befinder sig på gården i

Sallinge, hvilket kan bevidnes, selv om

den trænger kraftigt til en pudseklud.

Vi takker de medvirkende for denne

historiske reportage.

Redaktionen

Kilde: Dansk biografisk leksikon v. Carl S. Petersen.

8 geoforum.dk 71 december 2005


Mindepladen anno 2005

Der mangler en pudseklud

Aagaard december 2005.

Halvdelen af vestre længe og hele den nordre er

fjernet, så Aagaard nu er en 3-længet gård.

Delegationen på rundtur i Sallinge.

Dilling ser på og Balslev fotograferer.

Mindepladen lige efter

afsløringen i 1988

geoforum.dk 71 december 2005

Udsnit af Claudius Clavus kort fra 1427. Grønland er med på

verdenskortet for første gang, dog udenfor kortranden.

Ib Rønne Kejlbo og delegationen gør klar til

afsløringen

Aagaard i Sallinge 1988.

Mange mennesker følger opsætningen af

mindepladen for Claudius Clavus.

Ib Rønne Kejlbo,

formand for DKS.

9


CaGIS

AUTO-CARTO 2006

The Cartography and Geographic

Information Society

(CaGIS) is hosting a research

symposium on cartography

in the 21st century. With the

advent of these technologies

cartography has changed again

and new research is underway

to develop maps, geospatial

data, and geographic databases

for the 21st century.

Stillingsannoncer

AUTO-CARTO 2006

Danmarks Tekniske Universitet

Teknik og Videnskab for Samfundet

Lektor/adjunkt

i geoinformatik

Informatik og Matematisk Modellering (IMM) søger en lektor eller en

adjunkt i geoinformatik.

Ansøgere forventes at have et bredt kendskab til fagområdet geoinformatik

herunder specielt geographic information science (GIS) og digital

kortlægning, samt en stærk matematisk, data-analytisk eller informatisk

baggrund med fokus på geografiske og rumlige data.

CaGIS invites cartographers,

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Bo Friis Nielsen,

geographers, geo-geeks, and

afdelingsleder tlf. 4525 3397.

other scientists conducting

research on the cutting edge

En uddybet faglig beskrivelse af stillingen og kvalifikationskravene kan

of the new geospatial web and

ses på www.dtu.dk/job

Internet cartography to submit

abstracts for AUTO-CARTO

Ansøgningsfrist: 31. januar 2006 kl. 12.00.

2006 to be held in conjunction

with the UCGIS 2006 Summer

Assembly at the Heathman

Lodge, Vancouver, Washington

June 26-28, 2006. Join us at the conference exploring exciting new research in cartography and geographic

information science (GI Science).

Topics Include

The Geospatial Web & Interactive Mapping

Mobile Mapping and GIS / for Location-Based Services

Ubiquitous Mapping

Open Source in Geospatial Science

GoogleEarth and its applications; Virtual Earth, Yahoo Maps

Spatio-temporal GIS & Dynamic Maps

Homeland Security, The National Map, Geospatial One Stop

National and Regional Atlases

Geovisualization

Geovirtual Environments

Geospatial Data Models

Geospatial Data Integration

Spatial Data Mining

Map Use and Design

Spatial Cognition

Projection and Transformation of Geographic Databases

Spatialization

Geographic and Cartographic Standards

History Digital Cartography and GIScience

Geographic Information Technologies, Governance, and Administration

Se mere: https://www.acsm.net/cagis/Autocarto06.html

10 geoforum.dk 71 december 2005


SCANKORT A/S

Vil du være en del af Scankorts vækst på det danske og internationale marked?

EN ELLER FLERE SALGSKONSULENTER

Scankort er nået langt i en spændende omstillingsproces. Vi har styrket vores ledelse, vi har gennemført

en international udbygning, og vi har udvidet vores ordrebaserede produktion med en

række nye produkter, som vi skal have lanceret i markedet. Til at fortsætte denne positive udvikling

søger vi en eller fl ere salgsmedarbejdere.

Vi lægger vægt på:

At tillid og kvalitet indgår som topprioriteter i dine værdinormer

At du er god til at opfange kundernes behov

At du har fokus på løsninger, hvor vores produkter bedst opfylder kundernes behov

At du er udadvendt og har mod på at opsøge nye kunder

At du kan arbejde både selvstændigt og i et team

At du er fl eksibel, operationel, har gå på mod, er stabil og har et godt humør

Det er ikke en forudsætning at du har bopæl i nærheden af vort hovedkontor i Taastrup, idet nærheden

og kontakten til kunderne skal være i fokus.

Erfaring med anvendelse af kort og GIS i den offentlige sektor vil være en fordel, men ingen forudsætning.

Løn efter kvalifi kationer og resultater.

GIS SPECIALIST

Scankort udvider i 2006 vores rådgivning og serviceydelser indenfor GIS-området.

Vi søger en GIS-specialist, som kan designe og levere løsninger til det danske og udenlandske marked.

Du skal endvidere bidrage til den faglige opbygning i Scankorts nye internationale GIS-afdeling.

Vi lægger vægt på:

At du har en solid GIS-baggrund som bruger og/eller udvikler

At du har et godt kendskab til GIS-anvendelsen i Danmark

At du er udadvendt og har lyst til bl.a. at træne/undervise i GIS

At du kan arbejde både selvstændigt og i et team

At du er fl eksibel, operationel, har gå på mod, er stabil og har et godt humør

Vi tilbyder et spændende job, hvor du får mulighed for at præge Scankorts fortsatte udvikling på

GISområdet.

Løn efter kvalifi kationer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Laurids Rolighed Larsen på tlf. 43 99 77 22 eller 20 21 52 25

Ansøgning sendes senest den 15 januar 2006 pr. mail eller pr. brev til: LRL@scankort.dk eller

Scankort A/S Selsmosevej 2 2630 Taastrup Att: Laurids Rolighed Larsen

Scankort er en IT- og kortlægningsvirksomhed med 25 ansatte i Danmark og med afdelinger under

opbygning i udlandet. Vores kerneområder er fl yvefotografering, airborn laserscanning, vektorkortlægning,

3D-bymodeller, ortofoto, GIS, landmåling og rådgivning.

geoforum.dk 71 december 2005

11


Arrangementer

i Geoforum

Standardisering af forsyningsdata - sådan gøres det!

Tirsdag den 7. februar 2006, kl. 19.30 i KMS

Kloakforsyningerne i Danmark har i 20 år haft en standard for registrering af sine afl øbsdata,

DAS. Det er et særsyn inden for forsyningsvirksomheder i Danmark og resten af verden, men

det har været med til at gøre udvekslingen af data mellem forsyning, dataleverandører og rådgivere

væsentlig lettere.

Den gamle DAS-standard har længe trængt til en revision og den er i dag opgraderet efter

tidens standarder inden for IT. Standarden har fået nyt navn, DAN-DAS og ejerskabet er overgået

til de danske kloakforsyningers forening, Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA.

Hvor den gamle standard kun indeholdt et format til udveksling af data, er DAN-DAS en datamodel,

hvor hele det fysiske netværk er bundet sammen og samtidig er den grundlæggende

databasestruktur i de databaser, som anvendes hos alle rådgivere blevet standardiseret. DAN-

DAS er i sin opbygning forberedt for en tæt integration med andre IT-systemer, herunder GIS.

Foruden DAN-DAS udkommer DANVA i starten af 2006 med en ny datamodel for vandforsyningsledninger

med navnet DAN-VAND.

Oplægget holdes af Dorthe Juul Sørensen, Niras og Morten Haugaard Thomsen, DANVA

E-learning courses of EuroSDR in 2006

1. Co-ordinate Systems and Transformations for Spatial Data

Position

(K. Mooney, A. Martin, Dublin Institute of Technology)

10.4.-21.4.06

2. Positional Accuracy Improvements in GI Databases

(C. Rönsdorf, Ordnance Survey UK, F. Gielsdorf, TU Berlin)

1.5.-12.5.06

3. Quality of Geospatial Data and on Related Statistical Concepts

(A. Stein, T. Bouloucos, ITC)

22.5.-3.06.06

4. Methods for Checking and Improving of DTMs

(J. Höhle, M.Potuckova, Aalborg University)

12.6.-23.6.06

The introductory Seminar takes place March 30 - March 31, 2006, in Enschede / The Netherlands.

More details are published at http://www.itc.nl/eduserv4.

12 geoforum.dk 71 december 2005


geoforum.dk 71 december 2005

Arrangementer

i Geoforum

Arrangementsgruppe Vest indbyder til medlemsmøde

Torsdag d. 9. februar, kl. 14:00, hos Naturgas Midt-Nord I/S,

Vognmagervej 14, 8800 Viborg.

Sæsonen for udbud og bestilling af årets kortlægnings- og ajourføringsopgaver nærmer sig, er

det nu man skal skifte til fremtidens kortstandard?

-Vi sætter fokus på emnet med temaerne:

“Status for Servicefælleskabets FOT-aktiviteter ang. specifi kationer og økonomi/organisation”.

v. Inge Flensted, Herning kommune og Bente Nerup, Hjørring kommune.

“Geokodning af bygningstemaet: Sådan gør vi i vores kommune” Vi har bedt en erfaren

kortansvarlig om at give dette indlæg!

Deltagelse er gratis, tilmelding er ikke nødvendig.

”Fra målebord til GPS og Georadar” – Opmåling og arkæologi

Tirsdag d. 10. januar 2005 hos Kort & Matrikelstyrelsen

Mødet foregår 19.30-22.00

Niels-Christian Clemmensen, Kulturarvsstyrelsen

Matriklen før den første matrikel

Brugs og ejendomsskel gennem 3500 år

Thorbjørn Nielsen, Scankort A/S

Aktiv ferie – Arkæologiske opmålinger i Nemi, Italien

Introduktion til opgaven og området

Etablering af fi kspunkter (højde/plan) til detailmåling af grøfter

Fladenivellement til elektromagnetisk scanning

Tunnel-opmåling af romersk drænsystem

Pause 15-30 min

Poul Falkenberg, Falkenberg Miljørådgivning A/S

Arkæologiske opmålinger med Georadar i 3D

3D-georadar teknik

Gravhøje/jættestuer

Minørgange/Kronborg

Voldanlæg/Kronborg

Fundamenter/Esrum Kloster

”Søgegrøfter”/scanning med 3D-georadar

3D-visning af ledninger i jord

Tilmelding ikke nødvendig

13


Kongresser og møder 2006

DATO TITEL OG STED

2006

22. - 24. februar Announcement and Call for Papers, ISPRS Workshop on Multiple Representation and Interoperability

of Spatial data, at Institute for Cartography and Geoinformatics University of Hannover,

Germany. Se: www.ikg.uni-hannover.de/isprs/workshop.htm

30. - 31. marts The introductory Seminar takes place March 30 - March 31, 2006, in Enschede / The

Netherlands.

More details are published at http://www.itc.nl/eduserv4.

10. - 21. april Co-ordinate Systems and Transformations for Spatial Data Position (K. Mooney, A. Martin,

Dublin Institute of Technology)

1. - 12. maj Positional Accuracy Improvements in GI Databases (C. Rönsdorf, Ordnance Survey UK, F.

Gielsdorf, TU Berlin)

15. - 17. maj 25th Urban Data Management Symposium, Aalborg, Danmark, se: http://www.udms.net

22. - 03. juni Quality of Geospatial Data and on Related Statistical Concepts (A. Stein, T. Bouloucos,

ITC)

12. - 23. juni Methods for Checking and Improving of DTMs (J. Höhle, M.Potuckova, Aalborg University)

26. - 28. juni CaGIS, Auto-carto 2006, the Cartography and Geographic Information Society (CaGIS) is

hosting a research symposium on cartography in the 21st century.

20. - 23. sep. GIScience-2006, 4th International Conference on Geographic Information Science,

Muenster, Germany

For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.isprs.org/calendar.html

Bliv automatisk orienteret om møder og

arrangementer i Geoforums Mødekalender

... lige før det sker!

Se den nye huskeservice på hjemmesiden:

www.geoforum.dk/INFO-netværk mødeorientering

14 geoforum.dk 71 december 2005


DATO STED TITEL

Torsdag 9. februar Viborg Status for Servicefællesskabets FOT-aktiviteter mm.

se side 14

Møder i København afholdes,

hvor intet andet er anført, kl. 19.30 hos:

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

geoforum.dk 71 december 2005

Geoforums Mødekalender

2006

Tirsdag 10. januar København Fra målebord til GPS – Opmåling og arkæologi.

Tirsdag 7. februar København Standardisering af forsyningsdata – sådan gøres det!

Tirsdag 7. marts København Titel endnu ikke fastlagt

Tirsdag 4. april København Titel endnu ikke fastlagt

Tirsdag 25. april København Generalforsamling

Tirsdag 2. maj København Titel endnu ikke fastlagt

Tirsdag 13. juni København Titel endnu ikke fastlagt

6. - 8. november Herning Danske Kortdage 2006

Møder i Vest afholdes,

hvor intet andet er anført, kl. 14.00 hos:

Naturgas Midt-Nord I/S

Vognmagervej 14

8800 Viborg

15


Geoforum Danmark

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

2006

Fra målebord til GPS - Opmåling og arkæologi

Tirsdag den 10. januar

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Standardisering af forsyningsdata

– sådan gøres det!

Tirsdag den 7. februar

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Arrangenmentsgruppe Vest

Status for Servicefællesskabets

FOT-aktiviteter m.m

Torsdag den 9. februar

Naturgas Midt-Nord I/S

Vognmagervej 14

8800 Viborg

Mere info

side 13

Mere info

side 12

Mere info

side 13

More magazines by this user
Similar magazines